Postup : 2018/2001(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0146/2018

Predkladané texty :

A8-0146/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/04/2018 - 10.9

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0182

SPRÁVA     
PDF 1309kWORD 148k
16.4.2018
PE 618.305v02-00 A8-0146/2018

o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2019

(2018/2001(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Paul Rübig

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2019

(2018/2001(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. apríla 2017 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2018(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2017 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 30. novembra 2017 o spoločnom texte návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu(7),

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka v súvislosti s vypracovaním predbežného návrhu odhadov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2019, ktorú odovzdal Predsedníctvu,

–  so zreteľom na predbežný návrh odhadov, ktorý vypracovalo Predsedníctvo dňa ... apríla 2018 v súlade s článkami 25 ods. 7 a 96 ods. 1 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na návrh odhadov, ktorý vypracoval Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 96 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  zo zreteľom na článok 96 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0146/2018),

A.  keďže tento postup je štvrtý úplný rozpočtový postup prebiehajúci v novom volebnom období a šiesty počas viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020;

B.  keďže rozpočet na rok 2019 navrhnutý v správe generálneho tajomníka je zostavený so zreteľom na ročné zvýšenie stropu v okruhu V o infláciu, ako aj v reálnom vyjadrení, vďaka čomu je k dispozícii väčší priestor pre rast a investície, pokračuje sa vo vykonávaní politík na dosiahnutie úspor, vyvíjajú sa snahy o zvýšenie efektívnosti a zameriava sa na rozpočet založený na výkonnosti;

C.  keďže medzi prioritné ciele, ktoré generálny tajomník navrhol pre rozpočet na rok 2019, patria: kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019, bezpečnostné projekty, viacročné stavebné projekty, vývoj IT, zlepšenie služieb poskytovaných poslancom a podporovanie ekologického prístupu k doprave;

D.  keďže generálny tajomník pre predbežný návrh odhadov Parlamentu na rok 2019 navrhol rozpočet vo výške 2 016 644 000 EUR, čo predstavuje celkové zvýšenie o 3,38 % oproti rozpočtu na rok 2018 (vrátane 37,3 milióna EUR na zmenu volebného obdobia a 34,3 milióna EUR na iné mimoriadne výdavky) a podiel vo výške 18,79 % v okruhu V viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020;

E.  keďže takmer dve tretiny rozpočtu sú indexované výdavky, ktoré sa väčšinou týkajú odmien, dôchodkov, liečebných nákladov a príspevkov pre poslancov (23 %), ktorí sú stále vo funkcii a ktorí už odišli do dôchodku, a zamestnancov (34 %), ako aj pre budovy (13 %), pričom sú upravené podľa služobného poriadku a štatútu poslancov, osobitnej odvetvovej indexácie alebo miery inflácie;

F.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 29. apríla 2015 o odhade príjmov a výdavkov Parlamentu na rozpočtový rok 2016 zdôraznil, že rozpočet na rok 2016(8) by mal byť založený na realistickom základe a mal by byť v súlade so zásadami rozpočtovej disciplíny a riadneho finančného hospodárenia;

G.  keďže dôveryhodnosť Parlamentu ako zložky rozpočtového orgánu v určitej miere závisí od jeho schopnosti riadiť svoje vlastné výdavky a rozvíjať demokraciu na úrovni Únie;

H.  keďže dobrovoľný dôchodkový fond bol zriadený v roku 1990 predpismi Predsedníctva upravujúcimi systém doplnkového (dobrovoľného) dôchodkového zabezpečenia(9);

Všeobecný rámec

1.  zdôrazňuje, že podiel rozpočtu Parlamentu v roku 2019 by sa mal udržať pod úrovňou 20 % okruhu V; poznamenáva, že úroveň odhadov na rok 2019 zodpovedá 18,53 %, čo je menej, ako hodnota dosiahnutá v roku 2018 (18,85 %) a predstavuje najnižší podiel okruhu V za viac ako pätnásť rokov;

2.  zdôrazňuje, že najväčšia časť rozpočtu Európskeho parlamentu sa stanovuje podľa zákonných alebo zmluvných záväzkov a podlieha ročnej indexácii;

3.  poukazuje na skutočnosť, že vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 budú výdavky v niektorých oblastiach podstatne vyššie, najmä v prípade poslancov, ktorí nebudú znovu zvolení, a ich asistentov, pričom úspory, hoci v menšom rozsahu, sa dosiahnu v iných oblastiach v dôsledku zníženia objemu parlamentnej činnosti vo volebnom roku;

4.  schvaľuje dohodu dosiahnutú v zmierovacom konaní medzi Predsedníctvom a Výborom pre rozpočet 26. marca 2018 a 10. apríla 2018 týkajúcu sa stanovenia výšky navýšenia rozpočtu na rok 2018 o 2,48 %, čo zodpovedá celkovej úrovni jeho odhadov na rok 2019 vo výške 1 999 144 000 EUR, zníženia úrovne výdavkov predbežného návrhu odhadov, ktorý schválilo Predsedníctvo 12. marca 2018, o 17,5 milióna EUR, a náležitého zníženia navrhovaných rozpočtových prostriedkov v týchto rozpočtových riadkoch: 1004 – Bežné cestovné výdavky; 105 – Jazykové a počítačové kurzy pre poslancov; 1404 – Stáže, príspevky a výmeny úradníkov; 1612 – Ďalšia odborná príprava; 1631 – Mobilita; 2000 – Nájomné; 2007 – Výstavba budov a úprava priestorov; 2022 – Údržba, prevádzka a upratovanie budov; 2024 – Spotreba energie; 2100 – Výpočtová technika a telekomunikácie; 2101 – Výpočtová technika a telekomunikácie – Opakujúce sa prevádzkové činnosti – Infraštruktúra; 2105 – Výpočtová technika a telekomunikácie – Investície do projektov 212 – Nábytok; 214 – Technické zariadenie a vybavenie; 230 – Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar; 238 – Ostatné administratívne výdavky; 300 – Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami; 302 – Výdavky na pohostenie a reprezentáciu; 3040 – Rôzne výdavky na interné schôdze; 3042 – Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie; 3049 – Výdavky na služby cestovnej kancelárie; 3243 – Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu; 3248 – Výdavky na audiovizuálne informácie; 325 – Výdavky súvisiace s kontaktnými kanceláriami; 101 – Rezerva na nepredvídané výdavky; poskytuje na položku 1400 – Ostatní zamestnanci – Generálny sekretariát a politické skupiny rozpočtové prostriedky vo výške 50 000 EUR, na článok 320 – Získavanie odborného poradenstva rozpočtové prostriedky vo výške 50 000 EUR a na položku 3211 – Výdavky na európske vedecké mediálne centrum rozpočtové prostriedky vo výške 800 000 EUR; víta skutočnosť, že tieto zmeny prijalo Predsedníctvo 16. apríla 2018;

5.  zdôrazňuje, že kľúčové funkcie Parlamentu sú spolurozhodovanie s Radou a rozhodovanie o rozpočte Únie, zastupovanie občanov a kontrolovanie činnosti ostatných inštitúcií;

6.  vyzdvihuje úlohu Európskeho parlamentu pri budovaní politického povedomia v Európe a pri presadzovaní hodnôt Únie;

7.  konštatuje neskoré prijatie predbežného návrhu odhadov a sprievodných dokumentov, ktoré dostal až po ich prijatí Predsedníctvom 12. marca 2018; žiada, aby v budúcich rokoch dostal správu o predbežnom návrhu odhadov, ktorú generálny tajomník vypracúva pre Predsedníctvo, včas, a to vrátane príloh;

Transparentnosť a zodpovednosť

8.  víta reakciu na žiadosť Výboru pre rozpočet vyjadrenú v rôznych rozpočtových uzneseniach týkajúcich sa dodatočných informácií o strednodobom a dlhodobom plánovaní, investíciách, štatutárnych povinnostiach, operačných výdavkoch a metodike na základe aktuálnych potrieb, a nie na základe koeficientov;

9.  konštatuje, že rovnako ako v prípade rozpočtov na predchádzajúce roky sa navrhuje vyčleniť sumu na mimoriadne investície a výdavky, t. j. investície a výdavky, ktoré sú pre Parlament neobvyklé alebo atypické a vyskytujú sa zriedka; konštatuje, že v roku 2019 dosiahnu tieto investície a výdavky úroveň 71,6 milióna EUR vrátane 37,3 milióna EUR na zmenu volebného obdobia a 34,3 milióna EUR na iné mimoriadne výdavky; pripomína, že rozlíšenie medzi bežnými a mimoriadnymi výdavkami, ktoré sa zaviedlo v rozpočte na rok 2016 a bolo zahrnuté do každého ďalšieho rozpočtu, sa zaviedlo výhradne s cieľom reagovať na vykonávanie naliehavých opatrení týkajúcich sa bezpečnostných budov a kybernetickej bezpečnosti po teroristických útokoch; domnieva sa, že nadmerné využívanie tohto rozlíšenia, t. j. zahrnutie iných výdavkov medzi mimoriadne výdavky, vedie k chybným informáciám o vývoji rozpočtovej rezervy, a je teda v rozpore so zásadou transparentnosti výdavkov Parlamentu;

10.  očakáva, že rozpočet Parlamentu na rok 2019 bude realistický a presný, pokiaľ ide o zosúladenie potrieb a ich nákladov, s cieľom zabrániť čo najviac nadmernej úrovni rozpočtu;

Brexit

11.  podotýka, že 8. decembra 2017 vyjednávači Únie a Spojeného kráľovstva v zásade dospeli k dohode o finančnom vyrovnaní týkajúcom sa vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie, ktorá obsahuje ustanovenie o tom, že Spojené kráľovstvo sa bude podieľať na ročných rozpočtoch Únie na roky 2019 a 2020, akoby stále bolo členským štátom Únie a bude prispievať svojím podielom k financovaniu záväzkov Únie, ktoré vznikli pred 31. decembrom 2020; poznamenáva, že dobrovoľné dôchodkové zabezpečenie pre poslancov je včlenené medzi záväzky v súvahe EÚ a príspevok k nesplateným záväzkom potrebný na pokrytie dôchodkových záväzkov, ktoré vznikli pred rokom 2020, ale pokračujú aj po roku 2020, bude predmetom rokovaní;

12.  berie na vedomie, že Výbor pre ústavné veci schválil hlasovaním v pléne vo februári 2018 iniciatívnu správu o zložení Európskeho parlamentu, a najmä zníženie počtu poslancov na 705 po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie; konštatuje, že po neformálnom stretnutí 27 hláv štátov alebo predsedov vlád 23. februára 2018 predseda Tusk vyjadril širokú podporu tohto návrhu; konštatuje, že v prípade, že Spojené kráľovstvo bude na začiatku volebného obdobia 2019 až 2024 stále členským štátom, bude počet poslancov 751, kým nenadobudne vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie právnu účinnosť; poukazuje však na skutočnosť, že tento postup si vyžaduje jednomyseľné rozhodnutie Európskej rady po tom, čo získa súhlas Parlamentu; zdôrazňuje, že odhady Parlamentu momentálne odzrkadľujú aktuálnu situáciu, keď Parlament tvorí 678 poslancov z 27 členských štátov v období od 30. marca 2019 do konca 8. legislatívneho obdobia a keď ho tvorí 705 poslancov z 27 členských štátov od začiatku 9. legislatívneho obdobia až do konca rozpočtového roka 2019; s uspokojením berie na vedomie úpravy navrhnuté generálnym tajomníkom, ktoré prijalo Predsedníctvo 12. marca 2018;

Európske voľby v roku 2019

13.  víta komunikačnú kampaň ako užitočnú snahu o vysvetlenie cieľov Únie a Európskeho parlamentu občanom; zdôrazňuje, že táto kampaň by mala byť zameraná okrem iného na vysvetlenie úlohy Únie, právomocí Európskeho parlamentu, jeho funkcií, ako je voľba predsedu Komisie, a jeho vplyvu na život občanov;

14.  pripomína, že ako sa schválilo v rozpočtovom postupe na rok 2018, celkový rozpočet kampane je 33,3 milióna EUR na dva roky, z čoho 25 miliónov EUR je vyčlenených na rok 2018 (vzhľadom na čas potrebný na uskutočnenie postupov verejného obstarávania a uzatvorenie zmlúv) a 8,33 milióna EUR na rok 2019; poukazuje na to, že Predsedníctvo v novembri 2017 schválilo stratégiu kampane založenú na analýze poznatkov získaných pri posledných voľbách;

15.  zdôrazňuje, že komunikačné procesy pre voľby do Európskeho parlamentu sa vyznačujú tromi úrovňami: najviditeľnejšia úroveň zahŕňa vnútroštátne a európske politické strany a ich kandidátov, druhá úroveň je proces navrhovania hlavných kandidátov, ktorý bol prvýkrát uvedený v roku 2014, a tretia úroveň je inštitucionálna kampaň s cieľom pripomenúť, čo Parlament je, čo robí, akým spôsobom ovplyvňuje životy občanov a prečo je účasť na voľbách dôležitá;

16.  zdôrazňuje, že samotný Parlament nemá zdroje potrebné na oslovenie 400 miliónov oprávnených voličov, a preto na tento účel musí čo najlepšie využívať svoje vlastné siete multiplikátorov; domnieva sa, že aj komunikácia prostredníctvom webových sídel sociálnych médií by mala zohrávať dôležitú úlohu; poukazuje na to, že na európskej úrovni sa v roku 2018 zorganizuje séria konferencií za účasti občanov a zainteresovaných strán a že na vnútroštátnej úrovni bude kľúčová úloha styčných kancelárií; bude aj naďalej zapájať Európsky výbor regiónov a jeho miestnych a regionálnych zástupcov do prístupu vytvárania siete; domnieva sa, že v záverečnom období pred voľbami budú európske politické strany a národné strany spoločne zohrávať kľúčovú úlohu, najmä v rámci procesu navrhovania hlavných kandidátov; navrhuje preto, aby sa im umožnilo uskutočniť túto misiu s finančnými prostriedkami navýšenými osobitne pre rok 2019;

Bezpečnosť a kybernetická bezpečnosť

17.  konštatuje, že súčasťou rozpočtu na rok 2019 budú ďalšie splátky značných investícií začatých v roku 2016 s cieľom výrazne zlepšiť bezpečnosť Parlamentu; poukazuje na to, že tieto projekty sa vzťahujú na rôzne oblasti, najmä v súvislosti s budovami, t. j. zvýšenie bezpečnosti vstupu, vybavenia a personálu, ako v prípade projektu iPACS, ale aj zlepšenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti komunikácie;

18.  víta memorandum o porozumení medzi belgickou vládou a Európskym parlamentom, Radou, Komisiou, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a ostatnými inštitúciami sídliacimi v Bruseli, ktoré nadobudlo účinnosť v roku 2017 a týka sa potvrdzovania kontrol bezpečnostných previerok pre všetkých externých dodávateľov, ktorí chcú vstúpiť do priestorov inštitúcií Únie; pripomína, že v odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rok 2018 vyzval generálneho tajomníka, aby zvážil vhodnosť možnosti rozšírenia uplatňovania tohto memoranda o porozumení na úradníkov, asistentov poslancov a stážistov s cieľom umožniť pred ich prijatím do zamestnania potrebné bezpečnostné previerky; žiada preto generálneho tajomníka, aby informoval Výbor pre rozpočet o pokroku dosiahnutom v súvislosti s týmto spisom;

19.  domnieva sa, že IT nástroje sú pre poslancov a zamestnancov dôležitými prostriedkami na vykonávanie ich práce, sú však náchylné na kybernetické útoky; víta preto mierne zvýšenie úrovne rozpočtových prostriedkov, ktoré umožnia inštitúcii lepšie chrániť svoj majetok a informácie tým, že bude pokračovať vo svojom akčnom pláne v oblasti kybernetickej bezpečnosti;

