Menettely : 2018/2043(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0148/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0148/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 03/05/2018 - 7.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0195

MIETINTÖ     
PDF 401kWORD 70k
26.4.2018
PE 620.786v02-00 A8-0148/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Belgian hakemus – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8‑0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
  PERUSTELUT
 LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Belgian hakemus – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8‑0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0156 – C8‑0125/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0148/2018),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että vähennetyille työntekijöille tarjottavan unionin taloudellisen tuen olisi oltava dynaamista ja että sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti;

C.  ottaa huomioon, että Belgia on toimittanut hakemuksen EGF/2017/010 BE/Caterpillar EGR:n rahoitustuen saamiseksi niiden työntekijävähennysten vuoksi, jotka toteutettiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 28 (Muiden koneiden ja laitteiden valmistus) luokitellulla toimialalla NUTS 2 -tason alueella Hainaut (BE32) Belgiassa;

D.  ottaa huomioon, että hakemus perustuu EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiseen toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka lopettavat työskentelynsä;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja sen vuoksi Belgia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 4 621 616 euroa eli 60 prosenttia 7 702 694 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että Belgian viranomaiset jättivät hakemuksen EGR-rahoitustuen saamiseksi 18. joulukuuta 2017 ja että Belgian toimitettua hakemusta koskevia lisätietoja komissio sai sitä koskevan arvionsa valmiiksi 23. maaliskuuta 2018 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3.  toteaa, että Belgia hakee EGR-rahoitustukea toisen kerran Caterpillarin työntekijävähennysten vuoksi ja että edellinen hakemus EGF/2014/011/BE/Caterpillar jätettiin heinäkuussa 2014 ja se hyväksyttiin(4); toteaa, että kyseisessä tapauksessa tuettujen työntekijöiden ja käsiteltävänä olevan hakemuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden välillä ei ole päällekkäisyyttä;

4.  panee merkille, että Belgia toteaa työntekijävähennysten olevan yhteydessä globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin, rakennus- ja kaivostyökonealojen maailmanlaajuiseen kilpailuun ja siitä seuranneeseen Caterpillarin koneiden markkinaosuuden pienenemiseen; toteaa, että työntekijävähennykset liittyvät Caterpillarin syyskuussa 2015 ilmoittamaan uudelleenjärjestelyjä ja kustannusten leikkaamista koskevaan maailmanlaajuiseen suunnitelmaan;

5.  on huolissaan siitä, että kolmansissa maissa toimivat yritykset saattavat löyhemmän ympäristölainsäädännön ja pienempien työvoimakustannusten seurauksena olla kilpailukykyisempiä kuin unionissa toimivat yritykset;

6.  on tietoinen siitä, että Euroopan kaivosalan tuotanto on laskenut ja että EU-28-alueen vienti on laskenut dramaattisesti vuodesta 2014 lähtien Euroopan teräksen hinnan ja sitä myöten myös koneiden valmistuskustannusten noustua, erityisesti Kiinaan verrattuna; pitää kuitenkin valitettavana, että Caterpillar on päättänyt siirtää Gosseliesin tuotantolaitoksen tuotannon muihin tuotantoyksiköihin Ranskassa (Grenoble) ja muihin laitoksiin Euroopan ulkopuolella, kuten Kiinaan ja Etelä-Koreaan; toteaa tämän johtaneen Gosseliesin laitoksen äkilliseen sulkemiseen ja 2 300 työntekijän vähentämiseen, mikä on sysännyt tuhannet perheet sosiaalisen ja inhimilliseen ahdinkoon, vaikka Gosseliesin laitos tuotti voittoa, etenkin edellisinä vuosina tehtyjen investointien jälkeen;

7.  pitää valitettavana, että Gosseliesin toimipaikan työntekijöille tiedotettiin sulkemisesta pelkällä tiedonannolla; pitää valitettavana, että tätä tunteetonta päätöstä tehtäessä ei kuultu alue- eikä paikallisviranomaisia; pitää valitettavana, että mitään tietoja ei annettu eikä työntekijöiden ja liittojen edustajista piitattu, sillä heille ei kerrottu etukäteen mitään toimipaikan sulkemisesta; edellyttää siksi, että unionissa on tehostettava työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan;

8.  edellyttää, että Charleroin alueelle koituvia sosioekonomisia vaikutuksia lievennetään ja että alueen talouden elvyttämiseksi toteutetaan tarmokkaita toimia, erityisesti Euroopan rakenne- ja investointirahastojen avulla;

9.  muistuttaa, että Caterpillarin työntekijävähennysten odotetaan haittaavan merkittävästi paikallista taloutta; korostaa, että päätös vaikuttaa moniin tavarantoimittajien ja jatkojalostajien työntekijöihin;

10.  ottaa huomioon, että hakemus koskee Caterpillarin ja sen viiden toimittajan vähentämää 2 287:ää työntekijää, joista useimmat ovat 30–54-vuotiaita; korostaa myös, että yli 11 prosenttia vähennetyistä työntekijöistä on 55–64-vuotiaita, joiden taidot soveltuvat tehdasteollisuuden alalle; tähdentää, että Charleroissa työnhakijoilla on suurimmaksi osaksi matala osaamistaso (50,6 prosentilla ei ole keskiasteen koulutusta), ja 40 prosenttia on pitkäaikaistyöttömiä (yli 24 kuukautta); pitää valitettavana, että työttömyysasteen odotetaan näiden työntekijävähennysten jälkeen nousevan 6,1 prosenttia Hainaut’n alueella Vallonian julkisen työvoimapalvelun (FOREM) mukaan; korostaa tätä silmällä pitäen, että EGR:stä osarahoitetut aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet ovat tärkeitä, sillä ne auttavat näitä ryhmiä palaamaan työmarkkinoille;

11.  pitää myönteisenä, että EGR:n tuella yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja tarjotaan enintään 300:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle alle 30-vuotiaalle nuorelle;

12.  toteaa, että Belgia suunnittelee viidenlaisia toimia hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille: i) yksilöllinen työnhakuneuvonta, yksittäisten tapausten hallinnointi ja yleiset tiedotuspalvelut, ii) koulutus ja uudelleenkoulutus, iii) yrittäjyyden edistäminen, iv) tuki yrityksen perustamiseen ja v) avustukset; korostaa tarvetta varmistaa, että taloudellinen apu on vaikuttavaa ja kohdennettua;

13.  pitää myönteisenä, että on päätetty järjestää koulutuskursseja, jotka vastaavat CATCH-suunnitelmassa(5) asetettuja Charleroin kehittämisprioriteetteja;

14.  on tyytyväinen siihen, että tulotukitoimenpiteiden osuus on 13,68 prosenttia yksilöllisten palvelujen koko paketista eli selvästi EGR-asetuksessa asetetun 35 prosentin enimmäismäärän alapuolella ja että näiden toimenpiteiden edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

15.  pitää myönteisenä, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu työryhmää, johon kuului Vallonian julkinen työvoimapalvelu, investointirahasto SOGEPA sekä ammattiliittojen edustajia ja muita työmarkkinaosapuolia; kehottaa Belgian ja Vallonian viranomaisia osallistumaan aktiivisesti tähän prosessiin;

16.  muistuttaa 5. lokakuuta 2016 suurella enemmistöllä antamastaan päätöslauselmasta (viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan), jossa edellytetään Eurooppaa hyödyntämään erityisesti tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin perustuvaa aitoa teollisuuspolitiikkaa ja korostetaan, miten tärkeää on suojella unionin teollisuutta kolmansien maiden vilpillisiltä kaupallisilta käytänteiltä;

17.  toteaa Belgian viranomaisten vahvistaneen, ettei ehdotetuille toimille saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, että kaksinkertainen rahoitus estetään ja että ehdotetuilla toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia;

18.  muistuttaa, että EGR-tuki ei saa korvata toimenpiteitä, jotka ovat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten;

19.  korostaa, että ainoastaan 591 vähennettyä työntekijää oli löytänyt uuden työpaikan 15.:een maaliskuuta 2018 mennessä; edellyttää siksi, että EGR:n toimintakauden päättyessä tehdään analyysi, jotta voidaan arvioida, olisiko annettava lisää työmarkkinoille palaamiseen tarkoitettua apua; pitää valitettavana, että edellinen tätä yritystä koskeva päätös EGR-rahaston varojen käyttöön ottamisesta (EGF/2014/011) johti siihen, että vain suhteellisen vähäinen osuus edunsaajista pääsi uudelleen töihin; toivoo, että tästä saatu kokemus otetaan huomioon nykyisessä ehdotuksessa;

20.  muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin olisi oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

21.  pyytää, että komissio kehottaa kansallisia viranomaisia antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millä aloilla on kasvumahdollisuuksia ja siten mahdollisuuksia palkata työntekijöitä, sekä keräämään perusteltuja tietoja EGR-rahoituksen vaikutuksesta muun muassa työpaikkojen laatuun ja EGR:n toimien avulla saavutetusta työmarkkinoille paluun asteesta;

22.  muistuttaa komissiolle esittämästään kehotuksesta varmistaa kaikkien EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuus;

23.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

24.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

25.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/471, annettu 11. maaliskuuta 2015, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgia) (EUVL L 76, 20.3.2015, s. 58).

(5)

Plan Catalysts for Charleroi (CATCH), Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, September 2017, http://www.catch-charleroi.be/.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Belgian hakemuksen johdosta – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, pyrkii tarjoamaan tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja auttamaan heitä integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2) EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) 12 artiklassa säädetään.

(3) Belgia toimitti 18 päivänä joulukuuta 2017 hakemuksen EGR:n varojen käyttöönotosta; se liittyi Caterpillarin ja viiden sen toimittajan työntekijävähennyksiin ja työskentelyn loppumiseen, jäljempänä ’työntekijävähennykset’. Hakemusta on täydennetty lisätiedoin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4) Asetuksen (EU) N:o 1309/2013 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Belgia on päättänyt tarjota EGR:n tuella yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja myös 300:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle.

(5) Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 4 621 616 euroa rahoitustuen myöntämiseksi Belgian hakemuksen perusteella.

(6) Jotta EGR:n varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 4 621 616 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2018 koskevaa unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan [sen hyväksymispäivästä](4)*.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta         Neuvoston puolesta

Puhemies               Puheenjohtaja

(1)

  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*    Parlamentti lisää päivämäärän ennen julkaisemista EUVL:ssä.


PERUSTELUT

I.  Taustaa

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013(2) 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan varauksena Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) 13 kohtaa, jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II.  Belgian hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 18. joulukuuta 2017 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen ottamisesta käyttöön Belgian hyväksi, jotta voidaan tukea luokituksen NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 28 (Muiden koneiden ja laitteiden valmistus) luokitellulla toimialalla toimivan Caterpillar Solar Gosseliesin (Caterpillar) ja sen viiden toimittajan palveluksesta vähennettyjen työntekijöiden paluuta työmarkkinoille. Kyseisten yritysten työntekijävähennykset sijoittuvat NUTS 2 -tason alueelle Hainaut (BE32). Ehdotus toimitettiin 23. maaliskuuta 2018 Euroopan parlamentille.

Tämä on neljäs vuoden 2018 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus ja viidestoista NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 28 (Muiden koneiden ja laitteiden valmistus) luokiteltuun toimialaan liittyvä hakemus EGR:n perustamisen jälkeen. Se koskee 2 287:ää vähennettyä työntekijää ja 4 621 616 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Belgian hyväksi.

Hakemus lähetettiin komissiolle 18. joulukuuta 2017, ja sitä täydentäviä lisätietoja toimitettiin 4. helmikuuta 2018 asti. Komissio sai arvionsa valmiiksi 23. maaliskuuta 2018 ja tuli EGR-asetuksen kaikkien sovellettavien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että hakemus täyttää EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset rahoitustuen saamiseksi EGR:stä.

Belgia toteaa työntekijävähennysten olevan yhteydessä globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin, rakennus- ja kaivostyökonealojen maailmanlaajuiseen kilpailuun ja siitä seuranneeseen Caterpillarin koneiden markkinaosuuden pienenemiseen. Euroopan kaivosalan tuotannon lasku (laskenut 234 miljoonasta eurosta vuonna 2012 180 miljoonaan euroon vuonna 2015), EU-28-alueen viennin dramaattinen lasku vuodesta 2014 lähtien, Euroopan teräksen hinnan nousu ja tästä seuranneet korkeat koneiden valmistuskustannukset ovat johtaneet Caterpillarin työntekijöiden vähentämiseen Gosseliesin tuotantolaitoksella.

Työntekijävähennykset on toteutettu Hainaut’n alueella, jonka työttömyysaste on korkea. Charleroissa työnhakijoilla on suurimmaksi osaksi matala osaamistaso (50,6 prosentilla ei ole keskiasteen koulutusta), ja 40 prosenttia on pitkäaikaistyöttömiä.

Suuri osa vähennetyistä työntekijöistä on miehiä. Selvä enemmistö heistä on 30–54-vuotiaita ja 11,51 prosenttia on 55–64-vuotiaita. Enintään 300 on työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia alle 30-vuotiaita nuoria. EGR:stä osarahoitetut aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet ovat tärkeitä, sillä ne parantavat näiden ryhmien mahdollisuuksia palata työmarkkinoille.

EGR:n osarahoitusta haetaan seuraaville viidelle vähennetyille työntekijöille tarjottaville toimenpidetyypille:

Yksilöllinen työnhakuneuvonta, yksittäisten tapausten hallinnointi ja yleiset tiedotuspalvelut: Näihin toimenpiteisiin kuuluu yksilöllinen työnhakuneuvonta, kuten neuvonta ja uraohjaus, sekä avoimia tiedotuspalveluita työntekijöille ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille.

– Koulutus ja uudelleenkoulutus: Tähän kuuluu työntekijöille ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille kohdistettu ammatillinen koulutus ja jatkokoulutus.

Yrittäjyyden edistäminen: Tämä toimenpide tarjoaa osallistujille yrittäjien tukijärjestelmän, johon liittyy tiivis yhteistyö alueviranomaisten kanssa, jotka ovat sitoutuneet tukemaan itsenäistä ammatinharjoittamista.

Tuki yrityksen perustamiseen: Toimenpiteellä myönnetään starttirahaa itsenäisen ammatinharjoittamisen edistämiseen, liiketoiminnan aloittamiseen sekä kokopäiväisen tai osa-aikaisen yrityksen käynnistämiseen ja perustamiseen.

Avustukset: Näitä ovat koulutusavustukset, kauempana sijaitsevaa työtä koskevat liikkuvuusavustukset, koulutukseen paluuseen liittyvät avustukset, työnhakuavustukset; ja yrittäjyysavustus.

Komission mukaan edellä kuvatut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia, eivätkä ne korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä.

Belgian viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista seikoista:

– suunniteltuihin toimiin osallistumisessa ja täytäntöönpanossa noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita;

– kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä joukkovähentämisistä säädettyjä vaatimuksia on noudatettu;

– työntekijöitä vähentäneet yritykset, jotka ovat jatkaneet toimintaansa vähentämisten jälkeen, ovat noudattaneet työntekijöiden vähentämistä koskevia oikeudellisia velvoitteitaan ja turvanneet työntekijänsä asianmukaisesti;

– suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään;

– suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastojen rahoittamia toimia;

– EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista.

Belgia on ilmoittanut komissiolle, että kansalliset ennakkomaksut tai yhteisrahoitus rahoitetaan Vallonian julkisten työvoimapalveluiden ja Vallonian alueen toimesta. Rahoitustuen hallinnoinnista ja valvonnasta vastaavat samat elimet, jotka vastaavat myös Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

III.  Menettely

Komissio on EGR:n rahaston varoja käyttöön ottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön kaikkiaan 4 621 616 eurosta, joka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 04 01).

Tämä on tähän mennessä neljäs budjettivallan käyttäjälle vuonna 2018 toimitettu rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

D(2018)16023

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta asiassa EGF/2017/010 BE/Caterpillar

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2017/010 BE/Caterpillar perusteella ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A)  Tämä hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (EGR-asetus) 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja koskee 2 287:ää työntekijää, jotka vähennettiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 28 (Muiden koneiden ja laitteiden valmistus) luokitelluilla toimialoilla toimivasta Caterpillar Solar Gosselies -yrityksestä ja sen viidestä toimittajasta.

B)  Osoittaakseen, että työntekijävähennykset ovat yhteydessä globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin, Belgia toteaa, että työntekijävähennysten pääsyynä on rakennus- ja kaivostyökonealojen maailmanlaajuinen kilpailu ja siitä seurannut Caterpillarin koneiden markkinaosuuden pieneneminen.

C)  Toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä 92,47 prosenttia on miehiä ja 7,53 prosenttia naisia. Näistä 85,34 prosenttia on 30–54-vuotiaita ja 11,51 prosenttia on 55–64-vuotiaita.

D)  Belgia jätti vuonna 2014 tämän yrityksen 1 399:ää työntekijää koskevan EGR-hakemuksen, ja käsiteltävänä oleva ehdotus koskee tuotantolaitoksen 1 997:ää jäljelle jäänyttä työntekijää.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Belgian hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että Belgia on näin ollen asetuksen mukaisesti oikeutettu saamaan rahoitustukea 4 621 616 euroa, joka vastaa 60:ta prosenttia 7 702 694 euron kokonaiskuluista;

2.  korostaa, että Hainaut’n alueen työttömyysasteen odotetaan nousevan 6,1 prosenttia ja että Charleroin työntekijöillä on suurimmaksi osaksi matala koulutustaso ja pitkäaikaistyöttömien osuus on suuri;

3.  pitää myönteisenä, että on päätetty järjestää koulutuskursseja, jotka vastaavat CATCH-suunnitelmassa(1) asetettuja Charleroin kehittämisprioriteetteja;

4.  pitää myönteisenä Belgian päätöstä kuulla yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa työryhmää, johon kuului Vallonian julkinen työvoimapalvelu, SOGEPA(2) , ammattiliittojen edustajia ja muita työmarkkinaosapuolia;

5.  pitää myönteisenä, että tulotukitoimenpiteiden osuus on 13,68 prosenttia yksilöllisten toimien koko paketista eli selvästi asetuksessa vahvistetun 35 prosentin enimmäismäärän alapuolella; toteaa, että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

6.  toteaa, että EGR:n tuella yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja ovat yksilöllinen työnhakuneuvonta, yksittäisten tapausten hallinnointi ja yleiset tiedotuspalvelut, koulutus ja uudelleenkoulutus, yrittäjyyden edistäminen, tuki yrityksen perustamiseen ja avustukset;

7.  pitää valitettavana, että edellinen EGR-rahaston varojen käyttöön ottaminen (EGF/2014/011) johti siihen, että vain suhteellisen vähäinen osuus edunsaajista pääsi uudelleen töihin; toivoo, että tästä saatu kokemus otetaan huomioon nykyisessä ehdotuksessa;

8.  pitää myönteisenä, että on päätetty tarjota EGR:n tuella yhteisrahoitettavia yksilöllisiä palveluja enintään 300:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle alle 30-vuotiaalle nuorelle, kun otetaan huomioon kyseisen alueen suuri nuorisotyöttömyys;

9.  on huolissaan siitä, että kolmansissa maissa toimivat yritykset saattavat löyhemmän ympäristölainsäädännön ja työvoiman pienempien tuntikustannusten seurauksena olla kilpailukykyisempiä kuin unionissa toimivat yritykset;

10.  toteaa Belgian viranomaisten vahvistaneen, ettei ehdotetuille toimille saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, että kaksinkertainen rahoitus estetään ja että ehdotetuilla toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia;

11.  suhtautuu myönteisesti Belgian vahvistukseen, että EGR-rahoitus ei korvaa toimenpiteitä, jotka asianomaisen yrityksen on suoritettava kansallisen lainsäädännön nojalla tai työehtosopimusten mukaan;

12.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa.

Kunnioittavasti

Marita ULVSKOG

EMPL-valiokunnan varapuheenjohtaja

(1)

  Plan CATCH, Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, syyskuu 2017

  http://www.catch-charleroi.be/

(2)

  Sogepa on investointirahasto, joka tarjoaa investointipalveluja ja avustaa liiketoiminnan tervehdyttämisaloitteissa, joiden perustana on uskottava ja kestävä taloudellinen ja teollinen hanke.


LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean ARTHUIS

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

Asia:  Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Arvoisa puheenjohtaja

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten komission ehdotus päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä ehdotusta koskeva mietintö 23.–24. huhtikuuta 2018.

  Asiakirjassa COM(2018)0156) ehdotetaan 4 621 616 euron suuruisen EGR-tuen myöntämistä Caterpillar Solar Gosselies -yrityksestä (Caterpillar) ja sen viidestä toimittajasta vähennettyjen 2 287 työntekijän hyväksi. Caterpillar toimii NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 28 (Muiden koneiden ja laitteiden valmistus) luokitellulla toimialalla. Asianomaisten yritysten toteuttamat työntekijävähennykset sijoittuvat Belgian NUTS 2 -tason alueelle Hainaut (BE32).

EGR: stä myönnettävään rahoitustukeen sovellettavat säännöt on vahvistettu Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseisen ehdotuksen ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

24.4.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 30. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus