Процедура : 2018/2043(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0148/2018

Внесени текстове :

A8-0148/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/05/2018 - 7.5

Приети текстове :

P8_TA(2018)0195

ДОКЛАД     
PDF 670kWORD 70k
26.4.2018
PE 620.786v02-00 A8-0148/2018

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета във връзка с мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Ейдер Гардиасабал Рубиал

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета във връзка с мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0148/2018),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и за да подпомогне тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин;

В.  като има предвид, че Белгия е подала заявление EGF/2017/010 BE/Caterpillar за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ във връзка със съкращения в икономически отрасъл от разделение 28 по NACE Rev. 2 („Производство на машини и оборудване“) в региона на ниво 2 по NUTS Hainaut (BE32) в Белгия;

Г.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно които следва да е налице съкращаване на най-малко 500 работници за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително работниците, съкратени при неговите доставчици и производителите надолу по веригата и/или самостоятелно заетите лица, които са прекратили своята дейност;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Белгия отговаря на условията за предоставяне на финансово участие в размер на 4 621 616 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума на разходите в размер на 7 702 694 EUR;

2.  отбелязва, че белгийските органи са подали заявлението на 18 декември 2017 г. и че след като Белгия е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 23 март 2018 г. и е уведомила Парламента за това на същия ден;

3.  припомня, че това е второто заявление от Белгия за финансово участие от ЕФПГ във връзка със съкращения в Caterpillar, след заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar от юли 2014 г. и положителното решение по него(4); отбелязва, че няма припокриване между работниците, подпомагани по това заявление, и включените в настоящото заявление;

4.  отбелязва, че Белгия посочва, че съкращенията са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, със световната конкуренция в секторите за производство на машини за строителството и минния добив и с произтичащата от нея загуба на пазарен дял от Caterpillar. отбелязва, че съкращенията са свързани с глобалния план за преструктуриране и съкращаване на разходите, обявен от Caterpillar през септември 2015 г.;

5.  изразява безпокойство, че в резултат на по-малко ограничителните разпоредби в областта на околната среда и по-ниските разходи за труд, дружествата, извършващи дейност в трети страни, могат да бъдат по-конкурентоспособни от тези, които извършват дейност в Съюза;

6.  отчита намаляването на производството в минния сектор в Европа и драстичния спад на износа от ЕС-28 в този сектор от 2014 г. насам, увеличаването на цените на стоманата и произтичащите от него високи производствени разходи за машини, особено в сравнение с Китай; изразява съжаление обаче за решението на групата Caterpillar да възложи произвежданите в Госли обеми на други производствени обекти във Франция (Гренобъл) и на други заводи извън Европа, включително Китай и Южна Корея; то е довело до внезапното затваряне на завода в Госли и съкращаването на 2 300 работници, поставяйки хиляди семейства в условия на социална и човешка драма, въпреки че заводът в Госли е бил рентабилен, особено след инвестициите, извършени през предходни години;

7.  изразява съжаление, че работниците на завода в Госли са били информирани за закриването на обекта с едно просто съобщение; изразява съжаление за това, че това драстично решение е било взето без да бъдат проведени консултация с местните и регионалните органи; изразява съжаление за пълната липса на информация и на проява на уважение към работниците и представителите на професионалните съюзи, които не са получили никаква информация преди закриването на дружеството; настоява във връзка с това на значението на засилването на предоставянето на информация и провеждането на консултации с работниците в Съюза;

8.  настоява за смекчаване на социално-икономическите последици за региона на Шарлероа и за полагане на последователни усилия за неговото икономическо възстановяване, по-специално с помощта на европейските структурни и инвестиционни фондове;

9.  припомня, че се очаква съкращенията в Caterpillar да имат значителен неблагоприятен ефект върху местната икономика; подчертава въздействието на това решение върху много работници при доставчици или производители надолу по веригата;

10.  отбелязва, че заявлението се отнася до 2 287 работници, съкратени в Caterpillar и петима доставчици, повечето от които са на възраст между 30 и 54 години; посочва също така, че над 11% от съкратените работници са на възраст между 55 и 64 години с умения, специфични за производствения сектор; подчертава, че търсещите работа в Шарлероа са най-вече нискоквалифицирани лица (50,6% не са завършили гимназиално образование), а 40% са дългосрочно безработни (повече от 24 месеца). изразява съжаление поради факта, че според Публичната служба по заетостта на Валония (FOREM) след тези съкращения равнището на безработицата в региона Hainaut се очаква да се увеличи с 6,1%; в светлината на този факт признава значението на активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ, за подобряване на шансовете за реинтеграция на пазара на труда на тези групи;

11.  приветства факта, че персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, ще бъдат предоставени на до 300 млади хора на възраст под 30 години, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (т.нар. група NEET);

