Procedūra : 2018/2043(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0148/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0148/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 03/05/2018 - 7.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0195

ZIŅOJUMS     
PDF 656kWORD 71k
26.4.2018
PE 620.786v02-00 A8-0148/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saistībā ar Beļģijas pieteikumu EGF/2017/010 BE/Caterpillar

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Eider Gardiazabal Rubial

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
  PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saistībā ar Beļģijas pieteikumu EGF/2017/010 BE/Caterpillar

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0148/2018),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, vajadzētu būt dinamiskai un tā būtu jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi;

C.  tā kā Beļģija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2017/010 BE/Caterpillar, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF pēc 2287 darba ņēmēju atlaišanas saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 28. nodaļā (“Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana”) NUTS 2. līmeņa Eno reģionā (BE32) Beļģijā;

D.  tā kā pieteikums ir balstīts uz EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem intervences kritērijiem, kuros paredzēts, ka četru mēnešu atskaites periodā kopā vismaz 500 darba ņēmēji ir atlaisti kādā dalībvalsts uzņēmumā, ieskaitot darba ņēmēju atlaišanu un/vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos šī uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka Beļģija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 4 621 616 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 7 702 694;

2.  norāda, ka Beļģijas iestādes pieteikumu iesniedza 2017. gada 18. decembrī un pēc tam, kad Beļģija bija sniegusi papildu informāciju, Komisija pieteikuma novērtēšanu pabeidza 2018. gada 23. martā, tajā pašā dienā to darot zināmu Parlamentam;

3.  atgādina, ka šis ir otrais Beļģijas pieteikums finansiālam ieguldījumam no EGF saistībā ar darbinieku atlaišanu uzņēmumā “Caterpillar” — pirmais pieteikums EGF/2014/011 BE/Caterpillar tika iesniegts 2014. gada jūlijā un tika apstiprināts(4); norāda, ka nav nekādas pārklāšanās starp darbiniekiem, kuri saņēma atbalstu pirmajā gadījumā, un pašreizējo pieteikumu;

4.  norāda — Beļģija apgalvo, ka darbinieku atlaišana ir saistīta ar lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, kuru iemesls ir globalizācija, pasaules mēroga konkurence celtniecības un kalnrūpniecības tehnikas nozarēs un no tās izrietošā Caterpillar zaudētā tehnikas nozares tirgus daļa; norāda, ka darbinieku atlaišana ir saistīta ar vispārējo pārstrukturēšanās un izmaksu samazināšanas plānu, par ko Caterpillar paziņoja 2015. gada septembrī;

5.  pauž bažas par to, ka sakarā ar mazāk ierobežojošu regulējumu vides jomā un zemākām darbaspēka izmaksām, uzņēmumi, kas darbojas trešās valstīs, var būt konkurētspējīgāki nekā tiem, kuri darbojas Savienībā;

6.  apzinās, ka ražošana Eiropas kalnrūpniecības nozarē ir samazinājusies, kopš 2014. gada ES-28 eksports minētajā nozarē ir ļoti stipri krities, Eiropas tērauda cena ir palielinājusies un līdz ar to arī ražošanas izmaksas tehnikai ir augstas, jo īpaši salīdzinājumā ar Ķīnu; tomēr pauž nožēlu, ka Caterpillar grupa ir nolēmusi Goselī rūpnīcas ražošanas apjomus piešķirt citām ražotnēm Francijā (Grenoble) un citām rūpnīcām ārpus Eiropas, tostarp Ķīnā un Dienvidkorejā; tā rezultātā tika pēkšņi slēgta Goselī ražotne un 2300 darbinieki palika bez darba, radot tūkstošiem ģimeņu sociālu un cilvēcisku drāmu, kaut arī Goselī ražotne bija rentabla, jo īpaši pēc investīcijām, kas veiktas iepriekšējos gados;

7.  pauž nožēlu par to, ka Goselī ražotnes darbinieki par ražotnes slēgšanu tika informēti ar vienkāršu paziņojumu; pauž nožēlu par to, ka šis brutālais lēmums netika pieņemts, apspriežoties ar vietējām un reģionālajām iestādēm; pauž nožēlu par absolūtu informācijas trūkumu un darbinieku un arodbiedrību pārstāvju nerespektēšanu, jo viņi nesaņēma nekādu informāciju pirms uzņēmuma slēgšanas; tādēļ uzsver, ka ir ļoti svarīgi uzlabot informācijas sniegšanu un apspriešanos ar darba ņēmējiem Savienībā;

8.  prasa mazināt sociālekonomisko ietekmi uz Šarleruā reģionu un pastāvīgi censties panākt tās ekonomikas atlabšanu, jo īpaši izmantojot Eiropas strukturālos un investīciju fondus;

9.  atgādina — paredzams, ka darbinieku atlaišanai uzņēmumā “Caterpillar” būs ievērojama negatīva ietekme uz vietējo ekonomiku; uzsver, ka šis lēmums ir ietekmējis daudzus darba ņēmējus piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos;

10.  norāda, ka pieteikums attiecas uz 2287 darbiniekiem, kuri ir atlaisti uzņēmumā “Caterpillar” un piecos piegādājuzņēmumos un lielākā daļa no kuriem ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem; norāda arī uz to, ka vairāk nekā 11 % no atlaistajiem darbiniekiem ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem ar ražošanas nozarei specifiskām prasmēm; uzsver, ka darba meklētāji Šarlruā pārsvarā ir mazkvalificēti (50,6 % nav vidējās izglītības) un 40 % ir ilgtermiņa bezdarbnieki (ilgāk par 24 mēnešiem); pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar Valonijas Publiskā nodarbinātības dienesta (FOREM) informāciju paredzams, ka pēc šīs darbinieku atlaišanas Eno reģionā bezdarba līmenis pieaugs līdz 6,1 %; ņemot to vērā, atzīst, ka svarīga nozīme ir EGF līdzfinansētiem aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai uzlabotu šo grupu izredzes atgriezties darba tirgū;

11.  atzinīgi vērtē to, ka no EGF līdzfinansētos individualizētos pakalpojumus sniegs arī līdz 300 jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, kas nav nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET);

12.  norāda, ka Beļģija plāno īstenot piecu veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem un NEET, uz kuriem attiecas šis pieteikums: i) individuāla palīdzība darba meklēšanā, lietu pārvaldība un vispārīgas informācijas pakalpojumi, ii) apmācība un pārkvalifikācija, iii) uzņēmējdarbības veicināšana, iv) ieguldījums uzņēmumu izveidē un v) pabalsti; uzsver, ka ir jānodrošina, lai finansiālā palīdzība būtu efektīva un mērķtiecīga;

13.  atzinīgi vērtē lēmumu piedāvāt kursus, kas ir izstrādāti tā, lai tie atbilstu CATCH plānā(5) izklāstītajām Šarlruā attīstības priorioritēm;

14.  pauž gandarījumu par to, ka ienākumu atbalsta pasākumi veidos 13,68 % no visa individualizēto pasākumu kopuma, kas ir ievērojami mazāk nekā EGF regulā paredzētais maksimālais apjoms — 35 %, un ka šo darbību priekšnoteikums ir personu, kurām paredzēts atbalsts, aktīva līdzdalība darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

15.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums tika izstrādāts, apspriežoties ar darba grupu, kurā piedalījās Valonijas Publiskais nodarbinātības dienests, investīciju fonds SOGEPA, arodbiedrību pārstāvji un citi sociālie partneri; aicina Beļģiju un Valonijas iestādes aktīvi piedalīties šajā procesā;

16.  atgādina 2016. gada 5. oktobra rezolūciju par nepieciešamību pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu “Caterpillar” un “Alstom” lietas, par kuru tika nobalsots ar lielu balsu vairākumu un kurā aicināts Eiropā izvērst patiesu rūpniecības politiku, kas būtu jo īpaši balstīta uz pētniecību, izstrādi un inovāciju, bet uzsver arī to, ka ir svarīgi aizsargāt Savienības rūpniecību pret negodīgu tirdzniecības praksi trešās valstīs;

17.  norāda, ka Beļģijas iestādes ir apliecinājušas, ka ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, ka tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana un ka tās papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

18.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

19.  uzsver, ka 2018. gada 15. martā tikai 591 no atlaistajiem darbiniekiem bija atraduši darbu; tādēļ uzstāj, ka EGF intervences perioda beigās jāveic analīze, lai novērtētu būtu jāizmanto papildu reintegrācijas atbalsts; pauž nožēlu par to, ka pēc iepriekšējā lēmuma par EGF izmantošanu attiecībā uz šo uzņēmumu (EGF/2014/011) ir relatīvi neliels procents no atbalsta saņēmējiem atkal atrada darbu; cer, ka pašreizējā priekšlikumā šī pieredze tiks ņemta vērā;

20.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

21.  aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos mudināt valstu iestādes sniegt sīkākas ziņas par nozarēm, kurās ir izaugsmes iespējas un kurās tādēļ, iespējams, tiks pieņemti jauni darbinieki, kā arī vākt pamatotus datus par EGF finansējuma ietekmi, cita starpā uz darbvietu kvalitāti, un par reintegrācijas līmeni, kas sasniegts ar EGF intervenci;

22.  atgādina savu aicinājumu Komisijai nodrošināt publisku piekļuvi visiem dokumentiem par EGF pieteikumiem;

23.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

24.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

25.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 11. marta Lēmums (ES) 2015/471 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Beļģijas pieteikums EGF/2014/011 BE/Caterpillar) (OV L 76, 20.3.2015., 58. lpp.).

(5)

Plan Catalysts for Charleroi (CATCH), Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi (Šarleruā katalizatora plāns (CATCH): nodarbinātības veicināšana Šarleruā reģionā), 2017. gada septembris, http://www.catch-charleroi.be/.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saistībā ar Beļģijas pieteikumu EGF/2017/010 BE/Caterpillar

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1), un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2) EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(3) 12. pantā.

(3) Beļgija 2017. gada 18. decembrī iesniedza pieteikumu par EGF izmantošanu saistībā ar darbinieku atlaišanu uzņēmumā “Caterpillar Solar Gosselines” un 5 piegādātājuzņēmumos. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu par pieteikumu tika sniegta papildu informācija. Šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā norādītajām prasībām par EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanu.

(4) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 6. panta 2. punktu Beļģija ir nolēmusi sniegt EGF līdzfinansētus individualizētus pakalpojumus arī 300 jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET).

(5) Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 4 621 616 apmērā saistībā ar Beļģijas iesniegto pieteikumu.

(6) Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 4 621 616 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no [lēmuma pieņemšanas datums](4)*.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā           Padomes vārdā

priekšsēdētājs               priekšsēdētājs

(1)

  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(4)

*    Lēmuma pieņemšanas datumu ievieto Parlaments pirms publicēšanas OV.


PASKAIDROJUMS

I.  Vispārīga informācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/2013(2) Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu — EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) ir šāda — ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II.  Beļģijas pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2017. gada 18. decembrī pieņēma priekšlikumu lēmumam izmantot EGF līdzekļus, piešķirot tos Beļģijai, lai atbalstītu to darbinieku atgriešanos darba tirgū, kuri atlaisti uzņēmumā “Caterpillar Solar Gosselies” (Caterpillar) un piecos piegādātājuzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. red. 28. nodaļā (“Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana”) klasificētā saimnieciskās darbības nozarē. Attiecīgie darbiniekus atlaidušie uzņēmumi atrodas NUTS 2. līmeņa Eno reģionā (BE32). Priekšlikums tika iesniegts Eiropas Parlamentam 2018. gada 23. martā.

Šis ir ceturtais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2018. gada budžetu, un piecpadsmitais pieteikums kopš EGF izveides, kas attiecas uz NACE 2. redakcijas 28. nodaļu (“Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana”). Tas attiecas uz 2287 atlaistiem darbiniekiem un uz EGF līdzekļu piešķiršanu Beļģijai kopumā EUR 4 621 616 apmērā.

Pieteikums tika iesniegts Komisijai 2017. gada 18. decembrī, un līdz 2018. gada 4. februārim tika sniegta papildu informācija. Komisija pabeidza tā izvērtējumu 2018. gada 23. martā un, ievērojot visus spēkā esošos EGF regulas noteikumus, ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF regulas 4. panta 1. punktā minētajiem EGF finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem.

Beļģija apgalvo, ka darbinieku atlaišana ir saistīta ar lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, kuru iemesls ir globalizācija, pasaules mēroga konkurence celtniecības un kalnrūpniecības tehnikas nozarēs un no tās izrietošā Caterpillar zaudētā tehnikas nozares tirgus daļa. Ražošana Eiropas kalnrūpniecības nozarē ir samazinājusies (no EUR 234 miljoniem 2012. gadā līdz EUR 180 miljoniem 2015. gadā), kopš 2014. gada ES-28 eksports minētajā nozarē ir ļoti stipri krities, Eiropas tērauda cena ir palielinājusies un līdz ar to arī ražošanas izmaksas tehnikai ir augstas, kas ir izraisījis darbinieku skaita samazināšanu Caterpillar Goselī ražotnē.

Atlaišana notika Eno reģionā, kur ir augsts bezdarba līmenis. Darba meklētāji Šarlruā pārsvarā ir mazkvalificēti (50,6 % nav vidējās izglītības) un 40 % ir ilgtermiņa bezdarbnieki.

