Menettely : 2016/0411(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0150/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0150/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/11/2018 - 8.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0473

MIETINTÖ     ***I
PDF 376kWORD 82k
27.4.2018
PE 606.192v02-00 A8-0150/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta

(COM(2016)0818 – C8‑0531/2016 – 2016/0411(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Claudia Țapardel

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta

(COM(2016)0818 – C8‑0531/2016 – 2016/0411(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0818),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0531/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 5. heinäkuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0150/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Koska komissio arvioi parhaillaan asetusta (EY) N:o 1008/2008 sekä sen miehistöineen tapahtuvaa vuokrausta koskevia säännöksiä ja niiden mahdollista vaikutusta työntekijöihin ja kuluttajiin, mikä voi aikanaan johtaa asetuksen (EY) N:o 1008/2008 yleiseen tarkistamiseen, tämä tarkistus olisi rajoitettava asetuksen yhdenmukaistamiseen edellä kuvattujen kansainvälisten velvoitteiden kanssa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1008/2008

13 artikla – 3 kohta – b alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

”jokin seuraavista ehdoista täyttyy, paitsi jos unionin tekemässä kansainvälisessä sopimuksessa toisin määrätään:”

b) ”jokin seuraavista ehdoista täyttyy, paitsi jos unionin allekirjoittamassa ja ennen 1 päivää tammikuuta 2008 allekirjoitettuun voimassa olevaan lentoliikennesopimukseen perustuvassa kansainvälisessä miehistöineen tapahtuvaa vuokrausta koskevassa sopimuksessa toisin määrätään:”

(1)

EUVL C 345, 13.10.2017, s. 126.


PERUSTELUT

Miehistöineen vuokraaminen, Euroopan ilmailualan kasvun tärkeä väline

EU:n ilmailualan sisämarkkinoiden luominen 25 vuotta sitten johti lentomatkailun merkittävään kasvuun ja on tehnyt ilmailualasta talouskasvun keskeisen vauhdittajan, joka luo työpaikkoja, helpottaa kaupankäyntiä ja mahdollistaa ihmisten vapaan liikkumisen alhaisemmilla kustannuksilla jatkuvasti kasvavaan määrään kohteita. Tässä tarkoituksessa ilma-alusten vuokraaminen miehistöineen voi toimia EU:n ilmailualan kasvun luomisen ja ylläpitämisen välineenä, ja se on ehdottoman välttämätöntä nykyaikaisissa toiminnoissa, sillä sen avulla lentoyhtiön toimintaan voidaan tuoda kapasiteetin joustoa tiettyjen kestoltaan rajallisten toiminnallisten tai kausittaisten tarpeiden tyydyttämiseksi.

Lentoyhtiöt käyttävät miehistöineen vuokraamista monista erilaisista syistä, joita ovat esimerkiksi henkilöstöpula, koulutuskysymykset ja ilma-aluksen joutuminen lentokieltoon teknisten ongelmien vuoksi.

Esittelijän kanta

Komissio ehdottaa tarkistusta asetuksen N:o 1008/2008 13 artiklan 3 kohdan b alakohtaan ja sen mahdollisuuden avaamista, että kolmannessa maassa rekisteröityjen ilma-alusten miehistöineen vuokrausta koskeviin sopimuksiin sovellettavia rajoittavia ehtoja voidaan poistaa, jos erityinen järjestely ilma-aluksen vuokraamiseksi miehistöineen on sisällytetty unionin tekemään kansainväliseen sopimukseen. Komission ehdotus on erittäin lyhyt ja se on esitetty pelkästään ”teknisenä” kysymyksenä sillä perusteella, että sillä vain varmistettaisiin oikeudellinen johdonmukaisuus EU:n lainsäädännön ja voimassa olevien kansainvälisten sopimusten välillä.

Vaikka tämä on teoriassa totta, muutoksella voisi kuitenkin olla laajoja heijastusvaikutuksia Euroopan ilmailumarkkinoilla, erityisesti sosiaalisten normien ja matkustajien oikeuksien osalta. Se voisi johtaa EU:n markkinoiden avaamiseen kolmannessa maassa rekisteröityjen ilma-alusten rajoittamattomalle miehistöineen vuokraamiselle riippuen siitä, mitä on neuvoteltu. Pitkällä aikavälillä aikarajoituksista ja kausiluonteisuudesta saatettaisiin luopua ja miehistöineen vuokraamisesta voisi tulla lentoyhtiöiden liiketoimintamallien pysyvä osa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa, että kasvu voitaisiin tyydyttää ainoastaan hankkimalla ilma-aluksia ja miehistöä kolmansista maista, mikä koituisi EU:n jäsenvaltioiden vahingoksi ja voisi lisäksi vaikuttaa kielteisesti matkustajille tarjottavien palvelujen laatuun ja heikentää työntekijöitä koskevia sosiaalisia normeja. Samalla miehistöineen vuokrausta koskevien sopimusten rajoittamattomuus voisi synnyttää kolmansien maiden lentoyhtiöiden lentotoimintaluvilla toimivia ”näennäisiä EU:n lentoyhtiöitä”, jotka ovat ulkoistaneet toimintansa pysyvästi.

Näistä syistä esittelijä katsoo, että miehistöineen vuokraamisen olisi periaatteessa jatkossakin oltava poikkeuksellista ja väliaikaista. Sillä ei saisi olla kielteistä vaikutusta EU:n ilmailumarkkinoiden normaaliin toimintaan eikä se saisi tarjota keinoa kiertää EU:n lentotoimintaluvan haltijoiden velvoitteita.

Tämän vuoksi mietinnössä on tarkoituksena tasapainottaa oikealla tavalla tarve antaa EU:lle riittävästi joustavuutta sen neuvotellessa kansainvälisistä sopimuksista ja samalla säilyttää olennaiset EU:n oikeudet ja periaatteet kaikissa tapauksissa.

Ei kuitenkaan ole helppoa löytää sitä kapeaa polkua, jolla tämä tasapaino toteutuu, mutta esittelijä katsoo, että on oikein toimia näin, jotta noudatetaan kolmansien maiden ilma-alusten vuokraamista miehistöineen koskevaa EU:n pitkäaikaista toimintalinjaa ja sen henkeä, koska se on hyvin kuvattu EU:n asetuksen 1008/2008 johdanto-osan 8 kappaleessa:

”Jotta vältetään liiallinen turvautuminen kolmansissa maissa rekisteröityjen ilma-alusten vuokrasopimuksiin, erityisesti ilma-alusten vuokraukseen miehistöineen, nämä mahdollisuudet tulisi sallia ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa, esimerkiksi jos sopivaa ilma-alusta ei ole saatavilla yhteisön markkinoilla, ja vuokrasopimusten olisi oltava ajallisesti tiukasti rajattuja ja yhteisön ja kansalliseen lainsäädäntöön sisältyviä turvallisuussääntöjä vastaavia turvallisuusnormeja olisi noudatettava.”

***

Tällä hetkellä kolmannessa maassa rekisteröidyn ilma-aluksen miehistöineen vuokraamiseen sovelletaan 7 + 7 kuukauden ajanjaksoa, ja esittelijä ehdottaa, että tästä yleisestä 7 + 7 kuukauden säännöstä voidaan poiketa edellyttäen, että miehistöineen vuokraamisen toimenpide on edelleen poikkeuksellinen senkin jälkeen, kun 7 + 7 kuukauden ajanjakso on päättynyt. Toimivaltaisen jäsenvaltion viranomaisen on edelleen varmennettava tämä jatkuva poikkeuksellisuus. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että viranomainen voi päättää sallia sen, että lentoyhtiö vuokraa ilma-alusta miehistöineen kolmansista maista pidempään kuin 14 peräkkäisen kuukauden ajan, jos seuraavat kolme vaatimusta täyttyvät:

– Ensiksikin EU:n ja asianomaisen kolmannen maan välillä on jo oltava lentoliikennesopimus (Air Transport Agreement, ATA) ja siihen sisältyvässä miehistöineen vuokrausta koskevassa sopimuksessa on oltava nimenomaisesti määräyksiä niiden rajoitusten vastavuoroisesta poistamisesta, jotka sisältyvät leasing-toimintaan sovellettavaan nykyiseen lainsäädäntöön. Sekä EU:n että asianomaisen kolmannen maan on mukautettava lakejaan ja asetuksiaan pannakseen miehistöineen vuokrausta koskevan sopimuksen täytäntöön, ja erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sosiaalisiin olosuhteisiin ja työehtoihin sekä matkustajien oikeuksiin.

– Toiseksi toimivaltaisen viranomaisen olisi uusittava vuokraamista koskeva lupa tai jatkettava sitä, jos on osoitettu, että ensimmäisen 14 kuukauden jakson aikana EU:n ja kolmansien maiden lentoyhtiöiden välisiä miehistöineen vuokraamiseen liittyviä toimia toteutettiin tosiasiallisen vastavuoroisuuden pohjalta yhtäläisten markkinoille pääsyn mahdollisuuksien osalta, ettei ollut näyttöä turvallisuuden ja sosiaalisten normien heikentymisestä ja että matkustajien oikeudet vastaavat EU:ssa sovellettavia oikeuksia.

–Kolmanneksi toimivaltaisen viranomaisen on varmennettava, että sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet EU:ssa ja asianomaisessa kolmannessa maassa ovat vertailukelpoiset ja että ne ovat jo aikaansaaneet hyvin pitkälle menevää yhteistyötä sellaisilla sääntelyn aloilla kuten lentoturvallisuus, kilpailu sekä sosiaalinen suojelu, ympäristönsuojelu ja kuluttajansuoja. Tämä on olennainen vaatimus sen varmistamiseksi, että EU:n lentoyhtiöt, jotka harjoittavat toimintaa kolmansien maiden lentotoimintaluvan alaisten miehistöineen vuokrausta koskevien sopimusten puitteissa, täyttävät aina sellaiset normit, jotka vastaavat unionissa noudatettavia normeja. Tämä auttaa myös estämään sopimuksen mahdollisia sivuvaikutuksia, erityisesti markkinoiden vääristymiä ja vilpillistä kilpailua sekä sosiaalista polkumyyntiä.

Esittelijä haluaisi muistuttaa, että vaikka hän ymmärtää tarpeen laajentaa miehistöineen vuokraamisen mahdollisuuksia yli nykyisten EU:n lainsäädännön sallimien rajojen, tämä teksti ei kuitenkaan saisi millään tavoin vaikuttaa unionin sosiaali- ja ympäristönormeihin tai matkustajien oikeuksiin ja turvallisuutta koskeviin velvoitteisiin.

Jatkotoimet

Kuten myös komission kesäkuussa 2017 julkaisemassa tiedonannossa ”Avoin ja verkottunut Eurooppa” osoitettiin, Euroopan ilmailuala on huomattavien muutosten kourissa, ja jotta se voisi pysyä maailmanlaajuisesti kilpailukykyisenä ja hyödyntää markkinoiden avautumisen tarjoamia mahdollisuuksia, politiikkatoimia tarvitaan välittömästi.

Tiedonannossa todetaan yleisesti ottaen, että Euroopan unionin on edistettävä kasvua, mutta myös ylläpidettävä korkeimpia normeja sosiaali- ja työolojen sekä matkustajien oikeuksien suhteen. Julkisen palvelun velvoitteet ja säännöt, jotka koskevat lentoyhtiöiden omistusta ja määräysvaltaa niissä, ovat vain joitakin aiheita, joita on tarkoitus käsitellä lähitulevaisuudessa.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä katsoo, että Euroopan komission tulisi esittää asianmukaisen ajanjakson kuluessa asetuksen N:o 1008/2008 täysimittainen uudelleentarkastelu sellaisen vaikutustenarvioinnin pohjalta, jossa voitaisiin määrittää Euroopan ilmailualan menestykseen tarvittavat poliittiset välineet.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt yhteisössä

Viiteasiakirjat

COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

21.12.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

19.1.2017

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Claudia Țapardel

27.3.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

27.2.2018

12.4.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

25.4.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

22

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Peter Kouroumbashev, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Anna Hedh, Jeroen Lenaers, Mylène Troszczynski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.4.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

25

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Peter Lundgren

PPE

Georges Bach, Markus Ferber, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jeroen Lenaers, Renaud Muselier, Ramona Nicole Mănescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

22

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Peter Kouroumbashev, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, István Ujhelyi, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 18. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus