Postup : 2018/2043(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0148/2018

Predkladané texty :

A8-0148/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 03/05/2018 - 7.5

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0195

SPRÁVA     
PDF 581kWORD 64k
26.4.2018
PE 620.786v02-00 A8-0148/2018

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Belgicka – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
  DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Belgicka – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (3)(MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0148/2018),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorých zasiahli dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu či dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť poskytovaná dynamicky a dostupná čo najrýchlejšie a najefektívnejšie;

C.  keďže Belgicko podalo žiadosť o finančný príspevok z EGF EGF/2017/010 BE/Caterpillar v dôsledku prepúšťania v odvetví ekonomickej činnosti v rámci divízie 28 NACE Rev. 2 (Výroba strojov a zariadení) v belgickom regióne Hainaut (BE32) úrovne NUTS 2;

D.  keďže žiadosť je založená na intervenčných kritériách uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, v ktorom sa vyžaduje, aby počas referenčného obdobia štyroch mesiacov dosiahol počet prepustených pracovníkov najmenej 500 osôb v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov, ktorí boli prepustení u jeho dodávateľov a u nadväzujúcich výrobcov, a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť sa skončila;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 nariadenia o EGF sú splnené a že Belgicko má podľa uvedeného nariadenia nárok na finančný príspevok 4 621 616 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 7 702 694 EUR;

2.  konštatuje, že belgické orgány podali žiadosť 18. decembra 2017 a že na základe dodatočných informácií, ktoré poskytlo Belgicko, Komisia 23. marca 2018 dokončila svoje hodnotenie a v ten istý deň o tom informovala Parlament;

3.  pripomína, že toto je už druhá žiadosť Belgicka o finančný príspevok z EGF v súvislosti s prepúšťaním v spoločnosti Caterpillar, pričom prvá žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar bola predložená v júli 2014 a bola kladne posúdená(4); konštatuje, že podpora pracovníkov v uvedenom prípade sa neprekrýva s podporou podľa súčasnej žiadosti;

4.  poznamenáva, že Belgicko uvádza, že prepúšťanie súvisí s vážnymi zmenami v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, celosvetovej hospodárskej súťaže v stavebníctve a v baníckom priemysle a s následným znížením podielu podniku Caterpillar na strojárenskom trhu; konštatuje, že prepúšťanie súvisí s globálnym plánom reštrukturalizácie a znižovania nákladov, ktorý oznámila spoločnosť Caterpillar v septembri 2015;

5.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že v dôsledku menej prísnych právnych predpisov v oblasti životného prostredia a nižších nákladov na pracovnú silu môžu byť podniky pôsobiace v tretích krajinách konkurencieschopnejšie ako podniky, ktoré pôsobia v Únii;

6.  berie na vedomie pokles vo výrobe ťažobného priemyslu v Európe, ako aj výrazný pokles vývozu EÚ-28 v tomto odvetví od roku 2014, zvýšenie cien ocele v Európe a vysoké výrobné náklady na stroje, ktoré z toho vyplývajú, najmä v porovnaní s Čínou; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že skupina Caterpillar sa rozhodla presunúť výrobu zo závodu v Gosselies do iných výrobných jednotiek vo Francúzsku (Grenoble) a do iných mimoeurópskych závodov, napríklad do Číny a Južnej Kórei; viedlo to k náhlemu zatvoreniu závodu v Gosselies a prepusteniu 2 300 pracovníkov, čo spôsobilo tisíckam rodín sociálnu a ľudskú drámu, hoci bol závod v Gosselies ziskový, a to najmä po investíciách v predchádzajúcich rokoch;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že pracovníci v závode Gosselies boli informovaní o zatvorení podniku jednoduchým oznámením; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že toto závažné rozhodnutie nebolo vykonané v konzultácii s miestnymi a regionálnymi orgánmi; vyjadruje poľutovanie nad úplným nedostatkom informácií a rešpektu voči pracovníkom a odborovým zástupcom, ktorí pred zatvorením podniku nedostali žiadne informácie; trvá preto na tom, že je dôležité zlepšiť v Únii poskytovanie informácií a konzultácie s pracovníkmi;

8.  trvá na zmiernení sociálno-ekonomických dôsledkov pre región Charleroi a na trvalej snahe o jeho hospodárske oživenie, najmä s podporou z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

9.  pripomína, že sa očakáva, že prepúšťanie, ku ktorému došlo v podniku Caterpillar, bude mať významný negatívny vplyv na miestne hospodárstvo; zdôrazňuje, že toto rozhodnutie má vplyv na mnohých pracovníkov u dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov;

10.  konštatuje, že žiadosť sa týka 2 287 pracovníkov prepustených v spoločnosti Caterpillar a piatich dodávateľských spoločnostiach, pričom väčšina z nich je vo veku 30 až 54 rokov; poukazuje aj na skutočnosť, že 11 % prepustených pracovníkov je vo veku 55 až 64 rokov a má zručnosti špecifické pre sektor výroby; zdôrazňuje, že uchádzači o zamestnanie v Charleroi sú zväčša pracovníci s nízkou kvalifikáciou (50,6 % z nich nemá vyššie stredoškolské vzdelanie) a 40 % je dlhodobo nezamestnaných (viac ako 24 mesiacov); vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa Valónskych verejných služieb zamestnanosti (FOREM) sa očakáva, že v dôsledku prepustenia miera nezamestnanosti v regióne Hainaut vzrastie o 6,1 %; v tejto súvislosti uznáva význam aktívnych opatrení na trhu práce spolufinancovaných z EGF pre zlepšenie šance na opätovné začlenenie týchto skupín do trhu práce;

11.  víta skutočnosť, že budú poskytnuté personalizované služby spolufinancované z fondu EGF až 300 mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) a ešte nedosiahli vek 30 rokov,

12.  konštatuje, že Belgicko plánuje päť typov opatrení pre prepustených pracovníkov a osoby NEET, na ktoré sa vzťahuje táto žiadosť: i) individuálna pomoc pri hľadaní zamestnania, správa jednotlivých prípadov a všeobecné informačné služby, ii) odborná príprava a rekvalifikácia, iii) podpora podnikania, iv) príspevok na založenie podniku, v) príspevky; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby bola finančná pomoc účinná a cielená;

13.  víta rozhodnutie poskytovať kurzy odbornej prípravy zamerané na rozvoj priorít v regióne Charleroi stanovených v pláne CATCH 16(5);

14.  vyjadruje uspokojenie v súvislosti s tým, že opatrenia na podporu príjmov budú tvoriť 13,68 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je výrazne pod maximálnou hodnotou 35 % uvedenou v nariadení o EGF, a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľovej skupiny prijímateľov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

15.  víta skutočnosť, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultácii s pracovnou skupinou, do ktorej patrili aj Valónske verejné služby zamestnanosti, investičný fond SOGEPA 18, zástupcovia odborových zväzov a iných sociálnych partnerov; vyzýva belgické a valónske orgány, aby sa do tohto procesu aktívne zapojili;

16.  pripomína svoje uznesenie z 5. októbra 2016 o potrebe európskej politiky reindustrializácie vzhľadom na nedávne prípady Caterpillar a Alstom, ktoré bolo prijaté veľkou väčšinou hlasov a v ktorom sa vyžaduje, aby Európa zaviedla skutočnú priemyselnú politiku, ktorá sa bude opierať najmä o výskum, vývoj a inovácie, ale tiež zdôrazňuje, aké dôležité je chrániť priemysel Únie pred nekalými obchodnými praktikami v tretích krajinách;

17.  poznamenáva, že belgické orgány poskytli uistenie o tom, že na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov ani finančných nástrojov Únie, že sa zabráni dvojitému financovaniu a že sa budú dopĺňať s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov;

18.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

19.  zdôrazňuje, že od 15. marca 2018 si našlo prácu len 591 prepustených pracovníkov; trvá preto na tom, aby sa na konci intervenčného obdobia EGF vypracovala analýza s cieľom posúdiť, či je potrebná ďalšia pomoc na opätovné začlenenie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že predchádzajúce rozhodnutie o mobilizácii EGF týkajúce sa tejto spoločnosti ((EGF/2014/011) viedlo k relatívne nízkemu percentu prijímateľov, ktorí sa opäť zamestnali; dúfa, že súčasný návrh zohľadní tieto skúsenosti;

20.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

21.  vyzýva Komisiu, aby naliehala na vnútroštátne orgány, aby v budúcich návrhoch uvádzali podrobnejšie informácie o odvetviach, ktoré majú vyhliadky na rast, a môžu tak prípadne poskytnúť ľuďom prácu, a aby zbierala doložené údaje o dosahu financovania z EGF vrátane údajov o kvalite pracovných miest a o miere opätovného začlenenia do trhu práce dosiahnutej vďaka EGF;

22.  opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

23.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

24.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

25.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/471 z 11. marca 2015 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgicko) (Ú. v. EÚ L 76, 20.3.2015, s. 58).

(5)

Plán CATCH, Accélérer la Croissance de l’Emploi dans la Région de Charleroi (Urýchlenie rastu zamestnanosti v regióne Charleroi), september 2017, http://www.catch-charleroi.be/.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v nadväznosti na žiadosť z Belgicka – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1), a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy či z dôvodu novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im opätovne sa začleniť do trhu práce.

(2) V súlade s článkom 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(3) fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011).

(3) Dňa 18. decembra 2017 Belgicko predložilo žiadosť o mobilizáciu prostriedkov EGF v súvislosti s prepúšťaním v spoločnosti Caterpillar Solar Gosselines a jej piatich dodávateľských spoločnostiach. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4) V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sa Belgicko rozhodlo poskytnúť personalizované služby spolufinancované z EGF aj 300 mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET).

(5) Preto by sa v súvislosti so žiadosťou predloženou Belgickom mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 4 621 616 EUR.

(6) S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 4 621 616 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od [dátum jeho prijatia](4)*.

V Bruseli,

Za Európsky parlament           Za Radu

predseda               predseda

(1)

  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*    Dátum vloží Parlament pred uverejnením v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I.  Súvislosti

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013(2) fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu.

II.  Žiadosť Belgicka a návrh Komisie

Komisia prijala 18. decembra 2017 návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Belgicka s cieľom podporiť opätovné začleňovanie do trhu práce v prípade pracovníkov prepustených z podniku Caterpillar Solar Gosselies (Caterpillar) a piatich dodávateľov, ktorý pôsobia v hospodárskom sektore zaradenom podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 28 (výroba strojov a zariadení). Prepúšťanie zo strany podnikov sa týkalo regiónu na úrovni NUTS 2, región Hainaut (BE32). Tento návrh bol 23. marca 2018 postúpený Európskemu parlamentu.

Toto je štvrtá žiadosť, ktorá sa má posúdiť v rámci rozpočtu na rok 2018, a pätnásta žiadosť týkajúca sa hospodárskeho odvetvia patriaceho podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 28 (výroba strojov a zariadení) od vytvorenia EGF. Týka sa 2 287 prepustených pracovníkov a mobilizácie celkovej sumy z EGF vo výške 4 621 616 EUR v prospech Belgicka.

Žiadosť bola Komisii zaslaná 18. decembra 2017 a 4. februára 2018 bola doplnená o ďalšie informácie. Komisia dokončila svoje posúdenie 23. marca 2018 a v súlade so všetkými platnými ustanoveniami nariadenia o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF podľa článku 4 ods. 1 nariadenia o EGF.

Belgicko uvádza, že prepúšťanie súvisí s vážnymi zmenami v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, celosvetovej hospodárskej súťaže v stavebníctve a v baníckom priemysle a s následnou stratou podielu podniku Caterpillar na strojárenskom trhu. Pokles produkcie v baníckom priemysle v Európe (z 234 mil. EUR v roku 2012 na 180 miliónov EUR v roku 2015), dramatický pokles vývozu EÚ 28 od roku 2014, zvýšenie cien ocele v Európe a vysoké výrobné náklady na stroje, ktoré z toho vyplývajú, viedli k zníženiu pracovnej sily v spoločnosti Caterpillar v Gosselies.

K prepúšťaniu došlo v regióne Hainaut, ktorý čelí vysokej miere nezamestnanosti. Uchádzači o zamestnanie v Charleroi sú zväčša pracovníci s nízkou kvalifikáciou (50,6 % z nich nemá vyššie stredoškolské vzdelanie) a 40 % je dlhodobo nezamestnaných.

Veľkú časť prepustených pracovníkov tvoria muži. Väčšina z nich je vo veku od 30 do 54 rokov a 11,51 % patrí do vekovej kategórie 55 až 64 rokov. Až do 300 mladých ľudí sú nezamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) a ešte nedosiahli vek 30 rokov. Aktívne opatrenia na trhu práce spolufinancované z EGF, ktoré by zlepšili šancu týchto skupín na opätovné začlenenie do trhu práce, sú preto veľmi dôležité.

Päť typov opatrení, ktoré majú byť poskytnuté prepusteným pracovníkom a pre ktoré sa požaduje spolufinancovanie z EGF, zahŕňa:

— Individuálna pomoc pri hľadaní zamestnania, správa jednotlivých prípadov a všeobecné informačné služby. Do týchto opatrení patrí individuálna pomoc pri hľadaní zamestnania, ako je osobné a profesijné poradenstvo, ako aj otvorené informačné služby pre pracovníkov a osoby patriace do skupiny NEET.

— Odborné vzdelávanie a rekvalifikácia: Patrí sem ďalšia odborná príprava určená pracovníkom a osobám patriacim do skupiny NEET.

— Podpora podnikania: Účastníkom sa v rámci tohto opatrenia poskytne systém podpory pre podnikateľov, ktorý predpokladá úzku spoluprácu s regionálnymi orgánmi zameriavajúcimi sa na podporu samostatnej zárobkovej činnosti.

— Príspevok na založenie podniku: Toto opatrenie poskytne granty na rozbehnutie podnikateľskej činnosti určené na podporu samostatnej zárobkovej činnosti, založenia podnikateľskej činnosti a rozbehnutia a zriadenia podnikania na plný alebo polovičný úväzok.

— Príspevky: Príspevky zahŕňajú príspevky na vzdelávanie a odbornú prípravu, príspevky na mobilitu pri dlhších vzdialenostiach dochádzania, príspevky na návrat do procesu vzdelávania, príspevky na hľadanie zamestnania a príspevky na podporu podnikania.

Podľa Komisie predstavujú uvedené opatrenia aktívne opatrenia trhu práce v zmysle oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF a nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Belgické orgány poskytli všetky potrebné uistenia o tom, že:

– v prístupe k navrhovaným opatreniam a ich vykonávaniu sa budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie,

– boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ, ktoré sa týkajú hromadného prepúšťania,

– prepúšťajúce podniky, ktoré po prepúšťaní pokračujú v činnosti, si splnili právne záväzky vzťahujúce sa na prepúšťanie a primerane sa postarali o svojich pracovníkov,

– navrhované opatrenia nebudú predmetom finančnej podpory z iných fondov ani finančných nástrojov Únie a zabráni sa dvojitému financovaniu,

– navrhované opatrenia budú mať doplnkový charakter k opatreniam financovaným zo štrukturálnych fondov,

– finančný príspevok z EGF bude v súlade s procesnými a hmotnoprávnymi pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci.

Belgicko oznámilo Komisii, že zdrojom vnútroštátneho predbežného financovania alebo spolufinancovania sú valónske verejné služby zamestnanosti (FOREM) a región Valónsko. Finančný príspevok budú riadiť a kontrolovať tie isté orgány, ktoré sú zodpovedné za financovanie z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

III.  Postup

Komisia predložila s cieľom mobilizácie fondu rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 4 621 616 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF (04 04 01).

Ide o štvrtý návrh na presun prostriedkov v súvislosti s mobilizáciou fondu predložený rozpočtovému orgánu počas roka 2018.

Ak sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k posúdeniu žiadostí o poskytnutie prostriedkov z fondu.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

D(2018)16023

Pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2017/010 BE/Caterpillar

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF týkajúcu sa žiadosti EGF/2017/010 BE/Caterpillar a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré pripomienky, ktoré však nespochybňujú presun platieb.

Posúdenie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A)  keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 (nariadenie o EGF) a týka sa 2 287 pracovníkov prepustených podnikom Caterpillar – Solar Gosselies, ktorý pôsobí v hospodárskom priemysle patriacom podľa klasifikácie do divízie 28 NACE Revízia 2 (Výroba strojov a zariadení i. n.);

B)  keďže na účely preukázania súvislosti medzi prepúšťaním a vážnymi zmenami v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie Belgicko uvádza, že hlavným dôvodom zníženia počtu zamestnancov je celosvetová hospodárska súťaž v stavebníctve a v baníckom priemysle a následná strata trhového podielu podniku Caterpillar;

C)  keďže 92,47 % pracovníkov, na ktorých je zamerané toto opatrenie, sú muži a 7,53 % ženy; keďže 85,34 % cieľovej skupiny príjemcov je vo veku od 30 do 54 rokov a 11,51 % vo veku od 55 do 64 rokov;

D)  keďže v roku 2014 Belgicko podalo žiadosť EGF vzťahujúcu sa na 1 399 pracovníkov v tomto podniku a súčasný návrh sa týka zvyšných 1 997 pracovníkov závodu;

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy v súvislosti so žiadosťou Belgicka:

1.  súhlasí s Komisiou, že kritériá zásahu stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sú splnené a že Belgicko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 4 621 616 EUR podľa uvedeného nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 7 702 694 EUR;

2.  zdôrazňuje, že v regióne Hainaut sa očakáva, že miera nezamestnanosti vzrastie o 6,1 % a že uchádzači o zamestnanie v Charleroi sú zväčša nízkokvalifikovaní a je tu veľký podiel dlhodobej nezamestnanosti;

3.  víta rozhodnutie poskytovať kurzy odbornej prípravy zamerané na rozvoj priorít v regióne Charleroi stanovených v pláne CATCH 16(1);

4.  víta rozhodnutie Belgicka vypracovať koordinovaný balík personalizovaných služieb v konzultácii s pracovnou skupinou, do ktorej patrili aj Valónske verejné služby zamestnanosti, SOGEPA(2), zástupcovia odborových zväzov a iní sociálni partneri.

5.  vyjadruje spokojnosť s tým, že opatrenia na podporu príjmov budú predstavovať 13,68 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je hlboko pod maximálnou hodnotou 35 % stanovenou v uvedenom nariadení; a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou dotknutých prijímateľov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

6.  poznamenáva, že medzi personalizované služby spolufinancované z EGF pre prepustených pracovníkov patria individuálna pomoc pri hľadaní zamestnania, správa jednotlivých prípadov a všeobecné informačné služby, odborná príprava a rekvalifikácia, podpora podnikania, príspevky na začatie podnikateľskej činnosti a príspevky;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že predchádzajúca mobilizácia EGF týkajúca sa tejto spoločnosti ((EGF/2014/011) viedla k relatívne nízkemu percentu prijímateľov, ktorí sa opäť zamestnali; dúfa, že súčasný návrh zohľadní tieto skúsenosti;

8.  víta rozhodnutie o poskytnutí personalizovaných služieb spolufinancovaných z EGF až 300 mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) a ešte nedosiahli vek 30 rokov, a to s ohľadom na vysokú úroveň nezamestnanosti mladých v tomto regióne;

9.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že v dôsledku menej prísnych predpisov v oblasti životného prostredia a nižších hodinových nákladov na pracovnú silu môžu byť podniky pôsobiace v tretích krajinách konkurencieschopnejšie ako podniky, ktoré pôsobia v Únii;

10.  poznamenáva, že belgické orgány poskytli uistenie o tom, že na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov ani finančných nástrojov Únie, že sa zabráni dvojitému financovaniu a že sa budú dopĺňať s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov;

11.  víta potvrdenie Belgicka, že finančný príspevok z EGF nenahradí opatrenia, ktoré je dotknutý podnik povinný prijať podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych dohôd;

12.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

S úctou

Marita ULVSKOG

úradujúca predsedníčka výboru EMPL

(1)

  Plán CATCH, Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, september 2017.

  http://www.catch-charleroi.be/

(2)

  Sogepa je investičný fond poskytujúci investičné služby, ktorý sa podieľa na iniciatívach na reorganizáciu obchodnej činnosti založených na dôveryhodných a udržateľných hospodárskych a priemyselných projektoch.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

Vec:  Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Vážený pán Arthuis,

Výboru pre regionálny rozvoj bol postúpený návrh Komisie na rozhodnutie o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), aby k nemu zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, správa o tomto návrhu má byť prijatá vo Výbore pre rozpočet 23. – 24. apríla 2018:

-  COM(2018)0156 navrhuje príspevok z EGF vo výške 4 621 616 eur pre 2 287 pracovníkov prepustených zo spoločnosti Caterpillar Gosselies (Caterpillar) a u piatich dodávateľov daného podniku. Caterpillar pôsobí v hospodárskom odvetví zaradenom do divízie 28 NACE Revision 2 (Výroba strojov a zariadení). K prepúšťaniu v daných podnikoch došlo v belgickom regióne Hainaut (BE32) úrovne NUTS 2.

Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006.

Koordinátori výboru posúdili tento návrh a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila, že väčšina členov tohto výboru nemá žiadne námietky voči tejto mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prideleniu uvedenej sumy podľa návrhu Komisie.

S úctou

Iskra MIHAYLOVA


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

24.4.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 30. apríla 2018Právne oznámenie