Procedūra : 2018/2001(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0146/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0146/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 19/04/2018 - 10.9

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0182

ZIŅOJUMS     
PDF 1356kWORD 121k
16.4.2018
PE 618.305v02-00 A8-0146/2018

par Eiropas Parlamenta 2019. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi

(2018/2001(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Paul Rübig

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta 2019. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi

(2018/2001(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1), un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1023/2013, ar ko groza Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību(4),

–  ņemot vērā 2017. gada 5. aprīļa rezolūciju par Eiropas Parlamenta 2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi(5),

–  ņemot vērā 2017. gada 25. oktobra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu(6),

–  ņemot vērā 2017. gada 30. novembra rezolūciju par Samierināšanas komitejā budžeta procedūras laikā apstiprināto kopīgo dokumentu par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu(7),

–  ņemot vērā ģenerālsekretāra ziņojumu Prezidijam par Parlamenta 2019. finanšu gada tāmes provizorisko projektu,

–  ņemot vērā provizorisko tāmes projektu, ko Prezidijs sagatavoja 2018. gada .. aprīlī saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 25. panta 7. punktu un 96. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā tāmes projektu, ko Budžeta komiteja sagatavojusi saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 96. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 96. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0146/2018),

A.  tā kā šī procedūra ir ceturtā pilnā budžeta procedūra jaunā sasaukuma laikā un sestā, kas tiek īstenota daudzgadu finanšu shēmas 2014.–2020. gadam darbības laikā;

B.  tā kā 2019. gada budžets, kā ierosināts ģenerālsekretāra ziņojumā, tiek izstrādāts, ņemot vērā V izdevumu kategorijas maksimālā apjoma ikgadējo palielinājumu gan inflācijas, gan faktiskā palielinājuma ziņā, nodrošinot vairāk izaugsmes un investīciju iespēju, kā arī turpinot īstenot politikas nostādnes, kuru mērķis ir nodrošināt ietaupījumus, uzlabot efektivitāti un veicināt uz sniegumu balstītu budžetu;

C.  tā kā starp prioritārajiem mērķiem, ko ģenerālsekretārs ierosinājis 2019. gada budžetam, ir: Eiropas Parlamenta 2019. gada vēlēšanu kampaņa, drošības projekti, daudzgadu būvniecības projekti, IT attīstība, deputātiem sniegto pakalpojumu uzlabošana un videi saudzīgas pieejas transportam veicināšana;

D.  tā kā ģenerālsekretārs Parlamenta 2019. gada provizoriskajā tāmes projektā budžetu ir ierosinājis EUR 2 016 644 000 apmērā, kas kopumā par 3,38 % pārsniedz 2018. gada budžetu (tostarp EUR 37,3 miljoni paredzēti pārejai uz Parlamenta jauno sasaukumu un EUR 34,3 miljoni — citiem ārkārtas izdevumiem) un veido 18,79 % no 2014.–2020. gada DFS V kategorijas;

E.  tā kā gandrīz divas trešdaļas no budžeta ir indeksam piesaistīti izdevumi, kuri galvenokārt saistīti ar pašreizējiem un pensionētajiem deputātiem (23 %) un darbiniekiem (34 %) paredzēto atalgojumu, pensijām, medicīniskajiem izdevumiem un piemaksām, kā arī ēkām (13 %) un kuri atbilstīgi Civildienesta noteikumiem un Deputātu nolikumam tiek pielāgoti konkrētā jomā veiktajai indeksācijai vai inflācijas likmei;

F.  tā kā Parlaments jau 2015. gada 29. aprīļa rezolūcijā par Parlamenta 2016. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi(8) uzsvēra, ka 2016. gada budžets būtu jānosaka uz reālistiska pamata un tam būtu jāatbilst budžeta disciplīnas un pareizas finanšu pārvaldības principiem;

G.  tā kā Parlamenta kā vienas no budžeta lēmējiestādēm uzticamība zināmā mērā ir atkarīga no tā spējas pārvaldīt pašam savus izdevumus un spējas attīstīt demokrātiju Savienības līmenī;

H.  tā kā brīvprātīgais pensiju fonds tika izveidots 1990. gadā ar Prezidija Noteikumiem par papildu (brīvprātīgo) pensiju shēmu(9),

Vispārējs satvars

1.  uzsver, ka arī 2019. gadā Parlamenta budžeta daļas īpatsvaram nebūtu jāpārsniedz 20 % no V izdevumu kategorijas; norāda, ka 2019. gada tāmes apmērs atbilst 18,53 %, kas ir mazāk nekā 2018. gadā (18,85 %), un tā īpatsvars V izdevumu kategorijā ir zemākais vairāk nekā 15 gadu laikā;

2.  uzsver, ka Parlamenta budžeta lielāko daļu nosaka tiesību aktos vai līgumos paredzēti pienākumi un to indeksē katru gadu;

3.  norāda, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanu dēļ 2019. gadā izdevumi dažās jomās ievērojami palielināsies, jo īpaši saistībā ar deputātiem, kuri netiks atkārtoti ievēlēti, un viņu palīgiem, bet vienlaikus citās jomās, ņemot vērā Parlamenta darba apjoma samazināšanos vēlēšanu gadā, radīsies ietaupījumi, lai gan tie būs mazāki;

4.  atbalsta samierināšanas procedūrā 2018. gada 26. martā un 2018. gada 10. aprīlī panākto vienošanos starp Prezidiju un Budžeta komiteju 2018. gada budžeta palielinājumu noteikt 2,48 % apmērā, saskaņā ar kuru 2019. gada tāmes kopējais apmērs būtu EUR 1 999 144 000, samazināt Prezidija 2018. gada 12. martā apstiprinātā provizoriskā tāmes projekta izdevumu apmēru par EUR 17,5 miljoniem un attiecīgi samazināt šādās budžeta pozīcijās ierosinātās apropriācijas: 1004 – parastie ceļa izdevumi; 105 – valodu kursi un datorkursi deputātiem; 1404 – prakse, stipendijas un ierēdņu apmaiņa; 1612 – kvalifikācijas celšana; 1631 – mobilitāte; 2000 – īre; 2007 – ēku celtniecība un telpu iekārtošana; 2022 – ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana; 2024 – enerģijas patēriņš; 2100 – datu elektroniska apstrāde un telesakari; 2101 – datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības; 2105 – datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos; 212 – mēbeles; 214 – tehniskās iekārtas un aprīkojums; 230 – kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces; 238 – citi administratīvie izdevumi; 300 – izdevumi par personāla komandējumiem un dienesta braucieniem starp trim darba vietām; 302 – pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi; 3040 – dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm; 3042 – sanāksmes, kongresi, konferences un delegācijas; 3049 – izdevumi par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem; 3243 – Eiropas Parlamenta apmeklētāju centri; 3248 – izdevumi saistībā ar audiovizuālo informāciju; 325 – izdevumi saistībā ar informācijas birojiem; 101 – rezerve neparedzētiem izdevumiem; piešķir šādas apropriācijas: 1400. postenim “Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas” — EUR 50 000, 320. postenim “Specializēto zināšanu ieguve” — EUR 50 000 un 3211. postenim “Zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centrs” — EUR 800 000; atzinīgi vērtē to, ka 2018. gada 16. aprīlī Prezidijs šīs izmaiņas ir pieņēmis;

5.  uzsver, ka Parlamenta galvenie uzdevumi ir kopīgi ar Padomi pieņemt tiesību aktus un lemt par Savienības budžetu, pārstāvēt pilsoņus un pārbaudīt citu iestāžu darbu;

6.  uzsver Parlamenta lomu Eiropas politiskās izpratnes veidošanā un Savienības vērtību veicināšanā;

7.  norāda, ka provizoriskais tāmes projekts un ar to saistītie dokumenti tika saņemti vēlu — tikai pēc to pieņemšanas Prezidijā 2018. gada 12. martā; aicina nākamajos gados laicīgi iesniegt ģenerālsekretāra ziņojumu Prezidijam par provizorisko tāmes projektu, kā arī tā pielikumus;

Pārredzamība un piekļūstamība

8.  atzinīgi vērtē atbildi uz Budžeta komitejas pieprasījumu, kas pausts dažādās budžeta rezolūcijās, par papildu informāciju par vidēja termiņa un ilgtermiņa plānošanu, investīcijām, tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem, darbības izdevumiem un metodiku, pamatojoties uz pašreizējām vajadzībām, nevis koeficientiem;

9.  norāda, ka, tāpat kā iepriekšējo gadu budžetos, tiek ierosināts paredzēt noteiktu summu ārkārtas investīcijām un izdevumiem, proti, investīcijām un izdevumiem, kas pēc savas būtības ir neierasti vai netipiski Parlamentam vai arī ir vajadzīgi reti; norāda, ka 2019. gadā šīs investīcijas un izdevumi būs EUR 71,6 miljoni, tostarp EUR 37,3 miljoni saistībā ar pāreju uz Parlamenta jauno sasaukumu un EUR 34,3 miljoni citiem ārkārtas izdevumiem; atgādina, ka 2016. gada budžetā ieviestais un turpmākajos budžetos iekļautais parasto un ārkārtas izdevumu nošķīrums tika ieviests vienīgi tādēļ, lai reaģētu uz steidzamu pasākumu īstenošanu saistībā ar ēku drošību un kiberdrošību pēc teroristu uzbrukumiem; uzskata, ka šīs nošķiršanas pārmērīgā izmantošana, proti, citu izdevumu iekļaušana ārkārtas izdevumos, sniedz maldīgas norādes par budžeta rezervju izmaiņām un tādējādi ir pretrunā Parlamenta izdevumu pārredzamības principam;

10.  sagaida, ka Parlamenta 2019. gada budžetā vajadzības būs reālistiski un precīzi saskaņotas ar to izmaksām, lai pēc iespējas izvairītos no pārmērīgi lielu izmaksu iekļaušanas budžetā;

Brexit

11.  norāda, ka 2017. gada 8. decembrī Savienības un Apvienotās Karalistes sarunvedēji panāca principiālu vienošanos par finanšu norēķinu saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, cita starpā paredzot, ka Apvienotā Karaliste piedalīsies Savienības 2019. un 2020. gada budžetā tā, it kā tā joprojām būtu Savienības dalībvalsts, un nodrošinās savu daļu to Savienības saistību finansēšanā, kuras radušās līdz 2020. gada 31. decembrim; norāda, ka deputātu brīvprātīgā pensiju shēma ES bilancē ir iekļauta kā saistības un ka sarunu laikā tiks skatīts nenokārtotajām saistībām paredzētais ieguldījums, kas nepieciešams, lai segtu pensiju saistības, kuras radušās pirms 2020. gada, bet attiecas arī uz laiku pēc tā;

12.  norāda, ka Konstitucionālo jautājumu komiteja ar balsojumu plenārsēdē 2018. gada februārī apstiprināja patstāvīgo ziņojumu par Parlamenta sastāvu un jo īpaši to, ka pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības deputātu skaits tiks samazināts līdz 705 deputātiem; norāda, ka pēc 2018. gada 23. februārī notikušās valstu un valdību vadītāju neformālās sanāksmes priekšsēdētājs D. Tusk informēja par plašu atbalstu šim priekšlikumam; norāda, ka gadījumā, ja Apvienotā Karaliste 2019.–2024. gada sasaukuma sākumā joprojām būs dalībvalsts, deputātu skaits būs 751 līdz brīdim, kad Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības juridiski stāsies spēkā; tomēr norāda, ka šai procedūrai ir nepieciešams vienprātīgs Eiropadomes lēmums pēc tam, kad ir saņemta Parlamenta piekrišana; uzsver, ka Parlamenta tāme šobrīd atspoguļo pašreizējo situāciju Parlamentā, kurā ir 678 deputāti no 27 dalībvalstīm laikā no 2019. gada 30. marta līdz astotā sasaukuma beigām un kurā ir 705 deputāti no 27 dalībvalstīm laikā no devītā sasaukuma sākuma līdz 2019. finanšu gada beigām; ar gandarījumu pieņem zināšanai ģenerālsekretāra ierosinātos pielāgojumus, kurus Prezidijs pieņēma 2018. gada 12. martā;

2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanas

13.  atzinīgi vērtē komunikācijas kampaņu kā noderīgu ieguldījumu centienos pilsoņiem skaidrot Savienības un Parlamenta mērķi; uzsver, ka šai kampaņai cita starpā vajadzētu būt vērstai uz to, lai skaidrotu Savienības lomu, Parlamenta pilnvaras, tā uzdevumus, tādus kā Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana, un tā ietekmi uz pilsoņu dzīvi;

14.  atgādina — kā apstiprināts 2018. gada budžeta procedūrā, kopējais divu gadu laikposmam paredzētais kampaņas budžets ir EUR 33,3 miljoni, no kuriem EUR 25 miljoni paredzēti 2018. gadam (ņemot vērā laiku, kas nepieciešams, lai īstenotu iepirkuma procedūras un noslēgtu līgumus) un EUR 8,33 miljoni — 2019. gadam; norāda, ka Prezidijs 2017. gada novembrī apstiprināja kampaņas stratēģiju, kura ir balstīta uz analīzi par pieredzi, kas gūta pēdējās vēlēšanās;

15.  uzsver, ka komunikācijas procesiem saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām ir raksturīgi trīs līmeņi: visredzamākais līmenis ir valstu un Eiropas politiskās partijas un to kandidāti, otrais līmenis ir vadošo kandidātu (Spitzenkandidaten) process, kas pirmo reizi tika ieviests 2014. gadā, un trešais līmenis ir institucionālā kampaņa, kuras mērķis ir atgādināt, kas Parlaments ir, ko tas dara, kā tas ietekmē pilsoņu dzīvi un kāpēc ir svarīgi piedalīties vēlēšanās;

16.  uzsver, ka Parlamentam vienam trūkst līdzekļu, lai uzrunātu 400 miljonus balsstiesīgo vēlētāju, un tādēļ tam ir optimāli jāizmanto savi viedokļu izplatītāju tīkli, lai to nodrošinātu; uzskata, ka svarīga nozīme būtu jāpiešķir arī caur sociālo mediju tīmekļa vietnēm notiekošajai komunikācijai; norāda, ka Eiropas līmenī 2018. gadā tiks rīkotas vairākas pilsoņu un ieinteresēto personu konferences un valsts līmenī izšķiroša nozīme būs vietējiem birojiem; turpinās iesaistīt Eiropas Reģionu komiteju un tās vietējos un reģionālos pārstāvjus tīklu izmantošanas darbā; uzskata, ka pēdējā pirmsvēlēšanu posmā gan Eiropas politiskajām partijām, gan valsts partijām būs nozīmīga loma, jo īpaši saistībā ar Spitzenkandidaten procesu; tādēļ ierosina ar īpaši 2019. gadam palielinātu finansējumu nodrošināt tām iespēju veikt šo uzdevumu;

Drošība un kiberdrošība

17.  norāda, ka arī 2019. gada budžetā būs iekļauti apjomīgu investīciju maksājumi, kuri tika aizsākti jau 2016. gadā, lai būtiski uzlabotu Parlamenta drošību; norāda, ka šie projekti aptver dažādas jomas, kuras galvenokārt saistītas ar ēkām, proti, drošības uzlabošana saistībā ar ieejām, aprīkojumu un personālu (iPACS projekts), bet arī uzlabojumus kiberdrošības un komunikācijas drošības jomā;

18.  atzinīgi vērtē saprašanās memorandu, kas stājās spēkā 2017. gadā un noslēgts starp Beļģijas valdību un Eiropas Parlamentu, Padomi, Komisiju, Eiropas Ārējās darbības dienestu un citām iestādēm, kas atrodas Briselē, par drošības pielaides pārbaudēm attiecībā uz visiem ārējiem līgumslēdzējiem, kuri vēlas iekļūt Savienības iestādēs; atgādina Parlamenta 2018. gada ieņēmumu un izdevumu tāmē iekļauto aicinājumu ģenerālsekretāram apsvērt, cik lietderīgi būtu paplašināt minētā saprašanās memoranda piemērošanas jomu, attiecinot to arī uz ierēdņiem, deputātu palīgiem un praktikantiem, lai pirms viņu pieņemšanas darbā varētu veikt nepieciešamās drošības pārbaudes; tādēļ aicina ģenerālsekretāru informēt Budžeta komiteju par šīs lietas virzību;

19.  uzskata, ka IT rīki ir nozīmīgi instrumenti deputātu un viņu darbinieku darba veikšanai, tomēr tie ir pakļauti kiberuzbrukumu draudiem; tādēļ atzinīgi vērtē nodomu nedaudz palielināt apropriācijas, kas paredzētas, lai turpinātu kiberdrošības rīcības plāna īstenošanu, tādējādi ļaujot iestādei labāk aizsargāt savus aktīvus un informāciju;

Ēku politika

20.  atkārtoti prasa, lai lēmumu pieņemšanas process ēku politikas jomā būtu pārredzams un tā pamatā būtu agri saņemta informācija, pienācīgi ņemot vērā Finanšu regulas 203. pantu;

21.  atzinīgi vērtē deputātu un darbinieku darba apstākļu uzlabošanu, par ko Prezidijs nolēma 2017. gada decembrī un kas turpināsies 2019. gadā, lai nodrošinātu elastīgas darba telpas deputātiem nolūkā apmierināt vajadzības, kuras izriet no mainīgajiem darba modeļiem, pēc 2019. gada vēlēšanām nodrošinot viņiem trīs birojus Briselē un divus Strasbūrā; tomēr uzsver, ka Strasbūrā būtu lietderīgāk nodrošināt elastīgas telpas sanāksmēm; pieņem zināšanai izmaksas, kas saistītas ar Parlamenta ēku uzturēšanu 2019. gadā, tostarp ar drošību un vides prasībām; apšauba ļoti augstās izmaksas saistībā ar atsevišķiem ierosinājumiem, konkrēti bibliotēkas un ar to saistīto biroju pārcelšanu, deputātu restorāna renovāciju (Spinelli ēkā) un Churchill ēkas restorāna renovāciju; aicina ģenerālsekretāru pirms budžeta lasījuma Parlamentā 2018. gada rudenī iesniegt Budžeta komitejai visu ar šiem lēmumiem saistīto informāciju, ņemot vērā, ka daži no šiem projektiem tiks atlikti;

22.  apšauba, vai vajag ieplānot EUR 1,58 miljonus ar Spaak ēkas renovāciju saistītiem pētījumiem, ņemot vērā, ka EUR 14 miljoni jau ir iekļauti 2018. gada budžetā; aicina ģenerālsekretāru pirms budžeta lasījuma Parlamentā 2018. gada rudenī iesniegt Budžeta komitejai visu ar šo lēmumu saistīto informāciju;

23.  aicina sniegt sīkāku informāciju par mēbeļu stāvokli ASP ēkā Briselē, kas pamatoja to nomaiņu, un par jauno mēbeļu izvēlē ievēroto procedūru, īpaši cenas un nomaiņas nepieciešamības attiecību;

24.  pieņem zināšanai atjauninātos pamatuzdevumus informācijas birojiem, kas tagad saskaņā ar Prezidija 2017. gada novembra lēmumu dēvējami par vietējiem birojiem; norāda, ka vietējo biroju galvenais uzdevums ir politiski neitrālā veidā informēt un komunicēt Parlamenta vārdā vietējā līmenī, lai sniegtu informāciju par Savienību un tās politiku, izmantojot ārēju ieinteresēto personu pasākumus vietējā, reģionālā un valsts līmenī, tostarp Eiropas Reģionu komitejas locekļus;

25.  konstatē, ka jaunās KAD ēkas austrumu spārna pirmās daļas tiks nodotas ekspluatācijā un tajās ievāksies 2018. gada beigās, bet pārējie austrumu spārna biroji un konferenču telpas tiks pakāpeniski aizpildītas 2019. gadā; norāda, ka uzreiz pēc tam sāksies darbi rietumu spārnā;

26.  atgādina ERP 2014. gada analīzi, kurā Parlamenta ģeogrāfiskās izkliedētības izmaksas tika lēstas EUR 114 miljonu apmērā gadā; turklāt norāda uz konstatējumu 2013. gada 20. novembra rezolūcijā par Eiropas Savienības iestāžu atrašanās vietas noteikšanu(10), proti, to, ka 78 % no Parlamenta štata darbinieku komandējumiem rodas tieši Parlamenta ģeogrāfiskās izkliedētības rezultātā; uzsver, ka saskaņā ar minētajā ziņojumā iekļautajām aplēsēm ģeogrāfiskās izkliedētības ietekme uz vidi ir 11 000 līdz 19 000 tonnas CO2 emisiju; uzsver iespējamos ietaupījumus, ko Eiropas Parlamenta budžetā nodrošinātu viena darba vieta, un tāpēc prasa izstrādāt ceļvedi vienas darba vietas noteikšanai;

27.  atgādina Parlamenta apņemšanos ievērot Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, kurā paredzēts, ka, neskarot “piemērojamos budžeta un iepirkuma noteikumus, minētās iestādes to īpašumā esošajās vai izmantotajās ēkās piemēros tās pašas prasības, kuras saskaņā ar 5. un 6. pantu” minētajā direktīvā piemēro dalībvalstu centrālo valdību ēkām, ņemot vērā šo ēku lielo atpazīstamību un centrālo lomu, kura tam būtu jāuzņemas attiecībā uz ēku energoefektivitāti; uzsver steidzamo nepieciešamību nodrošināt atbilstību šim paziņojumam — arī tādēļ, lai nodrošinātu savu uzticamību pašreiz notiekošajā ēku energoefektivitātes un vispārējās energoefektivitātes direktīvu pārskatīšanā;

Ar EP deputātiem un reģistrētiem deputātu palīgiem saistīti jautājumi

28.  atzinīgi vērtē Parlamenta Ģenerālsekretariāta, politisko grupu sekretariātu un deputātu biroju darbu, kas vērsts uz to, lai atbalstītu deputātus viņu mandātu īstenošanā; mudina turpināt tādu pakalpojumu attīstību, kas uzlabo deputātu iespējas uzraudzīt Komisijas un Padomes darbu un pārstāvēt pilsoņus;

29.  jo īpaši atzinīgi vērtē arvien pieaugošo to konsultāciju un pētījumu kvalitāti, ko deputātiem un komitejām nodrošina Eiropas Parlamenta Izpētes dienests (EPRS) un politikas departamenti; pieņem zināšanai abu šo dienestu sadarbības vidusposma novērtējumu, ko ģenerālsekretārs iesniedza 2017. gada oktobrī; prasa ģenerālsekretāram sniegt sīkāku informāciju par to, kā abi šie dienesti koordinē savu darbu, lai novērstu dublēšanos un apmierinātu klientu vajadzības; atzinīgi vērtē jaunos un esošos konkrētos lietojumprogrammu projektus, kas tiks pilnībā vai daļēji īstenoti 2019. gadā: e-Parlamenta projekts, elektroniskā reģistra pārvaldības sistēmas (ERMS) projekts, atvērtās digitālās bibliotēkas programma, jaunais projekts par pētniecību un izstrādi par mašīnmācīšanos ar tulkošanas atmiņām un konferenču un pasākuma dalībnieku reģistrācijas rīks;

30.  atgādina iepriekš minēto 2017. gada 5. aprīļa rezolūciju par Parlamenta 2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi(11) un 2017. gada 25. oktobra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu(12), un visas atsauces uz piemaksu par vispārējiem izdevumiem un prasības attiecībā uz to; atkārtoti aicina nodrošināt pārredzamību saistībā ar deputātiem paredzēto piemaksu par vispārējiem izdevumiem; šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka tiek izveidota Parlamenta Prezidija darba grupa piemaksas par vispārējiem izdevumiem jautājumos; atgādina, ka tiek sagaidīta lielāka pārredzamība attiecībā uz piemaksu par vispārējiem izdevumiem un ir jānosaka precīzāki noteikumi attiecībā uz pārskatatbildību par izdevumiem, kurus atļauts segt no šīs piemaksas, vienlaikus neradot Parlamentam papildu izmaksas;

31.  atgādina mandāta neatkarības principu; ņemot vērā gaidāmo Prezidija lēmumu, atkārtoti prasa nodrošināt lielāku pārredzamību attiecībā uz piemaksu par vispārējiem izdevumiem, par pamatu ņemot paraugprakses piemērus valstu delegācijās Parlamentā un dalībvalstīs; uzsver, ka varētu ieviest jauktu sistēmu, saskaņā ar kuru daļa piemaksas par vispārējiem izdevumiem saglabātos kā noteiktas summas maksājums, bet pārējā daļa tiktu izmaksāta, pamatojoties uz rēķiniem, vai tiktu revidēta; atgādina, ka uzlabota efektivitāte un pārredzamība saistībā ar piemaksu par vispārējiem izdevumiem nenozīmē privātuma pārkāpšanu;

32.  mudina Parlamenta Prezidija darba grupu piemaksas par vispārējiem izdevumiem jautājumos pabeigt darbu, lai ieteikumus, kuru pamatā ir Parlamenta 2017. gada oktobrī paustais viedoklis, varētu izskatīt pirms devītā sasaukuma vēlēšanām;

33.  atkārtoti aicina Prezidiju nodrošināt, ka tiek ievērotas deputātu un reģistrēto deputātu palīgu sociālās un pensiju tiesības un ka tiek darīti pieejami atbilstoši finanšu līdzekļi; šajā sakarībā atkārto aicinājumu rast praktiski īstenojamu risinājumu saistībā ar tiem reģistrētajiem deputātu palīgiem, kuri, lai gan šī sasaukuma beigās būs bez pārtraukuma nostrādājuši divus sasaukumus, sasniedzot pensijas vecumu, nebūs tiesīgi piekļūt Eiropas pensijas tiesību shēmai, jo viņi nebūs nostrādājuši pilnus Civildienesta noteikumos paredzētos desmit gadus tāpēc, ka 2014. gada vēlēšanas notika agrāk, un tāpēc, ka, ņemot vērā lielo darba slodzi laikā pēc 2009. gada vēlēšanām, aizkavējās reģistrēto deputātu palīgu jauno līgumu apstiprināšana; atgādina, ka Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma 27. panta 2. punktā ir paredzēts, ka “[i]egūtās tiesības un nākotnē paredzamās tiesības saglabājas pilnā apjomā”; tomēr norāda uz brīvprātīgās pensiju shēmas problēmām, kuras aizvien turpinās, un aicina Prezidiju un ģenerālsekretāru rīkoties, lai noskaidrotu visas iespējas līdz minimumam samazināt Parlamenta budžetam radīto slogu;

34.   uzskata budžeta 422. pozīcijā “Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību” iekļautās apropriācijas par atbilstošām;

35.  norāda, ka tika pārskatītas ar dienesta braucieniem starp Parlamenta trijām darba vietām saistītās reģistrēto deputātu palīgu piemaksu likmes; atgādina par Prezidijam izvirzīto prasību veikt pasākumus, lai pilnībā saskaņotu ierēdņiem, citiem darbiniekiem un reģistrētiem deputātu palīgiem piemērojamos noteikumus, sākot ar nākamo sasaukumu;

36.  gaidot nākamo Parlamenta sasaukumu, atkal aicina Priekšsēdētāju konferenci pārskatīt Īstenošanas noteikumus, ar kuriem reglamentē delegāciju darbu un braucienus ārpus Eiropas Savienības; uzsver, ka šādā pārskatīšanā būtu jāizskata iespēja ļaut reģistrētiem deputātu palīgiem, ievērojot zināmus noteikumus, pavadīt deputātus oficiālās Parlamenta delegācijās un darba braucienos;

37.  aicina EP Prezidiju grozīt EP Prezidija 2010. gada 19. aprīļa lēmumu “Noteikumi par deputātu praktikantiem”, lai praktikanta līgumā nodrošinātu pienācīgu atalgojumu; uzsver, ka deputātu birojos vai politiskajās grupās nodarbināto praktikantu atalgojumam ir jābūt vismaz tādam, lai nodrošinātu, ka tas sedz iztikas izdevumus Briselē vai prakses norises pilsētā;

38.  uzskata, ka būtu jādara pieejams atbilstošs finansējums ar mērķi īstenot ceļvedi preventīvu un agrīnā atbalsta pasākumu pieņemšanai, lai risinātu konfliktu un aizskaršanas gadījumus starp deputātiem un reģistrētiem deputātu palīgiem vai citiem darbiniekiem;

Ar darbiniekiem saistīti jautājumi

39.  samazina Ģenerālsekretariāta 2019. gada štatu sarakstu par 59 vietām (īstenojot mērķi samazināt darbinieku skaitu par 1 %) saskaņā ar 2015. gada 14. novembrī Padomē panākto vienošanos par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējo budžetu, kurā Parlamenta ikgadējos personāla samazināšanas pasākumus paredzēts turpināt līdz 2019. gadam;

40.  uzskata, ka laikā, kad ES iestādēm pieejamie finanšu un personāla resursi, visticamāk, kļūs aizvien ierobežotāki, ir svarīgi, ka iestādes pašas var pieņemt darbā un paturēt spējīgākos darbiniekus, lai stātos pretī paredzamajiem izaicinājumiem veidā, kāds atbilst uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes principiem;

41.   uzskata, ka līdz vēlēšanām paredzētajam darba pārtraukumam Parlaments atradīsies unikālā situācijā, ko izraisīs tas, ka vienlaikus ar parasto aktivitātes pieaugumu sasaukuma beigās notiks darbs ar sarežģītu DFS tiesību aktu priekšlikumu paketi, Brexit un aizvien lielāku skaitu trialogu; uzskata — lai Parlaments un tā komitejas varētu veikt savus pamatuzdevumus, ir ārkārtīgi svarīgi arī turpmāk nodrošināt atbilstošus loģistikas resursus un cilvēkresursus;

42.  pilnvaro ģenerālsekretāru par izejas punktu ņemt spēkā esošos sadarbības nolīgumus starp Parlamentu, Reģionu komiteju un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, kuru ļoti pozitīvs piemērs ir EPRS; prasa noteikt jomas, tostarp tādas kā IT pakalpojumi vai drošība, kurās būtu iespējams palielināt sinerģiju kopīgajās administratīvā atbalsta funkcijās, izmantojot Parlamenta un abu pārējo struktūru pieredzi un pilnībā ņemot vērā pārvaldības grūtības un pakalpojumu apmēra atšķirības, lai izstrādātu taisnīgus sadarbības nolīgumus; turklāt aicina ģenerālsekretāru veikt pētījumu par iespējamu sinerģiju administratīvo funkciju un pakalpojumu nodrošināšanā, ko varētu panākt ar citām iestādēm;

43.  aicina izvērtēt ietaupījumus un priekšrocības, ko katra iesaistītā puse guvusi, piemērojot Iestāžu administratīvās sadarbības nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Reģionu komiteju un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, gan jomās, kurās notiek kopīga pakalpojumu izmantošana, gan jomās, kurās notiek sadarbība, kā arī iespējamos ietaupījumus un priekšrocības, kurus varētu nodrošināt iespējami turpmāki līgumi ar citām iestādēm un aģentūrām;

44.  atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta rezolūciju par seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošanu Eiropas Savienībā(13); uzskata, ka šī rezolūcija ir svarīgs solis efektīvākā seksuālās uzmākšanās un jebkādas nepiedienīgas uzvedības apkarošanā Eiropas Savienībā un tās iestādēs, tostarp Eiropas Parlamentā; prasa piešķirt atbilstošus resursus rezolūcijā iekļauto prasību izpildei;

Citi jautājumi

45.  pieņem zināšanai pašreizējo praksi gada beigās veikt apkopojošu pārvietojumu (ramassage), lai dotu ieguldījumu pašreizējo ēku projektu īstenošanā; pamatojoties uz 2014., 2015., 2016. un 2017. gada rādītājiem, uzsver, ka šis apkopojošais pārvietojums gada beigās regulāri tiek veikts vienās un tajās pašās nodaļās un sadaļās un — ar dažiem izņēmumiem — vienās un tajās pašās pozīcijās; tādēļ vēlētos zināt, vai šajās nodaļās un pozīcijās ir ieplānots pārvērtējums, lai radītu līdzekļus budžeta politikas finansēšanai;