Politika v oblasti nehnuteľností

20.  opakuje svoju žiadosť o transparentný rozhodovací proces v rámci politiky v oblasti nehnuteľností založený na včasnom poskytovaní informácií s náležitým zreteľom na článok 203 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

21.  berie na vedomie proces zlepšovania pracovného prostredia poslancov a zamestnancov, o ktorom rozhodlo Predsedníctvo v decembri 2017 a ktorý bude pokračovať aj v roku 2019 s cieľom poskytnúť flexibilné pracovné priestory pre poslancov s cieľom uspokojiť potreby vyplývajúce z meniacich sa pracovných modelov a poskytnúť im po voľbách v roku 2019 tri kancelárie v Bruseli a dve v Štrasburgu; zdôrazňuje však, že by bolo užitočnejšie, keby boli v Štrasburgu k dispozícii flexibilné miesta pre schôdze; všíma si náklady na údržbu budov Parlamentu v roku 2019 vrátane bezpečnostných a environmentálnych požiadaviek; vyjadruje pochybnosti v súvislosti s veľmi vysokými nákladmi na určité navrhované stavby, konkrétne: odstránenie knižnice a súvisiacich kancelárií, rekonštrukcia reštaurácie pre poslancov (budova Spinelliho) a rekonštrukcia reštaurácie v budove Churchilla; vyzýva generálneho tajomníka, aby poskytol Výboru pre rozpočet všetky informácie o týchto rozhodnutiach pred čítaním rozpočtu v Parlamente na jeseň v roku 2018; keďže sa domnieva, že niektoré projekty budú odložené;

22.  vyjadruje pochybnosti v súvislosti so sumou 1,58 milióna EUR plánovanou na štúdie renovácie Spaakovej budovy vzhľadom na to, že na to už bolo vyčlenených 14 miliónov EUR v rozpočte na rok 2018; vyzýva generálneho tajomníka, aby poskytol Výboru pre rozpočet všetky informácie o tomto rozhodnutí pred čítaním rozpočtu v Parlamente na jeseň v roku 2018;

23.  žiada o bližšie podrobnosti o stave nábytku v budove ASP v Bruseli, ktoré opodstatnili jeho výmenu, a o postupe, ktorý viedol k rozhodnutiu vybrať nový nábytok, najmä o pomere ceny a potreby výmeny;

24.  berie na vedomie aktualizované vyhlásenie o poslaní informačných kancelárií, ktoré sa teraz majú nazývať „styčné kancelárie“, v súlade s rozhodnutím Predsedníctva z novembra 2017; konštatuje, že hlavnou úlohou styčnej kancelárie je poskytovať informácie a komunikovať na miestnej úrovni v mene Parlamentu politicky neutrálnym spôsobom s cieľom poskytovať informácie o Únii a jej politikách prostredníctvom činností externých zainteresovaných strán na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni; ako aj členov Európskeho výboru regiónov;

25.  konštatuje, že prvé časti východného krídla novej budovy KAD budú odovzdané a obsadené koncom roka 2018, pričom ostatné kancelárie východného krídla a konferenčné miestnosti budú obsadzované postupne v priebehu roka 2019; konštatuje, že bezprostredne potom začnú práce na západnom krídle;

26.  pripomína analýzu Dvora audítorov za rok 2014, v ktorej sa náklady na geografickú rozptýlenosť Parlamentu odhadli na 114 miliónov EUR ročne; okrem toho konštatuje závery svojho uznesenia z 20. novembra 2013 o umiestnení sídel inštitúcií Európskej únie(10), v ktorom sa uvádza, že 78 % všetkých služobných ciest riadnych zamestnancov Parlamentu je priamo podmienených jeho geografickým rozdelením; zdôrazňuje, že v správe sa takisto odhaduje environmentálny vplyv geografickej rozptýlenosti na úrovni od 11 000 do 19 000 ton emisií CO2; zdôrazňuje potenciálne úspory, ktoré možno dosiahnuť v rámci rozpočtu Európskeho parlamentu, pokiaľ bude mať jedno sídlo, a preto žiada plán na zavedenie jediného sídla;

27.  pripomína záväzok Parlamentu vyplývajúci zo smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorým sa stanovuje, že inštitúcie „sa bez toho, aby tým boli dotknuté príslušné rozpočtové pravidlá a pravidlá obstarávania zaviažu, že budú na budovy, ktoré vlastnia alebo užívajú, uplatňovať rovnaké požiadavky, ako sú požiadavky vzťahujúce sa na budovy ústredných vlád členských štátov podľa článkov 5 a 6“ danej smernice, z dôvodu veľkej viditeľnosti ich budov a vedúcej úlohy, ktorú by mali zohrávať v súvislosti s energetickou hospodárnosťou týchto budov; zdôrazňuje, že je naliehavé dodržiavať toto vyhlásenie, v neposlednom rade vzhľadom na vlastnú vierohodnosť pri súčasných prebiehajúcich revíziách smerníc o energetickej hospodárnosti budov a o energetickej efektívnosti;

Otázky týkajúce sa poslancov Európskeho parlamentu a akreditovaných asistentov

28.  víta prácu sekretariátu Európskeho parlamentu, sekretariátov politických skupín a kancelárií poslancov zameranú na posilnenie postavenia poslancov v rámci ich mandátu; nabáda na pokračovanie rozvoja tých služieb, ktoré zvyšujú schopnosť poslancov kontrolovať prácu Komisie a Rady a zastupovať občanov;

29.  víta najmä neustále sa zvyšujúcu kvalitu poradenstva a výskumu, ktoré sa poslancom a výborom poskytujú prostredníctvom výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS) a tematických sekcií; berie na vedomie strednodobé hodnotenie spolupráce medzi týmito dvoma službami, ktoré poskytol generálny tajomník v októbri 2017; žiada generálneho tajomníka, aby poskytol ďalšie informácie o tom, ako tieto dve služby koordinujú svoju činnosť s cieľom zabrániť duplicite a plniť potreby klientov; víta nové a existujúce osobitné projekty uplatnenia IT, ktoré sa budú úplne alebo čiastočne implementovať v priebehu roka 2019: projekt e-Parlament, projekt Systém na správu elektronických záznamov (Electronic Record Management System (ERMS)), program otvorenej digitálnej knižnice, nový projekt v oblasti výskumu a vývoja strojového učenia s prekladovými pamäťami a registračný nástroj pre účastníkov konferencií a podujatí;

30.  pripomína horeuvedené uznesenia z 5. apríla 2017 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2018(11) a z 25. októbra 2017 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018(12) a všetky odkazy na príspevok na všeobecné výdavky a žiadosti týkajúce sa tohto príspevku; opakuje žiadosť o transparentnosť, pokiaľ ide o príspevok na všeobecné výdavky poslancov; v tomto smere víta vytvorenie pracovnej skupiny Predsedníctva Parlamentu pre príspevok na všeobecné výdavky; pripomína očakávanie väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o príspevok na všeobecné výdavky, a potrebu pracovať na vymedzení presnejších pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti za výdavky povolené v rámci tohto príspevku bez toho, aby sa vytvárali dodatočné čisté náklady pre Európsky parlament;

31.  pripomína zásadu nezávislosti mandátu; v nadväznosti na nadchádzajúce rozhodnutie Predsedníctva opätovne vyzýva k väčšej transparentnosti v súvislosti s príspevkami na všeobecné výdavky, a to na základe prípadov najlepších postupov prijatých národnými delegáciami v Parlamente a členských štátoch; zdôrazňuje, že je možné zaviesť zmiešaný systém tam, kde časť príspevku na všeobecné výdavky zostane ako jednorazová platba a zvyšok sa bude vyplácať na základe faktúr alebo bude podliehať auditu; opätovne zdôrazňuje, že zvýšenie účinnosti a transparentnosti príspevku na všeobecné výdavky neznamená zásah do súkromia;

32.  naliehavo žiada pracovnú skupinu Predsedníctva Parlamentu pre príspevok na všeobecné výdavky, aby dokončila svoju prácu s cieľom umožniť posúdenie odporúčaní založených na stanovisku Parlamentu vyjadrenom v októbri 2017 pred voľbami do 9. zákonodarného zboru;

33.  opakovane vyzýva Predsedníctvo, aby zabezpečilo dodržiavanie sociálnych a dôchodkových práv poslancov a akreditovaných asistentov poslancov a dostupnosť primeraných finančných prostriedkov; v tejto súvislosti opakuje svoju žiadosť nájsť realizovateľné riešenie pre tých akreditovaných asistentov, ktorí na konci súčasného obdobia pracovali pre poslancov bez prerušenia dve volebné obdobia, ale po dosiahnutí dôchodkového veku nebudú mať právo prístupu k európskemu systému dôchodkových práv, pretože im bude chýbať určitý čas z potrebnej desaťročnej služby, ktorá je stanovená v služobnom poriadku, z dôvodu konania predčasných volieb v roku 2014 a oneskorení pri potvrdzovaní nových zmlúv akreditovaných asistentov pre veľké pracovné zaťaženie v období po voľbách v roku 2009; pripomína, že v článku 27 ods. 2 štatútu poslancov Európskeho parlamentu sa stanovuje, že „nadobudnuté práva alebo budúce nároky zostávajú zachované v plnom rozsahu“; berie však na vedomie pretrvávajúce problémy v súvislosti s dobrovoľným dôchodkovým fondom a žiada Predsedníctvo a generálneho tajomníka, aby preskúmali všetky možnosti s cieľom minimalizovať zaťaženie rozpočtu Parlamentu;

34.   považuje rozpočtové prostriedky v rozpočtovom riadku 422 „Výdavky súvisiace s asistentskou výpomocou“ za primerané;

35.  berie na vedomie revíziu výšky príspevkov pre akreditovaných parlamentných asistentov (APA) na účely ich služobných ciest medzi tromi pracoviskami Parlamentu; pripomína svoju výzvu Predsedníctvu, aby prijalo opatrenia s cieľom dosiahnuť od nasledujúceho legislatívneho obdobia úplnú harmonizáciu úradníkov, ostatných zamestnancov a akreditovaných asistentov;

36.  so zreteľom na nasledujúce volebné obdobie opätovne vyzýva Konferenciu predsedov, aby zrevidovala vykonávacie ustanovenia upravujúce prácu delegácií a služobné cesty mimo Európskej únie; zdôrazňuje, že takáto revízia by mala brať do úvahy možnosť, že by akreditovaní asistenti za určitých podmienok sprevádzali poslancov na oficiálnych delegáciách a služobných cestách Parlamentu;

37.  vyzýva Predsedníctvo EP, aby zmenilo svoje rozhodnutie z 19. apríla 2010 o pravidlách týkajúcich stážistov poslancov, aby im zmluvne bola zabezpečená dôstojná odmena; zdôrazňuje, že odmeňovanie stážistov v kanceláriách poslancov alebo v politických skupinách musí byť aspoň na takej úrovni, aby sa zabezpečilo, že ich mzdy budú pokrývať životné náklady v Bruseli alebo v meste, kde sa stáže uskutočňujú;

38.  domnieva sa, že by sa mali poskytnúť primerané finančné prostriedky na vykonávanie plánu prispôsobenia preventívnych a včasných podporných opatrení na riešenie konfliktov a obťažovania medzi poslancami, akreditovanými asistentmi a ostatnými zamestnancami;

Otázky týkajúce sa zamestnancov

39.  znižuje plán pracovných miest svojho generálneho sekretariátu na rok 2019 o 59 pracovných miest (cieľ zníženia počtu zamestnancov o 1 %) v súlade s dohodou zo 14. novembra 2015, ktorú dosiahol s Radou v otázke všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016, kde sa stanovilo pokračovanie ročných opatrení Parlamentu na znižovanie počtu zamestnancov do roku 2019;

40.  domnieva sa, že v čase, keď je pravdepodobné, že finančné a ľudské zdroje, ktoré sú k dispozícii inštitúciám Únie, budú stále viac obmedzené, je dôležité, aby samy inštitúcie boli schopné prijímať a udržať si najkvalitnejších pracovníkov s cieľom riešiť prichádzajúce zložité výzvy v súlade so zásadami zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti;

41.   domnieva sa, že až do prestávky počas volieb bude Parlament čeliť mimoriadnej situácii, ktorá bude výsledkom súbehu zvyčajného ruchu na konci volebného obdobia s komplexným balíkom legislatívnych návrhov týkajúcich sa VFR, brexitom a rastúcim počtom trialógov; domnieva sa, že na to, aby Parlament a jeho výbory mohli vykonávať hlavné činnosti, je nevyhnutné naďalej zabezpečovať primeranú úroveň logistických a ľudských zdrojov;

42.  poveruje generálneho tajomníka, aby nadviazal na platné dohody o spolupráci medzi Parlamentom, Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom; výskumná služba Európskeho parlamentu (EPRS) je v tejto veci veľmi dobrým príkladom; žiada, aby sa identifikovali oblasti, vrátane IT služieb a bezpečnosti, nie však výlučne tie, v ktorých je možné zvýšiť synergie funkcií back-office využitím skúseností Parlamentu a oboch orgánov, pričom sa v plnej miere zohľadnia ťažkosti v oblasti správy a rozdiely z hľadiska rozsahu služieb s cieľom vypracovať spravodlivé dohody o spolupráci; ďalej žiada generálneho tajomníka, aby vypracoval štúdiu o možnej synergii v oblasti funkcií a služieb back-office s inými inštitúciami;

43.  žiada o posúdenie úspor a výhod pre každú stranu, ktoré sa dosiahli vďaka medziinštitucionálnej dohode o administratívnej spolupráci medzi Európskym parlamentom, Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, a to tak v oblastiach podliehajúcich spoločným službám, ako aj v oblastiach podliehajúcich spolupráci, a o vyhodnotení potenciálnych úspor a prínosov možných budúcich dohôd s inými inštitúciami a agentúrami;

44.  víta uznesenie Európskeho parlamentu o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ(13); zastáva názor, že uznesenie je dôležitým krokom k účinnejšiemu boju proti sexuálnemu obťažovaniu a všetkým formám nevhodného správania v Európskej únii a jej inštitúciách vrátane Európskeho parlamentu; požaduje, aby sa na realizáciu požiadaviek uznesenia vyčlenili primerané zdroje;

Ďalšie otázky

45.  berie na vedomie zaužívanú prax „zberného prenosu“ (ramassage) na konci roka s cieľom prispieť na prebiehajúce stavebné projekty; na základe údajov za roky 2014, 2015, 2016 a 2017 zdôrazňuje, že tzv. zberný prenos na konci tohto roka sa vykonáva systematicky v tých istých kapitolách a hlave a až na niekoľko výnimiek aj presne v tých istých riadkoch; pýta sa preto, či sa tieto kapitoly a riadky plánovane nadhodnocujú s cieľom zhromaždiť finančné prostriedky na financovanie rozpočtovej politiky;

46.  spochybňuje potrebu umiestnenia slúchadiel s mikrofónom a inštaláciu webových kamier v kanceláriách v Bruseli a Štrasburgu pre všetkých parlamentných asistentov, hoci väčšina z nich o to dokonca ani nepožiadala; spochybňuje preto náklady na takéto rozhodnutie a dôvody, ktoré viedli k jeho prijatiu; vyzýva generálneho tajomníka, aby poskytol Výboru pre rozpočet všetky informácie o tomto rozhodnutí;

47.  poznamenáva, že obmedzenia prístupu do priestorov stravovania Parlamentu boli zrušené 1. januára 2017; súhlasí s tým, aby každý, kto pracuje v budovách Parlamentu alebo vstupuje do jeho priestorov z dôvodu konania medziinštitucionálnej schôdze, mohol mať obed v jedálňach a reštauráciách Parlamentu; konštatuje však, že prístup do samoobslužnej jedálne v budove ASP v Bruseli a v budove LOW v Štrasburgu sa stal veľmi komplikovaným, keďže sa tam každodenne vyskytujú skupiny návštevníkov; preto žiada, aby sa rýchlo obnovili kontroly pri vstupe do týchto dvoch samoobslužných jedální, a to nie na kontrolu členov a zamestnancov iných inštitúcií, ale na systematické nasmerovanie týchto skupín do priestorov reštaurácie, ktoré sú pre nich určené;

48.  berie na vedomie prebiehajúci dialóg medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi; zdôrazňuje potrebu prekročiť rámec súčasného Európskeho parlamentného týždňa s cieľom umožniť trvalé synergie, pokiaľ ide o vzťahy medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi; v tejto súvislosti žiada, aby sa tento dialóg posilnil s cieľom dosiahnuť lepšie chápanie prínosu Parlamentu a Únie v členských štátoch;

49.  žiada o modernizáciu európskeho mediálneho centra schváleného v rámci rozpočtu na rok 2018 v záujme spolupráce s televíznymi stanicami, sociálnymi médiami a ďalšími partnermi na účely odbornej prípravy mladých novinárov, najmä vo vzťahu k novému vedeckému a technologickému vývoju a k partnersky preskúmaným správam založeným na faktoch;

50.  víta úsilie Parlamentu o podporu udržateľnej mobility;

51.  vyzýva Parlament, aby prijal ekologicky udržateľný prístup a aby bola čo najväčšia časť každej činnosti vykonávanej v rámci neho šetrná k životnému prostrediu;

52.  berie na vedomie vytvorenie pracovnej skupiny pre mobilitu, ktorá by mala pracovať inkluzívne a s jasným mandátom; zdôrazňuje, že Európsky parlament musí na svojich pracoviskách dodržiavať všetky platné regionálne právne predpisy vrátane tejto oblasti; vyjadruje podporu využívaniu existujúceho priameho vlakového spojenia medzi Európskym parlamentom v Bruseli a letiskom; žiada zodpovedné služby, aby v súvislosti s tým prehodnotili zloženie a veľkosť svojich vozových parkov; vyzýva Predsedníctvo, aby bezodkladne vytvorilo systém stimulov na podporu využívania bicyklov pri dochádzaní do zamestnania; poznamenáva, že takýto systém je už zavedený v iných inštitúciách, konkrétne v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore;

53.  vyzýva generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby presadzovali kultúru zostavovania rozpočtu založeného na výkonnosti v rámci celej administratívy Parlamentu a prístup štíhleho manažmentu s cieľom zvýšiť efektívnosť, zredukovať administratívu a obmedziť byrokraciu v rámci vnútornej činnosti tejto inštitúcie; zdôrazňuje, že skúsenosť so štíhlym manažmentom je neustálym zlepšovaním pracovného postupu vďaka zjednodušeniu a skúsenosti administratívnych pracovníkov;

o

o  o

54.  schvaľuje odhady na rozpočtový rok 2019;

55.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a odhady Rade a Komisii.

PRÍLOHA: NÁVRH ODHADOV

 

SPRÁVA GENERÁLNEHO TAJOMNÍKA

PRE ČLENOV PREDSEDNÍCTVA

O ODHADOCH ROZPOČTU EURÓPSKEHO PARLAMENTU NA ROZPOČTOVÝ ROK 2019

 

NÁVRH ODHADOV

2019

Príspevok Európskej únie k financovaniu výdavkov

Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2019

Názov

Suma

 

 

Výdavky

1 999 144 000

Vlastné zdroje

176 893 540

Potrebný príspevok

1 822 250 460

PRÍJMY

Hlava Kapitola Článok Položka

Názov

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

 

 

 

 

 

4

PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCIÁCH A V OSTATNÝCH ORGÁNOCH ÚNIE

 

 

 

4 0

RÔZNE DANE A ODVODY

 

 

 

4 0 0

Výnosy z daní odvádzaných z platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov, ostatných zamestnancov a osôb poberajúcich dôchodok

82 449 930

76 861 414

73 998 872

4 0 3

Výnosy z dočasného príspevku z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

p.m

p.m

17 371

4 0 4

Výnosy z mimoriadneho odvodu a zo solidárnej dane z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

11 681 950

11 551 312

11 067 302

 

 

94 131 880

88 412 726

85 083 544

Kapitola 4 0 — Súčet

4 1

PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

 

 

 

4 1 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

67 193 160

66 291 673

62 567 541

4 1 1

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

9 200 000

9 200 000

7 596 194

4 1 2

Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia v prípade pracovného voľna z osobných dôvodov

10 000

10 000

49 218

 

 

76 403 160

75 501 673

70 212 953

Kapitola 4 1 — Súčet

4 2

OSTATNÉ PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

 

 

 

4 2 1

Príspevky poslancov Európskeho parlamentu do systému dôchodkového zabezpečenia pre starobný dôchodok

p.m

p.m

0

 

Kapitola 4 2 — Súčet

0

0

0

 

Hlava 4 — Súčet

170 535 040

163 914 399

155 296 497

5

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

 

 

 

5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

 

 

 

5 0 0

Výnosy z predaja hnuteľného majetku (dodávky tovaru)

10 000

p.m

0

5 0 0 0

Výnosy z predaja dopravných prostriedkov — Pripísané príjmy

p.m

p.m

0

5 0 0 1

Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku — Pripísané príjmy

5 000

p.m

0

5 0 0 2

Výnosy z poskytovania tovaru iným inštitúciám alebo orgánom — Pripísané príjmy

10 000

p.m

162

5 0 1

Výnosy z predaja nehnuteľného majetku

p.m

p.m

0

5 0 2

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov — Pripísané príjmy

1 000

p.m

0

 

Kapitola 5 0 — Súčet

16 000

p.m

162

5 1

VÝNOSY Z NÁJMU

 

 

 

5 1 1

Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku a úhrada nákladov spojených s nájmom

4 186 000

p.m

 

5 1 1 0

Príjmy z nájmu a z podnájmu nehnuteľného majetku — Pripísané príjmy

3 547 000

p.m

3 016 718

5 1 1 1

Úhrada nákladov spojených s nájmom — Pripísané príjmy

639 000

p.m

52 903

 

Kapitola 5 1 — Súčet

4 186 000

p.m

3 069 621

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV A Z BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV

 

 

 

5 2 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie

50 000

50 000

2 077

 

Kapitola 5 2 — Súčet

50 000

50 000

2 077

5 5

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB A PRÁC

 

 

 

5 5 0

Príjmy zo služieb a prác poskytnutých iným inštitúciám alebo orgánom vrátane náhrad vrátených inými inštitúciami alebo orgánmi za diéty na služobné cesty zaplatené v ich mene — Pripísané príjmy

1 285 000

p.m

5 546 788

5 5 1

Príjmy od tretích strán zo služieb alebo prác poskytnutých na ich žiadosť — Pripísané príjmy

p.m

p.m

755 042

 

Kapitola 5 5 — Súčet

1 285 000

p.m

6 301 830

5 7

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

 

 

 

5 7 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm — Pripísané príjmy

717 500

p.m

4 122 802

5 7 1

Účelovo viazané príjmy, ako sú príjmy z nadácií, dotácie, dary a odkazy v závetoch, vrátane účelovo viazaných príjmov osobitných pre každú inštitúciu — Pripísané príjmy

p.m

p.m

0

5 7 2

Náhrada výdavkov na sociálne zabezpečenie vynaložených v mene inej inštitúcie

p.m

p.m

0

5 7 3

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie — Pripísané príjmy

3 000

p.m

3 669 132

 

Kapitola 5 7 — Súčet

720 500

p.m

7 791 934

5 8

RÔZNE PLATBY

 

 

 

5 8 1

Príjmy z poistenia — Pripísané príjmy

p.m

p.m

20 162 097

 

Kapitola 5 8 — Súčet

p.m

 

 

 

Hlava 5 — Súčet

6 257 500

50 000

37 327 720

6

PRÍSPEVKY A ÚHRADY V RÁMCI DOHÔD A PROGRAMOV ÚNIE

 

 

 

6 6

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY

 

 

 

6 6 0

Ostatné príspevky a náhrady

100 000

p.m

p.m

6 6 0 0

Ostatné pripísané príspevky a náhrady — Pripísané príjmy

100 000

p.m

12 731 797

6 6 0 1

Ostatné nepripísané príspevky a náhrady

p.m

p.m

0

 

Kapitola 6 6 — Súčet

100 000

p.m

12 731 797

 

Hlava 6 — Súčet

100 000

p.m

12 731 797

9

RÔZNE PRÍJMY

 

 

 

9 0

RÔZNE PRÍJMY

 

 

 

9 0 0

Rôzne príjmy

1 000

1 000

1 638 371

 

Kapitola 9 0 — Súčet

1 000

1 000

1 638 371

 

Hlava 9 — Súčet

1 000

1 000

1 638 371

 

CELKOVÝ SÚČET

176 893 540

163 965 399

206 994 385

VÝDAVKY

Všeobecný prehľad rozpočtových prostriedkov (na roky 2019 a 2018) a plnenia (v roku 2017)

Hlava Kapitola

Názov

Rozpočtové prostriedky 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

 

 

 

 

 

1

OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

ČLENOVIA INŠTITÚCIE

224 910 000

211 876 000

203 969 300

1 2

ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

683 275 000

669 114 000

641 373 448

1 4

OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

142 607 000

144 478 333

138 007 588

1 6

OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

20 662 000

18 648 150

14 743 257

 

Hlava 1 — Súčet

 

1 071 454 000

1 044 116 483

998 093 592

 

 

 

 

 

2

BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, ZARIADENIE A RÔZNE

 

 

 

 

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

225 411 000

227 352 000

267 588 704

2 1

VÝPOČTOVÁ TECHNIKA, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK

178 085 200

166 773 500

161 271 592

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

8 415 500

7 103 000

4 681 409

 

Hlava 2 — Súčet

411 911 700

401 228 500

433 541 705

 

 

 

 

 

3

VÝDAVKY V SÚVISLOSTI S VÝKONOM VŠEOBECNÝCH ÚLOH INŠTITÚCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

ZASADNUTIA A KONFERENCIE

33 630 000

36 693 000

32 136 133

3 2

ODBORNÉ PORADENSTVO A INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

123 823 300

144 268 390

114 596 561

 

Hlava 3 — Súčet

157 453 300

180 961 390

146 732 695

 

 

 

 

 

4

VÝDAVKY V SÚVISLOSTI S VÝKONOM OSOBITNÝCH ÚLOH INŠTITÚCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

OSOBITNÉ VÝDAVKY NIEKTORÝCH INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

130 180 000

114 770 000

109 814 922

4 2

VÝDAVKY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA ASISTENTSKÚ VÝPOMOC

209 160 000

208 171 000

200 971 143

4 4

ZASADNUTIA A INÉ ČINNOSTI POSLANCOV A BÝVALÝCH POSLANCOV

460 000

440 000

420 000

 

Hlava 4 — Súčet

339 800 000

323 381 000

311 206 065

 

 

 

 

 

5

ÚRAD PRE EURÓPSKE POLITICKÉ STRANY A EURÓPSKE POLITICKÉ NADÁCIE A VÝBOR NEZÁVISLÝCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

 

 

 

5 0

VÝDAVKY ÚRADU PRE EURÓPSKE POLITICKÉ STRANY A EURÓPSKE POLITICKÉ NADÁCIE A VÝBORU NEZÁVISLÝCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

p.m.

p.m.

0

 

Hlava 5 — Súčet

0

0

0

 

 

 

 

 

10

OSTATNÉ VÝDAVKY

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

PREDBEŽNE VYČLENENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

0

10 1

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY

18 525 000

1 000 000

0

10 3

REZERVA NA PROCES ROZŠIROVANIA

p.m.

p.m.

0

10 4

REZERVA NA INFORMAČNÚ A KOMUNIKAČNÚ POLITIKU

p.m.

p.m.

0

10 5

PREDBEŽNE VYČLENENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY NA BUDOVY

p.m.

p.m.

0

10 6

REZERVA NA PRIPRAVOVANÉ PRIORITNÉ PROJEKTY

p.m.

p.m.

0

10 8

REZERVA NA SYSTÉM EMAS

p.m.

p.m.

0

 

Hlava 10 — Súčet

18 525 000

1 000 000

0

 

CELKOVÝ SÚČET

 

1 999 144 000

1 950 687 373

1 889 574 057

ODDIEL I — EURÓPSKY PARLAMENT

Príjmy — Vlastné zdroje

Hlava 4 — Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie

Kapitola 4 0 — Rôzne dane a odvody

Článok 4 0 0 — Výnosy z daní odvádzaných z platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov, ostatných zamestnancov a osôb poberajúcich dôchodok

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

82 449 930

76 861 414

73 998 872,04

Právny základ

Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie, a najmä jeho článok 12.

Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 z 29. februára 1968, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 8).

Článok 4 0 3 — Výnosy z dočasného príspevku z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

p.m.

p.m.

17 370,67

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 66a v znení účinnom do 15. decembra 2003.

Článok 4 0 4 — Výnosy z mimoriadneho odvodu a zo solidárnej dane z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

11 681 950

11 551 312

11 067 301,69

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 66a.

Kapitola 4 1 — Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

Článok 4 1 0 — Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

67 193 160

66 291 673

62 567 540,69

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 83 ods. 2.

Článok 4 1 1 — Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

9 200 000

9 200 000

7 596 194,14

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä článok 4, článok 11 ods. 2 a 3 a článok 48 jeho prílohy VIII.

Článok 4 1 2 — Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia v prípade pracovného voľna z osobných dôvodov

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

10 000

10 000

49 218,19

Kapitola 4 2 — Ostatné príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

Článok 4 2 1 — Príspevky poslancov Európskeho parlamentu do systému dôchodkového zabezpečenia pre starobný dôchodok

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

p.m.

p.m.

0,—

Právny základ

Pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich príloha III.

Hlava 5 — Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

Kapitola 5 0 — Výnosy z predaja hnuteľného majetku (dodávky tovaru) a nehnuteľného majetku

Článok 5 0 0 — Výnosy z predaja hnuteľného majetku (dodávky tovaru)

Položka 5 0 0 0 — Výnosy z predaja dopravných prostriedkov — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Táto položka je určená na zaúčtovanie príjmov z predaja alebo čiastočnej výmeny dopravných prostriedkov, ktoré patria inštitúcii.

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Položka 5 0 0 1 — Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

5 000

p.m.

 

Poznámky

Táto položka je určená na zaúčtovanie príjmov z predaja alebo čiastočnej výmeny iného hnuteľného majetku, ako sú dopravné prostriedky, ktorý patrí inštitúcii.

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Položka 5 0 0 2 — Výnosy z poskytovania tovaru iným inštitúciám alebo orgánom — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

10 000

p.m.

162,00

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

V prílohe k tomuto rozpočtu sa uvedú podrobné údaje o výdavkoch a príjmoch plynúcich z pôžičiek, nájomného alebo poskytovania služieb v rámci tejto rozpočtovej položky.

Článok 5 0 1 — Výnosy z predaja nehnuteľného majetku

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento článok je určený na zaúčtovanie príjmu z predaja nehnuteľného majetku, ktorý patrí inštitúcii.

Článok 5 0 2 — Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

1 000

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Tento článok obsahuje aj príjmy z predaja týchto produktov v elektronickej podobe.

Kapitola 5 1 — Výnosy z nájmu

Článok 5 1 1 — Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku a úhrada nákladov spojených s nájmom

Položka 5 1 1 0 — Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

3 547 000

p.m.

3 016 717,90

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

V prílohe k tomuto rozpočtu sa uvedú podrobné údaje o výdavkoch a príjmoch plynúcich z pôžičiek, nájomného alebo poskytovania služieb v rámci tejto rozpočtovej položky.

Položka 5 1 1 1 — Úhrada nákladov spojených s nájmom — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

639 000

p.m.

52 903,00

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Kapitola 5 2 — Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov

Článok 5 2 0 — Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

50 000

50 000

2 076,80

Poznámky

Tento článok je určený na zaúčtovanie príjmov z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankových a iných úrokov na účtoch inštitúcie.

Kapitola 5 5 — Príjmy z poskytnutých služieb a prác

Článok 5 5 0 — Príjmy zo služieb a prác poskytnutých iným inštitúciám alebo orgánom vrátane náhrad vrátených inými inštitúciami alebo orgánmi za diéty na služobné cesty zaplatené v ich mene — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

1 285 000

p.m.

5 546 788,16

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Článok 5 5 1 — Príjmy od tretích strán zo služieb alebo prác poskytnutých na ich žiadosť — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

p.m.

p.m.

755 041,57

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Kapitola 5 7 — Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie

Článok 5 7 0 — Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

717 500

p.m.

4 122 801,83

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Článok 5 7 1 — Účelovo viazané príjmy, ako sú príjmy z nadácií, dotácie, dary a odkazy v závetoch, vrátane účelovo viazaných príjmov osobitných pre každú inštitúciu — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do okruhov, kde sú uvedené počiatočné výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Článok 5 7 2 — Náhrada výdavkov na sociálne zabezpečenie vynaložených v mene inej inštitúcie

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento článok je určený na zaúčtovanie príjmu z úhrady výdavkov na sociálne zabezpečenie vynaložených v mene inej inštitúcie.

Článok 5 7 3 — Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

3 000

p.m.

3 669 131,72

Kapitola 5 8 — Rôzne platby

Článok 5 8 1 — Príjmy z poistenia — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

p.m.

p.m.

20 162 096,72

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Tento článok zahŕňa zároveň aj náhradu mzdy úradníkov poisťovacou spoločnosťou v prípade úrazu.

Hlava 6 — Príspevky a náhrady v rámci dohôd a programov Únie

Kapitola 6 6 — Ostatné príspevky a náhrady

Článok 6 6 0 — Ostatné príspevky a náhrady

Položka 6 6 0 0 — Ostatné pripísané príspevky a náhrady — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

100 000

p.m.

12 731 797,26

Poznámky

Táto položka je v súlade s článkom 21 nariadenia o rozpočtových pravidlách určená na zaúčtovanie príjmov, ktoré nie sú uvedené v ostatných častiach hlavy 6 a ktoré umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov na financovanie výdavkov, ku ktorým sú tieto príjmy pripísané.

Položka 6 6 0 1 — Ostatné nepripísané príspevky a náhrady

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Rôzne príjmy

Kapitola 9 0 — Rôzne príjmy

Článok 9 0 0 — Rôzne príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Plnenie 2017

1 000

1 000

1 638 370,61

Poznámky

Tento článok je určený na zaúčtovanie rôznych príjmov.

V prílohe k tomuto rozpočtu sa uvedú podrobné údaje o výdavkoch a príjmoch plynúcich z pôžičiek, nájomného alebo poskytovania služieb v rámci tohto článku.

Výdavky— Výdavky

Hlava 1 — Osoby pracujúce v inštitúcii

Kapitola 1 0 — Členovia inštitúcie

Článok 1 0 0 — Platy a príspevky

Položka 1 0 0 0 — Platy

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

78 020 000

77 125 000

75 582 239,05

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platov stanovených v štatúte poslancov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Právny základ

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho články 9 a 10.

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 1 a 2.

Položka 1 0 0 4 — Bežné cestovné výdavky

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

59 040 000

68 500 000

66 850 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov a diét spojených s cestami na pracoviská a z pracovísk a s inými služobnými cestami.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 25 000 EUR.

Právny základ

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 20.

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 10 až 21 a článok 24.

Položka 1 0 0 5 — Ostatné cestovné výdavky

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

5 670 000

6 200 000

5 700 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu doplnkových cestovných nákladov a nákladov na cesty poslancov do členského štátu, v ktorom boli zvolení.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 1 000 EUR.

Právny základ

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 20.

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 22 a 23.

Položka 1 0 0 6 — Príspevok na všeobecné výdavky

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

42 900 000

40 213 000

38 910 938,44

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu výdavkov vyplývajúcich z parlamentnej činnosti poslancov v súlade s vykonávacími pravidlami k štatútu poslancov Európskeho parlamentu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 170 000 EUR.

Právny základ

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 20.

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 25 až 28.

Položka 1 0 0 7 — Príspevky na výkon funkcie

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

187 000

185 000

162 322,21

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych diét a príspevkov na reprezentáciu, ktoré sú spojené s výkonom funkcie predsedu Európskeho parlamentu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 20.

Rozhodnutie Predsedníctva zo 17. júna 2009.

Článok 1 0 1 — Úrazové a zdravotné poistenie a iné opatrenia sociálneho zabezpečenia

Položka 1 0 1 0 — Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

2 930 000

2 923 000

2 058 839,26

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov úrazového poistenia a náhradu liečebných nákladov poslancov, ako aj poistenia pre prípad straty a odcudzenia osobných vecí poslancov.

Sú určené aj na poistenie poslancov a pomoc poslancom v prípade nutnosti repatriácie počas služobných ciest, ak vážne ochorejú, utrpia úraz alebo ak im nepredvídateľné udalosti znemožnia riadny priebeh cesty. Pomoc zahŕňa zorganizovanie repatriácie a úhradu nákladov, ktoré s ňou súvisia.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 200 000 EUR.

Právny základ

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho články 18 a 19.

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 3 až 9 a článok 29.

Spoločné predpisy o poistení úradníkov Európskej únie pre prípad úrazu a choroby z povolania.

Spoločné predpisy o poistení úradníkov Európskych spoločenstiev pre prípad choroby.

Rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú všeobecné vykonávacie pravidlá úhrad liečebných nákladov.

Položka 1 0 1 2 — Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

876 000

805 000

655 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie určitých výdavkov potrebných na poskytnutie pomoci poslancovi s ťažkým zdravotným postihnutím.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Právny základ

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich článok 30.

Článok 1 0 2 — Dočasné príspevky

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

20 690 000

960 000

645 727,51

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie dočasného príspevku po skončení mandátu poslanca.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Právny základ

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 13.

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 45 až 48 a článok 77.

Článok 1 0 3 — Dôchodky

Položka 1 0 3 0 — Starobné dôchodky (PÚVPP)

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

11 410 000

11 540 000

10 450 954,11

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vyplácania starobného dôchodku po skončení mandátu poslanca.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 150 000 EUR.

Právny základ

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich článok 75 a príloha III k Pravidlám o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu (ďalej len „pravidlá PÚVPP“).

Položka 1 0 3 1 — Invalidné dôchodky (PÚVPP)

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

274 000

310 000

302 405,62

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vyplácania dôchodku v prípade invalidity poslanca, ktorá nastane počas trvania jeho mandátu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Právny základ

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich článok 75 a príloha II k Pravidlám o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu (ďalej len „pravidlá PÚVPP“).

Položka 1 0 3 2 — Pozostalostné dôchodky (PÚVPP)

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

2 113 000

2 315 000

1 980 873,42

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vyplácania pozostalostného a/alebo sirotského dôchodku v prípade úmrtia poslanca alebo bývalého poslanca.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 15 000 EUR.

Právny základ

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich článok 75 a príloha I k Pravidlám o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu (ďalej len „pravidlá PÚVPP“).

Položka 1 0 3 3 — Dobrovoľné dôchodkové zabezpečenie pre poslancov

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku inštitúcie do systému dobrovoľného doplnkového dôchodkového zabezpečenia poslancov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 500 EUR.

Právny základ

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 27.

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich článok 76 a príloha VII k Pravidlám o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu (ďalej len „pravidlá PÚVPP“).

Článok 1 0 5 — Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

800 000

800 000

670 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky pre poslancov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich článok 44.

Rozhodnutie Predsedníctva z 23. októbra 2017 o jazykových kurzoch a kurzoch výpočtovej techniky pre poslancov.

Kapitola 1 2 — Úradníci a dočasní zamestnanci

Článok 1 2 0 — Platy a iné nároky

Položka 1 2 0 0 — Platy a príspevky

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

678 300 000

664 350 000

637 428 655,80

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na nasledujúce výdavky súvisiace s úradníkmi a dočasnými zamestnancami na pracovných miestach uvedených v pláne stavu zamestnancov:

—  platy, príspevky a ostatné platby súvisiace s platmi,

—  zdravotné a úrazové poistenie, poistenie pre prípad choroby z povolania a iné náklady na sociálne zabezpečenie,

—  paušálne príspevky za nadčasy,

—  ďalšie príspevky a prídavky,

—  príspevky na cestovné náklady úradníkov alebo dočasných zamestnancov, ich manželiek/manželov alebo závislých osôb z miesta výkonu práce do miesta pôvodu,

—  dôsledky úprav podľa opravných koeficientov, ktoré sa vzťahujú na platy a tú časť platu, ktorá sa poukazuje mimo krajiny pracoviska,

—  poistenie dočasných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti, ako aj odvody inštitúcie za dočasných zamestnancov s cieľom umožniť im získať alebo udržať si dôchodkové práva v krajine ich pôvodu.

Sú určené aj na pokrytie úrazového poistenia užívateľov športového centra Európskeho parlamentu v Bruseli a Štrasburgu pre prípad úrazu pri výkone športových aktivít.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 450 000 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Položka 1 2 0 2 — Platené nadčasy

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

110 000

134 000

50 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na odmeny za nadčasy podľa podmienok stanovených v právnom základe.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 56 a príloha VI.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Položka 1 2 0 4 — Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

3 060 000

3 430 000

2 950 000,00

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie:

—  cestovných nákladov úradníkov a dočasných zamestnancov (vrátane ich rodinných príslušníkov) spojených s nástupom do služby, s odchodom zo služby a s preložením,

—  príspevkov na usídlenie a presídlenie a nákladov na sťahovanie úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí musia pri nástupe do služby alebo zmene miesta výkonu práce, ako aj pri ukončení služby a následnom usídlení na inom mieste zmeniť bydlisko,

—  diét pre úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí predložia dôkaz, že musia pri nástupe do služby alebo pri preradení na nové pracovisko zmeniť miesto svojho bydliska,

—  kompenzácie pre úradníka v skúšobnej lehote, ktorý bol prepustený z dôvodu zjavne neuspokojivého pracovného výkonu,

—  náhrady pre dočasného zamestnanca, ktorého zmluva bola ukončená zo strany inštitúcie,

—  rozdielu medzi príspevkami zmluvných zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia členského štátu a príspevkami do systému Únie v prípade zmeny pracovného zaradenia zamestnancov na základe zmluvy.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Článok 1 2 2 — Príspevky pri predčasnom ukončení výkonu služby

Položka 1 2 2 0 — Príspevky v prípade prepustenia a voľna zo služobných dôvodov

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1 805 000

1 200 000

944 791,98

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov vyplácaných:

—  úradníkom, ktorí boli v dôsledku opatrenia na zníženie počtu pracovných miest v inštitúcii zaradení mimo činnej služby,

—  úradníkom, ktorí čerpajú voľno na plnenie organizačných potrieb spojených so získavaním nových spôsobilostí v rámci inštitúcie,

—  úradníkom a dočasným zamestnancom politických skupín v platovej triede AD 16 a AD 15, ktorí sú prepustení zo služobných dôvodov.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené aj na pokrytie príspevkov zamestnávateľa na zdravotné poistenie a na vyrovnanie dôsledkov použitia opravných koeficientov na úpravu týchto príspevkov (s výnimkou zamestnancov poberajúcich príspevky podľa článku 42c služobného poriadku, ktorí nemajú nárok na opravný koeficient).

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho články 41, 42c a 50 a jeho príloha IV, ako aj článok 48a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Položka 1 2 2 2 — Príspevky pri ukončení výkonu služby a osobitný systém odchodu do dôchodku pre úradníkov a dočasných zamestnancov

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky majú pokrývať:

—  príspevky podľa ustanovení služobného poriadku alebo nariadení Rady (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 a (ES, Euratom) č. 1748/2002,

—  príspevky zamestnávateľa na zdravotné poistenie zamestnancov poberajúcich príspevky,

—  vyrovnanie dôsledkov úprav rôznych príspevkov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho články 64 a 72.

Nariadenie Rady (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 zo 17. novembra 1995, ktorým sa zavádzajú osobitné opatrenia na skončenie služobného pomeru dočasných zamestnancov Európskych spoločenstiev v dôsledku pristúpenia Rakúska, Fínska a Švédska (Ú. v. ES L 280, 23.11.1995, s. 4).

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1748/2002 z 30. septembra 2002, ktorým sa v rámci modernizácie Európskeho parlamentu zavádzajú osobitné opatrenia na skončenie služby úradníkov Európskych spoločenstiev menovaných na stále pracovné miesto v Európskom parlamente a dočasných zamestnancov pracujúcich v politických skupinách Európskeho parlamentu (Ú. v. ES L 264, 2.10.2002, s. 9).

Kapitola 1 4 — Ostatní zamestnanci a externé služby

Článok 1 4 0 — Ostatní zamestnanci a externí pracovníci

Položka 1 4 0 0 — Ostatní zamestnanci — Generálny sekretariát a politické skupiny

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

54 061 000

47 441 000

43 861 462,94

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie týchto výdavkov okrem výdavkov týkajúcich sa ostatných zamestnancov generálneho riaditeľstva pre bezpečnosť, ktorí vykonávajú funkcie týkajúce sa bezpečnosti osôb a majetku, bezpečnosti informácií a hodnotenia rizík, a výdavkov týkajúcich sa ostatných zamestnancov, ktorí vykonávajú úlohy vodičov na generálnom sekretariáte alebo zabezpečujú ich koordináciu:

—  platy vrátane príspevkov a prídavkov ostatných zamestnancov vrátane zmluvných zamestnancov a osobitných poradcov (v zmysle Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie), príspevky zamestnávateľa do rôznych systémov sociálneho zabezpečenia, najmä do systému Spoločenstva, ako aj vyrovnanie dôsledkov použitia opravných koeficientov na úpravu platov týchto zamestnancov,

—  zamestnávanie dočasného personálu,

—  faktúry vystavené PMO na zamestnanie zamestnancov, ktorí spracúvajú administratívnu dokumentáciu zamestnancov Európskeho parlamentu (najmä pokiaľ ide o dávky v nezamestnanosti a dôchodkové práva).

Časť týchto rozpočtových prostriedkov sa použije na zamestnávanie zmluvných zamestnancov so zdravotným postihnutím v súlade s rozhodnutím Predsedníctva z 27. apríla 2015.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na  4 000 000 EUR.

Právny základ

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (hlavy IV, V a VI).

Všeobecné vykonávacie ustanovenia týkajúce sa konkurzov a výberových konaní, prijímania a zaraďovania úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho parlamentu (rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu zo 17. októbra 2014).

Položka 1 4 0 1 — Ostatní zamestnanci — Bezpečnosť

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

27 713 000

24 139 600

24 692 009,18

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie ďalej uvedených výdavkov týkajúcich sa ostatných zamestnancov generálneho riaditeľstva pre bezpečnosť, ktorí plnia úlohy spojené s bezpečnosťou osôb a majetku, bezpečnosťou informácií a hodnotením rizík:

—  platy zmluvných zamestnancov a pomocných zmluvných zamestnancov vrátane príspevkov a prídavkov, ako aj vyrovnanie dôsledkov použitia opravných koeficientov na úpravu platov týchto zamestnancov,

—  zamestnávanie dočasného personálu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Právny základ

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (Hlava IV).

Všeobecné vykonávacie ustanovenia týkajúce sa konkurzov a výberových konaní, prijímania a zaraďovania úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho parlamentu (rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu zo 17. októbra 2014).

Položka 1 4 0 2 — Ostatní zamestnanci — Vodiči na generálnom sekretariáte

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

6 391 000

6 202 300

5 459 043,14

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie nasledujúcich výdavkov týkajúcich sa ostatných zamestnancov, ktorí vykonávajú úlohy vodičov na generálnom sekretariáte alebo zabezpečujú ich koordináciu:

—  platy zmluvných zamestnancov a pomocných zmluvných zamestnancov vrátane príspevkov a prídavkov, ako aj vyrovnanie dôsledkov použitia opravných koeficientov na úpravu platov týchto zamestnancov,

—  zamestnávanie dočasného personálu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Právny základ

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (Hlava IV).

Všeobecné vykonávacie ustanovenia týkajúce sa konkurzov a výberových konaní, prijímania a zaraďovania úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho parlamentu (rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu zo 17. októbra 2014).

Položka 1 4 0 4 — Stáže, granty a výmeny úradníkov

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

9 442 000

7 197 900

7 168 126,55

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie:

—  príspevkov pre stážistov s ukončeným vzdelaním (štipendium) vrátane akýchkoľvek príspevkov na domácnosť,

—  cestovných výdavkov stážistov,

—  dodatočných nákladov stážistov zahrnutých do pilotného programu stáží pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré priamo súvisia s ich zdravotným postihnutím, v súlade s článkom 24 ods. 9 (predtým článok 20 ods. 8) vnútorných pravidiel pre stáže a študijné návštevy na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu. Tieto náklady zahŕňajú dodatočné platby z dôvodu zdravotného postihnutia (až do výšky 50 % štipendia),

—  výdavkov na nemocenské a úrazové poistenie pre stážistov,

—  nákladov spojených s usporiadaním informačných/školiacich seminárov pre stážistov (vrátane nákladov na prijatie stážistov),

—  vyplatenia grantu Výboru pre stáže Roberta Schumana,

—  nákladov spojených s výmenou zamestnancov medzi Európskym parlamentom a verejným sektorom členských krajín alebo iných krajín uvedených v predpisoch,

—  nákladov spojených s vysielaním národných expertov do Európskeho parlamentu, najmä ich príspevkov a cestovných výdavkov,

—  nákladov na úrazové poistenie pre vyslaných národných expertov,

—  príspevkov na študijné návštevy a štipendií,

—  organizácie vzdelávacích programov pre konferenčných tlmočníkov a prekladateľov okrem iného v spolupráci s tlmočníckymi školami a univerzitami poskytujúcimi vzdelanie v oblasti prekladu, ako aj na štipendiá na vzdelávanie a ďalšie zvyšovanie odbornosti tlmočníkov a prekladateľov, nákup výučbových materiálov a súvisiace náklady.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Právny základ

Pravidlá upravujúce uvoľňovanie úradníkov Európskeho parlamentu a dočasných zamestnancov politických skupín na pôsobenie v národných verejných orgánoch, orgánoch verejného charakteru a medzinárodných organizáciách (rozhodnutie Predsedníctva zo 7. marca 2005).

Pravidlá vysielania národných expertov do Európskeho parlamentu (rozhodnutie Predsedníctva zo 4. mája 2009).

Vnútorné pravidlá pre stáže a študijné návštevy na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu (rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu z 1. februára 2013).

Položka 1 4 0 5 — Výdavky na tlmočenie

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

40 000 000

50 801 533

47 589 860,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú vyčlenené na:

—  platy a podobné príspevky, príspevky na sociálne zabezpečenie, cestovné náklady a iné náklady konferenčných tlmočníkov zamestnávaných Európskym parlamentom na účely schôdzí, ktoré organizuje Európsky parlament pre vlastné potreby alebo pre potreby iných inštitúcií alebo orgánov, ak potrebné služby nemôžu zabezpečiť tlmočníci Európskeho parlamentu (z radov úradníkov alebo dočasných zamestnancov),

—  výdavky na konferenčné agentúry, technický personál a administrátorov vyššie uvedených schôdzí, ak potrebné služby nemôžu zabezpečiť úradníci, dočasní alebo iní zamestnanci Európskeho parlamentu,

—  náklady spojené so službami, ktoré Európskemu parlamentu poskytujú tlmočníci iných regionálnych, národných alebo medzinárodných inštitúcií,

—  náklady týkajúce sa činností spojených s tlmočením, najmä s prípravou schôdzí, prípravy a výberu tlmočníkov,

—  poplatky uhrádzané Komisii za správu platieb konferenčným tlmočníkom.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 3 500 000 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Dohovor, ktorým sa stanovujú pracovné podmienky a mzda konferenčných tlmočníkov (a jeho vykonávacie pravidlá) z 28. júla 1999, ku ktorému boli 13. októbra 2004 vznesené pripomienky a ktorý bol zrevidovaný 31. júla 2008.

Položka 1 4 0 6 — Pozorovatelia

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie uhrádzania výdavkov súvisiacich s pozorovateľmi v súlade s článkom 13 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Článok 1 4 2 — Služby externého prekladu

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

5 000 000

8 696 000

9 237 085,84

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prekladanie, redigovanie, písanie, kódovanie a technickú výpomoc, ktoré sú zabezpečované externými dodávateľmi.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 50 000 EUR.

Kapitola 1 6 — Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

Článok 1 6 1 — Výdavky súvisiace s personálnym riadením

Položka 1 6 1 0 — Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

163 000

253 650

180 000,00

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie:

—  výdavkov na organizovanie výberových konaní uvedené v článku 3 rozhodnutia 2002/621/ES a na úhradu cestovných nákladov a diét kandidátov pozvaných na vstupný pohovor,

—  výdavkov na organizáciu výberových konaní na prijímanie zamestnancov.

V prípadoch, ktoré sú riadne odôvodnené funkčnými potrebami, a po konzultácii Európskeho úradu pre výber pracovníkov sa môžu tieto rozpočtové prostriedky použiť aj na výberové konania organizované samotnou inštitúciou.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho články 27 až 31 a článok 33 a príloha III.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a európskeho ombudsmana 2002/620/ES z 25. júla 2002 o založení Úradu pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 197, 26.7.2002, s. 53) a rozhodnutie generálnych tajomníkov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, tajomníka Súdneho dvora, generálnych tajomníkov Dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a predstaviteľa európskeho ombudsmana 2002/621/ES z 25. júla 2002 o organizácii a činnosti Úradu pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 197, 26.7.2002, s. 56).

Položka 1 6 1 2 —Ďalšie odborné vzdelávanie

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

7 085 000

6 210 000

5 079 596,63

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na výdavky na kurzy zamerané na zlepšenie zručností zamestnancov a zvýšenie výkonu a efektívnosti inštitúcie napr. prostredníctvom jazykových kurzov pre oficiálne pracovné jazyky.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 24a.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Článok 1 6 3 — Opatrenia na pomoc zamestnancom inštitúcie

Položka 1 6 3 0 — Sociálna starostlivosť

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

749 000

743 000

477 204,99

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie:

—  pomoci osobám so zdravotným postihnutím v rámci medziinštitucionálnej politiky v týchto kategóriách:

—  úradníci a dočasní zamestnanci v aktívnom služobnom pomere,

—  manželia/manželky úradníkov a dočasných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere,

—  nezaopatrené deti v zmysle Služobného poriadku úradníkov Európskej únie,

náhradu v rámci rozpočtových možností a po uplatnení nárokov priznaných v krajine bydliska alebo v krajine pôvodu, iných ako zdravotných výdavkov, ktoré sa považujú za potrebné, vyplývajú z postihnutia, sú riadne odôvodnené a nepreplácajú sa v rámci spoločného systému zdravotného poistenia,

—  pomoci úradníkom a iným zamestnancom, ktorí sa nachádzajú v mimoriadne zložitej situácii,

—  príspevku pre Výbor zamestnancov a menších výdavkov v rámci sociálnej pomoci. Príspevky alebo úhrada výdavkov účastníkom sociálnych aktivít zo strany Výbor u zamestnancov budú zamerané na financovanie činností, ktoré majú sociálny, kultúrny alebo jazykový rozmer, ale nebudú poskytnuté žiadne dotácie jednotlivým zamestnancom alebo domácnostiam,

—  ostatných opatrení sociálneho charakteru na inštitucionálnej alebo medziinštitucionálnej úrovni v prospech úradníkov, ostatných zamestnancov a dôchodcov,

—  financovania primeraných opatrení na prispôsobenie alebo výdavkov na lekársku analýzu alebo posúdenie sociálnej situácie v prípade úradníkov, ostatných zamestnancov a stážistov so zdravotným postihnutím alebo úradníkov a ostatných zamestnancov, u ktorých zdravotné postihnutie nastalo počas výberového konania, a stážistov, u ktorých zdravotné postihnutie nastalo počas výberu, v súlade s článkom 1d služobného poriadku, najmä opatrení osobnej asistencie na pracovisku alebo počas služobných ciest.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 70 000 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 1d, článok 9 ods. 3 tretí pododsek a článok 76.

Položka 1 6 3 1 — Mobilita

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1 500 000

730 000

639 060,19

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s mobilitou na rôznych pracoviskách.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Položka 1 6 3 2 — Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

240 000

227 000

230 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na podporu a finančné zabezpečenie všetkých iniciatív, ktorých cieľom je rozvoj spoločenských vzťahov medzi zamestnancami rôznych národností, napr. príspevky pre kluby, zamestnanecké športové a kultúrne združenia atď., ako aj na čiastočné uhrádzanie nákladov stáleho centra voľného času (kultúrne aktivity, záľuby, reštaurácie).

Pokrývajú aj finančnú podporu medziinštitucionálnych spoločenských aktivít.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 600 000 EUR.

Článok 1 6 5 — Činnosti týkajúce sa všetkých osôb pracujúcich v inštitúcii

Položka 1 6 5 0 — Lekárska služba

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1 555 000

1 250 000

1 087 796,26

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov lekárskych služieb, útvaru správy neprítomnosti zo zdravotných dôvodov a oddelenia pre prevenciu a dobré podmienky na pracovisku na všetkých troch pracoviskách vrátane lekárskych kontrol, nákupu materiálu a farmaceutických výrobkov atď., výdavkov na lekárske prehliadky, najmä v rámci pracovného lekárstva, na vstupné lekárske prehliadky, pravidelné prehliadky v prípade „rizikových pracovných miest, pracovných miest náležitej starostlivosti a pracovných miest s vymedzeným rizikom, na lekárske posudky, ergonómiu, výdavkov vyplývajúcich z činnosti posudkovej komisie, z arbitrážnych konaní a odborného poradenstva, a výdavkov na služby externých lekárov špecialistov, pomocného zdravotného personálu, ktoré považujú interní lekári za nevyhnutné.

Pokrývajú aj výdavky na nákup niektorých pracovných nástrojov nevyhnutných v rámci lekárskej služby a taktiež výdavky na poskytovateľov lekárskych služieb, služieb pomocného zdravotného personálu alebo na zamestnávanie pracovníkov na krátkodobé zastupovanie.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 59 a článok 8 jeho prílohy II.

Položka 1 6 5 2 — Výdavky na reštauračné služby

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1 080 000

1 310 000

180 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reštauračné služby.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 000 EUR.

Položka 1 6 5 4 — Zariadenia starostlivosti o deti

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

7 675 000

7 478 900

6 574 599,12

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku Európskeho parlamentu na celkové organizačné výdavky a výdavky na poskytovanie služieb interných zariadení starostlivosti o deti, ako aj externých zariadení starostlivosti o deti, s ktorými bola uzavretá dohoda.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 3 300 000 EUR.

Položka 1 6 5 5 — Príspevok Európskeho parlamentu pre akreditované európske školy typu II

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

615 000

445 600

295 000,00

Poznámky

Vykonávanie rozhodnutia Komisie C(2013) 4886 z 1. augusta 2013 o nadobudnutí účinnosti príspevku EÚ vyplácaného školám akreditovaným Radou guvernérov európskych škôl v pomere k počtu ich žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov EÚ, ktorým sa nahrádza rozhodnutie Komisie K(2009) 7719 zo 14. októbra 2009 zmenené rozhodnutím Komisie K(2010) 7993 z 8. decembra 2010 (Ú. v. EÚ C 222, 2.8.2013, s. 8).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku Európskeho parlamentu európskym školám typu II, ktoré majú akreditáciu od Najvyššej rady európskych škôl, alebo na úhradu Komisii za príspevok európskym školám typu II, ktoré majú akreditáciu od Najvyššej rady európskych škôl. Hradia sa nimi náklady týkajúce sa detí zamestnancov Európskeho parlamentu, na ktorých sa vzťahuje služobný poriadok, ktoré sú zapísané v takýchto školách.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Hlava 2 — Budovy, hnuteľný majetok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

Poznámky

Keďže poisťovacie spoločnosti zrušili poistné krytie, všeobecný rozpočet Európskej únie musí pokrývať riziko pracovných konfliktov a teroristických útokov v budovách Európskeho parlamentu.

Rozpočtové prostriedky uvedené v tejto hlave preto pokrývajú všetky výdavky, ktoré súvisia so škodami vyplývajúcimi z pracovných konfliktov a teroristických útokov.

Kapitola 2 0 — Budovy a súvisiace náklady

Článok 2 0 0 — Budovy

Položka 2 0 0 0 — Nájomné

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

38 620 000

35 948 000

37 096 065,45

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú vyčlenené na pokrytie nájomného za budovy alebo časti budov, ktoré používa Európsky parlament.

Zároveň pokrývajú náklady na daň z nehnuteľnosti. Nájomné sa vypočítava na obdobie 12 mesiacov na základe existujúcich alebo pripravovaných nájomných zmlúv, ktoré zvyčajne zohľadňujú vývoj životných, resp. stavebných nákladov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 3 000 000 EUR.

Finančné príspevky od členských štátov alebo ich verejných orgánov alebo subjektov vo forme financovania alebo preplatenia nákladov a súvisiacich poplatkov spojených s nadobudnutím alebo využívaním pozemkov alebo budov, ako aj poplatkov súvisiacich s budovami alebo zariadeniami inštitúcie sa považujú za vonkajšie pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Položka 2 0 0 1 — Ročné splátky nájomného

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

p.m.

13 000 000

40 850 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie ročných splátok nájomného za budovy alebo časti budov stanovených na základe súčasných alebo pripravovaných nájomných zmlúv.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 50 000 EUR.

Finančné príspevky od členských štátov alebo ich verejných orgánov alebo subjektov vo forme financovania alebo preplatenia nákladov a súvisiacich poplatkov spojených s nadobudnutím alebo využívaním pozemkov alebo budov, ako aj poplatkov súvisiacich s budovami alebo zariadeniami inštitúcie sa považujú za vonkajšie pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Položka 2 0 0 3 — Nadobúdanie nehnuteľného majetku

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nadobúdanie nehnuteľného majetku. K dotáciám v súvislosti s pozemkami a ich úpravou sa bude pristupovať v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 13 000 EUR.

Finančné príspevky od členských štátov alebo ich verejných orgánov alebo subjektov vo forme financovania alebo preplatenia nákladov a súvisiacich poplatkov spojených s nadobudnutím alebo využívaním pozemkov alebo budov, ako aj poplatkov súvisiacich s budovami alebo zariadeniami inštitúcie sa považujú za vonkajšie pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Položka 2 0 0 7 — Výstavba budov a úprava priestorov

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

81 330 000

78 708 000

98 275 949,13

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie:

—  nákladov na výstavbu budov (stavebné práce, honoráre za štúdie, prvé úpravy a dodávky potrebné na uvedenie do prevádzky a všetky s tým súvisiace náklady),

—  nákladov na práce na úpravách a iné s nimi súvisiace výdavky (najmä honoráre architektov alebo inžinierov atď.).

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 600 000 EUR.

Finančné príspevky od členských štátov alebo ich verejných orgánov alebo subjektov vo forme financovania alebo preplatenia nákladov a súvisiacich poplatkov spojených s nadobudnutím alebo využívaním pozemkov alebo budov, ako aj poplatkov súvisiacich s budovami alebo zariadeniami inštitúcie sa považujú za vonkajšie pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Poste 2 0 0 8 — Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľného majetku

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

4 971 000

5 196 000

3 312 059,57

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na správu nehnuteľného majetku, ktoré nie sú osobitne uvedené v iných článkoch tejto kapitoly, najmä na:

—  hospodárenie a zaobchádzanie s odpadom,

—  povinné kontroly, kontroly kvality, odborné posudky, audity, dohľad nad dodržiavaním predpisov atď.,

—  technickú knižnicu,

—  podporu správy (poradenská služba pre oblasť nehnuteľného majetku),

—  správu dokumentácie budov a informačných médií,

—  ostatné výdavky.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 50 000 EUR.

Článok 2 0 2 — Výdavky týkajúce sa budov

Položka 2 0 2 2 — Údržba, prevádzka a upratovanie budov

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

59 820 000

57 450 000

57 073 754,46

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov stanovených na základe platných zmlúv na údržbu, prevádzku a upratovanie budov (kancelárií, iných priestorov a technických zariadení), ktoré má Európsky parlament v prenájme alebo vo vlastníctve.

Inštitúcia sa pred obnovením alebo uzatvorením zmlúv poradí s inými inštitúciami o podmienkach, ktoré každá z nich dohodla (ceny, dohodnutá mena, zohľadnenie cenového vývoja, dĺžka trvania zmluvy, iné ustanovenia), so zreteľom na článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 200 000 EUR.

Položka 2 0 2 4 — Spotreba energie

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

15 820 000

15 800 000

13 427 610,77

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie nákladov na vodu, plyn, elektrickú energiu a vykurovanie.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 150 000 EUR.

Položka 2 0 2 6 — Bezpečnosť a stráženie budov

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

22 350 000

18 670 000

16 774 496,39

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie nákladov na bezpečnosť a stráženie budov, ktoré slúžia Európskemu parlamentu na jeho troch obvyklých pracoviskách, a v informačných kanceláriách Európskeho parlamentu v Únii, ako aj v jeho pobočkách v tretích krajinách.

Inštitúcia sa pred obnovením alebo uzatvorením zmlúv poradí s inými inštitúciami o podmienkach, ktoré každá z nich dohodla (ceny, dohodnutá mena, zohľadnenie cenového vývoja, dĺžka trvania zmluvy, iné ustanovenia), so zreteľom na článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 120 000 EUR.

Položka 2 0 2 8 — Poistenie

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

2 500 000

2 580 000

778 768,37

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb poistného.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Kapitola 2 1 — Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok

Poznámky

Inštitúcia sa v otázkach verejného obstarávania poradí s inými inštitúciami o zmluvných podmienkach, ktoré každá z nich dohodla.

Článok 2 1 0 — Výpočtová technika a telekomunikácie

Položka 2 1 0 0 — Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Činnosti

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

29 915 200

26 112 000

27 914 345,51

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup, nájom, prevádzku a údržbu technického a programového vybavenia, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti opakujúcich sa prevádzkových činností potrebných na riadny chod výpočtových a telekomunikačných systémov Európskeho parlamentu. Tieto výdavky sa týkajú najmä systémov vo výpočtovom a telekomunikačnom stredisku, počítačových systémov v rámci oddelení a spravovania siete.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 625 000 EUR.

Položka 2 1 0 1 — Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Infraštruktúra

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

23 546 000

21 850 000

21 163 695,67

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup, nájom, prevádzku a údržbu technického a programového vybavenia, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti opakujúcich sa prevádzkových činností zameraných na správu a údržbu infraštruktúry súvisiacej s výpočtovými a telekomunikačnými systémami Európskeho parlamentu. Tieto výdavky sa týkajú najmä infraštruktúry v súvislosti so sieťami, káblami, telekomunikáciami, individuálnym vybavením, ako aj hlasovacími systémami.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 66 000 EUR.

Položka 2 1 0 2 — Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Všeobecná podpora používateľov

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

12 301 000

12 141 500

10 653 193,91

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup, nájom, prevádzku a údržbu technického a programového vybavenia, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti opakujúcich sa prevádzkových činností všeobecnej pomoci a podpory používateľom v súvislosti s výpočtovými a telekomunikačnými systémami Európskeho parlamentu. Tieto výdavky sa týkajú služieb podpory pre poslancov a iných užívateľov, najmä pokiaľ ide o aplikácie v oblasti administratívy, legislatívnej činnosti a komunikácie.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 4 000 EUR.

Položka 2 1 0 3 — Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa činnosti — Správa aplikácií IKT

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

20 594 500

18 465 500

18 097 078,91

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup, nájom, prevádzku a údržbu technického a programového vybavenia a s tým súvisiacich prác, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti opakujúcich sa činností zameraných na správu aplikácií IKT inštitúcie. Tieto výdavky sa týkajú najmä aplikácií súvisiacich s poslancami, komunikáciou a bezpečnosťou, ako aj administratívnych a legislatívnych aplikácií.

Sú určené aj na pokrytie výdavkov na nástroje IKT financované spoločne v rámci medziinštitucionálnej spolupráce v oblasti jazykov na základe rozhodnutí prijatých Medziinštitucionálnym výborom pre prekladateľské a tlmočnícke služby.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 32 000 EUR.

Položka 2 1 0 4 — Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do infraštruktúry

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

17 702 000

19 845 000

24 793 487,68

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup technického a programového vybavenia, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti investícií do infraštruktúry týkajúcej sa výpočtového a telekomunikačného systému Európskeho parlamentu. Investície sa týkajú najmä systémov vo výpočtovom a telekomunikačnom stredisku, sietí, káblov, ako aj systémov videokonferencií.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje 102 000 EUR.

Položka 2 1 0 5 — Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do projektov

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

34 792 000

32 933 000

24 907 627,51

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup technického a programového vybavenia, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti investícií týkajúcich sa existujúcich a nových projektov IKT. Investície sa týkajú najmä aplikácií súvisiacich s poslancami, aplikácií v legislatívnej, administratívnej, finančnej oblasti a oblasti komunikácií, ako aj aplikácií týkajúcich sa správy IKT.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 3 000 EUR.

Článok 2 1 2 — Nábytok

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

7 600 000

5 600 000

4 622 309,18

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup, nájom, údržbu a opravy nábytku, vrátane nákupu ergonomického kancelárskeho nábytku, náhradu nábytku, ktorý je opotrebovaný a poškodený, ako aj kancelárskej techniky. Sú tiež určené na pokrytie rôznych výdavkov týkajúcich sa správy hnuteľného majetku Európskeho parlamentu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Článok 2 1 4 — Technické zariadenie a vybavenie

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

27 533 500

26 098 500

25 897 358,14

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup, nájom, údržbu a opravy technického zariadenia a vybavenia, a najmä:

—  rôznych pevných a prenosných technických zariadení a vybavenia určeného na publikovanie, bezpečnostné opatrenia (vrátane výpočtového programového vybavenia), do jedální a budov, na odborné vzdelávanie zamestnancov, športové strediská inštitúcie atď.,

—  vybavenia určeného najmä pre tlačiareň, telefónnu službu, jedálne, obchody, bezpečnostné opatrenia, technické zabezpečenie konferencií, audiovizuálny sektor atď.,

—  špeciálneho vybavenia (elektronického, počítačového a elektrického) a súvisiacich externých služieb.

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj náklady na inzerciu odpredaja alebo likvidáciu vyradeného majetku, ako aj náklady na technickú pomoc (poradenstvo) v prípade spisov, ktoré si vyžadujú externé odborné poradenstvo.

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj náklady na dopravné služby zabezpečujúce prepravu vybavenia potrebného na poskytovanie technických konferenčných služieb, o ktoré požiada poslanec, delegácia, politická skupina alebo orgán Európskeho parlamentu kdekoľvek na svete. Tieto výdavky zahŕňajú aj výdavky na dopravu, ako aj všetky súvisiace administratívne náklady.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na  190 000 EUR.

Článok 2 1 6 — Preprava poslancov, iných osôb a tovaru

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

4 101 000

3 728 000

3 222 495,68

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup, lízing, prevádzku, údržbu a opravy dopravných prostriedkov (vozový park a bicykle) a nájom áut, taxíkov, autobusov a nákladných áut so šoférom alebo bez neho vrátane príslušného poistenia a na iné správne náklady. Pri výmene vozového parku a nákupe, lízingu alebo nájme dopravných prostriedkov sa budú uprednostňovať vozidlá, ktoré najmenej znečisťujú životné prostredie, ako napr. hybridné vozidlá.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 000 EUR.

Kapitola 2 3 — Bežné administratívne výdavky

Poznámky

Inštitúcia sa v otázkach verejného obstarávania poradí s inými inštitúciami o zmluvných podmienkach, ktoré každá z nich dohodla.

Článok 2 3 0 — Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1 440 000

1 449 500

1 299 846,57

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup papiera, obálok, kancelárskych potrieb a zásob pre tlačiarenské a rozmnožovacie centrum atď., ako aj na pokrytie súvisiacich správnych nákladov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 10 000 EUR.

Článok 2 3 1 — Poplatky za finančné služby

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

60 000

60 000

40 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu bankových poplatkov (provízia, ážiá, ostatné poplatky) a ostatných poplatkov za finančné služby vrátane vedľajších nákladov na financovanie budov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Článok 2 3 2 — Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1 545 000

1 010 000

531 406,12

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie:

—  nákladov, ktoré môžu byť uložené Európskemu parlamentu na základe rozhodnutia Súdneho dvora, Všeobecného súdu alebo vnútroštátnych súdov,

—  nákladov na služby externých právnych zástupcov Európskeho parlamentu pred súdmi Únie a vnútroštátnymi súdmi, služby právnych poradcov alebo expertov na výpomoc právnej službe,

—  honorárov právnych zástupcov v rámci disciplinárnych a podobných konaní,

—  výdavkov týkajúcich sa náhrady škôd a úrokov,

—  náhrady, na ktorej sa účastníci dohodli urovnaním sporu zmierom v zmysle kapitoly 11 Hlavy III rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Článok 2 3 6 — Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

337 000

271 000

160 116,73

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú výdavky na poštovné, spracovanie a doručenie vnútroštátnou poštovou službou alebo súkromnými doručovateľskými spoločnosťami.

Tieto rozpočtové prostriedky takisto pokrývajú výdavky na poštové služby.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 25 000 EUR.

Článok 2 3 7 — Sťahovanie

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

3 180 000

2 490 000

1 324 850,37

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú náklady na sťahovanie a s tým súvisiace manipulačné práce vykonávané sťahovacími firmami alebo dočasne aj personálom externých firiem.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Článok 2 3 8 — Ostatné administratívne výdavky

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1 591 000

1 560 000

1 128 227,88

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na:

—  tie druhy poistenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v inej položke,

—  nákup a údržbu uniforiem pre uvádzačov, vodičov, recepčných pracovníkov, správcov skladov, pracovníkov sťahovacej služby, ako aj zamestnancov začlenených do útvarov pre návštevy a semináre, Parlamentária, zdravotnej služby, bezpečnostnej služby, služby údržby budov a rôznych technických služieb,

—  pokrytie ostatných prevádzkových a správnych výdavkov vrátane výdavkov za správu platených PMO v súvislosti s dôchodkami bývalých poslancov na základe štatútu, výdavkov súvisiacich s bezpečnostným preverovaním externých osôb pracujúcich v priestoroch alebo systémoch Európskeho parlamentu, ako aj nákupu tovaru alebo služieb, ktoré nie sú výslovne uvedené v inej položke,

—  rôzne nákupy súvisiace s činnosťami v rámci schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (propagačné kampane atď.).

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Článok 2 3 9 — Činnosti EMAS vrátane podpory a kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

262 500

262 500

196 961,24

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s činnosťami EMAS zameranými na zlepšenie environmentálneho správania Európskeho parlamentu vrátane podpory týchto činností a na kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Hlava 3 — Výdavky v súvislosti s výkonom všeobecných úloh inštitúcie

Kapitola 3 0 — Schôdze a konferencie

Článok 3 0 0 — Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

27 010 000

29 673 000

26 449 999,95

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na pracovné cesty zamestnancov inštitúcie, vyslaných národných expertov, stážistov a zamestnancov iných európskych alebo medzinárodných inštitúcií pozvaných inštitúciou medzi ich pracoviskom a ktorýmkoľvek z troch pracovísk Európskeho parlamentu (Brusel, Luxemburg a Štrasburg) a na služobné cesty na akékoľvek iné miesto než tieto tri pracoviská. Pokryté výdavky pozostávajú z cestovných nákladov, diét a ubytovacích nákladov a náhrad za prácu v neštandardných hodinách. Pokryté sú aj súvisiace náklady (aj náklady v súvislosti s vrátením cestovných lístkov a zrušením rezervácií ubytovania, náklady súvisiace so systémom elektronickej fakturácie, náklady na cestovné poistenie počas služobnej cesty).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené aj na pokrytie výdavkov spojených s akoukoľvek kompenzáciou emisií CO2 v prípade služobných ciest a ciest zamestnancov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 200 000 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 71, a články 11, 12 a 13 jeho prílohy VII.

Článok 3 0 2 — Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1 000 000

1 045 000

698 664,49

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie:

—  výdavkov spojených so záväzkami inštitúcie, ktoré sa týkajú pohostenia vrátane pohostenia v súvislosti s prácou týkajúcou sa vyhodnocovania vedeckých alternatív (STOA), a iných činností zameraných na budúcnosť, ako aj výdavkov na reprezentáciu poslancov Európskeho parlamentu,

—  výdavkov na reprezentáciu predsedu počas služobných ciest mimo pracovísk,

—  výdavkov na reprezentáciu a príspevok na výdavky sekretariátu kancelárie predsedu,

—  výdavkov na pohostenie a reprezentáciu sekretariátu vrátane nákupu predmetov a medailí pre úradníkov, ktorí zavŕšili 15 alebo 25 rokov služby,

—  rôznych nákladov spojených s protokolom: zástavy, stojany, pozvánky, tlač jedálnych lístkov atď.,

—  cestovných nákladov a diét VIP návštevníkov inštitúcie,

—  výdavkov na víza poslancov a pracovníkov Európskeho parlamentu v prípade oficiálnych služobných ciest,

—  výdavkov na pohostenie a reprezentáciu a ostatných špecifických výdavkov pre poslancov, ktorí vykonávajú oficiálnu funkciu v Európskom parlamente.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Článok 3 0 4 — Rôzne výdavky na schôdze

Položka 3 0 4 0 — Rôzne výdavky na interné schôdze

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1 100 000

1 230 000

1 145 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nápoje, občerstvenie a príležitostné pohostenie počas zasadnutí usporiadaných Európskym parlamentom alebo počas medziinštitucionálnych schôdzí organizovaných v jeho priestoroch, ako aj na správu týchto služieb.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Položka 3 0 4 2 — Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

2 010 000

2 515 000

1 762 468,81

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie iných výdavkov, ako sú výdavky, na ktoré sa vzťahuje kapitola 1 0 a článok 3 0 0, súvisiacich s:

—  organizovaním schôdzí mimo pracovísk (výbory a ich delegácie, politické skupiny), čo v prípade potreby zahŕňa aj výdavky na reprezentáciu,

—  organizovaním medziparlamentných delegácií, delegácií ad hoc, spoločných parlamentných výborov, parlamentných výborov pre spoluprácu, parlamentných delegácií pri WTO, ako aj s organizovaním schôdzí Parlamentnej konferencie o WTO a jej riadiaceho výboru,

—  organizovaním delegácií pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ, pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení, pri Parlamentnom zhromaždení Euronest a ich orgánov,

—  organizovaním schôdzí Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie, jeho výborov a jeho predsedníctva; tieto výdavky zahŕňajú príspevok Európskeho parlamentu do rozpočtu autonómneho sekretariátu zhromaždenia alebo na priamu úhradu výdavkov predstavujúcich podiel Európskeho parlamentu na rozpočte zhromaždenia,

—  členskými príspevkami medzinárodným organizáciám, ktorých členom je Európsky parlament alebo jeden z jeho orgánov (Medziparlamentná únia, Združenie generálnych tajomníkov parlamentov, Skupina dvanásť plus pri Medziparlamentnej únii),

—  podielom Európskeho parlamentu na nákladoch na výrobu preukazov EÚ (vybavenie, zamestnanci a materiál) uhrádzaným Komisii na základe dohody o poskytovaní služieb medzi Európskym parlamentom a Komisiou a v súlade s Protokolom o výsadách a imunitách Európskej únie (článok 6), článkom 23 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie, článkami 11 a 81 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie a nariadením Rady (EÚ) č. 1417/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje forma preukazov vydávaných Európskou úniou (Ú. v. EÚ L 353, 28.12.2013, s. 26).

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Položka 3 0 4 9 — Výdavky na služby cestovnej kancelárie

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

2 510 000

2 230 000

2 080 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov cestovnej kancelárie, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Európskym parlamentom.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 6 000 EUR.

Kapitola 3 2 — Odborné poradenstvo a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

Článok 3 2 0 — Získavanie odborného poradenstva

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

6 171 000

8 200 350

6 014 129,02

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie:

—  nákladov súvisiacich so zmluvami s kvalifikovanými odborníkmi a výskumnými ústavmi o štúdiách a iných výskumných činnostiach (semináre, rokovania za okrúhlym stolom, panely expertov alebo vypočutia a konferencie) realizovaných pre orgány Európskeho parlamentu, parlamentné výbory, parlamentné delegácie a administratívu,

—  nadobudnutia alebo prenájmu špecializovaných informačných zdrojov, ako sú špecializované databázy, súvisiaca literatúra alebo technická podpora, ak je to potrebné na doplnenie vyššie uvedených zmlúv s kvalifikovanými odborníkmi,

—  cestovných nákladov, diét a vedľajších nákladov odborníkov a iných osôb vrátane osôb predkladajúcich petície Európskemu parlamentu, ktoré sú prizvané na účasť na schôdzach výborov, delegácií a študijných alebo pracovných skupín, ako aj na semináre,

—  nákladov na šírenie výsledkov interného alebo externého parlamentného výskumu a iných súvisiacich výsledkov slúžiacich inštitúcií alebo verejnosti (najmä prostredníctvom publikácií na internete, interných databáz, brožúr a publikácií),

—  výdavkov na účasť externých osôb na práci orgánov, ako sú disciplinárny výbor a špecializovaná komisia pre finančné nezrovnalosti,

—  nákladov na kontrolu pravosti dokumentov, ktoré predkladajú uchádzači pri nábore špecializovanými externými poskytovateľmi.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 50 000 EUR.

Článok 3 2 1 — Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) a európskeho vedeckého mediálneho centra

Položka 3 2 1 0 — Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, a vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA)

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

7 460 000

7 603 800

7 437 151,03

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s činnosťou GR EPRS, najmä:

—  získavanie špecializovaného odborného poradenstva a podpory pre výskumné činnosti Európskeho parlamentu (vrátane článkov, štúdií, seminárov, rokovaní za okrúhlym stolom, panelov expertov a konferencií), ktoré sa môžu v prípade potreby realizovať v partnerstve s inými inštitúciami, medzinárodnými organizáciami, výskumnými oddeleniami a knižnicami národných parlamentov, expertných skupín, výskumných inštitúcií a iných kvalifikovaných odborníkov,

—  získavanie špecializovaného odborného poradenstva v oblastiach štúdií vplyvu/hodnotení ex ante a ex post, európskej pridanej hodnoty a vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA),

—  získavanie alebo požičiavanie kníh, časopisov, novín, databáz, produktov tlačových agentúr a akýchkoľvek iných informačných materiálov v rôznych formátoch určených pre knižnicu, a to aj vrátane poplatkov za autorské práva, systémy zabezpečenia kvality, nákladov na viazacie a ochranné materiály a práce a iné súvisiace služby,

—  náklady na externé služby v oblasti archivovania (organizácia, výber, opis, prenos na rôzne nosiče a iné ako papierové materiály, získavanie primárnych archívnych zdrojov),

—  získavanie, rozvoj, inštalácia, využívanie a údržba špecializovanej knižničnej a archivačnej dokumentácie a špeciálnych materiálov pre mediatéku vrátane elektrických, elektronických a informačných materiálov a/alebo systémov, ako aj viazacích a ochranných materiálov,

—  náklady na šírenie výsledkov interného alebo externého parlamentného výskumu a iných súvisiacich výsledkov slúžiacich inštitúcií alebo verejnosti (najmä prostredníctvom publikácií na internete, interných databáz, brožúr a publikácií),

—  cestovné výdavky, diéty a súvisiace výdavky odborníkov a iných hostí pozvaných na prezentácie, semináre alebo iné činnosti tohto druhu, ktoré organizuje generálne riaditeľstvo EPRS,

—  účasť oddelenia pre vyhodnocovanie vedeckých a technologických alternatív (skupina STOA) na činnostiach európskych a medzinárodných vedeckých subjektov,

—  povinnosti Európskeho parlamentu na základe medzinárodných a/alebo medziinštitucionálnych dohôd o spolupráci vrátane príspevku Európskeho parlamentu na finančných záväzkoch súvisiacich so správou historických archívov Únie v súlade s nariadením Rady (EHS, Euratom) č. 354/83.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Nariadenie Rady (EHS/Euratom) č. 354/83 z 1. februára 1983 o otvorení historických archívov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. ES L 43, 15.2.1983, s. 1).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

Predpisy o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu ‒ Rozhodnutie Predsedníctva z 28. novembra 2001, naposledy zmenené 22. júna 2011 (Ú. v. EÚ C 216, 22.7.2011, s. 19).

Rozhodnutie Predsedníctva zo 16. decembra 2002 o pravidlách platných pre archívy Európskeho parlamentu konsolidované 3. mája 2004.

Rozhodnutie Predsedníctva z 10. marca 2014 o pravidlách spracovania osobných archívov poslancov a bývalých poslancov Európskeho parlamentu.

Odkazy na súvisiace právne akty

Položka 3 2 1 1 — Výdavky na európske vedecké mediálne centrum

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1 600 000

800 000

0,—

Poznámky

Nová položka (predtým článok 3 2 6)

S cieľom podporiť účinný dialóg medzi poslancami, vedeckou komunitou a novinármi, najmä v súvislosti s najnovším vedeckým a technickým rozvojom a otázkami, by bola pre Európsky parlament prínosom osobitná a smerodajná štruktúra na podporu diskusií, odborného vzdelávania a šírenia vedomostí v týchto oblastiach. Na tento účel bolo zriadené európske vedecké mediálne centrum, nad ktorým má dohľad výbor STOA v rámci Parlamentu.

Prostriedky pridelené v tomto článku, ktorých účelom je podporiť vzájomnú spoluprácu medzi Parlamentom, vedeckou komunitou a médiami, budú pokrývať náklady nového európskeho vedeckého mediálneho centra, najmä na účel podpory nadväzovania kontaktov, odbornej prípravy a šírenia poznatkov, a to týmito spôsobmi:

—  vytváraním a udržiavaním sietí v rámci prepojenia medzi Európskym parlamentom, vedeckou komunitou a médiami,

—  organizovaním seminárov, konferencií a vzdelávacích kurzov zameraných na aktuálne novinky a otázky v oblasti vedeckého a technického rozvoja, ako aj na povahu a účinnosť vedeckej žurnalistiky,

—  zhromažďovaním odborných informácií a analýz z akademickej sféry, od médií a iných zdrojov z oblasti vedy a techniky pre tvorcov politiky a občanov,

—  rozšírením dostupnosti výskumných materiálov Európskeho parlamentu a iných relevantných materiálov v oblasti vedy a techniky v písomnej, audiovizuálnej a inej forme,

—  rozvojom techník a metód na zvýšenie schopnosti identifikovať a šíriť dôveryhodné zdroje v oblasti vedy a techniky,

—  podporovaním inštalácie, zvyšovania kvality a/alebo využívania najmodernejšieho technického vybavenia a mediálnych zariadení na podporu takéhoto dialógu,

—  rozvíjaním užšej spolupráce a väzieb vo všeobecnosti medzi Európskym parlamentom, príslušnými médiami, univerzitami a výskumnými centrami z tejto oblasti, a to aj prostredníctvom mediálnej propagácie úlohy a práce európskeho vedeckého mediálneho centra, ako aj jeho dostupnosti pre občanov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016 (Ú. v. EÚ C 346 E, 21.9.2016, s. 188), a najmä jeho bod 30.

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. apríla 2016 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 (prijaté texty, P8(2016)0132), a najmä jeho bod 54.

Odkazy na súvisiace právne akty

Článok 3 2 2 — Výdavky na dokumentáciu

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

2 592 000

2 431 500

2 180 090,85

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie:

—  predplatného na noviny a periodiká a poplatkov tlačovým agentúram a predplatného na ich elektronické publikácie a služby vrátane autorských práv na reprodukciu a rozširovanie predplatených médií tlačenou a/alebo elektronickou formou a na zmluvy o poskytovaní tlačových prehľadov a článkov z novín,

—  predplatného alebo zmlúv o poskytovaní sumárov a rozborov obsahu periodík alebo ukladanie článkov z týchto periodík na optické nosiče,

—  výdavkov spojených s používaním externých dokumentačných a štatistických databáz (s výnimkou výdavkov na hardvér počítačov a výdavkov na telekomunikácie),

—  nákupu nových slovníkov a lexikónov a ich obnovy na všetkých druhoch nosičov, a to aj pre nové jazykové oddelenia, a nákupu iných diel pre jazykové služby a pre oddelenia kvality legislatívy.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Článok 3 2 3 — Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

1 120 000

1 230 000

949 050,13

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie:

—  výdavkov na programy výmeny informácií a spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi pristupujúcich krajín, najmä západného Balkánu a Turecka,

—  výdavkov na rozvoj vzťahov medzi Európskym parlamentom a demokraticky zvolenými národnými parlamentmi tretích krajín (iných, ako sú krajiny uvedené v predchádzajúcej zarážke), ako aj príslušnými regionálnymi parlamentnými organizáciami; príslušných činností zameraných najmä na posilnenie parlamentných kapacít v nových a vznikajúcich demokraciách, najmä v susedstve EÚ (juh a východ);

—  výdavkov na propagáciu činností podpory pri mediácii a programov pre mladých vedúcich politických činiteľov z Európskej únie a z krajín rozšíreného európskeho susedstva: Maghreb, východná Európa a Rusko, dialóg medzi Izraelom a Palestínou a iné prioritné krajiny, ktoré určila skupina na podporu demokracie a koordináciu volieb,

—  výdavkov na organizačné zabezpečenie Sacharovovej ceny (najmä výška ceny, náklady na cestu a prijatie laureáta či laureátov a ostatných finalistov, výdavky na fungovanie siete laureátov Sacharovovej ceny a služobné cesty členov tejto siete) a na činnosti zamerané na podporovanie ľudských práv.

Tieto činnosti zahŕňajú informačné a študijné návštevy v Európskom parlamente v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu, ako aj návštevy v členských štátoch a tretích krajinách. Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú celkovú alebo čiastočnú sumu výdavkov účastníkov, najmä cestovné náklady, pobytový a denný príspevok.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Rozhodnutie Predsedníctva z 12. decembra 2011 o vytvorení riaditeľstva pre podporu demokracie v rámci Generálneho riaditeľstva pre vonkajšie politiky Európskej únie.

Článok 3 2 4 — Produkcia a šírenie

Položka 3 2 4 0 — Úradný vestník

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

800 000

830 000

3 985 315,20

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie podielu inštitúcie na výdavkoch Úradu pre publikácie, ktoré súvisia s publikovaním, šírením a inými vedľajšími nákladmi týkajúcimi sa textov uverejňovaných v Úradnom vestníku Európskej únie.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Položka 3 2 4 1 — Digitálne a tradičné publikácie

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

4 225 300

4 307 640

3 883 265,51

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie:

—  všetkých nákladov na digitálne publikovanie (intranetové stránky) a nákladov na tradičné publikovanie (rôzne dokumenty a tlačené materiály zadané subdodávateľom) vrátane distribúcie,

—  progresívneho a korekčného vývoja a údržby vydavateľských systémov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na  11 000 EUR.

Položka 3 2 4 2 — Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

27 210 000

45 475 000

29 151 133,57

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie:

—  výdavkov na komunikáciu týkajúcu sa hodnôt inštitúcie prostredníctvom informačných publikácií vrátane elektronických publikácií, na informačné aktivity, vzťahy s verejnosťou a účasť na verejných podujatiach, veľtrhoch a výstavách v členských štátoch Európskej únie, pristupujúcich krajinách a v krajinách, v ktorých má Európsky parlament kontaktnú kanceláriu, a na vývoj nástrojov alebo prostriedkov, ktoré majú slúžiť na posilnenie a uľahčenie jeho prístupnosti pre verejnosť prostredníctvom mobilných zariadení,

—  nákladov na kultúrne projekty v európskom záujme, napríklad Európskej filmovej ceny Európskeho parlamentu LUX,

—  organizácie a realizácie podujatí určených pre mládež, posilňovania viditeľnosti Parlamentu na sociálnych sieťach, monitorovania trendov medzi mládežou,

—  nákladov na mobilný internet, interaktívne technológie, socializačné priestory, platformy spolupráce a platformy pre zmeny v správaní užívateľov internetu s cieľom priblížiť Európsky parlament občanom,

—  nákladov spojených s produkciou, distribúciou a s hostingom klipov pre web a ostatného multimediálneho materiálu pripraveného na šírenie v súlade s komunikačnou stratégiou Európskeho parlamentu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 50 000 EUR.

Položka 3 2 4 3 —  Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

15 667 000

15 245 000

10 807 428,96

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie inštalácií, materiálu a výstav v návštevníckom centre Európskeho parlamentu, najmä na financovanie:

—  Parlamentária – Návštevníckeho centra Európskeho parlamentu v Bruseli,

—  uvítacích priestorov, centier „Europa Experience“ a informačných miest mimo Bruselu,

—  činností Domu európskej histórie, ako sú osobitné úpravy vnútorných priestorov, získavanie predmetov do zbierok, náklady na zmluvy s kvalifikovanými odborníkmi, usporadúvanie výstav a nákladov na prevádzku vrátane nákladov súvisiacich s obstarávaním kníh, časopisov a iných publikácií súvisiacich s činnosťou Domu európskej histórie,

—  nákladov na diela Európskeho Parlamentu, a to tak nákladov na obstaranie osobitného materiálu a bežných nákladov, ktoré sa na ne vzťahujú, ako aj nákladov na znalecké posudky, konzerváciu, zarámovanie, reštaurovanie, čistenie, poistenie a ad hoc náklady na prepravu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na  4 000 000 EUR.

Položka 3 2 4 4 — Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

29 820 000

32 336 000

32 160 049,06

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie grantov poskytovaných skupinám návštevníkov a nákladov na ich sprievod, ako aj príslušnú infraštruktúru, financovanie stáží pre mienkotvorcov z tretích krajín a prevádzkových nákladov na programy Euroscola, Euromed-Scola a Euronest-Scola. Programy Euromed-Scola a Euronest-Scola sa konajú každý rok striedavo v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu alebo v Bruseli okrem roka, v ktorom sa konajú európske voľby.

Tieto rozpočtové prostriedky sa každoročne zvýšia s použitím deflátora zohľadňujúceho vývoj hrubého národného dôchodku a cien.

Každý poslanec Európskeho parlamentu má právo pozvať počas jedného kalendárneho roka maximálne päť skupín s celkovým počtom 110 návštevníkov. Skupiny návštevníkov pod oficiálnou záštitou poslanca sa na základe pozvania poslanca môžu zúčastniť na programe Euroscola.

V položke je zahrnutá primeraná suma pre návštevníkov so zdravotným postihnutím.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 200 000 EUR.

Právny základ

Rozhodnutie Predsedníctva zo 16. decembra 2002 o pravidlách, ktorými sa riadi prijímanie skupín návštevníkov a programy Euroscola, Euromed-Scola a Euronest-Scola, konsolidované 3. mája 2004, naposledy zmenené 24. októbra 2016.

Položka 3 2 4 5 — Organizovanie seminárov a sympózií

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

2 608 000

3 249 100

4 357 473,60

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie:

—  výdavkov alebo príspevkov súvisiacich s organizovaním národných a medzinárodných sympózií a seminárov pre mienkotvorcov z členských a pristupujúcich krajín a krajín, v ktorých má Európsky parlament kontaktnú kanceláriu, na pokrytie nákladov na organizovanie parlamentných sympózií a seminárov,

—  výdavkov na organizovanie mimoriadnych podujatí v zasadacej miestnosti v Štrasburgu a v Bruseli v súlade s ročným plánom, ktorý prijalo Predsedníctvo,

—  opatrení a nástrojov na podporu riadenia konferencií a viacjazyčnosti, ako sú semináre a konferencie, stretnutia s poskytovateľmi odbornej prípravy pre tlmočníkov a prekladateľov, opatrení a činností na zvýšenie povedomia o viacjazyčnosti a tlmočníckej či prekladateľskej profesii vrátane programu štipendií pre univerzity, školy a iné inštitúcie zaoberajúce sa štúdiom tlmočenia alebo prekladateľstva, riešení podporujúcich elektronickú komunikáciu a účasti na podobných akciách a opatreniach, ktoré sú organizované spoločne s inými útvarmi v rámci medziinštitucionálnej a medzinárodnej spolupráce,

—  výdavkov na organizáciu sympózií a seminárov týkajúcich sa IKT,

—  nákladov spojených s pozývaním novinárov na plenárne schôdze, schôdze výborov, tlačové konferencie a iné parlamentné činnosti.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 25 000 EUR.

Položka 3 2 4 8 — Výdavky na audiovizuálne informácie

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

16 615 000

14 555 000

12 827 361,73

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie:

—  nákupu, nájmu, údržby, opravy a správy materiálu a technického zariadenia a audiovizuálneho sektora,

—  prevádzkových nákladov audiovizuálneho sektora (vrátane vlastných výkonov a externej podpory, napríklad technických služieb pre rozhlasové a televízne stanice, realizácie, produkcie a koprodukcie audiovizuálnych programov, nájmu liniek, vysielania televíznych a rozhlasových programov a iných opatrení zameraných na rozvoj vzťahov medzi inštitúciou a poskytovateľmi audiovizuálneho vysielania),

—  výdavkov na priame internetové prenosy z plenárnych schôdzí a zasadnutí parlamentných výborov,

—  vytvárania príslušných archívov, ktoré budú médiám a občanom umožňovať stály prístup k týmto informáciám,

—  výdavkov týkajúcich sa tlačovej miestnosti.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 50 000 EUR.

Právny základ

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2002 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2003 (Ú. v. EÚ C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. mája 2002 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2003 (Ú. v. EÚ C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. mája 2003 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2004 (Ú. v. EÚ C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

Položka 3 2 4 9 — Výmena informácií s národnými parlamentmi

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

165 000

205 000

102 231,68

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie:

—  výdavkov na podporu vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Týkajú sa parlamentných vzťahov, ktoré nie sú zahrnuté v kapitolách 1 0 a 3 0, výmeny informácií a dokumentácií a výpomoci pri analýze a správe týchto informácií vrátane spolupráce s Európskym centrom pre parlamentný výskum a dokumentáciu,

—  financovania programov spolupráce a vzdelávacích programov pre úradníkov Európskeho parlamentu a národných parlamentov a činností na posilnenie ich parlamentných kapacít vo všeobecnosti.

Vzdelávacie programy zahŕňajú študijné návštevy v Európskom parlamente v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu; z rozpočtových prostriedkov sa uhrádza celková alebo čiastočná suma výdavkov účastníkov, najmä cestovné náklady, pobytový a denný príspevok,

—  opatrení spolupráce, predovšetkým opatrení, ktoré sa vzťahujú na legislatívnu prácu, ako aj na dokumentáciu, analýzu, informácie a zabezpečenie domény www.ipex.eu, vrátane tých, ktoré sa uskutočňujú v Európskom centre pre parlamentný výskum a dokumentáciu.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi v oblasti parlamentnej kontroly SZBP/SBOP v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie, a najmä s článkami 9 a 10 protokolu 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Konferencie predsedov európskych parlamentov (jún 1977) a parlamentov Európskej únie (september 2000, marec 2001).

Článok 3 2 5 — Výdavky súvisiace s kontaktnými kanceláriami

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

7 770 000

7 800 000

741 880,94

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov kontaktných kancelárií Európskeho parlamentu v členských štátoch:

—  výdavkov na komunikáciu a informovanie (informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach; internet – produkcia, propagácia, poradenstvo; semináre; audiovizuálna produkcia),

—  režijných nákladov a rôznych menších výdavkov (kancelárske potreby, telekomunikácie, poplatky za doručovanie, manipulačné výdavky, doprava, skladovanie, všeobecné propagačné predmety, tlačové databázy a predplatné atď.).

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 10 000 EUR.

Hlava 4 — Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

Kapitola 4 0 — Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

Článok 4 0 0 — Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

60 480 000

63 000 000

60 046 300,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nasledujúcich výdavkov politických skupín a nezaradených poslancov:

—  výdavky na prevádzku kancelárií, administratívne a prevádzkové výdavky,

—  výdavky na politické a informačné aktivity v súvislosti s politickou činnosťou Únie.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 1 000 000 EUR.

Právny základ

Rozhodnutie Predsedníctva z 30. júna 2003 o pravidlách o používaní rozpočtových prostriedkov z rozpočtovej položky 4 0 0, naposledy zmenené 27. apríla 2014.

Článok 4 0 2 — Financovanie európskych politických strán

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

50 000 000

32 447 000

30 873 074,90

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie politických strán na európskej úrovni. Musí sa zabezpečiť dobrá správa a prísna kontrola využívania fondov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Zmluva o Európskej únii, a najmä jej článok 10 ods. 4.

Zmluva o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 224.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1).

Rozhodnutie Predsedníctva Európskeho parlamentu z 12. júna 2017, ktorým sa stanovujú postupy pre vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ C 205, 29.6.2017, s. 2).

Článok 4 0 3 — Financovanie európskych politických nadácií

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

19 700 000

19 323 000

18 895 547,23

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie politických nadácií na európskej úrovni. Musí sa zabezpečiť dobrá správa a prísna kontrola využívania fondov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Zmluva o Európskej únii, a najmä jej článok 10 ods. 4.

Zmluva o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 224.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1).

Rozhodnutie Predsedníctva Európskeho parlamentu z 12. júna 2017, ktorým sa stanovujú postupy pre vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ C 205, 29.6.2017, s. 2).

Kapitola 4 2 — Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc

Článok 4 2 2 — Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

209 160 000

208 171 000

200 971 143,35

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zamestnancov a poskytovateľov služieb zodpovedných za asistentskú výpomoc poslancom, ako aj výdavkov spojených s osobami poverenými výkonom platieb.

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj náklady na služobné cesty a vzdelávanie (externé kurzy) akreditovaných asistentov poslancov, ako aj výdavky na prípadné kompenzácie emisií oxidu uhličitého pri ich služobných cestách.

Tieto rozpočtové prostriedky sú tiež určené na pokrytie kurzových rozdielov, ktoré sa uhrádzajú z rozpočtu Európskeho parlamentu, v súlade s ustanoveniami o úhrade výdavkov na asistentskú výpomoc, ako aj výdavkov súvisiacich s poskytovaním podporných služieb pri riadení asistentskej výpomoci.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 775 000 EUR.

Právny základ

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 21.

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 33 až 44.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, a najmä ich článok 5a a články 125 až 139.

Rozhodnutie Predsedníctva zo 14. apríla 2014 o vykonávacích pravidlách k hlave VII Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej Únie.

Kapitola 4 4 — Schôdze a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov

Článok 4 4 0 — Náklady na schôdze a iné činnosti bývalých poslancov

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

230 000

220 000

210 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zasadnutia Združenia bývalých poslancov Európskeho parlamentu a v prípade potreby aj ďalšie s tým súvisiace náklady.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Článok 4 4 2 — Náklady na schôdze a iné činnosti Európskeho parlamentného združenia

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

230 000

220 000

210 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zasadnutia Európskeho parlamentného združenia a v prípade potreby aj ďalšie s tým súvisiace náklady.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Hlava 5 — Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie a výbor nezávislých významných osobností

Kapitola 5 0 — Výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie a výboru nezávislých významných osobností

Článok 5 0 0 — Operačné výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie s cieľom zabezpečiť jeho plné a nezávislé fungovanie.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1), a najmä jeho článok 6 ods. 1 a 7.

Článok 5 0 1 — Výdavky spojené s výborom nezávislých významných osobností

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so sekretariátom a financovaním Výboru nezávislých významných osobností.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1), a najmä jeho článok 11 ods. 2.

Hlava 10 — Ostatné výdavky

Kapitola 10 0 — Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

 

 

0,—

Kapitola 10 1 — Rezerva na nepredvídané výdavky

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

18 525 000

1 000 000

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nepredvídaných výdavkov vyplývajúcich z rozhodnutí o rozpočte, ktoré budú prijaté v príslušnom rozpočtovom roku.

Kapitola 10 3 — Rezerva na proces rozširovania

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s prípravou inštitúcie na rozširovanie.

Kapitola 10 4 — Rezerva na informačnú a komunikačnú politiku

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na informačnú a komunikačnú politiku.

Kapitola 10 5 — Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na nehnuteľný majetok

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie investícií inštitúcie do nehnuteľného majetku a na úpravy, ktoré uskutoční. Od Predsedníctva Európskeho parlamentu sa žiada, aby prijalo koherentnú a zodpovednú dlhodobú stratégiu v oblasti nehnuteľného majetku, ktorá zohľadní osobitný problém rastu nákladov na údržbu, potrieb renovácie a nákladov na bezpečnosť a zabezpečí udržateľnosť rozpočtu Európskeho parlamentu.

Kapitola 10 6 — Rezerva na pripravované prioritné projekty

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s pripravovanými prioritnými projektmi inštitúcie.

Kapitola 10 8 — Rezerva na systém EMAS

Číselné údaje

Rozpočet 2019

Rozpočtové prostriedky 2018

Plnenie 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

V nadväznosti na rozhodnutia, ktoré má prijať Predsedníctvo v súvislosti s vykonávaním akčného plánu EMAS, najmä v súvislosti s auditom „uhlíkovej stopy“ Európskeho parlamentu, sú tieto rozpočtové prostriedky určené na zabezpečenie prostriedkov pre príslušné prevádzkové okruhy.

ZAMESTNANCI

Oddiel I — Európsky parlament

Funkčná skupina a trieda

 

2019

2018

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Iné

Politické skupiny

Iné

Politické skupiny

Bez zaradenia

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

213

2

7

36

213

2

7

36

AD 13

430

8

2

38

430

8

2

38

AD 12

337

 

13

60

327

 

13

60

AD 11

168

 

8

28

158

 

8

28

AD 10

343

 

8

32

253

 

8

30

AD 9

464

 

6

35

349

 

6

28

AD 8

251

 

8

46

341

 

8

38

AD 7

210

 

6

66

250

 

3

68

AD 6

52

 

7

45

161

 

9

50

AD 5

80

 

3

60

105

 

4

70

Medzisúčet AD

2 615

10

70

458

2 654

10

70

458

AST 11

102

10

 

37

102

10

 

37

AST 10

80

 

19

35

80

 

19

35

AST 9

565

 

5

41

510

 

4

41

AST 8

306

 

9

42

316

 

10

37

AST 7

297

 

3

43

307

 

3

46

AST 6

318

 

11

59

323

 

4

61

AST 5

495

 

9

90

430

 

15

81

AST 4

273

 

3

87

313

 

4

85

AST 3

107

 

13

86

177

 

13

86

AST 2

16

 

 

55

21

 

 

56

AST 1

 

 

 

70

 

 

 

80

Medzisúčet AST

2 559

10

72

645

2 579

10

72

645

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

10

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

85

 

 

 

70

 

 

 

AST/SC 1

109

 

 

 

134

 

 

 

Medzisúčet AST/SC

204

 

 

 

204

 

 

 

Celkový súčet

5 379(14)

20(15)

142(16)

1 103

5 438(17)

20(18)

142(19)

1 103

Celkový súčet

6 624

6 683

Príloha

PRIPÍSANÉ PRÍJMY

Rozpočtový riadok

Názov

Príjmy dosiahnuté v roku

Odhady

2017

2019

5000

Výnosy z predaja dopravných prostriedkov

-

p.m.

5001

Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku

-

5 000

5002

Výnosy z poskytovania tovaru iným inštitúciám alebo orgánom

162

10 000

502

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov

-

1 000

5110

Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku

3 016 718

3 547 000

5111

Úhrada nákladov spojených s nájmom

52 903

639 000

550

Príjmy zo služieb a prác poskytnutých iným inštitúciám alebo orgánom vrátane náhrad vrátených inými inštitúciami alebo orgánmi za diéty na služobné cesty zaplatené v ich mene

5 546 788

1 285 000

551

Príjmy od tretích strán zo služieb alebo prác poskytnutých na ich žiadosť

755 042

p.m.

570

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm

4 122 802

717 500

571

Účelovo viazané príjmy, ako sú príjmy z nadácií, dotácie, dary a odkazy v závetoch, vrátane účelovo viazaných príjmov osobitných pre každú inštitúciu

-

p.m.

573

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie

3 669 132

3 000

581

Príjmy z prijatých platieb poistného

20 162 097

p.m.

6600

Ostatné pripísané príspevky a náhrady

12 731 797

100 000

 

 SÚČET

50 057 440

6 307 500

 

 

 

 

* V tabuľke nie sú zohľadnené možné zmeny nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o pripísané príjmy.

(1)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 15.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0114.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0408.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0458.

(8)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0172.

(9)

Texty prijaté Predsedníctvom, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009

(10)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0498.

(11)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0114.

(12)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0408.

(13)

Prijaté texty: P8_TA(2017)0417.

(14)

Z toho tri povýšenia ad personam (3 AD 14 na AD 15) udeľované vo výnimočných prípadoch zaslúžilým úradníkom.

(15)

Virtuálna rezerva úradníkov preradených v záujme služby, nezapočítaná do celkového súčtu.

(16)

Vrátane jedného dočasného pracovného miesta AD 12 pre riaditeľa Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie.

(17)

Z toho tri povýšenia ad personam (3 AD 14 na AD 15) udeľované vo výnimočných prípadoch zaslúžilým úradníkom.

(18)

Virtuálna rezerva úradníkov preradených v záujme služby, nezapočítaná do celkového súčtu.

(19)

Vrátane jedného dočasného pracovného miesta AD 12 pre riaditeľa Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie.


INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

16.4.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Raymond Finch, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Verónica Lope Fontagné, Maria Noichl, Dennis Radtke, Fernando Ruas, Lieve Wierinck


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet, Lieve Wierinck

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Stanisław Żółtek

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Dennis Radtke, Fernando Ruas, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Maria Noichl, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Raymond Finch, Marco Valli

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 18. apríla 2018Právne oznámenie