Förfarande : 2018/2043(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0148/2018

Ingivna texter :

A8-0148/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 03/05/2018 - 7.5

Antagna texter :

P8_TA(2018)0195

BETÄNKANDE     
PDF 404kWORD 69k
26.4.2018
PE 620.786v02-00 A8-0148/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8‑0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
  MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8‑0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0156 – C8‑0125/2018),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0148/2018), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ställas till förfogande så snabbt och effektivt som möjligt.

C.  Belgien lämnade in ansökan EGF/2017/010 BE/Caterpillar för ekonomiskt stöd från fonden efter 2 287 uppsägningar inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 28 (Tillverkning av övriga maskiner) i Nuts 2-regionen Hainaut (BE32) i Belgien.

D.  Ansökan grundas på interventionskriterierna i artikel 4.1 a i förordningen om fonden, enligt vilken minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat. Detta omfattar även arbetstagare som har blivit uppsagda av underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled och/eller egenföretagare vars verksamhet har upphört.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren i artikel 4.1 i förordningen om fonden är uppfyllda och att Belgien är berättigat till ekonomiskt stöd på 4 621 616 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 7 702 694 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att de belgiska myndigheterna lämnade in ansökan den 18 december 2017 och att kommissionen, utifrån den ytterligare information som Belgien lämnade, slutförde sin bedömning den 23 mars 2018 och underrättade parlamentet samma dag.

3.  Europaparlamentet påpekar att detta är den andra ansökan från Belgien om ekonomiskt stöd från fonden i samband med uppsägningar hos Caterpillar. Ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar lämnades in i juli 2014 och ledde till ett positivt beslut(4). Parlamentet noterar att det inte finns någon överlappning mellan de arbetstagare som fått stöd via detta ärende och den aktuella ansökan.

4.  Europaparlamentet noterar att Belgien hävdar att det finns ett samband mellan uppsägningarna och de genomgripande strukturförändringarna inom världshandeln till följd av globaliseringen, den globala konkurrensen inom bygg- och gruvmaskinindustrin, och den därav följande minskningen av Caterpillargruppens andel av maskinmarknaden. Parlamentet noterar att uppsägningarna är kopplade till den globala planen för omstruktureringar och kostnadsnedskärningar som Caterpillar tillkännagav i september 2015.

5.  Europaparlamentet uttrycker oro över att till följd av mindre stränga miljöbestämmelser och lägre arbetskraftskostnader kan företag som är verksamma i tredjeländer vara mer konkurrenskraftiga än de som är verksamma i unionen.

6.  Europaparlamentet är medvetet om den minskade produktionen inom gruvsektorn i Europa och den dramatiska minskningen av exporten från EU:s 28 medlemsstater inom denna sektor sedan 2014, ökningen av de europeiska stålpriserna och de höga produktionskostnaderna för maskiner som följer härav, särskilt jämfört med Kina. Parlamentet beklagar dock att Caterpillargruppen har beslutat att omfördela de volymer som producerades i Gosselies-anläggningen till andra produktionsenheter i Frankrike (Grenoble) samt till andra anläggningar utanför Europa, bland annat Kina och Sydkorea, vilket har lett till en plötslig stängning av anläggningen i Gosselies och uppsägning av 2 300 anställda, vilket medfört att tusentals familjer hamnat i ett socialt och mänskligt drama, trots att anläggningen i Gosselies var lönsam, i synnerhet efter de investeringar som gjorts under tidigare år.

7.  Europaparlamentet beklagar att arbetstagarna vid anläggningen i Gosselies underrättades om nedläggningen av arbetsplatsen genom ett enkelt meddelande. Parlamentet beklagar att detta brutala beslut inte fattades i samråd med de lokala och regionala myndigheterna. Parlamentet beklagar den totala avsaknaden av information och respekt för arbetstagare och fackliga företrädare som inte fick någon information innan företaget lades ned. Parlamentet insisterar därför på vikten av att stärka tillhandahållandet av information till och samråd med arbetstagare i unionen.

