Postopek : 2018/2001(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0146/2018

Predložena besedila :

A8-0146/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 19/04/2018 - 10.9

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0182

POROČILO     
PDF 1351kWORD 120k
16.4.2018
PE 618.305v02-00 A8-0146/2018

o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2019

(2018/2001(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Paul Rübig

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2019

(2018/2001(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (v nadaljevanju: medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. aprila 2017 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2018(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2017 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018(6),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. novembra 2017 o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, ki ga je odobril spravni odbor v proračunskem postopku(7),

–  ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja predsedstvu glede priprave predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2019,

–  ob upoštevanju predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga je predsedstvo pripravilo ... aprila 2018 v skladu s členoma 25(7) in 96(1) Poslovnika Parlamenta,

–  ob upoštevanju predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga je pripravil Odbor za proračun v skladu s členom 96(2) Poslovnika Parlamenta,

–  ob upoštevanju člena 96 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0146/2018),

A.  ker je to četrti celotni proračunski postopek v novem zakonodajnem obdobju in šesti v večletnem finančnem okviru 2014–2020;

B.  ker se proračun za leto 2019, kot je predlagan v poročilu generalnega sekretarja, pripravlja ob povišanju zgornje meje razdelka V, tako zaradi inflacije kot zaradi realnega povečanja, kar omogoča več prostora za rast in naložbe, poleg tega pa bo tako mogoče še naprej izvajati politike varčevanja in izboljšanja učinkovitosti ter se usmeriti v oblikovanje proračuna glede na uspešnost;

C.  ker je generalni sekretar za proračun za leto 2019 predlagal naslednje prednostne cilje: kampanja za volitve v Evropski parlament leta 2019, varnostni projekti, večletni nepremičninski projekti, razvoj IT, izboljšanje storitev za poslance in spodbujanje okolju prijaznega pristopa do prevozov;

D.  ker je generalni sekretar v predhodnem načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za leto 2019 predlagal proračun v znesku 2.016.644.000 EUR, kar predstavlja splošno povečanje za 3,38 % glede na proračun za leto 2018 (vključno s 37,3 milijona EUR za prehod v novo parlamentarno obdobje in 34,3 milijona EUR za druge izredne odhodke) in povečanje za 18,79 % v razdelku V večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020;

E.  ker skoraj dve tretjini proračuna predstavljajo odhodki, odvisni od indeksacije, večinoma plače, pokojnine, zdravstveni stroški in nadomestila sedanjih in upokojenih poslancev (23 %) in uslužbencev (34 %), pa tudi odhodki za stavbe (13 %), ki se prilagajajo v skladu s kadrovskimi predpisi ali statutom poslancev, posebno sektorsko indeksacijo ali stopnjo inflacije;

F.  ker je Parlament že v svoji resoluciji z dne 29. aprila 2015 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2016(8) poudaril, da bi bilo treba proračun za leto 2016 zastaviti na realistični podlagi in da bi moral biti skladen z načeloma proračunske discipline in dobrega finančnega poslovodenja;

G.  ker je verodostojnost Parlamenta kot veje proračunskega organa odvisna od njegove sposobnosti upravljanja lastnih odhodkov in razvijanja demokracije na ravni Unije;

H.  ker je bil sklad za prostovoljno pokojninsko zavarovanje ustanovljen leta 1990 s pravilnikom predsedstva o dodatni (prostovoljni) pokojninski shemi(9);

Splošni okvir

1.  poudarja, da bi moral delež proračuna Parlamenta tudi v letu 2019 znašati manj kot 20 % razdelka V; ugotavlja, da načrt prihodkov in odhodkov za leto 2019 znaša 18,53 % razdelka V, ta delež pa je nižji kot v letu 2018 (18,85 %) in najnižji v več kot petnajstih letih;

2.  poudarja, da je največji del proračuna Parlamenta določen z zakonskimi ali pogodbenimi obveznostmi in da se zanj uporablja letna indeksacija;

3.  je seznanjen, da bodo zaradi volitev v Evropski parlament leta 2019 odhodki na nekaterih področjih občutno višji, zlasti kar zadeva poslance, ki ne bodo ponovno izvoljeni, in njihove pomočnike, prihranki, ki bodo sicer manjši, pa bodo ustvarjeni na drugih področjih spričo zmanjšanja obsega parlamentarnih dejavnosti v volilnem letu;

4.  sprejema sporazum, dosežen v spravnem postopku med predsedstvom in Odborom za proračun 26. marca 2018 in 10. aprila 2018, da se proračun za leto 2018 poveča za 2,48 % oziroma na 1.999.144.000 EUR, kar ustreza skupni ravni načrta odhodkov za leto 2019, da se raven odhodkov predhodnega načrta, ki ga je predsedstvo potrdilo 12. marca 2018, zmanjša za 17,5 milijona EUR in da se ustrezno zmanjšajo predlagana proračunska v naslednjih proračunskih vrsticah: 1004 – redni potni stroški, 105 – jezikovno in računalniško izobraževanje za poslance, 1404 – pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov, 1612 – nadaljnje usposabljanje, 1631 – mobilnost, 2000 – najemnine, 2007 – gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov, 2022 – vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb, 2024 – poraba energije, 2100 – računalništvo in telekomunikacije, 2101 – računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti – infrastruktura, 2150 – računalništvo in telekomunikacije – naložbe in projekti, 212 – pohištvo, 2014 – stroški najema tehničnih naprav in opreme, 230 – pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material, 238 – drugi upravni odhodki, 300 – stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela, 302 – stroški za sprejeme in reprezentanco, 3040 – razni odhodki za interne seje, 3042 – seje, kongresi, konference in delegacije, 3049 – izdatki za storitve potovalnih agencij, 3243 – središče Evropskega parlamenta za obiskovalce, 3248 – odhodki za avdiovizualno informiranje, 325 – odhodki za informacijske pisarne, 101 – varnostna rezerva; zagotavlja 50.000 EUR za postavko 1400 – drugi uslužbenci – generalni sekretariat in politične skupine, 50.000 EUR za postavko 320 – pridobivanje izvedenskih mnenj in 800.000 EUR za postavko 3211 – vozlišče za znanstvene medije; pozdravlja, da je predsedstvo 16. aprila 2018 te spremembe sprejelo;

5.  poudarja, da so glavne naloge Parlamenta, da skupaj s Svetom sprejema zakonodajo in odloča o proračunu Unije, zastopa državljane in nadzoruje delo drugih institucij;

6.  poudarja vlogo Parlamenta pri gradnji evropske politične zavesti in spodbujanju vrednot Unije;

7.  opozarja na pozno prejetje predhodnega načrta prihodkov in odhodkov ter spremljajočih dokumentov, šele po 12. marcu 2018, ko jih je sprejelo predsedstvo; poziva, da se mu v prihodnjih letih poročilo generalnega sekretarja predsedstvu o predhodnem načrtu prihodkov in odhodkov, vključno s prilogami, posreduje pravočasno;

Preglednost in dostopnost

8.  pozdravlja odziv na zahtevo, ki jo je Odbor za proračun postavil v več resolucijah o proračunu, in sicer glede dodatnih informacij o srednjeročnem in dolgoročnem načrtovanju, naložbah, zakonskih obveznostih, operativnih odhodkih in metodologiji, ki bo temeljila sedanjih potrebah, in ne na koeficientih;

9.  je seznanjen, da se – kot že v proračunih za pretekla leta – predlaga rezervacija sredstev za „izredne“ naložbe in odhodke, tj. naložbe in odhodke, ki so neobičajni ali netipični za Parlament in se redko pojavijo; je seznanjen, da bodo v letu 2019 te naložbe in odhodki znašali 71,6 milijona EUR, vključno s 37,3 milijona EUR za prehod v novo parlamentarno obdobje in 34,3 milijona EUR za druge izredne odhodke; opominja, da je bilo razlikovanje med rednimi in izrednimi odhodki, prvič uporabljeno v proračunu za leto 2016 in nato v vseh naslednjih proračunih, uvedeno izključno zaradi izvajanja nujnih ukrepov v zvezi z varnostjo stavb in kibernetsko varnostjo po terorističnih napadih; meni, da pretirana raba tega razlikovanja, namreč vključitev drugih odhodkov v izredne odhodke, daje napačen vtis o gibanju razlike do proračunske zgornje meje in je tako v nasprotju z načelom preglednosti odhodkov Parlamenta;

10.  pričakuje, da bo proračun Parlamenta za leto 2019 stvaren in natančen pri usklajevanju potreb in stroškov, da bi se čim bolj izognili načrtovanju nepotrebnih sredstev;

Izstop Združenega kraljestva iz EU

11.  ugotavlja, da so pogajalci Unije in Združenega kraljestva 8. decembra 2017 dosegli načelni dogovor o finančni poravnavi, povezani z izstopom Združenega kraljestva iz Unije, ki vključuje določbo, da bo Združeno kraljestvo sodelovalo pri letnih proračunih Unije za leti 2019 in 2020, kot če bi bilo še vedno država članica Unije, in da bo prispevalo svoj delež financiranja za obveznosti, ki jih bo Unija prevzela pred 31. decembrom 2020; je seznanjen, da je prostovoljna pokojninska shema za poslance vključena v bilanco stanja EU kot obveznost in da bo prispevek za neporavnane obveznosti, potrebne za kritje pokojninskih obveznosti, ki so nastale pred letom 2020, vendar se bodo nadaljevale po letu 2020, predmet pogajanj;

12.  je seznanjen, da je bilo z glasovanjem na plenarnem zasedanju februarja 2018 potrjeno samoiniciativno poročilo Odbora za ustavne zadeve o sestavi Parlamenta in zlasti zmanjšanju števila poslancev na 705 po izstopu Združenega kraljestva iz Unije; ugotavlja, da je predsednik Tusk po neformalnem srečanju 27 vodij držav oziroma vlad 23. februarja 2018 nakazal, da je podpora za ta predlog široka; je seznanjen, da bo število poslancev v primeru, da bo Združeno kraljestvo na začetku zakonodajnega obdobja 2019–2024 še vedno država članica, ostalo 751, dokler njegov izstop iz Unije ne začne pravno učinkovati; vseeno poudarja, da je za ta postopek potreben soglasen sklep Evropskega sveta po tem, ko Evropski parlament poda soglasje; poudarja, da ocene Parlamenta trenutno temeljijo na nespremenjenih okoliščinah, ko Parlament od 30. marca 2019 do konca osmega zakonodajnega obdobja sestavlja 678 poslancev iz 27 držav članic, od začetka devetega zakonodajnega obdobja do konca proračunskega leta 2019 pa 705 poslancev iz 27 držav članic; iz tega razloga se z zadovoljstvom seznanja s prilagoditvami, ki jih je predlagal generalni sekretar, predsedstvo pa 12. marca 2018 sprejelo;

Evropske volitve leta 2019

13.  pozdravlja komunikacijsko kampanjo, ki bo državljanom na koristen način pojasnila namen Unije in Parlamenta; poudarja, da bi morala biti ta kampanja med drugim namenjena pojasnjevanju vloge Unije in pristojnosti Parlamenta, njegovih funkcij, kot je izvolitev predsednika Komisije, ter njegovega vpliva na življenja državljanov;

14.  spominja, da skupni proračun kampanje, kot je bilo potrjeno v proračunskem postopku za leto 2018, znaša 33,3 milijona EUR za dve leti, od tega 25 milijonov EUR za leto 2018 (zaradi časa, potrebnega za postopke javnih naročil in sklenitev pogodb) in 8,33 milijona EUR za leto 2019; je seznanjen, da je predsedstvo novembra 2017 odobrilo strategijo za kampanjo, ki temelji na analizi izkušenj, pridobljenih med zadnjimi volitvami;

15.  poudarja, da so za komunikacijske procese za evropske volitve značilne tri ravni: najvidnejša raven so nacionalne in evropske politične stranke in njihovi kandidati, drugo raven predstavlja proces v zvezi z vodilnimi kandidati, prvič uveden leta 2014, tretja raven pa je institucionalna kampanja, ki opominja na to, kaj Parlament je, kaj počne, kako vpliva na življenja državljanov ter zakaj je pomembno udeležiti se volitev;

16.  poudarja, da Parlament sam nima potrebnih virov, s katerimi bi dosegel 400 milijonov volilnih upravičencev, zato mora čim bolje uporabiti svoje mreže oblikovalcev javnega mnenja; meni, da bi morala komunikacija prek spletnih mest družbenih medijev prav tako odigrati pomembno vlogo; poudarja, da bo na evropski ravni v letu 2018 organizirana vrsta konferenc za državljane in deležnike, na nacionalni ravni pa bo ključna vloga pisarn za stike; namerava v pristop mreženja tudi v prihodnje vključevati Evropski odbor regij ter njegove lokalne in regionalne predstavnike; meni, da bodo imele evropske politične stranke in nacionalne stranke v zadnjih tednih pred volitvami ključno vlogo, zlasti v procesu vodilnih kandidatov; zato predlaga, da se jim omogoči opravljanje tega poslanstva s financiranjem, ki bo v letu 2019 v ta namen posebej povečano;

Varnost in kibernetska varnost

17.  je seznanjen, da bo proračun za leto 2019 vključeval nadaljnje obroke večjih naložb, ki so se začele leta 2016 in katerih namen je znatno povečati varnost Parlamenta; poudarja, da so v te projekte zajeta različna področja, ki zadevajo predvsem stavbe, kot na primer projekt iPACS za izboljšanje varnosti vhodov ter varnostno opremo in osebje, a tudi izboljšave na področjih kibernetske varnosti in varnosti komunikacij;

18.  pozdravlja, da je v letu 2017 začel veljati memorandum o soglasju, ki so ga podpisali belgijska vlada ter Evropski parlament, Svet, Komisija, Evropska služba za zunanje delovanje in druge institucije s sedežem v Bruslju, o varnostnem preverjanju zaposlenih vseh zunanjih izvajalcev, ki želijo dostop do institucij Unije; spominja na svoj poziv generalnemu sekretarju iz načrta prihodkov in odhodkov Parlamenta za leto 2018, naj razmisli, ali bi bilo priporočljivo uporabo tega memoranduma razširiti na uradnike, parlamentarne pomočnike in praktikante, da jih bo mogoče pred zaposlitvijo ustrezno varnostno preveriti; zato generalnega sekretarja poziva, naj Odbor za proračun obvesti o napredovanju te zadeve;

19.  meni, da so orodja IT pomemben instrument, s katerim poslanci in zaposleni opravljajo svoje delo, ki pa je hkrati ranljiv za kibernetske napade; zato pozdravlja rahlo povečanje odobritev, da bo lahko institucija nadaljevala akcijski načrt za kibernetsko varnost in tako bolje zaščitila svoje premoženje in informacije;

Nepremičninska politika

20.  ponovno poziva k preglednemu procesu odločanja na področju nepremičninske politike na osnovi zgodnjih informacij in ob ustreznem upoštevanju člena 203 finančne uredbe;

21.  je seznanjen s procesom izboljšanja delovnega okolja poslancev in zaposlenih, o katerem se je predsedstvo odločilo decembra 2017 in ki se bo nadaljeval v letu 2019, da bi se tako zagotovili prilagodljiv delovni prostori za zadovoljevanje potreb poslancev, ki izhajajo iz spreminjajočih se delovnih vzorcev, ter da se jim po volitvah leta 2019 zagotovijo tri pisarne v Bruslju in dve v Strasbourgu; vseeno poudarja, da bi bilo bolj koristno, če bi v Strasbourgu zagotovili prilagodljive prostore za seje; je seznanjen s stroški vzdrževanja stavb Parlamenta v letu 2019, vključno z varnostnimi in okoljskimi zahtevami; postavlja pod vprašaj zelo visoke stroške nekaterih predlaganih projektov, namreč: odstranitve knjižnice in z njo povezanih pisarn ter prenove restavracije za poslance (stavba Spinelli) in restavracije v stavbi Churchill; poziva generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun še pred obravnavo proračuna v Parlamentu jeseni 2018 predstavi več informacij o teh odločitvah, glede na to, da se bodo nekateri projekti preložili;

22.  izraža pomisleke glede 1,58 milijona EUR za študije o prenovi stavbe Spaak, saj je bilo v ta namen že v proračunu za leto 2018 predvidenih 14 milijonov EUR; poziva generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun še pred obravnavo proračuna v Parlamentu jeseni 2018 predstavi več informacij o tej odločitvi;

23.  zahteva nadaljnje informacije o stanju pohištva v stavbi ASP v Bruslju, ki naj bi upravičilo njegovo zamenjavo, in o postopku izbire novega pohištva, zlasti o razmerju med ceno in nujnostjo zamenjave;

24.  je seznanjen s posodobljeno izjavo o poslanstvu informacijskih pisarn, ki se bodo odslej imenovale „pisarne za stike“ v skladu s sklepom predsedstva, sprejetim novembra 2017; je seznanjen, da je glavna funkcija pisarn za stike lokalno obveščanje in komuniciranje v imenu Parlamenta na politično nevtralen način, da bi se zagotavljale informacije o Uniji in njenih politikah prek dejavnosti zunanjih deležnikov na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, vključno s člani Evropskega odbora regij;

25.  opaža, da bodo pred koncem leta 2018 predani v uporabo in vseljeni prvi deli vzhodnega krila nove stavbe KAD, ostale pisarne in konferenčne dvorane v vzhodnem krilu pa bodo postopoma vseljene v letu 2019; je seznanjen, da se bo takoj zatem začela dela na zahodnem krilu;

26.  opozarja na analizo Evropskega računskega sodišča iz leta 2014, v kateri ocenjeni stroški geografske razpršitve Parlamenta znašajo 114 milijonov EUR letno; poleg tega je seznanjen z ugotovitvami iz svoje resolucije z dne 20. novembra 2013 o določitvi sedežev institucij Evropske unije(10), da je 78 % vseh službenih poti statutarnih uslužbencev Parlamenta neposredna posledica geografske razpršitve Parlamenta; poudarja, da poročilo ocenjuje tudi okoljske posledice geografske razpršitve, ki znašajo med 11.000 in 19.000 ton izpustov CO2; poudarja, da bi lahko Evropski parlament na račun enega samega sedeža prihranil veliko proračunskih sredstev, zato poziva k pripravi načrta za en sam sedež;

27.  opozarja Parlament na zavezo iz Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti, da bo „brez poseganja v veljavna proračunska pravila in pravila javnega naročanja za stavbe, ki jih [ima] v lasti in uporabi, [uporabljal] enake zahteve, kot veljajo za stavbe osrednjih vlad držav članic na podlagi členov 5 in 6“ te direktive, zaradi velike prepoznavnosti stavb in vodilne vloge, ki bi jo moral imeti pri energetski učinkovitosti stavb; poudarja, da mora nujno zagotoviti skladnost s to izjavo, med drugim zaradi svoje verodostojnosti pri potekajočih revizijah direktiv o energetski učinkovitosti stavb in energetski učinkovitosti;

Zadeve, povezane s poslanci in akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki

28.  pozdravlja prizadevanja sekretariata Parlamenta, sekretariatov političnih skupin in pisarn poslancev za krepitev položaja poslancev v okviru njihovega mandata; spodbuja nadaljnji razvoj teh storitev, s pomočjo katerih lahko poslanci še bolje nadzirajo delo Komisije in Sveta ter zastopajo državljane;

29.  zlasti pozdravlja vse večjo kakovost svetovanja in raziskav za poslance in odbore v okviru Službe Evropskega parlamenta za raziskave (EPRS) in tematskih sektorjev; je seznanjen z vmesno oceno sodelovanja med tema službama, ki jo je generalni sekretar predložil oktobra 2017; poziva generalnega sekretarja, naj predloži nadaljnje informacije o tem, kako službi usklajujeta svoje delo, da bi preprečili podvajanje in izpolnili potrebe strank; pozdravlja nove in obstoječe posebne projekte na področju aplikacij IT, ki se bodo v celoti ali delno izvajali v letu 2019: projekt e-Parlament, sistem za upravljanje elektronskih evidenc (ERMS), program odprte digitalne knjižnice, novi projekt za raziskave in razvoj na področju strojnega učenja na podlagi prevajalskih pomnilnikov ter orodje za registracijo udeležencev konferenc in prireditev;

30.  spominja na omenjeni resoluciji Parlamenta z dne 5. aprila 2015 o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za proračunsko leto 2018(11) ter z dne 25. oktobra 2017 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018(12) ter na vse reference in zahteve glede nadomestila splošnih stroškov; znova poziva k preglednosti glede nadomestila splošnih stroškov za poslance; glede na to pozdravlja ustanovitev delovne skupine predsedstva Parlamenta o nadomestilu splošnih stroškov; opozarja na pričakovanja o večji preglednosti glede nadomestila splošnih stroškov in na prizadevanja za opredelitev natančnejših pravil o odgovornosti za stroške, za katere je dovoljeno uporabiti to nadomestilo, ne da bi zaradi tega nastali dodatni neto stroški za Parlament;

31.  želi spomniti na načelo neodvisnosti mandata; glede na skorajšnjo odločitev predsedstva znova poziva k večji preglednosti nadomestila splošnih stroškov in upoštevanju najboljše prakse nacionalnih delegacij v Parlamentu in držav članic; poudarja, da bi se lahko uvedel mešani sistem, tako da bi se del nadomestila splošnih stroškov še naprej izplačeval kot pavšalni znesek, preostanek pa na osnovi računov oziroma revizije; ponovno poudarja, da izboljšanje učinkovitosti in preglednosti nadomestila splošnih stroškov ne pomeni poseganja v zasebnost;

32.  poziva delovno skupino za nadomestilo splošnih stroškov pri predsedstvu Parlamenta, naj dokonča svoje delo, da bo mogoče še pred začetkom devetega zakonodajnega obdobja oblikovati priporočila na osnovi stališča Parlamenta, izraženega oktobra 2017;

33.  ponovno poziva predsedstvo, naj zagotovi spoštovanje socialnih in pokojninskih pravic poslancev in akreditiranih parlamentarnih pomočnikov ter razpoložljivost ustreznih finančnih sredstev; glede na to znova poziva, da je treba poiskati izvedljivo rešitev za tiste akreditirane parlamentarne pomočnike, ki ob izteku sedanjega zakonodajnega obdobja ne bodo pridobili pravice, da ob dopolnitvi upokojitvene starosti zaprosijo za evropsko pokojnino, čeprav so bili brez prekinitve zaposleni dva parlamentarna mandata, saj jim bo zaradi predčasnih volitev leta 2014 in zamud pri potrjevanju novih pogodb o delu zaradi velikih delovnih obremenitev po volitvah v letih 2009 manjkalo nekaj časa do zahtevanih desetih let službe, kot določajo kadrovski predpisi; želi spomniti, da člen 27(2) statuta poslancev Evropskega parlamenta določa, da „[p]oslanci ohranijo pridobljene pravice v polnem obsegu“; vendar je seznanjen z dolgotrajnimi težavami s prostovoljnim pokojninskim zavarovanjem ter poziva predsedstvo in generalnega sekretarja, naj preučita vse možnosti, da bi čim manj obremenili proračun Parlamenta;

34.   meni, da so sredstva v proračunski vrstici 422 (Odhodki za parlamentarno pomoč) zadostna;

35.  je seznanjen z revizijo stopenj nadomestila za akreditirane parlamentarne pomočnike, ki se izplača za njihova službena potovanja med tremi kraji dela Parlamenta; želi spomniti na svojo zahtevo predsedstvu, naj ukrepa, da bo nadomestilo uradnikov, drugih uslužbencev in akreditiranih parlamentarnih pomočnikov z novim zakonodajnim obdobjem povsem usklajeno;

36.  znova poziva konferenco predsednikov, naj še pred novim parlamentarnim obdobjem revidira izvedbene določbe o delu delegacij in misij zunaj Evropske unije; poudarja, da bi bilo treba pri tej reviziji preučiti, ali bi lahko akreditirani parlamentarni pomočniki pod določenimi pogoji spremljali poslance na uradnih parlamentarnih delegacijah in misijah;

37.  poziva predsedstvo EP, naj spremeni svoj sklep z dne 19. aprila 2010 o pravilih za praktikante poslancev, da se v pogodbah o praksi zagotovi dostojno plačilo; poudarja, da mora plačilo praktikantov v pisarnah poslancev ali pri političnih skupinah znašati vsaj toliko, da bodo lahko pokrili življenjske stroške v Bruslju oziroma kraju, kjer opravljajo prakso;

38.  meni, da je treba zagotoviti zadostna finančna sredstva za izvajanje časovnega načrta o spremembi preventivnih ukrepov in ukrepov za zgodnjo podporo v primeru konfliktov in nadlegovanja med poslanci in akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki ali drugim osebjem;

Zadeve, povezane z zaposlenimi

39.  zmanjšuje kadrovski načrt svojega generalnega sekretariata za leto 2019 za 59 delovnih mest (cilj zmanjšanja števila zaposlenih za 1 %) v skladu s sporazumom o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki ga je 14. novembra 2015 dosegel s Svetom in določa, da naj bi se ukrepi za vsakoletno zmanjšanje števila zaposlenih Parlamenta nadaljevali do leta 2019;

40.  meni, da je pomembno, da imajo institucije Unije v obdobju, ko bodo finančni in kadrovski viri, ki so jim na voljo, najverjetneje čedalje bolj omejeni, same možnost zaposlovati in obdržati najbolj sposobno osebje, da bodo kos kompleksnim izzivom v prihodnosti na način, ki bo upošteval načela oblikovanja proračuna na podlagi uspešnosti;

41.   ugotavlja, da se bo Parlament do volilnih počitnic soočal z izjemnimi okoliščinami, saj se bo običajnim delovnim obremenitvam ob koncu zakonodajnega obdobja s kompleksnim svežnjem zakonodajnih predlogov o novem večletnem finančnem okviru pridružil še brexit, pa tudi vse večje število trialogov; meni, da bo treba tudi v prihodnje nujno zagotavljati ustrezno raven logističnih in kadrovskih virov, da bodo lahko Parlament in njegovi odbori opravljali svoje glavne dejavnosti;

42.  poziva generalnega sekretarja, naj nadgradi obstoječe sporazume o sodelovanju med Parlamentom, Odborom regij ter Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, za katere je Služba Evropskega parlamenta za raziskave pozitiven zgled; zahteva, naj se opredelijo področja, med njimi tudi storitve in varnost IT, na katerih bi bilo mogoče s pomočjo izkušenj Parlamenta in obeh organov ter ob upoštevanju težav pri upravljanju in razlik v obsegu povečati sinergije med upravnimi storitvami, da bi se tako pripravili pravični sporazumi o sodelovanju; poleg tega poziva generalnega sekretarja, naj pripravi študijo o morebitnih sinergijah – pri upravnih storitvah in službah –, ki bi jih bilo mogoče doseči z drugimi institucijami;

43.  poziva k pripravi ocene o prihrankih za vsako od strani, doseženih zaradi medinstitucionalnega sporazuma o upravnem sodelovanju med Evropskim parlamentom, Odborom regij in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, tako na področjih, kjer obstajajo skupne službe, kot na področjih, kjer obstaja samo sodelovanje, ter o potencialnih prihrankih in koristih morebitnih prihodnjih sporazumov z drugimi institucijami in agencijami;

44.  pozdravlja resolucijo Evropskega parlamenta o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU(13); meni, da gre za pomemben korak k uspešnejšemu boju proti spolnemu nadlegovanju in vsem vrstam neprimernega vedenja v Evropski uniji in njenih institucijah, tudi Evropskem parlamentu; poziva, naj se za uresničevanje zahtev iz resolucije namenijo zadostna sredstva;

Druga vprašanja

45.  je seznanjen z običajno prakso prerazporejanja neizkoriščenih sredstev ob koncu leta za tekoče nepremičninske projekte; na osnovi podatkov za leta 2014, 2015, 2016 in 2017 opozarja, da se prerazporeditev neizkoriščenih sredstev ob koncu leta sistematično izvaja v istih poglavjih in naslovih ter z nekaterimi izjemami celo v istih vrsticah; se zato sprašuje, ali se morda potrebe v teh poglavjih in vrsticah načrtno ocenijo previsoko, da se pridobijo sredstva za financiranje proračunske politike;

46.  se sprašuje, ali je res treba za vse parlamentarne pomočnike v pisarnah v Bruslju in Strasbourgu namestiti slušalke z mikrofonom in spletne kamere, čeprav jih večina niti ni zahtevala; zato izraža pomisleke glede stroškov, ki jih bo imela ta odločitev, in razlogov zanjo; poziva generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun predstavi vse informacije o tem;

47.  ugotavlja, da so bile omejitve vstopa v gostinske prostore Parlamenta odpravljene 1. januarja 2017; se strinja s prakso, da lahko vsakdo, ki dela v poslopjih Parlamenta ali je tam na medinstitucionalnem srečanju, obeduje v menzah in restavracijah Parlamenta; vseeno ugotavlja, da sta samopostrežni restavraciji v stavbi ASP v Bruslju in stavbi LOW v Strasbourgu zelo obremenjeni zaradi vsakodnevne navzočnosti skupin obiskovalcev; zato poziva, naj se hitro znova uvede preverjanje na vhodih v ti dve menzi, in sicer ne za poslance in uradnike iz drugih institucij, temveč zato, da bi te skupine sistematično preusmerjali v restavracije, ki so jim namenjene;

48.  je seznanjen z dialogom, ki trenutno poteka med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti; poudarja, da je treba preseči obstoječi okvir evropskih parlamentarnih tednov, da se v odnosih med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti omogočijo trajne sinergije; poziva, naj se ta dialog okrepi za boljše razumevanje prispevka Parlamenta in Unije v državah članicah;

49.  prosi, naj se posodobi evropsko medijsko središče, odobreno v proračunu za leto 2018, za sodelovanje s televizijskimi postajami, družbenimi mediji in drugimi partnerji za usposabljanje mladih novinarjev, zlasti v povezavi z znanstvenim in tehnološkim napredkom in novicami, ki temeljijo na dejstvih in so strokovno pregledane;

50.  pozdravlja prizadevanja Parlamenta za spodbujanje trajnostne mobilnosti;

51.  poziva Parlament, naj sprejme ekološko trajnostni pristop in poskrbi, da bodo dejavnosti, ki se bodo izvajale v njegovem okviru, čim bolj prijazne okolju;

52.  je seznanjen z ustanovitvijo delovne skupine za mobilnost, ki bi morala delovati vključujoče in imeti jasne naloge; poudarja, da mora Parlament spoštovati vso veljavno regionalno zakonodajo v krajih dela, tudi na tem področju; se zavzema za to, da se spodbuja uporaba direktnega vlaka med poslopji Parlamenta v Bruslju in letališčem; poziva odgovorne službe, naj ob upoštevanju tega dejstva znova ocenijo sestavo in velikost voznega parka Parlamenta; poziva predsedstvo, naj takoj sprejme program spodbud za uporabo koles za pot med domom in službo; je seznanjen, da druge institucije tak program že imajo, zlasti Evropski ekonomsko-socialni odbor;

53.  poziva generalnega sekretarja in predsedstvo, naj v celotni upravi Parlamenta širita kulturo oblikovanja proračuna glede na uspešnost in pristop preudarnega upravljanja, da se spodbudi učinkovitost ter zmanjša število upravnih formalnosti in birokratskih postopkov v internem delu institucije; poudarja, da je rezultat preudarnega upravljanja nenehno izboljševanje delovnih postopkov na račun poenostavitev in z upoštevanjem izkušenj upravnega osebja;

o

o  o

54.  sprejme načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2019;

55.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in načrt prihodkov in odhodkov posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA: PREDLOG NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

POROČILO GENERALNEGA SEKRETARJA

ČLANOM PREDSEDSTVA

O NAČRTU PRIHODKOV IN ODHODKOV EVROPSKEGA PARLAMENTA ZA PRORAČUNSKO LETO 2019

 

PREDLOG NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2019

Prispevek Evropske unije k financiranju odhodkov

Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2019

Postavka

Znesek

 

 

Odhodki

1 999 144 000

Lastna sredstva

176.893.540

Prispevek

1.822.250.460

PRIHODKI

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

 

 

 

 

 

4

PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

 

 

 

4 0

RAZNI DAVKI IN ODBITKI

 

 

 

4 0 0

Prihodki od davka na plače in prejemke članov institucije, uradnikov, drugih uslužbencev ter prejemnikov pokojnin

82.449.930

76.861.414

73.998.872

4 0 3

Prihodki od začasnega prispevka iz plač članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

p.m

p.m

17.371

4 0 4

Prihodki od posebnih dajatev in solidarnostnih dajatev na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

11.681.950

11.551.312

11.067.302

 

 

94.131.880

88.412.726

85.083.544

Poglavje 4 0 — skupaj

4 1

PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

 

 

 

4 1 0

Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

67.193.160

66.291.673

62.567.541

4 1 1

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

9.200.000

9.200.000

7.596.194

4 1 2

Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov

10.000

10.000

49.218

 

 

76.403.160

75.501.673

70.212.953

Poglavje 4 1 — skupaj

4 2

DRUGI PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

 

 

 

4 2 1

Prispevki poslancev Evropskega parlamenta za pokojninsko zavarovanje

p.m

p.m

0

 

Poglavje 4 2 — skupaj

0

0

0

 

Naslov 4 — skupaj

170.535.040

163.914.399

155.296.497

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

 

 

 

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (BLAGA) IN NEPREMIČNIN

 

 

 

5 0 0

Prihodki od prodaje premičnin (blaga)

10.000

p.m

0

5 0 0 0

Prihodki od prodaje vozil — Namenski prejemki

p.m

p.m

0

5 0 0 1

Prihodki od prodaje drugih premičnin — Namenski prejemki

5.000

p.m

0

5 0 0 2

Prihodki od prodaje blaga drugim institucijam ali organom — Namenski prejemki

10.000

p.m

162

5 0 1

Prihodki od prodaje nepremičnin

p.m

p.m

0

5 0 2

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov — Namenski prejemki

1.000

p.m

0

 

Poglavje 5 0 — skupaj

16.000

p.m

162

5 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM

 

 

 

5 1 1

Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem ter povračila najemnih stroškov

4.186.000

p.m

 

5 1 1 0

Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem — Namenski prejemki

3.547.000

p.m

3.016.718

5 1 1 1

Povračila stroškov, povezanih z dajanjem v najem — Namenski prejemki

639.000

p.m

52.903

 

Poglavje 5 1 — skupaj

4.186.000

p.m

3.069.621

5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

 

 

 

5 2 0

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

50.000

50.000

2.077

 

Poglavje 5 2 — skupaj

50.000

50.000

2.077

5 5

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV IN DEL

 

 

 

5 5 0

Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z nadomestili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov — Namenski prejemki

1.285.000

p.m

5.546.788

5 5 1

Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo — Namenski prejemki

p.m

p.m

755.042

 

Poglavje 5 5 — skupaj

1.285.000

p.m

6.301.830

5 7

DRUGI PRISPEVKI IN POVRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

 

 

 

5 7 0

Prihodki iz vračila nepravilno izplačanih zneskov — Namenski prejemki

717.500

p.m

4.122.802

5 7 1

Namenski prihodki, kot so prihodki iz fundacij, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prejemki, specifičnimi za vsako institucijo — Namenski prejemki

p.m

p.m

0

5 7 2

Povračila socialnih odhodkov, nastalih v imenu druge institucije

p.m

p.m

0

5 7 3

Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije — Namenski prejemki

3.000

p.m

3.669.132

 

Poglavje 5 7 — skupaj

720.500

p.m

7.791.934

5 8

RAZNA NADOMESTILA

 

 

 

5 8 1

Prihodki od prejetih zavarovalnin — Namenski prejemki

p.m

p.m

20.162.097

 

Poglavje 5 8 — skupaj

p.m

 

 

 

Naslov 5 — skupaj

6.257.500

50.000

37.327.720

6

PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI S SPORAZUMI IN PROGRAMI UNIJE

 

 

 

6 6

DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA

 

 

 

6 6 0

Drugi prispevki in vračila

100.000

p.m

p.m

6 6 0 0

Drugi namenski prispevki in vračila — Namenski prejemki

100.000

p.m

12.731.797

6 6 0 1

Drugi nenamenski prispevki in vračila

p.m

p.m

0

 

Poglavje 6 6 — skupaj

100.000

p.m

12.731.797

 

Naslov 6 — skupaj

100.000

p.m

12.731.797

9

RAZNI PRIHODKI

 

 

 

9 0

RAZNI PRIHODKI

 

 

 

9 0 0

Razni prihodki

1.000

1.000

1.638.371

 

Poglavje 9 0 — skupaj

1.000

1.000

1.638.371

 

Naslov 9 — skupaj

1.000

1.000

1.638.371

 

SKUPAJ

176.893.540

163.965.399

206.994.385

ODHODKI

Splošni pregled odobritev (2019 in 2018) in realizacije (2017)

Naslov Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

 

 

 

 

 

1

ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

ČLANI INSTITUCIJE

224 910 000

211.876.000

203.969.300

1 2

URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI

683.275.000

669.114.000

641.373.448

1 4

DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE

142.607.000

144.478.333

138.007.588

1 6

DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

20 662 000

18.648.150

14.743.257

 

Naslov 1 — skupaj

1 071 454 000

1.044.116.483

998.093.592

 

 

 

 

 

2

NEPREMIČNINE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI

 

 

 

 

OPERATIVNI ODHODKI

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

NEPREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

225 411 000

227.352.000

267.588.704

2 1

INFORMATIKA, OPREMA IN PREMIČNINE

178 085 200

166.773.500

161.271.592

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA UPRAVNO DELOVANJE

8 415 500

7.103.000

4.681.409

 

Naslov 2 — skupaj

411 911 700

401.228.500

433.541.705

 

 

 

 

 

3

ODHODKI ZA SPLOŠNE NALOGE, KI JIH IZVAJA INSTITUCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

SEJE IN KONFERENCE

33 630 000

36.693.000

32.136.133

3 2

IZVEDENSKA MNENJA IN INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN ŠIRJENJE

123 823 300

144.268.390

114.596.561

 

Naslov 3 — skupaj

157 453 300

180.961.390

146.732.695

 

 

 

 

 

4

ODHODKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH IZVAJA INSTITUCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

POSEBNI ODHODKI NEKATERIH INSTITUCIJ IN ORGANOV

130 180 000

114.770.000

109.814.922

4 2

ODHODKI ZA PARLAMENTARNO POMOČ

209 160 000

208.171.000

200.971.143

4 4

SEJE IN DRUGE DEJAVNOSTI SEDANJIH IN NEKDANJIH POSLANCEV

460 000

440.000

420.000

 

Naslov 4 — skupaj

339 800 000

323.381.000

311.206.065

 

 

 

 

 

5

ORGAN ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN FUNDACIJE TER ODBOR NEODVISNIH UGLEDNIH OSEB

 

 

 

5 0

ODHODKI ORGANA ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN FUNDACIJE TER ODBORA NEODVISNIH UGLEDNIH OSEB

p.m.

p.m.

0

 

Naslov 5 — skupaj

0

0

0

 

 

 

 

 

10

DRUGI ODHODKI

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

ZAČASNE ODOBRITVE

p.m.

p.m.

0

10 1

VARNOSTNA REZERVA

18 525 000

1.000.000

0

10 3

REZERVA ZA ŠIRITEV

p.m.

p.m.

0

10 4

REZERVA ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO POLITIKO

p.m.

p.m.

0

10 5

ZAČASNE ODOBRITVE ZA STAVBE

p.m.

p.m.

0

10 6

REZERVA ZA PREDNOSTNE PROJEKTE V PRIPRAVI

p.m.

p.m.

0

10 8

REZERVA ZA EMAS

p.m.

p.m.

0

 

Naslov 10 — skupaj

18 525 000

1.000.000

0

 

SKUPAJ

 

1 999 144 000

1.950.687.373

1.889.574.057

ODDELEK I — EVROPSKI PARLAMENT

Prihodki — Lastna sredstva

Naslov 4 — Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije

Poglavje 4 0 — Razni davki in odbitki

Člen 4 0 0 — Prihodki od davka na plače in prejemke članov institucije, uradnikov, drugih uslužbencev ter prejemnikov pokojnin

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

82 449 930

76 861 414

73 998 872,04

Pravna podlaga

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije, zlasti člen 12 Protokola.

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8).

Člen 4 0 3 — Prihodki od začasnega prispevka iz plač članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

p.m.

p.m.

17 370,67

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 66a v različici, ki je bila v veljavi do 15. decembra 2003.

Člen 4 0 4 — Prihodki od posebnih dajatev in solidarnostne dajatve na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

11 681 950

11 551 312

11 067 301,69

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 66a.

Poglavje 4 1 — Prispevki za pokojninsko zavarovanje

Člen 4 1 0 — Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

67 193 160

66 291 673

62 567 540,69

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije in zlasti člen 83(2).

Člen 4 1 1 — Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

9 200 000

9 200 000

7 596 194,14

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 4, člen 11(2) in (3) ter člen 48 Priloge VIII.

Člen 4 1 2 — Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

10 000

10 000

49 218,19

Poglavje 4 2 — Drugi prispevki za pokojninsko zavarovanje

Člen 4 2 1 — Prispevki poslancev Evropskega parlamenta za pokojninsko zavarovanje

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

p.m.

p.m.

0,—

Pravna podlaga

Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta, zlasti Priloga III.

Naslov 5 — Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

Poglavje 5 0 — Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga) in nepremičnin

Člen 5 0 0 — Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga)

Postavka 5 0 0 0 — Prihodki od prodaje vozil — Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V to postavko se vpišejo prihodki od prodaje ali zamenjave vozil, ki so v lasti institucij.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Postavka 5 0 0 1 — Prihodki od prodaje premičnin — Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

5 000

p.m.

 

Opombe

V to postavko se vpišejo prihodki od prodaje ali zamenjave premičnin (razen vozil), ki so v lasti institucije.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Postavka 5 0 0 2 — Prihodki od prodaje blaga drugim institucijam ali organom — Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

10 000

p.m.

162,00

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Podrobnosti, ki se nanašajo na odhodke in prihodke iz posojil, najemnin ali izvajanja storitev iz te proračunske vrstice, je treba navesti v Prilogi k temu proračunu.

Člen 5 0 1 — Prihodki od prodaje nepremičnin

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V ta člen se vpišejo prihodki od prodaje nepremičnin v lasti institucije.

Člen 5 0 2 — Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov — Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

1 000

p.m.

0,—

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

V ta člen se vpišejo tudi prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov na elektronskih nosilcih podatkov.

Poglavje 5 1 — Prihodki od dajanja v najem

Člen 5 1 1 — Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem ter povračila najemnih stroškov

Postavka 5 1 1 0 — Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem — Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

3 547 000

p.m.

3 016 717,90

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Podrobnosti, ki se nanašajo na odhodke in prihodke iz posojil, najemnin ali izvajanja storitev iz te proračunske vrstice, je treba navesti v Prilogi k temu proračunu.

Postavka 5 1 1 1 — Povračila stroškov, povezanih z oddajanjem v najem — Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

639 000

p.m.

52 903,00

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Poglavje 5 2 — Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti

Člen 5 2 0 — Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

50 000

50 000

2 076,80

Opombe

V ta člen se vpišejo prihodki iz naložb ali odobrenih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije.

Poglavje 5 5 — Prihodki od opravljenih storitev in del

Člen 5 5 0 — Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z nadomestili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov — Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

1 285 000

p.m.

5 546 788,16

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 5 1 — Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo — Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

p.m.

p.m.

755 041,57

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Poglavje 5 7 — Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije

Člen 5 7 0 — Prihodki iz vračila nepravilno izplačanih zneskov — Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

717 500

p.m.

4 122 801,83

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 7 1 — Namenski prihodki, kot so prihodki iz fundacij, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prejemki, specifičnimi za vsako institucijo — Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V skladu s členom 21(2)(d) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske, tako nastala dodatna sredstva pa se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 7 2 — Povračila socialnih odhodkov, nastalih v imenu druge institucije

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V ta člen se vpišejo prihodki iz vračila stroškov za socialno skrbstvo, nastalih v imenu druge institucije.

Člen 5 7 3 — Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije — Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

3 000

p.m.

3 669 131,72

Poglavje 5 8 — Razna nadomestila

Člen 5 8 1 — Prihodki od prejetih zavarovalnin — Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

p.m.

p.m.

20 162 096,72

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Ta člen prav tako zajema vračilo plač uradnikov in drugih zaposlenih, udeleženih v nesrečah, ki ga izplačajo zavarovalnice.

Naslov 6 — Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije

Poglavje 6 6 — Drugi prispevki in vračila

Člen 6 6 0 — Drugi prispevki in vračila

Postavka 6 6 0 0 — Drugi namenski prispevki in vračila –– Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

100 000

p.m.

12 731 797,26

Opombe

V skladu s členom 21 finančne uredbe se v to postavko vpišejo prihodki, ki niso vključeni v druge dele naslova 6 in so uporabljeni za zagotavljanje dodatnih odobritev za kritje odhodkov, ki so jim ti prihodki namenjeni.

Postavka 6 6 0 1 — Drugi nenamenski prispevki in vračila

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 — Razni prihodki

Poglavje 9 0 — Razni prihodki

Člen 9 0 0 — Razni prihodki

Zneski

Proračun 2019

Proračun 2018

Realizacija 2017

1 000

1 000

1 638 370,61

Opombe

V ta člen se vpišejo razni prihodki.

Podrobnosti, ki se nanašajo na odhodke in prihodke iz posojil, dajanja v najem ali izvajanja storitev iz tega člena, je treba navesti v Prilogi k temu proračunu.

Odhodki — Odhodki

Naslov 1 — Zaposleni v instituciji

Poglavje 1 0 — Člani institucije

Člen 1 0 0 — Plače in nadomestila

Postavka 1 0 0 0 — Plače

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

78 020 000

77 125 000

75 582 239,05

Opombe

Te odobritve so namenjene plačam, ki jih predvideva statut poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 9 in 10.

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 1 in 2.

Postavka 1 0 0 4 — Redni potni stroški

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

59 040 000

68 500 000

66 850 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene nadomestilu potnih stroškov in stroškov bivanja, ki so povezani s potovanjem v in iz treh krajev dela in drugimi nalogami.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 25.000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi 10 do 21 in člen 24.

Postavka 1 0 0 5 — Drugi potni stroški

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

5 670 000

6 200 000

5 700 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene nadomestilu dodatnih potnih stroškov in potnih stroškov v državi članici, kjer je bil poslanec izvoljen.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 1.000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 22 in 23.

Postavka 1 0 0 6 — Splošno nadomestilo stroškov

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

42 900 000

40 213 000

38 910 938,44

Opombe

Te odobritve so namenjene, v skladu z izvedbenimi ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, odhodkom za parlamentarne dejavnosti poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 170.000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi 25 do 28.

Postavka 1 0 0 7 — Nadomestila za opravljanje nalog

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

187 000

185 000

162 322,21

Opombe

Te odobritve so namenjene pavšalnim dnevnicam za bivanje in reprezentančnim stroškom v zvezi z opravljanjem dolžnosti predsednika Evropskega parlamenta.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 100 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Sklep predsedstva z dne 17. junija 2009.

Člen 1 0 1 — Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi odhodki za socialno varnost

Postavka 1 0 1 0 — Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

2 930 000

2 923 000

2 058 839,26

Opombe

Te odobritve so namenjene nezgodnemu zavarovanju in povračilu zdravstvenih stroškov poslancev ter zavarovanju za primer izgube in kraje osebnih predmetov poslancev.

Namenjene so tudi kritju zavarovanja in pomoči poslancem, če se morajo med službeno potjo nujno vrniti v domovino, ker hudo zbolijo, so udeleženi v nesreči ali se jim zgodi nekaj nepredvidenega, zaradi česar se njihovo potovanje ne more normalno nadaljevati. Pomoč obsega organizacijo vrnitve poslanca v domovino in prevzem s tem povezanih stroškov.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 200.000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 18 in 19.

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi 3 do 9 in člen 29.

Skupna pravila o zavarovanju uradnikov Evropske unije za primer nezgode ali poklicne bolezni.

Skupna pravila o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti.

Odločba Komisije o splošnih izvedbenih določbah za povračilo zdravstvenih stroškov.

Postavka 1 0 1 2 — Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

876 000

805 000

655 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene za nekatere odhodke za pomoč poslancem s hudo stopnjo invalidnosti.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Pravna podlaga

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 30.

Člen 1 0 2 — Začasna nadomestila

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

20 690 000

960 000

645 727,51

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju začasnega nadomestila po izteku mandata poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 13.

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi 45 do 48 in člen 77.

Člen 1 0 3 — Pokojnine

Postavka 1 0 3 0 – Starostne pokojnine (PEAM)

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

11 410 000

11 540 000

10 450 954,11

Opombe

Te odobritve so namenjene plačilu starostne pokojnine po prenehanju mandata poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 150.000 EUR.

Pravna podlaga

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 75, in Priloga III k Pravilniku o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta („pravilnik PEAM“).

Postavka 1 0 3 1 — Invalidske pokojnine (PEAM)

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

274 000

310 000

302 405,62

Opombe

Te odobritve so namenjene plačilu pokojnine poslancem, ki so med mandatom postali invalidi.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Pravna podlaga

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 75, in Priloga II k Pravilniku o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta („pravilnik PEAM“).

Postavka 1 0 3 2 — Družinske pokojnine (PEAM)

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

2 113 000

2 315 000

1 980 873,42

Opombe

Te odobritve so namenjene plačilu družinskih pokojnin za preživele zakonce in/ali sirote v primeru smrti poslanca oziroma nekdanjega poslanca.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 15.000 EUR.

Pravna podlaga

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 75, in Priloga I k Pravilniku o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta („pravilnik PEAM“).

Postavka 1 0 3 3 — Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene prispevkom institucije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje poslancev.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 500 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 27.

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 76, in Priloga VII Pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta („pravilnik PEAM“).

Člen 1 0 5 — Jezikovni in računalniški tečaji

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

800 000

800 000

670 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene stroškom jezikovnih in računalniških tečajev za poslance.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 44.

Sklep predsedstva z dne 23. oktobra 2017 o jezikovnem in računalniškem izobraževanju za poslance.

Poglavje 1 2 — Uradniki in začasni uslužbenci

Člen 1 2 0 — Osebni prejemki in druge pravice

Postavka 1 2 0 0 — Osebni prejemki in nadomestila

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

678 300 000

664 350 000

637 428 655,80

Opombe

S temi odobritvami se za uradnike in začasne uslužbence na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu, krijejo zlasti:

plače, dodatki in druga plačila, ki se nanašajo na plače,

zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni in drugi prispevki za socialno varnost,

pavšalna nadomestila za nadurno delo,

razni dodatki in finančna pomoč,

plačila potnih stroškov uradnikov ali začasnih uslužbencev, njihovih zakoncev in vzdrževanih družinskih članov od kraja zaposlitve do matičnega kraja,

učinek količnikov plač na osebne prejemke in del prejemkov, prenesen v državo, različno od države zaposlitve,

zavarovanje začasnega osebja za primer brezposelnosti ter kritje plačil institucije za pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic začasnega osebja v matičnih državah.

Namenjena so tudi kritju zavarovalnih premij za nezgode med športnim udejstvovanjem uporabnikov športnega središča Evropskega parlamenta v Bruslju in Strasbourgu.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 450.000 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Postavka 1 2 0 2 — Plačano nadurno delo

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

110 000

134 000

50 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju plačila nadurnega dela v skladu s pogoji, določenimi v pravni podlagi.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 56 in Priloga VI.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Postavka 1 2 0 4 — Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

3 060 000

3 430 000

2 950 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

potnih stroškov za uradnike in začasne uslužbence (vključno z njihovimi družinami) ob nastopu ali prenehanju zaposlitve oziroma premestitvi v drug kraj zaposlitve,

nadomestil za nastanitev in preselitev in stroškov selitve uradnikov ter začasnih uslužbencev, ki morajo spremeniti stalno prebivališče ob nastopu zaposlitve ali ob premestitvi v nov kraj zaposlitve ter ob dokončnem prenehanju zaposlitve, ki mu sledi preselitev drugam,

dnevnega nadomestila za uradnike in začasne uslužbence, ki predložijo dokazilo, da se morajo preseliti iz svojega kraja prebivanja ob nastopu službe ali premestitvi v drug kraj zaposlitve,

odpravnine v primeru odpustitve uradnika na poskusnem delu zaradi očitne neustreznosti,

odpravnine v primeru, da institucija prekliče pogodbo o začasni zaposlitvi,

razlike med prispevki, ki so jih pogodbeni uslužbenci plačali za pokojninsko zavarovanje v državi članici, in prispevki, ki jih je treba plačati za pokojninsko zavarovanje Unije, v primeru spremembe pogodbe.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Člen 1 2 2 — Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve

Postavka 1 2 2 0 – Nadomestila v primeru upokojitve ali določitve dopusta v interesu službe

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

1 805 000

1 200 000

944 791,98

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju nadomestil, ki se izplačujejo:

uradnikom, ki jim je dodeljen neaktiven status zaradi zmanjšanja števila delovnih mest v instituciji,

uradnikom, ki jim je določen dopust zaradi organizacijskih razlogov, povezanih s pridobivanjem novih veščin in znanja znotraj institucije,

uradnikom in začasnim uslužbencem v vodstvu političnih skupin, ki so se upokojili v službenem interesu z delovnega mesta stopnje AD 16 ali AD 15.

Krije se tudi prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje in učinek količnikov na ta nadomestila (razen upravičencev iz člena 42(c) kadrovskih predpisov, ki niso upravičeni do korekcijskega količnika).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi 41, 42(c), 50 in Priloga IV, ter člen 48(a) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Postavka 1 2 2 2 — Nadomestila ob dokončnem prenehanju delovnega razmerja in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjena kritju:

nadomestil, ki se izplačajo v skladu s kadrovskimi predpisi ali uredbama Sveta (ES, Euratom, ESPJ) št. 2689/95 in (ES, Euratom) št. 1748/2002,

prispevkov delodajalca za zdravstveno zavarovanje prejemnikov nadomestil,

učinka korekcijskih količnikov raznih nadomestil.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 64 in 72.

Uredba Sveta (ES, Euratom, ESPJ) št. 2689/95 z dne 17. novembra 1995 o uvedbi posebnih ukrepov za dokončno prenehanje službe uradnikov Evropskih skupnosti zaradi pristopa Avstrije, Finske in Švedske (UL L 280, 23.11.1995, str. 4).

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1748/2002 z dne 30. septembra 2002 o uvedbi, v okviru posodabljanja institucije, posebnih ukrepov za prenehanje zaposlitve uradnikov Evropskih skupnosti, imenovanih na stalno delovno mesto v Evropskem parlamentu, in začasnih uslužbencev, ki delajo v političnih skupinah Evropskega parlamenta (UL L 264, 2.10.2002, str. 9).

Poglavje 1 4 — Drugi uslužbenci in zunanje storitve

Člen 1 4 0 — Drugi uslužbenci in zunanje osebje

Postavka 1 4 0 0 — Drugi uslužbenci — Generalni sekretariat in politične skupine

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

54 061 000

47 441 000

43 861 462,94

Opombe

Te odobritve so namenjene zlasti kritju naslednjih odhodkov, z izjemo odhodkov, povezanih z drugimi uslužbenci generalnega direktorata za varnost, ki opravljajo funkcije, povezane z varnostjo oseb in premoženja, varnostjo informacij in ocenjevanjem tveganj, ter odhodkov za druge uslužbence, ki v okviru generalnega sekretariata opravljajo naloge voznikov ali zagotavljajo njihovo usklajevanje:

osebnih prejemkov, izplačil in nadomestil drugih uslužbencev, vključno s pogodbenimi uslužbenci in posebnimi svetovalci (v skladu s Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije), prispevkov delodajalca v razne sisteme socialnega zavarovanja, večji del v sistem Unije, ter učinka korekcijskih količnikov plač na osebne prejemke teh uslužbencev,

zaposlitve začasnih uslužbencev v agencijah,

računov, ki jih Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO) izda v zvezi z zaposlitvijo uslužbencev, ki obdelujejo upravne spise uslužbencev Evropskega parlamenta (zlasti nadomestila za brezposelnost, pokojninske pravice itd.).

Del teh odobritev se lahko uporabi za zaposlitev invalidnih pogodbenih uslužbencev v skladu s sklepom predsedstva z dne 27. aprila 2015.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 4.400.000 EUR.

Pravna podlaga

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (naslovi IV, V in VI).

Splošne izvedbene določbe o natečajih in izbirnih postopkih, zaposlovanju in uvrstitvi v plačilni razred za uradnike in druge uslužbence Evropskega parlamenta (sklep generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 17. oktobra 2014).

Postavka 1 4 0 1 — Drugi uslužbenci — Varnost

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

27 713 000

24 139 600

24 692 009,18

Opombe

Te odobritve so predvsem namenjene kritju naslednjih odhodkov za druge uslužbence generalnega direktorata, pristojnega za varnost, ki opravljajo funkcije, povezane z varnostjo oseb in premoženja, varnostjo informacij in ocenjevanjem tveganj:

prejemki pogodbenih uslužbencev in pomožnih pogodbenih uslužbencev, vključno z izplačili in nadomestili ter učinki korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za prejemke teh uslužbencev,

zaposlitve začasnih uslužbencev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Pravna podlaga

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (naslov IV).

Splošne izvedbene določbe o natečajih in izbirnih postopkih, zaposlovanju in uvrstitvi v plačilni razred za uradnike in druge uslužbence Evropskega parlamenta (sklep generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 17. oktobra 2014).

Postavka 1 4 0 2 — Drugi uslužbenci — Vozniki generalnega sekretariata

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

6 391 000

6 202 300

5 459 043,14

Opombe

Te odobritve so predvsem namenjene kritju naslednjih odhodkov za druge uslužbence, ki v generalnem sekretariatu opravljajo naloge voznikov ali zagotavljajo njihovo usklajevanje:

prejemki pogodbenih uslužbencev in pomožnih pogodbenih uslužbencev, vključno z izplačili in nadomestili ter učinki korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za prejemke teh uslužbencev,

zaposlitve začasnih uslužbencev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Pravna podlaga

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (naslov IV).

Splošne izvedbene določbe o natečajih in izbirnih postopkih, zaposlovanju in uvrstitvi v plačilni razred za uradnike in druge uslužbence Evropskega parlamenta (sklep generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 17. oktobra 2014).

Postavka 1 4 0 4 — Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

9 442 000

7 197 900

7 168 126,55

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

prejemkov pripravnikov diplomantov (štipendije), vključno z gospodinjskimi dodatki,

potnih stroškov pripravnikov,

dodatnih stroškov za pripravnike invalide, ki sodelujejo v pilotnem programu pripravništva za invalide, v skladu s členom 24(9) (prej člen 20(8)) internega pravilnika za opravljanje prakse in študijske obiske v generalnem sekretariatu Evropskega parlamenta. Vključujejo stroške dodatnih plačil zaradi invalidnosti (do 50 % štipendije),

stroškov za zdravstveno in nezgodno zavarovanje pripravnikov,

stroškov, povezanih z organizacijo informativnih srečanj/usposabljanj za pripravnike (zlasti sprejem pripravnikov),

izplačil nepovratnih sredstev odboru pripravnikov za Schumanove prakse,

stroškov, nastalih zaradi izmenjave uslužbencev med Evropskim parlamentom in javnim sektorjem v državah članicah ali drugih državah, določenih v predpisih,

stroškov, nastalih zaradi začasne napotitve nacionalnih strokovnjakov v Evropski parlament, zlasti njihovih nadomestil in potnih stroškov,

stroškov nezgodnega zavarovanja za napotene nacionalne strokovnjake,

povračil za študijske obiske in štipendije,

organizacije programov usposabljanja za konferenčne tolmače in prevajalce, med drugim v sodelovanju s šolami za tolmače in univerzami, ki ponujajo usposabljanje iz prevajanja, pa tudi štipendij za usposabljanje in nadaljnje usposabljanje tolmačev in prevajalcev, nakup učnega gradiva in s tem povezanih stroškov.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Pravna podlaga

Pravilnik o premeščanju uradnikov Evropskega parlamenta in uslužbencev za določen čas pri političnih skupinah na mesta v nacionalnih organih, podobnih telesih ali mednarodnih organizacijah (sklep predsedstva z dne 7. marca 2005).

Pravilnik o začasni napotitvi nacionalnih strokovnjakov v Evropski parlament (sklep predsedstva z dne 4. maja 2009).

Interni pravilnik za opravljanje prakse in študijske obiske v sekretariatu Evropskega parlamenta (sklep generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 1. februarja 2013).

Postavka 1 4 0 5 — Odhodki za tolmačenje

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

40 000 000

50 801 533

47 589 860,00

Opombe

Iz teh odobritev se krijejo:

honorarji in z njimi povezana nadomestila, prispevki za socialno varnost, potni stroški in drugi stroški konferenčnih tolmačev, ki jih Evropski parlament najema za sestanke, ki jih organizira sam za svoje potrebe ali za potrebe drugih institucij ali organov, kadar tolmači uradniki oziroma začasni uslužbenci Evropskega parlamenta tolmačenja ne morejo zagotoviti,

odhodki za storitve konferenčnih agencij, tehnikov in administratorjev pri pripravi omenjenih sej, kadar uradniki, začasni uslužbenci ali drugi uslužbenci Evropskega parlamenta potrebnih storitev ne morejo opraviti,

stroški, povezani s storitvami, ki jih Evropskemu parlamentu zagotavljajo tolmači drugih regionalnih, nacionalnih ali mednarodnih institucij,

stroški za dejavnosti, ki so povezane s tolmačenjem, zlasti za tiste, ki se nanašajo na pripravo sej ter na usposabljanje in izbor tolmačev,

pristojbine, plačane Komisiji, za upravljanje plačil za konferenčne tolmače.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 3.500.000 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Sporazum o delovnih pogojih in plačilu konferenčnih tolmačev (in pravila za njegovo izvajanje), kot je bil sklenjen 28. julija 1999, spremenjen 13. oktobra 2004 in revidiran 31. julija 2008.

Postavka 1 4 0 6 — Opazovalci

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju stroškov opazovalcev v skladu s členom 13 internega pravilnika Evropskega parlamenta.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Člen 1 4 2 — Zunanje prevajalske storitve

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

5 000 000

8 696 000

9 237 085,84

Opombe

Te odobritve so namenjene plačilu prevajanja, redakcije, tipkanja, kodiranja in tehnične pomoči zunanjih izvajalcev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Poglavje 1 6 — Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

Člen 1 6 1 — Odhodki za upravljanje kadrov

Postavka 1 6 1 0 — Stroški zaposlovanja

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

163 000

253 650

180 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

izdatkov za organizacijo natečajev iz člena 3 Sklepa 2002/621/ES, potnih stroškov in dnevnic kandidatov, vabljenih na razgovore,

stroškov organizacije izbirnih postopkov za uslužbence.

V primerih, upravičenih na podlagi operativnih zahtev, in po posvetovanju z Evropskim uradom za izbor osebja, se lahko te odobritve deloma uporabijo tudi za natečaje, ki jih organizira sama institucija.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi 27 do 31 in člen 33 ter Priloga III.

Sklep 2002/620/ES Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča, Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij in Evropskega varuha človekovih pravic z dne 25. julija 2002 o ustanovitvi Urada za izbor osebja Evropskih skupnosti (UL L 197, 26.7.2002, str. 53) in Sklep 2002/621/ES generalnih sekretarjev Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sodnega tajnika Evropskega sodišča, generalnih sekretarjev Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij ter predstavnika Evropskega varuha človekovih pravic z dne 25. julija 2002 o organizaciji in delovanju Urada za izbor osebja Evropskih skupnosti (UL L 197, 26.7.2002, str. 56).

Postavka 1 6 1 2 — Strokovno izpopolnjevanje

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

7 085 000

6 210 000

5 079 596,63

Opombe

Te odobritve so namenjene stroškom usposabljanja za izboljšanje znanja zaposlenih ter storilnosti in učinkovitosti institucije, na primer za jezikovne tečaje uradnih delovnih jezikov.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 24(a).

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Člen 1 6 3 — Ukrepi v korist uslužbencev institucije

Postavka 1 6 3 0 — Socialna služba

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

749 000

743 000

477 204,99

Opombe

S temi odobritvami se krijejo:

v okviru medinstitucionalne politike pomoči invalidom za naslednje kategorije invalidnih oseb:

aktivno zaposleni uradniki in začasni uslužbenci,

zakonci aktivno zaposlenih uradnikov ali začasnih uslužbencev,

vzdrževani otroci v smislu Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije,

povračila v mejah proračunskih možnosti in po uveljavitvi vseh zajamčenih pravic v državi bivanja ali v matični državi nemedicinskih izdatkov, ki so ocenjeni kot nujni, so posledica invalidnosti, so ustrezno utemeljeni in se ne povrnejo v okviru skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja,

ukrepi, sprejeti za uradnike in druge uslužbence v posebno težavnih razmerah,

donacije za odbor uslužbencev in manjši odhodki službe socialnega varstva. Prispevki ali stroški, ki jih udeležencem v socialni dejavnosti krije odbor uslužbencev, bodo namenjeni financiranju družbenih, kulturnih ali jezikovnih dejavnosti, vendar ne subvencioniranju posameznih uslužbencev odbora ali gospodinjstev,

drugi institucionalni in medinstitucionalni ukrepi socialnega značaja v korist uradnikov, drugega osebja in upokojenega osebja,

financiranje posebnih in razumnih ukrepov ali stroškov medicinskih ali socialnih analiz za prilagoditev delovnega okolja invalidnim uradnikom, drugim uslužbencem in pripravnikom oziroma invalidnim uradnikom in drugim uslužbencem, ki so v postopku zaposlitve, in invalidnim pripravnikom, ki so v postopku izbire, v skladu s členom 1(d) kadrovskih predpisov, zlasti osebne pomoči na delovnem mestu ali službenih potovanjih.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 70.000 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 1(d), tretji pododstavek člena 9(3) in člen 76.

Postavka 1 6 3 1 — Mobilnost

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

1 500 000

730 000

639 060,19

Opombe

Te odobritve so namenjene stroškom v zvezi z mobilnostjo med posameznimi kraji dela.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Postavka 1 6 3 2 — Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

240 000

227 000

230 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene spodbujanju in subvencioniranju vseh dejavnosti za druženje uslužbencev različnih narodnosti, na primer subvencije klubom, športnim združenjem, kulturnim društvom itd., ter prispevku za stalni center za prostočasne dejavnosti (kulturne, športne, rekreativne in gostinske).

Te odobritve so namenjene tudi finančni podpori za medinstitucionalne družabne dejavnosti.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 600.000 EUR.

Člen 1 6 5 — Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

Postavka 1 6 5 0 — Zdravstvena služba

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

1 555 000

1 250 000

1 087 796,26

Opombe

Te odobritve so namenjene delovanju zdravstvenih služb, službe za bolniške dopuste in oddelka za preventivo in dobro počutje na delovnem mestu na treh krajih dela, vključno z zdravstvenimi pregledi, nakupom opreme, farmacevtskih izdelkov itd., stroški zdravniških pregledov, zlasti na področju medicine dela, zdravniškim pregledom pred zaposlitvijo, rednimi pregledi za delovna mesta, ki vključujejo visoko, varnostno ali posebno tveganje, strokovnim zdravstvenim mnenjem, ergonomiji, delovanju invalidske komisije in zdravstveni oskrbi pri zunanjih zdravnikih specialistih in v okviru paramedicinskih storitev, ki so jo zdravniki ocenili za potrebno.

Namenjena so tudi odhodkom za delovna orodja, ki so z medicinskega vidika nepogrešljiva, vključno z odhodki za medicinske ali reševalne storitve oziroma storitve kratkoročnega nadomeščanja.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 59 kadrovskih predpisov in člen 8 Priloge II.

Postavka 1 6 5 2 — Stroški gostinskih storitev

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

1 080 000

1 310 000

180 000,00

Opombe

Iz teh odobritev se krijejo stroški za gostinske storitve.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100.000 EUR.

Postavka 1 6 5 4 — Otroško varstvo

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

7 675 000

7 478 900

6 574 599,12

Opombe

Te odobritve so namenjene prispevku Evropskega parlamenta k celotnim stroškom organizacije in stroškom delovanja internih služb za varstvo otrok in zunanjih vrtcev, s katerimi je bila sklenjena pogodba.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 3.300.000 EUR.

Postavka 1 6 5 5 — Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

615 000

445 600

295 000,00

Opombe

Izvajanje Sklepa Komisije C(2013) 4886 z dne 1. avgusta 2013 o uveljavitvi plačila sorazmernega prispevka EU šolam, ki jih je akreditiral svet guvernerjev Evropskih šol, glede na število vpisanih otrok uslužbencev EU, ki nadomesti Sklep Komisije C(2009) 7719 z dne 14. oktobra 2009, kot je bil spremenjen s Sklepom Komisije C(2010) 7993 z dne 8. decembra 2010 (UL C 222, 2.8.2013, str. 8).

Te odobritve so namenjene kritju prispevka Evropskega parlamenta za evropske šole vrste 2, ki so prejele akreditacijo sveta guvernerjev evropskih šol, ali za povračilo prispevka za evropske šole vrste 2, ki so prejele akreditacijo sveta guvernerjev evropskih šol, ki ga je Komisija plačala v imenu Evropskega parlamenta. Krijejo se stroški za otroke uslužbencev Evropskega parlamenta, za katere se uporabljajo kadrovski predpisi, ki so vpisani v tovrstne šole.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Naslov 2 — Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki

Opombe

Škoda zaradi morebitnega terorističnega napada na stavbe Evropskega parlamenta ali poslovnih sporov se krije iz splošnega proračuna Evropske unije, ker so zavarovalnice kritje preklicale.

Odobritve iz tega naslova so namenjene za vse odhodke, povezane s škodo zaradi terorističnih napadov in delovnih sporov.

Poglavje 2 0 — Nepremičnine in z njimi povezani stroški

Člen 2 0 0 — Nepremičnine

Postavka 2 0 0 0 — Najemnine

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

38 620 000

35 948 000

37 096 065,45

Opombe

Te odobritve so namenjene najemninam za stavbe ali dele stavb, kjer ima Evropski parlament prostore.

Iz njih se poravna tudi davek na nepremičnine. Najemnine se izračunajo na letni ravni, na podlagi obstoječih najemnih pogodb ali najemnih pogodb v pripravi, ki so navadno vezane na indeks življenjskih stroškov oziroma indeks cen v gradbeništvu.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 3.000.000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 1 — Letne zakupnine

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

p.m.

13 000 000

40 850 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene letnim zakupninam za stavbe ali dele stavb na podlagi obstoječih zakupnih pogodb ali pogodb v pripravi.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 3 — Nakup nepremičnin

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju stroškov nakupa nepremičnin. Subvencije za zemljišča in njihovo urejanje se obravnavajo v skladu z določbami finančne uredbe.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 13.000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 7 — Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

81 330 000

78 708 000

98 275 949,13

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

stroškov za gradnjo stavb (gradbena dela, honorarji za svetovalce, osnovna oprema in materiali, potrebni za začetek uporabe, in vsi s tem povezani stroški),

stroškov opremljanja in drugih odhodkov v zvezi s tem delom (predvsem honorarji za arhitekte ali inženirje itd.).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 600.000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 8 — Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

4 971 000

5 196 000

3 312 059,57

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za upravljanje nepremičnin, ki niso posebej predvideni v drugih členih tega poglavja, npr.:

ravnanje z odpadki in njihova obdelava,

obvezni pregledi, preverjanje kakovosti, mnenja strokovnjakov, revizije, spremljanje skladnosti ipd.,

tehnična knjižnica,

podpora pri upravljanju (služba pomoči na področju nepremičnin),

skrb za načrte stavb in informacijske medije,

drugi odhodki.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Člen 2 0 2 — Stroški v zvezi z nepremičninami

Postavka 2 0 2 2 — Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

59 820 000

57 450 000

57 073 754,46

Opombe

Te odobritve so na podlagi veljavnih pogodb namenjene kritju stroškov za vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb (pisarn, drugih prostorov in naprav), ki jih ima Evropski parlament v najemu ali lasti.

Institucija se pred obnovitvijo ali sklenitvijo pogodb ob upoštevanju člena 104 finančne uredbe posvetuje z drugimi institucijami glede pogodbenih pogojev (cena, izbrana denarna enota, indeksacija, trajanje pogodbe, druga določila), za katere se je vsaka od institucij dogovorila.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 200.000 EUR.

Postavka 2 0 2 4 — Poraba energije

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

15 820 000

15 800 000

13 427 610,77

Opombe

Te odobritve so namenjene zlasti kritju stroškov vode, plina, električne energije in ogrevanja.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 150.000 EUR.

Postavka 2 0 2 6 — Varnost in nadzor nepremičnin

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

22 350 000

18 670 000

16 774 496,39

Opombe

Te odobritve so namenjene predvsem za kritje stroškov hišniških storitev in nadzora v nepremičninah, v katerih ima Evropski parlament prostore v treh običajnih krajih dela, in v informacijskih pisarnah Evropskega parlamenta v Uniji ter uradih v tretjih državah.

Institucija se pred obnovitvijo ali sklenitvijo pogodb ob upoštevanju člena 104 finančne uredbe posvetuje z drugimi institucijami glede pogodbenih pogojev (cena, izbrana denarna enota, indeksacija, trajanje pogodbe, druga določila), za katere se je vsaka od institucij dogovorila.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 120.000 EUR.

Postavka 2 0 2 8 — Zavarovanje

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

2 500 000

2 580 000

778 768,37

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju plačil zavarovalnih premij.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Poglavje 2 1 — Informatika, oprema in premičnine

Opombe

Institucija se glede javnih naročil posvetuje z drugimi institucijami o pogodbenih pogojih, o katerih se je vsaka od njih dogovorila.

Člen 2 1 0 — Računalništvo in telekomunikacije

Postavka 2 1 0 0 — Računalništvo in telekomunikacije — Tekoče operativne dejavnosti — Dejavnosti

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

29 915 200

26 112 000

27 914 345,51

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov in odhodkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za tekoče operativne dejavnosti, potrebne za dobro delovanje informacijskih in telekomunikacijskih sistemov Evropskega parlamenta. Odhodki se nanašajo zlasti na center za obdelavo podatkov in telekomunikacijski center, računalniški sistem na ravni oddelkov in upravljanje mreže.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 625.000 EUR.

Postavka 2 1 0 1 — Računalništvo in telekomunikacije — Tekoče operativne dejavnosti — Infrastruktura

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

23 546 000

21 850 000

21 163 695,67

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov in odhodkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za tekoče operativne dejavnosti, potrebne za upravljanje in vzdrževanje infrastrukture informacijskih in telekomunikacijskih sistemov Evropskega parlamenta. Odhodki se nanašajo zlasti na infrastrukturo, povezano z omrežji, kabli, telekomunikacijami, osebno opremo in sistemi glasovanja.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 66.000 EUR.

Postavka 2 1 0 2 — Računalništvo in telekomunikacije — Tekoče operativne dejavnosti — Splošna podpora uporabnikom

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

12 301 000

12 141 500

10 653 193,91

Opombe

Te odobritve so namenjene odhodkom za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov in odhodkom za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za ponavljajoče se dejavnosti pomoči in splošne podpore uporabnikom v zvezi z informacijskimi in telekomunikacijskimi sistemi Evropskega parlamenta. Odhodki se nanašajo na storitve podpore za poslance in druge uporabnike, zlasti za administrativne in zakonodajne aplikacije ter za aplikacije, namenjene komunikacijam.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 4.000 EUR.

Postavka 2 1 0 3 — Računalništvo in telekomunikacije — Tekoče operativne dejavnosti — Upravljanje aplikacij IKT

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

20 594 500

18 465 500

18 097 078,91

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme in računalniških programov ter s tem povezanih del ter odhodkov za plačilo storitvenih in svetovalnih podjetij, ki se najamejo za pomoč pri rednih delih, povezanih z upravljanjem aplikacij IKT institucije. Ti odhodki se nanašajo zlasti na aplikacije, povezane s poslanci, komunikacijo in varnostjo, ter na administrativne in zakonodajne aplikacije.

Te odobritve so namenjene tudi kritju odhodkov za orodja IKT, ki se sofinancirajo v okviru medinstitucionalnega sodelovanja na jezikovnem področju po sklepih, ki jih je sprejel medinstitucionalni odbor za prevajanje in tolmačenje.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 32.000 EUR.

Postavka 2 1 0 4 — Računalništvo in telekomunikacije — Naložbe v infrastrukturo

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

17 702 000

19 845 000

24 793 487,68

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za nakup opreme ter računalniških programov in odhodkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za naložbe v zvezi z infrastrukturo informacijskega in telekomunikacijskega sistema Evropskega parlamenta. Naložbe zadevajo predvsem sisteme za center za obdelavo podatkov in telekomunikacijski center, omrežja, kable in sisteme za videokonference.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 102.000 EUR.

Postavka 2 1 0 5 — Računalništvo in telekomunikacije — Naložbe v projekte

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

34 792 000

32 933 000

24 907 627,51

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za nakup opreme ter računalniških programov in odhodkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za naložbe v zvezi z obstoječimi in novimi projekti IKT. Naložbe zadevajo predvsem aplikacije, povezane s poslanci, zakonodajne, administrativne, finančne in komunikacijske aplikacije ter aplikacije za upravljanje IKT.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 3.000 EUR.

Člen 2 1 2 — Pohištvo

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

7 600 000

5 600 000

4 622 309,18

Opombe

Iz teh odobritev se poravnajo nakup, najem, vzdrževanje in popravilo pohištva, vključno z nakupom ergonomskega pohištva, zamenjava zastarelega in zlomljenega pohištva ter pisarniških strojev. Iz teh odobritev se prav tako krijejo razni odhodki, povezani z upravljanjem pohištvenega inventarja Evropskega parlamenta.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Člen 2 1 4 — Tehnične naprave in material

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

27 533 500

26 098 500

25 897 358,14

Opombe

Odobritve so namenjene kritju nakupa, najema, vzdrževanja, popravila ter upravljanja tehnične opreme in naprav, zlasti:

različnih neprenosnih in prenosnih tehničnih naprav in opreme za tiskanje, varovanje (vključno z računalniškimi programi), menze, stavbe, usposabljanje uslužbencev, športne centre institucije itd.,

opreme za tiskarno, telefonske storitve, menze, prodajalne za uslužbence, varovanje, tehnično službo za konference, avdiovizualni sektor itd.,

posebne opreme (elektronske, računalniške in električne) ter z njo povezanih zunanjih storitev.

Prav tako so te odobritve namenjene oglaševanju za nadaljnjo prodajo in uničenju predmetov ter stroškom, povezanim s tehnično pomočjo (svetovanje) za primere, ki potrebujejo zunanje strokovno znanje.

Z njimi se krijejo tudi stroški prevoza opreme za dobavo tehnične opreme, ki omogoča zagotavljanje tehničnih storitev na konferencah po vsem svetu, kadar poslanec, delegacija, politična skupina ali organ Evropskega parlamenta zaprosi za to storitev. Pri tem so zajeti stroški prevoza ter vsi upravni stroški.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 190.000 EUR.

Člen 2 1 6 — Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

4 101 000

3 728 000

3 222 495,68

Opombe

Te odobritve so namenjene nakupu, zakupu, vzdrževanju, uporabi in popravilu vozil (avtomobilov in koles) ter najemu avtomobilov, taksijev, avtobusov in tovornjakov z voznikom ali brez, vključno s potrebnim zavarovanjem in drugimi stroški upravljanja. Pri zamenjavi voznega parka ter nakupu, zakupu in najemu vozil imajo prednost avtomobili, ki manj onesnažujejo okolje, na primer avtomobili na hibridni pogon.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100.000 EUR.

Poglavje 2 3 — Tekoči odhodki za upravno delovanje

Opombe

Institucija se glede javnih naročil posvetuje z drugimi institucijami o pogodbenih pogojih, o katerih se je vsaka od njih dogovorila.

Člen 2 3 0 — Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

1 440 000

1 449 500

1 299 846,57

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju nakupa papirja, ovojnic, pisarniškega materiala, materiala za tiskarne in fotokopirnice itd. ter s tem povezanih stroškov upravljanja.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 10.000 EUR.

Člen 2 3 1 — Stroški finančnih storitev

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

60 000

60 000

40 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju bančnih stroškov (provizije, premije in razni stroški) ter drugih finančnih stroškov, vključno z drugimi dodatnimi stroški financiranja stavb.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Člen 2 3 2 — Pravni stroški in odškodnine

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

1 545 000

1 010 000

531 406,12

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

zneskov, ki jih mora Evropski parlament kriti zaradi morebitnih sodb Sodišča Evropske unije, Splošnega sodišča ali nacionalnih sodišč,

stroškov za najem odvetnikov za zastopanje Evropskega parlamenta na sodiščih Unije in nacionalnih sodiščih ter stroškov najema pravnih svetovalcev ali strokovnjakov za pomoč pravni službi,

odvetniških honorarjev za disciplinske in podobne postopke,

odškodnin in obresti,

nadomestil, dogovorjenih s sporazumno poravnavo v skladu s poglavjem 11 naslova III poslovnika Splošnega sodišča Evropske unije.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Člen 2 3 6 — Poštnine in stroški dostave

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

337 000

271 000

160 116,73

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju stroškov poštnine, obdelave in dostave, ki jih opravljajo nacionalne pošte ali zasebna dostavna podjetja.

Te odobritve so namenjene tudi stroškom za poštne storitve.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 25.000 EUR.

Člen 2 3 7 — Selitve

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

3 180 000

2 490 000

1 324 850,37

Opombe

Te odobritve so namenjene odhodkom za selitvena in vzdrževalna dela, ki jih izvajajo selitvena podjetja ali začasno osebje, najeto pri zunanjih agencijah.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Člen 2 3 8 — Drugi odhodki za upravno delovanje

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

1 591 000

1 560 000

1 128 227,88

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

zavarovanja, ki ni posebej predvideno v drugih postavkah,

nakupa in vzdrževanja uniform za vratarje, voznike, receptorje, skladiščnike, selitvene delavce ter za uslužbence oddelka za obiske in seminarje, Parlamentariuma, zdravstvene službe, varnostne službe, služb za vzdrževanje stavb in različnih tehničnih služb,

različnih stroškov delovanja in upravljanja, vključno s stroški upravljanja, ki se plačajo uradu za vodenje in plačevanje posameznih pravic v povezavi s pokojninami, do katerih so po statutu upravičeni nekdanji poslanci, stroški varnostnega preverjanja zunanjih sodelavcev, ki delajo v prostorih Evropskega parlamenta ali z njegovimi sistemi, ter stroški nakupa dobrin ali plačila storitev, ki niso posebej predvidene v drugih postavkah,

različnih nakupov za dejavnosti sistema Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (promocijske kampanje itd.).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Člen 2 3 9 — Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

262 500

262 500

196 961,24

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za dejavnosti EMAS, ki naj bi izboljšale okoljsko učinkovitost Evropskega parlamenta, vključno s promocijo teh dejavnosti, pa tudi za program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Naslov 3 — Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija

Poglavje 3 0 — Seje in konference

Člen 3 0 0 — Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

27 010 000

29 673 000

26 449 999,95

Opombe

S temi odobritvami se poravnajo stroški službenih poti uslužbencev institucij, napotenih nacionalnih strokovnjakov, pripravnikov in osebja iz druge evropske ali mednarodne institucije, ki jih je institucija povabila, med krajem zaposlitve ter katerim koli od treh krajev dela Evropskega parlamenta (Bruselj, Luxembourg in Strasbourg) ter stroški službenih potovanj v druge kraje. V stroške so vključeni stroški prevoza, dnevnice, stroški nastavitve ter nadomestila za obvezno delo zunaj delovnega časa. Kriti so tudi dodatni stroški (vključno s tistimi, povezanimi z odpovedjo vozovnic in rezervacij za prenočitve, stroški za elektronske račune ter stroški zavarovanja službenih potovanj).

Te odobritve so namenjene tudi kritju odhodkov, povezanih z morebitnim zmanjšanjem ogljikovih emisij zaradi misij in potovanj uslužbencev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 200.000 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 71 ter členi 11, 12 in 13 Priloge VII.

Člen 3 0 2 — Stroški za sprejeme in reprezentanco

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

1 000 000

1 045 000

698 664,49

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

stroškov, povezanih z obveznostmi institucije glede sprejemov, tudi sprejemov v zvezi z delom pri presoji znanstvenih možnosti (STOA), drugih usmerjenih dejavnosti ter reprezentančnih stroškov poslancev Evropskega parlamenta,

reprezentančnih stroškov predsednika, kadar potuje zunaj krajev dela,

reprezentančnih stroškov in prispevkov za stroške tajništva urada predsednika,

reprezentančnih stroškov in stroškov sprejemov generalnega sekretariata, vključno z nakupom blaga in medalj za uradnike, ki dopolnijo 15 ali 25 let delovne dobe,

raznih protokolarnih stroškov, na primer za nakup zastav, stojnic, vabil, tiskanje jedilnikov itd.,

potnih stroškov in dnevnic pomembnih obiskovalcev institucije,

stroškov za vizum poslancev in osebja Evropskega parlamenta zaradi uradnih potovanj,

odhodkov za sprejeme in reprezentanco ter drugih posebnih odhodkov poslancev, povezanih z opravljanjem uradnih dolžnosti v Evropskem parlamentu.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Člen 3 0 4 — Razni odhodki za seje

Postavka 3 0 4 0 — Razni odhodki za interne seje

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

1 100 000

1 230 000

1 145 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene odhodkom za pijače, okrepčila in priložnostne prigrizke, postrežene na sejah, ki jih skliče Evropski parlament, ali medinstitucionalnih sejah v njegovih prostorih, vključno s stroški upravljanja teh storitev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Postavka 3 0 4 2 — Seje, kongresi, konference in delegacije

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

2 010 000

2 515 000

1 762 468,81

Opombe

S temi odobritvami se krijejo predvsem stroški, ki se ne poravnajo s sredstvi iz poglavja 1 0 in člena 3 0 0 in so povezani z:

organizacijo sej zunaj krajev dela (odbori ali njihove delegacije, politične skupine), vključno z reprezentančnimi stroški, če so potrebni,

organizacijo medparlamentarnih in ad hoc delegacij, skupnih parlamentarnih odborov, odborov za parlamentarno sodelovanje in parlamentarnih delegacij pri Svetovni trgovinski organizaciji (STO) ter parlamentarne konference o STO in njenega usmerjevalnega odbora,

organizacijo delegacij skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, parlamentarne skupščine EuroLat, parlamentarne skupščine Euronest in njihovih organov,

organizacijo parlamentarne skupščine Unije za Sredozemlje, njenih odborov in predsedstva; ti odhodki vključujejo prispevek Evropskega parlamenta k proračunu samostojnega sekretariata skupščine ali kritju neposrednih stroškov, ki so delež Evropskega parlamenta v proračunu skupščine,

članstvom v mednarodnih organizacijah, v katere je vključen Evropski parlament ali eno izmed njegovih teles (medparlamentarna unija, združenje generalnih sekretarjev parlamentov, skupina „Dvanajst plus“ medparlamentarne unije),

povračilo Komisiji na podlagi dogovora o zagotavljanju storitev, sklenjenega med Evropskim parlamentom in Komisijo, o deležu stroškov Parlamenta pri izdelavi prepustnic EU (oprema, osebje in pripomočki) v skladu s protokolom o privilegijih in imunitetah Evropske unije (člen 6), členom 23 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije, členoma 11 in 81 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije ter Uredbo Sveta (EU) št. 1417/2013 z dne 17. decembra 201 o določitvi obrazca za prepustnice, ki jih izdaja Evropska unija (UL L 353, 28.12.2013, str. 26).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Postavka 3 0 4 9 — Odhodki za storitve potovalnih agencij

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

2 510 000

2 230 000

2 080 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene tekočim stroškom potovalne agencije, ki ima z Evropskim parlamentom sklenjeno pogodbo.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 6.000 EUR.

Poglavje 3 2 — Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje

Člen 3 2 0 — Pridobivanje izvedenskih mnenj

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

6 171 000

8 200 350

6 014 129,02

Opombe

S temi odobritvami se krijejo:

stroški pogodb s strokovnimi izvedenci in raziskovalnimi inštituti za študije in druge raziskovalne dejavnosti (delavnice, okrogle mize, strokovni odbori in predstavitve strokovnjakov, konference), opravljene za organe Evropskega parlamenta, parlamentarne odbore in delegacije ter njegovo upravo,

nakup ali izposoja specializiranih informacijskih virov, kot so specializirane podatkovne zbirke, ustrezna literatura in tehnična podpora, če je to potrebno za dopolnitev omenjenih pogodb z izvedenci,

potni stroški, dnevnice in dodatni stroški izvedencev in drugih, tudi oseb, ki Evropskemu parlamentu predlagajo peticije, povabljenih v odbore, delegacije ter študijske in delovne skupine, pa tudi delavnice,

stroški širjenja proizvodov notranjega ali zunanjega parlamentarnega raziskovanja ter drugih ustreznih proizvodov v korist institucije ali javnosti (zlasti z internetnimi objavami, internimi podatkovnimi zbirkami, brošurami in publikacijami),

stroški za zunanje osebe, ki so bile pozvane k sodelovanju pri delu v organih, kot je disciplinska komisija ali posebna komisija za ugotavljanje finančnih nepravilnosti,

stroški nadzora verodostojnosti dokumentacije, ki jo predložijo kandidati pri zaposlovanju s strani specializiranih zunanjih ponudnikov.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Člen 3 2 1 — Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom, enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) ter Evropskim vozliščem za znanstvene medije

Člen 3 2 1 0 — Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom ter enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA)

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

7 460 000

7 603 800

7 437 151,03

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za dejavnosti parlamentarne raziskovalne službe (GD EPRS), zlasti za:

pridobivanje strokovnega svetovanja in podpore za raziskovalne dejavnosti Evropskega parlamenta (vključno s članki, študijami, delavnicami, seminarji, okroglimi mizami, skupinami izvedencev, konferencami), ki se lahko po potrebi izvajajo tudi v sodelovanju z drugimi institucijami, mednarodnimi organizacijami, raziskovalnimi centri in knjižnicami nacionalnih parlamentov, skupinami za razmislek, raziskovalnimi organizacijami ter drugimi kvalificiranimi strokovnjaki,

pridobivanje strokovnega znanja na področju ocene učinka/predhodne in naknadne presoje, evropske dodane vrednosti in presoje znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA),

nakup ali izposojo knjig, revij, časnikov, podatkovnih zbirk, izdelkov tiskovnih agencij in drugih nosilcev podatkov za knjižnico v različnih oblikah, vključno s stroški za avtorske pravice, sistem upravljanja kakovosti, material in delo, potrebna za vezavo, vzdrževanje in druge povezane storitve,

stroške zunanjih storitev arhiviranja (organizacija, izbor, opis, prenos na različne nosilce in dematerializacija, pridobivanje primarnih arhivskih virov),

nakup, razvoj, namestitev, izkoriščanje in vzdrževanje posebne knjižnične in arhivske dokumentacije ter posebne opreme mediateke, vključno z električno, elektronsko ter računalniško opremo in/ali sistemi, kot tudi opreme za vezavo in vzdrževanje,

stroški širjenja proizvodov notranjega ali zunanjega parlamentarnega raziskovanja ter drugih ustreznih proizvodov v korist institucije in javnosti (zlasti z internetnimi objavami, internimi podatkovnimi zbirkami, brošurami in publikacijami),

potne stroške, dnevnice in dodatne stroške strokovnjakov in drugih gostov, ki so povabljeni na predstavitve, seminarje, delavnice ali druge podobne dejavnosti, ki jih organizira GD EPRS,

sodelovanje skupine za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (skupina STOA) pri dejavnostih evropskih in mednarodnih znanstvenih organov,

obveznosti Evropskega parlamenta v skladu z mednarodnimi in/ali medinstitucionalnimi sporazumi o sodelovanju ter prispevek Evropskega parlamenta za finančne stroške, povezane z upravljanjem zgodovinskih arhivov Unije v skladu z Uredbo Sveta (EGS, Euratom) št. 354/83.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 354/83 z dne 1. februarja 1983 o odpiranju za javnost arhivskega gradiva Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 43, 15.2.1983, str. 1).

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

Sklep predsedstva z dne 28. novembra 2001 o pravilniku o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, kot je bil dopolnjen 22. junija 2011 (UL C 216, 22.7.2011, str. 19).

Sklep predsedstva z dne 16. decembra 2002 o arhivih Evropskega parlamenta, prečiščeno besedilo z dne 3. maja 2004.

Sklep predsedstva z dne 10. marca 2014 o pravilniku o urejanju gradiva sedanjih in nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta.

Referenčni akti

Postavka 3 2 1 1 – Odhodki za Evropsko vozlišče za znanstvene medije

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

1 600 000

800 000

0,—

Opombe

Nova postavka (prejšnji člen 3 2 6)

Da bi spodbudili učinkovit dialog med poslanci Evropskega parlamenta, znanstveno skupnostjo in novinarji – zlasti o trenutnem znanstvenem in tehnološkem napredku in tudi težavah –, ima Evropski parlament na voljo posebno in vplivno strukturo za razprave, usposabljanje in razširjanje znanja na tem področju. V ta namen je bilo ustanovljeno Evropsko vozlišče za znanstvene medije, njegovo delovanje pa bo nadzirala strokovna skupina STOA v Evropskem parlamentu.

Odobritve v tem členu, ki so namenjena izboljšanju stičišča med Evropskim parlamentom, znanstveno skupnostjo in mediji, bodo krile stroške Evropskega vozlišča za znanstvene medije, da se zlasti spodbudi mreženje, usposabljanje in širjenje znanja, na primer z:

vzpostavitvijo in vzdrževanjem mrež na stičišču med Evropskim parlamentom, znanstveno skupnostjo in mediji;

organizacijo seminarjev, konferenc in tečajev o najnovejših znanstvenih in tehnoloških dosežkih in težavah ter o naravi in učinkovitosti znanstvenega novinarstva;

zbiranjem strokovnih informacij in analiz akademskih krogov, medijev in drugih akterjev na področju znanosti in tehnologije v korist oblikovalcev politik in državljanov;

zagotavljanjem večje razpoložljivosti raziskav Evropskega parlamenta in drugega ustreznega gradiva s področja znanosti in tehnologije prek tiskanih, avdiovizualnih in drugih sredstev;

razvojem tehnik in metod za boljše opredeljevanje in širjenje zanesljivih virov na področju znanosti in tehnologije;

podporo namestitvi, nadgradnji in uporabi vrhunske tehnične opreme in medijskih zmogljivosti v podporo omenjenemu dialogu;

razvojem tesnejšega sodelovanja in vezi nasploh med Evropskim parlamentom, ustreznimi medijskimi hišami ter univerzami in raziskovalnimi centri na tem področju, med drugim s promocijo vloge v medijih in dela Evropskega vozlišča za znanstvene medije ter njegove dostopnosti državljanom.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2016 (UL C 346, 21.9.2016, str. 188), zlasti točka 30.

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. aprila 2016 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 [na ta dan sprejeta besedila, P8 TA(2016)0132], zlasti točka 54.

Referenčni akti

Člen 3 2 2 — Stroški za dokumentacijo

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

2 592 000

2 431 500

2 180 090,85

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

naročnin na časopise, periodični tisk, agencijske novice in njihove publikacije, spletne storitve, vključno z avtorskimi pravicami za razmnoževanje in širjenje navedenega v pisni in/ali elektronski obliki, ter naročil tiskovnih recenzij in povzetkov,

naročnin ali naročil povzetkov in analiz vsebin periodičnega tiska ali shranjevanje člankov iz periodičnega tiska na optične medije,

uporabe zunanjih dokumentarnih in statističnih baz podatkov (razen stroškov računalniške strojne opreme in telekomunikacij),

nakupa novih slovarjev in glosarjev ali njihove nadomestitve, ne glede na medij, tudi za nove jezikovne oddelke, ter drugih del za jezikovne službe in za oddelke za kakovost zakonodajnih besedil.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Člen 3 2 3 — Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

1 120 000

1 230 000

949 050,13

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

odhodkov za programe za izmenjavo informacij in sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti predpristopnih držav, zlasti iz regije Zahodnega Balkana in Turčije,

odhodkov za krepitev odnosov med Evropskim parlamentom in demokratično izvoljenimi nacionalnimi parlamenti tretjih držav (ki niso države iz prejšnje alineje), pa tudi ustreznimi regionalnimi parlamentarnimi organizacijami. Cilj s tem povezanih dejavnosti je predvsem krepitev parlamentarne zmogljivosti v novih in pojavljajočih se demokracijah, zlasti v sosedstvu Evrope (južnem in vzhodnem),

odhodkov za spodbujanje dejavnosti v podporo mediaciji ter programov za mlade politične voditelje iz Evropske unije in držav iz širšega sosedstva Evrope: Magreba, vzhodne Evrope in Rusije, izraelsko-palestinskega dialoga in drugih prednostnih držav, ki jih izbere skupina za podporo demokraciji in usklajevanje volitev,

odhodkov za organizacijo nagrade Saharova (zlasti za znesek nagrade, stroške, povezane s potovanjem in sprejemom nagrajencev ter drugih kandidatov v ožjem izboru, stroške delovanja mreže Saharova in misij članov mreže) in za dejavnosti spodbujanja človekovih pravic.

V te dejavnosti so vključeni informacijski obiski Evropskega parlamenta v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu, državah članicah in tretjih državah. Iz teh odobritev se krijejo vsi izdatki ali deli izdatkov udeležencev, zlasti potnih stroškov, potovanj, bivanja in dnevnic.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Sklep predsedstva z dne 12. decembra 2011 o ustanovitvi direktorata za podporo demokraciji v GD za zunanjo politiko Evropske unije.

Člen 3 2 4 — Izdelava in širjenje

Postavka 3 2 4 0 — Uradni list

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

800 000

830 000

3 985 315,20

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju deleža izdatkov Urada za publikacije za objavo in razširjanje, ki ga je dolžan plačati Evropski parlament, in drugih dodatnih stroškov v zvezi z besedili, ki bodo objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Postavka 3 2 4 1 — Digitalne in običajne publikacije

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

4 225 300

4 307 640

3 883 265,51

Opombe

S temi odobritvami se krijejo:

vsi stroški digitalnih (intranetne strani) in običajnih objav (različni dokumenti in tiskovine, ki jih izdelujejo podizvajalci), vključno z distribucijo,

nadgradnja in popravki ter nadaljnji razvoj uredniških sistemov.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 11.000 EUR.

Postavka 3 2 4 2 — Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

27 210 000

45 475 000

29 151 133,57

Opombe

S temi odobritvami se krijejo:

odhodki za komuniciranje o vrednotah institucije prek informativnih publikacij, vključno z elektronskimi, informacijske dejavnosti, stike z javnostmi ter udeležbo na javnih prireditvah, sejmih in razstavah v državah članicah, državah pristopnicah ter v državah, kjer ima Evropski parlament svoje urade za zvezo, ter razvoju orodij in načinov za izboljšanje in omogočanje dostopa javnosti prek mobilne opreme;

stroški kulturnih projektov evropskega interesa, kot je nagrada LUX Evropskega parlamenta, namenjena evropski kinematografiji;

stroški organiziranja in prirejanja dogodkov za mlade, krepitev prepoznavnosti Parlamenta v družbenih omrežjih in spremljanje trendov med mladimi;

stroški za mobilni internet, interaktivne tehnologije, družabne prostore, sodelovalne platforme in spremembe v vedenju uporabnikov interneta, da bi Evropski parlament približali državljanom;

stroški, ki jih ima Evropski parlament s produkcijo, distribucijo in spletnim gostovanjem, spletnimi videoposnetki in drugim multimedijskim gradivom za oddajanje v skladu s svojo komunikacijsko strategijo.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Postavka 3 2 4 3 — Središča za obiskovalce Evropskega parlamenta

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

15 667 000

15 245 000

10 807 428,96

Opombe

Te odobritve so namenjene financiranju inštalacij, materiala in razstav v središčih za obiskovalce Evropskega parlamenta, predvsem za:

Parlamentarium, središče za obiskovalce Evropskega parlamenta v Bruslju;

sprejemne prostore, središča Doživi Evropo in informacijske točke zunaj Bruslja;

dejavnosti Hiše evropske zgodovine, kot so specifična dela za opremljanje prostorov, nakup zbirk, stroški pogodb s strokovnjaki, organizacija razstav in tekoči stroški, vključno s stroški nakupa knjig, revij in drugih publikacij, povezanih z dejavnostmi Hiše evropske zgodovine;

odhodke za umetniška dela Evropskega parlamenta, stroške nakupa in nabave posebnega materiala ter s tem povezane tekoče stroške, kot so izvedenska mnenja, konservatorski stroški, stroški uokvirjanja, restavriranja, čiščenja, zavarovanja in izrednega prevoza.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 4.000.000 EUR.

Postavka 3 2 4 4 — Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

29 820 000

32 336 000

32 160 049,06

Opombe

Te odobritve so namenjene subvencijam za skupine obiskovalcev, s tem povezanim stroškom infrastrukture in nadzora, financiranju pripravništva za oblikovalce javnega mnenja iz tretjih držav in stroškom izvajanja programa Euroscola, Euromed-Scola in Euronest-Scola. Programa Euromed-Scola in Euronest-Scola potekata vsako leto, izmenično v prostorih Evropskega parlamenta v Strasbourgu in Bruslju, razen v volilnem letu.

Te odobritve se vsako leto povečajo na podlagi deflatorja, ki upošteva gibanje bruto nacionalnega dohodka (BND) in cen.

Vsak poslanec Evropskega parlamenta ima pravico, da vsako koledarsko leto povabi največ pet skupin (skupaj 110 obiskovalcev). Skupine obiskovalcev, ki so pod uradnim pokroviteljstvom poslanca, lahko na povabilo tega poslanca sodelujejo v programu Euroscola.

Vključen je ustrezen znesek za invalidne obiskovalce.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 200.000 EUR.

Pravna podlaga

Sklep predsedstva z dne 16. decembra 2002 o pravilniku o sprejemu skupin obiskovalcev in o programih Euroscola, Euromed-scola in Euronest-scola, kot je bil konsolidiran 3. maja 2004 in nazadnje spremenjen 24. oktobra 2016.

Postavka 3 2 4 5 — Organizacija simpozijev in seminarjev

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

2 608 000

3 249 100

4 357 473,60

Opombe

S temi odobritvami se krijejo:

stroški ali subvencije za organizacijo nacionalnih in mednarodnih simpozijev in seminarjev za oblikovalce javnega mnenja iz držav članic in držav pristopnic ter držav, v katerih ima Evropski parlament urad za zvezo, kot tudi stroški parlamentarnih simpozijev in seminarjev,

stroški za posebne prireditve v sejnih dvoranah v Strasbourgu in Bruslju v skladu z letnim programom, ki ga sprejme predsedstvo,

financiranje ukrepov za konference in podporo večjezičnosti, kot so seminarji in konference, sestanki z osebami, ki skrbijo za usposabljanje tolmačev ali prevajalcev, ukrepi za ozaveščanje o večjezičnosti in promoviranje poklica tolmača ali prevajalca, vključno s programom subvencij za univerze, šole in druge organizacije, ki se ukvarjajo s študijem tolmačenja ali prevajanja, za virtualne komunikacijske rešitve ter udeležba pri podobnih dejavnostih in ukrepih, organiziranih skupaj z drugimi službami v okviru medinstitucionalnega in mednarodnega sodelovanja,

stroški organizacije simpozijev in seminarjev o informacijski in komunikacijski tehnologiji,

stroški za povabljene novinarje na plenarnih zasedanjih, sejah odborov, tiskovnih konferencah in drugih parlamentarnih dejavnostih.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 25.000 EUR.

Postavka 3 2 4 8 — Odhodki za avdiovizualno informiranje

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

16 615 000

14 555 000

12 827 361,73

Opombe

S temi odobritvami se krijejo:

nakup, najem, vzdrževanje, popravilo ter upravljanje tehnične opreme in naprav avdiovizualnega oddelka,

operativni proračun avdiovizualnega oddelka (ki vključuje lastne storitve in zunanjo pomoč, na primer tehnične storitve za radijske in televizijske postaje, pripravo, produkcijo in koprodukcijo avdiovizualnih programov, najem linij, oddajanje televizijskih in radijskih programov ter druge ukrepe za razvoj odnosov med institucijo in ponudniki avdiovizualnih storitev),

odhodki neposrednega, internetnega prenosa plenarnih zasedanj in sestankov parlamentarnih odborov v spletu,

vzpostavitev primernih arhivov, ki bi zagotovili stalen dostop medijev in državljanov do teh informacij,

odhodki, povezani s tiskovnim središčem.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Pravna podlaga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2002 o smernicah za proračunski postopek 2003 (UL C 47 E, 27.2.2003, str. 72).

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. maja 2002 o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za proračunsko leto 2003 (UL C 180 E, 31.7.2003, str. 150).

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. maja 2003 o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za proračunsko leto 2004 (UL C 67 E, 17.3.2004, str. 179).

Postavka 3 2 4 9 — Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

165 000

205 000

102 231,68

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

odhodkov za spodbujanje odnosov med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Odhodki se nanašajo na parlamentarne odnose, ki niso navedeni v poglavjih 1 0 in 3 0, izmenjavo informacij in dokumentacije, pomoč pri analizi in upravljanju teh informacij, vključno z izmenjavami z Evropskim centrom za parlamentarne raziskave in dokumentacijo,

financiranja programov sodelovanja in usposabljanja za uradnike Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov ter dejavnostim za povečanje zmogljivosti teh parlamentov nasploh.

Programi usposabljanja obsegajo študijske obiske Evropskega parlamenta v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu; iz teh odobritev se krijejo vsi izdatki ali del izdatkov udeležencev, zlasti potni stroški, dodatki za bivanje in dnevnice,

ukrepov sodelovanja, tudi na področju zakonodajnega dela, ukrepov v zvezi z dokumentacijo, analizami ter informacijami in ukrepov za zavarovanje domene www.ipex.eu, vključno s tistimi ukrepi, ki jih izvaja Evropski center za parlamentarne raziskave in dokumentacijo.

Te odobritve so namenjene financiranju sodelovanja med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti na področju parlamentarnega nadzora skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike, v skladu z določbami Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členoma 9 in 10 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Konferenca predsednikov evropskih parlamentarnih skupščin (junij 1977) in parlamentov Evropske unije (september 2000, marec 2001).

Člen 3 2 5 — Odhodki za informacijske pisarne

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

7 770 000

7 800 000

741 880,94

Opombe

Te odobritve so namenjene izdatkom informacijskih pisarn Evropskega parlamenta v državah članicah:

stroškom komuniciranja in informiranja (obveščanje javnosti in javne prireditve; internetna produkcija, promocija in posvetovanje; seminarji; avdiovizualna produkcija),

splošnim stroškom in drugim manjšim izdatkom (pisarniške potrebščine, telekomunikacija, stroški dobave, oskrbe, prevoza in hrambe, običajni promocijski izdelki, podatkovne zbirke, naročnine na medije itd.).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 10.000 EUR.

Naslov 4 — Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

Poglavje 4 0 — Posebni odhodki nekaterih institucij in organov

Člen 4 0 0 — Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

60 480 000

63 000 000

60 046 300,00

Opombe

Za politične skupine in samostojne poslance se iz teh odobritev krijejo:

odhodki za pisarniško pomoč, upravo in poslovanje,

odhodki za politične in informacijske dejavnosti v okviru političnih dejavnosti Unije.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 1.000.000 EUR.

Pravna podlaga

Sklep predsedstva z dne 30. junija 2003 o pravilih o uporabi odobrenih sredstev iz proračunske postavke 4 0 0, kot je bil nazadnje spremenjen 27. aprila 2015.

Člen 4 0 2 – Financiranje evropskih političnih strank

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

50 000 000

32 447 000

30 873 074,90

Opombe

S temi odobritvami se financirajo politične stranke na evropski ravni. Poskrbeti je treba za dobro upravljanje in strog nadzor nad uporabo sredstev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Pogodba o Evropski uniji, zlasti člen 10(4).

Pogodba o delovanju Evropske unije, zlasti člen 224.

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL L 317, 04.11.2014, str. 1).

Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 12. junija 2017 o izvajanju Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL C 205, 29.6.2017, str. 2).

Člen 4 0 3 – Financiranje evropskih političnih ustanov

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

19 700 000

19 323 000

18 895 547,23

Opombe

Te odobritve so namenjene financiranju političnih ustanov na evropski ravni. Poskrbeti je treba za dobro upravljanje in strog nadzor nad uporabo sredstev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Pogodba o Evropski uniji, zlasti člen 10(4).

Pogodba o delovanju Evropske unije, zlasti člen 224.

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL L 317, 4.11.2014, str. 1).

Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 12. junija 2017 o izvajanju Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL C 205, 29.6.2017, str. 2).

Poglavje 4 2 — Odhodki za parlamentarno pomoč

Člen 4 2 2 — Odhodki za parlamentarno pomoč

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

209 160 000

208 171 000

200 971 143,35

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju stroškov osebja in ponudnikov storitev, ki zagotavljajo parlamentarno pomoč poslancem, pa tudi stroškov plačilnih posrednikov.

Prav tako krijejo stroške službenih potovanj in usposabljanja (zunanji tečaji) akreditiranih parlamentarnih pomočnikov in odhodkov, povezanih z morebitnim zmanjšanjem ogljikovih emisij zaradi misij in potovanj.

Namenjene so tudi kritju tečajnih razlik iz proračuna Evropskega parlamenta v skladu z določbami, ki se uporabljajo za povračilo stroškov za parlamentarno pomoč, ter stroškov, povezanih z izvajanjem storitev podpore za upravljanje parlamentarne pomoči.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 775.000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 21.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi 33 do 44.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 5a in členi 125 do 139.

Sklep predsedstva z dne 14. aprila 2014 o izvedbenih ukrepih za naslov VII Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Poglavje 4 4 — Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev

Člen 4 4 0 — Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

230 000

220 000

210 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju stroškov sej združenja nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta in morebitnih drugih, s tem povezanih stroškov.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Člen 4 4 2 — Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

230 000

220 000

210 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju stroškov sej Evropskega parlamentarnega združenja in, če je primerno, povezanih stroškov.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Naslov 5 — Organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb

Poglavje 5 0 — Odhodki organa za evropske politične stranke in fundacije ter odbora neodvisnih uglednih oseb

Člen 5 0 0 — Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov organa za evropske politične stranke in fundacije, da se mu omogoči polno in neodvisno delovanje.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL L 317, 4.11.2014, str. 1), zlasti člen 6(1) in (7).

Člen 5 0 1 — Odhodki odbora neodvisnih uglednih oseb

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov sekretariata in financiranju odbora neodvisnih uglednih oseb.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100 EUR.

Pravna podlaga

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL L 317, 4.11.2014, str. 1), zlasti člen 11(2).

Naslov 10 — Drugi odhodki

Poglavje 10 0 — Začasne odobritve

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

 

 

0,—

Poglavje 10 1 — Varnostna rezerva

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

18 525 000

1 000 000

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju nepredvidenih odhodkov, nastalih zaradi odločitev, sprejetih med proračunskim letom.

Poglavje 10 3 — Rezerva za širitev

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju stroškov institucije za priprave na širitev.

Poglavje 10 4 — Rezerva za informacijsko in komunikacijsko politiko

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za informacijsko in komunikacijsko politiko.

Poglavje 10 5 — Začasne odobritve za stavbe

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju naložb institucije v nepremičnine in njihovo opremljanje. Predsedstvo Evropskega parlamenta mora na področju premoženja in stavb sprejeti skladno in odgovorno dolgoročno strategijo, ki bo upoštevala problematiko rastočih stroškov vzdrževanja, potreb po prenovi in stroškov varovanja ter bo zagotovila trajnost proračuna Evropskega parlamenta.

Poglavje 10 6 — Rezerva za prednostne projekte v pripravi

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za prednostne projekte institucije v pripravi.

Poglavje 10 8 — Rezerva za EMAS

Zneski

Proračun 2019

Odobritve 2018

Realizacija 2017

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V zvezi s sklepi, ki jih mora predsedstvo sprejeti o izvajanju akcijskega načrta EMAS, zlasti ob upoštevanju revizije ogljikovih emisij Evropskega parlamenta, se te odobritve namenijo za financiranje ustreznih operativnih postavk.

USLUŽBENCI

Oddelek I – Evropski parlament

Funkcionalna skupina in razred

 

2019

2018

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Druga delovna mesta

Politične skupine

Druga delovna mesta

Politične skupine

Zunaj kategorije

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

213

2

7

36

213

2

7

36

AD 13

430

8

2

38

430

8

2

38

AD 12

337

 

13

60

327

 

13

60

AD 11

168

 

8

28

158

 

8

28

AD 10

343

 

8

32

253

 

8

30

AD 9

464

 

6

35

349

 

6

28

AD 8

251

 

8

46

341

 

8

38

AD 7

210

 

6

66

250

 

3

68

AD 6

52

 

7

45

161

 

9

50

AD 5

80

 

3

60

105

 

4

70

Vmesni seštevek AD

2 615

10

70

458

2 654

10

70

458

AST 11

102

10

 

37

102

10

 

37

AST 10

80

 

19

35

80

 

19

35

AST 9

565

 

5

41

510

 

4

41

AST 8

306

 

9

42

316

 

10

37

AST 7

297

 

3

43

307

 

3

46

AST 6

318

 

11

59

323

 

4

61

AST 5

495

 

9

90

430

 

15

81

AST 4

273

 

3

87

313

 

4

85

AST 3

107

 

13

86

177

 

13

86

AST 2

16

 

 

55

21

 

 

56

AST 1

 

 

 

70

 

 

 

80

Vmesni seštevek AST

2 559

10

72

645

2 579

10

72

645

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

10

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

85

 

 

 

70

 

 

 

AST/SC 1

109

 

 

 

134

 

 

 

Vmesni seštevek AST/SC

204

 

 

 

204

 

 

 

Skupaj

5 379(14)

20(15)

142(16)

1 103

5 438(17)

20(18)

142(19)

1 103

Vse skupaj

6 624

6 683

Priloga

NAMENSKI PREJEMKI

Proračunska vrstica

Postavka

Prejemki

Napoved*

2017

2019

5000

Prihodki od prodaje vozil

-

p.m.

5001

Prihodki od prodaje drugih premičnin

-

5.000

5002

Prihodki od prodaje blaga drugim institucijam ali organom

162

10.000

502

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov

-

1.000

5110

Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem

3.016.718

3.547.000

5111

Povračila najemniških stroškov

52.903

639.000

550

Prihodki od opravljenih storitev in izvedenih del za druge institucije ali organe, vključno s povračili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov

5.546.788

1.285.000

551

Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo

755.042

p.m.

570

Prihodki iz vračil nepravilno plačanih zneskov

4.122.802

717.500

571

Prihodki od ustanov, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prejemki, ki so specifični za vsako institucijo

-

p.m.

573

Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije

3.669.132

3.000

581

Prihodki od prejetih zavarovalnin

20.162.097

p.m.

6600

Drugi namenski prejemki in povračila

12.731.797

100.000

 

 SKUPAJ

50.057.440

6.307.500

 

 

 

 

* V preglednici se ne upoštevajo morebitne spremembe finančne uredbe glede namenskih prejemkov.

 

(1)

UL 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

UL L 287, 29.10.2013, str. 15.

(5)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0114.

(6)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0408.

(7)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0458.

(8)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0172.

(9)

Besedila, ki jih sprejme predsedstvo, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009

(10)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0498.

(11)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0114.

(12)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0408.

(13)

Sprejeta besedila: P8_TA(2017)0417.

(14)

Od tega napredovanje ad personam (iz AD 14 v AD 15) treh zaposlenih, ki se podeli zaslužnim uradnikom v izjemnih primerih.

(15)

Teoretična rezerva za uradnike, premeščene v interesu službe, ki ni vključena v skupno vsoto.

(16)

Vključno z enim začasnim delovnim mestom AD 12 za direktorja Organa za evropske politične stranke in in evropske politične fundacije.

(17)

Od tega napredovanje ad personam (iz AD 14 v AD 15) treh zaposlenih, ki se podeli zaslužnim uradnikom v izjemnih primerih.

(18)

Teoretična rezerva za uradnike, premeščene v interesu službe, ki ni vključena v skupno vsoto.

(19)

Vključno z enim začasnim delovnim mestom AD 12 za direktorja Organa za evropske politične stranke in evropske politične fundacije.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

16.4.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Raymond Finch, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Verónica Lope Fontagné, Maria Noichl, Dennis Radtke, Fernando Ruas, Lieve Wierinck


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet, Lieve Wierinck

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Stanisław Żółtek

PPE

Richard Ashworth, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Dennis Radtke, Fernando Ruas, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Maria Noichl, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Raymond Finch, Marco Valli

ENF

Marco Zanni

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 18. april 2018Pravno obvestilo