12.  отбелязва, че Белгия планира шест вида мерки за съкратените работници и незаетите с работа, учене или обучение млади хора, обхванати от заявлението: i) индивидуална помощ при търсене на работа, съдействие според конкретния случай и услуги по предоставяне на информация, ii) обучение и преквалификация iii) насърчаване на предприемачеството, iv) помощ за започване на стопанска дейност и v) помощи; подчертава, че трябва да се гарантира ефективността и целенасочеността на финансовата помощ;

13.  приветства решението за предоставяне на курсове за обучение, които са съобразени с приоритетите във връзка с развитието на Шарлероа, заложени в плана CATCH(5);

14.  изразява удовлетворението си, че мерките в подкрепа на доходите съставляват 13,68% от общия пакет от персонализирани услуги, много под определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35%, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

15.  приветства факта, че координираният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен след консултации с работна група, в която са били включени Публичната служба по заетостта на регион Валония, инвестиционният фонд SOGEPA, представители на професионалните съюзи и други социални партньори; призовава белгийските и валонските органи активно да участват в този процес;

16.  припомня своята резолюция от 5 октомври 2016 г. относно необходимостта от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи Caterpillar и Alstom, приета с голямо мнозинство, в която се призовава Европа да прилага истинска индустриална политика, основана на научноизследователска и развойна дейност и иновации, но също така се подчертава значението на защитата на промишлеността на Съюза от нелоялни търговски практики на трети страни;

17.  отбелязва, че белгийските органи са представили необходимите гаранции за това, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато дублиране на финансирането и че тези действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

18.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

19.  подчертава, че към 15 март 2018 г. само 591 от съкратените работници отново са имали работа; поради това настоява да се направи анализ в края на периода на намесата на ЕФПГ, за да се прецени необходимостта от допълнителна помощ за реинтеграция; изразява съжаление, че сравнително малък процент от бенефициентите по предходното решение за мобилизиране на средства от ЕФПГ по отношение на това дружество (EGF/2014/011) са намерили нова работа; изразява надежда, че този опит ще бъде взет предвид в настоящото предложение;

20.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на пакета от персонализирани услуги следва да се предвиждат перспективите за пазара на труда и необходимите умения и да се осигури съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

21.  призовава Комисията да изисква от националните органи да предоставят повече подробности в бъдещите предложения относно секторите с перспектива за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събират подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

22.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

23.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

24.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

25.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

Решение (ЕС) 2015/471 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar от Белгия) (ОВ L 76, 20.3.2015 г., стр. 58).

(5)

План CATCH – Ускоряване на растежа на трудовата заетост в региона на Шарлероа, септември 2017 г., http://www.catch-charleroi.be/


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

във връзка с мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия — EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и да подпомага тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2) В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013(3) на Съвета ЕФПГ не може да надхвърля максималния годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3) На 18 декември 2017 г. Белгия е подала заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в дружеството Caterpillar Solar Gosselines и пет негови доставчици. Към него е била предоставена допълнителна информация, както е предвидено в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4) В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 Белгия е решила да предостави персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, и за 300 млади хора, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (NEET).

(5) С оглед на гореизложеното от ЕФПГ следва да бъдат мобилизирани средства с цел предоставяне на финансово участие в размер на 4 621 616 EUR в отговор на заявлението, подадено от Белгия.

(6) С цел да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз, съставен за финансовата 2015 година, от Фонда за приспособяване към глобализацията се мобилизира сума от 4 621 616 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването си в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от [датата на приемането му](4)*.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент           За Съвета

Председател               Председател

(1)

  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(4)

*   Датата следва да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.  Предварителна информация

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от значителни структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1) и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013(2), Фондът не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизия.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), за да мобилизира средства от фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II.  Заявлението на Белгия и предложението на Комисията

На 18 декември 2017 г. Комисията прие предложение за решение относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на Белгия, за да се подпомогне реинтеграцията на пазара на труда на работници, съкратени в Caterpillar Solar Gosselies („Caterpillar“) и пет дружества доставчици с дейност в икономическия сектор от разделение 28 по NACE Rev. 2 („Производство на машини и оборудване“). Направените от предприятията съкращения са в региона на ниво 2 по NUTS Ено (Hainaut) BE32. Предложението беше предадено на Европейския парламент на 23 март 2018 г.

Това е четвъртото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2018 г., и петнадесетото в икономическия сектор от разделение 28 по NACE Rev. 2 („Производство на машини и оборудване“) от създаването на ЕФПГ. То засяга 2 287 съкратени работници и е за мобилизирането на обща сума в размер на 4 621 616 EUR от ЕФПГ за Белгия.

