Διαδικασία : 2018/2043(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0148/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0148/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/05/2018 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0195

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 661kWORD 76k
26.4.2018
PE 620.786v02-00 A8-0148/2018

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε το Βέλγιο – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε το Βέλγιο – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0148/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/010 BE/Caterpillar για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, έπειτα από 2 287 απολύσεις στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 κλάδος 28 (Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού) στην περιφέρεια Hainaut επιπέδου NUTS 2 (BE32) στο Βέλγιο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύονται λόγω πλεονασμού από τους προμηθευτές ή τους παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ και ότι το Βέλγιο δικαιούται, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 4 621 616 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους ύψους 7 702 694 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις 18 Δεκεμβρίου 2017 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από το Βέλγιο, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 23 Μαρτίου 2018 και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  υπενθυμίζει ότι πρόκειται για τη δεύτερη αίτηση του Βελγίου για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ σε σχέση με απολύσεις στην Caterpillar, ύστερα από την αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar του Ιουλίου 2014 και τη σχετική θετική απόφαση(4)· σημειώνει ότι δεν υπάρχει αλληλεπικάλυψη μεταξύ των εργαζομένων που χρηματοδοτούνται μέσω της υπόθεσης εκείνης και της παρούσας αίτησης·

4.  σημειώνει ότι το Βέλγιο υποστηρίζει ότι οι απολύσεις συνδέονται με μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα των εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και με την επακόλουθη απώλεια μεριδίου αγοράς της Caterpillar στον τομέα των μηχανημάτων· σημειώνει ότι οι απολύσεις συνδέονται με το γενικό σχέδιο αναδιάρθρωσης και μείωσης του κόστους που ανακοίνωσε η Caterpillar τον Σεπτέμβριο του 2015·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, ως αποτέλεσμα των λιγότερο περιοριστικών ρυθμίσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και του χαμηλότερου κόστους εργασίας, εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες μπορεί να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ένωση·

6.  έχει επίγνωση της μείωσης που έχει επέλθει στην παραγωγή του εξορυκτικού τομέα στην Ευρώπη και της δραματικής μείωσης των εξαγωγών της ΕΕ-28 στον τομέα αυτόν από το 2014 και μετά, της αύξησης των τιμών στην ευρωπαϊκή χαλυβουργία και του επακόλουθου υψηλού κόστους παραγωγής μηχανημάτων, ιδίως σε σύγκριση με την Κίνα· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι ο όμιλος Caterpillar αποφάσισε να μεταφέρει τον όγκο παραγωγής της μονάδας του Gosselies σε άλλες μονάδες παραγωγής στη Γαλλία (Grenoble) και σε άλλες εγκαταστάσεις εκτός Ευρώπης, μεταξύ άλλων στην Κίνα και τη Νότια Κορέα, γεγονός που οδήγησε στην αιφνίδια διακοπή λειτουργίας της μονάδας του Gosselies και στην απόλυση 2 300 εργαζομένων, βυθίζοντας χιλιάδες οικογένειες σε ένα κοινωνικό και ανθρώπινο δράμα, και αυτό μολονότι η μονάδα του Gosselies ήταν κερδοφόρα, ιδίως μετά τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στη μονάδα του Gosselies ενημερώθηκαν για το κλείσιμο της εγκατάστασης με μια απλή ανακοίνωση· καταδικάζει το γεγονός ότι η η ωμή αυτή απόφαση δεν ελήφθη κατόπιν διαβούλευσης με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές· εκφράζει τη λύπη του για την απόλυτη έλλειψη ενημέρωσης και σεβασμού προς τους εργαζομένους και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, που δεν είχαν καμία ενημέρωση πριν από το κλείσιμο της εταιρείας· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία που έχει η ενίσχυση της ενημέρωσης των εργαζομένων και της διαβούλευσης με αυτούς στην Ένωση·

8.  εμμένει στην άποψη ότι απαιτείται η άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων για την περιοχή του Charleroi και ότι χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες για την οικονομική της ανάκαμψη, ιδίως με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων·

9.  υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις στην Caterpillar αναμένεται ότι θα έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπική οικονομία· υπογραμμίζει τον αντίκτυπο της απόφασης αυτής σε πολλούς εργαζομένους που εργάζονται στους προμηθευτές και στους παραγωγούς επόμενων σταδίων·

10.  επισημαίνει ότι η αίτηση αφορά 2 287 εργαζομένους που απολύθηκαν από την Caterpillar, η πλειονότητα των οποίων είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 54 ετών· επισημαίνει επίσης το γεγονός ότι ποσοστό άνω του 11% των εργαζομένων που απολύονται είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών και διαθέτουν δεξιότητες που σχετίζονται ειδικά με τον μεταποιητικό τομέα· υπογραμμίζει ότι τα άτομα που αναζητούν εργασία στο Charleroi είναι ως επί το πλείστον χαμηλής ειδίκευσης (το 50,6 % δεν έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και το 40 % είναι άνεργοι επί μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από 24 μήνες)· καταδικάζει το γεγονός ότι, μετά τις απολύσεις αυτές, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 6,1 % στην περιφέρεια Hainaut, σύμφωνα με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης της Βαλλονίας (FOREM)· με βάση το γεγονός αυτό, αναγνωρίζει πόσο σημαντικά είναι τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, προκειμένου οι εργαζόμενοι αυτοί να έχουν περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας·

11.  χαιρετίζει το γεγονός ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ θα πρέπει επίσης να παρέχονται σε έως και 300 νέους ηλικίας ηλικίας κάτω των 30 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)·

12.  σημειώνει ότι το Βέλγιο σχεδιάζει πέντε είδη μέτρων για τους απολυθέντες εργαζομένους και τους ΕΑΕΚ που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: (i) εξατομικευμένη βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, διαχείριση ατομικών περιπτώσεων και γενικές υπηρεσίες πληροφόρησης, (ii) κατάρτιση και επαγγελματικός αναπροσανατολισμός και (iii) προώθηση της επιχειρηματικότητας (iv) συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης, (v) επιδόματα· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι η οικονομική βοήθεια είναι αποτελεσματική και στοχευμένη·

13.  επικροτεί την απόφαση για την παροχή μαθημάτων επιμόρφωσης που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την προσφορά κατάρτισης με βάση τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Charleroi που καθορίζονται στο σχέδιο CATCH(5)·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος αντιστοιχούν στο 13,68 % της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέγιστο του 35 % που καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

15.  επικροτεί ο γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίστηκε έπειτα από διαβούλευση με την ομάδα εργασίας, η οποία περιελάμβανε τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης της Βαλλονίας, το επενδυτικό ταμείο SOGEPA, τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλους κοινωνικούς εταίρους· καλεί τις αρχές του Βελγίου και της Βαλλονίας να έχουν ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία αυτή·

16.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 5ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom, που ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία, το οποίο καλεί την Ευρώπη να αναπτύξει μια πραγματική βιομηχανική πολιτική που θα βασίζεται ιδίως στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, αλλά επισημαίνει επίσης τη σημασία που έχει η προστασία της ενωσιακής βιομηχανίας από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε τρίτες χώρες·

17.  σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές έχουν παράσχει τη διαβεβαίωση ότι για τις προτεινόμενες δράσεις δεν χορηγείται χρηματοδοτική ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ότι θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση και ότι οι δράσεις αυτές θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

18.  επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη εταιρειών βάσει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων, ή μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

19.  τονίζει ότι, έως τις 15 Μαρτίου 2018, μόνο 591 από τους απολυθέντες εργαζομένους είχαν βρει εργασία· εμμένει, ως εκ τούτου, στην άποψη ότι στο τέλος της περιόδου παρέμβασης του ΕΤΠ πρέπει να διενεργηθεί ανάλυση προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον θα πρέπει να παρασχεθεί περαιτέρω βοήθεια για την επανένταξη· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το ποσοστό των δικαιούχων που προσλήφθηκαν εκ νέου με βάση την προηγούμενη απόφαση σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ για τη συγκεκριμένη εταιρεία (EGF/2014/011) ήταν μικρό· ευελπιστεί ότι θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία αυτή στην παρούσα πρόταση·

20.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕTΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα έπρεπε να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

21.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τις εθνικές αρχές να παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να προχωρήσουν σε προσλήψεις, καθώς και να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα των θέσεων εργασίας και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

22.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

23.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(4)

Απόφαση (ΕΕ) 2015/471 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar, από το Βέλγιο) (ΕΕ L 76 της 20.3.2015, σ. 58).

(5)

Σχέδιο Catalysts for Charleroi (CATCH), Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, Σεπτέμβριος 2017, http://www.catch-charleroi.be/.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση του Βελγίου – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει στόχο να παρέχει στήριξη σε εργαζομένους που απολύονται και σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2) Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(3).

(3) Στις 18 Δεκεμβρίου 2017, το Βέλγιο υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά τις απολύσεις στην εταιρεία Caterpillar Solar Gosselines και σε πέντε προμηθευτές της. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, το Βέλγιο αποφάσισε να παράσχει επίσης εξατομικευμένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ σε 300 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ).

(5) Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 4 621 616 EUR σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε το Βέλγιο.

(6) Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία της έκδοσής της.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κινητοποιείται για την παροχή ποσού 4 621 616 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από [την ημερομηνία της έκδοσής της](4)*.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο         Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος               Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(4)

*  Η ημερομηνία θα προστεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.  Πλαίσιο

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχη αίτηση μεταφοράς πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II.  Η αίτηση του Βελγίου και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 18 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ του Βελγίου για να στηριχθεί η επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν από την Caterpillar Solar Gosselies (Caterpillar) και πέντε προμηθευτές που δραστηριοποιούντο στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 22 της NACE αναθ. 2 (Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού). Οι απολύσεις από τις επιχειρήσεις εντοπίζονται στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 Hainaut (BE32). Η πρόταση αυτή διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Μαρτίου 2018.

Πρόκειται για την τέταρτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2018 και για τη δέκατη πέμπτη που αφορά τον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 28 (Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού) από την ίδρυση του ΕΤΠ. Αφορά 2 287 απολυθέντες εργαζόμενους και αναφέρεται στην κινητοποίηση συνολικού ποσού 4 621 616 EUR από το ΕΤΠ για το Βέλγιο.

Η αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 18 Δεκεμβρίου 2017 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 4 Φεβρουαρίου 2018. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 23 Μαρτίου 2018 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ.

Το Βέλγιο υποστηρίζει ότι οι απολύσεις συνδέονται με μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα των εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και με την επακόλουθη απώλεια μεριδίου αγοράς της Caterpillar στον τομέα των μηχανημάτων. Η κάμψη της παραγωγής στον τομέα εξόρυξης στην Ευρώπη (μείωση από 234 εκατομμύρια EUR το 2012 σε 180 εκατομμύρια EUR το 2015), η δραματική μείωση των εξαγωγών της ΕΕ-28 από το 2014 και μετά, η αύξηση των τιμών στην ευρωπαϊκή χαλυβουργία και το επακόλουθο υψηλό κόστος παραγωγής μηχανημάτων είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του εργατικού δυναμικού στη μονάδα της Caterpillar στο Gosselies.

Οι απολύσεις σημειώθηκαν στην περιφέρεια Hainaut, η οποία αντιμετωπίζει υψηλό ποσοστό ανεργίας. Τα άτομα που αναζητούν εργασία στο Charleroi είναι κυρίως χαμηλής ειδίκευσης (το 50,6 % χωρίς ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και το 40 % είναι άνεργοι επί μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μεγάλο μέρος των εργαζόμενων που απολύθηκαν είναι άνδρες. Η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι μεταξύ 30 και 54 ετών, ενώ το 11,51 % είναι μεταξύ 55 και 64 ετών. Έως και 300 νέοι ηλικίας των 30 ετών βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Εξ αυτού καθίστανται ακόμα πιο σημαντικά τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, προκειμένου οι ομάδες αυτές να έχουν περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Τα πέντε είδη μέτρων που πρόκειται να ληφθούν για τους απολυθέντες εργαζομένους και για τα οποία ζητείται συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ συνίστανται σε:

– Εξατομικευμένη βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, διαχείριση ατομικών περιπτώσεων και γενικές υπηρεσίες πληροφόρησης. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν εξατομικευμένη βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, όπως η παροχή συμβουλών και ο επαγγελματικός προσανατολισμός, καθώς και υπηρεσίες ανοιχτής πληροφόρησης για τους εργαζόμενους και τους νέους ΕΕΑΚ.

