Procedura : 2016/0328(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0151/2018

Teksty złożone :

A8-0151/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 29/05/2018 - 7.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0207

ZALECENIE     ***
PDF 588kWORD 49k
27.4.2018
PE 616.703v03-00 A8-0151/2018

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i Republiką Turcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych

(05882/2017 – C8‑0241/2017 – 2016/0328(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawczyni: Tiziana Beghin

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i Republiką Turcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych

(05882/2017 – C8‑0241/2017 – 2016/0328(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (05882/2017),

–  uwzględniając projekt porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych Unii Europejskiej (05803/2017),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8‑0241/2017),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0151/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Konfederacji Szwajcarskiej.


UZASADNIENIE

Przedmiotowe porozumienie między UE i Szwajcarią zostało wynegocjowane w celu wprowadzenia zmian wynikających z reformy reguł pochodzenia ogólnego systemu preferencji (GSP), przeprowadzonej w 2010 r. W ramach tej reformy wprowadzono nowy system kumulacji pochodzenia przez zarejestrowanych eksporterów oraz włączono Turcję do systemu kumulacji, który obecnie funkcjonuje między Unią, Szwajcarią a Norwegią. Zgodnie z nowymi przepisami byłe świadectwa pochodzenia na formularzu A zastąpiono nowym systemem ustalania dowodów pochodzenia przez zarejestrowanych eksporterów (system zarejestrowanych eksporterów (REX)).

System kumulacji został pierwotnie wprowadzony na mocy porozumienia w formie wymiany listów między UE a Szwajcarią z dnia 14 grudnia 2000 r. (decyzja Rady 2001/101/WE). Porozumienie to należy zastąpić nowym. W dniu 8 marca 2012 r. Rada upoważniła Komisję do prowadzenia ze Szwajcarią negocjacji, w których wypracowano obecne porozumienie.

System kumulacji pochodzenia: Nowy system kumulacji oznacza, że UE, Norwegia, Szwajcaria i Turcja umożliwią państwom beneficjentom systemu GSP stosowanie materiałów z dowolnego kraju należącego do systemu (UE, Szwajcaria, Norwegia i Turcja) w procesach produkcyjnych oraz wywożenie produktu końcowego do UE, Szwajcarii, Norwegii lub Turcji na preferencyjnych warunkach GSP, pod warunkiem że produkt końcowy został poddany wystarczającej obróbce lub przetworzeniu. W ramach tego porozumienia UE i Szwajcaria zapewnią preferencyjne traktowanie i dostęp dla produktów pochodzących z państw beneficjentów, jeśli państwa te stosują materiały pochodzące odpowiednio z UE lub z Szwajcarii.

Nowy system dowodów: W ramach reformy GSP do dnia 1 stycznia 2017 r. należało zastąpić poprzednie świadectwa pochodzenia na formularzu A. Nowy system REX zaczął obowiązywać w dniu 1 stycznia 2017 r. w niektórych państwach beneficjentach systemu GSP i stanowi to pierwszy etap. Kolejne dwa etapy są planowane w 2018 i 2019 r. Państwa te dokonały rejestracji swoich eksporterów, którzy obecnie składają oświadczenia o pochodzeniu, a nie świadectwa pochodzenia na formularzu A wydane przez organy celne tych państw.

System REX działa już w ramach GSP przyznanego przez UE, a także GSP przyznanych przez Szwajcarię i Norwegię. W przypadku gdy wydany jest zastępczy dowód pochodzenia w celu ponownego wysłania towarów pochodzących z państw beneficjentów systemu GSP, jako zastępcze dowody wykorzystuje się obecnie zastępcze świadectwa na formularzu A (na mocy przepisów obowiązującego porozumienia między UE, Szwajcarią i Norwegią). Aby system kumulacji miał zastosowanie do Norwegii i Turcji, strony muszą zawrzeć podobne porozumienia z tymi państwami i je stosować. Równolegle do obecnego porozumienia wynegocjowano i zawarto podobne porozumienie między UE a Norwegią, które zostało przekazane Parlamentowi w celu wyrażenia zgody. Porozumienie międzynarodowe między UE a Turcją nie jest konieczne, ponieważ w ramach unii celnej między UE a Turcją przewidziany jest instrument prawny pozwalający na włączenie takich przepisów do porozumienia w sprawie unii celnej.

Obecne porozumienie jest niezbędne do tego, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie handlu między Unią Europejską a Szwajcarią. Umożliwi ono UE i Szwajcarii korzystanie z nowych zastępczych dowodów pochodzenia przewidzianych w nowym systemie REX. System ten jest już stosowany, a zatem brak odpowiedniego instrumentu prawnego mógłby zakłócić wymianę handlową między UE a Szwajcarią. Sprawozdawca zaleca zatem Parlamentowi wydanie zgody na zawarcie przedmiotowego porozumienia.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Porozumienie w formie wymiany listów między UE a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kumulacji pochodzenia między UE, Konfederacją Szwajcarską, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych UE

Odsyłacze

05882/2017 – C8-0241/2017 – COM(2016)06722016/0328(NLE)

Data konsultacji / wniosek o wyrażenie zgody

20.7.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

11.9.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Tiziana Beghin

13.2.2018

 

 

 

Poprzedni sprawozdawcy

David Borrelli

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.3.2018

 

 

 

Data przyjęcia

24.4.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Agnes Jongerius, Frédérique Ries

Data złożenia

27.4.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

36

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Frédérique Ries

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

S&D

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2018Informacja prawna