46.  apšauba nepieciešamību nodrošināt radioaustiņas un uzstādīt tīmekļa kameras Briseles un Strasbūras birojos visiem deputātu palīgiem, lai gan lielākā daļa no viņiem to nav pat prasījuši; tāpēc apšauba šāda lēmuma izmaksu lietderību un tā pieņemšanas pamatojumu; aicina ģenerālsekretāru iesniegt Budžeta komitejai visu ar šo lēmumu saistīto informāciju;

47.  norāda, ka Parlamenta ēdināšanas zonām piemērotie piekļuves ierobežojumi tika atcelti, sākot ar 2017. gada 1. janvāri; neiebilst pret to, ka ikviens, kas strādā Parlamenta ēkās vai ierodas tā telpās uz starpiestāžu sanāksmi, var paēst pusdienas Parlamenta ēdnīcās un restorānos; tomēr norāda, ka piekļuvi ASP ēkas pašapkalpošanās ēdnīcai Briselē un LOW ēkas pašapkalpošanās ēdnīcai Strasbūrā tagad ļoti apgrūtina apmeklētāju grupu klātbūtne katru dienu; tādēļ prasa atjaunot kontroli pie abu šo pašapkalpošanās ēdnīcu ieejām — nevis attiecībā uz deputātiem un citu iestāžu darbiniekiem, bet gan tāpēc, lai sistemātiski novirzītu šīs grupas uz tām paredzētajām restorānu telpām;

48.  ņem vērā starp Eiropas Parlamentu un valstu parlamentiem notiekošo dialogu; uzsver, ka ir jāiziet ārpus pastāvošās Eiropas parlamentārās nedēļas sistēmas, lai panāktu pastāvīgu sinerģiju attiecībās starp Eiropas Parlamentu un valstu parlamentiem; aicina pastiprināt šo dialogu, lai veidotu labāku izpratni par Parlamenta un Savienības ieguldījumu dalībvalstīs;

49.  aicina atjaunināt Eiropas plašsaziņas līdzekļu centru, kas tika pieņemts 2018. budžetā sadarbībai ar televīzijas raidstacijām, sociālajiem medijiem un citiem partneriem, lai izvirzītu apmācību mērķus jaunajiem žurnālistiem, jo īpaši saistībā ar jauniem zinātnes un tehnoloģijas sasniegumiem un uz faktiem pamatotām un salīdzinoši izvērtētām ziņām;

50.  atzinīgi vērtē Parlamenta centienus sekmēt ilgtspējīgu mobilitāti;

51.  aicina Parlamentu pieņemt vides ziņā ilgtspējīgu pieeju un lielāko daļu no jebkura tās ietvaros īstenota Parlamenta pasākuma īstenot videi saudzīgā veidā;

52.  pieņem zināšanai, ka ir izveidota mobilitātes darba grupa, kurai būtu jāstrādā iekļaujoši un ievērojot skaidras pilnvaras; uzsver, ka Parlamentam ir jāievēro visi tā darba vietās reģionāli piemērojamie tiesību akti, tostarp minētās jomas tiesību akti; atbalsta to, lai tiktu veicināta izveidotā tiešā dzelzceļa maršruta starp Briseles Parlamenta ēku un lidostu izmantošana; aicina atbildīgos dienestus no jauna izvērtēt sava autoparka sastāvu un lielumu, ņemot vērā minēto; aicina Prezidiju nekavējoties ieviest sistēmu, kas veicinātu velosipēdu izmantošanu, pārvietojoties no mājām uz darbu; norāda, ka šāda sistēma jau ir ieviesta citās iestādēs, jo īpaši Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā;

53.  aicina ģenerālsekretāru un Prezidiju visā Parlamenta administrācijā ieviest uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes kultūru un racionālas pārvaldības pieeju, lai uzlabotu iestādes iekšējā darba efektivitāti, kā arī samazinātu administratīvās formalitātes un birokrātiju; uzsver, ka racionāla pārvaldība nozīmē darba procedūras pastāvīgu uzlabošanu, pateicoties vienkāršošanai un administratīvā personāla pieredzei;

o

o  o

54.  pieņem 2019. finanšu gada tāmi;

55.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un tāmi nosūtīt Padomei un Komisijai.

PIELIKUMS. TĀMES PROJEKTS

 

ĢENERĀLSEKRETĀRA ZIŅOJUMS

PREZIDIJA LOCEKĻIEM

PAR EIROPAS PARLAMENTA 2019. FINANŠU GADA

TĀMES PROJEKTU

 

2019. GADA

TĀMES PROJEKTS

Eiropas Savienības iemaksa Eiropas Parlamenta

izdevumu finansēšanā 2019. finanšu gadā

Pozīcija

Summa

 

 

Izdevumi

1 999 144 000

Pašu resursi

176 893 540

Maksājamā iemaksa

1 822 250 460

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa Pants Postenis

Nosaukums

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

 

 

 

 

 

4

IEŅĒMUMI NO IESTĀDĒS UN CITĀS SAVIENĪBAS STRUKTŪRĀS STRĀDĀJOŠAJIEM

 

 

 

4 0

DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI

 

 

 

4 0 0

Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu, pārējo darbinieku un pensijas saņēmēju algām un piemaksām

82 449 930

76 861 414

73 998 872

4 0 3

Ieņēmumi no pagaidu iemaksas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

p.m.

p.m.

17 371

4 0 4

Ieņēmumi no īpašās nodevas un solidaritātes nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

11 681 950

11 551 312

11 067 302

 

 

94 131 880

88 412 726

85 083 544

4 0. nodaļa — Kopā

4 1

IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

 

 

 

4 1 0

Personāla iemaksas pensiju shēmā

67 193 160

66 291 673

62 567 541

4 1 1

Personāla veiktā pensijas tiesību pārņemšana vai iegāde

9 200 000

9 200 000

7 596 194

4 1 2

To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

10 000

10 000

49 218

 

 

76 403 160

75 501 673

70 212 953

4 1. nodaļa — Kopā

4 2

CITAS IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

 

 

 

4 2 1

Eiropas Parlamenta deputātu iemaksas vecuma pensiju shēmā

p.m.

p.m.

0

 

4 2. nodaļa — Kopā

0

0

0

 

4. sadaļa — Kopā

170 535 040

163 914 399

155 296 497

5

IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

 

 

 

5 0

IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (PREČU PIEGĀDE) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

 

 

 

5 0 0

Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas (preču piegāde)

10 000

p.m.

0

5 0 0 0

Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

5000

p.m.

0

5 0 0 2

Ieņēmumi no preču piegādes citām iestādēm vai struktūrām – Piešķirtie ieņēmumi

10 000

p.m.

162

5 0 1

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

1000

p.m.

0

 

5 0. nodaļa — Kopā

16 000

p.m.

162

5 1

IEŅĒMUMI NO IZĪRĒŠANAS

 

 

 

5 1 1

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas, un ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšanas

4 186 000

p.m.

 

5 1 1 0

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas – Piešķirtie ieņēmumi

3 547 000

p.m.

3 016 718

5 1 1 1

Ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšana – Piešķirtie ieņēmumi

639 000

p.m.

52 903

 

5 1. nodaļa — Kopā

4 186.000

p.m.

3 069 621

5 2

IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTIEM AIZDEVUMIEM, BANKAS UN CITIEM PROCENTIEM

 

 

 

5 2 0

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

50 000

50 000

2077

 

5 2. nodaļa — Kopā

50 000

50 000

2077

5 5

IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN DARBU VEIKŠANAS

 

 

 

5 5 0

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, tostarp šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā – Piešķirtie ieņēmumi

1 285 000

p.m.

5 546 788

5 5 1

Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu vai darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

755 042

 

5 5. nodaļa — Kopā

1 285 000

p.m.

6 301 830

5 7

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU

 

 

 

5 7 0

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas – Piešķirtie ieņēmumi

717 500

p.m.

4 122 802

5 7 1

Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Tādu sociālo izdevumu atmaksāšana, kas radušies citas iestādes vārdā

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību – Piešķirtie ieņēmumi

3000

p.m.

3 669 132

 

5 7. nodaļa — Kopā

720 500

p.m.

7 791 934

5 8

DAŽĀDI MAKSĀJUMI

 

 

 

5 8 1

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

20 162 097

 

5 8. nodaļa — Kopā

p.m.

 

 

 

5. sadaļa — Kopā

6 257 500

50 000

37 327 720

6

IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR SAVIENĪBAS NOLĪGUMIEM UN PROGRAMMĀM

 

 

 

6 6

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI

 

 

 

6 6 0

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI

100 000

p.m.

p.m.

6 6 0 0

Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi – Piešķirtie ieņēmumi

100 000

p.m.

12 731 797

6 6 0 1

Citas nepiešķirtās iemaksas un atmaksājumi

p.m.

p.m.

0

 

6 6. nodaļa — Kopā

100 000

p.m.

12 731 797

 

6. sadaļa — Kopā

100 000

p.m.

12 731 797

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

 

 

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

 

 

9 0 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

1000

1000

1 638 371

 

9 0. nodaļa — Kopā

1000

1000

1 638 371

 

9. sadaļa — Kopā

1000

1000

1 638 371

 

PAVISAM KOPĀ

176 893 540

163 965 399

206 994 385

IZDEVUMI

Vispārējs kopsavilkums par apropriācijām (2019. un 2018. gads) un izpildi (2017. gads)

Sadaļa Nodaļa

Nosaukums

2019. gada apropriācijas

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

 

 

 

 

 

1

IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

IESTĀDES LOCEKĻI

224 910 000

211 876 000

203 969 300

1 2

IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

683 275 000

669 114 000

641 373 448

1 4

PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRPAKALPOJUMI

142 607 000

144 478 333

138 007 588

1 6

CITI IZDEVUMI, KAS IR SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

20 662 000

18 648 150

14 743 257

 

1. sadaļa — Kopā

 

1 071 454 000

1 044 116 483

998 093 592

 

 

 

 

 

2

ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN

 

 

 

 

DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

225 411 000

227 352 000

267 588 704

2 1

DATU APSTRĀDE, IEKĀRTAS UN KUSTAMAIS ĪPAŠUMS

178 085 200

166 773 500

161 271 592

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

8 415 500

7 103 000

4 681 409

 

2. sadaļa — Kopā

411 911 700

401 228 500

433 541 705

 

 

 

 

 

3

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES VISPĀRĪGAJIEM UZDEVUMIEM

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

SANĀKSMES UN KONFERENCES

33 630 000

36 693 000

32 136 133

3 2

SPECIALIZĒTĀS ZINĀŠANAS UN INFORMĀCIJA: IEGUVE, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

123 823 300

144 268 390

114 596 561

 

3. sadaļa — Kopā

157 453 300

180 961 390

146 732 695

 

 

 

 

 

4

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ĪPAŠAJIEM UZDEVUMIEM

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR ATSEVIŠĶĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM

130 180 000

114 770 000

109 814 922

4 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PARLAMENTĀRO PALĪDZĪBU

209 160 000

208 171 000

200 971 143

4 4

PAŠREIZĒJO UN BIJUŠO DEPUTĀTU SANĀKSMES UN CITAS DARBĪBAS

460 000

440 000

420 000

 

4. sadaļa — Kopā

339 800 000

323 381 000

311 206 065

 

 

 

 

 

5

EIROPAS POLITISKO PARTIJU UN EIROPAS POLITISKO FONDU IESTĀDE UN NEATKARĪGU IEVĒROJAMU PERSONU KOMITEJA

 

 

 

5 0

EIROPAS POLITISKO PARTIJU UN EIROPAS POLITISKO FONDU IESTĀDES UN NEATKARĪGU IEVĒROJAMU PERSONU KOMITEJAS IZDEVUMI

p.m.

p.m.

0

 

5. sadaļa — Kopā

0

0

0

 

 

 

 

 

10

CITI IZDEVUMI

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

PROVIZORISKAS APROPRIĀCIJAS

p.m.

p.m.

0

10 1

REZERVE NEPAREDZĒTIEM IZDEVUMIEM

18 525 000

1 000 000

0

10 3

PAPLAŠINĀŠANĀS REZERVE

p.m.

p.m.

0

10 4

REZERVE INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS POLITIKAI

p.m.

p.m.

0

10 5

PROVIZORISKA APROPRIĀCIJA NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM

p.m.

p.m.

0

10 6

REZERVE PRIORITĀRIEM PROJEKTIEM SAGATAVOŠANAS POSMĀ

p.m.

p.m.

0

10 8

EMAS REZERVE

p.m.

p.m.

0

 

10. sadaļa — Kopā

18 525 000

1 000 000

0

 

PAVISAM KOPĀ

 

1 999 144 000

1 950 687 373

1 889 574 057

I IEDAĻA — EIROPAS PARLAMENTS

Ieņēmumi — Pašu resursi

4. sadaļa — Ieņēmumi no iestādēs un citās Savienības struktūrās strādājošajiem

4 0. nodaļa — Dažādi nodokļi un atskaitījumi

4 0 0. pants — Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu, pārējo darbinieku un pensijas saņēmēju algām un piemaksām

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

82 449 930

76 861 414

73 998 872,04

Juridiskais pamats

Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā un jo īpaši tā 12. pants.

Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68 (1968. gada 29. februāris), ar ko paredz Eiropas Kopienu nodokļa piemērošanas nosacījumus un procedūru (OV L 56, 4.3.1968., 8. lpp.).

4 0 3. pants — Ieņēmumi no pagaidu iemaksas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

p.m.

p.m.

17 370,67

Juridiskais pamats

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 66.a pants redakcijā, kas bija spēkā līdz 2003. gada 15. decembrim.

4 0 4. pants — Ieņēmumi no īpašās nodevas un solidaritātes nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

11 681 950

11 551 312

11 067 301,69

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 66.a pants.

4 1. nodaļa — Iemaksas pensiju shēmā

4 1 0. pants — Personāla iemaksas pensiju shēmā

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

67 193 160

66 291 673

62 567 540,69

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 83. panta 2. punkts.

4 1 1. pants — Personāla veiktā pensijas tiesību pārņemšana vai iegāde

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

9 200 000

9 200 000

7 596 194,14

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to VIII pielikuma 4. pants, 11. panta 2. un 3. punkts un 48. pants.

4 1 2. pants — To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

10 000

10 000

49 218,19

4 2. nodaļa — Citas iemaksas pensiju shēmā

4 2 1. pants — Eiropas Parlamenta deputātu iemaksas vecuma pensiju shēmā

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Juridiskais pamats

Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām un jo īpaši to III pielikums.

5. sadaļa — Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

5 0. nodaļa — Ieņēmumi no kustamā īpašuma (preču piegāde) un nekustamā īpašuma pārdošanas

5 0 0. pants — Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas (preču piegāde)

5 0 0 0. postenis — Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šajā postenī paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādei piederošu transportlīdzekļu pārdošanas vai apmaiņas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 0 0 1. postenis — Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

5 000

p.m.

 

Piezīmes

Šajā postenī paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādei piederoša kustamā īpašuma, izņemot transportlīdzekļus, pārdošanas vai apmaiņas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 0 0 2. postenis — Ieņēmumi no preču piegādes citām iestādēm vai struktūrām – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

10 000

p.m.

162,00

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Sīkāku informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem no aizdevumiem, nomas un pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar šo budžeta posteni norādīs šā budžeta pielikumā.

5 0 1. pants — Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādei piederoša nekustamā īpašuma pārdošanas.

5 0 2. pants — Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

1 000

p.m.

0,—

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Šajā pantā iekļauti arī ieņēmumi no šādu darbu pārdošanas elektroniskajos informācijas nesējos.

5 1. nodaļa — Ieņēmumi no izīrēšanas

5 1 1. pants — Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas, un ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšanas

5 1 1 0. postenis — Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

3 547 000

p.m.

3 016 717,90

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Sīkāku informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem no aizdevumiem, nomas un pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar šo budžeta posteni norādīs šā budžeta pielikumā.

5 1 1 1. postenis — Ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšana – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

639 000

p.m.

52 903,00

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 2. nodaļa — Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem

5 2 0. pants — Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

50 000

50 000

2 076,80

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem.

5 5. nodaļa — Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas

5 5 0. pants — Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, tostarp šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

1 285 000

p.m.

5 546 788,16

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 5 1. pants — Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu vai darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

p.m.

p.m.

755 041,57

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 7. nodaļa — Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību

5 7 0. pants — Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

717 500

p.m.

4 122 801,83

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 7 1. pants — Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punkta d) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 7 2. pants — Tādu sociālo izdevumu atmaksāšana, kas radušies citas iestādes vārdā

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no tādu sociālo izdevumu atmaksāšanas, kas radušies citas iestādes vārdā.

5 7 3. pants — Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

3 000

p.m.

3 669 131,72

5 8. nodaļa — Dažādi maksājumi

5 8 1. pants — Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

p.m.

p.m.

20 162 096,72

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Šis pants ietver arī apdrošināšanas sabiedrību veikto algojuma atmaksāšanu tiem ierēdņiem, kuri bijuši iesaistīti nelaimes gadījumos.

6. sadaļa — Iemaksas un atmaksājumi saistībā ar Savienības nolīgumiem un programmām

6 6. nodaļa — Citas iemaksas un atmaksājumi

6 6 0. pants — Citas iemaksas un atmaksājumi

6 6 0 0. postenis — Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

100 000

p.m.

12 731 797,26

Piezīmes

Šajā postenī saskaņā ar Finanšu regulas 21. pantu paredzēts iegrāmatot ieņēmumus, kuri nav noteikti citās 6. sadaļas daļās, un to izmanto, lai noteiktu papildu apropriācijas to izdevumu finansēšanai, kam šie ieņēmumi ir piešķirti.

6 6 0 1. postenis — Citas nepiešķirtās iemaksas un atmaksājumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

p.m.

p.m.

0,—

9. sadaļa — Dažādi ieņēmumi

9 0. nodaļa — Dažādi ieņēmumi

9 0 0. pants — Dažādi ieņēmumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada budžets

Izpilde 2017. gadā

1 000

1 000

1 638 370,61

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot dažādus ieņēmumus.

Sīkāku informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem no aizdevumiem, nomas un pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar šo pantu norādīs šā budžeta pielikumā.

Izdevumi — Izdevumi

1. sadaļa — Iestādē strādājošie

1 0. nodaļa — Iestādes locekļi

1 0 0. pants — Algas un piemaksas

1 0 0 0. postenis — Algas

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

78 020 000

77 125 000

75 582 239,05

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Deputātu nolikumā noteikto algu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 9. un 10. pants.

Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 1. un 2. pants.

1 0 0 4. postenis — Parastie ceļa izdevumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

59 040 000

68 500 000

66 850 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai atmaksātu ceļa un uzturēšanās izdevumus saistībā ar braucieniem uz darba vietām un no tām un citiem dienesta komandējumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 25 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 10. līdz 21. pants un 24. pants.

1 0 0 5. postenis — Citi ceļa izdevumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

5 670 000

6 200 000

5 700 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai atmaksātu papildu ceļa izdevumus un ceļa izdevumus, kas radušies dalībvalstī, no kuras deputāts ievēlēts.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 1000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 22. un 23. pants.

1 0 0 6. postenis — Piemaksa par vispārējiem izdevumiem

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

42 900 000

40 213 000

38 910 938,44

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai saskaņā ar Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumu iepriekš minētajiem pantiem segtu izdevumus saistībā ar deputātu parlamentāro darbību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 170 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 25. līdz 28. pants.

1 0 0 7. postenis — Piemaksas saistībā ar pienākumu veikšanu

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

187 000

185 000

162 322,21

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu vienotu noteiktas likmes komandējuma dienas naudu un reprezentācijas naudu saistībā ar Parlamenta priekšsēdētāja pienākumu izpildi.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Prezidija 2009. gada 17. jūnija Lēmums.

1 0 1. pants — Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citi sociālie pasākumi

1 0 1 0. postenis — Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citas sociālās apdrošināšanas izmaksas

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

2 930 000

2 923 000

2 058 839,26

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un medicīnisko izdevumu atmaksāšanu, kā arī nozaudēšanas un zādzības riska apdrošināšanu, kas attiecas uz deputātu personiskās lietošanas priekšmetiem.

Tā ir arī paredzēta, lai apdrošinātu deputātus un viņiem palīdzētu gadījumā, ja oficiālo braucienu laikā vajadzīga repatriācija sakarā ar to, ka viņi smagi saslimst, iekļūst negadījumā vai nonāk citā neparedzētā situācijā, kas kavē turpināt braucienu. Palīdzība ietver deputātu repatriācijas organizēšanu un ar to saistīto izdevumu uzņemšanos.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 200 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 18. un 19. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 3. līdz 9. pants un 29. pants.

Kopīgie noteikumi par Eiropas Savienības ierēdņu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu un arodslimību risku.

Kopīgie noteikumi par Eiropas Kopienu ierēdņu apdrošināšanu slimības gadījumiem.

Komisijas Lēmums, ar ko nosaka medicīnisko izdevumu atmaksāšanas vispārējos īstenošanas noteikumus.

1 0 1 2. postenis — Īpaši pasākumi deputātiem ar invaliditāti

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

876 000

805 000

655 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu atsevišķus izdevumus par palīdzības sniegšanu deputātiem ar smagu invaliditāti.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 30. pants.

1 0 2. pants — Pārejas pabalsti

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

20 690 000

960 000

645 727,51

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu pārejas pabalstu pēc deputāta pilnvaru termiņa beigām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 13. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 45. līdz 48. pants un 77. pants.

1 0 3. pants — Pensijas

1 0 3 0. postenis — Vecuma pensijas (DIP)

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

11 410 000

11 540 000

10 450 954,11

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu vecuma pensiju pēc deputāta pilnvaru termiņa beigām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 150 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 75. pants un Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām (“DIP noteikumi”) III pielikums.

1 0 3 1. postenis — Invaliditātes pensijas (DIP)

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

274 000

310 000

302 405,62

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu pensiju deputātiem, kas zaudējuši darbspējas pilnvaru termiņa laikā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 75. pants un Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām (“DIP noteikumi”) II pielikums.

1 0 3 2. postenis — Apgādnieka zaudējuma pensijas (DIP)

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

2 113 000

2 315 000

1 980 873,42

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apgādnieka zaudējuma pensiju un bāreņa pensiju deputāta vai bijušā deputāta nāves gadījumā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 15 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 75. pants un Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām (“DIP noteikumi”) I pielikums.

1 0 3 3. postenis — Deputātu brīvprātīgā pensiju shēma

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes iemaksu deputātiem paredzētajā brīvprātīgajā papildu pensiju shēmā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 500 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 27. pants.

Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 76. pants. Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām (“DIP noteikumi”) VII pielikums.

1 0 5. pants — Valodu kursi un datorkursi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

800 000

800 000

670 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu deputātu valodu kursu un datorkursu izmaksas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 44. pants.

Prezidija 2017. gada 23. oktobra Lēmums par valodu un datorkursiem deputātiem.

1 2. nodaļa — Ierēdņi un pagaidu darbinieki

1 2 0. pants — Atalgojums un citas tiesības

1 2 0 0. postenis — Atalgojums un piemaksas

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

678 300 000

664 350 000

637 428 655,80

Piezīmes

Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai štatu sarakstā paredzētajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem segtu:

—  algas, piemaksas un ar algām saistītus maksājumus,

—  apdrošināšanu pret slimībām, nelaimes gadījumiem un arodslimībām, kā arī citas sociālās apdrošināšanas iemaksas,

—  fiksētas likmes piemaksas par virsstundu darbu,

—  dažādus pabalstus un piemaksas,

—  ierēdņa vai pagaidu darbinieka, kā arī viņa laulātā un apgādībā esošo personu ceļa izdevumus braucienam no darba vietas uz izcelsmes vietu,

—  izdevumus saistībā ar atalgojuma koeficientiem, ko piemēro algām un tai atalgojuma daļai, kuru pārskaita uz valsti, kas nav darba vieta,

—  bezdarba apdrošināšanu pagaidu darbiniekiem un iestādes maksājumus pagaidu darbiniekiem, lai izveidotu un uzturētu tiesības uz pensiju viņu izcelsmes valstī.

Tā paredzēta arī, lai segtu apdrošināšanas prēmijas apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem sporta nodarbību laikā Eiropas Parlamenta sporta centru izmantotājiem Briselē un Strasbūrā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 450 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

1 2 0 2. postenis — Apmaksāts virsstundu darbs

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

110 000

134 000

50 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta virsstundu darba apmaksai saskaņā ar juridisko pamatu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 56. pants un VI pielikums.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

1 2 0 4. postenis — Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

3 060 000

3 430 000

2 950 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  ierēdņu un pagaidu darbinieku (arī ģimenes locekļu) ceļa izdevumus, stājoties amatā, beidzot darbu iestādē vai saistībā ar pārcelšanu citā amatā, kas ietver darba vietas maiņu,

—  pabalstus par iekārtošanos un iekārtošanos citā dzīvesvietā un pārcelšanās izdevumus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem jāmaina dzīvesvieta, stājoties amatā, tiekot pārceltiem uz citu darba vietu, beidzot darbu iestādē un pārceļoties citur,

—  dienas naudu ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kas sniedz pierādījumu, ka viņiem ir jāmaina dzīvesvieta, stājoties amatā vai tiekot pārceltiem uz citu darba vietu,

—  atlaišanas pabalstu ierēdņiem uz pārbaudes laiku, kurus atlaiž acīmredzamas neatbilstības dēļ,

—  atlaišanas pabalstu darbiniekiem uz noteiktu laiku, ar kuriem iestāde lauž līgumu,

—  starpību par iemaksām, ko dalībvalsts pensiju shēmā veikuši līgumdarbinieki, un iemaksām, kuras jāmaksā Savienības pensiju shēmā darba līguma pārskatīšanas gadījumā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

1 2 2. pants — Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos

1 2 2 0. postenis — Pabalsti darbiniekiem, kurus atceļ no amata vai kuriem nosaka atvaļinājumu dienesta interesēs

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

1 805 000

1 200 000

944 791,98

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar pabalstiem, ko maksā:

—  ierēdņiem, kuriem piešķirts neaktīvs statuss saistībā ar darba vietu skaita samazināšanu iestādē,

—  ierēdņiem, kuriem noteikts atvaļinājums tādu organizatorisku apsvērumu dēļ, kas saistīti ar vajadzību iegūt jaunas kompetences iestādē,

—  ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri ieņem AD 16 vai AD 15 pakāpes amatu politiskajās grupās un kuri ir atcelti no amata dienesta interesēs.

No tās sedz arī darba devēja iemaksu veselības apdrošināšanas shēmā un izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu šiem pabalstiem (izņemot Civildienesta noteikumu 42.c pantā paredzētajam pabalstam, kuram korekcijas koeficientu nepiemēro).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 41., 42.c, 50. pants un IV pielikums, kā arī Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 48.a pants.

1 2 2 2. postenis — Pabalsti par dienesta attiecību izbeigšanos un ierēdņu un pagaidu darbinieku īpašo pensiju shēma

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  piemaksas, ko maksā saskaņā ar Civildienesta noteikumiem vai Padomes Regulu (EK, Euratom, EOTK) Nr. 2689/95 un (EK, Euratom) Nr. 1748/2002,

—  darba devēja iemaksu attiecīgo piemaksu saņēmēju veselības apdrošināšanas shēmā,

—  izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu dažādajām piemaksām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 64. un 72. pants.

Padomes Regula (EK, Euratom, EOTK) Nr. 2689/95 (1995. gada 17. novembris), ar ko ievieš īpašus pasākumus Eiropas Kopienu pagaidu darbinieku dienesta attiecību izbeigšanai sakarā ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanos (OV L 280, 23.11.1995., 4. lpp.).

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1748/2002 (2002. gada 30. septembris), kas iestādes modernizācijas sakarā ievieš īpašus pasākumus attiecībā uz Eiropas Parlamentā pastāvīgā darbā iecelto Eiropas Kopienu ierēdņu un Eiropas Parlamenta politiskajās grupās strādājošo pagaidu darbinieku darba attiecību pārtraukšanu (OV L 264, 2.10.2002., 9. lpp.).

1 4. nodaļa — Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi

1 4 0. pants — Pārējie darbinieki un ārštata personas

1 4 0 0. postenis — Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

54 061 000

47 441 000

43 861 462,94

Piezīmes

Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai segtu turpmāk minētos izdevumus, izņemot tos, kuri attiecas uz tiem pārējiem darbiniekiem Drošības un drošuma ģenerāldirektorātā, kas pilda ar personu un īpašuma drošību, informācijas drošību un riska novērtēšanu saistītus pienākumus, kā arī uz pārējiem darbiniekiem, kas Ģenerālsekretariātā pilda šoferu pienākumus vai koordinē šoferu darbu:

—  pārējo darbinieku, tostarp līgumdarbinieku un īpašu padomdevēju (Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības nozīmē) atalgojumu, ieskaitot piemaksas un pabalstus, darba devēja iemaksas dažādās, galvenokārt kopienas, sociālās drošības sistēmās, kā arī izdevumus saistībā ar šādu darbinieku atalgojuma korekcijas koeficientiem,

—  izdevumus, kas saistīti ar aģentūru pagaidu darbinieku nodarbināšanu,

—  Individuālo tiesību un algu sarakstu nodaļas rēķinus par tādu darbinieku nodarbināšanu, kuri strādā ar Eiropas Parlamenta ierēdņu administratīvajām lietām (jo īpaši bezdarbnieka pabalstiem, pensiju tiesībām u. tml.).

Daļa šīs apropriācijas ir jāizmanto, lai pieņemtu darbā līgumdarbiniekus ar invaliditāti saskaņā ar Prezidija 2015. gada 27. aprīļa lēmumu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 4 000 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (IV, V un VI sadaļa).

Eiropas Parlamenta ierēdņu un citu darbinieku konkursu un atlases procedūru, pieņemšanas darbā un klasifikācijas vispārējie īstenošanas noteikumi (Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2014. gada 17. oktobra lēmums).

1 4 0 1. postenis — Pārējie darbinieki: drošība

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

27 713 000

24 139 600

24 692 009,18

Piezīmes

Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai segtu šādus izdevumus par pārējiem darbiniekiem Drošības un drošuma ģenerāldirektorātā, kuru pienākumi ir saistīti ar personu un īpašuma drošību, informācijas drošību un riska novērtēšanu:

—  līgumdarbinieku un palīglīgumdarbinieku atalgojumu, tostarp piemaksas un pabalstus, kā arī šo darbinieku atalgojuma korekcijas koeficientu ietekmi,

—  izdevumus, kas saistīti ar aģentūru pagaidu darbinieku nodarbināšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (IV sadaļa).

Eiropas Parlamenta ierēdņu un citu darbinieku konkursu un atlases procedūru, pieņemšanas darbā un klasifikācijas vispārējie īstenošanas noteikumi (Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2014. gada 17. oktobra lēmums).

1 4 0 2. postenis — Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāta šoferi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

6 391 000

6 202 300

5 459 043,14

Piezīmes

Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai segtu šādus izdevumus saistībā ar pārējiem darbiniekiem, kas pilda šoferu pienākumus Ģenerālsekretariātā vai nodrošina šoferu koordinēšanu:

—  līgumdarbinieku un palīglīgumdarbinieku atalgojumu, tostarp piemaksas un pabalstus, kā arī šo darbinieku atalgojuma korekcijas koeficientu ietekmi,

—  izdevumus, kas saistīti ar aģentūru pagaidu darbinieku nodarbināšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (IV sadaļa).

Eiropas Parlamenta ierēdņu un citu darbinieku konkursu un atlases procedūru, pieņemšanas darbā un klasifikācijas vispārējie īstenošanas noteikumi (Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2014. gada 17. oktobra lēmums).

1 4 0 4. postenis — Prakse, stipendijas un ierēdņu apmaiņa

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

9 442 000

7 197 900

7 168 126,55

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  maksājumus praktikantiem ar augstāko izglītību (stipendijas), tostarp eventuālus ģimenes pabalstus,

—  praktikantu ceļa izdevumus,

—  ar invaliditāti tieši saistītus papildu izdevumus praktikantiem, kuri iesaistīti izmēģinājuma prakses programmā un kuriem ir invaliditāte, saskaņā ar 24. panta 9. punktu (iepriekš 20. panta 8. punkts) Iekšējos noteikumos par praksi Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā un mācību braucieniem turp. Tajos ir ietvertas izmaksas par papildu maksājumu saistībā ar invaliditāti (līdz 50 % no stipendijas),

—  izdevumus par slimības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu praktikantiem,

—  izdevumus saistībā ar informatīvu/apmācības kursu organizēšanu praktikantiem (jo īpaši praktikantu uzņemšanas izmaksas),

—  dotācijas izmaksu R. Šūmana prakses komitejai,

—  izdevumus, kas radušies darbinieku apmaiņā starp Eiropas Parlamentu un dalībvalstu valsts sektoru vai citām noteikumos paredzētajām valstīm,

—  izdevumus saistībā ar valstu ekspertu norīkošanu uz Eiropas Parlamentu, tostarp pabalstus un ceļa izdevumus,

—  izdevumus par nelaimes gadījumu apdrošināšanu norīkotajiem valstu ekspertiem,

—  izdevumu atmaksu par mācību braucieniem un mācību stipendijas,

—  konferenču tulku un tulkotāju apmācību organizēšanu, jo īpaši sadarbībā ar tulku skolām un universitātēm, kuras nodrošina tulkotāju apmācību, kā arī stipendiju piešķiršanu tulku un tulkotāju profesionālajai apmācībai un tālākapmācībai, mācību līdzekļu pirkšanu un saistītus izdevumus,

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5000 apmērā.

Juridiskais pamats

Noteikumi par Eiropas Parlamenta ierēdņu un politisko grupu pagaidu darbinieku norīkošanu uz valsts pārvaldes iestādēm, tām pielīdzināmām iestādēm un starptautiskām organizācijām (Prezidija 2005. gada 7. marta lēmums).

Noteikumi par valstu ekspertu norīkošanu uz Eiropas Parlamentu (Prezidija 2009. gada 4. maija lēmums).

Iekšējie noteikumi par praksi un mācību apmeklējumiem Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā (Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2013. gada 1. februāra lēmums).

1 4 0 5. postenis — Izdevumi par mutisko tulkošanu

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

40 000 000

50 801 533

47 589 860,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu šādus izdevumus:

—  samaksu un saistītas piemaksas, sociālās iemaksas, ceļa izdevumus un citas izmaksas konferenču līgumtulkiem, kurus Eiropas Parlaments noalgo uz Eiropas Parlamenta organizētām sanāksmēm savām vai citu iestāžu vai struktūru vajadzībām, ja Eiropas Parlamenta tulki (ierēdņi un pagaidu darbinieki) nevar nodrošināt vajadzīgos pakalpojumus,

—  izdevumus saistībā ar konferenču aģentūrām, tehniskajiem darbiniekiem un konferenču vadību iepriekš minētajām sanāksmēm, ja Eiropas Parlamenta ierēdņi, pagaidu darbinieki vai pārējie darbinieki nevar nodrošināt šādus pakalpojumus,

—  izdevumus par pakalpojumiem, ko Eiropas Parlamentam snieguši citu reģionālo, valsts vai starptautisko iestāžu tulki,

—  izdevumus saistībā ar mutiskās tulkošanas pasākumiem, jo īpaši sanāksmju sagatavošanu, tulku apmācību un atlasi,

—  maksu Komisijai par konferenču tulkiem paredzēto maksājumu pārvaldību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 3 500 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

1999. gada 28. jūlija Vienošanās par konferenču tulku nodarbināšanas kārtību un atalgojumu (un tās īstenošanas noteikumi), kas grozīta 2004. gada 13. oktobrī un pārskatīta 2008. gada 31. jūlijā.

1 4 0 6. postenis — Novērotāji

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai novērotājiem atmaksātu izdevumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 13. pantu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

1 4 2. pants — Rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

5 000 000

8 696 000

9 237 085,84

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu rakstiskās tulkošanas, korektūras, mašīnrakstīšanas, kodēšanas un tehniskas palīdzības darbus, ko veic ārēji pakalpojumu sniedzēji.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 50 000 apmērā.

1 6. nodaļa — Citi izdevumi, kas ir saistīti ar iestādē strādājošajiem

1 6 1. pants — Izdevumi saistībā ar personāla vadību

1 6 1 0. postenis — Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

163 000

253 650

180 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  izdevumus par Lēmuma 2002/621/EK 3. pantā noteikto konkursu organizēšanu, kā arī to kandidātu ceļa un uzturēšanās izdevumus, kuri ir uzaicināti uz darba intervijām,

—  izdevumus par darbinieku atlases procedūru organizēšanu.

Pienācīgi pamatotos gadījumos, kad tas nepieciešams iestādes darbībai, un pēc apspriešanās ar Personāla atlases biroju to var izlietot arī pašas iestādes rīkoto konkursu finansēšanai.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 27. līdz 31. pants, 33. pants un III pielikums.

Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un Eiropas Ombuda Lēmums 2002/620/EK (2002. gada 25. jūlijs) par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja izveidi (OV L 197, 26.7.2002., 53. lpp.) un Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas ģenerālsekretāru, Tiesas sekretāra, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas ģenerālsekretāru un Eiropas Ombuda pārstāvja Lēmums 2002/621/EK (2002. gada 25. jūlijs) par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja uzbūvi un darbību (OV L 197, 26.7.2002., 56. lpp.).

1 6 1 2. postenis — Kvalifikācijas celšana

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

7 085 000

6 210 000

5 079 596,63

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apmācības izdevumus personāla prasmju un attiecīgās institūcijas darbības un efektivitātes uzlabošanai, piemēram, valodu kursus oficiālo darba valodu apguvei.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 24.a pants.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

1 6 3. pants — Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

1 6 3 0. postenis — Sociālais dienests

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

749 000

743 000

477 204,99

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  saskaņā ar iestāžu politiku šādām personām ar invaliditāti:

—  aktīvi nodarbinātajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem,

—  aktīvi nodarbināto ierēdņu un pagaidu darbinieku laulātajiem,

—  apgādībā esošajiem bērniem saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumiem,

pēc tam, kad ir beigušās tiesības saņemt iespējamo atmaksu, kas šādos gadījumos noteikta mītnes valstī vai izcelsmes valstī, nepārsniedzot budžetā noteiktos limitus, tādu izdevumu atmaksāšanu, kuri nav medicīniska rakstura izdevumi un kurus kopīgā veselības apdrošināšanas shēma neatmaksā, bet kuri ir atzīti par nepieciešamiem, ir radušies sakarā ar invaliditāti un ir pienācīgi pamatoti,

—  pasākumus, lai atbalstītu ierēdņus un pārējos darbiniekus, kas nonākuši īpaši grūtos apstākļos,

—  dotācijas piešķiršanai Personāla komitejai un sociālā dienesta papildu izdevumiem. To iemaksu vai izdevumu segšana, ko Personāla komiteja nodrošina sociālā atbalsta pasākumos iesaistītajiem, būs paredzēta sociālas, kultūras vai valodnieciskas ievirzes pasākumu finansēšanai, bet netiks piešķirtas individuālas subsīdijas darbiniekiem vai mājsaimniecībām,

—  citus sociālus pasākumus iestādes vai iestāžu līmenī, kuru mērķis ir palīdzēt ierēdņiem, pārējiem darbiniekiem un pensionāriem,

—  finansējumu specifiskiem, samērīgiem pielāgošanas pasākumiem vai izdevumiem par medicīniskām analīzēm vai sociālo novērtējumu ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem ar invaliditāti un praktikantiem ar invaliditāti vai ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem ar invaliditāti darbā pieņemšanas procesā un praktikantiem ar invaliditāti atlases procesā, piemērojot Civildienesta noteikumu 1.d pantu, jo īpaši personīgā asistenta palīdzība darba vietā vai komandējumos.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 70 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 1.d pants, 9. panta 3. punkta trešā daļa un 76. pants.

1 6 3 1. postenis — Mobilitāte

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

1 500 000

730 000

639 060,19

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu ar mobilitāti saistītos izdevumus dažādajās darba vietās.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5000 apmērā.

1 6 3 2. postenis — Darbinieku sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

240 000

227 000

230 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai veicinātu un finansiāli atbalstītu darbības, kas sekmē sociālos kontaktus starp dažādu tautību darbiniekiem, piemēram, lai dotētu darbinieku klubus, sporta un kultūras apvienības, kā arī lai piedalītos brīvā laika pavadīšanas centra pastāvīgas darbības finansēšanā (kultūras pasākumi, vaļasprieki, restorāni).

No tās sedz arī izdevumus par piedalīšanos vairākām iestādēm kopīgu sociālo pasākumu finansēšanā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 600 000 apmērā.

1 6 5. pants — Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

1 6 5 0. postenis — Medicīnas dienests

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

1 555 000

1 250 000

1 087 796,26

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu medicīnas dienestu, Slimības atvaļinājumu dienesta un Riska novēršanas un optimālu darba apstākļu nodaļas darbības izdevumus trijās darba vietās, tostarp medicīniskās pārbaudes, materiālu un farmaceitisko preparātu un citus iepirkumus, izdevumus par medicīnisko izmeklēšanu, jo īpaši saistībā ar arodmedicīnu, par medicīniskajām apskatēm saistībā ar pieņemšanu darbā, regulārajām apskatēm saistībā ar paaugstināta riska, drošībai nozīmīgām un noteikta riska štata vietām, medicīniskajām ekspertīzēm, ergonomiju, darba nespējas komisijas darbības izdevumus, arbitrāžu un ekspertīzes, kā arī izdevumus par pakalpojumiem, ko sniedz pieaicinātie mediķi un paramediķi, ja iestādes mediķi to uzskata par vajadzīgu.

No tās sedz arī izdevumus par noteiktu instrumentu iegādi, kas ir vajadzīgi medicīnisku apsvērumu dēļ, kā arī samaksu medicīnisko un paramedicīnisko pakalpojumu sniedzējiem vai darbiniekiem, kas veic īstermiņa aizvietošanas uzdevumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 59. pants un II pielikuma 8. pants.

1 6 5 2. postenis — Izdevumi par ēdināšanas pakalpojumiem

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

1 080 000

1 310 000

180 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par ēdināšanas pakalpojumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 000 apmērā.

1 6 5 4. postenis — Bērnu pieskatīšanas struktūras

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

7 675 000

7 478 900

6 574 599,12

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Eiropas Parlamenta daļu no visiem organizatoriskajiem izdevumiem un izdevumiem par pakalpojumiem, kas sniegti gan iekšējām, gan ārējām bērnu pieskatīšanas struktūrām, ar kurām ir noslēgts līgums.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 3 300 000 apmērā.

1 6 5 5. postenis — Eiropas Parlamenta iemaksas akreditētām II tipa Eiropas skolām

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

615 000

445 600

295 000,00

Piezīmes

Komisijas Lēmuma C(2013) 4886 (2013. gada 1. augusts), ar ko paredz ES iemaksas, kuras maksā Eiropas skolu valdes akreditētām skolām proporcionāli tajās uzņemto ES darbinieku bērnu skaitam, un ar ko aizstāj Komisijas Lēmumu C(2009) 7719 (2009. gada 14. oktobris), kurš grozīts ar Komisijas Lēmumu C(2010) 7993 (2010. gada 8. decembris) īstenošana (OV C 222, 2.8.2013., 8. lpp.).

Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Eiropas Parlamenta iemaksu II tipa Eiropas skolām, kuras akreditējusi Eiropas Skolu valde, vai lai atlīdzinātu Komisijai iemaksu Eiropas Skolu valdes akreditētajām II tipa Eiropas skolām, kuru Komisija veikusi Eiropas Parlamenta vietā. Ar šo apropriāciju sedz izmaksas par minētajās skolās reģistrētajiem to Eiropas Parlamenta darbinieku bērniem, uz kuriem attiecas Civildienesta noteikumi.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

2. sadaļa — Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

Piezīmes

Tā kā apdrošināšanas sabiedrības ir atsaukušas to risku apdrošināšanu, kas saistīti ar darba strīdiem un ar terora aktiem, kuriem ir pakļautas Eiropas Parlamenta ēkas, tie jāsedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta.

Tādējādi šajā sadaļā iekļautās apropriācijas paredzētas visu to izmaksu segšanai, kas radušās no zaudējumiem sakarā ar darba strīdiem un terora aktiem.

2 0. nodaļa — Ēkas un saistītie izdevumi

2 0 0. pants — Ēkas

2 0 0 0. postenis — Īre

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

38 620 000

35 948 000

37 096 065,45

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu īres maksājumus par ēkām vai ēku daļām, kuras izmanto Eiropas Parlaments.

No tās sedz arī nodokļus saistībā ar ēkām. Īres maksu aprēķina divpadsmit mēnešiem, pamatojoties uz īres līgumiem, kuri ir noslēgti vai kurus gatavo un kuri parasti paredz arī indeksāciju saskaņā ar dzīves dārdzību vai celtniecības izmaksām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 3 000 000 apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 1. postenis — Nomas maksājumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

p.m.

13 000 000

40 850 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu nomas maksājumus par ēkām vai ēku daļām saskaņā ar noslēgtajiem vai sagatavošanā esošajiem līgumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 50 000 apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 3. postenis — Nekustamā īpašuma iegāde

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu nekustamā īpašuma iegādi. Subsīdijām zemesgabalu iegādei un to sagatavošanai būvdarbiem piemēro Finanšu regulas noteikumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 13 000 apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 7. postenis — Ēku celtniecība un telpu iekārtošana

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

81 330 000

78 708 000

98 275 949,13

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  ēku celtniecības izmaksas (darbi, maksa par pētījumiem, sākotnējā iekārtošana un aprīkojums ēku nodošanai ekspluatācijā un visas ar to saistītās izmaksas),

—  telpu iekārtošanas izmaksas, kā arī citas ar šo iekārtošanu saistītas izmaksas (jo īpaši samaksu arhitektam, inženierim u. c.).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 600 000 apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 8. postenis — Citi īpaši pasākumi īpašuma pārvaldības jomā

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

4 971 000

5 196 000

3 312 059,57

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu šādus nekustamā īpašuma pārvaldības izdevumus, kas nav īpaši paredzēti citos šīs nodaļas pantos:

—  atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde,

—  obligātās inspekcijas, kvalitātes pārbaudes, ekspertu atzinumi, revīzijas, atbilstības uzraudzību u. c.,

—  tehniskā bibliotēka,

—  atbalsts ēku pārvaldībai (ēku palīdzības dienests),

—  ēku plānu un informācijas nesēju administratīva pārvaldība,

—  citi izdevumi.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 50 000 apmērā.

2 0 2. pants — Izdevumi saistībā ar ēkām

2 0 2 2. postenis — Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

59 820 000

57 450 000

57 073 754,46

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem segtu Eiropas Parlamenta nomāto vai īpašumā esošo ēku (biroju, citu telpu un instalāciju) uzturēšanas, apsaimniekošanas, ekspluatācijas un uzkopšanas izmaksas.

Pirms līgumu noslēgšanas vai atjaunošanas iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par līguma nosacījumiem, kurus tās ir panākušas (cena, izraudzītā valūta, indeksācija, ilgums, citi nosacījumi), ņemot vērā Finanšu regulas 104. pantu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 200 000 apmērā.

2 0 2 4. postenis — Enerģijas patēriņš

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

15 820 000

15 800 000

13 427 610,77

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai jo īpaši segtu izdevumus par ūdensapgādi, gāzi, elektrību un apkuri.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 150 000 apmērā.

2 0 2 6. postenis — Ēku drošība un novērošana

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

22 350 000

18 670 000

16 774 496,39

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu galvenokārt tos izdevumus, kas saistīti ar Eiropas Parlamenta lietoto ēku apsardzi un novērošanu tā trijās parastajās darba vietās, informācijas birojos Savienībā un birojos trešās valstīs.

Pirms līgumu noslēgšanas vai atjaunošanas iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par līguma nosacījumiem, kurus tās ir panākušas (cena, izraudzītā valūta, indeksācija, ilgums, citi nosacījumi), ņemot vērā Finanšu regulas 104. pantu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 120 000 apmērā.

2 0 2 8. postenis — Apdrošināšana

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

2 500 000

2 580 000

778 768,37

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par apdrošināšanas prēmijām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5000 apmērā.

