Förfarande : 2016/0411(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0150/2018

Ingivna texter :

A8-0150/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.8

Antagna texter :

P8_TA(2018)0473

BETÄNKANDE     ***I
PDF 383kWORD 82k
27.4.2018
PE 606.192v02-00 A8-0150/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

(COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Claudia Țapardel

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

(COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0818),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0531/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 5 juli 2017(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0150/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Med tanke på att kommissionen för närvarande utvärderar förordning (EG) nr 1008/2008, inklusive bestämmelserna om leasing med besättning och deras eventuella konsekvenser för arbetstagare och konsumenter, vilket i sinom tid kan leda till en allmän översyn av förordning (EG) nr 1008/2008, bör denna ändring begränsas till en anpassning av förordningen till de internationella förpliktelser som avses ovan.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1008/2008

Artikel 13 – punkt 3 – led b – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”såvida inte något annat föreskrivs i ett internationellt avtal som ingås av unionen, ett av följande villkor uppfylls:”

b) såvida inte något annat föreskrivs i ett internationellt avtal om leasing med besättning som undertecknats av unionen och som är baserat på ett existerande luftfartsavtal som undertecknades före den 1 januari 2008, ett av följande villkor uppfylls:”

(1)

EUT C 345, 13.10.2017, s. 126.


MOTIVERING

Leasing med besättning, ett viktigt hjälpmedel för tillväxt i europeisk luftfart

Inrättandet av EU:s inre marknad för luftfart för 25 år sedan har lett till en väsentlig ökning av flygresor och har omvandlat sektorn till en av de viktigaste drivkrafterna för ekonomisk tillväxt genom att skapa sysselsättning, underlätta handeln och göra det möjligt för människor att röra sig fritt mellan allt fler resmål till en lägre kostnad. I detta syfte kan leasing av luftfartyg med besättning vara ett hjälpmedel för att skapa och bibehålla tillväxt i EU:s luftfartssektor, något som är absolut nödvändigt i modern luftfart för att tillföra flexibel kapacitet till ett flygbolags verksamhet för särskilda operativa eller säsongsbundna behov med begränsad varaktighet.

Leasing med besättning används av flygbolag av en rad skäl, däribland brist på besättning, utbildningsproblem och startförbud på grund av tekniska problem, för att bara nämna några.

Föredragandens uppfattning

Kommissionen föreslår att ändra artikel 13.3 b i förordning (EG) nr 1008/2008 och att öppna för möjligheten att häva de restriktiva villkor som gäller för avtalen om leasing med besättning för luftfartyg som är registrerade i ett tredjeland, om särskilda bestämmelser för leasing med besättning ingår i ett internationellt avtal som ingåtts av unionen. Kommissionens förslag är extremt kort och betecknas som en rent ”teknisk” fråga, med argumentet att det endast handlar om att säkerställa rättslig samstämmighet mellan EU-rätten och befintliga internationella avtal.

Detta stämmer i teorin, men ändringen kan dock ha vittgående konsekvenser för Europas luftfartsmarknad, särskilt för sociala normer och passagerarrättigheter. Det skulle kunna leda till att EU:s marknad öppnas för obegränsad leasing med besättning av luftfartyg som är registrerade i ett tredjeland, beroende på vad som förhandlats fram i avtalet. På lång sikt skulle tidsbegränsningar och säsongsbundenhet kunna försvinna helt och leasing med besättning bli ett permanent inslag i flygbolagens affärsmodeller. I praktiken skulle det kunna betyda att tillväxt endast kan åstadkommas med hjälp av luftfartyg och besättningar från tredjeländer, till nackdel för våra medlemsstater, med risk för negativa återverkningar på kvaliteten på de tjänster som erbjuds passagerarna och svagare socialt skydd för de anställda. Avtal om obegränsad leasing med besättning skulle också kunna leda till uppkomsten av ”virtuella flygbolag” i EU, som drivs med drifttillstånd från tredjeländer och som permanent lägger ut driften på entreprenad.

Av dessa skäl anser föredraganden att leasing med besättning i princip bör vara ett undantagsfall av tillfällig natur även i fortsättningen. Det bör inte få vara till skada för den normala verksamheten på EU:s luftfartsmarknad och inte heller bli en möjlighet att kringgå de krav som ställs på operatörer med EU-drifttillstånd.

I förslaget till betänkande försöker föredraganden därför uppnå jämvikt mellan behovet att ge EU tillräcklig flexibilitet vid förhandlingar om internationella avtal och vikten av att värna våra grundläggande rättigheter och principer i EU.

Det är en svår balansgång, men föredraganden anser att det är rätt väg att gå för att agera i enlighet med EU:s långvariga policy och hållning vad gäller leasing med besättning av luftfartyg som är registrerade i tredjeländer, som tydligt framgår i skäl 8 i förordning (EG) nr 1008/2008:

”För att undvika överdriven användning av avtal om leasing av luftfartyg som är registrerade i tredjeländer, särskilt leasing med besättning (wet lease), bör detta medges endast under extraordinära förhållanden, t.ex. om det råder brist på erforderliga luftfartyg på gemenskapsmarknaden, och tillstånden bör därvid vara strikt tidsbegränsade och uppfylla säkerhetsnormer som är likvärdiga med säkerhetsreglerna i gemenskapsrätten och nationell lagstiftning.”

***

För närvarande tillämpas en period på 7+7 månader för leasing med besättning av luftfartyg som är registrerade i tredjeländer. Föredraganden föreslår att undantag ska kunna göras från denna 7+7-månadersregel under förutsättning att leasingen med besättning syftar till att användas för verksamhet som fortsätter att vara av undantagskaraktär även efter perioden på 7+7 månader. Denna fortsatta undantagskaraktär ska bedömas av medlemsstatens behöriga myndighet. I praktiken kommer detta att innebära att myndigheten kan fatta beslut om att luftfartsföretaget kan leasa ett luftfartyg med besättning från tredjeländer längre än 14 månader, om följande tre krav uppfylls:

– För det första måste det redan finnas ett luftfartsavtal mellan EU och det aktuella tredjelandet, och det avtalets bestämmelser om leasing med besättning måste uttryckligen medge ömsesidigt undanröjande av de restriktioner som för närvarande fastställs i lagstiftningen om leasingverksamhet. Både EU och tredjelandet måste anpassa sina respektive lagar och förordningar för att genomföra avtalet om leasing med besättning, med vederbörlig hänsyn till sociala normer och arbetsvillkor samt passagerarrättigheter.

– För det andra bör tillstånd om förnyelse/förlängning av leasingtillståndet ges av den behöriga myndigheten om det har påvisats att leasingverksamheten mellan EU och tredjelandsbolagen under de första 14 månaderna bedrivits på grundval av verklig ömsesidighet vad gäller lika möjlighet till marknadstillträde. Det får heller inte förekomma någon påvisad försämring vad gäller skydd, säkerhet eller sociala normer, och passagerarrättigheterna ska vara jämförbara med vad som gäller i EU.

– För det tredje ska den behöriga myndigheten kontrollera att EU och det berörda tredjelandet har jämförbara sociala och ekonomiska villkor och att de redan har uppnått en mycket hög grad av samarbete på regleringsområden som skydd och säkerhet inom luftfarten, konkurrens, sociala normer, miljönormer och konsumentskydd. Detta är ett grundläggande krav för att se till att EU-flygbolag som genom avtal om leasing med besättning bedriver verksamhet med drifttillstånd från tredjeländer alltid följer normer som är jämförbara med EU-normerna. Detta kommer också att bidra till förebyggande av eventuella bieffekter av avtalet, t.ex. snedvridning av marknaden, illojal konkurrens och social dumpning.

I enlighet med föredragandens uppfattning om behovet av att öka möjligheterna till leasing med besättning, utöver vad som EU-rätten medger idag, kommer denna text inte på något sätt att påverka europeiska sociala normer och miljönormer eller passagerarrättigheter och säkerhetskrav.

Framtida åtgärder

Kommissionens meddelande om ett öppet och sammanlänkat Europa, från juni 2017, visar att den europeiska luftfartssektorn genomgår stora förändringar just nu. Om den även i framtiden ska vara globalt konkurrenskraftig och kunna gripa de möjligheter som uppkommer när marknader öppnas måste politiska åtgärder vidtas omedelbart.

I meddelandet fastslås generellt att EU måste möjliggöra tillväxt men även värna högsta standard för sociala normer, arbetsvillkor och passagerarrättigheter. Skyldigheten att tillhandahålla allmänna tjänster och bestämmelser om ägande och kontroll av flygbolag är bara några av de frågor som förväntas diskuteras inom en nära framtid.

Mot denna bakgrund anser föredraganden att kommissionen, inom lämplig tid, bör lägga fram en komplett översyn av förordning (EG) nr 1008/2008, på grundval av en konsekvensbedömning där man kan fastställa vilka politiska instrument som krävs för att den europeiska luftfartssektorn ska kunna uppvisa goda resultat.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Referensnummer

COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)

Framläggande för parlamentet

21.12.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

19.1.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Claudia Țapardel

27.3.2017

 

 

 

Behandling i utskott

27.2.2018

12.4.2018

 

 

Antagande

25.4.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

22

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Peter Kouroumbashev, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Anna Hedh, Jeroen Lenaers, Mylène Troszczynski

Ingivande

27.4.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

25

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Peter Lundgren

PPE

Georges Bach, Markus Ferber, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jeroen Lenaers, Renaud Muselier, Ramona Nicole Mănescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

22

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Peter Kouroumbashev, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, István Ujhelyi, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 18 maj 2018Rättsligt meddelande