8.  Europaparlamentet insisterar på att begränsa de socioekonomiska konsekvenserna för regionen Charleroi och att göra oförminskade ansträngningar för dess ekonomiska återhämtning, framför allt med hjälp av de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

9.  Europaparlamentet påminner om att de uppsägningar som skett i Caterpillar förväntas ha en betydande negativ inverkan på den lokala ekonomin. Parlamentet betonar vikten av beslutet för många arbetstagare hos underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled.

10.  Europaparlamentet noterar att ansökan avser 2 287 uppsagda arbetstagare vid Caterpillar och fem underleverantörer, varvid merparten är 30–54 år. Parlamentet påpekar också att mer än 11 % av de uppsagda arbetstagarna är 55–64 år och att de har färdigheter som är specifika för tillverkningsindustrin. Parlamentet understryker att de arbetssökande i Charleroi oftast är lågutbildade (50,6 % har inte någon gymnasieutbildning) och 40 % är långtidsarbetslösa (mer än 24 månader). Parlamentet beklagar att till följd av dessa uppsägningar förväntas arbetslösheten stiga med 6,1 % i regionen Hainaut, enligt den vallonska offentliga arbetsförmedlingen (Forem). Parlamentet erkänner därför vikten av aktiva arbetsmarknadsåtgärder som samfinansieras av fonden för att förbättra möjligheterna för återinträde på arbetsmarknaden för dessa grupper.

11.  Europaparlamentet välkomnar att individanpassade tjänster som samfinansieras via fonden också kommer att tillhandahållas för upp till 300 unga som varken arbetar eller studerar.

12.  Europaparlamentet noterar att Belgien planerar fem olika typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare och unga som varken arbetar eller studerar som omfattas av denna ansökan: (i) individanpassat stöd till arbetssökande, tjänster vad gäller ärendehantering och allmän information, (ii) utbildning och omskolning, (iii) främjande av företagande, (iv) starta eget-bidrag och (v) bidrag. Parlamentet betonar att det måste säkerställas att det ekonomiska stödet är effektivt och fokuserat.

13.  Europaparlamentet välkomnar beslutet att tillhandahålla kurser utformade för att passa de utvecklingsprioriteringar för Charleroi som anges i CATCH-planen(5).

14.  Europaparlamentet är tillfreds med att de inkomststödjande åtgärderna motsvarar 13,68 % av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är en bra bit under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen om fonden, och att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

15.  Europaparlamentet välkomnar att det samordnade paketet med individanpassade tjänster togs fram i samråd med en arbetsgrupp bestående av företrädare för den vallonska offentliga arbetsförmedlingen, Sogepa, företrädare för fackföreningar och andra arbetsmarknadsparter. Parlamentet uppmanar de belgiska och vallonska myndigheterna att aktivt delta i denna process.

16.  Europaparlamentet påminner mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom nyligen om sin resolution av den 5 oktober 2016 om behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik, som antogs med stor majoritet, i vilken EU uppmanas att inrätta en verklig industripolitik som framför allt bygger på forskning, utveckling och innovation, men i vilken parlamentet även understryker vikten av att skydda unionens industrin mot otillbörliga affärsmetoder i tredjeländer.

17.  Europaparlamentet noterar att de belgiska myndigheterna har intygat att de föreslagna åtgärderna inte får ekonomiskt stöd från någon annan av unionens fonder eller något annat av unionens finansieringsinstrument, att eventuell dubbelfinansiering kommer att förhindras och att de kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

18.  Europaparlamentet upprepar att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

19.  Europaparlamentet betonar att den 15 mars 2018 hade endast 591 av de uppsagda arbetstagarna hittat ett arbete. Parlamentet insisterar därför på att en analys ska genomföras i slutet av den period då insatser som stöds av fonden pågår för att bedöma om ytterligare återanpassningsstöd bör ges. Parlamentet beklagar att det tidigare beslutet om utnyttjande av fonden för detta företag (EGF/2014/011) ledde till att en relativt låg andel av stödmottagarna blev återanställda. Parlamentet hoppas att detta förslag kommer att ta hänsyn till dessa erfarenheter.

20.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vädja till nationella myndigheter om att i framtida förslag lämna mer information om de sektorer som har tillväxtpotential och därför kan förväntas anställa, och att samla in underbyggda uppgifter om effekterna av finansieringen från fonden, inbegripet om kvaliteten på sysselsättningen i fråga och hur många som kan återintegreras tack vare insatser via fonden.

22.  Europaparlamentet påminner om sin uppmaning till kommissionen om att säkra allmänhetens tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

23.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/471 av den 11 mars 2015 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar, från Belgien) (EUT L 76, 20.3.2015, s. 58).

(5)

Plan Catalysts for Charleroi (CATCH), Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, september 2017, http://www.catch-charleroi.be/.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på ansökan från Belgien – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

och av följande skäl:

(1) Målet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) är att stödja arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globalisering, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris, eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och att hjälpa dem att återintegreras på arbetsmarknaden.

(2) Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 inte överskrida 150 miljoner EUR (i 2011 års priser)(3).

(3) Den 18 december 2017 lämnade Belgien in ansökan om utnyttjande av fonden med anledning av uppsägningar hos Caterpillar Solar Gosselines och fem underleverantörer. Ansökan kompletterades med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av ekonomiskt stöd från fonden i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4) I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 har Belgien beslutat att även tillhandahålla individanpassade tjänster som samfinansieras genom fonden till 300 ungdomar som varken arbetar eller studerar.

(5) Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 4 621 616 EUR som Belgien har ansökt om.

(6) För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 4 621 616 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med den [datum för antagandet](4)*.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar         På rådets vägnar

Ordförande               Ordförande

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014-2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

* Datum ska införas av parlamentet före offentliggörandet i EUT.


MOTIVERING

I.  Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1) och artikel 15 i förordning (EU) nr 1309/2013(2) får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner EUR (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas.

II.  Ansökan från Belgien och kommissionens förslag

Den 18 december 2017 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Belgien medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda vid Caterpillar Solar Gosselies (Caterpillar) och fem underleverantörer som är verksamma inom den näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 28 (Tillverkning av övriga maskiner). Uppsägningarna vid företagen gäller Nuts 2-regionen Hainaut BE32. Förslaget översändes till Europaparlamentet den 23 mars 2018.

Detta är den fjärde ansökan som behandlas inom ramen för 2018 års budget och den femtonde inom den ekonomiska sektor som klassificeras enligt Nace rev. 2 huvudgrupp 28 (Tillverkning av övriga maskiner) sedan fonden inrättades. Ansökan avser 2 287 arbetstagare som blivit uppsagda och innebär att totalt 4 621 616 EUR ur fonden utnyttjas för Belgien.

Ansökan lämnades till kommissionen den 18 december 2017 och kompletterades med ytterligare information fram till den 4 februari 2018. Kommissionen avslutade sin bedömning den 23 mars 2018 och har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i förordningen om fonden, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden, enligt artikel 4.1 i förordningen om fonden.

Belgien hävdar att det finns det ett samband mellan uppsägningarna och de genomgripande strukturförändringarna inom världshandeln till följd av globaliseringen, den globala konkurrensen inom bygg- och gruvmaskinindustrin, och den därav följande minskningen av Caterpillars andel av maskinmarknaden. Nedgången inom gruvsektorns produktion i Europa (minskning från 234 miljoner EUR 2012 till 180 miljoner EUR 2015), den dramatiska nedgången i exporten från EU:s 28 medlemsstater sedan 2014, ökningen av de europeiska stålpriserna och de höga produktionskostnaderna för maskiner till följd därav har lett till en minskning av arbetsstyrkan vid Caterpillar-anläggningen i Gosselies.

Uppsägningarna inträffade i regionen Hainaut, som brottas med en hög arbetslöshet. De arbetssökande i Charleroi är oftast lågutbildade (50,6 % har inte genomgått gymnasieutbildning) och 40 % är långtidsarbetslösa.

Ett stort antal av de uppsagda arbetstagarna är män. De allra flesta av dem är 30–54 år och 11,51 % av dem är 55–64 år. Upp till 300 är unga under 30 år som varken arbetar eller studerar. Aktiva arbetsmarknadsåtgärder som samfinansieras av fonden är därför viktiga för att förbättra möjligheterna för återinträde på arbetsmarknaden för dessa grupper.

De fem olika åtgärder som ska tillhandahållas för uppsagda arbetstagare och för vilka samfinansiering från fonden begärs består av följande:

– Individanpassat stöd till arbetssökande, tjänster vad gäller ärendehantering och allmän information. Dessa åtgärder inbegriper skräddarsydd hjälp med att söka arbete, såsom rådgivning och yrkesvägledning, liksom öppna informationstjänster för arbetstagare och unga som varken arbetar eller studerar.

– Utbildning och omskolning: Detta omfattar yrkesutbildning och fortbildning riktad till arbetstagare och unga som varken arbetar eller studerar.

– Främjande av entreprenörskap: Denna åtgärd kommer att förse deltagarna med ett system för att stödja entreprenörer, vilket förutsätter ett nära samarbete med regionala myndigheter engagerade i att stödja egenföretagande.

– Starta eget-bidrag: Denna åtgärd går ut på att startpengar kommer att beviljas för att främja företagsverksamhet, för uppkomsten av näringsverksamhet och för att starta och etablera heltids- eller deltidsföretag.

– Bidrag: Dessa omfattar utbildningsbidrag, pendlingsbidrag för längre pendlingsavstånd, bidrag för återgång till utbildning, arbetssökarbidrag, och entreprenörskapsbidrag.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om fonden. Åtgärderna ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder.

De belgiska myndigheterna har gett alla nödvändiga garantier om att

– principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vilka som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem,

– de krav som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen är uppfyllda,

– de företag som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna och har vidtagit vederbörliga åtgärder för sina anställda,

– de föreslagna åtgärderna inte kommer att få något ekonomiskt stöd från andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer att förhindras,

– de föreslagna åtgärderna kommer att komplettera åtgärder som finansieras genom strukturfonderna,

– det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

Belgien har underrättat kommissionen om att den nationella förfinansieringen eller samfinansieringen kommer från den vallonska offentliga arbetsförmedlingen (Forem) och regionen Vallonien. Det ekonomiska stödet kommer att förvaltas och kontrolleras av samma organ som ansvarar för stödet från Europeiska socialfonden (ESF).

III.  Förfarande

För att fonden ska kunna utnyttjas har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 4 621 616 EUR från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 01).

Detta är det fjärde förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten har fått hittills under 2018.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

D(2018)16023

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2017/010 BE/Caterpillar

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att bevilja stöd från fonden för ärende EGF/2017/010 BE/Caterpillar och har antagit följande yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A)  Denna ansökan grundas på artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 (förordningen om fonden) och gäller 2 287 arbetstagare som sagts upp från Caterpillar – Solar Gosselies och fem underleverantörer som är verksamma inom de näringsgrenar som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 28 (Tillverkning av övriga maskiner).

B)  För att fastställa om det finns det ett samband mellan uppsägningarna och de genomgripande strukturförändringarna inom världshandeln till följd av globaliseringen anför Belgien att den främsta orsaken till uppsägningarna är de genomgripande strukturförändringarna inom världshandeln till följd av globaliseringen, och den därav följande minskningen av Caterpillars andel av maskinmarknaden.

C)  Av de arbetstagare som omfattas av åtgärden är 92,47 % män och 7,53 % kvinnor. Av de berörda stödmottagarna är 85,34 % mellan 30 och 54 år och 11,51 % är mellan 55 och 64 år.

D)  Belgien lämnade 2014 in en ansökan om stöd från fonden som omfattade 1 399 arbetstagare i detta företag och det aktuella förslaget omfattar de resterande 1 997 arbetstagarna vid anläggningen.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag avseende Belgiens ansökan:

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att insatskriterierna enligt artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda och att Belgien därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 4 621 616 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 7 702 694 EUR.

2.  Europaparlamentet understryker att arbetslösheten i regionen Hainauts förväntas stiga med 6,1 % och att arbetssökande i Charleroi oftast är lågutbildade och att det finns en hög andel långtidsarbetslösa.

3.  Europaparlamentet välkomnar beslutet att tillhandahålla kurser utformade för att passa de utvecklingsprioriteringar för Charleroi som anges i CATCH-planen(1).

4.  Europaparlamentet välkomnar Belgiens beslut att ta fram det samordnade paketet med individanpassade tjänster i samråd med en arbetsgrupp bestående av företrädare för den vallonska offentliga arbetsförmedlingen, Sogepa(2), företrädare för fackföreningar och andra arbetsmarknadsparter.

5.  Europaparlamentet välkomnar att de inkomststödjande åtgärderna kommer att utgöra 13,68 % av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är långt under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen och att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

6.  Europaparlamentet noterar att fondens individanpassade tjänster för uppsagda arbetstagare inkluderar individanpassat stöd till arbetssökande, tjänster vad gäller ärendehantering och allmän information, utbildning och omskolning, främjande av företagande, starta eget-bidrag och bidrag.

7.  Europaparlamentet beklagar att det tidigare utnyttjandet av fonden för detta företag (EGF/2014/011) ledde till att en relativt låg andel av stödmottagarna blev återanställda. Parlamentet hoppas att detta förslag kommer att ta hänsyn till dessa erfarenheter.

8.  Europaparlamentet välkomnar beslutet att tillhandahålla individanpassade tjänster, samfinansierade via fonden, till upp till 300 unga som varken arbetar eller studerar och som ännu inte fyllt 30 år, med tanke på den höga ungdomsarbetslösheten i regionen.

9.  Europaparlamentet uttrycker oro över att till följd av mindre stränga miljöbestämmelser och lägre arbetskraftskostnader kan företag som är verksamma i tredjeländer vara mer konkurrenskraftiga än de som är verksamma i unionen.

10.  Europaparlamentet noterar att de belgiska myndigheterna har intygat att de föreslagna åtgärderna inte får ekonomiskt stöd från någon annan av unionens fonder eller något annat av unionens finansieringsinstrument, att eventuell dubbelfinansiering kommer att förhindras och att de kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

11.  Europaparlamentet välkomnar att Belgien har bekräftat att ekonomiskt stöd från fonden inte kommer att ersätta åtgärder som det berörda företaget är skyldigt att vidta enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

12.  Europaparlamentet påminner om att i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden ska det samordnade paketet med individanpassade tjänster utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och efterfrågad kompetens, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

Med vänlig hälsning

Marita Ulvskog

Tillförordnad ordförande för EMPL

(1)

Plan CATCH, Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, september 2017 http://www.catch-charleroi.be/

(2)

Sogepa är en investeringsfond som tillhandahåller investeringstjänster och åtföljer initiativ för företagsomstruktureringar som drivs av trovärdiga och bärkraftiga ekonomiska och industriella projekt.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean ARTHUIS

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

Ärende:  Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Till ordföranden

Ett kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att ett betänkande om detta förslag ska antas av budgetutskottet den 23–24 april 2018.

-  I COM(2018)0156 föreslås ett ekonomiskt stöd på 4 621 616 EUR för 2 287 uppsagda arbetstagare vid Caterpillar Solar Gosselies (Caterpillar) och hos fem leverantörer. Caterpillar är verksamt inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 28 (Tillverkning av övriga maskiner). Uppsägningarna vid de berörda företagen gäller främst Nuts 2-regionen Hainaut (BE32) i Belgien.

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och har bett mig skriva och meddela dig att en majoritet av utskottets ledamöter inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för ett anslag på ovannämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra Mihaylova


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

24.4.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 30 april 2018Rättsligt meddelande