Liela daļa atlaisto darbinieku ir vīrieši. Lielākā daļa no viņiem ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem, savukārt 11,51 % ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem. Līdz pat 300 no viņiem ir jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET) un ir jaunāki par 30 gadiem. EGF līdzfinansēti aktīvi darba tirgus pasākumi ir vēl jo svarīgāki, lai uzlabotu šo grupu izredzes atgriezties darba tirgū.

Atlaistajiem darbiniekiem tiks piedāvāti šādi piecu veidu pasākumi, par kuriem tiek prasīts EGF līdzfinansējums:

individuāla palīdzība darba meklēšanā, lietu pārvaldība un vispārīgas informācijas pakalpojumi: šis pasākums ietver individuālu palīdzību darba meklēšanā, piemēram, konsultācijas un profesionālo orientāciju, kā arī informācijas pakalpojumus darba ņēmējiem un NEET;

– apmācība un pārkvalifikācija tajā iekļautas arī arodmācības un turpmākas mācības darba ņēmējiem un NEET;

uzņēmējdarbības veicināšana: šis pasākums sniegs dalībniekiem uzņēmēju atbalsta sistēmu, kas paredz ciešu sadarbību ar reģionālajām iestādēm, lai atbalstītu pašnodarbinātību;

ieguldījums uzņēmumu izveidē: šis pasākums ietvers uzņēmējdarbības sākšanas dotācijas, lai veicinātu pašnodarbinātību, uzņēmējdarbības izveidi, pilna vai nepilna laika uzņēmējdarbības sākšanu;

pabalsti: tie ietver mācību pabalstus, mobilitātes pabalstus, lai atbalstītu tāda darba veikšanu, līdz kuram jāveic tālāks ceļš, izglītības atsākšanas pabalsts, darba meklēšanas pabalstus un uzņēmējdarbības pabalstus.

Komisija uzskata, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām, un neaizstāj pasīvos sociālās aizsardzības pasākumus.

Beļģijas iestādes ir sniegušas visas nepieciešamās garantijas attiecībā uz turpmāk minēto:

– piekļuvē ierosinātajām darbībām un to īstenošanā tiks ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi,

– ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz kolektīvo atlaišanu;

– uzņēmumi, kuros atlaisti darbinieki un kuri pēc tam turpinājuši veikt saimniecisko darbību, ir izpildījuši ar atlaišanu saistītos juridiskos pienākumus un pienācīgi parūpējušies par saviem darbiniekiem;

– par ierosinātajām darbībām netiks saņemts finansiālais atbalsts no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, kā arī tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana;

– ierosinātās darbības papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

– EGF finansiālais ieguldījums atbildīs Savienības procesuālajiem un materiālajiem noteikumiem par valsts atbalstu.

Beļģija ir paziņojusi Komisijai, ka valsts priekšfinansējuma vai līdzfinansējuma avots ir Valonijas nodarbinātības dienests (FOREM) un Valonijas reģions. Finansiālo ieguldījumu pārvaldīs un kontrolēs tās pašas struktūras, kuras ir atbildīgas par Eiropas Sociālo fondu (ESF).

III.  Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus no EGF rezerves (40 02 43) uz EGF budžeta pozīciju (04 04 01) kopumā EUR 4 621 616 apmērā.

Šis ir ceturtais budžeta lēmējinstitūcijai 2018. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta trialoga procedūra, kā paredzēts EGF regulas 15. panta 4. punktā.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

D(2018)16023

Jean Arthuis

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2017/010 BE/Caterpillar

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos izvērtēja EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2017/010 BE/Caterpillar un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A)  tā kā šis pieteikums ir sagatavots atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regula) 4. panta 1. punkta a) apakšpunktam un attiecas uz 2287 darbiniekiem, kas atlaisti uzņēmumā “Caterpillar – Solar Gosselines” un 5 piegādātājuzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. red. 28. nodaļā (“Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanu”) klasificētās saimnieciskās darbības nozarēs;

B)  tā kā, lai noteiktu saikni starp atlaišanas gadījumiem un globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, Beļģija norāda, ka galvenais iemesls, kādēļ tika samazināts darbinieku skaits, ir pasaules mēroga konkurence celtniecības un ieguves rūpniecības mobilās tehnikas nozarēs un no tās izrietošā Caterpillar zaudētā tehnikas nozares tirgus daļa;

C)  tā kā 92,47% no darbiniekiem, kuriem paredzēti attiecīgie pasākumi, ir vīrieši un 7,53% — sievietes; tā kā 85,34% no minētajiem darbiniekiem ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem, bet 11,51% — vecumā no 55 līdz 64 gadiem;

D)  tā kā 2014. gadā Beļģija iesniedza EGF pieteikumu par 1399 uzņēmuma darbiniekiem un šajā priekšlikumā ir iekļauti atlikušie 1997 ražotnes darbinieki.

Tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Beļģijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītie intervences kritēriji ir izpildīti un ka līdz ar to Beļģija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 4 621 616 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 7 702 694;

2.  uzsver — paredzams, ka Eno reģionā bezdarba līmenis pieaugs par 6,1 %, un darba meklētāji Šarlruā pārsvarā ir mazkvalificēti un liela daļa ir ilgtermiņa bezdarbnieki;

3.  atzinīgi vērtē lēmumu piedāvāt kursus, kas ir izstrādāti tā, lai tie atbilstu CATCH plānā(1) izklāstītajām Šarlruā attīstības priorioritēm;

4.  atzinīgi vērtē Beļģijas lēmumu saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu izstrādāt, apspriežoties ar darba grupu, kurā piedalījās Valonijas Publiskais nodarbinātības dienests, investīciju fonds SOGEPA(2), arodbiedrību pārstāvji un citi sociālie partneri.

5.  pauž gandarījumu par to, ka ienākumu atbalsta pasākumi veidos 13,68% no visa individualizēto pasākumu kopuma, kas ir mazāk nekā EGF regulā paredzētais maksimālais apmērs — 35 %, un ka šo darbību priekšnoteikums ir personu, kurām paredzēts atbalsts, aktīva līdzdalība darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

6.  norāda, ka no EGF līdzfinansētie individualizētie pakalpojumi atlaistajiem darbiniekiem ietver individuālu palīdzību darba meklēšanā, lietu pārvaldību un vispārīgas informācijas pakalpojumus, apmācību un pārkvalifikāciju, uzņēmējdarbības veicināšanu, ieguldījumu uzņēmumu izveidē un pabalstus;

7.  pauž nožēlu par to, ka pēc iepriekšējā reizes, kad EGF tika izmantots attiecībā uz šo uzņēmumu (EGF/2014/011), relatīvi neliels procents no atbalsta saņēmējiem atkal atrada darbu; cer, ka pašreizējā priekšlikumā šī pieredze tiks ņemta vērā;

8.  atzinīgi vērtē to, ka Beļģijas iestādes nolēma sniegt EGF līdzfinansētus individualizētus pakalpojumus ne tikai atlaistajiem darbiniekiem, bet arī līdz pat 300 jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET) un ir jaunāki par 30 gadiem, ņemot vērā augsto jauniešu bezdarba līmeni šajā reģionā;

9.  pauž bažas par to, ka trešo valstu uzņēmumi var būt konkurētspējīgāki par uzņēmumiem, kas darbojas ES, sakarā ar mazāk ierobežojošu regulējumu vides jomā un mazākām darbaspēka izmaksām stundā;

10.  norāda, ka Beļģijas iestādes ir apliecinājušas, ka ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, ka tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana un ka tās papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

11.  atzinīgi vērtē Beļģijas sniegto apstiprinājumu, ka EGF finansiālais ieguldījums neaizstās darbības, kas attiecīgajam uzņēmumam jāveic saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem;

12.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi.

Ar cieņu

Marita ULVSKOG

EMPL komitejas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja

(1)

  Plan CATCH, Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi (CATCH plāns: nodarbinātības veicināšana Šarleruā reģionā), 2017. gada septembris, http://www.catch-charleroi.be/.

(2)

  SOGEPA ir investīciju fonds, kas nodrošina investīciju pakalpojumus un tas papildina uzticamas un ilgtspējīgas ekonomikas uzņēmējdarbības iniciatīvas un rūpniecības projektus.


PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Jean Arthuis

Budžeta komiteja

Priekšsēdētājs

Eiropas Parlaments

Temats:  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Godātais Arthuis kungs!

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Esmu informēta par to, ka ziņojumu par turpmāk minēto priekšlikumu Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt 2018. gada 23.–24. aprīlī.

-  COM(2018)0156 ir priekšlikums piešķirt EUR 4 621 616 lielu EGF ieguldījumu 2287 darbiniekiem, kas atlaisti uzņēmumā “Caterpillar Solar Gosselies” (“Caterpillar”) un piecos piegādājuzņēmumos. Uzņēmums “Caterpillar” darbojas saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 28. nodaļā (Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana). Attiecīgie darbiniekus atlaidušie uzņēmumi atrodas NUTS 2. līmeņa Eno reģionā (BE32) Beļģijā.

Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šo priekšlikumu un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija.

Ar cieņu

Iskra MIHAYLOVA


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

24.4.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 30. aprīlisJuridisks paziņojums