Процедура : 2017/0348(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0149/2018

Внесени текстове :

A8-0149/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/05/2018 - 7.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0205

ДОКЛАД     ***I
PDF 676kWORD 57k
26.4.2018
PE 618.322v02-00 A8-0149/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на диапазоните на смъртност от риболов и предпазните равнища за някои запаси от херинга в Балтийско море

(COM(2017)0774 – C8‑0446/2017 – 2017/0348(COD))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Ален Кадек

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА – ВОДЕЩА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2016/1139 по отношение на диапазоните на смъртност

от риболов и предпазните равнища за някои запаси от херинга в

Балтийско море

(COM(2017)0774 – C8‑0446/2017 – 2017/0348(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0774),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0446/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 февруари 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0149/2018),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

  Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съдържание на предложението

Една от основните цели на реформата на настоящата обща политика в областта на рибарството (ОПОР)(1) е постигането на равнище на експлоатация за максимален устойчив улов (МУУ) за всички запаси, за да се възстановят и поддържат популациите от рибните запаси на устойчиви равнища. Устойчивата експлоатация на морските биологични ресурси може да бъде реализирана по-ефективно посредством многогодишен подход към управлението на рибарството чрез приемане на многогодишни планове за управление на рибарството, които съгласно настоящата ОПОР следва да отразяват особеностите на различните риболовни дейности и на запасите. Многогодишните планове за управление следва да осигурят рамката за устойчивата експлоатация на запасите, като в тях се определят ясно сроковете и предпазните механизми в случай на непредвидена промяна в състоянието на рибните запаси.

Целевите равнища, съответстващи на целта за МУУ, следва да се изразят като научно разработен диапазон от стойностите на FМУУ, който след това да бъде определен от съзаконодателите и посочен в плана. Съветът ще приеме мерки за определянето и разпределянето на възможностите за риболов на годишна база въз основа на научните становища и по начин, който позволява постигне на целите на плана(2).

Първият многогодишен план за управление след реформата на ОПОР беше приет за региона на Балтийско море. С Регламент (ЕС) 2016/1139 беше създаден многогодишен план (по-долу „план“) за запасите от треска, херинга и цаца (по-долу „съответните запаси“) в Балтийско море. Целта на плана е да се гарантира, че експлоатацията на съответните запаси възстановява и поддържа популациите на тези запаси над нивата, на които може да се постигне МУУ. В този план се определят количествено измерими цели, т.е. диапазони на смъртност от риболов, както и референтни равнища на опазване, изразени като МУУ Btrigger и Blim. Числените стойности на посочените параметри са взети от научните становища, предоставени от Международния съвет за изследване на морето (ICES) през 2015 г.(3) Извършената през 2017 г. научна оценка показва, че съответните стойности на максималния устойчив улов за запасите от херинга в Ботническо море и в Ботническия залив са се променили.

В член 5, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/1139 е предвидено, че когато въз основа на научни становища Комисията счита, че референтните равнища на опазване, предвидени в приложение II към посочения регламент, вече не отговарят на целите на плана, тези референтни равнища могат да бъдат внесени по спешност за преразглеждане в Европейския парламент и Съвета.

Поради това Комисията предложи изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 с оглед на най-добрите и най-новите научни становища.

Резултати от консултациите със заинтересованите страни и от оценките на въздействието

Научната обосновка за изменението беше предоставена от ICES. През 2017 г. ICES извърши оценка на запасите от херинга в Ботническо море и в Ботническия залив(4). Идентифицирането на запасите беше основен въпрос, разгледан от учените – т.е. дали да се обедини оценката на двете зони или те да продължат да бъдат оценявани поотделно. Беше решено запасите да се обединят въз основа на следните съображения:

a) не съществуват убедителни биологични доказателства за обединяване или разделяне на запасите;

б) наличните данни не позволяват надеждна качествена оценка на запасите от херинга в Ботническия залив и е малко вероятно положението да се подобри в бъдеще;

в) не се очаква свръхексплоатация по отношение на по-малкия компонент запаси от херинга в Ботническия залив при сливането му с по-големия компонент запаси от херинга в Ботническо море.

В резултат на сливането на двата запаса ICES изчисли новите референтни стойности за максималния устойчив улов. Във връзка с това стойността на FМУУ възлиза на 0,21. Бяха изчислени съответните диапазони на FМУУ, което доведе до най-ниска стойност на FМУУ от 0,15 и най-висока стойност на FМУУ от 0,21. Поради вероятността биомасата на запасите да падне под предпазните равнища, най-високата стойност на FМУУ се ограничава и е равна на стойността на FМУУ, а именно 0,21. Съответните равнища на биомасата за МУУ – Btrigger и Blim бяха изчислени съответно на 283 180 и 202 272 тона.

Не беше извършена конкретна оценка на въздействието, тъй като въздействието на прилагането на концепцията за максимален устойчив улов при управлението на рибарството вече е оценено в рамките на оценката на въздействието за реформата на ОПОР. Последиците от постигането на максимален устойчив улов бяха изразени количествено като част от тази оценка на въздействието(5). Нова оценка на въздействието не би добавила нова информация към наличната от предишната оценка. Промените в съществуващия регламент съответстват на член 5, параграф 6 от него и са вследствие на научни становища. Те са от основно значение за определянето или преразглеждането, според случая, на годишните възможности за риболов за Балтийско море и правилното функциониране на новата ОПОР.

Позиция на докладчика

Докладчикът приветства настоящото законодателно предложение, което се отнася до техническо изменение на плана за управление за Балтийско море, по-конкретно на херингата от Ботническия залив.

Докладчикът предлага предложението на Комисията да бъде прието по опростена процедура в съответствие с член 50 от Правилника за дейността на Европейския парламент.

(1)

  ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.

(2)

  Работна група за многогодишните планове. Окончателен доклад, април 2014 г. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/pech/dv/taskfor/taskforce.pdf

(3)

  Становище на ICES по специално искане. Становище на ICES от 2015 г., книга 6. Искане на ЕС до ICES за предоставяне на диапазони на FМУУ за определени запаси в Северно и Балтийско море.

(4)

  ICES, 2017 г. Доклад от Семинара относно основните запаси в Балтийско море (Benchmark Workshop on Baltic Stocks (WKBALT)), 7 – 10 февруари 2017 г., Копенхаген, Дания. ICES CM 2017/ACOM:30, стр. 108.

(5)

  SEC(2011) 891.


ПРОЦЕДУРА – ВОДЕЩА КОМИСИЯ

Заглавие

Диапазони на смъртност от риболов и предпазни равнища за някои запаси от херинга в Балтийско море

Позовавания

COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD)

Дата на представяне на ЕП

18.12.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

15.1.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Alain Cadec

27.2.2018

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

24.4.2018

Разглеждане в комисия

26.2.2018

21.3.2018

24.4.2018

 

Дата на приемане

24.4.2018

 

 

 

Дата на внасяне

26.4.2018

Последно осъвременяване: 18 май 2018 г.Правна информация