Procedură : 2018/2001(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0146/2018

Texte depuse :

A8-0146/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/04/2018 - 10.9

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0182

RAPORT     
PDF 1385kWORD 164k
16.4.2018
PE 618.305v02-00 A8-0146/2018

referitor la estimarea bugetului Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2019

(2018/2001(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Paul Rübig

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2019

(2018/2001(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 aprilie 2017 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2018(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2017 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 30 noiembrie 2017 referitoare la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 aprobat de comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare(7),

–  având în vedere raportul prezentat Biroului de către Secretarul General privind proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exercițiul financiar 2019,

–  având în vedere proiectul preliminar de estimare a bugetului întocmit de Birou la ... aprilie 2018 în conformitate cu articolul 25 alineatul (7) și cu articolul 96 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,

–  având în vedere proiectul de estimare a bugetului întocmit de Comisia pentru bugete în conformitate cu articolul 96 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,

–  având în vedere articolul 96 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0146/2018),

A.  întrucât această procedură reprezintă a patra procedură bugetară completă desfășurată în noua legislatură și a șasea procedură bugetară completă a cadrului financiar multianual 2014-2020;

B.  întrucât bugetul pe 2019, sub forma propusă în raportul Secretarului General, este în curs de pregătire, în contextul unei creșteri anuale a plafonului de la rubrica V, creștere generată parțial de inflație, dar care reprezintă și o creștere reală, permițând o marjă mai mare pentru creșterea economică și investiții, precum și aplicarea în continuare a unor politici care urmăresc realizarea de economii și îmbunătățirea eficienței și care sunt menite să sprijine un buget bazat pe performanță;

C.  întrucât printre obiectivele prioritare propuse de Secretarul General pentru bugetul pe 2019 se numără următoarele: campania electorală pentru alegerile pentru Parlamentul European din 2019, proiectele de securitate, proiectele imobiliare multianuale, dezvoltarea informatică, îmbunătățirea serviciilor pentru deputați și încurajarea unei atitudini ecologice față de transport;

D.  întrucât Secretarul General a propus un buget de 2 016 644 000 EUR pentru proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru 2019, ceea ce reprezintă o majorare globală cu 3,38 % față de bugetul pentru 2018 (inclusiv 37,3 milioane EUR pentru schimbarea legislaturii parlamentare și 34,3 milioane EUR pentru alte cheltuieli extraordinare) și o majorare cu 18,79 % a rubricii V din CFM 2014-2020;

E.  întrucât bugetul este alcătuit, în proporție de aproape două treimi, din cheltuieli indexate ce privesc, în cea mai mare parte, remunerațiile, pensiile, cheltuielile medicale și indemnizațiile deputaților activi și pensionați (23%) și ale personalului (34 %), precum și clădirile (13 %), care sunt ajustate, în conformitate cu Statutul funcționarilor și cu Statutul deputaților, în funcție de indexarea sectorială sau de rata inflației;

F.  întrucât Parlamentul European a subliniat deja în Rezoluția sa din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016(8) că bugetul pe 2016 ar trebui să aibă o bază realistă și să fie în conformitate cu principiile disciplinei bugetare și bunei gestiuni financiare;

G.  întrucât credibilitatea Parlamentului în calitatea sa de componentă a autorității bugetare depinde într-o anumită măsură de capacitatea sa de a-și gestiona cheltuielile proprii și de capacitatea sa de a dezvolta democrația la nivelul Uniunii;

H.  întrucât Fondul facultativ de pensii a fost înființat în 1990 prin Normele Biroului privind regimul (facultativ) de pensii complementare(9),

Cadrul general

1.  subliniază că în 2019 proporția aferentă bugetului Parlamentului ar trebui să se mențină sub 20 % din rubrica V; constată că nivelul bugetului estimat pentru 2019 corespunde unui procent de 18,53 %, mai mic decât cel din 2018 (18,85 %) și cel mai mic procent din cadrul rubricii V înregistrat în ultimii 15 ani;

2.  evidențiază că cea mai mare parte a bugetului Parlamentului este stabilită pe baza obligațiilor statutare sau contractuale și face obiectul indexării anuale;

3.  constată că, din cauza alegerilor pentru Parlamentul European din 2019, cheltuielile vor fi substanțial mai ridicate în unele domenii, în special în ceea ce îi privește pe deputații care nu sunt realeși și pe asistenții lor, în timp ce în alte domenii se vor realiza economii, deși de amploare mai scăzută, ca urmare a reducerii volumului activităților parlamentare în cursul unui an electoral;

4.  salută acordul la care s-a ajuns în cadrul reuniunilor de conciliere dintre Birou și Comisia pentru bugete desfășurate la 26 martie 2018 și la 10 aprilie 2018, de a stabili o rată de majorare a bugetului pe 2018 de 2,48 %, procent ce corespunde nivelului global al estimării bugetului pe 2019, de 1 999 144 000 EUR, de a reduce nivelul cheltuielilor din proiectul preliminar de estimare a bugetului aprobat de Birou la 12 martie 2018 cu 17,5 milioane EUR și de a reduce în mod corespunzător creditele propuse pentru următoarele posturi bugetare: 1004 - Cheltuieli de deplasare ordinare; 105 - Cursuri de limbi străine și de informatică pentru deputați; 1404 - Stagii, subvenții și schimburi de funcționari 1612 - Perfecționare profesională 1631 - Mobilitate 2000 - Chirii 2007 - Construcția de clădiri și amenajarea spațiilor 2022 - Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor 2024 - Consumul de energie 2100 - Informatică și telecomunicații 2101 - Informatică și telecomunicații - Activități recurente - Infrastructură 2105 - Informatică și telecomunicații - Investiții în proiecte 212 - Mobilier 214 - Echipamente și instalații tehnice 230 - Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse 238 - Alte cheltuieli administrative 300 - Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului 302 - Cheltuieli de protocol și de reprezentare 3040 - Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne 3042 - Reuniuni, congrese, conferințe și delegații 3049 - Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj 3243 - Centrele pentru vizitatori ale Parlamentului European 3248 - Cheltuieli pentru informare audiovizuală 325 - Cheltuieli aferente birourilor de legătură 101 - Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute; în acest mod pot fi majorate creditele alocate următoarelor posturi bugetare: postul 1400 - Alți agenți și personal extern (+50 000 EUR), postul 320 - Achiziționarea de cunoștințe specializate (+50 000 EUR) și postul 3211 - Centrul european pentru mass-media științifică (+800 000 EUR); salută faptul că aceste modificări au fost adoptate de către Birou la 16 aprilie 2018;

5.  subliniază că funcțiile esențiale ale Parlamentului sunt de a colegifera, împreună cu Consiliul, de a decide cu privire la bugetul Uniunii, de a-i reprezenta pe cetățeni și de a controla activitatea altor instituții;

6.  subliniază rolul Parlamentului în consolidarea conștiinței politice europene și în promovarea valorilor Uniunii;

7.  ia act de faptul că proiectul preliminar de estimare a bugetului și documentele însoțitoare au fost primite cu întârziere, după adoptarea lor de către Birou, la 12 martie 2018; solicită ca, în exercițiile viitoare, Parlamentului să i se transmită în timp util raportul Secretarului General adresat Biroului cu privire la proiectul preliminar de estimare a bugetului, inclusiv anexele acestuia;

Transparența și accesibilitatea

8.  salută răspunsul la solicitarea Comisiei pentru bugete, formulată în mai multe rezoluții bugetare, de a primi informații suplimentare privind planificarea pe termen mediu și lung, investițiile, obligațiile statutare, cheltuielile operaționale, precum și metodologia bazată pe nevoile actuale, și nu pe coeficienți;

9.  constată că, la fel ca în cazul bugetelor pe anii anteriori, se propune să se rezerve o sumă pentru investițiile și cheltuielile „extraordinare”, adică investițiile și cheltuielile neobișnuite sau atipice pentru Parlament și care survin rareori; constată că, în 2019, aceste investiții și cheltuieli ating valoarea de 71,6 milioane EUR, inclusiv 37,3 milioane EUR pentru schimbarea legislaturii parlamentare și 34,3 milioane EUR pentru alte cheltuieli extraordinare; reamintește că această distincție între cheltuielile obișnuite și cele extraordinare, care a fost introdusă în bugetul pe 2016 și a fost inclusă în bugetele ulterioare, a fost propusă doar cu scopul de a răspunde punerii în aplicare a măsurilor urgente legate de securitatea clădirilor și de securitatea cibernetică în urma atacurilor teroriste; consideră că utilizarea excesivă a acestei distincții, mai precis prin includerea altor cheltuieli în cadrul cheltuielilor extraordinare, oferă o indicație eronată a evoluției marjei bugetare și contravine, prin urmare, principiului transparenței în ceea ce privește cheltuielile Parlamentului;

10.  se așteaptă ca bugetul Parlamentului pe 2019 să dea dovadă de realism și precizie în ceea ce privește corelarea nevoilor cu costurile aferente, pentru a evita pe cât posibil alocările bugetare excesive;

Brexitul

11.  observă că, la 8 decembrie 2017, negociatorii Uniunii Europene și cei ai Regatului Unit au ajuns la un acord de principiu cu privire la decontul financiar pentru retragerea Regatului Unit din Uniune, care include o dispoziție conform căreia Regatul Unit va participa la bugetele anuale ale Uniunii pe 2019 și 2020, ca și cum ar fi încă un stat membru, și va contribui cu propria cotă la finanțarea pasivelor Uniunii contractate înainte de 31 decembrie 2020; constată că regimul facultativ de pensii pentru deputați este înscris ca pasiv în bilanțul UE și că negocierile vor viza și contribuția la pasivele restante asociate angajamentelor cu titlu de pensii care au fost asumate în trecut, dar care vor rămâne valabile după 2020;

12.  constată că Comisia pentru afaceri constituționale a confirmat printr-un vot în plen, în februarie 2018, un raport din proprie inițiativă privind componența Parlamentului ce prevede, în special, reducerea la 705 a numărului deputaților după retragerea Regatului Unit din Uniune; ia act de faptul că, în urma reuniunii informale a celor 27 de șefi de stat sau de guvern din 23 februarie 2018, Președintele Tusk a comunicat faptul că această propunere se bucură de un sprijin larg; ia act de faptul că, în cazul în care Regatul Unit va avea încă statutul de stat membru la începutul legislaturii parlamentare 2019-2024, numărul deputaților va fi de 751, până în momentul în care retragerea Regatului Unit din Uniune produce efecte juridice; subliniază totuși că această procedură necesită o decizie unanimă a Consiliului European, după obținerea aprobării Parlamentului; subliniază că estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului reflectă, pe moment, situația actuală, cu un Parlament alcătuit din 678 de deputați din 27 de state membre între 30 martie 2019 și sfârșitul celei de-a 8-a legislaturi a Parlamentului European, urmând ca Parlamentul să fie alcătuit din 705 deputați din 27 de state membre de la începutul celei de-a 9-a legislaturi până la sfârșitul exercițiului financiar 2019; ia act cu satisfacție, din acest motiv, de modificările propuse de Secretarul General, care au fost adoptate de către Birou la 12 martie 2018;

Alegerile europene din 2019

13.  salută campania de comunicare, care reprezintă un efort util de a le explica cetățenilor scopul Uniunii și al Parlamentului European; subliniază că această campanie ar trebui să vizeze, printre altele, explicarea rolului Uniunii, competențele Parlamentului, funcțiile sale, spre exemplu alegerea președintelui Comisiei, precum și impactul său asupra vieților cetățenilor;

14.  reamintește că, așa cum s-a aprobat în procedura bugetară 2018, bugetul total al campaniei se ridică la 33,3 milioane EUR pentru cele două exerciții, din care 25 de milioane EUR pentru exercițiul 2018 (din cauza timpului necesar pentru derularea procedurilor de achiziții publice și pentru a încheia contracte) și 8,33 milioane EUR pentru 2019; ia act de faptul că strategia pentru campanie, întemeiată pe învățămintele dobândite cu ocazia ultimelor alegeri, a fost aprobată de Birou în noiembrie 2017;

15.  subliniază că procesele de comunicare pentru alegerile europene se desfășoară pe trei niveluri: nivelul cel mai vizibil este cel al partidelor politice naționale și europene și al candidaților acestora, al doilea nivel este reprezentat de procesul candidaților capi de listă („Spitzenkandidaten”), introdus pentru prima dată în 2014, iar cel de al treilea nivel este campania instituțională menită să reamintească ce este Parlamentul, ce face acesta, modul în care influențează viețile cetățenilor și de ce este important să participăm la alegeri;

16.  subliniază că, de unul singur, Parlamentul nu dispune de resursele necesare pentru a ajunge la 400 de milioane de alegători cu drept de vot și trebuie, prin urmare, să își utilizeze în mod optim propriile rețele de multiplicatori în acest sens; consideră că, în acest context, un rol important ar trebui să îl joace, de asemenea, comunicarea prin intermediul site-urilor internet asociate platformelor de comunicare socială; subliniază că se vor organiza în 2018 la nivel european o serie de conferințe pentru cetățeni și părțile interesate și că rolul birourilor de legătură va fi esențial la nivel național; atrage atenția asupra intenției sale de a include, în viitor, Comitetul European al Regiunilor (CoR) și reprezentanții săi locali și regionali în abordarea bazată pe colaborarea în rețea; consideră că, în perioada imediat premergătoare alegerilor, partidele politice europene și partidele naționale vor avea o contribuție esențială, în special în cadrul procesului candidaților capi de listă („Spitzenkandidaten”); propune, prin urmare, să li se ofere acestora posibilitatea de a îndeplini această misiune, majorându-le în mod expres finanțarea pentru 2019;

Securitatea și securitatea cibernetică

17.  constată că bugetul pe 2019 va include și alte tranșe de investiții substanțiale, începute în 2016, cu scopul de a îmbunătăți în mod semnificativ securitatea Parlamentului; subliniază că aceste proiecte privesc diferite domenii, legate în special de clădiri, cum ar fi, de exemplu, consolidarea securității intrărilor, echipamentelor și personalului efectuată în cadrul proiectului iPACS, dar și îmbunătățiri în domeniul securității cibernetice și al securității comunicațiilor;

18.  salută memorandumul de înțelegere, care a intrat în vigoare în 2017, între Guvernul belgian, Parlamentul European, Consiliu, Comisie, Serviciul European de Acțiune Externă și alte instituții cu sediul la Bruxelles, cu privire la investigațiile în vederea acordării autorizării de securitate pentru toți membrii personalului contractanților externi care solicită acces în instituțiile Uniunii; reamintește solicitarea sa adresată Secretarului General, în 2018, cu ocazia prezentării estimării veniturilor și cheltuielilor, de a lua în considerare oportunitatea extinderii aplicării acestui memorandum de înțelegere la funcționari, asistenți parlamentari și stagiari, pentru a permite efectuarea verificărilor de securitate necesare înainte de recrutarea acestora; invită, prin urmare, Secretarul General să informeze Comisia pentru bugete cu privire la stadiul evoluției acestui dosar;

19.  consideră că aplicațiile informatice sunt instrumente importante pentru ca deputații și personalul să își desfășoare activitatea, dar, cu toate acestea, sunt vulnerabile la atacurile cibernetice; salută, prin urmare, creșterea ușoară a creditelor prevăzute, care îi permite instituției să își protejeze mai bine activele și informațiile, continuând să pună în aplicare Planul său de acțiune privind securitatea cibernetică;

Politica imobiliară

20.  își reiterează solicitarea de a se asigura un proces decizional transparent în domeniul politicii imobiliare, bazat pe o informare timpurie, ținând seama în mod corespunzător de articolul 203 din Regulamentul financiar;

21.  ia act de procesul de îmbunătățire a mediului de lucru al deputaților și al personalului, conform deciziei Biroului din decembrie 2017, care va continua și în 2019, pentru a oferi spații de lucru flexibile deputaților, astfel încât să se satisfacă nevoile generate de schimbarea modurilor de lucru, punând la dispoziția acestora trei birouri la Bruxelles și două la Strasbourg după alegerile din 2019; subliniază, cu toate acestea, că la Strasbourg ar fi mai util să se ofere spații flexibile în care să poată fi organizate reuniuni; ia act de cheltuielile pentru întreținerea clădirilor Parlamentului în 2019, inclusiv de cerințele de securitate și de mediu; își exprimă rezervele cu privire la necesitatea cheltuirii unor sume importante pentru anumite lucrări propuse, și anume: mutarea bibliotecii și a birourilor asociate, reamenajarea restaurantului deputaților (clădirea Spinelli) și reamenajarea restaurantului din clădirea Churchill; îl invită pe Secretarul General să prezinte Comisiei pentru bugete orice informații legate de aceste decizii, înainte de lectura bugetului programată de Parlament în toamna anului 2018; atrage atenția asupra faptului că, în aceste condiții, anumite proiecte vor fi amânate;

22.  își exprimă rezervele cu privire la proiectul de alocare a sumei de 1,58 milioane EUR pentru realizarea de studii legate de renovarea clădirii Spaak, având în vedere că suma de 14 milioane EUR a fost deja înscrisă în bugetul pe anul 2018; îl invită pe Secretarul General să prezinte Comisiei pentru bugete orice informații legate de această decizie, înainte de lectura bugetului programată de Parlament în toamna anului 2018;

23.  solicită să i se ofere informații suplimentare cu privire la aspectele legate de starea mobilierului din clădirea ASP de la Bruxelles, care au justificat înlocuirea acestuia, precum și cu privire la procedura urmată pentru a alege noul mobilier, în special cu privire la raportul dintre prețul mobilierului și necesitatea înlocuirii acestuia;

24.  ia act de declarația actualizată de misiune pentru birourile de informare, denumite de acum înainte „birouri de legătură”, în conformitate cu decizia Biroului din noiembrie 2017; ia act de faptul că principala funcție a birourilor de legătură este de a informa și a comunica la nivel local în numele Parlamentului, în mod neutru din punct de vedere politic, pentru a furniza informații cu privire la Uniune și la politicile acesteia prin activitățile părților interesate externe la nivel local, regional și național, inclusiv ale membrilor Comitetului European al Regiunilor;

25.  observă că la sfârșitul lui 2018 se vor preda și se vor ocupa primele porțiuni din aripa de est a noii clădiri KAD, în timp ce restul birourilor din aripa de est și sălile de conferință vor fi ocupate treptat în cursul anului 2019; ia act de faptul că lucrările la aripa de vest vor începe imediat după aceea;

26.  reamintește analiza CCE din 2014 care estima costurile dispersiei geografice a Parlamentului la 114 milioane EUR pe an; în plus, ia act de constatarea prezentată în Rezoluția sa din 20 noiembrie 2013 referitoare la stabilirea sediilor instituțiilor Uniunii Europene(10), conform căreia 78 % din toate misiunile personalului statutar al Parlamentului reprezintă rezultatul direct al dispersiei geografice a instituției; subliniază că raportul estimează, de asemenea, că impactul asupra mediului al dispersiei geografice se situează între 11 000 și 19 000 de tone de emisii de CO2; evidențiază economiile care ar putea fi aduse bugetului Parlamentului European de un sediu unic și, prin urmare, solicită să se elaboreze o foaie de parcurs către un sediu unic;

27.  reamintește angajamentul Parlamentului față de Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică, care prevede că „fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie bugetară și în materie de achiziții publice, se [va] angaja să aplice clădirilor pe care le [deține] și pe care le ocupă aceleași cerințe ca cele aplicabile clădirilor administrațiilor centrale din statele membre, conform articolelor 5 și 6” din directiva menționată, având în vedere gradul ridicat al vizibilității clădirilor sale și rolul de frunte pe care ar trebui să-l aibă în ceea ce privește performanța energetică a clădirilor; subliniază că este urgent ca Parlamentul să se conformeze acestei declarații, nu în ultimul rând pentru propria credibilitate în cadrul procesului aflat în curs de revizuire a directivei privind performanța energetică a clădirilor și a directivei privind eficiența energetică;

Aspecte legate de deputații în PE și de asistenții parlamentari acreditați

28.  salută activitatea desfășurată de Secretariatul General al Parlamentului, secretariatele grupurilor politice și birourile deputaților de sprijinire a deputaților în exercitarea mandatului lor; încurajează dezvoltarea continuă a acestor servicii care îmbunătățesc capacitatea deputaților de a controla activitatea Comisiei și a Consiliului și de a-i reprezenta pe cetățeni;

29.  salută, în special, calitatea crescândă a consilierii și cercetării oferite deputaților și comisiilor de către Serviciul de Cercetare al Parlamentului European (EPRS) și departamentele tematice; ia act de evaluarea la jumătatea perioadei a cooperării dintre EPRS și departamentele tematice pusă la dispoziție de Secretarul General în octombrie 2017; îi solicită Secretarului General să furnizeze informații suplimentare cu privire la modul în care cele două servicii își coordonează activitățile pentru a evita suprapunerile și a răspunde nevoilor clienților lor; salută proiectele specifice noi și existente în domeniul aplicațiilor informatice, care vor fi implementate în întregime sau parțial în 2019: proiectul e-Parlament, proiectul sistemului de gestionare a arhivelor electronice (ERMS), programul „Biblioteca digitală deschisă”, noul proiect privind cercetarea și dezvoltarea în domeniul învățării automatizate cu memorii de traducere și instrumentul de înregistrare a participanților la conferințe și la evenimente;

30.  reamintește rezoluțiile menționate anterior, din 5 aprilie 2017 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2018(11) și din 25 octombrie 2017 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018(12), precum și toate menționările indemnizației pentru cheltuieli generale și toate solicitările referitoare la aceasta; își reiterează apelul privind asigurarea transparenței indemnizației pentru cheltuieli generale (ICG) a deputaților; salută, în acest sens, crearea grupului de lucru privind indemnizația pentru cheltuieli generale al Biroului Parlamentului; subliniază așteptările legate de o mai mare transparență în ceea ce privește indemnizația pentru cheltuieli generale și necesitatea de a lucra la definirea unor norme mai precise privind responsabilitatea pentru cheltuielile autorizate în cadrul acestei indemnizații, fără a cauza Parlamentului costuri suplimentare;

31.  reamintește principiul independenței mandatului; având în vedere viitoarea decizie a Biroului, reiterează apelul la o mai mare transparență a ICG, pe baza bunelor practici ale delegațiilor naționale din Parlament și ale statelor membre; subliniază că ar putea fi introdus un sistem mixt în care o parte a ICG să rămână sub formă de sumă forfetară, iar restul să fie plătit pe baza unor facturi sau să facă obiectul unui audit; reiterează faptul că o ICG mai eficientă și mai transparentă nu înseamnă nerespectarea vieții private;

32.  îndeamnă grupul de lucru privind indemnizația pentru cheltuieli generale al Biroului Parlamentului să își finalizeze lucrările, pentru a permite ca recomandările formulate pe baza opiniei exprimate de Parlament în octombrie 2017 să fie luate în considerare înainte de alegerea celei de-a noua legislaturi;

33.  își reiterează solicitarea adresată Biroului de a garanta că sunt respectate drepturile sociale și cele de pensie ale deputaților și ale asistenților parlamentari acreditați și că sunt puse la dispoziție mijloace financiare adecvate; reiterează solicitarea sa de a se găsi o soluție viabilă pentru asistenții parlamentari acreditați care, după ce au lucrat fără întrerupere timp de două legislaturi, până la sfârșitul actualei legislaturi, atunci când vor ajunge la vârsta de pensionare nu vor avea drept de acces la sistemul de drepturi de pensie european, întrucât perioada de timp în care au fost angajați este mai scurtă decât cei zece ani de serviciu necesari în conformitate cu Statutul funcționarilor, ca urmare a organizării anticipate a alegerilor din 2014, precum și a întârzierilor în ceea ce privește validarea noilor contracte ale APA cauzate de volumul mare de muncă din perioadele de după alegerile din 2009; reamintește că articolul 27 alineatul (2) din Statutul deputaților în Parlamentul European prevede că „Drepturile dobândite și drepturile viitoare se păstrează integral”; reamintește problemele persistente legate de Fondul facultativ de pensii și solicită Biroului și Secretarului General să examineze toate opțiunile existente pentru a reduce la minimum impactul asupra bugetului Parlamentului European;

34.   consideră că creditele pentru linia bugetară 422 „Cheltuieli legate de asistența parlamentară” sunt adecvate;

35.  ia act de revizuirea valorii indemnizațiilor acordate asistenților parlamentari acreditați (APA) pentru deplasările în interes de serviciu între cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului; își reiterează cererea adresată Biroului de a lua măsuri pentru o aliniere deplină între funcționari, alți agenți și asistenții parlamentari acreditați, începând cu următoarea legislatură;

36.  în vederea următoarei legislaturi parlamentare, solicită din nou Conferinței președinților să revizuiască dispozițiile de aplicare privind activitatea delegațiilor și misiunile în afara Uniunii Europene; subliniază că o astfel de revizuire ar trebui să examineze posibilitatea ca asistenții parlamentari acreditați să însoțească, sub rezerva anumitor condiții, deputații în delegațiile și misiunile oficiale ale Parlamentului;

37.  invită Biroul PE să își modifice decizia din 19 aprilie 2010 referitoare la normele privind stagiarii deputaților, pentru a asigura o remunerare decentă pentru contractele de stagiari; subliniază că remunerațiile stagiarilor din birourile deputaților sau ai grupurilor politice trebuie să acopere, cel puțin, cheltuielile de subzistență la Bruxelles sau în orașul în care se desfășoară stagiul acestora;

38.  consideră că ar trebui pusă la dispoziție o finanțare adecvată pentru punerea în aplicare a foii de parcurs pentru adaptarea măsurilor de prevenire și de sprijin timpuriu pentru a rezolva conflictele și situațiile de hărțuire dintre deputați și APA sau alți membri ai personalului;

Aspecte legate de personal

39.  reduce schema de personal a Secretariatului său General pe 2019 cu 59 de posturi (obiectivul privind reducerea cu 1 % a personalului), în conformitate cu acordul din 14 noiembrie 2015 convenit cu Consiliul referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, prin care măsurile de reducere anuală a personalului Parlamentului sunt prevăzute să continue până în 2019;

40.  consideră că, într-o perioadă în care este probabil ca resursele financiare și de personal aflate la dispoziția instituțiilor Uniunii să fie din ce în ce mai limitate, este important ca instituțiile ca atare să poată recruta și păstra personalul cel mai capabil să facă față provocărilor complexe ale viitorului, în conformitate cu principiile întocmirii bugetului în funcție de performanțe;

41.   consideră că, până la vacanța electorală, Parlamentul se va confrunta cu o situație unică creată de coincidența dintre intensificarea activității din cauza încheierii legislaturii și pachetul complex de propuneri legislative privind CFM, Brexitul și numărul tot mai mare de triloguri; consideră că, pentru a permite Parlamentului și comisiilor sale să își desfășoare activitățile de bază, este esențial să se asigure în continuare un nivel adecvat de resurse logistice și umane;

42.  solicită Secretarului General să se bazeze pe acordurile de cooperare existente între Parlamentul European, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European; subliniază că, în contextul valorificării acestor acorduri, EPRS constituie un exemplu al unui proiect de succes; solicită să se identifice diferite domenii, care nu ar trebui să se limiteze la serviciile informatice și la securitate, în care sinergiile dintre funcțiile administrative ar putea fi mărite, exploatând experiența Parlamentului și a celor două Comitete și ținând seama pe deplin de dificultățile asociate procesului de guvernanță și de diferențele în materie de amploare a serviciilor dintre Parlament și celelalte două organisme, pentru a elabora acorduri de cooperare echitabile; îl invită, în plus, pe Secretarul General să efectueze un studiu cu privire la posibilitatea realizării unor sinergii cu celelalte instituții europene în ceea ce privește funcțiile și serviciile administrative;

43.  solicită să se evalueze economiile realizate și beneficiile obținute de către fiecare instituție participantă ca urmare a acordului interinstituțional de cooperare administrativă dintre Parlamentul European, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European, atât în domeniile ce țin de serviciile comune, cât și în domeniile care fac obiectul cooperării, precum și să se evalueze potențialele economii și beneficii ale unor posibile acorduri viitoare cu alte instituții și agenții;

44.  salută Rezoluția Parlamentului European referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE (13); este de părere că această rezoluție este un pas important pentru a combate mai eficient hărțuirea sexuală și orice formă de comportament necorespunzător în Uniunea Europeană și în instituțiile sale, inclusiv Parlamentul European; solicită să se aloce resurse adecvate pentru punerea în aplicare a cerințelor formulate în rezoluție;

Alte aspecte

45.  remarcă actuala practică de a utiliza transferurile colectoare de sfârșit de exercițiu pentru a contribui la proiectele imobiliare în curs; subliniază, pe baza cifrelor pentru exercițiile 2014, 2015, 2016 și 2017, că transferul colector de la sfârșitul acestui exercițiu se aplică în mod sistematic pentru aceleași capitole și titluri și, cu câteva excepții, exact pentru aceleași linii bugetare; se întreabă, prin urmare, dacă supraevaluarea acestor capitole și linii se face planificat, pentru a genera fonduri pentru finanțarea politicii bugetare;

46.  pune sub semnul întrebării necesitatea de a avea căști și camere web instalate în birourile din Bruxelles și Strasbourg pentru toți asistenții parlamentari, chiar dacă cei mai mulți dintre aceștia nici măcar nu au solicitat acest lucru; prin urmare, aduce în discuție costurile unei astfel de decizii și motivele care au stat la baza acesteia; îl invită pe Secretarul General să prezinte Comisiei pentru bugete orice informație legată de această decizie;

47.  subliniază că restricționarea accesului la zonele de alimentație publică ale Parlamentului a fost eliminată la 1 ianuarie, 2017; acceptă practica potrivit căreia orice persoană care lucrează în clădirile Parlamentului European sau obține acces în aceste clădiri pentru a participa la reuniuni interinstituționale poate lua masa de prânz în cantinele și restaurantele Parlamentului; constată, cu toate acestea, că accesul la restaurantul cu autoservire din clădirea ASP din Bruxelles și la cel din clădirea LOW din Strasbourg a devenit foarte complicat din cauza prezenței zilnice a grupurilor de vizitatori; solicită, prin urmare, să se restabilească rapid controale la intrarea în aceste două unități cu autoservire, nu pentru membrii și personalul altor instituții, ci pentru a reîndruma în mod sistematic de aceste grupuri către zonele de alimentație publică care le sunt rezervate;

48.  ia act de dialogul permanent dintre Parlamentul European și parlamentele naționale; subliniază că este necesar să se meargă dincolo de cadrul actual al Săptămânii parlamentare europene, pentru a face posibilă existența unor sinergii permanente în ceea ce privește relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale; solicită consolidarea acestui dialog pentru a promova o mai bună înțelegere a contribuției Parlamentului și a Uniunii în statele membre;

49.  solicită să se extindă competențele centrului mediatic european, aprobat în cadrul bugetului pe 2018, pentru a desfășura o cooperare cu posturile de televiziune, cu platformele de comunicare socială și cu alți parteneri cu scopul de a stabili obiective de formare a tinerilor jurnaliști, în special în ceea ce privește noile evoluții ale științei și tehnologiei și știrile bazate pe fapte, evaluate inter pares;

50.  salută eforturile Parlamentului de încurajare a mobilității durabile;

51.  invită Parlamentul să adopte o abordare ecologică și durabilă și să facă astfel încât cea mai mare parte a activităților desfășurate în cadrul său să fie ecologice;

52.  ia act de înființarea unui grup de lucru pentru mobilitate, care ar trebui să desfășoare o activitate incluzivă și să aibă un mandat clar; subliniază faptul că Parlamentul trebuie să respecte toate legile aplicabile la nivel regional în locurile de desfășurare a activității, inclusiv în domeniul respectiv; susține promovarea utilizării legăturii feroviare directe dintre sediul Parlamentului de la Bruxelles și aeroport; invită serviciile responsabile să-și revadă componența și dimensiunea parcului de autovehicule, în acest context; solicită Biroului să stabilească fără întârziere un sistem de stimulente pentru promovarea utilizării bicicletelor pentru naveta între domiciliu și locul de muncă; ia act de faptul că un astfel de sistem există deja în cadrul altor instituții, în special al Comitetului Economic și Social European;

53.  invită Secretarul General și Biroul să promoveze o cultură a întocmirii bugetului în funcție de performanțe în întreaga administrație a Parlamentului și abordarea bazată pe gestionarea de maximă eficiență („lean management”), cu scopul de a îmbunătăți eficiența și a reduce formalitățile administrative și birocrația în activitatea internă a instituției; subliniază că gestionarea de maximă eficiență constă în îmbunătățirea continuă a procedurii de lucru, grație simplificării și experienței acumulate de personalul administrativ;

o

o  o

54.  adoptă estimarea bugetului pentru exercițiul financiar 2019;

55.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta rezoluție și estimarea bugetului.

ANEXĂ: PROIECT DE ESTIMARE A BUGETULUI

 

RAPORTUL SECRETARULUI GENERAL

CĂTRE MEMBRII BIROULUI

PRIVIND PROIECTUL PRELIMINAR DE ESTIMARE A BUGETULUI PARLAMENTULUI EUROPEAN PENTRU EXERCIȚIUL 2019

 

PROIECT DE ESTIMARE A BUGETULUI

2019

Contribuția Uniunii Europene la finanțarea cheltuielilor

Parlamentului European pentru exercițiul 2019

Rubrica

Sumă

 

 

Cheltuieli

1 999 144 000

Resurse proprii

176 893 540

Contribuția datorată

1.822.250.460

SITUAȚIA VENITURILOR

Titlul Capitolul Articolul Postul

Rubrica

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

 

 

 

 

 

4

VENITURI PROVENITE DE LA PERSONALUL INSTITUȚIILOR ȘI AL ALTOR ORGANISME ALE UNIUNII

 

 

 

4 0

IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

 

 

 

4 0 0

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor de pensii

82 449 930

76 861 414

73 998 872

4 0 3

Încasări din contribuția temporară care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

p.m.

p.m.

17 371

4 0 4

Încasări din prelevarea specială și din taxa de solidaritate care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

11 681 950

11 551 312

11 067 302

 

 

94 131 880

88 412 726

85 083 544

Capitolul 4 0 — Total

4 1

CONTRIBUȚII LA SISTEMUL DE PENSII

 

 

 

4 1 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

67 193 160

66 291 673

62 567 541

4 1 1

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

9 200 000

9 200 000

7 596 194

4 1 2

Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

10 000

10 000

49 218

 

 

76 403 160

75 501 673

70 212 953

Capitolul 4 1 — Total

4 2

ALTE CONTRIBUȚII LA SISTEMUL DE PENSII

 

 

 

4 2 1

Contribuții ale deputaților în Parlamentul European la un sistem de pensii

p.m.

p.m.

0

 

Capitolul 4 2 — Total

0

0

0

 

Titlul 4 — Total

170 535 040

163 914 399

155 296 497

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

 

 

 

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE

 

 

 

5 0 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri)

10 000

p.m.

0

5 0 0 0

Încasări din vânzarea de mijloace de transport — Venituri alocate

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile — Venituri alocate

5 000

p.m.

0

5 0 0 2

Încasări din livrările de bunuri către alte instituții sau organisme — Venituri alocate

10 000

p.m.

162

5 0 1

Încasări din vânzarea de bunuri imobile

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme — Venituri alocate

1 000

p.m.

0

 

Capitolul 5 0 — Total

16 000

p.m.

162

5 1

ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI

 

 

 

5 1 1

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile și rambursarea de cheltuieli locative

4 186 000

p.m.

 

5 1 1 0

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile — Venituri alocate

3 547 000

p.m.

3 016 718

5 1 1 1

Rambursarea de cheltuieli locative — Venituri alocate

639 000

p.m.

52 903

 

Capitolul 5 1 — Total

4 186 000

p.m.

3 069 621

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

 

 

 

5 2 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

50 000

50 000

2 077

 

Capitolul 5 2 — Total

50 000

50 000

2 077

5 5

VENITURI PROVENITE DIN ÎNCASĂRILE PENTRU SERVICIILE ȘI LUCRĂRILE PRESTATE

 

 

 

5 5 0

Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organisme și rambursate de către acestea — Venituri alocate

1 285 000

p.m.

5 546 788

5 5 1

Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora — Venituri alocate

p.m.

p.m.

755 042

 

Capitolul 5 5 — Total

1 285 000

p.m.

6 301 830

5 7

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

 

 

 

5 7 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate

717 500

p.m.

4 122 802

5 7 1

Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții — Venituri alocate

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Rambursarea cheltuielilor de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției — Venituri alocate

3 000

p.m.

3 669 132

 

Capitolul 5 7 — Total

720 500

p.m.

7 791 934

5 8

INDEMNIZAȚII DIVERSE

 

 

 

5 8 1

Venituri provenind din indemnizațiile de asigurări încasate — Venituri alocate

p.m.

p.m.

20 162 097

 

Capitolul 5 8 — Total

p.m.

 

 

 

Titlul 5 — Total

6 257 500

50 000

37 327 720

6

CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI ÎN CADRUL ACORDURILOR ȘI PROGRAMELOR UNIUNII

 

 

 

6 6

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI

 

 

 

6 6 0

Alte contribuții și restituiri

100 000

p.m.

p.m.

6 6 0 0

Alte contribuții și restituiri alocate — Venituri alocate

100 000

p.m.

12 731 797

6 6 0 1

Alte contribuții și restituiri nealocate

p.m.

p.m.

0

 

Capitolul 6 6 — Total

100 000

p.m.

12 731 797

 

Titlul 6 — Total

100 000

p.m.

12 731 797

9

VENITURI DIVERSE

 

 

 

9 0

VENITURI DIVERSE

 

 

 

9 0 0

Venituri diverse

1 000

1 000

1 638 371

 

Capitolul 9 0 — Total

1 000

1 000

1 638 371

 

Titlul 9 — Total

1 000

1 000

1 638 371

 

TOTAL GENERAL

176 893 540

163 965 399

206 994 385

SITUAȚIA CHELTUIELILOR

Recapitularea generală a creditelor (2019 și 2018) și a execuției (2017)

Titlul Capitolul

Rubrica

Credite 2019

Credite 2018

Execuție 2017

 

 

 

 

 

1

PERSONALUL INSTITUȚIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

MEMBRII INSTITUȚIEI

224 910 000

211 876 000

203 969 300

1 2

FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

683 275 000

669 114 000

641 373 448

1 4

ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE

142 607 000

144 478 333

138 007 588

1 6

ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONALUL INSTITUȚIEI

20 662 000

18 648 150

14 743 257

 

Titlul 1 — Total

 

1 071 454 000

1 044 116 483

998 093 592

 

 

 

 

 

2

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI

 

 

 

 

DE FUNCȚIONARE DIVERSE

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

225 411 000

227 352 000

267 588 704

2 1

INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER

178 085 200

166 773 500

161 271 592

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

8 415 500

7 103 000

4 681 409

 

Titlul 2 — Total

411 911 700

401 228 500

433 541 705

 

 

 

 

 

3

CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE GENERALE

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

33 630 000

36 693 000

32 136 133

3 2

EXPERTIZĂ ȘI INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

123 823 300

144 268 390

114 596 561

 

Titlul 3 — Total

157 453 300

180 961 390

146 732 695

 

 

 

 

 

4

CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE SPECIFICE

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

CHELTUIELI SPECIFICE ALE ANUMITOR INSTITUȚII ȘI ALE ANUMITOR ORGANE

130 180 000

114 770 000

109 814 922

4 2

CHELTUIELI AFERENTE ASISTENȚEI PARLAMENTARE

209 160 000

208 171 000

200 971 143

4 4

REUNIUNI ȘI ALTE ACTIVITĂȚI ALE DEPUTAȚILOR ȘI ALE FOȘTILOR DEPUTAȚI

460 000

440 000

420 000

 

Titlul 4 — Total

339 800 000

323 381 000

311 206 065

 

 

 

 

 

5

AUTORITATEA PENTRU PARTIDELE ȘI FUNDAȚIILE POLITICE EUROPENE ȘI COMITETUL DE PERSONALITĂȚI INDEPENDENTE

 

 

 

5 0

CHELTUIELILE AUTORITĂȚII PENTRU PARTIDELE ȘI FUNDAȚIILE POLITICE EUROPENE ȘI ALE COMITETULUI DE PERSONALITĂȚI INDEPENDENTE

p.m.

p.m.

0

 

Titlul 5 — Total

0

0

0

 

 

 

 

 

10

ALTE CHELTUIELI

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

CREDITE PROVIZORII

p.m.

p.m.

0

10 1

REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

18 525 000

1 000 000

0

10 3

REZERVĂ PENTRU EXTINDERE

p.m.

p.m.

0

10 4

REZERVĂ PENTRU POLITICA DE INFORMARE ȘI DE COMUNICARE

p.m.

p.m.

0

10 5

CREDITE PROVIZORII PENTRU CLĂDIRI

p.m.

p.m.

0

10 6

REZERVĂ PENTRU NOI OBIECTIVE PRIORITARE

p.m.

p.m.

0

10 8

REZERVĂ EMAS

p.m.

p.m.

0

 

Titlul 10 — Total

18 525 000

1 000 000

0

 

TOTAL GENERAL

 

1 999 144 000

1 950 687 373

1 889 574 057

SECȚIUNEA I — PARLAMENTUL EUROPEAN

Venituri — Resurse proprii

Titlul 4 — Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii

Capitolul 4 0 — Impozite și rețineri diverse

Articolul 4 0 0 — Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor de pensii

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

82 449 930

76 861 414

73 998 872,04

Temei juridic

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, în special articolul 12.

Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a condițiilor și a procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul Comunităților Europene (JO L 56, 4.3.1968, p. 8).

Articolul 4 0 3 — Încasări din contribuția temporară care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

p.m.

p.m.

17 370,67

Temei juridic

Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 66a din respectivul statut, în versiunea în vigoare până la 15 decembrie 2003.

Articolul 4 0 4 — Încasări din prelevarea specială și din taxa de solidaritate care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

11 681 950

11 551 312

11 067 301,69

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 66a.

Capitolul 4 1 — Contribuții la sistemul de pensii

Articolul 4 1 0 — Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

67 193 160

66 291 673

62 567 540,69

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 83 alineatul (2).

Articolul 4 1 1 — Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

9 200 000

9 200 000

7 596 194,14

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 4, articolul 11 alineatele (2) și (3) și articolul 48 din anexa VIII.

Articolul 4 1 2 — Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

10 000

10 000

49 218,19

Capitolul 4 2 — Alte contribuții la sistemul de pensii

Articolul 4 2 1 — Contribuții ale deputaților în Parlamentul European la un sistem de pensii

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

p.m.

p.m.

0,—

Temei juridic

Normele privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European, în special anexa III.

Titlul 5 — Venituri din funcționarea administrativă a instituției

Capitolul 5 0 — Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri) și imobile

Articolul 5 0 0 — Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri)

Postul 5 0 0 0 — Încasări din vânzarea de mijloace de transport — Venituri alocate

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea sau răscumpărarea parțială a mijloacelor de transport aparținând instituției.

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Postul 5 0 0 1 — Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile — Venituri alocate

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

5 000

p.m.

 

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea sau răscumpărarea parțială de bunuri mobile aparținând instituției, altele decât mijloace de transport.

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Postul 5 0 0 2 — Încasări din livrările de bunuri către alte instituții sau organisme — Venituri alocate

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

10 000

p.m.

162,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Detaliile privind cheltuielile și veniturile rezultate din împrumuturi și închirieri sau din prestări de servicii în cadrul acestui post sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget.

Articolul 5 0 1 — Încasări din vânzarea de bunuri imobile

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Prezentul articol este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea de bunuri imobile aparținând instituției.

Articolul 5 0 2 — Încasări din vânzarea de publicații, de imprimate și de filme — Venituri alocate

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

1 000

p.m.

0,—

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Acest articol cuprinde, de asemenea, veniturile din vânzarea acestor produse pe suport electronic.

Capitolul 5 1 — Încasări din închirieri

Articolul 5 1 1 — Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile și rambursarea de cheltuieli locative

Postul 5 1 1 0 — Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile — Venituri alocate

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

3 547 000

p.m.

3 016 717,90

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Detaliile privind cheltuielile și veniturile rezultate din împrumuturi și închirieri sau din prestări de servicii în cadrul acestui post sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget.

Postul 5 1 1 1 — Rambursarea de cheltuieli locative — Venituri alocate

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

639 000

p.m.

52 903,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Capitolul 5 2 — Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele

Articolul 5 2 0 — Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

50 000

50 000

2 076,80

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor provenite din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției.

Capitolul 5 5 — Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate

Articolul 5 5 0 — Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organisme și rambursate de către acestea — Venituri alocate

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

1 285 000

p.m.

5 546 788,16

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Articolul 5 5 1 — Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora — Venituri alocate

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

p.m.

p.m.

755 041,57

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Capitolul 5 7 — Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției

Articolul 5 7 0 — Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

717 500

p.m.

4 122 801,83

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Articolul 5 7 1 — Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții — Venituri alocate

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Articolul 5 7 2 — Rambursarea cheltuielilor de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor aferente rambursării de cheltuieli de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții.

Articolul 5 7 3 — Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției — Venituri alocate

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

3 000

p.m.

3 669 131,72

Capitolul 5 8 — Indemnizații diverse

Articolul 5 8 1 — Venituri provenind din indemnizațiile de asigurări încasate — Venituri alocate

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

p.m.

p.m.

20 162 096,72

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Acest articol cuprinde, de asemenea, rambursarea de către societățile de asigurare a remunerațiilor funcționarilor implicați în accidente.

Titlul 6 — Contribuții și restituiri în cadrul acordurilor și programelor Uniunii

Capitolul 6 6 — Alte contribuții și restituiri

Articolul 6 6 0 — Alte contribuții și restituiri

Postul 6 6 0 0 — Alte contribuții și restituiri alocate — Venituri alocate

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

100 000

p.m.

12 731 797,26

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul financiar, a eventualelor venituri care nu sunt prevăzute în altă parte în titlul 6 și care conduc la deschiderea de credite suplimentare destinate finanțării cheltuielilor pentru care aceste venituri sunt alocate.

Postul 6 6 0 1 — Alte contribuții și restituiri nealocate

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Venituri diverse

Capitolul 9 0 — Venituri diverse

Articolul 9 0 0 — Venituri diverse

Cifre

Buget 2019

Buget 2018

Execuție 2017

1 000

1 000

1 638 370,61

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor diverse.

Detaliile privind cheltuielile și veniturile rezultate din împrumuturi și închirieri sau din prestări de servicii din cadrul acestui articol sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget.

Cheltuieli — Cheltuieli

Titlul 1 — Personalul instituției

Capitolul 1 0 — Membrii instituției

Articolul 1 0 0 — Indemnizații și alocații

Postul 1 0 0 0 — Indemnizații

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

78 020 000

77 125 000

75 582 239,05

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere finanțarea indemnizațiilor prevăzute de Statutul deputaților.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolele 9 și 10.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 1 și 2.

Postul 1 0 0 4 — Cheltuieli de deplasare ordinare

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

59 040 000

68 500 000

66 850 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat rambursării cheltuielilor de deplasare și de ședere legate de deplasările spre și dinspre locurile de desfășurare a activității și alte misiuni.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 25 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 10-21 și 24.

Postul 1 0 0 5 — Alte cheltuieli pentru deplasări

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

5 670 000

6 200 000

5 700 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat rambursării cheltuielilor pentru deplasările complementare și a cheltuielilor pentru deplasările efectuate în statul membru în care a fost ales deputatul.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 22 și 23.

Postul 1 0 0 6 — Indemnizație pentru cheltuieli generale

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

42 900 000

40 213 000

38 910 938,44

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activității parlamentare a deputaților, în conformitate cu Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 170 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 25-28.

Postul 1 0 0 7 — Indemnizație pentru exercitarea funcțiilor

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

187 000

185 000

162 322,21

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile forfetare de ședere și de reprezentare aferente funcțiilor Președintelui Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Decizia Biroului din 17 iunie 2009.

Articolul 1 0 1 — Asigurări de accident, de boală și alte măsuri de protecție socială

Postul 1 0 1 0 — Asigurări de accident, de boală și alte cheltuieli de asigurări sociale

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

2 930 000

2 923 000

2 058 839,26

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere asigurările de accident, rambursarea cheltuielilor medicale ale deputaților și asigurările de pierdere și furt pentru efectele și obiectele personale ale deputaților.

De asemenea, acesta este destinat să acopere asigurările și asistența oferită deputaților care se află în deplasare oficială și au nevoie de repatriere, dacă se îmbolnăvesc grav, sunt victime ale unui accident sau ale unor incidente neprevăzute care împiedică buna desfășurare a deplasării. Asistența cuprinde organizarea repatrierii și achitarea cheltuielilor aferente.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 200 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolele 18 și 19.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 3-9 și articolul 29.

Normele comune privind asigurările de accident și de boli profesionale ale funcționarilor Uniunii Europene.

Normele comune privind asigurările de boală ale funcționarilor Comunităților Europene.

Decizia Comisiei de stabilire a dispozițiilor generale de punere în aplicare privind rambursarea cheltuielilor medicale.

Postul 1 0 1 2 — Intervenții specifice în beneficiul deputaților cu handicap

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

876 000

805 000

655 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere anumite cheltuieli necesare furnizării de asistență unui deputat cu handicap grav.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 30.

Articolul 1 0 2 — Indemnizații tranzitorii

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

20 690 000

960 000

645 727,51

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere finanțarea indemnizației tranzitorii la încetarea mandantului unui deputat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 13.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 45-48 și 77.

Articolul 1 0 3 — Pensii

Postul 1 0 3 0 — Pensii pentru limită de vârstă (CID)

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

11 410 000

11 540 000

10 450 954,11

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii pentru limită de vârstă după încheierea mandatului unui deputat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 150 000 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 75 și anexa III la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Postul 1 0 3 1 — Pensii de invaliditate (CID)

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

274 000

310 000

302 405,62

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii în caz de invaliditate a unui deputat, ce survine în cursul mandatului acestuia.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 75 și anexa II la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Postul 1 0 3 2 — Pensii de urmaș (CID)

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

2 113 000

2 315 000

1 980 873,42

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii de urmaș în caz de deces al unui deputat sau al unui fost deputat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 15 000 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 75 și anexa I la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Postul 1 0 3 3 — Regimul facultativ de pensii al membrilor

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cota-parte a instituției din contribuția la regimul facultativ de pensii complementare al deputaților.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 500 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 27.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 76 și anexa VII la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Articolul 1 0 5 — Cursuri de limbi străine și informatică

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

800 000

800 000

670 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente cursurilor de limbi străine și cheltuielile aferente cursurilor de informatică pentru deputați.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 44.

Decizia Biroului din 23 octombrie 2017 privind cursurile de limbi străine și de informatică pentru deputați.

Capitolul 1 2 — Funcționari și agenți temporari

Articolul 1 2 0 — Remunerații și alte drepturi

Postul 1 2 0 0 — Remunerații și indemnizații

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

678 300 000

664 350 000

637 428 655,80

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special următoarele elemente, pentru funcționarii și agenții temporari care ocupă un post prevăzut în organigramă:

—  salariile, indemnizațiile și alocațiile aferente salariilor;

—  asigurarea de boală, asigurarea de accident și de boli profesionale, precum și alte cheltuieli de asigurări sociale;

—  indemnizațiile forfetare pentru ore suplimentare;

—  celelalte alocații și indemnizații diverse;

—  plata cheltuielilor de călătorie pentru funcționarul sau agentul temporar, pentru soțul sau soția sa și pentru persoanele aflate în întreținerea sa de la locul de muncă la locul de origine;

—  efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor și cotei din plăți transferate într-o altă țară decât cea a locului de muncă;

—  asigurarea de șomaj pentru agenții temporari, precum și plățile pe care instituția trebuie să le efectueze în beneficiul agenților temporari pentru a constitui sau a menține drepturile acestora la pensie în țara lor de origine.

Acesta este destinat să acopere, de asemenea, primele de asigurare „accidente – activități sportive” pentru utilizatorii centrului sportiv al Parlamentului European de la Bruxelles și Strasbourg.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 450 000 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Postul 1 2 0 2 — Ore suplimentare plătite

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

110 000

134 000

50 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata orelor suplimentare în condițiile prevăzute în temeiul juridic.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 56 și anexa VI.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Postul 1 2 0 4 — Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

3 060 000

3 430 000

2 950 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  cheltuielile de călătorie datorate funcționarilor și agenților temporari (inclusiv membrilor familiilor lor) la începerea sau la încetarea activității sau în cazul unui transfer care implică schimbarea locului de muncă;

—  indemnizațiile de instalare și de reinstalare și cheltuielile de mutare datorate funcționarilor și agenților temporari care trebuie să își schimbe reședința după începerea activității sau în urma unui transfer la un nou loc de muncă, precum și în momentul încetării definitive a activității, urmată de stabilirea într-o altă localitate;

—  diurnele datorate funcționarilor și agenților temporari care dovedesc că sunt obligați să își schimbe reședința la începerea activității sau în cazul unui transfer la un nou loc de muncă;

—  indemnizația de plecare pentru un funcționar după perioada de probă, în caz de inaptitudine manifestă;

—  indemnizația de reziliere de către instituție a contractului unui agent temporar;

—  diferența dintre cotizațiile plătite de către agenții contractuali unui sistem de pensii într-un stat membru și cele datorate sistemului de la nivelul Uniunii în cazul reclasificării unui contract.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Articolul 1 2 2 — Indemnizații după încetarea anticipată a activității

Postul 1 2 2 0 — Indemnizații în caz de pensionare și concediu în interes de serviciu

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1 805 000

1 200 000

944 791,98

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile care trebuie plătite:

—  funcționarilor disponibilizați ca urmare a unei măsuri de reducere a numărului de locuri de muncă din instituție;

—  funcționarilor puși în concediu acordat în scopuri organizatorice legate de dobândirea de noi competențe în cadrul instituției;

—  funcționarilor și agenților temporari angajați de grupurile politice, care ocupă un post din gradele AD 16 sau AD 15 și sunt pensionați în interes de serviciu.

Acest credit acoperă, de asemenea, cota-parte a angajatorului din asigurarea medicală și efectele coeficienților de corecție aplicabili acestor indemnizații (cu excepția persoanelor care beneficiază de dispozițiile articolului 42c din Statutul funcționarilor, cărora nu li se aplică coeficienți de corecție).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 41, 42c și 50 și anexa IV, precum și articolul 48a din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

Postul 1 2 2 2 — Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensionare pentru funcționari și agenți temporari

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  indemnizațiile care trebuie plătite în conformitate cu Statutul funcționarilor sau cu Regulamentele (CE, Euratom, CECO) nr. 2689/95 și (CE, Euratom) nr. 1748/2002 ale Consiliului;

—  cota-parte a angajatorului din asigurarea medicală a beneficiarilor indemnizațiilor;

—  efectul coeficienților de corecție aplicabili diverselor indemnizații.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 64 și 72.

Regulamentul (CE, Euratom, CECO) nr. 2689/95 al Consiliului din 17 noiembrie 1995 de instituire, cu ocazia aderării Austriei, Finlandei și Suediei, a unor măsuri specifice de încetare definitivă a activității funcționarilor Comunităților Europene (JO L 280, 23.11.1995, p. 4).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1748/2002 al Consiliului din 30 septembrie 2002 de stabilire, în cadrul modernizării instituției, a unor măsuri speciale privind încetarea definitivă a funcțiilor unor funcționari ai Comunităților Europene, numiți într-un post permanent al Parlamentului European și ca agenți temporari ai grupurilor politice din Parlamentul European (JO L 264, 2.10.2002, p. 9).

Capitolul 1 4 — Alte categorii de personal și servicii externe

Articolul 1 4 0 — Alți agenți și personal extern

Postul 1 4 0 0 — Alți agenți — Secretariatul general și grupurile politice

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

54 061 000

47 441 000

43 861 462,94

Comentarii

Acest credit este în principal destinat să acopere următoarele cheltuieli, cu excepția celor relative la ceilalți agenți afectați în cadrul Direcției Generale Securitate și exercitând funcții privind securitatea persoanelor și a bunurilor, securitatea informațiilor și evaluarea riscurilor și relative la agenți cu funcția de șofer în cadrul Secretariatului general sau asigurând coordonarea acestora:

—  remunerațiile, inclusiv alocațiile și indemnizațiile, ale celorlalți agenți, inclusiv ale agenților contractuali și ale consilierilor speciali (în sensul Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene), cotizațiile angajatorului la diversele sisteme de securitate socială, în principal la sistemul comunitar, precum și efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor acestor agenți;

—  angajarea de personal interimar;

—  facturile emise de PMO pentru angajarea agenților însărcinați cu tratarea dosarelor administrative ale agenților Parlamentului European (în special alocațiile de șomaj, drepturile de pensie etc.).

O parte din acest credit trebuie să fie utilizată pentru recrutarea de agenți contractuali cu dizabilități în conformitate cu decizia Biroului din 27 aprilie 2015.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 4 000 000 EUR.

Temei juridic

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (titlurile IV, V și VI).

Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului European (Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 17 octombrie 2014).

Postul 1 4 0 1 — Alți agenți — Securitate

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

27 713 000

24 139 600

24 692 009,18

Comentarii

Acest credit este destinat în special să acopere cheltuielile pentru alți agenți afectați în cadrul Direcției Generale Securitate care îndeplinesc sarcini legate de securitatea persoanelor și a bunurilor, securitatea informațiilor, precum și evaluarea riscurilor:

—  remunerațiile agenților contractuali și ale agenților contractuali auxiliari, inclusiv alocațiile și indemnizațiile, precum și efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor acestor agenți;

—  angajarea de personal interimar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (titlul IV).

Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului European (Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 17 octombrie 2014).

Postul 1 4 0 2 — Alți agenți — Șoferi în cadrul Secretariatului General

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

6 391 000

6 202 300

5 459 043,14

Comentarii

Acest credit este destinat în special să acopere cheltuielile pentru alți agenți afectați în cadrul Direcției Generale Securitate care îndeplinesc sarcina de șofer sau care coordonează activitățile legate de aceasta:

—  remunerațiile agenților contractuali și ale agenților contractuali auxiliari, inclusiv alocațiile și indemnizațiile, precum și efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor acestor agenți;

—  angajarea de personal interimar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (titlul IV).

Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului European (Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 17 octombrie 2014).

Postul 1 4 0 4 — Stagii, subvenții și schimburi de funcționari

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

9 442 000

7 197 900

7 168 126,55

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  plățile acordate stagiarilor absolvenți de studii superioare (burse), inclusiv orice formă de alocație pentru locuință;

—  cheltuielile de deplasare pentru stagiari;

—  cheltuielile suplimentare pentru stagiarii din programul-pilot de stagii pentru persoanele cu handicap, cheltuieli direct legate de handicapul acestora, în conformitate cu articolul 24 alineatul (9) [fostul articol 20 alineatul (8)] din Normele interne privind stagiile și vizitele de studiu la Secretariatul General al Parlamentului European. Acestea includ costurile legate de o plată suplimentară de handicap (până la 50% din bursă);

—  cheltuielile cu asigurarea medicală și asigurarea în caz de accident pentru stagiari;

—  cheltuielile legate de organizarea sesiunilor de informare/formare pentru stagiari (în special primirea stagiarilor);

—  plata unei subvenții în beneficiul Comitetului pentru stagii Schuman;

—  cheltuielile aferente schimbului de personal dintre Parlamentul European și sectorul public din statele membre sau alte țări menționate în normele aplicabile;

—  cheltuielile aferente detașării unor experți naționali la Parlamentul European, în special indemnizațiile și cheltuielile de călătorie pentru aceștia;

—  cheltuielile de asigurare împotriva accidentelor pentru experții naționali detașați;

—  indemnizațiile pentru vizitele de studiu și bursele de studiu;

—  organizarea de acțiuni de formare de interpreți de conferință și traducători, în special în colaborare cu școlile de interpreți și universitățile care oferă programe de formare a traducătorilor, precum și acordarea de burse pentru formarea și perfecționarea profesională a interpreților și traducătorilor, achiziționarea de material didactic și cheltuielile conexe.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Norme privind punerea unor funcționari ai Parlamentului European și a unor agenți temporari ai grupurilor politice la dispoziția autorităților naționale, a organismelor asimilate acestora și a unor organizații internaționale (Decizia Biroului din 7 martie 2005).

Norme privind detașarea unor experți naționali la Parlamentul European (Decizia Biroului din 4 mai 2009).

Normele interne privind stagiile și vizitele de studiu la Secretariatul General al Parlamentului European (Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 1 februarie 2013).

Postul 1 4 0 5 — Cheltuieli aferente serviciilor de interpretare

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

40 000 000

50 801 533

47 589 860,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere următoarele cheltuieli:

—  retribuțiile și indemnizațiile asimilate, cotizațiile sociale, cheltuielile de deplasare și alte cheltuieli ale agenților interpreți de conferință recrutați de Parlamentul European pentru reuniunile organizate de acesta în scop propriu sau în folosul altor instituții sau organisme, în cazul în care serviciile necesare nu pot fi asigurate de interpreții Parlamentului European (funcționari sau agenți temporari);

—  cheltuielile pentru operatori, tehnicieni și administratori de conferință pentru reuniunile menționate anterior, în cazul în care serviciile respective nu pot fi asigurate de funcționari, agenți temporari sau alți agenți ai Parlamentului European;

—  cheltuielile legate de serviciile prestate în folosul Parlamentului de către interpreții altor instituții regionale, naționale sau internaționale;

—  cheltuielile aferente activităților legate de interpretariat, în special cele legate de pregătirea reuniunilor și formarea și selecționarea interpreților;

—  sumele plătite Comisiei pentru gestionarea plăților pentru interpreți de conferință.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 3 500 000 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Convenția care stabilește condițiile de lucru și condițiile financiare pentru interpreții de conferință auxiliari (precum și normele de aplicare aferente), adoptată la 28 iulie 1999, astfel cum a fost modificată la 13 octombrie 2004 și revizuită la 31 iulie 2008.

Postul 1 4 0 6 — Observatori

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii plăților aferente cheltuielilor pentru observatori, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Articolul 1 4 2 — Servicii de traducere externe

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

5 000 000

8 696 000

9 237 085,84

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu serviciile de traducere, editare, dactilografiere, codificare și asistență tehnică prestate de terți.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Capitolul 1 6 — Alte cheltuieli legate de personalul instituției

Articolul 1 6 1 — Cheltuieli aferente administrării personalului

Postul 1 6 1 0 — Cheltuieli de recrutare

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

163 000

253 650

180 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  cheltuielile de organizare a concursurilor prevăzute la articolul 3 din Decizia 2002/621/CE, precum și cheltuielile de călătorie și de ședere ale candidaților la interviurile de angajare;

—  cheltuielile de organizare a procedurilor de selecție a personalului.

În cazuri justificate în mod corespunzător de nevoile operaționale și după consultarea Oficiului European pentru Selecția Personalului, acest credit poate fi utilizat în parte pentru concursuri organizate chiar de instituție.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 27-31, articolul 33 și anexa III.

Decizia 2002/620/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului European din 25 iulie 2002 de înființare a Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L 197, 26.7.2002, p. 53) și Decizia 2002/621/CE a secretarilor generali ai Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, a grefierului Curții de Justiție, a secretarilor generali ai Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor și a reprezentantului Ombudsmanului European din 25 iulie 2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L 197, 26.7.2002, p. 56).

Postul 1 6 1 2 — Perfecționare profesională

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

7 085 000

6 210 000

5 079 596,63

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru formarea personalului în vederea îmbunătățirii competențelor acestuia și a performanței și eficienței instituției, de exemplu prin intermediul unor cursuri de limbi străine vizând limbile de lucru oficiale.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Articolul 1 6 3 — Intervenții în favoarea personalului instituției

Postul 1 6 3 0 — Serviciul social

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

749 000

743 000

477 204,99

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  în cadrul unei politici interinstituționale în favoarea persoanelor cu dizabilități aparținând următoarelor categorii:

—  funcționari și agenți temporari în activitate;

—  soții și soțiile funcționarilor și agenților temporari în activitate;

—  copii aflați în întreținere în sensul Statutului funcționarilor Uniunii Europene,

rambursarea, în limitele posibilităților bugetare, după epuizarea drepturilor eventual acordate la nivel național în țara de reședință sau de origine, a cheltuielilor de altă natură decât medicale care sunt recunoscute ca fiind necesare și sunt generate de handicap, justificate în mod corespunzător și nerambursate de către regimul comun de asigurări medicale;

—  intervențiile în favoarea funcționarilor și a agenților care sunt într-o situație deosebit de dificilă;

—  acordarea unei subvenții în beneficiul Comitetului pentru personal și pentru cheltuielile accesorii ale Serviciului social. Contribuțiile sau rambursarea cheltuielilor de către Comitetul pentru personal pentru participanții la o activitate de asistență socială vor fi destinate să finanțeze activități care au o dimensiune socială, culturală sau lingvistică, dar nu vor constitui subvenții destinate individual unor membri ai personalului sau unor familii;

—  alte măsuri cu caracter social, la nivel instituțional și interinstituțional, în favoarea funcționarilor, a celorlalți agenți și a personalului pensionat;

—  finanțarea unor măsuri de amenajare rezonabile sau a cheltuielilor de analize medicale sau sociale specifice pentru funcționarii și alți agenți cu handicap, precum și pentru stagiarii cu handicap, în curs de recrutare, respectiv de selectare, în conformitate cu articolul 1d din Statutul funcționarilor, în special măsuri de asistență personală la locul de muncă și pe durata misiunilor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 70 000 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 1d, articolul 9 alineatul (3) al treilea paragraf și articolul 76.

Postul 1 6 3 1 — Mobilitate

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1 500 000

730 000

639 060,19

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu planul de mobilitate din diferitele locuri de desfășurare a activității.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 1 6 3 2 — Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

240 000

227 000

230 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să încurajeze și să susțină financiar orice inițiativă de promovare a relațiilor sociale între agenții de diverse naționalități, de exemplu prin subvenții pentru cluburi, cercuri sportive și culturale ale personalului, precum și să contribuie la costul unei structuri permanente de întrunire (activități culturale, sportive și recreative, restaurant) pentru timpul liber.

Acest credit acoperă, de asemenea, participarea financiară la activitățile sociale interinstituționale.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 600 000 EUR.

Articolul 1 6 5 — Activități privind întregul personal al instituției

Postul 1 6 5 0 — Serviciul medical

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1 555 000

1 250 000

1 087 796,26

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de funcționare ale cabinetelor medicale, ale Serviciului de gestionare a absențelor medicale, ale Unității pentru prevenire și bunăstare la locul de muncă în cele trei locuri de desfășurare a activității, inclusiv controalele medicale, achiziționarea de materiale, produse farmaceutice etc., cheltuielile aferente controalelor medicale, în special în contextul medicinii muncii, controalelor medicale la angajare, controalelor periodice pentru posturi care presupun „riscuri, vigilență și risc definit”, rapoartelor medicale, ergonomiei, cheltuielile ocazionate de funcționarea Comitetului pentru invaliditate, arbitraje și avize ale experților, precum și cheltuielile aferente serviciilor externe prestate de specialiști medicali, paramedicali considerate necesare de consilierii medicali.

Acest credit acoperă, de asemenea, cheltuielile de achiziționare a anumitor instrumente de lucru considerate necesare din punct de vedere medical și cheltuielile cu prestatorii de servicii medicale, paramedicale sau de suplinire pe termen scurt.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 59 și articolul 8 din anexa II.

Postul 1 6 5 2 — Cheltuieli cu restaurantele

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1 080 000

1 310 000

180 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu restaurantele.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 000 EUR.

Postul 1 6 5 4 — Structuri de îngrijire a copiilor

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

7 675 000

7 478 900

6 574 599,12

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cota-parte a Parlamentului European din totalul cheltuielilor organizaționale și al cheltuielilor aferente prestării de servicii pentru structurile interne de îngrijire a copiilor, precum și pentru cele externe de îngrijire a copiilor cu care a fost încheiat un contract.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 3 300 000 EUR.

Postul 1 6 5 5 — Contribuția Parlamentului European la Școlile Europene de tipul II acreditate

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

615 000

445 600

295 000,00

Comentarii

Punerea în aplicare a Deciziei C(2013) 4886 a Comisiei din 1 august 2013 de punere în aplicare a contribuției UE plătite pe o bază proporțională școlilor acreditate de Consiliul superior al Școlilor europene în funcție de numărul de copii înscriși ai personalului UE, precum și de înlocuire a Deciziei C(2009) 7719 a Comisiei din 14 octombrie 2009, astfel cum a fost modificată prin Decizia C(2010) 7993 a Comisiei din 8 decembrie 2010 (JO C 222, 2.8.2013, p. 8).

Acest credit este destinat să acopere contribuția Parlamentului European la cheltuielile Școlilor Europene de tipul II acreditate de către Consiliul superior al Școlilor Europene sau rambursarea contribuției plătite de Comisie în numele Parlamentului European pentru Școlile Europene de tipul II acreditate de către Consiliul superior al Școlilor Europene. Creditul acoperă cheltuielile aferente școlarizării copiilor personalului statutar al Parlamentului European în respectivele școli.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Titlul 2 — Clădiri , mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

Comentarii

Întrucât societățile de asigurare au anulat acoperirea riscului de conflicte de muncă și de atentate teroriste la care sunt expuse clădirile Parlamentului European, acest risc trebuie să fie acoperit de la bugetul general al Uniunii Europene.

Prin urmare, creditele înscrise la acest titlu acoperă toate cheltuielile ocazionate de daunele cauzate de conflicte de muncă și atentate teroriste.

Capitolul 2 0 — Clădiri și cheltuieli conexe

Articolul 2 0 0 — Clădiri

Postul 2 0 0 0 — Chirii

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

38 620 000

35 948 000

37 096 065,45

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere chiriile pentru clădirile ocupate, parțial sau integral, de către Parlamentul European.

Acest credit acoperă, de asemenea, impozitele pe clădiri. Chiriile sunt calculate pentru 12 luni, pe baza contractelor existente sau în curs de pregătire, care prevăd, în mod normal, indexarea în funcție de costul vieții sau de costul de construcție.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 3 000 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 1 — Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

p.m.

13 000 000

40 850 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata anuală a chiriei pentru locațiunea pe termen lung a clădirilor sau a părților de clădiri, în temeiul contractelor în vigoare sau al contractelor în curs de pregătire.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 3 — Achiziționarea de bunuri imobile

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziționarea de bunuri imobile. Subvențiile pentru terenuri și viabilizarea acestora sunt tratate conform dispozițiilor din Regulamentul financiar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 13 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 7 — Construcția de clădiri și amenajarea spațiilor

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

81 330 000

78 708 000

98 275 949,13

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  costurile aferente construcției de clădiri (lucrări, onorariile consultanților, amenajările și mobilierul indispensabile recepției clădirii și toate costurile aferente),

—  cheltuielile aferente lucrărilor de amenajare și celelalte cheltuieli auxiliare (inclusiv onorariile arhitecților, inginerilor etc.).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 600 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 8 — Gestiune imobiliară specifică

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

4 971 000

5 196 000

3 312 059,57

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente gestiunii imobiliare care nu sunt prevăzute în mod expres la alte articole din prezentul capitol, în special:

—  gestionarea și tratarea deșeurilor;

—  controalele obligatorii, controalele de calitate, expertize, audituri, monitorizare regulamentară etc.;

—  biblioteca tehnică;

—  asistență de gestiune (Building Helpdesk);

—  gestionarea planurilor clădirilor și a suporturilor de informare;

—  celelalte cheltuieli.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Articolul 2 0 2 — Cheltuieli aferente clădirilor

Postul 2 0 2 2 — Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

59 820 000

57 450 000

57 073 754,46

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de întreținere, mentenanță, gestionare și curățenie aferente clădirilor (spații și echipamente tehnice) ocupate, în proprietate sau în chirie, de Parlamentul European, conform contractelor în curs.

Înainte de reînnoirea sau încheierea contractelor, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale (preț, moneda aleasă, indexare, durată, alte clauze) obținute de fiecare dintre ele, cu respectarea articolului 104 din Regulamentul financiar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 200 000 EUR.

Postul 2 0 2 4 — Consumul de energie

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

15 820 000

15 800 000

13 427 610,77

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile ocazionate de consumul de apă, gaz, electricitate și de încălzire.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 150 000 EUR.

Postul 2 0 2 6 — Securitatea și supravegherea clădirilor

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

22 350 000

18 670 000

16 774 496,39

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile cu paza și supravegherea clădirilor ocupate de Parlamentul European în cele trei locuri de desfășurare a activității, a birourilor de informare ale Parlamentului European din Uniune, precum și a antenelor din țări terțe.

Înainte de reînnoirea sau încheierea contractelor, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale (preț, moneda aleasă, indexare, durată, alte clauze) obținute de fiecare dintre ele, cu respectarea articolului 104 din Regulamentul financiar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 120 000 EUR.

Postul 2 0 2 8 — Asigurări

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

2 500 000

2 580 000

778 768,37

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata primelor de asigurare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Capitolul 2 1 — Informatică, echipamente și mobilier

Comentarii

În ceea ce privește achizițiile publice, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale obținute de fiecare dintre ele.

Articolul 2 1 0 — Informatică și telecomunicații

Postul 2 1 0 0 — Informatică și telecomunicații — Activități recurente de funcționare — Activități

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

29 915 200

26 112 000

27 914 345,51

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și mentenanței hardware-ului și a software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței externe oferite de societățile de servicii și de consultanță în domeniul informaticii pentru activitățile recurente necesare bunei funcționări a sistemelor informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Aceste cheltuieli vizează în special sistemele din centrul informatic și de telecomunicații, sistemul informatic al diverselor departamente și gestionarea rețelei.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 625 000 EUR.

Postul 2 1 0 1 — Informatică și telecomunicații — Activități recurente de funcționare — Infrastructură

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

23 546 000

21 850 000

21 163 695,67

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și mentenanței hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței externe oferite de societățile de servicii și de consultanță în domeniul informaticii pentru activitățile recurente de gestionare și de întreținere a infrastructurilor aferente sistemelor informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Aceste cheltuieli vizează în special infrastructurile aferente rețelelor, cablajului, telecomunicațiilor, echipamentelor individuale și sistemelor de vot.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 66 000 EUR.

Postul 2 1 0 2 — Informatică și telecomunicații — Activități recurente de funcționare — Asistența generală oferită utilizatorilor

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

12 301 000

12 141 500

10 653 193,91

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și mentenanței hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței externe oferite de societățile de servicii și de consultanță în domeniul informaticii pentru activitățile recurente de sprijin și de asistență generală oferite utilizatorilor în legătură cu sistemele informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Aceste cheltuieli vizează serviciile de asistență pentru deputați și pentru alți utilizatori, în special pentru aplicațiile administrative, legislative și cele legate de comunicare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 4 000 EUR.

Postul 2 1 0 3 — Informatică și telecomunicații — Activități recurente de funcționare — Gestionarea aplicațiilor TIC

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

20 594 500

18 465 500

18 097 078,91

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și mentenanței hardware-ului și software-ului și lucrărilor conexe, precum și cheltuielile aferente asistenței externe oferite de societățile de servicii și de consultanță în domeniul informaticii pentru activitățile recurente de gestionare a aplicațiilor TIC ale instituției. Aceste cheltuieli vizează în special aplicațiile aferente deputaților, cele aferente comunicațiilor și securității, precum și aplicațiile administrative și legislative.

Acest credit este destinat să acopere și cheltuielile legate de instrumentele TIC finanțate în comun în cadrul cooperării interinstituționale în domeniul lingvistic, ca urmare a deciziilor adoptate de Comitetul Interinstituțional pentru Traducere și Interpretare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 32 000 EUR.

Postul 2 1 0 4 — Informatică și telecomunicații — Investiții în infrastructură

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

17 702 000

19 845 000

24 793 487,68

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței externe oferite de societățile de servicii și de consultanță în domeniul informaticii pentru investițiile aferente infrastructurilor sistemelor informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Investițiile vizează în special sistemele din centrul informatic și de telecomunicații, rețelele, cablajul și sistemele de videoconferință.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 102 000 EUR.

Postul 2 1 0 5 — Informatică și telecomunicații — Investiții în proiecte

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

34 792 000

32 933 000

24 907 627,51

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței externe oferite de societățile de servicii și de consultanță în domeniul informaticii pentru investițiile aferente proiectelor TIC existente sau noi. Investițiile vizează în special aplicațiile aferente deputaților, aplicațiile din domeniul legislativ, administrativ, financiar și al comunicațiilor, precum și cele aferente gestionării TIC.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 3 000 EUR.

Articolul 2 1 2 — Mobilier

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

7 600 000

5 600 000

4 622 309,18

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziția, închirierea, întreținerea și reparația mobilierului, în special achiziția de mobilier ergonomic de birou, înlocuirea mobilierului învechit și scos din uz, precum și a echipamentelor de birou. Este destinat să acopere, de asemenea, cheltuielile diverse de gestiune a bunurilor mobile ale Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 1 4 — Echipament și instalații tehnice

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

27 533 500

26 098 500

25 897 358,14

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziția, închirierea, întreținerea și reparația de echipamente și instalații tehnice, precum și gestionarea acestora, în special:

—  diverse echipamente și instalații tehnice, fixe și mobile, pentru editare, securizare (inclusiv programele informatice), restaurare, imobile, formarea personalului, centrele sportive ale instituției etc.;

—  echipamente, în special pentru atelierul de tipografie, serviciul telefonic, cantine, magazinele pentru personal, securitate, serviciul tehnic de conferințe, sectorul audiovizual etc.;

—  echipamente speciale (electronice, informatice, electrice) cu prestațiile externe aferente.

Acest credit acoperă, de asemenea, cheltuielile de publicitate pentru revânzarea și eliminarea bunurilor casate, precum și cheltuielile legate de asistența tehnică (consultanță) pentru dosarele pentru care este necesar să se apeleze la competențe de specialitate externe.

Acest credit acoperă, de asemenea, costurile aferente transportului de echipamente necesare pentru furnizarea de servicii tehnice de conferință atunci când acestea sunt solicitate de către un deputat, de o delegație, de un grup politic sau de un organ parlamentar european în întreaga lume. Aceste costuri includ costurile de transport, precum și toate costurile administrative aferente.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 190 000 EUR.

Articolul 2 1 6 — Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

4 101 000

3 728 000

3 222 495,68

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziția, leasingul, întreținerea, exploatarea și reparația mijloacelor de transport (parc auto și biciclete) și închirierea de mașini, taxiuri, autocare și camioane, cu sau fără șofer, inclusiv asigurările aferente și alte cheltuieli de gestionare. La înlocuirea parcului auto sau la achiziționarea, leasingul sau închirierea de mijloace de transport se vor prefera mijloacele de transport cel mai puțin poluante, cum ar fi mașinile hibrid.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 000 EUR.

Capitolul 2 3 — Cheltuieli administrative curente

Comentarii

În ceea ce privește achizițiile publice, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale obținute de fiecare dintre ele.

Articolul 2 3 0 — Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1 440 000

1 449 500

1 299 846,57

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achizițiile de hârtie, plicuri, materiale de birou, produse pentru imprimerie și atelierele de reproducere a documentelor etc., precum și cheltuielile de gestionare aferente.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 10 000 EUR.

Articolul 2 3 1 — Cheltuieli financiare

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

60 000

60 000

40 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare (comisioane, agiouri, costuri diverse) și celelalte cheltuieli financiare, inclusiv cheltuielile conexe pentru finanțarea clădirilor.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Articolul 2 3 2 — Cheltuieli judiciare și daune

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1 545 000

1 010 000

531 406,12

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  sumele la plata cărora Parlamentul European este eventual condamnat prin hotărâri pronunțate de Curtea de Justiție, de Tribunal, precum și de instanțele naționale;

—  angajarea de avocați externi pentru reprezentarea Parlamentului European în fața instanțelor naționale și ale Uniunii, angajarea de consilieri juridici sau experți pentru a acorda asistență Serviciului Juridic;

—  rambursarea cheltuielilor pentru avocați în cadrul procedurilor disciplinare și asimilate;

—  cheltuieli privind daunele și dobânzile;

—  cuantumul despăgubirilor acordate, convenite în înțelegerile amiabile, conform capitolului 11 din titlul III al Regulamentului de procedură al Tribunalului.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 3 6 — Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

337 000

271 000

160 116,73

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de francare, de procesare și de expediere de către serviciile poștale naționale și serviciile de mesagerie.

Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, costul serviciilor de curierat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 25 000 EUR.

Articolul 2 3 7 — Mutări

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

3 180 000

2 490 000

1 324 850,37

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente lucrărilor de mutare și de manipulare efectuate prin intermediul unor societăți specializate în acest domeniu sau de către manipulanți temporari puși la dispoziție de agenții externe.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 3 8 — Alte cheltuieli administrative

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1 591 000

1 560 000

1 128 227,88

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  asigurările care nu sunt prevăzute în mod expres la alt post;

—  achiziția și întreținerea de uniforme de serviciu pentru aprozi, șoferi, recepționeri, magazioneri și manipulanți, precum și pentru personalul Unității pentru vizite și seminare, al Unității Parlamentarium, al serviciului medical, al serviciului de securitate, al serviciilor de întreținere a clădirilor și al diverselor servicii tehnice;

—  diverse cheltuieli de funcționare și gestiune, inclusiv comisioanele de gestiune plătite PMO în legătură cu pensiile statutare ale foștilor deputați, cheltuielile aferente verificării de securitate a personalului extern care lucrează în incintele sau în sistemele Parlamentului European, achiziționarea de bunuri sau servicii care nu sunt specificate în mod expres la alte posturi;

—  diverse achiziții legate de activitățile Sistemului de management de mediu și de audit (EMAS) (campanii de promovare etc.).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 3 9 — Activitățile EMAS, inclusiv promovarea, și Sistemul de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

262 500

262 500

196 961,24

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităților EMAS menite să îmbunătățească performanța ecologică a Parlamentului European, inclusiv promovarea acestor activități, precum și Sistemului de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Titlul 3 — Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale generale

Capitolul 3 0 — Reuniuni și conferințe

Articolul 3 0 0 — Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

27 010 000

29 673 000

26 449 999,95

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente deplasărilor personalului instituției, ale experților naționali detașați, ale stagiarilor și ale personalului celorlalte instituții europene sau internaționale invitat de instituție, între locul de muncă și unul dintre cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului European (Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg) și cheltuielile aferente misiunilor în orice alt loc decât cele trei locuri de desfășurare a activității. Cheltuielile acoperite sunt constituite din cheltuieli de transport, diurne, cheltuieli de cazare și indemnizații compensatorii pentru orarele solicitante. Sunt acoperite și cheltuielile conexe (inclusiv cheltuielile legate de anularea titlurilor de transport și a rezervărilor de cazare, cheltuielile legate de sistemul de facturare electronică, cheltuielile aferente asigurărilor pentru misiuni).

Acest credit este destinat să acopere și cheltuielile aferente unor eventuale compensări ale emisiilor de dioxid de carbon legate de misiuni și de deplasările personalului.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 200 000 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 71 și articolele 11, 12 și 13 din anexa VII.

Articolul 3 0 2 — Cheltuieli de protocol și de reprezentare

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1 000 000

1 045 000

698 664,49

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  cheltuielile aferente obligațiilor de protocol ce revin instituției, inclusiv în ceea ce privește activitatea legată de evaluarea opțiunilor științifice (STOA) și alte activități orientate spre viitor, precum și cheltuielile de reprezentare ale deputaților în Parlamentul European;

—  cheltuielile de reprezentare ale Președintelui efectuate în cursul deplasărilor în afara locurilor de desfășurare a activității;

—  cheltuielile de reprezentare și participarea la cheltuielile de secretariat ale Cabinetului Președintelui;

—  cheltuielile de protocol și de reprezentare ale Secretariatului General, inclusiv achiziționarea de articole și medalii pentru funcționarii care au 15 sau 25 de ani de muncă;

—  cheltuieli diverse ale Serviciului protocol, precum drapele, standuri de expunere, invitații, imprimarea de meniuri etc.;

—  cheltuieli de deplasare și de ședere ale vizitatorilor VIP ai instituției;

—  cheltuielile de obținere a vizelor pentru deplasările oficiale ale deputaților și ale membrilor personalului;

—  cheltuielile de primire și de reprezentare și celelalte cheltuieli specifice deputaților care exercită o funcție oficială în cadrul Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Articolul 3 0 4 — Cheltuieli diverse aferente reuniunilor

Postul 3 0 4 0 — Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1 100 000

1 230 000

1 145 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente servirii, în cursul reuniunilor Parlamentului European sau al reuniunilor interinstituționale desfășurate în Parlamentul European, de băuturi răcoritoare și de altă natură și, ocazional, de gustări, precum și cheltuielile aferente gestionării acestor servicii.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 3 0 4 2 — Reuniuni, congrese, conferințe și delegații

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

2 010 000

2 515 000

1 762 468,81

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile, altele decât cele acoperite de capitolul 1 0 și de articolul 3 0 0, legate de:

—  organizarea de reuniuni în afara locurilor de desfășurare a activității (comisii sau delegații ale acestora, grupuri politice), inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile de reprezentare;

—  organizarea delegațiilor interparlamentare, a delegațiilor ad hoc, a comisiilor parlamentare mixte, a comisiilor parlamentare de cooperare și a delegațiilor parlamentare la Organizația Mondială a Comerțului (OMC), precum și la Conferința parlamentară privind OMC și comitetul său director;

—  organizarea delegațiilor la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE, la Adunarea Parlamentară EuroLat, la Adunarea Parlamentară Euronest, precum și la organele acestora;

—  organizarea Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana (EMPA), a comisiilor și biroului acesteia; aceste cheltuieli includ contribuția Parlamentului European la bugetul secretariatului autonom al EMPA sau achitarea directă a cheltuielilor care reprezintă cota-parte a Parlamentului European în bugetul EMPA;

—  cotizațiile la organizațiile internaționale la care este membru Parlamentul European sau unul dintre organele sale (Uniunea Interparlamentară, Asociația Secretarilor Generali de Parlamente, Grupul 12 Plus al Uniunii Interparlamentare);

—  rambursarea către Comisie, pe baza unui acord de prestare servicii semnat între Parlament și Comisie, a cotei-părți datorate de Parlamentul European cu titlu de cheltuieli pentru fabricarea permiselor de liberă trecere ale Uniunii (echipamente, personal și furnituri), conform Protocolului privind privilegiile și imunitățile (articolul 6), articolului 23 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, articolelor 11 și 81 din regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii, precum și Regulamentului (UE) nr. 1417/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind stabilirea formei permisului de liberă trecere emis de Uniunea Europeană (JO L 353, 28.12.2013, p. 26).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 3 0 4 9 — Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

2 510 000

2 230 000

2 080 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente funcționării agenției de voiaj cu care Parlamentul European are contract.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 6 000 EUR.

Capitolul 3 2 — Cunoștințe specializate și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

Articolul 3 2 0 — Achiziționarea de cunoștințe specializate

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

6 171 000

8 200 350

6 014 129,02

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  costurile aferente contractelor încheiate cu experți calificați și institute de cercetare pentru studii și celelalte activități de cercetare (ateliere, mese rotunde, grupuri și audieri de experți, conferințe) realizate pentru organele Parlamentului, pentru comisiile parlamentare, pentru delegațiile parlamentare și pentru administrație;

—  achiziționarea sau închirierea de surse de informare specializate, cum ar fi baze de date specializate, literatură de specialitate sau asistență tehnică, atunci când sunt necesare pentru completarea contractelor încheiate cu experți calificați menționate mai sus;

—  cheltuielile de deplasare, de ședere și accesorii ale experților și ale altor personalități, inclusiv ale persoanelor care au adresat o petiție Parlamentului European, convocate pentru a participa la lucrările comisiilor, ale delegațiilor și ale grupurilor de studiu și de lucru, precum și la ateliere de lucru;

—  cheltuielile aferente difuzării produselor cercetării parlamentare interne sau externe și a altor produse pertinente, în beneficiul instituției și al publicului (în special prin intermediul publicării pe internet, al bazelor de date interne, al broșurilor și al publicațiilor);

—  cheltuielile aferente persoanelor externe care sunt invitate să participe la lucrările unor organe, precum Consiliul de disciplină sau Grupul specializat în nereguli financiare;

—  costurile de control al veridicității documentelor furnizate de candidații la recrutare de către furnizori externi specializați.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Articolul 3 2 1 - Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv biblioteca, arhivele, evaluarea opțiunilor științifice și tehnologice (STOA) și Centrul european pentru mass-media științifică

Postul 3 2 1 0 - Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv biblioteca, arhivele și evaluarea opțiunilor științifice și tehnologice (STOA)

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

7 460 000

7 603 800

7 437 151,03

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităților serviciilor de cercetare parlamentară (DG EPRS), în special:

—  achiziția serviciilor care țin de competențe de specialitate și a serviciilor de sprijinire a activităților de cercetare din cadrul Parlamentului European (inclusiv articole, studii, ateliere, seminare, mese rotunde, grupuri de experți și conferințe), care pot fi realizate, dacă este necesar, în parteneriat cu alte instituții, organizații internaționale, departamente de cercetare și biblioteci din cadrul parlamentelor naționale, grupuri de reflecție, organisme de cercetare și alți experți calificați;

—  achiziția serviciilor care țin de competențe de specialitate privind studiile de impact/evaluările ex ante și ex post, valoarea adăugată europeană și evaluarea alegerilor științifice și tehnologice (STOA);

—  achiziția sau închirierea de cărți, reviste, ziare, baze de date, produse ale agențiilor de presă și de orice alte suporturi informaționale destinate bibliotecii, în diferite formate, inclusiv cheltuielile aferente drepturilor de autor, sistemul de gestionare a calității, echipamentele și lucrările de legare și conservare și alte servicii pertinente;

—  costul serviciilor externe de arhivare (organizarea, selecția, descrierea, transpunerea pe diferite suporturi și dematerializarea, achiziția de surse arhivistice primare);

—  achiziția, elaborarea, instalarea, exploatarea și întreținerea documentației specifice pentru bibliotecă și arhivare și a echipamentelor specifice pentru mediatecă, inclusiv a echipamentelor și/sau a sistemelor electrice, electronice și informatice, precum și a echipamentelor pentru legare și conservare;

—  cheltuielile aferente difuzării produselor cercetării parlamentare interne sau externe și a altor produse pertinente, în beneficiul instituției și al publicului (în special prin intermediul publicării pe internet, al bazelor de date interne, al broșurilor și al publicațiilor);

—  cheltuielile de deplasare, de ședere și cheltuielile conexe suportate de experții și autorii invitați să participe la prezentări, seminare, ateliere sau alte activități de acest tip organizate de DG SCPE;

—  participarea grupului de evaluare a alegerilor științifice și tehnologice (grupul STOA) la activitățile organismelor științifice europene și internaționale;

—  obligațiile ce îi revin Parlamentului European în temeiul acordurilor de cooperare internațională și/sau interinstituțională, inclusiv contribuția Parlamentului European la cheltuielile legate de gestionarea arhivelor istorice ale Uniunii în conformitate cu Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 354/83 al Consiliului.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Temei juridic

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 354/83 al Consiliului din 1 februarie 1983 privind deschiderea către public a arhivelor istorice ale Comunității Economice Europene și ale Comunității Europene a Energiei Atomice și modificările ulterioare (JO L 43, 15.2.1983, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

Decizia Biroului din 28 noiembrie 2001 privind normele de reglementare a accesului public la documentele Parlamentului European, astfel cum a fost modificată ultima dată la 22 iunie 2011 (JO C 216, 22.7.2011, p. 19).

Decizia Biroului din 16 decembrie 2002 privind normele de reglementare a arhivelor Parlamentului European, consolidată la 3 mai 2004.

Decizia Biroului din 10 martie 2014 privind normele privind procesarea patrimoniului arhivistic al deputaților și al foștilor deputați europeni.

Acte de referință

Postul 3 2 1 1- Cheltuieli aferente Centrului european pentru mass-media științifică

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1 600 000

800 000

0,—

Comentarii

Post nou (fostul post 3 2 6)

Pentru a promova un dialog fructuos între deputații în Parlamentul European, comunitatea științifică și ziariști, în special în ceea ce privește actualele evoluții și actualitățile științifice și tehnologice, Parlamentul European poate beneficia de o structură specifică și cu autoritate care să sprijine dezbaterile, formările și difuzarea informațiilor în acest domeniu. În acest sens, a fost instituit un Centru european pentru mass-media științifică, iar funcționarea sa a fost plasată sub egida Comitetului STOA al Parlamentului European.

Creditele aferente acestui articol, care sunt destinate dezvoltării activităților realizate de interfața dintre Parlamentul European, comunitatea științifică și mass-media, vor acoperi costurile Centrului european pentru mass-media științifică, în special pentru a promova crearea de rețele, formarea și difuzarea cunoștințelor, de exemplu prin:

—  instituirea și menținerea unor rețele în interfața dintre Parlamentul European, comunitatea științifică și mass-media;

—  organizarea de seminare, conferințe și cursuri de formare cu privire la actualele evoluții și aspecte științifice și tehnologice, precum și cu privire la natura și eficiența jurnalismului științific;

—  valorificarea expertizei și a informațiilor din mediul academic, mass-media și/sau din alte surse din domeniul științei și tehnologiei în beneficiul factorilor de decizie și al cetățenilor;

—  punerea la dispoziția unui public mai larg a cercetărilor și a diferitelor documente ale Parlamentului European din domeniul științei și tehnologiei, utilizând în acest scop suporturi scrise, audiovizuale și de alt tip;

—  dezvoltarea unor tehnici și metode pentru îmbunătățirea capacității de a identifica și disemina surse de încredere în domeniul științei și tehnologiei;

—  promovarea instalării, modernizării și/sau a utilizării echipamentelor tehnice și a instalațiilor mass-media de ultimă generație în sprijinul acestui dialog;

—  aprofundarea cooperării și, în general, legături mai strânse între Parlament, mass-media, universitățile și centrele de cercetare pertinente din acest domeniu, inclusiv prin promovarea prin intermediul mass-mediei a rolului și activității Centrului european pentru mass-media științifică, precum și a accesibilității acestuia pentru cetățeni.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Temei juridic

Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016 (JO C 346, 21.9.2016, p. 188) și îndeosebi punctul 30 al acesteia.

Rezoluția Parlamentului European din 14 aprilie 2016 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2017 [Texte adoptate, P8 TA(2016) 0132] și îndeosebi punctul 54 al acesteia.

Acte de referință

Articolul 3 2 2 — Cheltuieli de documentare

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

2 592 000

2 431 500

2 180 090,85

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  abonamentele la ziare, periodice, agenții de presă, la publicațiile și serviciile online ale acestora, inclusiv drepturile de autor pentru reproducerea și difuzarea în scris și/sau prin mijloace electronice a acestor abonamente și contractele de servicii pentru revista presei și extrase din presă;

—  abonamentele sau contractele de prestări servicii pentru furnizarea de rezumate și analize ale conținutului periodicelor și pentru înregistrarea pe suport optic a articolelor extrase din aceste periodice;

—  cheltuielile aferente utilizării bazelor de date documentare și statistice externe, cu excepția echipamentelor informatice și a costurilor serviciilor de telecomunicații;

—  achiziționarea și înlocuirea dicționarelor și a glosarelor, pe orice suport, inclusiv pentru noile secțiuni lingvistice, și a altor lucrări destinate serviciilor lingvistice și unităților pentru calitate legislativă.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Articolul 3 2 3 — Sprijinirea democrației și consolidarea capacității parlamentare a parlamentelor din țări terțe

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

1 120 000

1 230 000

949 050,13

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  cheltuielile pentru programele de schimb de informații și de cooperare dintre Parlamentul European și parlamentele naționale din țările aflate în etapa de preaderare, în special țările din Balcanii de Vest și Turcia;

—  cheltuielile angajate pentru favorizarea relațiilor dintre Parlamentul European și parlamentele naționale alese în mod democratic din țări terțe (în afara celor menționate la liniuța precedentă), precum și relațiile cu organizațiile parlamentare regionale corespondente. Activitățile în cauză vizează în special să consolideze capacitatea parlamentară a democrațiilor noi și emergente, în special din țările aflate în vecinătatea sudică și estică a Uniunii Europene;

—  cheltuielile angajate pentru a promova activitățile de susținere a medierii și programele destinate tinerilor lideri politici din Uniunea Europeană, precum și din țările aflate în vecinătatea extinsă a Uniunii: Maghreb, Europa de Est și Rusia, dialogul israeliano-palestinian și alte țări prioritare stabilite de către Grupul de susținere a democrației și de coordonare a alegerilor;

—  cheltuielile angajate pentru organizarea Premiului Saharov (în special cuantumul premiului, cheltuielile legate de deplasarea și primirea laureatului sau laureaților și a celorlalți candidați finaliști, cheltuielile de funcționare a rețelei Saharov și misiunile membrilor rețelei) și pentru activități de promovare a drepturilor omului.

Aceste operațiuni includ vizite de informare la Parlamentul European la Bruxelles, la Luxemburg și la Strasbourg, precum și vizite în statele membre și în statele terțe. Acest credit acoperă integral sau parțial cheltuielile suportate de participanți, în special cele de călătorie, deplasare, cazare și de diurnă.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Temei juridic

Decizia Biroului din 12 decembrie 2011 de înființare a Direcției de sprijinire a democrației în cadrul Direcției Generale Politici Externe ale Uniunii.

Articolul 3 2 4 — Producție și difuzare

Postul 3 2 4 0 — Jurnalul Oficial

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

800 000

830 000

3 985 315,20

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere partea instituției din cheltuielile de publicare, de difuzare și din alte cheltuieli conexe ale Oficiului pentru Publicații pentru textele pe care Parlamentul trebuie să le publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 3 2 4 1 — Publicații electronice și tradiționale

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

4 225 300

4 307 640

3 883 265,51

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  toate cheltuielile de editare digitală (site-uri intranet) și tradițională (documente și imprimate diverse, subcontractate), inclusiv difuzarea;

—  actualizarea și întreținerea evolutivă și corectivă a sistemelor editoriale.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 11 000 EUR.

Postul 3 2 4 2 — Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

27 210 000

45 475 000

29 151 133,57

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  cheltuielile de comunicare privind valorile instituției prin publicațiile informative, inclusiv cele electronice, activitățile de informare, relațiile publice, participarea la manifestări publice, la târguri și expoziții în statele membre, în țările în curs de aderare și în țările în care Parlamentul European are un birou de legătură, precum și dezvoltarea de instrumente sau mijloace care să îmbunătățească și să faciliteze accesibilitatea acestuia pentru public prin intermediul echipamentelor mobile.

—  costul inițiativelor culturale de interes european, cum ar fi premiul LUX pentru cinematografia europeană al Parlamentului European;

—  organizarea și realizarea practică a evenimentelor pentru tineret, consolidarea vizibilității Parlamentului pe rețelele de socializare, activitatea de monitorizare a tendințelor în domeniul tineretului;

—  costurile legate de internetul mobil, de tehnologiile interactive, de spațiile de socializare, de platformele de colaborare și de schimbările în comportamentul internauților pentru a aduce Parlamentul European mai aproape de cetățeni;

—  costurile legate de producerea, distribuirea și găzduirea, de către Parlamentul European, a videoclipurilor pentru internet și a altor materiale multimedia gata de difuzare, în concordanță cu strategia de comunicare a Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Postul 3 2 4 3 - Centrele pentru vizitatori ale Parlamentului European

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

15 667 000

15 245 000

10 807 428,96

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze instalațiile, materialele și expozițiile din centrele pentru vizitatori ale Parlamentului European și în special:

—  Parlamentariumul — Centrul pentru vizitatori al Parlamentului European din Bruxelles;

—  zonele de primire, centrele „Europa Experience” și punctele de informare din afara Bruxellesului;

—  activitățile Casei istoriei europene, cum ar fi amenajarea specifică a interiorului, achiziționarea de colecții, costurile aferente contractelor încheiate cu experți calificați, organizarea de expoziții și cheltuielile de funcționare, inclusiv cheltuielile aferente achiziției de cărți, reviste și de alte publicații legate de activitatea Casei istoriei europene;

—  cheltuieli pentru operele de artă ale Parlamentului European, atât cheltuielile de achiziție și de cumpărare a materialelor specifice, cât și cheltuielile curente conexe, cum ar fi onorariile experților calificați, cheltuielile legate de conservare, de înrămare, de restaurare, de curățare, de asigurare, precum și cheltuielile de transport ocazionale.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 4 000 000 EUR.

Postul 3 2 4 4 — Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țările terțe

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

29 820 000

32 336 000

32 160 049,06

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere subvențiile acordate grupurilor de vizitatori, precum și cheltuielile de supraveghere și de infrastructură conexe, finanțarea stagiilor pentru multiplicatorii de opinie din țări terțe (EUVP) și cheltuielile de funcționare a programelor Euroscola, Euromed-Scola și Euronest-Scola. Programele Euromed-Scola și Euronest-Scola se desfășoară în fiecare an, cu excepția anilor electorali, alternând între incintele Parlamentului European de la Bruxelles și de la Strasbourg.

Acest credit va fi majorat anual cu un coeficient de corecție în funcție de variațiile VNB și ale prețurilor.

Fiecare deputat din Parlamentul European are dreptul de a invita cel mult cinci grupuri cu un total de 110 vizitatori într-un an calendaristic. Grupurile de vizitatori aflate în mod oficial sub patronajul unui deputat pot, pe baza unei invitații din partea deputatului, să participe la programul Euroscola.

Este inclusă o sumă adecvată pentru vizitatorii cu handicap.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 200 000 EUR.

Temei juridic

Decizia Biroului din 16 decembrie 2002 privind normele de reglementare a primirii grupurilor de vizitatori și a programelor Euroscola, Euromed-Scola și Euronest-Scola, consolidată la 3 mai 2004, astfel cum a fost modificată la 24 octombrie 2016.

