Postopek : 2018/2043(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0148/2018

Predložena besedila :

A8-0148/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 03/05/2018 - 7.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0195

POROČILO     
PDF 631kWORD 59k
26.4.2018
PE 620.786v01-00 A8-0148/2018

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Belgije (EGF//2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Belgije (EGF//2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0148/2018),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična in na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način;

C.  ker je Belgija vložila vlogo EGF/2017/010 BE/Caterpillar za finančni prispevek iz ESPG po odpustitvi 2.287 presežnih delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 28 NACE po reviziji 2 (proizvodnja strojev in naprav), v belgijski regiji Hainaut (BE32) na ravni NUTS 2;

D.  ker vloga temelji na merilu za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, ki zahteva, da je v referenčnem obdobju štirih mesecev odpuščenih najmanj 500 presežnih delavcev podjetja v državi članici, vključno z delavci, ki so postali presežni pri njegovih dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni fazi, in/ali samozaposlenimi osebami, ki so opustile dejavnost;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je Belgija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 4.621.616 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 7.702.694 EUR;

2.  ugotavlja, da so belgijski organi vlogo predložili 18. decembra 2017, Komisija pa je na osnovi dodatnih informacij, ki jih je posredovala Belgija, oceno te vloge dokončala 23. marca 2018 in jo še istega dne posredovala Parlamentu;

3.  želi spomniti, da je to že druga vloga Belgije za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja v podjetju Caterpillar, saj je bila julija 2014 vložena vloga EGF/2014/011 BE/Caterpillar, ki je bila rešena pozitivno(4); ugotavlja, da delavci, ki so prejeli podporo prej, in tokratni delavci niso isti;

4.  je seznanjen s trditvijo Belgije, da je odpuščanje povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije ter s svetovno konkurenco v sektorjih gradbeništva in rudarskih strojev, zaradi česar se je zmanjšal tržni delež podjetja Caterpillar Group; ugotavlja, da je odpuščanje predvideno v načrtu za prestrukturiranje in zmanjšanje stroškov v vseh svetovnih podružnicah, ki ga je Caterpillar predstavil septembra 2015;

5.  je zaskrbljen, ker so podjetja, ki poslujejo v tretjih državah, zaradi manj strogih okoljskih predpisov in nižjih stroškov dela na uro lahko bolj konkurenčna kot tista, ki poslujejo v Uniji;

6.  se zaveda, da je proizvodnja v rudarskem sektorju v Evropi upadla, izvoz iz držav članic EU-28 v tem sektorju se je od leta 2014 korenito zmanjšal, cene evropskega jekla so narasle, posledično pa tudi proizvodni stroški za evropske stroje in naprave, zlasti v primerjavi s Kitajsko; vseeno obžaluje, da se je podjetje Caterpillar Group odločilo, da bo proizvodnjo iz obrata v Gosseliesu preselilo v druge proizvodne obrate v Franciji (Grenoble) in zunaj Evrope, med drugim na Kitajskem in v Južni Koreji; je seznanjen, da je bil obrat v Gosseliesu nepričakovano zaprt, čeprav je posloval z dobičkom, zlasti po naložbah v preteklih letih, in da je zato 2.300 delavcev postalo presežnih, kar je na tisoče družin pahnilo v socialno in človeško stisko;

7.  obžaluje, da so bili delavci v Gosseliesu o zaprtju obrata obveščeni samo z uradnim sporočilom; obžaluje, da ta nenadna odločitev ni bila sprejeta v posvetovanju z lokalnimi in regionalnimi organi; obžaluje popolno neobveščenost in nespoštovanje delavcev in predstavnikov sindikatov, ki pred zaprtjem obrata niso prejeli nobenih informacij; zato vztraja, da je treba izboljšati obveščanje delavcev v Uniji in posvetovanje z njimi;

8.  vztraja, da je treba ublažiti družbene in gospodarske posledice za regijo Charleroi in si vztrajno prizadevati za njeno gospodarsko oživitev, zlasti s sredstvi evropskih strukturnih in investicijskih skladov;

9.  opominja, da bo imelo odpuščanje presežnih delavcev podjetja Caterpillar zelo hude posledice za lokalno gospodarstvo; poudarja, da bo odločitev o zaprtju prizadela tudi številne delavce pri dobaviteljih in podjetjih v poproizvodni fazi;

10.  ugotavlja, da se vloga nanaša na 2.287 delavcev, ki so postali presežni v podjetju Caterpillar in petih dobaviteljih, večina pa jih je starih med 30 in 54 let; opozarja tudi, da je več kot 11 % odpuščenih delavcev starih med 55 in 64 let in ima veščine, specifične za proizvodni sektor; poudarja, da so iskalci zaposlitve v Charleroiju večinoma nizko usposobljeni (50,6 % jih nima višje srednje izobrazbe) in 40 % jih je dolgotrajno brezposelnih (več kot 24 mesecev); obžaluje, da naj bi se po odpustitvi teh presežnih delavcev stopnja brezposelnosti v regiji Hainaut po podatkih javnega zavoda za zaposlovanje Valonije (FOREM) zvišala za 6,1 %; glede na povedano priznava, da so aktivni ukrepi na trgu dela, ki se sofinancirajo iz ESPG, pomembni za izboljšanje možnosti za ponovno vključevanje teh skupin na trg dela;

11.  pozdravlja dejstvo, da bodo prilagojene storitve, ki se sofinancirajo iz ESPG, na voljo tudi do 300 mladim do 30. leta, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo;

12.  ugotavlja, da Belgija načrtuje pet vrst ukrepov za odpuščene delavce in mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, zajete v tej vlogi: (i) individualna pomoč pri iskanju zaposlitve, vodenje primerov in storitve splošnega obveščanja, (ii) usposabljanje in prekvalifikacija, (iii) spodbujanje podjetništva, (iv) prispevek za ustanovitev podjetja in (v) nadomestila; poudarja, da je treba zagotoviti, da bo finančna pomoč učinkovita in osredotočena;

13.  pozdravlja odločitev, da bodo na voljo tečaji, namenjeni uresničitvi prednostnih nalog razvoja Charleroija iz načrta CATCH(5);

14.  je zadovoljen, da bo za ukrepe dohodkovne podpore namenjenih 13,68 % celotnega svežnja prilagojenih ukrepov, kar je občutno nižje od praga 35 %, določenega v uredbi o ESPG, in da se ti ukrepi pogojujejo z dejavnim sodelovanjem ciljnih prejemnikov pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

15.  pozdravlja, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju z delovno skupino, v kateri so bili predstavniki javnega zavoda za zaposlovanje Valonije (FOREM), investicijskega sklada SOGEPA, sindikatov in drugih socialnih partnerjev; poziva belgijske in valonske organe, naj dejavno sodelujejo v tem procesu;

16.  spominja na svojo resolucijo z dne 5. oktobra 2016 o potrebi po evropski politiki za ponovno industrializacijo glede na nedavna primera Caterpillar in Alstom, ki je bila sprejeta z veliko večino in v kateri je Evropo pozval, naj sprejme pravo industrijsko politiko na osnovi raziskav, razvoja in inovacij, hkrati pa poudaril, da je treba industrijo Unije zaščititi pred nepoštenimi poslovnimi praksami v tretjih državah;

17.  ugotavlja, da so belgijske oblasti zagotovile, da se za predlagane ukrepe ne bo črpala finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, da se bo preprečilo dvojno financiranje in da bodo ukrepi dopolnjevali ukrepe, ki se financirajo iz strukturnih skladov;

18.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

19.  poudarja, da je do 15. marca 2018 samo 591 odpuščenih delavcev našlo novo službo; zato vztraja, da se po izteku ukrepov, ki se financirajo iz ESPG, opravi analiza in da se oceni, ali bi bilo treba uporabiti dodatno pomoč za ponovno vključevanje; obžaluje, da je bil prejšnji sklep o uporabi sredstev ESPG za to podjetje (EGF/2014/011) koristen za razmeroma majhen delež upravičencev, ki jim je uspelo znova zaposliti; upa, da bo ta predlog upošteval te izkušnje;

20.  opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnji razvoj na trgu dela in potrebne spretnosti in da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

21.  poziva Komisijo, naj nacionalnim organom naroči, naj v prihodnjih predlogih posredujejo več podrobnosti o sektorjih, ki imajo možnosti za rast in v katerih je torej verjetno, da se bodo ustvarila delovna mesta, ter naj zberejo utemeljene podatke o vplivu financiranja iz ESPG, tudi o kakovosti delovnih mest in stopnji ponovne vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo iz ESPG;

22.  ponavlja poziv Komisiji, naj javnosti omogoči dostop do vseh dokumentov, povezanih z vlogami za sredstva ESPG;

23.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

24.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

25.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

Sklep (EU) 2015/471 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2014/011 BE/Caterpillar iz Belgije) (UL L 76, 20.3.2015, str. 58).

(5)

Plan CATCH, Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, september 2017, http://www.catch-charleroi.be/.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Belgija – EGF//2017/010 BE/Caterpillar)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1), zlasti člena 15(4),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2), zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je zagotavljanje podpore delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, in samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov opustile dejavnost, ter pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2) Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(3).

(3) Belgija je 18. decembra 2017 vložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi z odpuščanjem v podjetju Caterpillar Solar Gosselies in njegovih petih dobaviteljih. Dopolnila jo je z dodatnimi informacijami, predloženimi v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG, kakor je določeno v členu 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4) V skladu s členom 6(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 je Belgija sklenila, da prilagojene storitve, sofinancirane iz ESPG, zagotovi tudi 300 mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET).

(5) Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 4.621.616 EUR za vlogo, ki jo je vložila Belgija.

(6) Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi vsota 4.621.616 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [datum njegovega sprejetja](4)*.

V Bruslju

Za Evropski parlament      Za Svet

Predsednik          Predsednik

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(4)

*    Datum vstavi Parlament pred objavo v uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

I.  Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1) in člena 15 Uredbe (ES) št. 1309/2013(2) sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II.  Vloga Belgije in predlog Komisije

Komisija je 18. decembra 2017 sprejela predlog za sklep o uporabi sredstev ESPG v korist Belgije, da bi podprla ponovno vključevanje na trg dela delavcev, ki so postali presežni v podjetju Caterpillar Solar Gosselies (v nadaljevanju: Caterpillar) in pri petih dobaviteljih, ki delujejo v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 28 NACE po reviziji 2 (proizvodnja strojev in naprav). Podjetja, v katerih so bili odpuščeni delavci, so v regiji na ravni NUTS 2 Hainaut (BE32). Komisija je Evropskemu parlamentu predlog posredovala 23. marca 2018.

To je četrta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2018, in petnajsta za gospodarski sektor, razvrščen v oddelek 28 NACE po reviziji 2 (proizvodnja strojev in naprav), od ustanovitve ESPG. Nanaša se na 2287 presežnih delavcev in zadeva uporabo skupnega zneska v višini 4.621.616 EUR iz ESPG za Belgijo.

Vloga je bila Komisiji poslana 18. decembra 2017 in dopolnjena z dodatnimi informacijami do 4. februarja 2018. Komisija je svojo oceno zaključila 23. marca 2018 in v skladu z vsemi ustreznimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za finančni prispevek iz ESPG, kot je navedeno v členu 4(1) uredbe o ESPG.

Belgija trdi, da je odpuščanje povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, svetovno konkurenco v sektorjih gradbeništva in rudarskih strojev ter posledičnim zmanjšanjem tržnega deleža podjetja Caterpillar. Zmanjšanje števila delovnih mest v Caterpillarjevem obratu v Gosseliesu je posledica zmanjšanja proizvodnje v rudarskem sektorju v Evropi (z 234 milijonov EUR leta 2012 na 180 milijonov EUR leta 2015), občutnega upada izvoza iz držav članic EU-28 od leta 2014 ter povečanja cen evropskega jekla in posledično tudi proizvodnih stroškov za evropske stroje.

Do odpuščanja je prišlo v regiji Hainaut, ki se spopada z visoko stopnjo brezposelnosti. Iskalci zaposlitve v Charleroiju so večinoma nizko usposobljeni (50,6 % jih nima višje srednje izobrazbe), 40 % pa je dolgotrajno brezposelnih.

Med presežnimi delavci so pretežno moški. Velika večina teh delavcev je stara med 30 in 54 let, 11,51 % delavcev pa med 55 in 64 let. Skoraj 300 je mlajših od 30 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo. Aktivni ukrepi na trgu dela, ki se sofinancirajo iz ESPG, so še toliko bolj pomembni za izboljšanje možnosti za ponovno vključitev teh skupin na trg dela.

Med petimi vrstami ukrepov za odpuščene delavce, za katere se zahteva sofinanciranje iz ESPG, so:

– Individualna pomoč pri iskanju zaposlitve ter individualno spremljanje in splošno informiranje. Ti ukrepi vključujejo prilagojeno pomoč pri iskanju zaposlitve, na primer svetovanje in poklicno usmerjanje, ter storitve informiranja za delavce in mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo.

– Usposabljanje in prekvalifikacija Ta sklop vključuje poklicno in nadaljnje usposabljanje, namenjeno delavcem in mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo.

- Spodbujanje podjetništva Ta ukrep bo udeležencem zagotovil sistem podpore za podjetnike, ki predvideva tesno sodelovanje z regionalnimi organi, pristojnimi za podporo pri samozaposlovanju.

– Prispevek za ustanovitev podjetja Ta ukrep bo zagotavljal nepovratna sredstva za ustanovitev podjetja za spodbujanje samozaposlovanja, začetek izvajanja poslovne dejavnosti ter vzpostavitev polnega ali nepolnega poslovanja.

– Nadomestila Ta zajemajo nadomestilo za usposabljanje, nadomestilo za mobilnost, kadar delo zahteva daljšo dnevno migracijo, nadomestilo za vrnitev v izobraževanje, nadomestilo za iskanje zaposlitve ter nadomestilo za podjetništvo.

Opisani ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG, prav tako pa ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega varstva.

Belgijski organi so predložili vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

– pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju se bosta spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije,

– upoštevane so bile zahteve iz nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju,

– podjetja, ki so po odpuščanju nadaljevala svoje dejavnosti, so izpolnila svoje pravne obveznosti v zvezi z odpuščanjem in so ustrezno poskrbela za svoje delavce,

– za predlagane ukrepe se ne bo prejela finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in preprečilo se bo dvojno financiranje,

– predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov,

– finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

Belgija je Komisijo obvestila, da sta vira nacionalnega vnaprejšnjega financiranja ali sofinanciranja Javni zavod za zaposlovanje Valonije (FOREM) in valonska regija. Finančni prispevek bodo upravljali in nadzirali isti organi, ki so odgovorni za Evropski socialni sklad (ESS).

III.  Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 4.621.616 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).

To je četrti predlog za prerazporeditev sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2018.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

D(2018)16023

Jean Arthuis

predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) v primeru EGF/2017/010 BE/Caterpillar

Spoštovani gospod predsednik,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina, odgovorna za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, sta preučila uporabo sredstev omenjenega sklada v primeru EGF/2017/010 BE/Caterpillar in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata z uporabo sredstev sklada za omenjeno vlogo. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Presoja odbora EMPL temelji na naslednjem:

A)  ker ta vloga temelji na členu 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 2287 delavcev, ki so postali presežni v podjetju Caterpillar – Solar Gosselies in pet dobaviteljev, ki delujejo v gospodarskih sektorjih, razvrščenih v oddelek 28 NACE po reviziji 2 (Proizvodnja strojev in naprav);

B)  ker Belgija, da bi dokazala povezavo med odpusti in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, trdi, da je glavni razlog za zmanjšanje števila zaposlenih svetovna konkurenca v sektorjih gradbeništva in rudarskih strojev ter posledično izguba tržnega deleža trga strojev podjetja Caterpillar;

C)  ker je 92,47 % delavcev, katerim je ukrep namenjen, moških, 7,53 % pa žensk; ker je 85,34% ciljnih upravičencev starih med 30 in 54 let, 11,51% pa med 55 in 64 let;

D)  ker je leta 2014 Belgija vložila vlogo za pomoč iz ESPG, ki zajema 1399 delavcev v tem podjetju in sedanji predlog vključuje preostalih 1997 delavcev v obratu;

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve zato poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Belgije vključi naslednje pobude:

1.  se strinja s Komisijo, da so merila za pomoč iz člena 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1309/2013 izpolnjena in da je zato Belgija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 4.621.616 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 7.702.694 EUR;

2.  poudarja, da naj bi se stopnja brezposelnosti v regiji Hainaut zvišala na 6,1 % in da so iskalci zaposlitve v Charleroiju v glavnem nizko kvalificirani ter da obstaja visoka stopnja dolgotrajne brezposelnosti;

3.  pozdravlja odločitev o ponudbi usposabljanja, načrtovanega za izpolnitev prednostnih nalog razvoja Charleroija iz načrta CATCH(1);

4.  pozdravlja odločitev Belgije, da bo umaknila usklajeni sveženj prilagojenih storitev v posvetovanju z delovno skupino, ki vključuje Javno službo za zaposlovanje Valonije, SOGEPA(2), predstavnike sindikatov in druge socialne partnerje;

5.  ugotavlja, da bo za ukrepe dohodkovne podpore namenjenih 13,68% celotnega svežnja prilagojenih ukrepov, kar je občutno nižje od praga 35 %, določenega v uredbi; ugotavlja tudi, da so ti ukrepi odvisni od dejavnega sodelovanja ciljnih prejemnikov pomoči pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

6.  ugotavlja, da prilagojene storitve za odpuščene delavce, ki se sofinancirajo iz ESPG, vključujejo individualno pomoč pri iskanju zaposlitve, vodenje primerov in storitve splošnega obveščanja, usposabljanje in prekvalifikacijo, spodbujanje podjetništva, prispevke za ustanavljanje podjetij in nadomestila;

7.  obžaluje, da je predhodna uporaba sredstev ESPG v zvezi s tem podjetjem (ESPG/2014/011) privedla do tega, da se je ponovno zaposlil sorazmerno majhen delež upravičencev; upa, da bo ta predlog upošteval te izkušnje;

8.  pozdravlja odločitev o zagotavljanju prilagojenih storitev, ki jih sofinancira ESPG, do 300 mladim, mlajšim od 30 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET), zaradi visoke stopnje brezposelnosti mladih v tej regiji;

9.  je zaskrbljen, ker so podjetja, ki poslujejo v tretjih državah, zaradi manj strogih okoljskih predpisov in nižjih stroškov dela na uro lahko bolj konkurenčna kot tista, ki poslujejo v Uniji;

10.  ugotavlja, da so belgijske oblasti predložile zagotovila, da predlagani ukrepi ne bodo prejeli finančne pomoči iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, da se bo preprečilo morebitno dvojno financiranje in da se bodo ukrepi dopolnjevali z ukrepi, financiranimi iz strukturnih skladov;

11.  pozdravlja, da je Belgija potrdila, da finančni prispevek iz ESPG ne bo nadomestil ukrepov, za katere je po nacionalnem pravu ali kolektivnih pogodbah odgovorno zadevno podjetje;

12.  opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire.

Lep pozdrav

Marita ULVSKOG

Vršilka dolžnosti predsednika odbora EMPL

(1)

Plan CATCH, Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, september 2017

http://www.catch-charleroi.be/

(2)

Sogepa je investicijski sklad, ki nudi investicijske storitve ter podpira pobude prestrukturiranja podjetij, ki temeljijo na verodostojnih in trajnostnih gospodarskih in industrijskih projektih.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

Zadeva:  Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Spoštovani g. Arthuis!

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o predlogu sklepa Komisije za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Odbor za proračun naj bi poročilo o tem predlogu sprejel 23. in 24. aprila 2018:

-  COM(2018)0156 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 4.621.616 EUR za 2287 presežnih delavcev, odpuščenih v podjetju Caterpillar Solar Gosselies (Caterpillar) ter pri petih dobaviteljih. Podjetje Caterpillar deluje v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 28 NACE Revizija 2 (Proizvodnja drugih strojev in naprav). Odpuščanja v podjetjih se nanašajo na regijo na ravni NUTS 2 Hainaut (BE32) v Belgiji.

Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem primeru ter prerazporeditvi omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.

Lep pozdrav

Iskra MIHAJLOVA


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

24.4.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Tomáš Zdechovský


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 30. april 2018Pravno obvestilo