Procedure : 2018/2043(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0148/2018

Indgivne tekster :

A8-0148/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 03/05/2018 - 7.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0195

BETÆNKNING     
PDF 411kWORD 63k
26.4.2018
PE 620.786v01-00 A8-0148/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Belgien – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
  BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Belgien – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0148/2018),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens finansielle bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af strukturændringer, bør være dynamisk og tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt;

C.  der henviser til, at Belgien indgav ansøgning EGF/2017/010 BE/Caterpillar om økonomisk EGF-støtte som følge af 2 287 afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 28 (Fremstilling af maskiner og udstyr) i NUTS 2-regionen i Hainaut (BE32) i Belgien;

D.  der henviser til, at ansøgningen bygger på interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen, som kræver mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere i løbet af en firemåneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget hos leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled, og/eller selvstændige, hvis aktivitet er ophørt;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen er opfyldt, og at Belgien derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 4 621 616 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 7 702 694 EUR;

2.  bemærker, at de belgiske myndigheder indgav ansøgningen den 18. december 2017, og efter at Belgien havde forelagt yderligere oplysninger, afsluttede Kommissionen den 23. marts 2018 sin vurdering heraf og fremsendte den til Parlamentet den samme dag;

3.  minder om, at denne ansøgning allerede er den anden ansøgning fra Belgien om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser hos Caterpillar efter ansøgningen EGF/2014/011 BE/Caterpillar fra juli 2014, som blev imødekommet(4); bemærker, at der ikke findes nogen overlapning mellem de støttede arbejdstagere via denne ansøgning og den nuværende ansøgning;

4.  bemærker, at Belgien anfører, at afskedigelserne hænger sammen med gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, konkurrencen på verdensplan i maskiner til bygge- og anlægsindustrien samt minedrift, og det deraf følgende fald i Caterpillar-koncernens andel af markedet for maskiner; bemærker, at afskedigelserne er relateret til omstruktureringer og en global omkostningsbesparende plan, som Caterpillar offentliggjorde i september 2015;

5.  udtrykker bekymring over, at virksomheder, der opererer i tredjelande som følge af mindre strenge miljøregler og lavere arbejdskraftomkostninger, kan være mere konkurrencedygtige end dem, der opererer i Unionen;

6.  er klar over faldet i produktionen i sektoren for minedrift i Europa og den dramatiske tilbagegang i EU-28's eksport i denne sektor siden 2014, stigningen i den europæiske stålpris og de høje produktionsomkostninger for maskiner som følge heraf, navnlig i forhold til Kina; beklager imidlertid, at Caterpillar-koncernen har besluttet at fordele de mængder, der blev produceret på anlægget i Gosselies, til andre produktionsenheder i Frankrig (Grenoble) og til andre fabrikker uden for Europa, f.eks. Kina og Sydkorea, hvilket resulterede i en pludselig lukning af anlægget i Gosselies og afskedigelsen af 2 300 arbejdstagere, hvilket kaster tusindvis af familier ud i et socialt og menneskeligt drama, selv om anlægget i Gosselies var rentabelt, navnlig som følge af de investeringer, der er foretaget i de foregående år;

7.  beklager, at arbejdstagerne på anlægget i Gosselies blev underrettet om lukningen af anlægget ved en simpel erklæring; beklager, at denne brutale beslutning ikke blev foretaget i samråd med de lokale og regionale myndigheder; beklager den totale mangel på oplysninger og respekt for arbejdstagere og fagforeningsrepræsentanter, som ikke modtog nogen oplysninger forud for lukningen af virksomheden; insisterer derfor på vigtigheden af at styrke tilvejebringelsen af information til og høring af arbejdstagere i EU;

8.  insisterer på en afbødning af de socioøkonomiske konsekvenser for Charleroi-regionen og en vedvarende indsats for økonomisk genopretning, navnlig ved hjælp af de europæiske struktur- og investeringsfonde;

9.  minder om, at afskedigelserne hos Caterpillar forventes at have en betydelig negativ virkning på den lokale økonomi; understreger denne beslutnings følger for mange arbejdstagere hos leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled;

10.  bemærker, at ansøgningen vedrører 2 287 arbejdstagere, der er blevet afskediget hos Caterpillar og fem leverandører, hvoraf de fleste er mellem 30 og 54 år; påpeger endvidere, at mere end 11 % af de afskedigede arbejdstagere er mellem 55 og 64 år med færdigheder, der er specifikke for fremstillingssektoren; understreger, at de jobsøgende i Charleroi hovedsageligt er lavtuddannede (50,6 % har ikke en uddannelse på gymnasialt niveau), og 40 % er langtidsledige (i mere end 24 måneder); beklager, at arbejdsløsheden efter disse afskedigelser ifølge den offentlige arbejdsformidling (FOREM) i Vallonien forventes at stige med 6,1 % i Hainaut-regionen; anerkender i lyset heraf vigtigheden af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som er medfinansieret af EGF med henblik på at forbedre chancerne for, at disse grupper kan vende tilbage til arbejdsmarkedet;

11.  glæder sig over, at individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, også gives til op til 300 unge under 30 år, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er);

12.  bemærker, at Belgien planlægger fem typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere og NEET'ere, der er omfattet af denne ansøgning: i) individuel hjælp til jobsøgning, sagsforvaltning og generelle informationstjenester, ii) efteruddannelse og omskoling iii) fremme af iværksætteri, iv) tilskud til virksomhedsetablering og v) godtgørelser; understreger, at det skal sikres, at den finansielle bistand er effektiv og målrettet;

13.  glæder sig over beslutningen om at tilbyde kurser, der har til formål at matche de prioriterede udviklingsområder i Charleroi, der er fastsat i CATCH-planen(5);

14.  er tilfreds med, at indkomststøtteforanstaltningerne vil udgøre 13,68 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket er langt under den maksimale sats på 35 %, der er fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, der er tiltænkt støtte, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

15.  glæder sig over, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud blev udarbejdet i samråd med en arbejdsgruppe, der omfattede den offentlige arbejdsformidling for Vallonien, investeringsfonden SOGEPA, repræsentanter for fagforeningerne og andre arbejdsmarkedsparter; opfordrer de belgiske og de vallonske myndigheder til aktivt at deltage i denne proces;

16.  minder om sin beslutning af 5. oktober 2016 om behovet for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom, som blev vedtaget med et stort flertal, og som går ud på, at Europa skal etablere en reel industripolitik, navnlig baseret på forskning og udvikling og innovation, men som også understreger vigtigheden af at beskytte EU's industri mod illoyal handelspraksis i tredjelande;

17.  noterer sig, at de belgiske myndigheder har givet garantier for, at de foreslåede foranstaltninger ikke vil modtage økonomisk støtte fra andre af EU's fonde eller finansieringsinstrumenter, at dobbeltfinansiering vil blive forhindret, og at de vil supplere tiltag, som finansieres af strukturfondene;

18.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omstrukturering af virksomheder eller sektorer;

19.  understreger, at den 15. marts 2018 havde kun 591 af de afskedigede arbejdstagere fundet et job; insisterer derfor på, at der gennemføres en analyse ved udgangen af Globaliseringsfondens interventionsperiode for at vurdere, hvorvidt der bør ydes yderligere støtte til reintegration; beklager, at den tidligere beslutning om mobilisering af EGF vedrørende denne virksomhed (EGF/2014/011) førte til, at en forholdsvis lille procentdel af støttemodtagerne blev genansat; håber, at det nuværende forslag vil tage hensyn til disse erfaringer;

20.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

21.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at anmode de nationale myndigheder om i fremtidige forslag at medtage nærmere oplysninger om de sektorer, der har vækstperspektiver og derfor forventes at ansætte personer, samt til at indsamle velfunderede data om virkningen af EGF-finansieringen, herunder vedrørende kvaliteten af job og den grad af reintegration på arbejdsmarkedet, der er opnået gennem EGF;

22.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre offentlig adgang til alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

23.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

24.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

25.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/471 af 11. marts 2015 om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2014/011 BE/Caterpillar, fra Belgien) (EUT L 76 af 20.3.2015, s. 58).

(5)

Planen Catalysts for Charleroi (CATCH), Accélérer la Croissance de l'emploi dans la Région de Charleroi, september 2017, http://www.catch-charleroi.be/.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2017/010 BE/Caterpillar, Belgien)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt på grund af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise eller som følge af en ny global finansiel og økonomisk krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2) EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3).

(3) Den 18. december 2017 indgav de belgiske myndigheder ansøgning om at mobilisere EGF i forbindelse med afskedigelser i Caterpillar og hos 5 leverandører. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et økonomisk støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4) Belgien har i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 besluttet at yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, også til 300 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er).

(5) Som følge af Belgiens ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 4 621 616 EUR.

(6) Med henblik på at minimere den tid, det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 4 621 616 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den ... [datoen for vedtagelsen](4)*.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne           På Rådets vegne

Formand               Formand

(1)

  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(4)

*    Datoen for vedtagelsen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.


BEGRUNDELSE

I.  Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) og i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1309/2013(2) kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De nødvendige beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II.  Belgiens ansøgning og Kommissionens forslag

Den 18. december 2017 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om mobilisering af EGF til fordel for Belgien med henblik på at hjælpe de arbejdstagere, der på grund af globaliseringen var blevet afskediget af Caterpillar Solar Gosselies (Caterpillar), der er aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2. hovedgruppe 28 (Fremstilling af maskiner og udstyr). De afskedigelser, som virksomhederne har foretaget, er lokaliseret i NUTS 2-regionen Hainaut (BE32). Dette forslag blev fremsendt til Europa-Parlamentet den 23. marts 2018.

Dette er den fjerde ansøgning, som skal behandles under 2018-budgettet, og den femtende i den økonomiske sektor, der er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 28 (Fremstilling af maskiner og udstyr) siden oprettelsen af EGF. Den vedrører 2 287 afskedigede arbejdstagere og anvendelsen af et samlet beløb fra EGF på 4 621 616 EUR til Belgien.

Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 18. december 2017 og suppleret med yderligere oplysninger frem til den 4. februar 2018. Kommissionen afsluttede sin vurdering den 23. marts 2018 og har i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen.

Belgien anfører, at afskedigelserne hænger sammen med gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, konkurrencen på verdensplan inden for maskiner til bygge- og anlægsindustrien samt minedrift og det deraf følgende tab af Caterpillars markedsandel inden for maskiner. Produktionen i Europa i sektoren for minedrift (et fald fra 234 mio. EUR i 2012 til 180 mio. EUR i 2015), den dramatiske tilbagegang i EU-28's eksport siden 2014, stigningen i den europæiske stålpris og de høje produktionsomkostninger for maskiner som følge heraf har ført til nedgangen i arbejdsstyrken på Caterpillar-anlægget i Gosselies.

Afskedigelserne fandt sted i Hainaut-regionen, der står over for en høj arbejdsløshed. De jobsøgende i Charleroi er hovedsageligt lavtuddannede (50,6 % er uden en uddannelse på gymnasialt niveau), og 40 % er langtidsledige.

Et stort antal af de afskedigede arbejdstagere er mænd. Langt størstedelen af dem er mellem 30 og 54 år, mens 11,51 % er mellem 55 og 64 år. Op til 300 er unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), og som er under 30 år. Aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som EGF medfinansierer, er vigtigere end nogensinde for at forbedre chancerne for, at disse grupper kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

De fem typer foranstaltninger, der skal tilbydes de afskedigede arbejdstagere, for hvilke der anmodes om medfinansiering fra EGF, består af:

– Individuel hjælp til jobsøgning, sagsforvaltning og generelle informationstjenester. Disse foranstaltninger omfatter individuel hjælp til jobsøgning, f.eks. rådgivning og karrierevejledning, samt åbne informationstjenester for arbejdstagere og unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse.