– Κατάρτιση και επανακατάρτιση: Αυτή περιλαμβάνει την επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση που απευθύνεται σε εργαζομένους και ΕΑΕΚ.

– Προώθηση της επιχειρηματικότητας: Το μέτρο αυτό θα προσφέρει στους συμμετέχοντες ένα σύστημα υποστήριξης για τους επιχειρηματίες, που προβλέπει στενή συνεργασία με τις περιφερειακές αρχές που παρέχουν υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης.

– Συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης: Το μέτρο αυτό θα προσφέρει επιχορηγήσεις σύστασης νέων επιχειρήσεων για την προώθηση της δημιουργίας επιχειρηματικής δραστηριότητας, για την έναρξη και την εγκαθίδρυση επιχείρησης πλήρους απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης.

– Επιδόματα: Περιλαμβάνονται τα εξής επιδόματα κατάρτισης· επιδόματα κινητικότητας για μεγαλύτερη απόσταση μετακίνησης· επιδόματα για επιστροφή στην εκπαίδευση· επίδομα αναζήτησης εργασίας· και επίδομα επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται αποτελούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ και δεν αντικαθιστούν παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Οι βελγικές αρχές έχουν παράσχει όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις όσον αφορά τα εξής:

– θα τηρηθούν οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στις προτεινόμενες ενέργειες και την εφαρμογή τους,

– έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις,

– οι επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν απολύσεις και κατόπιν συνέχισαν τις δραστηριότητές τους έχουν τηρήσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους όσον αφορά τις απολύσεις και έχουν πράξει τα δέοντα για τους εργαζομένους τους·

– οι προτεινόμενες ενέργειες δεν θα λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης και θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση,

– οι προτεινόμενες ενέργειες θα είναι συμπληρωματικές των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία,

– η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ θα συμμορφώνεται προς τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Το Βέλγιο ενημέρωσε την Επιτροπή ότι η πηγή εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης είναι η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης της Βαλλονίας (FOREM) και η Περιφέρεια της Βαλλονίας. H διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα ασκείται από τους ίδιους φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

III.  Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 4 621 616 EUR από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο 04 04 01 του προϋπολογισμού του ΕΤΠ.

Πρόκειται για την τέταρτη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2018.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία για να προσφέρει εποικοδομητική υποστήριξη και να συνεισφέρει στην αξιολόγηση των αιτήσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

D(2018)16023

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2017/010 BE/Caterpillar

Κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασαν την κινητοποίηση του ΕΤΠ για την υπόθεση EGF/2017/010 BE/Caterpillar και ενέκριναν την εξής γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά τη συγκεκριμένη αίτηση. Επ’ αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

Α)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αυτή βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 2 287 εργαζομένους που απολύθηκαν από την Caterpillar – Solar Gosselies και πέντε προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στους οικονομικούς τομείς που ταξινομούνται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 22 (Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.)·

Β)  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να αποδείξει τη σύνδεση των απολύσεων με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, το Βέλγιο υποστηρίζει ότι ο κύριος λόγος για τη μείωση του εργατικού δυναμικού είναι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα των εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και η επακόλουθη απώλεια μεριδίου αγοράς της Caterpillar στον τομέα των μηχανημάτων·

Γ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 92,47% των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και το 7,53% γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 85,34% έχουν ηλικία μεταξύ 30 και 54 ετών, ενώ 11,51% είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών·

Δ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, το Βέλγιο υπέβαλε αίτηση ΕΤΠ που κάλυπτε 1 399 εργαζόμενους στη συγκεκριμένη επιχείρηση και η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει τους υπόλοιπους 1 997 εργαζομένους στη μονάδα.

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει τις ακόλουθες προτάσεις στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση του Βελγίου:

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι, ως εκ τούτου, το Βέλγιο δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 4 621 616 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους, το οποίο ανέρχεται σε 7 702 694 EUR·

2.  τονίζει ότι ότι το ποσοστό ανεργίας στην περιφέρεια του Hainaut αναμένεται να αυξηθεί κατά 6,1 % και ότι τα άτομα που αναζητούν εργασία στο Charleroi είναι κυρίως χαμηλής ειδίκευσης και το ποσοστό μακροπρόθεσμης ανεργίας είναι υψηλό·

3.  επικροτεί την απόφαση για την παροχή μαθημάτων επιμόρφωσης που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την προσφορά κατάρτισης με βάση τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Charleroi που καθορίζονται στο σχέδιο CATCH(1)·

4.  χαιρετίζει την απόφαση του Βελγίου να καταρτίσει συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έπειτα από διαβούλευση με την ομάδα εργασίας, η οποία περιελάμβανε τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης της Βαλλονίας, τη SOGEPA(2), τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλους κοινωνικούς εταίρους·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι διαπιστώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα ανέλθουν στο 13,68% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, αρκετά κάτω από το μέγιστο όριο του 35% που ορίζεται στον κανονισμό, και ότι οι δράσεις αυτές προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

6.  σημειώνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους απολυμένους εργαζόμενους περιλαμβάνουν εξατομικευμένη βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, διαχείριση ατομικών περιπτώσεων και γενικές υπηρεσίες πληροφόρησης, επανακατάρτιση, προώθηση της επιχειρηματικότητας, συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης και επιδόματα·

7.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το ποσοστό των δικαιούχων που προσλήφθηκαν εκ νέου με την προηγούμενη κινητοποίηση του ΕΤΠ για τη συγκεκριμένη εταιρεία (EGF/2014/011) ήταν σχετικά μικρό· ευελπιστεί ότι στην παρούσα πρόταση θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία αυτή·

8.  χαιρετίζει την απόφαση για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ σε έως 300 νέους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) κάτω των 30, λόγω του υψηλού επιπέδου ανεργίας των νέων στην περιοχή αυτή·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών μπορεί να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές από εκείνες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ ως αποτέλεσμα των λιγότερο περιοριστικών ρυθμίσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και του χαμηλότερου ωριαίου κόστους εργασίας·

10.  σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές έχουν παράσχει τη διαβεβαίωση ότι για τις προτεινόμενες δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ότι θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση και ότι οι δράσεις αυτές θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιβεβαίωση εκ μέρους του Βελγίου ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν θα αντικαταστήσει ενέργειες που οφείλει να λάβει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων·

12.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία.

Με εκτίμηση,

Marita ULVSKOG

Ασκούσα την προεδρία της επιτροπής EMPL

(1)

  Σχέδιο CATCH, Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, Σεπτέμβριος 2017

  http://www.catch-charleroi.be/

(2)

  Η Sogepa είναι επενδυτικό ταμείο που παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και συνοδεύει πρωτοβουλίες αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων που βασίζονται σε αξιόπιστα και βιώσιμα οικονομικά και βιομηχανικά έργα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριον Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Αξιότιμε κ. Arthuis,

Παραπέμφθηκε, για γνωμοδότηση, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρόταση απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Καθ’ όσον γνωρίζω, πρόκειται να εγκριθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών έκθεση σχετικά με την πρόταση αυτή στις 23-24 Απριλίου 2018:

-  COM(2018)0156 με πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 4 621 616 EUR για 2 287 εργαζομένους που απολύθηκαν από την Caterpillar Solar Gosselies (Caterpillar) και πέντε προμηθευτές. Η Caterpillar δραστηριοποιείται στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 28 της NACE αναθ. 2 (Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού). Οι απολύσεις που έκαναν οι εν λόγω επιχειρήσεις εντοπίζονται κυρίως στην περιφέρεια Hainaut (BE32) επιπέδου NUTS 2, στο Bέλγιο.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την παρούσα πρόταση και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής δεν έχει αντίρρηση για την εν λόγω κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση προκειμένου να διατεθεί το προαναφερθέν ποσό που προτείνει η Επιτροπή.

Με εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 30 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου