Postupak : 2018/2043(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0148/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0148/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 03/05/2018 - 7.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0195

IZVJEŠĆE     
PDF 571kWORD 62k
26.4.2018
PE 620.786v02-00 A8-0148/2018

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Belgija – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
  OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Belgija – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0148/2018),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće;

C.  budući da je Belgija podnijela zahtjev EGF/2017/010 BE/Caterpillar za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 2 287 radnika u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 28 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja strojeva i uređaja) u regiji razine NUTS 2 Hainaut (BE32) u Belgiji;

D.  budući da se zahtjev temelji na intervencijskim kriterijima iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u, kojima se uvjetuje da najmanje 500 radnika u poduzeću u državi članici bude proglašeno viškom u referentnom razdoblju od četiri mjeseca, uključujući radnike proglašene viškom kod dobavljača i daljnjih proizvođača i/ili samozaposlene osobe koje su prestale obavljati svoju djelatnost;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Belgija u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 4 621 616 EUR, odnosno 60 % ukupnog troška od 7 702 694 EUR;

2.  napominje da su belgijske vlasti zahtjev podnijele 18. prosinca 2017. te da je, na temelju dodatnih informacija koje je Belgija pružila, Komisija ocjenjivanje zahtjeva dovršila 23. ožujka 2018. i o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3.  podsjeća na to da je to drugi zahtjev Belgije za financijski doprinos iz EGF-a u vezi s otpuštanjima u poduzeću Caterpillar, nakon podnošenja prethodnog zahtjeva EGF/2014/011 BE/Caterpillar u srpnju 2014. i njegova odobrenja(4); napominje da ne postoji preklapanje između radnika koji dobivaju potporu na temelju tog predmeta i radnika obuhvaćenih ovim zahtjevom;

4.  napominje da Belgija tvrdi da su otpuštanja povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije, globalnim tržišnim natjecanjem u građevinskom sektoru i sektoru rudarskih strojeva, te posljedičnim gubitkom udjela poduzeća Caterpillar Group na tržištu strojeva; napominje da su otpuštanja povezana s globalnim planom restrukturiranja i rezanja troškova koji je Caterpillar najavio u rujnu 2015.;

5.  izražava zabrinutost zbog činjenice da, kao rezultat blažih okolišnih propisa i nižih troškova rada, poduzeća koja posluju u trećim zemljama mogu biti konkurentnija od onih koja posluju u Uniji;

6.  svjestan je smanjenja proizvodnje u sektoru rudarstva u Europi i drastičnog pada izvoza iz EU-28 u tom sektoru od 2014. te povećanja cijene europskog čelika i posljedičnih visokih proizvodnih troškova za strojeve, posebno u usporedbi s Kinom; međutim, žali zbog toga što je poduzeće Caterpillar Group odlučilo premjestiti obujam proizvodnje iz postrojenja u Gosseliesu u druge proizvodne jedinice u Francuskoj (Grenoble) i druga postrojenja izvan Europe, među ostalim u Kini i Južnoj Koreji; to je dovelo do naglog zatvaranja postrojenja u Gosseliesu i otpuštanja 2 300 radnika, pri čemu tisuće obitelji proživljava društvenu i ljudsku dramu, unatoč tome što je postrojenje u Gosseliesu bilo profitabilno, posebno nakon ulaganja provedenih u prethodnim godinama;

7.  žali zbog činjenice da su radnici u Gosseliesu o zatvaranju postrojenja obaviješteni pukim priopćenjem; žali zbog činjenice da ta drastična odluka nije donesena u savjetovanju s lokalnim i regionalnim vlastima; žali zbog potpunog izostanka informacija i poštovanja radnika i sindikalnih predstavnika, koji nisu primili informacije prije zatvaranja poduzeća; stoga inzistira na važnosti boljeg pružanja informacija radnicima u Uniji i savjetovanja s njima;

8.  ustraje u tome da se trebaju ublažiti socioekonomske posljedice za regiju Charleroi i ulagati trajni napori za njezin ekonomski oporavak, posebno uz pomoć europskih strukturnih i investicijskih fondova;

9.  podsjeća na to da se očekuje da će otpuštanja u poduzeću Caterpillar imati znatan nepovoljan učinak na lokalno gospodarstvo; ističe važnost te odluke na mnoge radnike u poduzećima dobavljačima i daljnjim proizvođačima;

10.  napominje da se zahtjev odnosi na 2 287 otpuštenih radnika u poduzeću Caterpillar i pet dobavljača, od kojih je većina u dobi od 30 do 54 godine; također upućuje na činjenicu da je 11 % otpuštenih radnika u dobi između 55 i 64 godine, s vještinama koje su specifične za sektor proizvodnje; ističe da su tražitelji zaposlenja iz Charleroia uglavnom niskokvalificirani (50,6 % nema više sekundarno obrazovanje) te je 40 % tražitelja zaposlenja dugotrajno nezaposleno (dulje od 24 mjeseca); izražava žaljenje zbog činjenice da Valonski zavod za zapošljavanje (FOREM) očekuje da će nakon tih otpuštanja stopa nezaposlenosti u regiji Hainaut porasti za 6,1 %; u svjetlu te činjenice uviđa važnost aktivnih mjera za unaprjeđenje tržišta rada koje sufinancira EGF kako bi se povećali izgledi da se te skupine ponovno uključe na tržište rada;

11.  pozdravlja činjenicu da će se prilagođene usluge sufinancirane iz EGF-a pružiti za najviše 300 osoba mlađih od 30 godina koje nisu zaposlene, ne školuju se niti osposobljavaju (NEET);

12.  konstatira da Belgija priprema pet vrsta mjera za otpuštene radnike i skupinu NEET koji su uključeni u zahtjev i to: (i) pojedinačnu pomoć pri traženju zaposlenja, vođenje predmeta i usluge pružanja općih informacija, (ii) osposobljavanje i ponovno osposobljavanje, (iii) promicanje poduzetništva, (iv) doprinos za pokretanje poduzeća, (v) naknade; ističe da se treba zajamčiti da je financijska pomoć učinkovita i usmjerena;

13.  pozdravlja odluku da se pruže tečajevi osposobljavanja osmišljeni kako bi odgovarali razvojnim prioritetima regije Charleroi utvrđenima u planu CATCH(5);

14.  izražava zadovoljstvo činjenicom da će mjere potpore dohotku činiti manje od 13,68 % ukupnog paketa prilagođenih mjera, što je znatno ispod maksimalnog udjela od 35 % koji je utvrđen u Uredbi o EGF-u te da su te mjere uvjetovane aktivnim sudjelovanjem ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

15.  pozdravlja činjenicu da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama sastavljen u savjetovanju s radnom skupinom koja je obuhvaćala Valonski zavod za zapošljavanje, investicijski fond SOGEPA-u, predstavnike sindikata i druge socijalne partnere; poziva belgijske i valonske vlasti da aktivno sudjeluju u tom procesu;

16.  podsjeća na svoju Rezoluciju od 5. listopada 2016. o potrebi za europskom politikom reindustrijalizacije u svjetlu nedavnih slučajeva Caterpillar i Alstom, koju je Parlament usvojio velikom većinom glasova i u kojoj se poziva na pokretanje prave industrijske politike zasnovane naročito na istraživanju, razvoju i inovacijama, no istovremeno ističe važnost zaštite industrije Unije od nepoštenih poslovnih praksi u trećim zemljama;

17.  napominje da su belgijske vlasti pružile jamstva da se za predložene mjere neće dobivati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije, da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen te da će te mjere biti komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova;

18.  ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima odgovorna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

19.  ističe da je do 15. ožujka 2018. tek 591 otpušteni radnik pronašao posao; stoga inzistira na tome da se provede analiza na kraju razdoblja intervencije EGF-a kako bi se procijenilo treba li osigurati dodatnu pomoć za reintegraciju radnika na tržište rada; žali što je prethodna odluka o mobilizaciji EGF-a u vezi s tim poduzećem (EGF/2014/011) rezultirala relativno niskim postotkom korisnika koji su ponovno zaposleni; nada se da će se aktualnim prijedlogom to iskustvo uzeti u obzir;

20.  podsjeća da bi u skladu s člankom 7. Uredbe pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama trebalo predvidjeti buduće izglede na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao odgovarati zaokretu prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa.

21.  poziva Komisiju da potakne nacionalne vlasti da u budućim prijedlozima preciznije utvrde sektore koji imaju potencijal za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupe utemeljene podatke o učinku financiranja iz EGF-a, pa i one o kvaliteti radnih mjesta te stopi ponovnog uključenja na tržište rada zahvaljujući EGF-u;

22.  podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

23.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

24.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednicom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

25.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

Odluka (EU) 2015/471 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/011 BE/Caterpillar, iz Belgije) (SL L 76, 20.3.2015, str. 58.).

(5)

Plan Catalysts for Charleroi (CATCH), Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, rujan 2017, http://www.catch-charleroi.be/.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Belgija – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1) Svrha Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji („EGF”) pružanje je potpore radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovanih globalizacijom, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili zbog nove svjetske financijske i gospodarske krize te pomaganje tim radnicima da se ponovno uključe na tržište rada.

(2) EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(3).

(3) Belgija je 18. prosinca 2017. predala zahtjev za mobilizaciju EGF-a u vezi s otpuštanjima radnika u poduzeću Caterpillar Solar Gosselies i njegovih pet dobavljača. Zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Taj zahtjev ispunjava uvjete za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a utvrđene člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4) U skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 Belgija je odlučila osigurati usluge prilagođene potrebama sufinancirane iz EGF-a i za 300 mladih osoba koje nisu zaposlene, ne školuju se niti osposobljavaju (NEET).

(5) Stoga bi trebalo mobilizirati EGF kako bi se za zahtjev koji je podnijela Belgija osigurao financijski doprinos u iznosu od 4 621 616 EUR.

(6) Ova bi se odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja kako bi se što više skratilo vrijeme za mobiliziranje EGF-a,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Unije za financijsku godinu 2018. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji kako bi se osigurao iznos od 4 621 616 EUR u obliku odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datuma usvajanja ove Odluke](4)*.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament           Za Vijeće

Predsjednik               Predsjednik

(1)

  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.).

(4)

*    Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.


OBRAZLOŽENJE

I.  Kontekst

Europski fond za prilagodbu globalizaciji osnovan je radi pružanja dodatne potpore radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine.

U skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020.(1) i članka 15. Uredbe (EU) br. 1309/2013(2), Fond ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.). Odgovarajući iznosi uneseni su u opći proračun Unije kao rezervacija.

Što se tiče postupka, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), kako bi aktivirala Fond, Komisija u slučaju pozitivne ocjene zahtjeva predstavlja proračunskom tijelu prijedlog za mobilizaciju Fonda i, u isto vrijeme, odgovarajući zahtjev za prijenos. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

II.  Zahtjev Belgije i prijedlog Komisije

Komisija je 18. prosinca 2017. donijela Prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a u korist Belgije radi pružanja podrške ponovnom uključivanju na tržište rada radnika koji su proglašeni viškom u poduzeću Caterpillar Solar Gosselies (Caterpillar) i pet dobavljača koji djeluju u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 22 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja strojeva i uređaja). Do otpuštanja u predmetnim poduzećima došlo je u regiji razine NUTS 2 Hainaut (BE32). Prijedlog je proslijeđen Europskom parlamentu 23. ožujka 2018.

To je četvrti zahtjev koji se razmatra u okviru proračuna za 2018. i petnaesti u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 28 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja strojeva i uređaja) od uspostave EGF-a. Odnosi se na 2 287 otpuštenih radnika i na mobilizaciju ukupnog iznosa od 4 621 616 EUR iz EGF-a za Belgiju.

Zahtjev je poslan Komisiji 18. prosinca 2017. i do 4. veljače 2018. dopunjavan dodatnim podacima. Komisija je dovršila svoju procjenu 23. ožujka 2018. i u skladu sa svim važećim odredbama iz Uredbe o EGF-u zaključila da zahtjev ispunjava uvjete za financijski doprinos iz EGF-a, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. Uredbe o EGF-u.

Belgija tvrdi da su otpuštanja povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije, globalnim tržišnim natjecanjem u građevinskom sektoru i sektoru rudarskih strojeva te posljedičnim gubitkom udjela poduzeća Caterpillar na tržištu strojeva. Smanjenje proizvodnje u sektoru rudarstva u Europi (smanjenje s 234 milijuna EUR 2012. godine na 180 milijuna EUR 2015.) i drastični pad izvoza iz EU-28 u tom sektoru od 2014., povećanje cijene europskog čelika i visoki proizvodni troškovi za strojeve doveli su do smanjenja radne snage u postrojenju poduzeća Caterpillar u Gosseliesu.

Do otpuštanja je došlo u regiji Hainaut, koja je suočena s visokom stopom nezaposlenosti. Tražitelji zaposlenja iz područja Charleroia uglavnom su niskokvalificirani (50,6 % nema više sekundarno obrazovanje) te je 40 % tražitelja zaposlenja dugotrajno nezaposleno.

Velik broj otpuštenih radnika čine muškarci i to velikom većinom oni u dobi od 30 do 54 godine, dok ih je 11,51 % u dobi između 55 i 64 godine. Do 300 njih osobe su mlađe od 30 godina koje nisu zaposlene, ne školuju se niti osposobljavaju (NEET). Aktivne mjere za unaprjeđenje tržišta rada koje sufinancira EGF tim su važnije kako bi se povećali izgledi da se te skupine ponovno uključe na tržište rada.

Pet vrsta mjera koje će se pružiti otpuštenim radnicima i za koje se traži sufinanciranje EGF-a su:

–pojedinačna pomoć pri traženju zaposlenja, vođenje predmeta i usluge pružanja općih informacija: te mjere uključuju pomoć pri traženju zaposlenja prilagođenu potrebama, poput savjetovanja i profesionalnog usmjeravanja, te otvorene usluge pružanja informacija za radnike i mlade koji nisu zaposleni, ne školuju se niti osposobljavaju (NEET),

–osposobljavanje i ponovno osposobljavanje: to obuhvaća strukovno i trajno osposobljavanje namijenjeno radnicima i mladima koji nisu zaposleni, ne školuju se niti osposobljavaju (NEET),

–promicanje poduzetništva: tom se mjerom sudionicima osigurava sustav potpore za poduzetnike, kojim se predviđa uska suradnja s regionalnim tijelima za potporu samozapošljavanju,

–doprinos za pokretanje poduzeća: tom će se mjerom pružiti bespovratna sredstva za promicanje samozapošljavanja, uspostavljanje poslovne djelatnosti te pokretanje i uspostavljanje punog ili nepunog poslovanja,

–naknade: ta mjera uključuje naknade za osposobljavanje; naknade za mobilnost za potporu radu na većoj udaljenosti od mjesta stanovanja; naknade za povratak u sustav obrazovanja; naknade za traženje posla i naknade za poduzetništvo.

Opisane su mjere, prema Komisiji, aktivne mjere na tržištu rada u okviru prihvatljivih djelovanja utvrđenih člankom 7. Uredbe o EGF-u i nisu zamjena za pasivne mjere socijalne zaštite.

Belgija je dostavila sva potrebna jamstva u vezi sa sljedećim:

– u pristupu predloženim mjerama i njihovoj provedbi poštovat će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije,

– ispunjeni su zahtjevi koji se odnose na kolektivno otpuštanje, a koji su utvrđeni nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a,

– poduzeća koja su nastavila s radom nakon što su provela otpuštanja ispunila su svoje pravne obveze kojima se uređuju otpuštanja te su se u skladu s tim obvezama pobrinula za svoje radnike,

– za predložene se mjere neće primati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije i spriječit će se dvostruko financiranje,

– predložene mjere bit će komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova,

– financijski doprinos iz EGF-a bit će u skladu s proceduralnim i materijalnim pravilima Unije o državnim potporama.

Belgija je obavijestila Komisiju da su izvori nacionalnog pretfinanciranja ili sufinanciranja Valonski zavod za zapošljavanje (FOREM) i regija Valonija. Financijskim doprinosom će upravljati te će ga nadzirati ista tijela koja su nadležna za upravljanje sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF).

III.  Postupak

Kako bi se mobilizirao Fond, Komisija je proračunskom tijelu predala zahtjev za prijenos ukupnog iznosa od 4 621 616 EUR iz pričuve EGF-a (40 02 43) u proračunsku liniju EGF-a (04 04 01).

To je četvrti prijedlog za prijenos sredstava u svrhu mobilizacije Fonda koji je dosad predstavljen proračunskom tijelu 2018. godine.

U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga, u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.

U skladu s internim sporazumom, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja trebao bi biti uključen u postupak kako bi se pružila konstruktivna potpora i doprinos ocjeni zahtjevâ za financijski doprinos iz Fonda.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

D(2018)16023

Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) za predmet EGF/2017/010 BE/Caterpillar

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) i njegova radna skupina za EGF razmotrili su mobilizaciju EGF-a za predmet EGF/2017/010 BE/Caterpillar i donijeli sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i Radna skupina za EGF slažu se s mobilizacijom sredstava EGF-a na temelju tog zahtjeva. U vezi s tim odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi ne dovodeći u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A)  budući da se taj zahtjev temelji na članku 4. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u) i odnosi se na 2 287 radnika koji su otpušteni u poduzeću Caterpillar – Solar Gosselies i pet dobavljača koji djeluju u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 28 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja strojeva i uređaja d. n.);

B)  budući da, kako bi se uspostavila veza između otpuštanja i velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije, Belgija tvrdi da je glavni razlog smanjenja broja radnika globalno tržišno natjecanje u građevinskom sektoru i sektoru rudarskih strojeva te posljedični gubitak udjela poduzeća Caterpillar na tržištu strojeva;

C)  budući da 92,47% radnika obuhvaćenih tom mjerom čine muškarci, a 7,53% žene; budući da su 85,34% ciljanih korisnika osobe u dobi od 30 do 54 godine, a njih 11,51% u dobi od 55 do 64 godine;

D)  budući da je 2014. Belgija podnijela zahtjev za pomoć iz EGF-a koji je obuhvatio 1 399 radnika u tom poduzeću, a trenutačni prijedlog obuhvaća preostalih 1 997 radnika tog postrojenja;

Stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije u vezi s belgijskim zahtjevom uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  slaže se s Komisijom da su ispunjeni intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 i da Belgija u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 4 621 616 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 7 702 694 EUR;

2.  ističe da se očekuje da će stopa nezaposlenosti u regiji Hainaut porasti za 6,1 % te da su tražitelji zaposlenja u Charleroiu većinom niskokvalificirani i da postoji visoki udio dugotrajne nezaposlenosti;

3.  pozdravlja odluku da se pruže tečajevi osposobljavanja osmišljeni kako bi odgovarali razvojnim prioritetima regije Charleroi utvrđenima u planu CATCH(1);

4.  pozdravlja odluku Belgije da usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama sastavi u savjetovanju s radnom skupinom koja je obuhvaćala Valonski zavod za zapošljavanje, SOGEPA-u(2), predstavnike sindikata i druge socijalne partnere;

5.  izražava zadovoljstvo činjenicom da će mjere potpore dohotku iznositi 13,68 % ukupnog paketa mjera prilagođenih potrebama, što je daleko ispod maksimuma od 35 % koji je utvrđen u Uredbi; također napominje da te mjere ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju zaposlenja ili aktivnostima osposobljavanja;

6.  napominje da usluge prilagođene potrebama otpuštenih radnika sufinancirane sredstvima iz EGF-a uključuju pojedinačnu pomoć pri traženju zaposlenja, vođenje predmeta i usluge pružanja općih informacija, osposobljavanje i ponovno osposobljavanje, promicanje poduzetništva, doprinose za pokretanje poduzeća i naknade;

7.  žali što je prethodna mobilizacija EGF-a u vezi s tim poduzećem (EGF/2014/011) rezultirala relativno niskim postotkom korisnika koji su ponovno zaposleni; nada se da će se aktualnim prijedlogom to iskustvo uzeti u obzir;

8.  pozdravlja odluku da se u svjetlu visoke razine nezaposlenosti mladih u toj regiji pruže usluge prilagođene potrebama sufinancirane sredstvima iz EGF-a za do 300 osoba mlađih od 30 godina koje nisu zaposlene, ne školuju se niti osposobljavaju (NEET);

9.  izražava zabrinutost zbog činjenice da poduzeća koja posluju u trećim zemljama mogu biti konkurentnija od onih koji posluju u EU-u zbog manje ograničavajućih okolišnih propisa i nižih troškova rada,

10.  napominje da su belgijske vlasti pružile jamstva da se za predložene mjere neće dobivati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije, da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen te da će te mjere biti komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova;

11.  pozdravlja činjenicu da je Belgija potvrdila da financijski doprinos iz EGF-a neće biti zamjena za mjere koje dotično poduzeće mora poduzeti u skladu s nacionalnim pravom ili s kolektivnim ugovorima;

12.  podsjeća da bi u skladu s člankom 7. Uredbe pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama trebalo predvidjeti buduće izglede na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao odgovarati zaokretu prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa.

S poštovanjem,

Marita ULVSKOG

Vršiteljica dužnosti predsjednika odbora EMPL

(1)

  Plan CATCH, Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, rujan 2017

  http://www.catch-charleroi.be/

(2)

  Sogepa je investicijski fond koji pruža investicijske usluge i podupire inicijative reorganizacije poslovanja na temelju pouzdanih i održivih gospodarskih i industrijskih projekata.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

Predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

Predmet:  Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Poštovani g. Arthuis,

Prijedlog odluke Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućen je Odboru za regionalni razvoj kako bi taj odbor dao svoje mišljenje. Prema mojim saznanjima predviđeno je da Odbor za proračune izvješće o tom prijedlogu usvoji 23. – 24. travnja 2018.:

-  U dokumentu Komisije COM(2018)0156 predlaže se financijski doprinos iz EGF-a u iznosu od 4 621 616 EUR za 2 287 radnika koji su proglašeni viškom u poduzeću Caterpillar Solar Gosselies (Caterpillar) i pet njegovih dobavljača. Caterpillar djeluje u gospodarskom sektoru razvrstanom u odjeljak 28 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja strojeva i opreme). Predmetna poduzeća provela su otpuštanja u regiji razine NUTS 2 Hainaut (BE32) u Belgiji.

Pravila koja se primjenjuju na financijske doprinose iz EGF-a utvrđena su Uredbom (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.

Koordinatori Odbora razmotrili su taj prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da se većina u Odboru ne protivi toj mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

24.4.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 30. travnja 2018.Pravna napomena