Διαδικασία : 2017/0272(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0147/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0147/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/05/2018 - 7.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0209

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 670kWORD 54k
25.4.2018
PE 618.055v02-00 A8-0147/2018

όσον αφορά την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

(COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Miguel Viegas

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

(COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2017)0621),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (14390/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0407/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ και το άρθρο 108 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (Α8-0147/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου της Νορβηγίας.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου και η οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου προβλέπουν το νομικό πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, καθώς και για την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του ΦΠΑ.

Ωστόσο, από την εμπειρία στα κράτη μέλη προκύπτει ότι οι απατεώνες συχνά εκμεταλλεύονται αδυναμίες στον έλεγχο των συναλλαγών στις οποίες συμμετέχουν εταιρείες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες. Οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι ιδίως εκτεθειμένοι στον κίνδυνο απάτης στον τομέα του ΦΠΑ όταν εμπλέκονται επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες. Δεδομένης της ανάπτυξης των εν λόγω κλάδων, η χρήση πιο αποτελεσματικών εργαλείων για την καταπολέμηση της απάτης αυτής είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των κρατικών προϋπολογισμών. Ο ευρύτερος στόχος των συμφωνιών αυτών είναι η δημιουργία ενός πλαισίου αμοιβαίας συνδρομής για να καταπολεμάται η διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και να διευκολύνεται η ανάκτηση του ΦΠΑ από κάθε χώρα που το δικαιούται. Οι συμφωνίες συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ και τους εμπορικούς εταίρους της θα βελτιώσουν τις πιθανότητες των κρατών μελών να εντοπίζουν και να πατάσσουν την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, καθώς και να περιορίσουν τις δημοσιονομικές απώλειες που προκαλεί.

Ως εκ τούτου, η συνεργασία με τρίτες χώρες παίζει κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, η Νορβηγία είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, διαθέτει σύστημα ΦΠΑ παρόμοιο με εκείνο που εφαρμόζεται στην ΕΕ και έχει καλή παράδοση συνεργασίας στον τομέα του ΦΠΑ με τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το 2009 η Νορβηγία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, όταν ενημέρωσε τα κράτη μέλη για την απάτη «των αφανών εμπόρων» στον τομέα του ΦΠΑ σχετικά με πιστωτικά μόρια εκπομπών άνθρακα. Μεταξύ 2009 και 2012, οι φορολογικές αρχές της Νορβηγίας κοινοποίησαν σε αρχές κρατών μελών πληροφορίες για δόλιες συναλλαγές συνολικού ποσού 2,703 δισ. EUR. Νορβηγοί υπάλληλοι συμμετείχαν επίσης σε πολυμερείς ελέγχους με ορισμένα κράτη μέλη στον τομέα της ενέργειας και κλήθηκαν ως παρατηρητές στο παρατηρητήριο ΦΠΑ. Η Νορβηγία ενημέρωσε ακόμη διάφορα κράτη μέλη σχετικά με τις συναλλαγές «αφανών εμπόρων» που εκμεταλλεύονταν τις νορβηγικές πλατφόρμες εναλλακτικών πληρωμών.

Από τα παραπάνω αποδεικνύονται τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας των κρατών μελών με τη Νορβηγία. Ωστόσο, με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, η διοικητική συνεργασία με τη Νορβηγία είναι περιστασιακή και δυνατή μόνο βάσει διμερών συμφωνιών μεταξύ της Νορβηγίας και μεμονωμένων κρατών μελών, της Σκανδιναβικής Σύμβασης ή σπάνιες προσκλήσεις προς τη Νορβηγία να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του παρατηρητηρίου ΦΠΑ ως παρατηρητής.

Ο εισηγητής συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η εν λόγω διμερής συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Νορβηγίας προβλέπει ισχυρό νομικό πλαίσιο για αγαστή συνεργασία μεταξύ της Νορβηγίας και των κρατών μελών. Η συνεργασία αυτή θα έχει την ίδια δομή με την τρέχουσα συνεργασία μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και θα επωφελείται από τα ίδια μέσα, όπως ηλεκτρονικές πλατφόρμες και ηλεκτρονικά έντυπα.

Ο εισηγητής επικροτεί τη συμφωνία αυτή και προτρέπει τα κράτη μέλη να δώσουν εντολή στην Επιτροπή να διαπραγματευτεί παρόμοιες συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα του ΦΠΑ και με άλλες χώρες του ΕΟΧ και της ΕΖΕΣ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

21.11.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

29.11.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Miguel Viegas

23.1.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

19.3.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Romana Tomc

Ημερομηνία κατάθεσης

25.4.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

49

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Γεώργιος Κύρτσος, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Κώστας Μαυρίδης, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

1

0

ENF

Marco Zanni

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου