Procedūra : 2018/2043(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0148/2018

Pateikti tekstai :

A8-0148/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 03/05/2018 - 7.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0195

PRANEŠIMAS     
PDF 651kWORD 71k
26.4.2018
PE 620.786v02-00 A8-0148/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2017/010 BE/Caterpillar“)

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
  AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2017/010 BE/Caterpillar“)

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0148/2018),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir pasiekiama kiek galima greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi Belgija pateikė paraišką „EGF/2017/010 BE/Caterpillar“ dėl finansinės EGF paramos atleidus darbuotojus ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 28 skyriui (Mašinų ir įrangos gamyba) NUTS 2 lygmens Belgijos Heno (BE32) regione;

D.  kadangi paraiška pateikta pagal EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus intervencijos kriterijus, pagal kuriuos per ataskaitinį keturių mėnesių laikotarpį iš valstybės narės įmonės turėtų būti atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus iš jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonių, ir (arba) savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko;

1.  pritaria Komisijai, kad tenkinamos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos ir kad pagal šį reglamentą Belgija turi teisę gauti finansinę 4 621 616 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 7 702 694 EUR;

2.  pažymi, kad Belgijos valdžios institucijos paraišką pateikė 2017 m. gruodžio 18 d. ir kad, Belgijai pateikus papildomą informaciją, Komisija 2018 m. kovo 23 d. baigė savo vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3.  primena, kad tai jau antra su atleistais darbuotojais bendrovėje „Caterpillar“ susijusi Belgijos paraiška dėl finansinės EGF paramos po to, kai 2014 m. liepos mėn. buvo pateikta paraiška „EGF/2014/011 BE/Caterpillar“ ir dėl jos priimtas teigiamas sprendimas(4); atkreipia dėmesį į tai, kad darbuotojai, remiami pagal tą paraišką ir pagal dabartinę paraišką, nesutampa;

4.  pažymi, kad Belgija teigia, jog darbuotojų atleidimas susijęs su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, pasauline konkurencija statybos ir kasybos mašinų gamybos sektoriuje ir su dėl to prarasta „Caterpillar“ įmonių grupės mašinų rinkos dalimi; atkreipia dėmesį į tai, kad darbuotojų atleidimas yra susijęs su visuotiniu restruktūrizavimo ir išlaidų mažinimo planu, apie kurį bendrovė „Caterpillar“ paskelbė 2015 m. rugsėjo mėn.;

5.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad, atsižvelgiant į ne tokius griežtus aplinkos apsaugos reikalavimus ir mažesnes darbo sąnaudas, trečiosiose šalyse veikiančios įmonės gali būti konkurencingesnės negu Sąjungoje veikiančios įmonės;

6.  žino, kad sumažėjo kasybos sektoriaus gamyba Europoje ir nuo 2014 m. stipriai sumažėjo 28 ES šalių eksportas šiame sektoriuje, padidėjo Europos plieno kaina ir dėl to esama didelių mašinų gamybos sąnaudų, ypač palyginti su Kinija; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad „Caterpillar“ įmonių grupė gamyklos Gosli gamybos dalį nusprendė perkelti į kitus gamybos padalinius Prancūzijoje (Grenoblyje) ir į kitas gamyklas už Europos ribų, be kita ko, Kinijoje ir Pietų Korėjoje; dėl to teko staigiai uždaryti gamyklą Gosli ir atleisti 2 300 darbuotojų, tūkstančius šeimų pasmerkiant atsidurti dramatiškoje socialinėje ir žmogiškoje padėtyje, nors gamykla Gosli buvo pelninga, ypač po ankstesnių metų investicijų;

7.  apgailestauja dėl to, kad gamyklos Gosli darbuotojai apie gamyklos uždarymą buvo informuoti paprastu informaciniu pranešimu; smerkia tai, kad šis brutalus sprendimas buvo priimtas nepasikonsultavus su vietos ir regionų valdžios institucijomis; apgailestauja dėl to, kad visiškai nebuvo informacijos ir nebuvo gerbiami darbuotojai bei profesinių sąjungų atstovai, kurie prieš uždarant bendrovę negavo jokios informacijos; taigi atkakliai laikosi nuomonės, kad Sąjungoje svarbu stiprinti informacijos darbuotojams teikimą ir konsultavimąsi su jais;

8.  primygtinai ragina sušvelninti socialines ir ekonomines pasekmes Šarlerua regionui ir nuolat stengtis atgaivinti jo ekonomiką, visų pirma pasitelkiant Europos struktūrinius ir investicijų fondus;

9.  primena, jog, tikimasi, kad darbuotojų atleidimas iš bendrovės „Caterpillar“ turės didelį neigiamą poveikį vietos ekonomikai; atkreipia dėmesį į šio sprendimo poveikį daugeliui tiekimo bei tolesnės gamybos grandies įmonių darbuotojų;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad paraiška susijusi su 2 287 iš bendrovės „Caterpillar“ ir penkių jos tiekėjų atleistais darbuotojais, kurių dauguma yra 30–54 metų amžiaus; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad daugiau kaip 11 proc. atleistų darbuotojų yra 55–64 metų amžiaus ir jų įgūdžiai susiję būtent su šiuo gamybos sektoriumi; pabrėžia, kad Šarlerua darbo ieškantys asmenys daugiausia yra žemos kvalifikacijos (50,6 proc. neturi vidurinio išsilavinimo), o 40 proc. asmenų yra ilgalaikiai bedarbiai (daugiau nei 24 mėnesius); apgailestauja dėl to, kad tikimasi, jog po šio darbuotojų atleidimo, remiantis Valonijos valstybinės užimtumo tarnybos (FOREM) duomenimis, nedarbo lygis Heno regione išaugs 6,1 proc.; atsižvelgdamas į tai, pripažįsta, kad svarbu taikyti aktyvias darbo rinkos priemones, bendrai finansuojamas iš EGF, siekiant pagerinti šių grupių galimybes grįžti į darbo rinką;

11.  palankiai vertina tai, kad prie individualių poreikių pritaikytos iš EGF bendrai finansuojamos paslaugos taip pat bus teikiamos ne daugiau kaip 300 nesimokančių ir nedirbančių jaunuolių (NEET jaunuoliai), kuriems mažiau kaip 30 metų;

12.  pažymi, kad atleistiems darbuotojams ir NEET jaunuoliams, kurie įtraukti į šią paraišką, Belgija planuoja taikyti penkių rūšių veiksmus: i) individualią pagalbą ieškant darbo, bylos tvarkymą ir bendro informavimo paslaugas, ii) mokymą ir perkvalifikavimą, iii) verslumo skatinimą, iv) paramą verslui steigti ir v) išmokas; pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog finansinė pagalba būtų teikiama veiksmingai ir tikslingai;

13.  palankiai vertina sprendimą teikti taip parengtus mokymo kursus, kad jie atitiktų Šarlerua plėtros prioritetus, nustatytus plane CATCH(5);

14.  yra patenkintas tuo, kad pajamų paramos priemonių suma sieks 13,68 proc. visos prie individualių poreikių pritaikytų priemonių paketo sumos – tai daug mažiau negu EGF reglamente nustatyta maksimali 35 proc. riba, taip pat kad šių priemonių taikymo sąlyga – aktyvus tikslinių paramos gavėjų dalyvavimas darbo paieškos arba mokymosi veikloje;

15.  palankiai vertina tai, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su darbo grupe, kuriai priklauso Valonijos valstybinė užimtumo tarnyba, investicijų fondas SOGEPA, profesinių sąjungų atstovai ir kiti socialiniai partneriai; ragina Belgijos ir Valonijos valdžios institucijas aktyviai dalyvauti šiame procese;

16.  primena savo 2016 m. spalio 5 d. rezoliuciją dėl Europos reindustrializacijos politikos poreikio atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus, kuri buvo priimta didele balsų dauguma ir kurioje Europa raginama įgyvendinti tikrą pramonės politiką, pagrįstą visų pirma moksliniais tyrimais, technologine plėtra ir inovacijomis, tačiau taip pat pabrėžiama, kad svarbu apsaugoti Sąjungos pramonę nuo nesąžiningos komercinės praktikos trečiosiose šalyse;

17.  pažymi, kad Belgijos valdžios institucijos garantavo, kad siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones, bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

18.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

19.  pabrėžia, kad iki 2018 m. kovo 15 d. tik 591 atleisti darbuotojai rado darbą; todėl primygtinai reikalauja, kad baigiantis EGF intervencijos laikotarpiui būtų atliktas tyrimas siekiant įvertinti, ar reikėtų teikti papildomą reintegracijai finansuoti skirtą pagalbą; apgailestauja dėl to, kad pagal ankstesnį su šia bendrove susijusį sprendimą dėl EGF lėšų mobilizavimo (EGF/2014/011) palyginti maža procentinė dalis paramos gavėjų vėl susirado darbą; tikisi, kad priimant dabartinį pasiūlymą bus atsižvelgta į šią patirtį;

20.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir kad šį paketą reikėtų suderinti su perėjimu prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

21.  ragina Komisiją primygtinai skatinti nacionalines valdžios institucijas būsimuose pasiūlymuose pateikti išsamesnės informacijos apie sektorius, kuriuose esama augimo perspektyvų, taigi ir galimybių įdarbinti žmones, taip pat kaupti pagrįstus duomenis apie EGF finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie pasinaudojus EGF parama rastų darbo vietų kokybę ir pasiektos reintegracijos rodiklius;

22.  primena savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais su EGF paramos atvejais susijusiais dokumentais;

23.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

24.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

25.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/471 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2014/011 BE/Caterpillar“) (OL L 76, 2015 3 20, p. 58).

(5)

Šarlerua plėtros planas (Plan Catalysts for Charleroi, CATCH), Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, 2017 m. rugsėjo mėn., http://www.catch-charleroi.be/.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2017/010 BE/Caterpillar“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko dėl globalizacijos sukeltų esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2) EGF lėšų didžiausia metinė suma neturi viršyti 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(3) 12 straipsnyje;

(3) 2017 m. gruodžio 18 d. Belgija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš įmonės „Caterpillar Solar Gosselies“ ir penkių jos tiekėjų. Paraiška buvo papildyta papildoma informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Ta paraiška atitinka EGF finansinei paramai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4) remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 6 straipsnio 2 dalimi, Belgija nusprendė 300 nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių (NEET) taip pat teikti iš EGF bendrai finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas;

(5) todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 4 621 616 EUR suma finansinei paramai pagal Belgijos pateiktą paraišką suteikti;

(6) siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2018 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete mobilizuojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšos siekiant skirti 4 621 616 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo [šio sprendimo priėmimo data](4)*.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu           Tarybos vardu

Pirmininkas              Pirmininkas

(1)

  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(4)

*    Datą įrašo Parlamentas prieš paskelbiant sprendimą Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

I.  Bendroji informacija

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1), 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013(2) 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II.  Belgijos paraiška ir Komisijos pasiūlymas

2017 m. gruodžio 18 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo mobilizuoti EGF lėšas Belgijos reikmėms siekiant paremti darbuotojų, dėl globalizacijos atleistų iš darbo iš įmonės „Caterpillar Solar Gosselies“ („Caterpillar“) ir penkių tiekėjų, veikiančių ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 28 skyriui (Mašinų ir įrangos gamyba), reintegraciją į darbo rinką. Darbuotojai atleisti iš įmonių, esančių NUTS 2 lygmens Heno regione (BE32). Šis pasiūlymas perduotas Europos Parlamentui 2018 m. kovo 23 d.

Nuo EGF įsteigimo tai ketvirtoji paraiška, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2018 m. biudžetą, ir penkioliktoji paraiška ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 28 skyriui (Mašinų ir įrangos gamyba). Ji yra susijusi su 2 287 atleistais darbuotojais ir pagal ją Belgijos reikmėms iš EGF iš viso ketinama skirti 4 621 616 EUR.

Paraiška Komisijai pateikta 2017 m. gruodžio 18 d., o papildoma informacija pateikta iki 2018 m. vasario 4 d. Komisija savo vertinimą užbaigė 2018 m. kovo 23 d. ir, atsižvelgdama į visas taikytinas EGF reglamento nuostatas, padarė išvadą, kad paraiška atitinka EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas, kaip nurodyta EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje.

Belgija teigia, kad darbuotojų atleidimas yra susijęs su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, pasauline konkurencija statybos ir kasybos mašinų gamybos sektoriuje ir su dėl to prarasta įmonės „Caterpillar“ mašinų rinkos dalimi. Įmonės „Caterpillar“ gamyklos Gosli darbuotojų skaičiaus mažinimą lėmė sumažėjusi kasybos sektoriaus gamyba Europoje (sumažėjo nuo 234 mln. EUR 2012 m. iki 180 mln. EUR 2015 m.), itin didelis 28 ES šalių eksporto sumažėjimas nuo 2014 m., padidėjusios Europos plieno kainos ir dėl to patiriamos didelės mašinų gamybos sąnaudos.

Darbuotojai buvo atleisti Heno regione, kuriame yra aukštas nedarbo lygis. Šarlerua darbo ieškantys asmenys daugiausia yra žemos kvalifikacijos (50,6 proc. neturi vidurinio išsilavinimo), o 40 proc. asmenų yra ilgalaikiai bedarbiai.