Postul 3 2 4 5 - Organizarea de colocvii și seminare

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

2 608 000

3 249 100

4 357 473,60

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  cheltuielile sau subvențiile aferente organizării de colocvii și de seminare naționale sau internaționale destinate multiplicatorilor de opinie din statele membre, din țările în curs de aderare și din țările în care Parlamentul European are un birou de legătură, precum și cheltuielile de organizare a colocviilor și simpozioanelor parlamentare;

—  cheltuielile aferente organizării de evenimente speciale în hemiciclul de la Strasbourg și Bruxelles, conform programului anual adoptat de Birou;

—  măsurile și instrumentele de sprijinire a gestionării conferințelor și multilingvismului, cum ar fi seminare și conferințe, reuniuni cu responsabilii pentru formarea interpreților și a traducătorilor, măsuri și acțiuni de sensibilizare cu privire la multilingvism și de promovare a profesiilor de interpret sau de traducător, inclusiv un program de subvenții pentru universitățile, școlile și alte organisme care se ocupă de studii de interpretare sau de traducere, soluții care promovează comunicarea virtuală, precum și participarea la acțiuni și măsuri similare organizate împreună cu alte servicii în cadrul cooperării interinstituționale și internaționale;

—  cheltuielile aferente organizării de simpozioane și seminare legate de tehnologiile informației și comunicării;

—  cheltuielile legate de invitarea jurnaliștilor la ședințele plenare, reuniunile comisiilor, conferințele de presă și la alte activități parlamentare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 25 000 EUR.

Postul 3 2 4 8 — Cheltuieli pentru informare audiovizuală

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

16 615 000

14 555 000

12 827 361,73

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  achiziția, închirierea, întreținerea, reparația și gestionarea echipamentelor și a instalațiilor tehnice în sectorul audiovizual;

—  bugetul de funcționare a sectorului audiovizual (servicii în regie proprie și asistență externă, precum prestări de servicii tehnice pentru stațiile radio și de televiziune, realizarea, producția, coproducția și difuzarea de programe audiovizuale, închirierea de frecvențe și transmiterea de programe de televiziune și de radio, alte acțiuni de dezvoltare a relațiilor instituției cu organismele de difuziune audiovizuală);

—  cheltuielile aferente transmiterii în direct, pe internet, a ședințelor plenare și a reuniunilor comisiilor parlamentare;

—  crearea unor arhive adecvate care să garanteze presei și cetățenilor accesul permanent la aceste informații.

—  cheltuielile legate de sala presei.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Temei juridic

Rezoluția Parlamentului European din 12 martie 2002 privind orientările pentru procedura bugetară 2003 (JO C 47 E, 27.2.2003, p. 72).

Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2002 privind estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2003 (JO C 180 E, 31.7.2003, p. 150).

Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2003 privind estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2004 (JO C 67 E, 17.3.2004, p. 179).

Postul 3 2 4 9 — Schimburi de informații cu parlamentele naționale

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

165 000

205 000

102 231,68

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  cheltuielile angajate pentru favorizarea relațiilor dintre Parlamentul European și parlamentele naționale. Cheltuielile în cauză vizează relațiile parlamentare, altele decât cele care intră sub incidența capitolelor 1 0 și 3 0, schimburile de informații și documente, asistența pentru analiza și gestionarea informațiilor, inclusiv schimburile cu Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară (CECDP);

—  finanțarea programelor de cooperare și a operațiunilor de formare a funcționarilor Parlamentului European și ai parlamentelor naționale și, în general, a activităților de consolidare a capacităților lor parlamentare.

Aceste activități de formare includ vizite de informare la sediile Parlamentului European de la Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg; creditele cuprind, integral sau parțial, cheltuielile participanților, în special cheltuielile de deplasare, de cazare și diurna;

—  acțiunile de cooperare, în special cele privind activitatea legislativă, precum și acțiunile vizând activitatea de documentare, de analiză și de informare și securizarea domeniului www.ipex.eu, inclusiv acțiunile desfășurate în cadrul CECDP.

Acest credit vizează finanțarea cooperării dintre Parlamentul European și parlamentele naționale în cadrul controlului parlamentar al PESC/PSAC, în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind Uniunea Europeană și ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, și în special articolele 9 și 10 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Temei juridic

Conferințele președinților Adunărilor parlamentare europene (iunie 1977) și ale parlamentelor din Uniunea Europeană (septembrie 2000, martie 2001).

Articolul 3 2 5 — Cheltuieli aferente birourilor de legătură

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

7 770 000

7 800 000

741 880,94

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile birourilor de legătură ale Parlamentului European în statele membre:

—  cheltuieli aferente comunicării și informării (informare și manifestări publice; internet — producție, promovare, consultanță; seminare; producții audiovizuale);

—  cheltuieli generale și diverse cheltuieli mărunte (pentru materiale de birou, telecomunicații, taxe poștale, întreținere, transport, stocare, obiecte promoționale generice, baze de date și abonamente de presă etc.).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 10 000 EUR.

Titlul 4 — Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice

Capitolul 4 0 — Cheltuieli specifice ale anumitor instituții și ale anumitor organe

Articolul 4 0 0 — Cheltuieli administrative de funcționare, pentru activități politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

60 480 000

63 000 000

60 046 300,00

Comentarii

Acest credit este destinat să cuprindă, pentru grupurile politice și deputații neafiliați:

—  cheltuielile de secretariat, administrative și de funcționare;

—  cheltuielile aferente activităților lor politice și de informare în cadrul activităților politice ale Uniunii.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 000 000 EUR.

Temei juridic

Decizia Biroului din 30 iunie 2003 privind normele referitoare la utilizarea creditelor din postul bugetar 4 0 0, modificată ultima dată la 27 aprilie 2015.

Articolul 4 0 2 — Finanțarea partidelor politice europene

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

50 000 000

32 447 000

30 873 074,90

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze partidele politice la nivel european. Trebuie asigurate buna guvernare și controlul solid al utilizării fondurilor.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Temei juridic

Tratatul privind Uniunea Europeană, îndeosebi articolul 10 alineatul (4).

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și îndeosebi articolul 224.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1).

Decizia Biroului Parlamentului European din 12 iunie 2017 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO C 205, 29.6.2017, p. 2).

Articolul 4 0 3 — Finanțarea fundațiilor politice europene

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

19 700 000

19 323 000

18 895 547,23

Comentarii

Creditul este destinat să finanțeze fundațiile politice la nivel european. Buna guvernare și controlul solid al utilizării fondurilor trebuie să fie asigurate.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Temei juridic

Tratatul privind Uniunea Europeană, îndeosebi articolul 10 alineatul (4).

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și îndeosebi articolul 224.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1).

Decizia Biroului Parlamentului European din 12 iunie 2017 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO C 205, 29.6.2017, p. 2).

Capitolul 4 2 — Cheltuieli aferente asistenței parlamentare

Articolul 4 2 2 — Cheltuieli aferente asistenței parlamentare

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

209 160 000

208 171 000

200 971 143,35

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente personalului și prestatorilor de servicii responsabili pentru serviciile de asistență parlamentară furnizate deputaților, precum și costurile asociate activității agenților de plată.

Acesta acoperă, de asemenea, cheltuielile aferente misiunilor și formării (cursuri externe) asistenților parlamentari acreditați, precum și cheltuielile aferente unor eventuale compensări ale emisiilor de dioxid de carbon legate de misiuni și de deplasările acestora.

De asemenea, acest credit este destinat să acopere diferențele de curs valutar acoperite de la bugetul Parlamentului European, în conformitate cu dispozițiile aplicabile rambursării cheltuielilor de asistență parlamentară, precum și cheltuielile legate de prestarea de servicii de sprijin pentru gestionarea asistenței parlamentare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 775 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 21.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 33-44.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 5a și articolele 125-139.

Decizia Biroului din 14 aprilie 2014 privind normele de aplicare a titlului VII din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Capitolul 4 4 — Reuniuni și alte activități ale deputaților și ale foștilor deputați

Articolul 4 4 0 — Cheltuieli aferente reuniunilor și altor activități ale foștilor deputați

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

230 000

220 000

210 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze reuniunile Asociației Foștilor Deputați în Parlamentul European, precum și, după caz, alte cheltuieli conexe.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Articolul 4 4 2 — Costul reuniunilor și al altor activități ale Asociației Parlamentare Europene

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

230 000

220 000

210 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze reuniunea Asociației Parlamentare Europene, precum și, după caz, alte cheltuieli conexe.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Titlul 5 — Autoritatea pentru partidele și fundațiile politice europene și Comitetul de personalități independente

Capitolul 5 0 — Cheltuielile Autorității pentru partidele și fundațiile politice europene și ale Comitetului de personalități independente

Articolul 5 0 0 — Cheltuielile operaționale ale Autorității pentru partidele și fundațiile politice europene și ale Comitetului de personalități independente

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Aceste credite sunt destinate să acopere cheltuielile Autorității pentru partidele și fundațiile politice europene, pentru a asigura funcționarea sa deplină și independentă.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Temei juridic

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1), în special articolul 6 alineatele (1) și (7).

Articolul 5 0 1 — Cheltuieli aferente legate de Comitetul de personalități eminente independente

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Aceste credite sunt destinate să acopere cheltuielile legate de secretariat și de finanțarea Comitetului de personalități independente.

Cuantumul veniturilor alocate în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 100 EUR.

Temei juridic

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1), în special articolul 11 alineatul (2).

Titlul 10 — Alte cheltuieli

Capitolul 10 0 — Credite provizorii

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

 

 

0,—

Capitolul 10 1 — REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

18 525 000

1 000 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile neprevăzute generate de deciziile bugetare adoptate în cursul exercițiului.

Capitolul 10 3 — Rezervă pentru extindere

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pregătirii instituției pentru extindere.

Capitolul 10 4 — Rezervă pentru politica de informare și de comunicare

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind politica de informare și de comunicare.

Capitolul 10 5 — Credite provizorii pentru clădiri

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu investițiile imobiliare și lucrările de amenajare ale instituției. Biroul Parlamentului European a solicitat adoptarea unei strategii pe termen lung coerente și responsabile în domeniul proprietății bunurilor imobiliare, care să ia în considerare problema specială a creșterii costurilor de întreținere, a nevoilor de renovare și a costurilor de securitate și să asigure utilizarea corespunzătoare a bugetului Parlamentului European.

Capitolul 10 6 — Rezerve pentru proiecte prioritare în curs de dezvoltare

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu proiectele prioritare în curs de dezvoltare ale instituției.

Capitolul 10 8 — Rezerva EMAS

Cifre

Buget 2019

Credite 2018

Execuție 2017

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

În urma deciziilor ce urmează a fi adoptate de către Birou pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune EMAS, în special în urma auditului emisiilor de dioxid de carbon generate de Parlamentul European, acest credit este destinat să alimenteze capitolele operaționale corespunzătoare.

PERSONAL

Secțiunea I – Parlamentul European

Grupa de funcții și gradul

 

2019

2018

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Altele

Grupuri politice

Altele

Grupuri politice

În afara categoriilor

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

213

2

7

36

213

2

7

36

AD 13

430

8

2

38

430

8

2

38

AD 12

337

 

13

60

327

 

13

60

AD 11

168

 

8

28

158

 

8

28

AD 10

343

 

8

32

253

 

8

30

AD 9

464

 

6

35

349

 

6

28

AD 8

251

 

8

46

341

 

8

38

AD 7

210

 

6

66

250

 

3

68

AD 6

52

 

7

45

161

 

9

50

AD 5

80

 

3

60

105

 

4

70

Subtotal AD

2 615

10

70

458

2 654

10

70

458

AST 11

102

10

 

37

102

10

 

37

AST 10

80

 

19

35

80

 

19

35

AST 9

565

 

5

41

510

 

4

41

AST 8

306

 

9

42

316

 

10

37

AST 7

297

 

3

43

307

 

3

46

AST 6

318

 

11

59

323

 

4

61

AST 5

495

 

9

90

430

 

15

81

AST 4

273

 

3

87

313

 

4

85

AST 3

107

 

13

86

177

 

13

86

AST 2

16

 

 

55

21

 

 

56

AST 1

 

 

 

70

 

 

 

80

Subtotal AST

2 559

10

72

645

2 579

10

72

645

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

10

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

85

 

 

 

70

 

 

 

AST/SC 1

109

 

 

 

134

 

 

 

Subtotal AST/SC

204

 

 

 

204

 

 

 

Total

5 379(14)

20(15)

142(16)

1,103

5 438(17)

20(18)

142(19)

1 103

Total general

6 624

6 683

Anexă

VENITURI ALOCATE

Linie bugetară

Rubrica

Venituri realizate

Previziuni

2017

2019

5000

Încasări din vânzarea de mijloace de transport

-

p.m.

5001

Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile

-

5 000

5002

Încasări din livrările de bunuri către alte instituții sau organisme

162

10 000

502

Încasări din vânzarea de publicații, de imprimate și de filme

-

1 000

5110

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile

3 016 718

3 547 000

5111

Rambursarea de cheltuieli locative

52 903

639 000

550

Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organisme și rambursate de către acestea

5 546 788

1 285 000

551

Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora

755 042

p.m.

570

Venituri provenite din restituirea sumelor plătite nejustificat

4 122 802

717 500

571

Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții

-

p.m.

573

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției

3 669 132

3 000

581

Venituri provenind din indemnizațiile de asigurări încasate

20 162 097

p.m.

6600

Alte contribuții și restituiri alocate

12 731 797

100 000

 

 TOTAL

50 057 440

6 307 500

 

 

 

 

* Tabelul nu ține seama de posibilele modificări ale dispozițiilor Regulamentului financiar privind veniturile alocate.

(1)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

JO L 287, 29.10.2013, p. 15.

(5)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0114.

(6)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0408.

(7)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0458.

(8)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0172.

(9)

Texte adoptate de Birou, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.

(10)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0498.

(11)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0114.

(12)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0408.

(13)

Texte adoptate: P8_TA(2017)0417

(14)

din care trei promovări ad personam (trei AD 14 în AD 15) acordate în cazuri excepționale unor funcționari merituoși.

(15)

Rezervă virtuală pentru funcționarii detașați în interes de serviciu care nu este inclusă în totalul general.

(16)

din care un post temporar AD 12 pentru directorul Autorității pentru partidele europene și fundațiile politice europene.

(17)

din care trei promovări ad personam (trei AD 14 în AD 15) acordate în cazuri excepționale unor funcționari merituoși.

(18)

Rezervă virtuală pentru funcționarii detașați în interes de serviciu care nu este inclusă în totalul general.

(19)

din care un post temporar AD 12 pentru directorul Autorității pentru partidele europene și fundațiile politice europene.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

16.4.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Raymond Finch, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Verónica Lope Fontagné, Maria Noichl, Dennis Radtke, Fernando Ruas, Lieve Wierinck


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet, Lieve Wierinck

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Stanisław Żółtek

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Dennis Radtke, Fernando Ruas, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Maria Noichl, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Raymond Finch, Marco Valli

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 18 aprilie 2018Notă juridică