Procedure : 2016/0411(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0150/2018

Indgivne tekster :

A8-0150/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/11/2018 - 8.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0473

BETÆNKNING     ***I
PDF 465kWORD 77k
24.4.2018
PE 606.192v02-00 A8-0150/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

(COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Claudia Țapardel

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

(COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0818),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0531/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 5. juli 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0150/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  I betragtning af at Kommissionen i øjeblikket er ved at evaluere forordning (EF) nr. 1008/2008, herunder dens bestemmelser om wet-lease og disses mulige indvirkning på arbejdstagere og forbrugere, noget som på et senere tidspunkt kan føre til en generel revision af forordning (EF) nr. 1008/2008, bør nærværende ændring begrænses til at bringe forordningen i overensstemmelse med ovennævnte internationale forpligtelser.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Forordning (EF) nr. 1008/2008

Artikel 13 – stk. 3 – litra b – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

en af følgende betingelser er opfyldt, medmindre andet er fastsat i en international aftale, som Unionen har indgået.

b) en af følgende betingelser er opfyldt, medmindre andet er fastsat i en international aftale om wet-leasing, som Unionen har undertegnet, og som bygger på en eksisterende lufttransportaftale undertegnet inden den 1. januar 2008:

(1)

  EUT C 345 af 13.10.2017, s. 126.


BEGRUNDELSE

Wet leasing, et vigtigt redskab for vækst i den europæiske luftfartssektor

Oprettelsen af EU's indre luftfartsmarked for 25 år siden førte til en betydelig stigning i antallet af flyrejser og har omdannet sektoren til en central drivkraft for økonomisk vækst ved at skabe arbejdspladser, fremme handel og gøre det muligt for folk at bevæge sig frit mellem et stigende antal destinationer til en lavere pris. Wet lease-luftfartøjer kan i denne forbindelse være et redskab til at skabe og fastholde væksten i EU's luftfartssektor og være helt afgørende i moderne drift som en måde, hvorpå et luftfartsselskab kan tilvejebringe fleksibel kapacitet til dækning af specifikke driftsmæssige eller sæsonbetonede behov af kortere varighed.

Wet leasing anvendes af luftfartsselskaberne af en række årsager, herunder som svar på personalemangel, af uddannelsesmæssige årsager og når et fly får startforbud af tekniske årsager, for blot at nævne nogle få.

Ordførerens holdning

Kommissionen foreslår at ændre artikel 13, stk. 3, litra b), i forordning nr. 1008/2008 og åbne mulighed for at ophæve de restriktive betingelser, der gælder i forbindelse med wet leasing-aftaler for luftfartøjer, som er registreret i et tredjeland, når en specifik wet leasing-ordning er blevet inkluderet i en international aftale, som Unionen har indgået. Kommissionens forslag er særdeles kort og er blevet fremlagt som værende af rent "teknisk" art med den begrundelse, at hensigten udelukkende var at sikre juridisk overensstemmelse mellem EU's lovgivning og gældende internationale aftaler.

Selv om dette i teorien er rigtigt, kan ændringen ikke desto mindre have vidtrækkende konsekvenser for EU's luftfartsmarked, især hvad angår sociale standarder og passagerrettigheder. Den kunne – alt afhængigt af, hvad der er blevet forhandlet – føre til, at EU-markedet åbnes for ubegrænset wet leasing af luftfartøjer, som er registreret i tredjelande. På langt sigt kunne det ske, at tidsbegrænsningerne og sæsonkriteriet opgives, så wet lease bliver en fast bestanddel af luftfartsselskabernes forretningsmodel. I praksis kunne dette medføre, at vækst kun er mulig, hvis der anvendes luftfartøjer og besætninger fra tredjelande, hvilket vil være til skade for vore medlemsstater, men også have en potentielt negativ indvirkning på serviceniveauet for passagerne og sænke de ansattes sociale standarder. Samtidig kan ubegrænsede wet leasing-aftaler føre til oprettelse af "virtuelle" EU-luftfartsselskaber, der opererer under tredjelandes luftfartscertifikat og permanent outsourcer driften.

Ordføreren mener af de nævnte grunde, at wet leasing i princippet fortsat skal være en undtagelse og have midlertidig karakter. Wet leasing bør hverken have en negativ indvirkning på den normale funktion af EU's luftfartsmarked eller være et middel til at omgå de forpligtelser, der påhviler indehavere af EU-luftfartscertifikater.

Udkastet til betænkning tilsigter derfor at finde den rette balance mellem behovet for at give EU tilstrækkelig fleksibilitet ved forhandlinger om internationale aftaler og opretholdelsen af vore grundlæggende rettigheder og principper i alle tilfælde.

Det er ikke nemt at finde denne gyldne middelvej, men ordføreren finder ikke desto mindre, at det er den rette tilgang, hvis man skal handle i overensstemmelse med EU's langvarige politik og ånd for så vidt angår wet leasing af luftfartøjer registreret i tredjelande, som står beskrevet meget klart i betragtning 8 til forordning (EU) nr. 1008/2008:

"For at undgå overdreven brug af aftaler om leasing af luftfartøjer registreret i tredjelande, navnlig wet lease, bør denne mulighed kun undtagelsesvis tillades, f.eks. når der er mangel på egnede luftfartøjer på fællesskabsmarkedet, og desuden bør tilladelsen begrænses tidsmæssigt, og sikkerhedsnormer svarende til sikkerhedsreglerne i fællesskabslovgivningen og den nationale lovgivning bør være opfyldt."

***

I dag gælder der en 7 + 7-månedersperiode i forbindelse med wet leasing af luftfartøjer, som er registreret i tredjelande, og ordføreren foreslår at give mulighed for en undtagelse fra denne generelle regel om 7 + 7 måneder, forudsat at wet lease-driften fortsætter med at være ekstraordinær, også efter perioden på 7 + 7 måneder er udløbet. Denne fortsatte ekstraordinære karakter skal efterprøves af den kompetente myndighed i medlemsstaten. Dette vil i praksis betyde, at myndigheden kan beslutte at tillade luftfartsselskabet at lease et luftfartøj med besætning fra tredjelande i en periode på mere end 14 på hinanden følgende måneder, dersom følgende tre betingelser er opfyldt:

– For det første skal der allerede eksistere en lufttransportaftale mellem EU og det pågældende tredjeland, og wet leasing-aftalen heri skal udtrykkeligt åbne mulighed for gensidig fjernelse af de restriktioner, der aktuelt gælder i henhold til den lovgivning, der finder anvendelse i forbindelse med leasing. Det vil både for EU og tredjelandet være nødvendigt at tilpasse deres respektive love og forskrifter for at give aftalen om wet leasing virkning, og der skal i den forbindelse tages behørigt hensyn til sociale og arbejdsmæssige vilkår samt passagerrettigheder.

– For det andet bør den kompetente myndighed bevilge en fornyelse/forlængelse af en leasinggodkendelse, hvis det er blevet godtgjort, at wet leasing-operationerne mellem EU og tredjelandsluftfartsselskaberne i den indledende 14-månedersperiode er foregået på grundlag af faktisk gensidighed for så vidt angår lige muligheder for markedsadgang, hvis der ikke kunne påvises nogen forringelse af sikkerheden og de sociale standarder, og såfremt passagerrettighederne er sammenlignelige med dem, der gælder i EU.

– For det tredje skal den kompetente myndighed sikre sig, at de sociale og økonomiske betingelser i EU og det pågældende tredjeland er sammenlignelige, og at der allerede består en meget høj grad af lovgivningsmæssigt samarbejde på områder såsom luftfartssikkerhed, konkurrence, sociale rettigheder og miljø- og forbrugerbeskyttelse. Dette er et grundlæggende krav for at sikre, at EU-luftfartsselskaber, der anvender wet leasing-aftaler under luftfartscertifikater, som er udstedt af tredjelande, altid gennemfører standarder, der svarer til dem, der anvendes i EU. Dette vil også bidrage til at forhindre eventuelle negative bivirkninger ved aftalen, navnlig markedsforvridninger, illoyal konkurrence og social dumping.

Ordføreren vil gerne gentage, at hun forstår behovet for at udvide muligheden for wet leasing i forhold til, hvad EU-lovgivningen i øjeblikket tillader, men at denne tekst ikke på nogen måde må rokke ved europæiske sociale og miljømæssige standarder eller ved passagerrettigheder og sikkerhedsmæssige forpligtelser.

Videre skridt

Som det også fremgår af meddelelsen "Et åbent og sammenkoblet Europa", som Kommissionen offentliggjorde i juni 2017, er den europæiske luftfartssektor i færd med at undergå betydelige ændringer, og for at den kan forblive konkurrencedygtig på globalt plan og gribe de muligheder, som åbningen af markederne giver, er der behov for politiske tiltag straks.

Af meddelelsen fremgår det generelt, at Den Europæiske Union har behov for at fremme vækst, men samtidig skal opretholde de højeste standarder med hensyn til sociale vilkår, arbejdsvilkår og passagerrettigheder. Offentlige serviceforpligtelser og reglerne om ejerskab af og kontrol med luftfartsselskaber er blot nogle af de emner, der forventes at blive taget op i den nærmeste fremtid.

Ordføreren mener i lyset af alt dette, at Kommissionen inden for en passende periode bør fremlægge en fuldstændig revision af forordning nr. 1008/2008 på grundlag af en konsekvensanalyse, som skal udpege de politiske instrumenter, der er nødvendige for succes i den europæiske luftfartssektor.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Referencer

COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)

Dato for høring af EP

21.12.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

19.1.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Claudia Țapardel

27.3.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

27.2.2018

12.4.2018

 

 

Dato for vedtagelse

25.4.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

22

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Peter Kouroumbashev, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Anna Hedh, Jeroen Lenaers, Mylène Troszczynski

Dato for indgivelse

27.4.2018


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

25

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Peter Lundgren

PPE

Georges Bach, Markus Ferber, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jeroen Lenaers, Renaud Muselier, Ramona Nicole Mănescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

22

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Peter Kouroumbashev, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, István Ujhelyi, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Tegnforklaring:

+  :  for

–  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 18. maj 2018Juridisk meddelelse