Заявлението е изпратено на Комисията на 18 декември 2017 г. и към него е добавяна допълнителна информация до 4 февруари 2018 г. Комисията приключи оценката си на 23 март 2018 г. и стигна до заключението, в съответствие с всички приложими разпоредби от Регламента за ЕФПГ, че заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ, посочени в член 4, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ.

Белгия изтъква, че е налице връзка между съкращенията на работници и големи структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, световната конкуренция в секторите за производство на машини за строителството и за минното дело и произтичащата от нея загуба на пазарен дял от Caterpillar. Спадът в продукцията на минния сектор в Европа (намаление от 234 милиона евро през 2012 г. до 180 милиона евро през 2015 г.), драстичният спад на износа от ЕС-28 от 2014 г. насам, нарастването на цената на европейската стомана и високите производствени разходи за машини в резултат от тези процеси са довели до намаляване на броя на работещите в завода на Caterpillar в Госли.

Съкращенията са извършени в региона Ено, който е изправен пред висока безработица. Търсещите работа в Шарлероа са най-вече нискоквалифицирани лица (50,6% не са завършили гимназиално образование), а 40% са дългосрочно безработни.

Голям брой от съкратените работници са мъже. Повечето от тях са на възраст между 30 и 54 години, а 11,51% са на възраст между 55 и 64 години. До 300 души са млади хора на възраст до 30 години, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (т.нар. група „NEET“). Поради това активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ, са много важни за подобряване на шансовете на тези групи за повторна интеграция на пазара на труда.

Петте вида мерки, които ще бъдат предложени на съкратените работници и за които е поискано съфинансиране от ЕФПГ, включват:

– Индивидуална помощ при търсене на работа, съдействие според конкретния случай и услуги по предоставяне на обща информация. Тези мерки включват персонализирано съдействие при търсене на работа, като например консултиране и професионално ориентиране, както и открити информационни услуги за работниците и за лицата от група NEET.

– Обучение и преквалификация: Това включва професионално и продължаващо обучение за работници и за лицата от група NEET.

Насърчаване на предприемачеството: Тази мярка ще предостави на участниците система за подкрепа на предприемачите, в която се предвижда тясно сътрудничество с регионалните органи, работещи за подпомагане на самостоятелната заетост.

– Помощ за започване на стопанска дейност: Тази мярка ще предостави безвъзмездни средства за започване на дейност, предназначени за насърчаване на самостоятелната заетост, създаването на нова стопанска дейност и започването и развиването на стопанска дейност на пълно или непълно работно време.

– Помощи: Те включват помощи за обучение; помощи за мобилност за съдействие при намиране на работа на по-отдалечено място; помощи за връщане в образователната система; помощи за търсене на работа; и помощи за предприемачество.

Според Комисията описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия, определени в член 7 от Регламента за ЕФПГ, и не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Белгийските органи са представили всички необходими гаранции по отношение на следното:

– спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация при достъпа до предложените мерки и тяхното изпълнение;

– спазване на изискванията, определени в националното законодателство и в законодателството на ЕС относно колективните съкращения;

– дружествата, извършили съкращенията, които са продължили дейността си след освобождаването на работниците, са спазили своите правни задължения във връзка със съкращенията и са предприели съответните действия по отношение на работниците си;

– за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и няма да бъде допуснато двойно финансиране;

– предложените действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

– финансовото участие от ЕФПГ ще бъде съобразено с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза относно държавната помощ.

Белгия е уведомила Комисията, че източниците на национално предварително финансиране или съфинансиране са Публичната служба по заетостта на регион Валония (FOREM) и Регион Валония. Финансовото участие ще бъде управлявано и контролирано от същите органи, които отговарят за Европейския социален фонд (ЕСФ).

III.  Процедура

За да се мобилизират средства от фонда, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер на обща сума от 4 621 616 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 04 01).

Това е четвъртото предложение за трансфер за мобилизирането на средства от Фонда, представено на бюджетния орган до момента през 2018 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до фонда.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

OL L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

D(2018)16023

До г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2017/010 BE/Caterpillar

Уважаеми господин Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL), както и нейната работна група за ЕФПГ разгледаха въпроса за мобилизирането на средства от ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2017/010 BE/Caterpillar и приеха следното становище.

Комисията EMPL и работната група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на средства от фонда във връзка с настоящото искане. Във връзка с това комисията EMPL представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията на комисията EMPL се основаваха на следните съображения:

А)  като има предвид, че това заявление се основава на член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013 (Регламента за ЕФПГ) и се отнася до 2 287 работници, съкратени в предприятието Caterpillar – Solar Gosselies и пет дружества доставчици, осъществяващи дейност в икономическите сектори от разделение 28 по NACE Rev. 2 („Производство на машини и оборудване“);

Б)  като има предвид, че за да установи връзка между съкращенията на работници и големи структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, Белгия посочва, че главната причина за освобождаването на работна сила е световната конкуренция в секторите за производство на машини за строителството и минния добив и произтичащата от нея загуба на пазарен дял от Caterpillar;

В)  като има предвид, че 92,47% от работниците, обхванати от мерките, са мъже, а 7,53% – жени; като има предвид, че 85,34% от бенефициентите от целевата група са на възраст между 30 и 54 години, а 11,51% – на възраст между 55 и 64 години;

Г)  като има предвид, че през 2014 г. Белгия е подала заявление по линия на ЕФПГ, чийто обект са били 1 399 работници в това предприятие, и че настоящото предложение включва останалите 1 997 работници на обекта.

Поради това Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция във връзка със заявлението на Белгия, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013, са изпълнени и че следователно Белгия има право на финансово подпомагане в размер на 4 621 616 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума в размер на 7 702 694 EUR;

2.  подчертава, че процентът на безработицата в регион Ено се очаква да нарасне с 6,1%, че повечето от търсещите работа в Шарлероа са нискоквалифицирани лица и че е налице висок дял на дългосрочно безработните;

3.  приветства решението за предоставяне на курсове за обучение, които са съобразени с приоритетите за развитие на Шарлероа, заложени в плана CATCH(1);

4.  приветства решението на Белгия за изготвяне на координирания пакет от персонализирани услуги в консултация с работна група, включваща Публичната служба по заетостта на регион Валония, SOGEPA 18(2), представители на професионалните съюзи и други социални партньори;

5.  отбелязва удовлетворението си, че мерките за подкрепа на доходите ще съставляват 13,68% от общия пакет от персонализирани мерки, което е значително под тавана от 35%, определен в регламента, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

6.  отбелязва, че съфинансираните от ЕФПГ персонализирани услуги за съкратените работници включват индивидуална помощ при търсене на работа, съдействие според конкретния случай и услуги по предоставяне на обща информация, обучение и преквалификация, насърчаване на предприемачеството, подпомагане за започване на стопанска дейност и помощи;

7.  изразява съжаление, че сравнително малък процент от бенефициентите по предходното решение за мобилизиране на средства от ЕФПГ по отношение на това дружество (EGF/2014/011) са намерили нова работа; изразява надежда, че този опит ще бъде взет предвид в настоящото предложение;

8.  приветства решението за предоставяне на персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, на група от до 300 млади хора на възраст под 30 години, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, като се има предвид на високата младежка безработица в този регион;

9.  изразява загриженост поради това, че дружествата от трети държави могат да бъдат по-конкурентоспособни, отколкото тези, които извършват дейност в ЕС, поради по-малко ограничителното законодателство в областта на околната среда и от по-ниските почасови разходи за труд;

10.  отбелязва, че белгийските органи са представили необходимите гаранции за това, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато дублиране на финансирането и че тези действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

11.  приветства потвърждението от страна на Белгия, че финансовото участие от ЕФПГ няма да замени мерките, които засегнатото предприятие трябва да предприеме по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори;

12.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде проектиран така, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения, и следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите.

С уважение,

Марита УЛВСКОГ

Изпълняваща длъжността председател на комисия EMPL

(1)

  План CATCH – Ускоряване на растежа на трудовата заетост в региона на Шарлероа, септември 2017 г.

  http://www.catch-charleroi.be/

(2)

  Sogepa е инвестиционно дружество, което предоставя инвестиционни услуги и съдейства при инициативи за реорганизация на стопанската дейност, провеждани чрез надеждни и устойчиви икономически и промишлени проекти.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

До г-н Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Европейски парламент

Относно:  Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Уважаеми господин Артюи,

От комисията по регионално развитие беше поискано становище по предложение на Комисията за решение за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото разбирам, е планирано на 23 – 24 април 2018 г. да се приеме доклад по него в комисията по бюджети:

-  COM(2018)0156 предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 4 621 616 EUR за 2 287 работници, съкратени в Caterpillar Solar Gosselies (Caterpillar) и пет дружества на доставчици. Caterpillar извършва дейност в икономическия сектор от разделение 28 по NACE Rev. 2 („Производство на машини и оборудване“). Направените от засегнатите предприятия съкращения са в региона на ниво 2 по NUTS Ено (Hainaut – BE32) в Белгия.

Приложимите разпоредби за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ са определени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Координаторите на комисията обсъдиха предложението и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че мнозинството от членовете на комисията нямат възражения срещу предложеното мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с цел разпределяне на горепосочената сума съобразно предложението на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 30 април 2018 г.Правна информация