– Uddannelse og omskoling: Det omfatter erhvervsuddannelse og efter- og videreuddannelse rettet til arbejdstagere og unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse.

– Fremme af iværksætteri: Denne foranstaltning giver deltagerne en støtteordning til iværksættere, som foreskriver et tæt samarbejde med regionale myndigheder for at støtte selvstændig erhvervsvirksomhed.

– Støtte til virksomhedsetablering: Denne foranstaltning yder støtte til virksomhedsetablering for at fremme selvstændig erhvervsvirksomhed, skabe forretningsaktivitet, lancere og etablere en virksomhed på fuldtids- eller deltidsbasis.

– Godtgørelser: Disse omfatter uddannelsesydelse, mobilitetstilskud til længere pendlerafstande, godtgørelser til tilbagevenden til uddannelsessystemet, tilskud til jobsøgning godtgørelse til iværksættere.

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede aktioner, jf. artikel 7 i EGF-forordningen, og erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

De belgiske myndigheder har forelagt alle de nødvendige garantier for følgende:

– Principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination overholdes i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

– Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

– De virksomheder, der har gennemført afskedigelser, og som har fortsat deres aktiviteter efter afskedigelserne, har opfyldt deres lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og sørget for deres arbejdstagere i overensstemmelse hermed.

– De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre af EU's fonde eller finansieringsinstrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

– De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene.

– Den økonomiske støtte fra EGF er i overensstemmelse med Unionens proceduremæssige og materielle statsstøtteregler.

Belgien har meddelt Kommissionen, at kilderne til den nationale forfinansiering eller medfinansiering er den vallonske offentlige arbejdsformidling (FOREM) og regionen Vallonien. Den økonomiske støtte vil blive forvaltet og kontrolleret af de samme organer som dem, der forvalter og kontrollerer Den Europæiske Socialfond (ESF).

III.  Procedure

Med henblik på mobilisering af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 4 621 616 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) til EGF-budgetposten (04 04 01).

Dette er det fjerde overførselsforslag om mobilisering af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2018.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrage til vurderingen af ansøgninger om mobilisering af fonden.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

D(2018)16023

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Om: Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Globaliseringsfonden) i forbindelse med ansøgning EGF/2017/010 BE/Caterpillar

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om EGF har behandlet mobiliseringen af EGF i forbindelse med sag EGF/2017/010 BE/Caterpillar og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden støtter mobiliseringen af Globaliseringsfonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A)  der henviser til, at denne ansøgning er baseret på artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1309/2013 (EGF-forordningen) og vedrører 2 287 arbejdstagere, der er blevet afskediget af Caterpillar Solar Gosselies, der er aktiv i de økonomiske sektorer, som er klassificeret under NACE (rev. 2) hovedgruppe 28 (Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n.);

B)  der henviser til, at de belgiske myndigheder til støtte for, at der er en sammenhæng mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, anfører, at den vigtigste årsag til en nedgang i arbejdsstyrken er den verdensomspændende konkurrence i sektoren for maskiner til bygge- og anlægsindustrien samt minedrift og det deraf følgende tab af Caterpillars markedsandel inden for maskiner;

C)  der henviser til, at 92,47% af de arbejdstagere, som foranstaltningerne er rettet mod, er mænd, og 7,53% er kvinder; der henviser til, at 85,34 % af arbejdstagerne er mellem 30 og 54 år, mens 11,51 % er mellem 55 og 64 år;

D)  der henviser til, at Belgien i 2014 indgav en ansøgning, der omfattede 1 399 arbejdstagere i denne virksomhed, og at det nuværende forslag omfatter de resterende 1 997 arbejdstagere på anlægget.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den belgiske ansøgning, det vedtager:

1.  er enig med Kommissionen i, at interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra a, i forordning (EU) nr. 1309/2013 er opfyldt, og at Belgien derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 4 621 616 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 7 702 694 EUR;

2.  understreger, at arbejdsløshedsprocenten i regionen Hainaut forventes at stige med 6,1 %, og at antallet af jobsøgende i Charleroi-regionen hovedsagelig er lavtuddannede, og at der er en høj andel af langtidsledighed;

3.  glæder sig over beslutningen om at tilbyde kurser, der har til formål at matche de prioriterede udviklingsområder i Charleroi, der er fastsat i CATCH-planen(1);

4.  glæder sig over, at de belgiske myndigheder har besluttet at udarbejde den samordnede pakke af individualiserede tilbud i samråd med en arbejdsgruppe, der omfattede den offentlige arbejdsformidling for Vallonien, SOGEPA(2), repræsentanter for fagforeningerne og andre arbejdsmarkedsparter;

5.  glæder sig over, at indkomststøtteforanstaltningerne vil udgøre 13,68% af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket ligger et godt stykke under den grænse på 35 %, der er fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at støttemodtagerne deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteterne;

6.  bemærker, at de EGF-medfinansierede individualiserede tilbud til de afskedigede arbejdstagere omfatter individuel hjælp til jobsøgning, sagsforvaltning og generelle informationstjenester, efteruddannelse og omskoling, fremme af iværksætteri, tilskud til virksomhedsetablering og godtgørelser;

7.  beklager, at den tidligere mobilisering af EGF vedrørende denne virksomhed (EGF/2014/011) førte til, at en forholdsvis lille procentdel af støttemodtagerne blev genansat; håber, at det nuværende forslag vil tage hensyn til disse erfaringer;

8.  glæder sig over beslutningen om at yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til maksimalt 300 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), og som var under 30 år i lyset af den høje ungdomsarbejdsløshed i denne region;

9.  udtrykker bekymring over, at tredjelandsselskaber kan være mere konkurrencedygtige end dem, der opererer i EU, som følge af mindre strenge miljøregler og lavere arbejdskraftomkostninger pr. time;

10.  noterer sig, at de belgiske myndigheder har givet garantier for, at de foreslåede foranstaltninger ikke vil modtage økonomisk støtte fra andre af EU's fonde eller finansieringsinstrumenter, at dobbeltfinansiering vil blive forhindret, og at de vil supplere tiltag, som finansieres af strukturfondene;

11.  glæder sig over, at Belgien har bekræftet, at den økonomiske støtte fra EGF ikke erstatter foranstaltninger, som den pågældende virksomhed skal træffe i medfør af national lov eller kollektive overenskomster;

12.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi.

Med venlig hilsen

Marita ULVSKOG

Fungerende formand for EMPL

(1)

  Plan CATCH: Accélérer la Croissance de l'emploi dans la Région de Charleroi, september 201  http://www.catch-charleroi.be/

(2)

  Sogepa er en investeringsfond, der yder investeringsservice og ledsager virksomhedsomstruktureringsinitiativer, der drives af troværdige og bæredygtige økonomiske og industrielle projekter.


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

Om:  Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Kære Jean Arthuis,

Der er blevet henvist et forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages en betænkning om dette forslag på Budgetudvalgets møde den 23.-24. april 2018:

-  COM(2018)0156 foreslår EGF-støtte på 4 621 616 EUR til 2 287 arbejdstagere, der er blevet afskediget i Caterpillar Solar Gosselies (Caterpillar) og hos fem leverandører. Caterpillar driver virksomhed i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE (rev. 2), hovedgruppe 28 ("Fremstilling af maskiner og udstyr"). De afskedigelser, som den pågældende virksomhed har foretaget, er lokaliseret i NUTS 2-regionen Hainaut (BE32) i Belgien.

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele det ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

24.4.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 30. april 2018Juridisk meddelelse