Didelę atleistų darbuotojų dalį sudaro vyrai. Didžioji jų dauguma yra 30–54 metų amžiaus ir 11,51 proc. jų yra 55–64 metų amžiaus. Iki 300 asmenų yra nesimokantys ir nedirbantys jaunuoliai (NEET jaunuoliai), kuriems yra mažiau kaip 30 metų. Visos bendrai iš EGF finansuojamos aktyvios darbo rinkos priemonės yra itin svarbios siekiant pagerinti šių grupių galimybes grįžti į darbo rinką.

Atleistiems darbuotojams bus skirti toliau nurodyti penkių rūšių veiksmai, kuriuos prašoma bendrai finansuoti iš EGF.

– Individuali pagalba ieškant darbo, bylos tvarkymas ir bendro informavimo paslaugos. Šios priemonės apima prie individualių poreikių pritaikytą pagalbą ieškant darbo, pavyzdžiui, konsultavimo ir profesinio orientavimo paslaugas, taip pat viešąsias informavimo paslaugas darbuotojams ir NEET jaunuoliams.

– Mokymas ir perkvalifikavimas. Tai apima profesinį ir tęstinį mokymą, skirtą darbuotojams ir NEET jaunuoliams.

– Verslumo skatinimas. Pagal šią priemonę dalyviai galės dalyvauti verslininkų rėmimo sistemoje, kurioje numatoma glaudžiai bendradarbiauti su regionų valdžios institucijomis, remiančiomis savarankiškai dirbančius asmenis.

– Parama verslui steigti. Šia priemone bus skiriamos veiklos pradžios dotacijos, kuriomis siekiama paskatinti dirbti savarankiškai, sukurti verslą ir pradėti bei įtvirtinti visą darbo laiką arba pusę darbo laiko atitinkantį verslą.

– Išmokos. Jos apima mokymo išmokas; judumo išmokas, skirtas ilgesniam atstumui iki darbo kompensuoti; grįžimo į švietimo sistemą išmokas; darbo paieškos išmokas ir verslumo išmokas.

Komisijos nuomone, nurodytos priemonės yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje, ir nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Belgijos valdžios institucijos suteikė visas būtinas garantijas, kad:

– suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant, bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų;

– bus laikomasi nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

– darbuotojus atleidusios įmonės, kurios tęsė savo veiklą po darbuotojų atleidimo, laikėsi visų teisinių reikalavimų, susijusių su atleidimais, ir atitinkamai rūpinosi savo darbuotojais;

– siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo;

– siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

– EGF finansinė parama atitiks procedūrines ir esmines Sąjungos valstybės pagalbos taisykles.

Belgija pranešė Komisijai, kad Nacionalinio išankstinio finansavimo ar bendro finansavimo dalį skirs Valonijos valstybinė užimtumo tarnyba (FOREM) ir Valonijos regionas. Finansinę paramą valdys ir kontroliuos tos pačios institucijos, kurios yra atsakingos už Europos socialinio fondo (ESF) teikiamą paramą.

III.  Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti Fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 01) perkelti bendrą 4 621 616 EUR sumą.

2018 m. iki šiol tai yra ketvirtas biudžeto valdymo institucijai pateiktas pasiūlymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti Fondo lėšas.

Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą į šį procesą turėtų būti įtrauktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, kad jis galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas EGF lėšoms gauti.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 373.


PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

D(2018)16023

Jean Arthuis

Biudžeto komiteto pirmininkas

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2017/010 BE/Caterpillar“

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetas ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2017/010 BE/Caterpillar“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir jo darbo grupė su EGF susijusiais klausimais pritaria, kad pagal minėtąją paraišką būtų mobilizuotos Fondo lėšos. Atsižvelgdamas į tai, EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A)  kadangi ši paraiška grindžiama Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamentas) 4 straipsnio 1 dalies a punktu ir yra susijusi su 2 287 darbuotojais, atleistais iš įmonės „Caterpillar – Solar Gosselies“ ir penkių tiekėjų, vykdančių veiklą ekonomikos sektoriuose, kurie priskiriami NACE 2 red. 28 skyriui (Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba);

B)  kadangi siekdama nustatyti darbuotojų atleidimo sąsają su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, Belgija teigia, kad pagrindinė darbuotojų skaičiaus sumažėjimo priežastis – pasaulinė konkurencija statybos ir kasybos mašinų gamybos sektoriuje ir dėl to prarasta įmonės „Caterpillar“ mašinų rinkos dalis;

C)  kadangi 92,47 proc. darbuotojų, kuriems numatyta taikyti priemones, yra vyrai ir 7,53 proc. – moterys; kadangi 85,34 proc. tikslinių paramos gavėjų amžius yra 30–54 metai, o 11,51 proc. paramos gavėjų amžius yra 55–64 metai;

D)  kadangi 2014 m. Belgija pateikė paraišką skirti EGF paramą 1 399 šios įmonės darbuotojams ir dabartinis pasiūlymas susijęs su likusiais 1 997 įmonės darbuotojais;

todėl Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Belgijos paraiškos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pritaria Komisijai, kad paraiška atitinka Reglamento Nr. 1309/2013 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas sąlygas ir kad todėl Belgija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 4 621 616 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendros sumos, siekiančios 7 702 694 EUR;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad tikimasi, jog nedarbo lygis Heno regione išaugs 6,1 proc., kad Šarlerua darbo ieškantys asmenys daugiausia yra žemos kvalifikacijos ir didelė dalis šių asmenų yra ilgalaikiai bedarbiai;

3.  palankiai vertina sprendimą teikti taip parengtus mokymo kursus, kad jie atitiktų Šarlerua plėtros prioritetus, nustatytus plane CATCH(1);

4.  palankiai vertina Belgijos sprendimą konsultuojantis su darbo grupe, kuriai priklauso Valonijos valstybinė užimtumo tarnyba, SOGEPA(2), profesinių sąjungų atstovai ir kiti socialiniai partneriai, parengti suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą.

5.  yra patenkintas tuo, kad pajamų paramos priemonės sudarys 13,68 proc. bendro prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo ir tai yra gerokai mažiau už reglamente nustatytą 35 proc. ribą; ir kad šie veiksmai bus taikomi su sąlyga, kad tiksliniai paramos gavėjai patys aktyviai dalyvautų darbo paieškos ar mokymosi veikloje;

6.  pažymi, kad EGF lėšomis bendrai finansuojamos prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos atleistiems darbuotojams apima individualią pagalbą ieškant darbo, bylos tvarkymą ir bendro informavimo paslaugas, mokymą ir perkvalifikavimą, verslumo skatinimą, paramą verslui steigti ir išmokas;

7.  apgailestauja dėl to, kad ankstesnis su šia bendrove susijęs EGF lėšų mobilizavimas (EGF/2014/011) padėjo palyginti mažai procentinei daliai paramos gavėjų vėl susirasti darbą; tikisi, kad priimant dabartinį pasiūlymą bus atsižvelgta į šią patirtį;

8.  palankiai vertina sprendimą, atsižvelgiant į aukštą jaunimo nedarbo lygį šiame regione, suteikti prie individualių poreikių pritaikytas EGF bendrai finansuojamas paslaugas ne daugiau kaip 300 nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių (NEET), kuriems yra ne daugiau kaip 30 metų;

9.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad, atsižvelgiant į ne tokius griežtus aplinkos apsaugos reikalavimus ir mažesnes valandines darbo sąnaudas, trečiųjų šalių įmonės gali būti konkurencingesnės negu ES veikiančios įmonės;

10.  pažymi, kad Belgijos valdžios institucijos garantavo, kad siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones, bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

11.  palankiai vertina tai, kad Belgija patvirtino, jog finansinė EGF parama nepakeis veiksmų, kurių susijusi įmonė privalo imtis pagal nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis;

12.  primena, kad, kaip nustatyta reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir kad šį paketą reikėtų suderinti su perėjimu prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos.

Pagarbiai

Marita ULVSKOG

Laikinai einanti EMPL komiteto pirmininko pareigas

(1)

  Planas CATCH, Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, 2017 m. rugsėjo mėn.

  http://www.catch-charleroi.be/.

(2)

  SOGEPA yra investicinis fondas, kuris teikia investicines paslaugas ir padeda įgyvendinti verslo reorganizavimo iniciatyvas, pagrįstas patikimais, tvariais ekonomikos ir pramonės projektais.


PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jean ARTHUIS

Pirmininkas

Biudžeto komitetas

Europos Parlamentas

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Gerb. J. Arthuis,

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad 2018 m. balandžio 23-24 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimą dėl šio pasiūlymo:

  COM(2018) 0156 siūloma skirti 4 621 616 EUR EGF paramą 2 287 darbuotojams, atleistiems iš darbo iš įmonės „Caterpillar Solar Gosselies“(įmonė „Caterpillar“) ir penkių tiekėjų įmonių. Įmonė „Caterpillar“ vykdo veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 28 skyriui (Mašinų ir įrangos gamyba). Darbuotojai atleisti iš įmonių, esančių NUTS 2 lygio Heno (BE32) regione Belgijoje.

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės išdėstytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma šio komiteto narių neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtą sumą, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

24.4.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 30 d.Teisinis pranešimas