2 1. nodaļa — Datu apstrāde, iekārtas un kustamais īpašums

Piezīmes

Saistībā ar iepirkumiem iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par katras iestādes panāktajiem līgumu nosacījumiem.

2 1 0. pants — Datu elektroniska apstrāde un telesakari

2 1 0 0. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar pamatdarbību saistītās regulārās darbības

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

29 915 200

26 112 000

27 914 345,51

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībām, kas ir vajadzīgas Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telesakaru pienācīgai darbībai. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar datu apstrādes centra un telesakaru sistēmām, datoriekārtām nodaļās un tīkla pārvaldību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 625 000 apmērā.

2 1 0 1. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

23 546 000

21 850 000

21 163 695,67

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībām ar Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telesakaru sistēmas infrastruktūras pārvaldībai un uzturēšanai. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar tīkliem, elektroinstalācijām, atsevišķu telesakaru aprīkojumu, kā arī balsošanas iekārtām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 66 000 apmērā.

2 1 0 2. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

12 301 000

12 141 500

10 653 193,91

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībā, kuru mērķis ir sniegt palīdzību un atbalstu Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telesakaru sistēmu lietotājiem. Šie izdevumi ir saistīti ar deputātiem un citiem lietotājiem paredzētajiem atbalsta pakalpojumiem, jo īpaši administratīvām, likumdošanas un komunikācijas lietojumprogrammām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 4000 apmērā.

2 1 0 3. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar IKT lietojumprogrammu pārvaldību saistītās regulārās darbības

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

20 594 500

18 465 500

18 097 078,91

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, un ar to saistītiem darbiem, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībām iestādes IKT lietojumprogrammu pārvaldībai. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar deputātiem un komunikācijas darbībām un drošībai paredzētām lietojumprogrammām, kā arī administratīvām un likumdošanas lietojumprogrammām.

Tā paredzēta, lai segtu arī izdevumus par IKT rīkiem, ko finansē kopīgi saskaņā ar iestāžu sadarbību valodu jomā, ņemot vērā Iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komitejas pieņemtos lēmumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 32 000 apmērā.

2 1 0 4. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

17 702 000

19 845 000

24 793 487,68

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar ieguldījumiem Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telesakaru sistēmas infrastruktūrā. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti datu apstrādes centra un telesakaru sistēmām, tīkliem, elektroinstalācijām, kā arī videokonferenču sistēmām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 102 000 apmērā.

2 1 0 5. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

34 792 000

32 933 000

24 907 627,51

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar ieguldījumiem esošajos vai jaunos IKT projektos. Šie ieguldījumi galvenokārt ir saistīti ar deputātiem paredzētām lietojumprogrammām, lietojumprogrammām likumdošanas, administratīvajā, finanšu un komunikācijas jomā, kā arī saistībā ar IKT pārvaldību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 3000 apmērā.

2 1 2. pants — Mēbeles

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

7 600 000

5 600 000

4 622 309,18

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu mēbeļu iegādi, nomu, uzturēšanu un labošanu, jo īpaši ergonomisku biroja mēbeļu iegādi, kā arī nolietotu un salauztu mēbeļu un biroja iekārtu aizstāšanu. Tā paredzēta, lai segtu arī dažādus izdevumus saistībā ar visu Eiropas Parlamenta mēbeļu pārvaldību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5000 apmērā.

2 1 4. pants — Tehniskās iekārtas un aprīkojums

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

27 533 500

26 098 500

25 897 358,14

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta tehnisko iekārtu un aprīkojuma iegādei, nomai, uzturēšanai, labošanai un pārvaldībai, jo īpaši:

—  dažādām fiksētām un mobilām iekārtām un tehniskajam aprīkojumam saistībā ar publicēšanu, drošību (arī programmatūru), ēdināšanu, ēkām, darbinieku apmācībai, iestādes sporta centriem u. c.,

—  iekārtām saistībā ar iespieddarbiem, telefona pakalpojumiem, ēdnīcām, veikaliem, drošību, konferenču tehnisko aprīkojumu, audiovizuālo nozari u. c.,

—  īpašām iekārtām (elektroniskām, informātikas un elektriskām) un ar to saistītiem ārpakalpojumiem.

No šīs apropriācijas sedz arī izdevumus par reklāmu saistībā ar norakstītā īpašuma tālākpārdošanu vai izmantošanu, kā arī izdevumus par tehnisku palīdzību (konsultēšanu) par jautājumiem, kuros ir nepieciešamas ārēju speciālistu zināšanas.

No šīs apropriācijas sedz arī izdevumus par transporta pakalpojumiem tāda aprīkojuma pārvadāšanai, kas nepieciešams tehnisku konferenču pakalpojumu sniegšanai jebkurā pasaules vietā, kur tos ir pieprasījis deputāts, delegācija, politiskā grupa vai Eiropas Parlamenta struktūra. Šie izdevumi ietver gan transporta izdevumus, gan visas ar tiem saistītās administratīvās izmaksas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 190 000 apmērā.

2 1 6. pants — Deputātu, citu personu un preču pārvadāšana

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

4 101 000

3 728 000

3 222 495,68

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu transportlīdzekļu (autoparks un velosipēdi) iegādi, līzingu, uzturēšanu, izmantošanu, labošanu, kā arī izdevumus par automašīnu, taksometru, autobusu un kravas mašīnu nomu ar šoferi vai bez tā, kā arī ar to saistīto apdrošināšanu un citas pārvaldības izmaksas. Atjaunojot autoparku un pērkot, iegādājoties ar līzinga palīdzību vai īrējot automašīnas, priekšroka tiks dota automašīnām, kuras vismazāk piesārņo vidi, piemēram, hibrīdautomobiļiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 000 apmērā.

2 3. nodaļa — Kārtējie administratīvie izdevumi

Piezīmes

Saistībā ar iepirkumiem iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par katras iestādes panāktajiem līgumu nosacījumiem.

2 3 0. pants — Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

1 440 000

1 449 500

1 299 846,57

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par papīra, aplokšņu, biroja aprīkojuma, drukāšanas un dokumentu kopēšanas iekārtu u. c. palīglīdzekļu pirkšanu, kā arī ar to saistītās pārvaldības izmaksas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 10 000 apmērā.

2 3 1. pants — Finansiālas izmaksas

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

60 000

60 000

40 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu maksājumus par bankas pakalpojumiem (komisijas maksas, ažio un citas maksas) un citas finansiālas izmaksas, tostarp saistītos izdevumus par ēku finansēšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

2 3 2. pants — Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzība

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

1 545 000

1 010 000

531 406,12

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  summas, ko Tiesa, Vispārējā tiesa vai dalībvalstu tiesas var piespriest Eiropas Parlamentam maksāt,

—  izmaksas saistībā ar pieaicināto juristu pakalpojumiem, lai pārstāvētu Eiropas Parlamentu Savienības un dalībvalstu tiesās, un izmaksas par juriskonsultu vai ekspertu pakalpojumiem, lai sniegtu palīdzību Juridiskajam dienestam,

—  samaksu juristiem saistībā ar disciplinārlietām vai līdzvērtīgām lietām,

—  zaudējumu atlīdzību un procentus,

—  saskaņā ar Vispārējās tiesas Reglamenta III sadaļas 11. nodaļu izlīguma ceļā panāktas kompensācijas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5000 apmērā.

2 3 6. pants — Izdevumi par pastmarkām un sūtījumiem

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

337 000

271 000

160 116,73

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par pastmarkām, sūtījumu apstrādi, nogādāšanu un piegādi, ko veic valsts pasts vai kurjeru pakalpojumu uzņēmumi.

Tā paredzēta arī, lai segtu izdevumus par sūtījumu apstrādes pakalpojumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 25 000 apmērā.

2 3 7. pants — Pārcelšanās

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

3 180 000

2 490 000

1 324 850,37

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar pārcelšanos un iekraušanas/izkraušanas darbiem, ko veic ar pārcelšanās uzņēmumu starpniecību vai izmantojot ar aģentūru starpniecību pieejamus iekrāvēju/izkrāvēju pakalpojumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5000 apmērā.

2 3 8. pants — Citi administratīvie izdevumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

1 591 000

1 560 000

1 128 227,88

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  apdrošināšanu, kas nav īpaši paredzēta citā postenī,

—  sēžu zāles apkalpojošo darbinieku, šoferu, uzņemšanas dienesta darbinieku, noliktavu darbinieku, pārvadātāju, kā arī darbinieku, kuri strādā Apmeklējumu un semināru nodaļā, apmeklētāju centrā Parlamentarium, medicīnas dienestā, drošības un ēku uzturēšanas dienestos, kā arī dažādos tehniskajos dienestos, darba apģērba iegādi un kopšanu,

—  citas ar darbību un pārvaldību saistītas izmaksas, tostarp maksājumus Atalgojuma un individuālo tiesību birojam par bijušo deputātu tiesību aktos noteikto pensiju pārvaldību, izmaksas par to ārējo darbinieku drošības pārbaudēm, kuri strādā Eiropas Parlamenta telpās vai sistēmās, kā arī preču vai pakalpojumu iegādi, kas nav paredzēta citā pozīcijā,

—  dažādus pirkumus saistībā ar vides vadības un audita sistēmas (EMAS) pasākumiem (reklāmas kampaņa u. tml.).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5000 apmērā.

2 3 9. pants — EMAS pasākumi, tostarp to popularizēšana, un Eiropas Parlamenta oglekļa emisiju kompensācijas shēma

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

262 500

262 500

196 961,24

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar EMAS pasākumiem, tostarp to popularizēšanas pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot Eiropas Parlamenta rādītājus vides jomā, un izdevumus, kas saistīti ar Eiropas Parlamenta oglekļa emisiju kompensācijas shēmu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

3. sadaļa — Izdevumi saistībā ar iestādes vispārīgajiem uzdevumiem

3 0. nodaļa — Sanāksmes un konferences

Izdevumi par darbinieku komandējumiem un dienesta braucieniem starp trim darba vietām

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

27 010 000

29 673 000

26 449 999,95

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par iestādes personāla, valsts norīkotu ekspertu, praktikantu un iestādes uzaicinātu citu Eiropas vai starptautisku iestāžu personāla dienesta braucieniem starp nodarbinātības vietu un jebkuru no trim Eiropas Parlamenta darba vietām (Brisele, Luksemburga un Strasbūra) un par komandējumiem uz jebkuru citu vietu, kas nav viena no Parlamenta trim darba vietām. Segtie izdevumi ir transporta izmaksas, dienas naudas, uzturēšanās izmaksas un kompensācijas par neērtu darba laiku. Tiek segtas arī saistītās izmaksas (tostarp izmaksas par biļešu un viesnīcu rezervāciju atcelšanu, elektronisko rēķinu izmaksas un komandējumu apdrošināšanas izmaksas).

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu arī iespējamus izdevumus nolūkā kompensēt oglekļa emisijas saistībā ar darbinieku komandējumiem un dienesta braucieniem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 200 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 71. pants un VII pielikuma 11., 12. un 13. pants.

3 0 2. pants — Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

1 000 000

1 045 000

698 664,49

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  izdevumus, kas saistīti ar iestādes pienākumiem rīkot pieņemšanas, tai skaitā saistībā ar zinātnisko iespēju novērtēšanas (STOA) darbu, un citus tālredzīgus pasākumus, kā arī Eiropas Parlamenta deputātu reprezentācijas izdevumus,

—  Parlamenta priekšsēdētāja reprezentācijas izdevumus braucienos ārpus darba vietām,

—  reprezentācijas izdevumus un daļu no Parlamenta priekšsēdētāja kabineta sekretariāta izdevumiem,

—  ģenerālsekretāra rīkoto pieņemšanu un reprezentācijas izdevumus, tostarp dažādu priekšmetu un medaļu iegādi ierēdņiem, kuru darba stāžs iestādē ir 15 vai 25 gadi,

—  dažādus protokola izdevumus, piemēram, izdevumus karogiem, stendiem, ielūgumiem, ēdienkartēm utt.,

—  īpaši svarīgu iestādes apmeklētāju ceļa un uzturēšanās izdevumus,

—  vīzu izmaksas saistībā ar deputātu un darbinieku komandējumiem,

—  pieņemšanu un reprezentācijas izdevumus un citus īpašus izdevumus deputātiem, kas ieņem oficiālus amatus Eiropas Parlamentā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

3 0 4. pants — Dažādi izdevumi par sanāksmēm

3 0 4 0. postenis — Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

1 100 000

1 230 000

1 145 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par atspirdzinošiem un citiem dzērieniem, atsevišķos gadījumos uzkodām, ko pasniedz Eiropas Parlamenta organizētās sanāksmēs vai iestāžu sanāksmēs, kuras tiek rīkotas tā telpās, kā arī šo pakalpojumu pārvaldības izmaksas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5000 apmērā.

3 0 4 2. postenis — Sanāksmes, kongresi, konferences un delegācijas

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

2 010 000

2 515 000

1 762 468,81

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai jo īpaši segtu 1 0. nodaļā un 3 0 0. pantā neiekļautos izdevumus saistībā ar:

—  sanāksmju organizēšanu ārpus darba vietām (komitejas vai to delegācijas, politiskās grupas), tostarp attiecīgā gadījumā reprezentācijas izdevumus,

—  parlamentu sadarbības delegāciju, ad hoc delegāciju, apvienoto parlamentāro komiteju, parlamentārās sadarbības komiteju un Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) delegāciju sanāksmju, kā arī PTO veltītās parlamentārās konferences un tās vadības komitejas sanāksmju organizēšanu,

—  sanāksmju organizēšanu delegācijām ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā, parlamentārajā asamblejā EuroLat, parlamentārajā asamblejā Euronest, kā arī to struktūrās,

—  Savienības Vidusjūrai parlamentārās asamblejas, tās komiteju un prezidija sanāksmju rīkošanu; šie izdevumi ietver Eiropas Parlamenta ieguldījumu minētās asamblejas autonomā sekretariāta budžetā vai tiešai to izmaksu segšanai, kas ir Eiropas Parlamenta daļa šīs asamblejas budžetā,

—  maksām par dalību starptautiskās organizācijās, kurās Eiropas Parlaments ir biedrs (Parlamentu savienība, Parlamentu ģenerālsekretāru asociācija, Parlamentu savienības “Divpadsmit plus” grupa),

—  ES laissez-passer izgatavošanas izmaksu (iekārtas, darbinieki un materiāli) Eiropas Parlamenta daļas atmaksāšanu Komisijai, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Komisijas noslēgto vienošanos, saskaņā ar Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā (6. pants), Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 23. pantu, Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 11. un 81. pantu un Padomes Regulu (ES) Nr. 1417/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko nosaka formu ceļošanas atļaujām, kuras izdod Eiropas Savienība (OV L 353, 28.12.2013., 26. lpp.).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5000 apmērā.

3 0 4 9. postenis — Izdevumi par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

2 510 000

2 230 000

2 080 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta ceļojumu aģentūras darbības izmaksu segšanai saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Eiropas Parlamentu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 6000 apmērā.

3 2. nodaļa — Specializētās zināšanas un informācija: ieguve, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

3 2 0. pants — Specializēto zināšanu ieguve

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

6 171 000

8 200 350

6 014 129,02

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  izdevumus par līgumiem, ko slēdz ar ekspertiem un pētījumu institūtiem saistībā ar pētījumiem un citām ar pētniecību saistītām darbībām (semināriem, apaļajiem galdiem, speciālistu grupām, konferencēm), kuras rīko Eiropas Parlamenta struktūrvienībām, komitejām un administrācijai,

—  tādu speciālu informācijas avotu kā specializētu datubāžu, attiecīgas literatūras vai tehniskā atbalsta ieguvi vai īri, kad tas vajadzīgs minēto ar ekspertiem noslēgto līgumu papildināšanai,

—  ceļa, uzturēšanās un ar tiem saistītos izdevumus ekspertiem un citām personām, tostarp tām personām, kas iesniegušas lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, ja šīs personas ir uzaicinātas piedalīties komiteju, delegāciju, pētījumu vai darba grupu darbā, kā arī darbsemināros,

—  izdevumi par iekšējās vai ārējās parlamentārās izpētes vai citu atbilstošu produktu izplatīšanu iestādē un sabiedrībā (jo īpaši izmantojot publikācijas internetā, iekšējas datubāzes, brošūras un publikācijas),

—  izdevumus par ārēju personu uzaicināšanu piedalīties tādu struktūru darbā kā Disciplinārā padome vai Īpašā finanšu pārkāpumu komisija,

—  izdevumus par amata kandidātu iesniegto dokumentu patiesuma pārbaudi, ko veic ārēji, specializēti pakalpojumu sniedzēji.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 50 000 apmērā.

3 2 1. pants — Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta vajadzībām, tostarp bibliotēkai, vēsturiskajiem arhīviem, zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanai (STOA) un Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centram, paredzētie izdevumi

3 2 1 0. postenis — Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta vajadzībām, tostarp bibliotēkai, vēsturiskajiem arhīviem un zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanai (STOA), paredzētie izdevumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

7 460 000

7 603 800

7 437 151,03

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar EPRS ĢD darbību, konkrētāk tādus kā:

—  specializēto zināšanu ieguve un atbalsts Eiropas Parlamenta izpētes darbībām (tostarp raksti, pētījumi, darbsemināri, semināri, apaļie galdi, ekspertu komisijas un konferences), kas vajadzības gadījumā var tikt sniegts sadarbībā ar citām iestādēm, starptautiskām organizācijām, valstu parlamentu pētniecības dienestiem un bibliotēkām, ideju laboratorijām, pētniecības struktūrām un citiem kvalificētiem ekspertiem,

—  specializēto zināšanu ieguve tādās jomās kā ietekmes novērtējums, kā arī ex ante un ex post novērtējums, Eiropas pievienotā vērtība un zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana (STOA),

—  grāmatu, žurnālu, avīžu, datubāžu, preses aģentūru produktu un citu dažāda veida bibliotēkai paredzētu informācijas nesēju iegāde vai noma dažādos formātos, tostarp maksa par autortiesībām, kvalitātes vadības sistēma, materiāli un darbi saistībā ar iesiešanu un glabāšanu, kā arī citi atbilstoši pakalpojumi,

—  izdevumi par ārējiem arhivēšanas pakalpojumiem (organizācija, atlase, aprakstīšana, pārnese uz citiem nesējiem un digitalizācija, primāro arhīvu avotu ieguve),

—  īpašas bibliotēkai un arhivēšanai paredzētas dokumentācijas, kā arī īpašu mediatēkas iekārtu iegāde, izstrāde, ierīkošana, lietošana un uzturēšana, tostarp elektriskas, elektroniskas un informātikas iekārtas un/vai sistēmas, kā arī materiāli iesiešanai un glabāšanai,

—  izdevumi par iekšējās vai ārējās parlamentārās izpētes vai citu atbilstošu produktu izplatīšanu iestādē un sabiedrībā (jo īpaši izmantojot publikācijas internetā, iekšējas datubāzes, brošūras un publikācijas),

—  ceļa, uzturēšanās un ar to saistīti izdevumi ekspertiem un citām personām, kuras uzaicinātas piedalīties prezentācijās, semināros, darbsemināros vai citos šāda veida pasākumos, ko organizē EPRS ĢD,

—  Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas (STOA) nodaļas dalība Eiropas un starptautiskās zinātniskās organizācijās,

—  Eiropas Parlamenta pienākumi atbilstoši starptautiskiem un/vai iestāžu sadarbības nolīgumiem, tostarp Eiropas Parlamenta iemaksa finanšu izmaksu segšanai saistībā ar Savienības vēstures arhīvu pārvaldību saskaņā ar Padomes Regulu (EEK, Euratom) Nr. 354/83.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Padomes Regula (EEK, Euratom) Nr. 354/83 (1983. gada 1. februāris) par Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas vēsturisko arhīva materiālu nodošanu atklātībai un secīgie grozījumi tajā (OV 43, 15.2.1983., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

Prezidija Lēmums (2001. gada 28. novembris) par noteikumiem par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta dokumentiem, kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2011. gada 22. jūnijā (OV C 216, 22.7.2011., 19. lpp.).

Prezidija Lēmums (2002. gada 16. decembris) par noteikumiem par Parlamenta arhīviem, 2004. gada 3. maija konsolidētā redakcija.

Prezidija Lēmums (2014. gada 10. marts) par Eiropas Parlamenta deputātu un bijušo deputātu personīgo arhīvu pārņemšanas procedūrām.

Atsauces dokumenti

3 2 1 1. postenis — Izdevumi par Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centru

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

1 600 000

800 000

0,—

Piezīmes

Jauns postenis (bijušais 3 2 6. pants)

Efektīva dialoga veicināšana starp Eiropas Parlamenta deputātiem, zinātnieku aprindām un žurnālistiem, jo īpaši attiecībā uz pašreizējām zinātnes un tehnoloģiju izstrādēm un jautājumiem, — Eiropas Parlaments var gūt labumu no specializētas un autoritatīvas struktūras diskusiju atbalstam, apmācībai un zināšanu izplatīšanai šajā jomā. Šim nolūkam tiks izveidots Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centrs, un tā darbību pārraudzīs Eiropas Parlamenta STOA komiteja.

Šajā pantā iekļautās apropriācijas, kas paredzētas, lai uzlabotu darbības, kurās mijiedarbojas Eiropas Parlaments, zinātnieku aprindas un plašsaziņas līdzekļi, segs jaunā Eiropas zinātnei veltītā plašsaziņas līdzekļu centra izmaksas, lai jo īpaši veicinātu tīklu veidošanu, apmācību un zināšanu izplatīšanu, piemēram, veicot šādus pasākumus:

—  izveidojot un uzturot tīklus mijiedarbībai starp Eiropas Parlamentu, zinātnieku aprindām un plašsaziņas līdzekļiem,

—  organizējot seminārus, konferences un mācību kursus par aktuālajiem sasniegumiem un jautājumiem zinātnes un tehnoloģiju jomā un par zinātnes žurnālistikas būtību un efektivitāti,

—  izmantojot no akadēmiskajām aprindām, plašsaziņas līdzekļiem un citiem avotiem gūtu lietpratīgu informāciju un analīzi zinātnes un tehnoloģiju jomā politikas veidotāju un iedzīvotāju vajadzībām,

—  darot Eiropas Parlamenta pētījumus un citus nozīmīgus materiālus zinātnes un tehnoloģiju jomā plašāk pieejamus rakstiskā, audiovizuālā un citā veidā,

—  izstrādājot paņēmienus un metodes, kā uzlabot spēju apzināt un izplatīt uzticamus avotus zinātnes un tehnoloģiju jomā,

—  atbalstot tehniskā aprīkojuma un plašsaziņas līdzekļu instalēšanu, modernizāciju un/vai vismodernākā aprīkojuma izmantošanu, lai sekmētu šādu dialogu,

—  kopumā veidojot ciešāku sadarbību un saiknes starp Eiropas Parlamentu, attiecīgiem plašsaziņas līdzekļiem, augstskolām un pētniecības centriem šajā jomā, tostarp popularizējot plašsaziņas līdzekļos Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centra lomu un darbu, kā arī tā pieejamību iedzīvotājiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa Rezolūcija par Parlamenta 2016. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi (OV C 346, 21.9.2016., 188. lpp.) un jo īpaši tās 30. punkts.

Eiropas Parlamenta 2016. gada 14. aprīļa Rezolūcija par Eiropas Parlamenta 2017. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi (pieņemtie teksti, P8 TA(2016) 0132) un jo īpaši tās 54. punkts.

Atsauces dokumenti

3 2 2. pants — Izdevumi par dokumentāciju

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

2 592 000

2 431 500

2 180 090,85

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  avīžu, periodisko izdevumu, ziņu aģentūru pakalpojumu un to publikāciju un tiešsaistes pakalpojumu abonēšanu, tai skaitā maksu par autortiesībām par šādā veidā iegūtu materiālu rakstisku un/vai elektronisku reproducēšanu un izplatīšanu, kā arī pakalpojumu līgumus par preses apskatiem un izgriezumiem,

—  abonēšanu vai pakalpojumu līgumus par periodisko izdevumu pārskatiem vai analīzēm vai par šajos periodiskajos izdevumos publicēto materiālu saglabāšanu optiskajos informācijas nesējos,

—  dokumentu un statistikas ārējo datubāžu izmantošanu, izņemot informātikas iekārtas un telekomunikāciju izmaksas,

—  jaunu vārdnīcu un leksikonu iegādi, to aizstāšanu neatkarīgi no informācijas nesēja, tostarp jaunajām valodu nodaļām, kā arī citu valodu dienestiem un Tiesību aktu kvalitātes nodaļām domātu darbu iegādi.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

3 2 3. pants — Atbalsts demokrātijai un trešo valstu parlamentu darbības sekmēšana

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

1 120 000

1 230 000

949 050,13

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  izdevumus, kas radušies saistībā ar informācijas apmaiņas programmām un Eiropas Parlamenta sadarbību ar pirmspievienošanās valstu, jo īpaši Rietumbalkānu valstu un Turcijas, parlamentiem,

—  izdevumus, kas paredzēti, lai veicinātu Eiropas Parlamenta attiecības ar trešo valstu demokrātiski ievēlētiem parlamentiem (izņemot tos, kas minēti iepriekšējā ievilkumā) un attiecīgajām reģionālajām parlamentārajām organizācijām. Attiecīgo darbību mērķi ir jo īpaši sekmēt parlamentu darbību jaunās un pārejas demokrātijas valstīs, it sevišķi Eiropas dienvidu un austrumu kaimiņvalstīs,

—  izdevumus, kas paredzēti, lai veicinātu atbalstu starpniecībai un programmas gados jauniem politiskajiem vadītājiem no Eiropas Savienības un plašāka Eiropas kaimiņreģiona: Magribas, Austrumeiropas un Krievijas, Izraēlas un palestīniešu dialogā iesaistītajām pusēm un citām prioritārām valstīm, par kurām lēmusi Demokrātijas atbalsta un vēlēšanu koordinācijas grupa,

—  izdevumus, kas radušies saistībā ar Saharova balvas organizēšanu (proti, naudas balvu, laureātu un citu finālistu ceļa un uzņemšanas izdevumus, Saharova tīkla darbības izmaksas un tīkla dalībnieku komandējuma izdevumus) un saistībā ar darbībām, kuru mērķis ir sekmēt cilvēktiesības.

Šīs darbības ietver Eiropas Parlamenta informācijas biroju apmeklējumus Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā, kā arī dalībvalstu un trešo valstu apmeklējumus. Šī apropriācija pilnībā vai daļēji sedz dalībnieku izdevumus, proti, ceļa izdevumus, pārbraucienus, izmitināšanu un dienas naudu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Prezidija Lēmums (2011. gada 12. decembris), ar ko Savienības Ārpolitikas ģenerāldirektorātā tiek izveidots Demokrātijas atbalsta direktorāts.

3 2 4. pants — Sagatavošana un izplatīšana

3 2 4 0. postenis — Oficiālais Vēstnesis

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

800 000

830 000

3 985 315,20

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes daļu Publikāciju biroja izdevumos par tādu tekstu publicēšanu un izplatīšanu, kuri jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un citās ar to saistītajās izmaksās.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5000 apmērā.

3 2 4 1. postenis — Digitālas un tradicionālas publikācijas

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

4 225 300

4 307 640

3 883 265,51

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  visas izmaksas saistībā ar digitālo publicēšanu (iekštīkla (Intranet) vietnēs) un tradicionālo publicēšanu (dažādi dokumenti un iespieddarbi, par kuriem noslēgti apakšlīgumi), tostarp izplatīšanu,

—  redaktorisko sistēmu koriģējošu atjaunināšanu un uzturēšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 11 000 apmērā.

3 2 4 2. postenis — Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

27 210 000

45 475 000

29 151 133,57

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  izdevumus par komunikāciju par iestādes vērtībām informatīvu materiālu veidā, tostarp elektroniskām publikācijām, informatīviem pasākumiem, sabiedrisko attiecību veidošanu, dalību sabiedriskos pasākumos, izstādēs un gadatirgos ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs, kā arī valstīs, kurās Eiropas Parlamentam ir vietēji biroji, un par tādu rīku vai līdzekļu izstrādi, kas paredzēti, lai atbalstītu un sekmētu tās pieejamību sabiedrībai no mobilām ierīcēm;

—  izmaksas saistībā ar Eiropas kultūras projektiem, piemēram, Eiropas Parlamenta LUX kino balvu, ko piešķir Eiropas kino;

—  izmaksas saistībā ar jauniešiem paredzētu pasākumu organizēšanu un īstenošanu, Parlamenta redzamības pastiprināšanu sociālajos tīklos un jaunatnes vidū valdošo tendenču apzināšanu;

—  izmaksas saistībā ar mobilo internetu, interaktīvām tehnoloģijām, socializācijas forumiem, sadarbīgām platformām un interneta lietotāju uzvedības mainīšanu, lai Eiropas Parlamentu pietuvinātu pilsoņiem;

—  izmaksas saistībā ar tīmekļa klipu un cita raidīšanai gatava multimediālā materiāla sagatavošanu, izplatīšanu un uzturēšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta komunikācijas stratēģijai.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 50 000 apmērā.

3 2 4 3. postenis — Eiropas Parlamenta apmeklētāju centri

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

15 667 000

15 245 000

10 807 428,96

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu instalācijas, materiālus un izstādes Eiropas Parlamenta apmeklētāju centros un jo īpaši:

—  Parlamentarium — Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centru Briselē;

—  apmeklētāju sagaidīšanas zonas, ekspozīciju centrus “Europa Experience” un informācijas punktus ārpus Briseles;

—  Eiropas vēstures nama darbību, piemēram, specifisku telpu iekārtojumu, kolekciju iegādi, izmaksas saistībā ar līgumiem, ko slēdz ar ekspertiem, izstāžu organizēšanu un ekspluatācijas izdevumus, tostarp izmaksas par grāmatu, žurnālu un citu publikāciju iegādi saistībā ar Eiropas vēstures nama darbību;

—  izdevumus par mākslas darbiem Eiropas Parlamentam, proti, iegādes izmaksas un īpaša materiāla iepirkšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos kārtējos izdevumus, piemēram, izmaksas saistībā ar ekspertiem, konservāciju, ierāmēšanu, restaurāciju, tīrīšanu un apdrošināšanu un neregulārus transporta izdevumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 4 000 000 apmērā.

3 2 4 4. postenis — Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

29 820 000

32 336 000

32 160 049,06

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu grupu apmeklējumiem piešķirtās subsīdijas, kā arī papildu izdevumus saistībā ar to pārvaldību, lai finansētu praksi viedokļu izplatītājiem no trešām valstīm (EUVP) un segtu programmu Euroscola, Euromed-Scola un Euronest-Scola darbības izdevumus. Programmas Euroscola, Euromed-Scola un Euronest-Scola notiek katru gadu pēc kārtas Eiropas Parlamenta telpās Strasbūrā vai Briselē, izņemot gadus, kad notiek vēlēšanas.

Šo apropriāciju palielinās katru gadu, pamatojoties uz deflatoru, ņemot vērā NKI un cenu svārstības.

Katram Eiropas Parlamenta deputātam ir tiesības katrā kalendārajā gadā uzaicināt ne vairāk kā piecas apmeklētāju grupas, kuru dalībnieku kopējais skaits nepārsniedz simt desmit. Programmā Euroscola var piedalīties apmeklētāju grupas, ko oficiāli atbalsta kāds deputāts un ko viņš ir uzaicinājis tajā piedalīties.

Attiecīga summa ir iekļauta apmeklētājiem ar invaliditāti.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 200 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Prezidija 2002. gada 16. decembra Lēmums par noteikumiem par apmeklētāju grupu uzņemšanu un programmām “Eiroskola”, “Euromed skola” un “Euronest skola”, 2004. gada 3. maija konsolidētā redakcija ar jaunākajiem grozījumiem, kas izdarīti 2016. gada 24. oktobrī.

3 2 4 5. postenis — Simpoziju un semināru organizēšana

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

2 608 000

3 249 100

4 357 473,60

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  izdevumus vai subsīdijas par nacionālu vai starptautiski tādu forumu un semināru organizēšanu, kas ir domāti dalībvalstu, pievienošanās valstu un Eiropas Parlamenta koordinācijas biroja valstu viedokļa pavairotājiem, un izdevumus par Parlamenta simpoziju un semināru organizēšanu,

—  izdevumus saistībā ar speciālajiem plenārsēžu zāļu pasākumiem Strasbūrā vai Briselē atbilstoši Prezidija pieņemtajai gada programmai,

—  konferenču pārvaldības un daudzvalodības atbalsta pasākumu izdevumus un finansētu tādus instrumentus kā semināri un konferences, tikšanās ar mutiskās un rakstiskās tulkošanas apmācības organizētājiem, pasākumus un darbības, ar kurām veicina izpratni par daudzvalodību un popularizē mutiskās un rakstiskās tulkošanas profesiju, tostarp universitāšu, skolu un citu tādu organizāciju subsīdiju programmu, kas piedāvā mutiskās vai rakstiskās tulkošanas studijas, virtuālās saziņas risinājumus, kā arī darbības un pasākumus, iestādēm sadarbojoties savā starpā un starptautiskā līmenī un piedaloties līdzīgās darbībās un pasākumos, ko organizē kopā ar citiem dienestiem saistībā ar iestāžu un starptautisko sadarbību,

—  izdevumus par simpozijiem un semināriem, kas saistīti ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām,

—  izdevumus saistībā ar žurnālistu uzaicināšanu uz plenārsēdēm, komiteju sanāksmēm, preses konferencēm un citiem Parlamenta pasākumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 25 000 apmērā.

3 2 4 8. postenis — Izdevumi saistībā ar audiovizuālo informāciju

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

16 615 000

14 555 000

12 827 361,73

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  audiovizuālās informācijas nozares tehniskā aprīkojuma un instalāciju iegādi, nomu, uzturēšanu, labošanu un pārvaldību,

—  audiovizuālās informācijas nozares darbības budžetu (pašu vadības nodrošināšana un tāda ārējā palīdzība kā tehniskie pakalpojumi radio un televīzijas raidstacijām, audiovizuālo programmu nodrošinājums, produkcija un kopprodukcija, televīzijas un radio līniju īre, televīzijas un radio programmu raidīšana, kā arī citi pasākumi, lai attīstītu attiecības starp iestādi un raidorganizācijām),

—  izdevumus par plenārsēžu un Parlamenta komiteju sanāksmju tiešraidi internetā,

—  attiecīgu arhīvu izveidi, kas pilsoņiem un plašsaziņas līdzekļiem nodrošinātu pastāvīgu pieeju šai informācijai,

—  izdevumus saistībā ar preses telpu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 50 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta 2002. gada 12. marta Rezolūcija par 2003. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm (OV C 47 E, 27.2.2003., 72. lpp.).

Eiropas Parlamenta 2002. gada 14. maija Rezolūcija par Eiropas Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi 2003. finanšu gadam (OV C 180 E, 31.7.2003., 150. lpp.).

Eiropas Parlamenta 2003. gada 14. maija Rezolūcija par Eiropas Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi 2004. finanšu gadam (OV C 67 E, 17.3.2004., 179. lpp.).

3 2 4 9. postenis — Informācijas apmaiņa ar valstu parlamentiem

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

165 000

205 000

102 231,68

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  izdevumus saistībā ar Eiropas Parlamenta attiecību veicināšanu ar dalībvalstu parlamentiem. Tā attiecas arī uz parlamentārajām attiecībām, izņemot 1 0. un 3 0. nodaļā noteiktās attiecības, informācijas apmaiņu un dokumentāciju, palīdzību šīs informācijas analīzei un pārvaldībai, tostarp apmaiņu ar Eiropas Pētniecības un parlamentārās dokumentācijas informācijas centru (EPPDIC),

—  Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu ierēdņu sadarbības programmu finansēšanu un apmācības darbības, kā arī vispārējus pasākumus šo ierēdņu parlamentārās darbības sekmēšanai,

Šīs darbības ietver arī Eiropas Parlamenta Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā informatīvos apmeklējumus. Šī apropriācija pilnībā vai daļēji sedz dalībnieku izdevumus, jo īpaši ceļa, braucienu un uzturēšanās izdevumus, kā arī dienas naudas,

—  sadarbību, jo īpaši likumdošanas jomā, kā arī darbības dokumentācijas, analīzes un informēšanas jomā, domēna aizsardzību, kā arī darbības, kuras organizē EPPDIC.

Šo apropriāciju paredzēts izmantot, lai finansētu Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu sadarbību, veicot KĀDP/KDAP parlamentāro pārbaudi saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 9. un 10. pantu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas parlamentāro asambleju priekšsēdētāju konference (1977. gada jūnijs), Eiropas Savienības parlamentu konference (2000. gada septembris, 2001. gada marts).

3 2 5. pants — Izdevumi saistībā ar vietējiem birojiem

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

7 770 000

7 800 000

741 880,94

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu dalībvalstīs izvietoto Eiropas Parlamenta vietējo biroju izdevumus:

—  izdevumus par komunikāciju un informāciju (informācija un sabiedriskie pasākumi, internets — producēšana, popularizēšana, konsultēšana, semināri, audiovizuālie materiāli),

—  vispārējus izdevumus un dažādus sīkus izdevumus (jo īpaši par biroja piederumiem, telesakariem, piegādēm, apstrādi, transportu, glabāšanu, standarta reklāmas priekšmetiem, datubāzēm, preses abonementiem u. c.).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 10 000 apmērā.

4. sadaļa — Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

4 0. nodaļa — Izdevumi saistībā ar atsevišķām iestādēm un struktūrām

4 0 0. pants — Kārtējie administratīvie izdevumi un izdevumi saistībā ar politisko grupu un pie grupām nepiederošo deputātu politisko darbību un informācijas pasākumiem

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

60 480 000

63 000 000

60 046 300,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai politiskajām grupām un pie grupām nepiederošiem deputātiem segtu šādus izdevumus:

—  sekretariāta, administratīvos un darbības izdevumus,

—  izdevumus saistībā ar šo grupu/deputātu politisko darbību un informācijas pasākumiem saistībā ar Savienības politiskajām darbībām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 1 000 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Prezidija 2003. gada 30. jūnija Lēmums par noteikumiem par budžeta 4 0 0. postenī paredzēto apropriāciju izlietojumu, kuros jaunākie grozījumi izdarīti 2015. gada 27. aprīlī.

4 0 2. pants — Eiropas politisko partiju finansēšana

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

50 000 000

32 447 000

30 873 074,90

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu politiskās partijas Eiropas līmenī. Jānodrošina laba pārvaldība un stingra līdzekļu izmantojuma kontrole.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Līgums par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 10. panta 4. punkts.

Līgums par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 224. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta Prezidija 2017. gada 12. jūnija Lēmums, ar ko paredz īstenošanas kārtību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV C 205, 29.6.2017., 2. lpp.).

4 0 3. pants — Eiropas politisko fondu finansēšana

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

19 700 000

19 323 000

18 895 547,23

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu politiskos fondus Eiropas līmenī. Jānodrošina laba pārvaldība un stingra līdzekļu izmantojuma kontrole.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Līgums par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 10. panta 4. punkts.

Līgums par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 224. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta Prezidija 2017. gada 12. jūnija Lēmums, ar ko paredz īstenošanas kārtību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV C 205, 29.6.2017., 2. lpp.).

4 2. nodaļa — Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību

4 2 2. pants — Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

209 160 000

208 171 000

200 971 143,35

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas atbildīgi par parlamentārās palīdzības sniegšanu deputātiem, kā arī izmaksas saistībā ar pilnvarotajiem maksātājiem.

Tā sedz arī reģistrēto deputātu palīgu komandējumu un apmācības (ārējo kursu) izdevumus un izdevumus par iespējamām kompensācijām par oglekļa emisijām, kas saistītas ar komandējumiem un dienesta braucieniem.

Šī apropriācija paredzēta arī tam, lai segtu atšķirības, kuras rodas valūtas maiņas rezultātā un kuras jāsedz no Eiropas Parlamenta budžeta atbilstoši noteikumiem, ko piemēro ar parlamentāro palīdzību saistīto izdevumu atmaksāšanai, kā arī izmaksas par atbalsta pakalpojumiem saistībā ar parlamentārās palīdzības pārvaldību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 775 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 21. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 33. līdz 44. pants.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un jo īpaši tās 5.a pants un 125. līdz 139. pants.

Prezidija 2014. gada 14. aprīlī pieņemtie Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības VII sadaļas īstenošanas noteikumi.

4 4. nodaļa — Pašreizējo un bijušo deputātu sanāksmes un citas darbības

4 4 0. pants — Izdevumi saistībā ar bijušo deputātu sanāksmēm un citām darbībām

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

230 000

220 000

210 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Eiropas Parlamenta bijušo deputātu asociācijas sanāksmju izdevumus, kā arī vajadzības gadījumā citus izdevumus šajā sakarā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

4 4 2. pants — Izdevumi saistībā ar Eiropas Parlamentu asociācijas sanāksmēm un citām darbībām

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

230 000

220 000

210 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Eiropas Parlamentu asociācijas sanāksmju izdevumus, kā arī vajadzības gadījumā citus izdevumus šajā sakarā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

5. sadaļa — Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde un neatkarīgu ievērojamu personu komiteja

5 0. nodaļa — Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes un neatkarīgu ievērojamu personu komitejas izdevumi

5 0 0. pants — Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes darbības izdevumi

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes izdevumu segšanai, lai nodrošinātu tās pilnīgu un neatkarīgu darbību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.) un jo īpaši tās 6. panta 1. un 7. punkts.

5 0 1. pants — Izdevumi saistībā ar neatkarīgu ievērojamu personu komiteju

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ar neatkarīgu ievērojamu personu komitejas sekretariātu saistītos izdevumus un finansētu komitejas darbu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.) un jo īpaši tās 11. panta 2. punkts.

10. sadaļa — Citi izdevumi

10 0. nodaļa — Provizoriskas apropriācijas

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

 

 

0,—

10 1. nodaļa — Rezerve neparedzētiem izdevumiem

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

18 525 000

1 000 000

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu neparedzētus izdevumus, ko nosaka ar budžetu saistītos lēmumos, kurus pieņem finanšu gada laikā.

10 3. nodaļa — Paplašināšanās rezerve

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iestādes gatavošanos paplašināšanai.

10 4. nodaļa — Rezerve informācijas un komunikācijas politikai

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus informācijas un komunikācijas politikai.

10 5. nodaļa — Provizoriska apropriācija nekustamajam īpašumam

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes izdevumus par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā un iekārtošanas darbiem. Eiropas Parlamenta Prezidijam ir jāpieņem saskaņota un atbildīga ilgtermiņa stratēģija nekustamā īpašuma jomā, tajā ņemot vērā īpašās problēmas, ko rada uzturēšanās izmaksu pieaugums, remontdarbu nepieciešamība un drošības izmaksas, kā arī nodrošinot Eiropas Parlamenta budžeta ilgtspējību.

10 6. nodaļa — Rezerve prioritāriem projektiem sagatavošanas posmā

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iestādes prioritārajiem projektiem sagatavošanas posmā.

10 8. nodaļa — EMAS rezerve

Skaitļi

2019. gada budžets

2018. gada apropriācijas

Izpilde 2017. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Ņemot vērā lēmumus, ko Prezidijs plāno pieņemt saistībā ar EMAS rīcības plāna īstenošanu, jo īpaši pēc oglekļa emisijas audita Eiropas Parlamentā, šī apropriācija paredzēta, lai nodrošinātu attiecīgās darbības pozīcijas.

PERSONĀLS

I iedaļa — Eiropas Parlaments

Funkciju grupa un pakāpe

 

2019

2018

Pastāvīgās štata vietas

Pagaidu štata vietas

Pastāvīgās štata vietas

Pagaidu štata vietas

Citi

Politiskās grupas

Citi

Politiskās grupas

Ārpus kategorijas

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

213

2

7

36

213

2

7

36

AD 13

430

8

2

38

430

8

2

38

AD 12

337

 

13

60

327

 

13

60

AD 11

168

 

8

28

158

 

8

28

AD 10

343

 

8

32

253

 

8

30

AD 9

464

 

6

35

349

 

6

28

AD 8

251

 

8

46

341

 

8

38

AD 7

210

 

6

66

250

 

3

68

AD 6

52

 

7

45

161

 

9

50

AD 5

80

 

3

60

105

 

4

70

AD kopā

2 615

10

70

458

2 654

10

70

458

AST 11

102

10

 

37

102

10

 

37

AST 10

80

 

19

35

80

 

19

35

AST 9

565

 

5

41

510

 

4

41

AST 8

306

 

9

42

316

 

10

37

AST 7

297

 

3

43

307

 

3

46

AST 6

318

 

11

59

323

 

4

61

AST 5

495

 

9

90

430

 

15

81

AST 4

273

 

3

87

313

 

4

85

AST 3

107

 

13

86

177

 

13

86

AST 2

16

 

 

55

21

 

 

56

AST 1

 

 

 

70

 

 

 

80

AST kopā

2 559

10

72

645

2 579

10

72

645

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

10

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

85

 

 

 

70

 

 

 

AST/SC 1

109

 

 

 

134

 

 

 

AST/SC kopā

204

 

 

 

204

 

 

 

Kopā

5 379(14)

20(15)

142(16)

1 103

5 438(17)

20(18)

142(19)

1 103

Pavisam kopā

6 624

6 683

Pielikums

PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI

Budžeta pozīcija

Nosaukums

Gūtie ieņēmumi

Prognozes*

2017

2019

5000

Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas

-

p.m.

5001

Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas

-

5000

5002

Ieņēmumi no preču piegādes citām iestādēm vai struktūrām

162

10 000

502

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas

-

1000

5110

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas

3 016 718

3 547 000

5111

Ar izīrēšanu saistīto maksājumu atmaksāšana

52 903

639 000

550

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, tostarp šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā

5 546 788

1 285 000

551

Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu vai darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma

755 042

p.m.

570

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas

4 122 802

717 500

571

Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei

-

p.m.

573

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību

3 669 132

3000

581

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem

20 162 097

p.m.

6600

Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi

12 731 797

100 000

 

 KOPĀ

50 057 440

6 307 500

 

 

 

 

* Tabulā nav ņemtas vērā iespējamas izmaiņas Finanšu regulā attiecībā uz piešķirtajiem ieņēmumiem.

 

(1)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

OV L 287, 29.10.2013., 15. lpp.

(5)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0114.

(6)

Pieņemtie teksti, P8_TA_(2017)0408.

(7)

Pieņemtie teksti, P8_TA_(2017)0458.

(8)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0172.

(9)

Prezidija pieņemtie teksti, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009

(10)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0498.

(11)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0114.

(12)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0408.

(13)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0417.

(14)

No tā trijiem darbiniekiem piešķirts ad personam paaugstinājums amatā (trīs AD 14 uz AD 15), ko izņēmuma gadījumos piešķir ierēdņiem par izciliem sasniegumiem.

(15)

Nosacīta rezerve attiecībā uz ierēdņiem, kas ir norīkoti darbā dienesta interesēs un kas nav iekļauti kopējā skaitā.

(16)

Tostarp vienu AD 12 pagaidu štata vietu Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes direktoram.

(17)

No tā trijiem darbiniekiem piešķirts ad personam paaugstinājums amatā (3 AD 14 uz AD 15), ko izņēmuma gadījumos piešķir ierēdņiem par izciliem sasniegumiem.

(18)

Nosacīta rezerve attiecībā uz ierēdņiem, kas ir norīkoti darbā dienesta interesēs un kas nav iekļauti kopējā skaitā.

(19)

Tostarp vienu AD 12 pagaidu štata vietu Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes direktoram.


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

16.4.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Raymond Finch, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clara Eugenia Aguilera García, Verónica Lope Fontagné, Maria Noichl, Dennis Radtke, Fernando Ruas, Lieve Wierinck


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet, Lieve Wierinck

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Stanisław Żółtek

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Dennis Radtke, Fernando Ruas, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Maria Noichl, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Raymond Finch, Marco Valli

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 18. aprīlisJuridisks paziņojums