Procedura : 2017/0348(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0149/2018

Teksty złożone :

A8-0149/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 29/05/2018 - 7.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0205

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 583kWORD 56k
26.4.2018
PE 618.322v02-00 A8-0149/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 w odniesieniu do przedziałów śmiertelności połowowej i poziomów ochrony w odniesieniu do niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim

(COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca: Alain Cadec

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 w odniesieniu do przedziałów śmiertelności połowowej

i poziomów ochrony w odniesieniu do niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu

Bałtyckim

(COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0774),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0446/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 lutego 2018 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8-0149/2018),

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1)

  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Treść wniosku

Jednym z głównych celów obecnej reformy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb)(1) jest osiągnięcie wskaźnika eksploatacji pozwalającego uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów (MSY) w odniesieniu do wszystkich stad w celu odbudowy i utrzymania populacji stad ryb na zrównoważonych poziomach. Zrównoważoną eksploatację żywych zasobów morza można łatwiej osiągnąć, stosując wieloletnie podejście do zarządzania rybołówstwem polegające na przyjmowaniu wieloletnich planów zarządzania rybołówstwem, które w myśl obecnej WPRyb powinny odzwierciedlać specyfikę różnych rodzajów połowów oraz stad. Wieloletnie plany zarządzania powinny dostarczać ram do celów zrównoważonej eksploatacji stad i określać wyraźne ramy czasowe i mechanizmy ochronne na wypadek nieprzewidzianych zmian w stanie stad ryb.

Cel, który odpowiada celowi MSY, należy wyrazić jako przedział wartości FMSY przedstawionych przez naukowców, który następnie zostanie ostatecznie ustalony przez współprawodawców i określony w planie. Rada ma przyjmować co roku środki dotyczące ustalania i przydziału uprawnień do połowów na podstawie opinii naukowych i w taki sposób, aby osiągnąć cele planu(2).

Pierwszy wieloletni plan zarządzania po reformie WPRyb przyjęto dla regionu Morza Bałtyckiego. W rozporządzeniu (UE) 2016/1139 ustanowiono wieloletni plan (dalej zwany „planem”) w odniesieniu do stad dorsza atlantyckiego, śledzia atlantyckiego i szprota (dalej zwanych „przedmiotowymi stadami”) w Morzu Bałtyckim. Celem planu jest zadbanie o to, by eksploatacja przedmiotowych stad doprowadziła do odtworzenia i utrzymania populacji tych stad powyżej poziomów, które mogą zapewnić MSY. W planie określono wymierne cele, tj. przedziały śmiertelności połowowej oraz punkty odniesienia do celów ochrony wyrażone jako MSY Btrigger i Blim. Wartości liczbowe wspomnianych parametrów zostały zaczerpnięte z opinii naukowych przedstawionych przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) w 2015 r.(3). Z oceny naukowej przeprowadzonej w 2017 r. wynika, że odpowiednie wartości MSY w odniesieniu do stad śledzia atlantyckiego w Morzu Botnickim i Zatoce Botnickiej uległy zmianie.

Artykuł 5 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2016/1139 stanowi, że jeżeli na podstawie opinii naukowej Komisja uzna, iż punkty odniesienia dla ochrony, określone w załączniku II do tego rozporządzenia, nie wyrażają już prawidłowo celów planu, Komisja może w trybie pilnym przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie zmiany tych punktów odniesienia do celów ochrony.

Komisja przedstawiła zatem wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia (UE) 2016/1139 w świetle najnowszej i najlepszej dostępnej wiedzy naukowej.

