Procedura : 2018/2043(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0148/2018

Teksty złożone :

A8-0148/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 03/05/2018 - 7.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0195

SPRAWOZDANIE     
PDF 646kWORD 65k
26.4.2018
PE 620.786v02-00 A8-0148/2018

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Belgię – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
  UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Belgię – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0148/2018),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami istotnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najefektywniej;

C.  mając na uwadze, że Belgia złożyła wniosek EGF/2017/010 BE/Caterpillar o przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami 2 287 pracowników w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 28 według NACE Rev. 2 (Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana) w zaliczanym do poziomu NUTS 2 regionie Hainaut (BE32) w Belgii;

D.  mając na uwadze, że wniosek jest oparty na kryterium interwencji przewidzianym w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którym wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników w czteromiesięcznym okresie odniesienia w przedsiębiorstwie działającym w państwie członkowskim, z uwzględnieniem pracowników zwolnionych przez dostawców i producentów niższego szczebla i/lub osób, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że Belgia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 4 621 616 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 7 702 694 EUR;

2.  zauważa, że belgijskie władze złożyły wniosek w dniu 18 grudnia 2017 r. oraz że po przekazaniu przez Belgię dodatkowych informacji Komisja zakończyła ocenę tego wniosku w dniu 23 marca 2018 r. i przekazała ją Parlamentowi tego samego dnia;

3.  przypomina, że jest to już drugi wniosek złożony przez Belgię w sprawie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Caterpillar, a poprzedni wniosek EGF/2014/011 BE/Caterpillar z lipca 2014 r. został rozpatrzony pozytywnie(4); zauważa, że grupa pracowników korzystających ze wsparcia w ramach tamtego wniosku nie pokrywa się z grupą pracowników objętych niniejszym wnioskiem;

4.  zauważa, że Belga twierdzi, iż zwolnienia pracowników związane są z poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją, światową konkurencją w sektorze maszyn budowlanych i górniczych, co wiąże się z utratą udziału w rynku maszyn przez przedsiębiorstwo Caterpillar; zwraca uwagę, że zwolnienia związane są z globalnym planem restrukturyzacji i ograniczenia kosztów ogłoszonym przez Caterpillar we wrześniu 2015 r.;

5.  wyraża zaniepokojenie, że w wyniku mniej restrykcyjnych przepisów w zakresie ochrony środowiska i niższych kosztów pracy przedsiębiorstwa prowadzące działalność w państwach trzecich mogą być bardziej konkurencyjne niż przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Unii;

6.  zdaje sobie sprawę ze spadku produkcji w sektorze górniczym w Europie i dramatycznego spadku eksportu UE-28 w tym sektorze od 2014 r., wzrostu europejskich cen stali i wynikających z tego wysokich kosztów produkcji maszyn, w szczególności w porównaniu z Chinami; ubolewa jednak nad tym, że przedsiębiorstwo Caterpillar Group postanowiło przenieść moce produkcyjne fabryki w Gosselies do innych zakładów produkcyjnych we Francji (Grenoble), a także poza Europę, w tym do Chin i Korei Południowej; doprowadziło to do nagłego zamknięcia zakładu w Gosselies i zwolnienia 2 300 pracowników, stawiając tysiące rodzin w dramatycznej sytuacji społecznej i ludzkiej, mimo że zakład w Gosselies był rentowny, w szczególności w następstwie inwestycji dokonanych w poprzednich latach;

7.  ubolewa, że pracownicy zakładu w Gosselies zostali poinformowani o zamknięciu zakładu w drodze zwykłego komunikatu; wyraża ubolewanie, że ta brutalna decyzja nie została podjęta w porozumieniu z władzami lokalnymi i regionalnymi; wyraża ubolewanie z powodu całkowitego braku informacji i szacunku dla pracowników i przedstawicieli związków zawodowych, którzy nie otrzymali żadnych informacji przed zamknięciem przedsiębiorstwa; podkreśla w związku z tym znaczenie lepszego informowania pracowników w Unii i konsultowania się z nimi;

8.  nalega na złagodzenie skutków społeczno-gospodarczych dla regionu Charleroi oraz na podjęcie stałych wysiłków na rzecz ożywienia gospodarczego, w szczególności przy pomocy europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

9.  przypomina, że zwolnienia w Caterpillar będą miały prawdopodobnie bardzo niekorzystny wpływ na lokalną gospodarkę; podkreśla wpływ tej decyzji na wielu pracowników zatrudnionych u dostawców i producentów znajdujących się na niższym szczeblu w łańcuchu dostaw;

10.  odnotowuje, że wniosek dotyczy 2 287 pracowników zwolnionych w przedsiębiorstwie Caterpillar i u pięciu dostawców, z których większość jest w wieku pomiędzy 30 i 54 lat; zwraca również uwagę na fakt, że ponad 11 % zwolnionych pracowników to osoby w wieku od 55 do 64 lat, które posiadają umiejętności charakterystyczne dla przemysłu wytwórczego; podkreśla, że osoby poszukujące zatrudnienia w Charleroi mają przeważnie niskie kwalifikacje (50,6 % nie ma wykształcenia średniego II stopnia), a 40 % z nich to osoby długotrwale bezrobotne (ponad 24 miesięcy); ubolewa nad faktem, że w wyniku tych zwolnień stopa bezrobocia, według publicznych służb zatrudnienia Walonii (FOREM), ma wzrosnąć w regionie Hainaut o 6,1 %; w świetle powyższego uznaje znaczenie aktywnych instrumentów rynku pracy współfinansowanych z EFG w celu zwiększenia szans powrotu tych grup na rynek pracy;

11.  z zadowoleniem przyjmuje zapewnienie zindywidualizowanych usług współfinansowanych przez EFG maksymalnie 300 młodym osobom niekształcącym się, niepracującym ani nieszkolącym się (młodzieży NEET) w wieku poniżej 30 lat;

12.  zauważa, że Belgia planuje wdrożyć pięć rodzajów środków na rzecz zwolnionych pracowników i młodzieży NEET objętych wnioskiem: (i) indywidualna pomoc w poszukiwaniu pracy, zarządzanie sprawami oraz ogólne usługi informacyjne, (ii) szkolenia i przekwalifikowanie, (iii) promowanie przedsiębiorczości, (iv) pomoc finansowa na założenie działalności gospodarczej, (v) świadczenia; podkreśla, że należy zadbać o to, by pomoc finansowa była skuteczna i ukierunkowana;

13.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję o zapewnieniu kursów szkoleniowych dopasowanych do priorytetów rozwojowych Charleroi określonych w planie CATCH(5);

14.  wyraża zadowolenie, że środki wsparcia dochodu będą stanowić 13,68 % ogólnego pakietu zindywidualizowanych środków, czyli dużo poniżej pułapu 35 % ustanowionego w rozporządzeniu w sprawie EFG, i że środki te są uzależnione od czynnego udziału beneficjentów objętych pomocą w poszukiwaniu pracy lub szkoleniach;

15.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług sporządzono w porozumieniu z grupą roboczą, która obejmuje publiczne służby zatrudnienia w Regionie Walońskim, fundusz inwestycyjny SOGEPA, przedstawicieli związków zawodowych i innych partnerów społecznych; wzywa władze belgijskie i walońskie do aktywnego udziału w tym procesie;

16.  przypomina swoją rezolucję z dnia 5 października 2016 r. w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom, przyjętą znaczną większością głosów, w której wzywa się Europę do wdrożenia prawdziwej polityki przemysłowej opartej w szczególności na badaniach, rozwoju i innowacjach, ale również podkreśla się znaczenie ochrony unijnego przemysłu przed nieuczciwymi praktykami handlowymi w państwach trzecich;

17.  zauważa, że władze Belgii przedstawiły gwarancje, iż proponowane działania nie będą objęte wsparciem finansowym w ramach innych funduszy unijnych lub instrumentów finansowych, że będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania, a działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych;

18.  ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

19.  podkreśla, że do dnia 15 marca 2018 r. jedynie 591 zwolnionych pracowników znalazło pracę; domaga się zatem przeprowadzenia analizy na koniec okresu interwencji EFG, aby ocenić, czy należy uruchomić dalszą pomoc na rzecz reintegracji; ubolewa, że poprzednia decyzja w sprawie uruchomienia EFG w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa (EGF/2014/011) umożliwiła znalezienie ponownego zatrudnienia tylko stosunkowo niskiemu odsetkowi beneficjentów; wyraża nadzieję, że obecny wniosek uwzględni te doświadczenia;

20.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać rozwój sytuacji na rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

21.  zwraca się do Komisji, by w przyszłych wnioskach wzywała organy krajowe do podawania dalszych informacji o sektorach mających potencjał wzrostu, a więc mogących zatrudniać pracowników, oraz do gromadzenia potwierdzonych danych dotyczących wpływu finansowania z EFG, w tym w odniesieniu do współczynnika reintegracji i jakości miejsc pracy uzyskanych dzięki EFG;

22.  ponownie apeluje do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pomocą z EFG;

23.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

24.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

25.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/471 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/011 BE/Caterpillar z Belgii) (Dz.U. L 76 z 20.3.2015, s. 58).

(5)

Plan CATCH, Przyspieszenie wzrostu zatrudnienia w regionie Charleroi, wrzesień 2017 r., http://www.catch-charleroi.be/.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku władz belgijskich – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 13 ,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2) Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.) zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(3).

(3) W dniu 18 grudnia 2017 r. Belgia złożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Caterpillar Solar Gosselines i u jego pięciu dostawców. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje złożone zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG określone w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013.

(4) Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 Belgia zdecydowała się na świadczenie zindywidualizowanych usług współfinansowanych przez EFG także na rzecz 300 młodych osób niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się (młodzieży NEET).

(5) Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy w wysokości 4 621 616 EUR w odpowiedzi na wniosek złożony przez Belgię.

(6) W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia EFG, niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2018 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 4 621 616 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się ją od dnia... [data przyjęcia niniejszej decyzji](4)*.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego         W imieniu Rady

Przewodniczący               Przewodniczący

(1)

  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(4)

*    Data do wstawienia przez Parlament przed publikacją w Dz.U.


UZASADNIENIE

I.  Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1) oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013(2) środki funduszu nie mogą przekraczać maksymalnej rocznej kwoty w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) w celu uruchomienia funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia wszczyna się procedurę rozmów trójstronnych.

II.  Wniosek Belgii i wniosek Komisji

Dnia 18 grudnia 2017 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Belgii w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych w przedsiębiorstwie Caterpillar Solar Gosselies (Caterpillar) oraz u pięciu dostawców prowadzących działalność w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 28 NACE Rev. 2 (Produkcja maszyn i urządzeń). Przedsiębiorstwa te dokonały zwolnień w zaliczanym do poziomu NUTS 2 regionie Hainaut (BE32) w Belgii. Wniosek ten przekazano Parlamentowi Europejskiemu w dniu 23 marca 2018 r.

Jest to czwarty wniosek rozpatrywany w ramach budżetu na 2018 r. i piętnasty w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 28 NACE Rev. 2 (Produkcja maszyn i urządzeń) od czasu utworzenia EFG. Dotyczy on 2 287 zwolnionych pracowników i uruchomienia całkowitej kwoty 4 621 616 EUR z EFG na rzecz Belgii.

Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 18 grudnia 2017 r. i uzupełniono o dodatkowe informacje do dnia 4 lutego 2018 r. Komisja sfinalizowała swoją ocenę w dniu 23 marca 2018 r. i zgodnie z wszystkimi właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EFG uznała, że wniosek spełnia warunki przekazania wkładu finansowego z EFG, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG.

Belgia twierdzi, iż zwolnienia pracowników związane są z poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją, światową konkurencją w sektorze maszyn budowlanych i górniczych, co wiąże się z utratą udziału w rynku maszyn przez przedsiębiorstwo Caterpillar. Spadek produkcji w sektorze górniczym w Europie (spadek z 234 mln EUR w 2012 r. do 180 mln EUR w 2015 r.), dramatyczny spadek eksportu UE-28 od 2014 r., wzrost europejskich cen stali i wynikające z tego wysokie koszty produkcji maszyn doprowadziły do redukcji zatrudnienia w zakładzie Caterpillar w Gosselies.

Do zwolnień doszło w regionie Hainaut, który boryka się z wysoką stopą bezrobocia. Osoby poszukujące zatrudnienia w Charleroi mają przeważnie niskie kwalifikacje (50,6 % nie ma wykształcenia średniego II stopnia), a 40 % z nich to osoby długotrwale bezrobotne.

Duża liczba zwolnionych pracowników to mężczyźni. Zdecydowana większość z nich ma od 30 do 54 lat, natomiast 11,51 % – od 55 do 64 lat. Prawie 300 zwolnionych pracowników to młode osoby niekształcące się, niepracujące ani nieszkolące się (młodzież NEET) w wieku poniżej 30 lat. Aktywne instrumenty rynku pracy współfinansowane z EFG są tym bardziej istotne dla zwiększenia szans powrotu na rynek pracy dla tych grup.

Pięć rodzajów działań, które mają być zapewniane zwolnionym pracownikom i względem których wnioskowane jest współfinansowanie z EFG, to:

– Indywidualna pomoc w poszukiwaniu pracy, zarządzanie sprawami oraz ogólne usługi informacyjne. Środki te obejmują indywidualną pomoc w poszukiwaniu pracy, taką jak doradztwo i poradnictwo zawodowe, jak również ogólnodostępne usługi informacyjne dla pracowników i młodzieży NEET.

– Szkolenie i przekwalifikowanie: Obejmuje to szkolenie zawodowe i ustawiczne kształcenie skierowane do pracowników i młodzieży NEET.

– Promowanie przedsiębiorczości: Środek ten zapewni uczestnikom system wsparcia dla przedsiębiorców, w którym przewidziano bliską współpracę z władzami regionalnymi mającą na celu wspieranie samozatrudnienia.

– Pomoc finansowa na założenie działalności gospodarczej: Środek ten zapewni dotacje na rozpoczęcie działalności, aby promować samozatrudnienie, powstawanie przedsiębiorstw oraz zakładanie i rozwój działalności gospodarczej prowadzonej w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.

– Świadczenia: Obejmują one dodatki szkoleniowe; dodatki z tytułu mobilności na dojeżdżanie do pracy znajdującej się w dalszej odległości; dodatki na powrót do edukacji; dodatek na poszukiwanie pracy; dodatek za przedsiębiorczość.

Według Komisji opisane środki stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG i nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Władze Belgii przedstawiły wszelkie niezbędne gwarancje dotyczące następujących kwestii:

– w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

– spełniono wymogi przepisów krajowych i unijnych odnoszących się do zwolnień grupowych;

– zwalniające przedsiębiorstwa, które kontynuowały działalność po dokonaniu zwolnień, wywiązały się z zobowiązań prawnych dotyczących zwolnień i odpowiednio zadbały o swoich pracowników;

– na proponowane działania nie zostanie przyznane wsparcie finansowe z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

– proponowane działania uzupełnią działania finansowane z funduszy strukturalnych;

– wkład finansowy z EFG będzie zgodny z unijnymi przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy państwa.

Belgia powiadomiła Komisję, że źródłem krajowego finansowania w formie płatności zaliczkowej lub współfinansowania krajowego są walońskie publiczne służby zatrudnienia (FOREM) oraz region Walonii. Zarządzanie wkładem finansowym i nadzór nad nim będą leżeć w gestii tych samych organów, które są odpowiedzialne za Europejski Fundusz Społeczny (EFS).

III.  Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę w wysokości 4 621 616 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) do linii budżetowej EFG (04 04 01).

Jest to czwarty wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia funduszu, przedłożony władzy budżetowej w 2018 r.

W przypadku braku porozumienia rozpoczyna się procedurę rozmów trójstronnych, przewidzianą w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z wewnętrznym porozumieniem w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy przy ocenie wniosków o wkład z funduszu.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

D(2018)16023

Sz.P. Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) dot. sprawy EGF/2017/010 BE/Caterpillar

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) i jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyły uruchomienie EFG w sprawie wniosku EGF/2017/010 BE/Caterpillar oraz przyjęły poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. W związku z powyższym komisja EMPL zgłasza kilka uwag, nie podważając jednak decyzji o przekazaniu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A)  mając na uwadze, że wniosek ten opiera się na art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (rozporządzenie w sprawie EFG) i odnosi się do 2 287 pracowników zwolnionych w przedsiębiorstwie Caterpillar – Solar Gosselies i u pięciu dostawców prowadzących działalność w sektorach gospodarki zaklasyfikowanych do działu 28 według NACE Rev. 2 (Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana);

B)  mając na uwadze, że aby ustalić związek między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją, Belgia twierdzi, że głównym powodem redukcji etatów jest światowa konkurencja w sektorze maszyn budowlanych i górniczych, co wiąże się z utratą udziału w rynku maszyn przez przedsiębiorstwo Caterpillar;

C)  mając na uwadze, że 92,47 % pracowników objętych pomocą to mężczyźni, a 7,53 % to kobiety; mając na uwadze, że 85,34 % objętych pomocą beneficjentów ma od 30 do 54 lat, a 11,51 % – od 55 do 64 lat;

D)  mając na uwadze, że w 2014 r. Belgia złożyła wniosek o przyznanie wkładu z EFG obejmujący 1 399 pracowników tego przedsiębiorstwa, a obecny wniosek obejmuje 1 997 pozostałych pracowników tego zakładu.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku Belgii:

1.  zgadza się z Komisją, że kryteria interwencji wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 zostały spełnione i że wobec tego Belgia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 4 621 616 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 7 702 694 EUR;

2.  podkreśla, że stopa bezrobocia w regionie Hainaut wzrośnie prawdopodobnie o 6,1 % oraz że osoby poszukujące pracy w Charleroi to w większości osoby o niskich kwalifikacjach, a także, że utrzymuje się wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych;

3.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję o zapewnieniu kursów szkoleniowych dopasowanych do priorytetów rozwojowych Charleroi określonych w planie CATCH(1);

4.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Belgii o sporządzeniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług w porozumieniu z grupą roboczą, która obejmuje publiczne służby zatrudnienia w Regionie Walońskim, SOGEPA(2), przedstawicieli związków zawodowych i innych partnerów społecznych;

5.  z zadowoleniem zauważa, że środki wsparcia dochodu będą stanowiły 13,68 % ogólnego pakietu zindywidualizowanych środków, znacznie poniżej maksymalnego poziomu 35 % określonego w rozporządzeniu oraz że działania te są uzależnione od czynnego zaangażowania się objętych pomocą beneficjentów w poszukiwanie pracy lub szkolenia;

6.  odnotowuje, że współfinansowane przez EFG zindywidualizowane usługi dla zwolnionych pracowników obejmują indywidualną pomoc w poszukiwaniu pracy, zarządzanie sprawami oraz ogólne usługi informacyjne, szkolenia i przekwalifikowanie, promowanie przedsiębiorczości, pomoc finansową na założenie działalności gospodarczej oraz świadczenia;

7.  ubolewa, że poprzednie uruchomienie EFG w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa (EGF/2014/011) umożliwiło znalezienie ponownego zatrudnienia tylko stosunkowo niskiemu odsetkowi beneficjentów; wyraża nadzieję, że obecny wniosek uwzględni te doświadczenia;

8.  w świetle wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodzieży w tym regionie z zadowoleniem przyjmuje decyzję o zapewnieniu zindywidualizowanych usług współfinansowanych przez EFG maksymalnie 300 młodym osobom niekształcącym się, niepracującym ani nieszkolącym się (młodzieży NEET) i będącym w wieku poniżej 30 lat;

9.  wyraża zaniepokojenie, że w wyniku mniej restrykcyjnych przepisów w zakresie ochrony środowiska i niższych kosztów pracy w przeliczeniu na godzinę przedsiębiorstwa prowadzące działalność w państwach trzecich mogą być bardziej konkurencyjne niż przedsiębiorstwa prowadzące działalność w UE;

10.  zauważa, że władze Belgii przedstawiły gwarancje, iż proponowane działania nie będą objęte wsparciem finansowym w ramach innych funduszy unijnych lub instrumentów finansowych, że będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania, a działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych;;

11.  z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie przez Belgię, że wkład finansowy z EFG nie zastąpi działań, za które na mocy prawa krajowego lub zgodnie z umowami zbiorowymi odpowiedzialne jest dane przedsiębiorstwo;

12.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

Z wyrazami szacunku

Marita ULVSKOG

Pełniąca obowiązki przewodniczącej komisji EMPL

(1)

  Plan CATCH, Przyspieszenie wzrostu zatrudnienia w regionie Charleroi, wrzesień 2017 r.

  http://www.catch-charleroi.be/

(2)

  SOGEPA jest funduszem inwestycyjnym, który świadczy usługi inwestycyjne i uczestniczy w inicjatywach dotyczących reorganizacji działalności biznesowej, opartych na wiarygodnych i trwałych projektach gospodarczych i przemysłowych.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Sz.P. Jean ARTHUIS

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

Przedmiot:   Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Szanowny Panie!

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Wnioskuję, że Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdania w tej sprawie w dniach 23-24 kwietnia 2018 r.:

-  We wniosku COM(2018)0156 przewidziano przeznaczenie z EFG środków w wysokości 4 621 616 dla 2 287 pracowników zwolnionych w przedsiębiorstwie Caterpillar Solar Gosselies (Caterpillar) oraz u pięciu dostawców. Caterpillar prowadzi działalność w sektorze gospodarki sklasyfikowanym w dziale 28 NACE Revison 2 („Produkcja maszyn i urządzeń”). Wspomniane przedsiębiorstwa dokonały zwolnień w zaliczanym do poziomu NUTS 2 regionie Hainaut (BE32) w Belgii.

Zasady dotyczące wkładów finansowych z EFG określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianej kwoty zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

24.4.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2018Informacja prawna