Wyniki konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz oceny skutków

ICES opracowała podstawę naukową dotyczącą zmiany. W 2017 r. dokonała ona oceny stad śledzia atlantyckiego w Morzu Botnickim i Zatoce Botnickiej(4). Kluczową kwestią poruszoną przez naukowców była identyfikacja stad, czyli rozstrzygnięcie, czy należy przewidzieć połączenie tych dwóch obszarów, by stanowiły przedmiot wspólnej oceny, czy nadal oceniać je oddzielnie. Zdecydowano się na połączenie stada z następujących względów:

a) nie istnieją mocne dowody biologiczne przemawiające za łączeniem stad ani za ich rozdzieleniem;

b) dostępne dane nie pozwalają na prawidłową ocenę jakości stada śledzia atlantyckiego w Zatoce Botnickiej i jest mało prawdopodobne, że sytuacja ta ulegnie poprawie w przyszłości;

c) nie ma obaw co do nadmiernej eksploatacji mniejszej części stad w Zatoce Botnickiej przy połączeniu z większą częścią stada śledzia atlantyckiego w Morzu Botnickim.

W wyniku połączenia tych dwóch stad ICES oszacowała nowe wartości odniesienia MSY. Uzyskana wartość punktu FMSY wynosi zatem 0,21. Obliczono odpowiednie przedziały FMSY i otrzymano następujący wynik: FMSY lower wynosi 0,15, a FMSY upper zaś 0,21. Ze względu na prawdopodobieństwo, że biomasa spadnie poniżej poziomów ochrony, wartość FMSY upper zostaje zatem ograniczona do wartości punktu FMSY i wynosi 0,21. Obliczone odnośne poziomy biomasy MSY Btrigger oraz Blim wynoszą odpowiednio 283 180 i 202 272 ton.

Nie przeprowadzono oddzielnej oceny skutków, ponieważ skutki zastosowania pojęcia MSY do zarządzania rybołówstwem zostały już ocenione w ramach oceny skutków dotyczącej reformy WPRyb. W ramach tej oceny skutków(5) określono ilościowo skutki osiągnięcia MSY. Przeprowadzenie nowej oceny skutków nie dostarczyłoby dodatkowych danych w stosunku do informacji już dostępnych dzięki poprzedniej ocenie. Zmiany wprowadzone do obowiązującego rozporządzenia są zgodne z jego art. 5 ust. 6 oraz opierają się na opiniach naukowych. Są one niezbędne do ustalenia lub zmiany, w odpowiednich przypadkach, rocznych możliwości połowowych w odniesieniu do Morza Bałtyckiego, a także do właściwego funkcjonowania nowej WPRyb.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem ten wniosek ustawodawczy, który przewiduje zmianę techniczną planu zarządzania dotyczącego Morza Bałtyckiego, a dokładniej stad śledzia w Zatoce Botnickiej.

Sprawozdawca proponuje, by przyjąć wniosek Komisji w drodze procedury uproszczonej, zgodnie z art. 50 Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

(1)

  Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22.

(2)

  Grupa zadaniowa ds. ustalania planów wieloletnich. Sprawozdanie końcowe, kwiecień 2014 r. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/pech/dv/taskfor/taskforce.pdf

(3)

  Opinia ICES wydana na specjalny wniosek: Opinia ICES 2015, księga 6. UE zwróciła się do ICES o przedstawienie przedziałów FMSY dla wybranych stad z Morza Północnego i Morza Bałtyckiego.

(4)

  ICES, 2017 r. „Sprawozdanie z warsztatów na temat wartości odniesienia dotyczących stad bałtyckich (WKBALT)”, 7–10 lutego 2017 r., Kopenhaga, Dania. CIEM CM 2017/ACOM:30, 108 s.

(5)

  SEC(2011) 891.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Przedziały śmiertelności połowowej i poziomy ochrony w odniesieniu do niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim

Odsyłacze

COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD)

Data przedstawienia w PE

18.12.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

15.1.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Alain Cadec

27.2.2018

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

24.4.2018

Rozpatrzenie w komisji

26.2.2018

21.3.2018

24.4.2018

 

Data przyjęcia

24.4.2018

 

 

 

Data złożenia

26.4.2018

Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2018Informacja prawna