Процедура : 2017/0326(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0153/2018

Внесени текстове :

A8-0153/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.10

Приети текстове :

P8_TA(2018)0426

ДОКЛАД     ***I
PDF 822kWORD 79k
27.4.2018
PE 616.660v02-00 A8-0153/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 по отношение на седалището на Европейския банков орган

(COM(2017)0734 – C8‑0420/2017 – 2017/0326(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчици: Буркард Балц, Перванш Берес

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 по отношение на седалището на Европейския банков орган

(COM(2017)0734 – C8‑0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0734),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0420/2017),

–  като взе предвид член 295 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за по-добро законотворчество, в които са посочени ангажиментът за лоялно и прозрачно сътрудничество през целия законодателен цикъл и равнопоставеността на двамата съзаконодатели,

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г.,

–  като взе предвид процедурата за вземане на решение относно преместването на седалищата на Европейската агенция по лекарствата и на Европейския надзорен орган (Европейския банков орган, ЕБО) във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, одобрена в рамките на Европейския съвет (формат по член 50 от ДФЕС) на 22 юни 2017 г.,

–  след консултация с Европейската централна банка,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 януари 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по бюджети и на комисията по конституционни въпроси (А8-0153/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.   призовава за незабавно преразглеждане на общия подход, приложен към Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г., за да се отдаде дължимото внимание на ролята на Парламента в процеса на вземане на решения относно местоположението на агенциите с оглед на неговите прерогативи като съзаконодател в рамките на обикновената законодателна процедура, и поради това призовава за активно участие на Парламента в процеса на вземане на решения;

3.  припомня критериите, определени от Комисията и одобрени от държавните и правителствените ръководители на 27-те държави — членки на Европейския съвет (формат по член 50 от ДЕС) на 22 юни 2017 г., за преместване на агенциите на Съюза от Лондон в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, а именно: i. гарантиране на възможността агенцията да се установи на място и да поеме функциите си към датата на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза; ii. достъпност на мястото; iii. наличие на подходяща учебна инфраструктура за децата на служителите на агенциите; iv. подходящ достъп до пазара на труда, социална сигурност и медицински грижи за децата и съпрузите; v. непрекъснатост на дейността и vi. географско разпределение;

4.  изразява съжаление, че Парламентът не беше включен в определянето и подреждането по значение на критериите за избор на местоположение на седалището на ЕБО въпреки прерогативите на Парламента, според които Парламентът и Съветът са равноправни съзаконодатели относно Регламент (ЕС) № 1093/2010(2) за създаване на ЕБО и определяне на неговото местоположение;

5.  припомня, че решението от 2010 г. относно местоположението на ЕБО, заедно с решението относно местоположението на ЕОЗППО и ЕОЦКП, беше взето в съответствие с обикновената законодателна процедура след цялостна тристранна процедура; отбелязва, че решението относно седалището на агенцията, която е засегната в същата степен от преместването от Лондон, беше взето с общо съгласие между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи на равнище държавни и правителствени ръководители; посочва факта, че Съветът (формат по член 50 от ДФЕС) избра новото седалище на ЕБО въз основа на съвместното изявление относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г., което е с по-нисък правен ред спрямо Регламента (ЕС) № 1093/2010;

6.  изразява съжаление във връзка с липсата на прозрачност и отчетност в процедурата за гласуване, проведена от Съвета на 20 ноември 2017 г., като окончателните решения бяха взети с теглене на жребий; посочва факта, че агенциите понастоящем са частично финансирани от бюджета на Съюза и че също така разходите по преместването може отчасти да бъдат извършени за сметка на бюджета на Съюза, като въпросът е предмет на текущи преговори между Европейския съюз и Обединеното кралство; поради това подчертава необходимостта от демократична отчетност, както и прозрачен и разбираем процес на вземане на решения в интерес на европейската общественост; изисква допълнителни подробности относно подреждането по значение на критериите, приложени от Съвета в процедурата за избор на седалището на ЕБО;

7.  счита, че Парламентът следва да участва систематично и на равни начала с Комисията и Съвета в определянето и подреждането по значение на критериите за разполагането на всички органи и агенции на Съюза; отправя искане към Комисията и Съвета да започнат преразглеждане на съвместното изявление от 19 юли 2012 г. относно децентрализираните агенции с оглед гарантиране на активното участие на Парламента при зачитане по-специално на неговите правомощия в рамките на процедурата за съвместно вземане на решения;

8.  изтъква различните задачи и области на компетентност на европейските надзорни органи ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП; припомня целенасоченото решение на съзаконодателите да създадат три органа с различни задачи и области на компетентност – един за банковото дело, един за ценните книжа и един за застраховането и пенсиите; настоява това разделение да продължи да бъде отразявано в регулаторните и надзорните правомощия и управлението, основната организация и основното финансиране на техните дейности независимо от тяхното местоположение, като същевременно се предостави възможност, когато е приложимо, за съвместно ползване на административни услуги за подпомагане и на услуги за управление на съоръжения, които не са свързани с основните дейности; отправя искане към Комисията и Съвета да запазят настоящата структура на трите органа по време на и след преместването на ЕБО; изисква редовна актуална информация от Комисията по този въпрос, по-конкретно по време на текущата законодателна процедура относно прегледа на европейските надзорни органи (COM(2017) 536); припомня, че член 7 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 е част от законодателната процедура съгласно прегледа на европейските надзорни органи (COM(2017) 536);

9.   подчертава, че преместването и новите помещения трябва да бъдат готови и годни за използване до момента на влизане в сила на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз;

10.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

11.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменениe:    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,(3)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 по отношение на седалището на Европейския банков орган

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 13, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(4),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(5),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Във връзка с нотификацията на Обединеното кралство от 29 март 2017 г. за намерението му да напусне Съюза по силата на член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), останалите 27 държави членки, заседаващи в рамките на Съвета по общи въпроси (по член 50), избраха Париж, Франция, за ново седалище на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган) (ЕБО).

(1a)  Разходите по преместването на седалището на ЕБО възникват в резултат на едностранното решение на Обединеното кралство да напусне Съюза. Въпреки това, въз основа на съвместен доклад на преговарящите от страна на Европейския съюз и на правителството на Обединеното кралство, по който беше постигнато споразумение на 8 декември 2017 г., и на ангажимента на Обединеното кралство да прави вноски в общия бюджет на Европейския съюз за финансовите години 2019 и 2020 така, както би било, ако то запазваше членството си в Съюза, и да допринесе съобразно своя дял във финансирането на неизпълнените към 31 декември 2020 г. поети задължения, тези разходи трябва да се поемат от всички данъкоплатци в Съюза чрез общия бюджет на Съюза. Обединеното кралство предложи да се проведе обсъждане с агенциите на Съюза, които са установени в Лондон, относно начина, по който те биха могли да намалят разходите си във връзка с напускането на Лондон.

(2)  Предвид член 50, параграф 3 от ДЕС, ЕБО следва да е с ново седалище от датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, или от 30 март 2019 г., в зависимост от това коя от двете дати настъпи по-рано.

(3)  С цел да се гарантира нормалната работа на ЕБО на новото му седалище, следва да бъде сключено споразумение относно седалището и да бъде одобрен проект за недвижим имот в съответствие с член 88 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията(6), преди ЕБО да се премести на това ново седалище. Новите помещения следва да бъдат готови и подходящи за целите на постоянно преместване към момента на влизане в сила на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Споразумението относно седалището следва да отразява отговорността на френските органи да предоставят най-подходящите условия и най-ефикасното решение за седалището на ЕБО.

(3a)  Преместването на седалището на Европейския банков орган не поставя под въпрос щатното разписание, както е прието от Европейския парламент и от Съвета, нито прилагането на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз по отношение на длъжностните лица и на другите служители, работещи в ЕБО.

(4)  С цел да се даде достатъчно време на ЕБО да извърши преместването, настоящият регламент следва да влезе в сила спешно, като същевременно се вземат предвид правомощията на Европейския парламент и на Съвета в рамките на процедурата за съвместно вземане на решения.

(4a)  С цел да се отчете фактът, че е възможно седалището на децентрализирана агенция да бъде определено в законодателен акт на Съюза, който подлежи на обикновената законодателна процедура, Европейският парламент, Съветът и Комисията се ангажират да изготвят в срок до 31 декември 2018 г. преразгледано съвместно изявление относно децентрализираните агенции. Седалището на дадена агенция на Съюза следва да бъде избрано в рамките на прозрачна процедура, с което се укрепва демократичната отчетност, и като съвместно се определят и се подреждат по важност критериите за избор.

(4б)  Преместването на ЕБО следва да няма никакви последици по отношение на изпълнението на особения мандат или поддържането на отделен правен статут на европейските надзорни органи. Преместването може да предостави възможност, когато е приложимо, за споделянето на услуги за административна подкрепа и услуги за управление на инфраструктура между агенциите на Съюза, които не са свързани с основните дейности. С цел да предприемат мерки във връзка с ефикасността на посочените агенции, Европейският парламент, Съветът и Комисията следва да използват за основа при преразглеждането на съвместното изявление относно децентрализираните агенции също и препоръките на междуинституционалната работна група по ресурсите на децентрализираните агенции.

(5)  Поради това Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета(7) следва да бъде съответно изменен,

(5a)   Член 13, параграф 2 от ДЕС изисква отношенията между институциите на Съюза да се осъществяват в лоялно сътрудничество, като всяка от тях действа в кръга на правомощията, които са ѝ предоставени с Договорите, в съответствие с процедурите, условията и целите, предвидени в тях. Европейският парламент следва да бъде изцяло информиран и да взема пълно участие на всички етапи на обикновената законодателна процедура.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 7 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 се заменя със следното:

Член 7

Седалище

Органът е със седалище в Париж, Франция.

Органът, Европейският надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) поотделно упражняват своите правомощия и изпълняват своите задачи, организират своята структура на управление, управляват своята основна организация и осигуряват основното финансиране на своите дейности, които са изцяло различни в съответната им област на компетентност, независимо от тяхното местоположение, като в същото време, когато е приложимо, позволяват споделянето на услуги за административна подкрепа и услуги за управление на инфраструктура между агенциите на Съюза, които не са свързани с основните дейности. Не по-късно от ... [датата на прилагане на настоящия регламент] и на всеки 12 месеца след това, Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад за спазването на посоченото изискване от страна на посочените органи.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, или от 30 март 2019 г., в зависимост от това коя от двете дати настъпи по-рано.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател          Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕГЛАМЕНТ 2018/...

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент изразява съжаление, че ролята му на съзаконодател не беше надлежно взета под внимание, тъй като той не беше включен в процедурата, водеща до избора на новото седалище на Европейския банков орган (EБО).

Европейският парламент желае да припомни прерогативите си на съзаконодател и настоява за пълно спазване на обикновената законодателна процедура по отношение на местоположението на органите и агенциите.

Като единствената пряко избирана институция на Съюза и като представител на гражданите на Съюза той е пръв гарант за зачитането на демократичния принцип в Съюза.

Европейският парламент осъжда процедурата, следвана при избора на новото местоположение на седалището, която на практика лиши Европейския парламент от неговите прерогативи, тъй като той не беше включен реално в тази процедура, а сега от него се очаква просто да потвърди избора на новото местоположение на седалището посредством обикновената законодателна процедура.

Европейският парламент припомня, че Общият подход, приложен към Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 2012 г., няма правно обвързващ характер, което се признава в самото изявление, и че той беше договорен, без да се засягат законодателните правомощия на институциите.

Поради това Европейският парламент настоява процедурата, следвана при избора на ново седалище на агенциите, да бъде преразгледана и да не се използва повече в тази форма в бъдеще.

И накрая, Европейският парламент желае да припомни също така, че в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(8) трите институции поеха ангажимент за лоялно и прозрачно сътрудничество, като същевременно припомня равенството на двамата съзаконодатели, установено в Договорите.

(1)

(2)

Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(3)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(4)

  […]

(5)

  […]

(6)

  Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.)

(7)

  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(8)

  OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (21.3.2018)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 по отношение на седалището на Европейския банков орган

(COM2017/0734 – C8‑420/2017 – 2017/0326(COD))

Докладчик по становище: Йенс Гайер

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1а)  Разходите по преместването на седалището на Европейския банков орган възникват в резултат на едностранното решение на Обединеното кралство да напусне Съюза. Въпреки това, въз основа на съвместен доклад на преговарящите от страна на Европейския съюз и на правителството на Обединеното кралство, по който беше постигнато споразумение на 8 декември 2017 г., и на ангажимента на Обединеното кралство да прави вноски в общия бюджет на Европейския съюз за финансовите години 2019 и 2020 така, както би било, ако то запазваше членството си в Съюза, и да допринесе съобразно своя дял във финансирането на неизпълнените към 31 декември 2020 г. поети задължения, тези разходи трябва да се поемат от всички данъкоплатци в Съюза чрез общия бюджет на Съюза. Обединеното кралство предложи да се проведе обсъждане с агенциите на Съюза, които са установени в Лондон, относно начина, по който биха могли да намалят разходите си във връзка с напускането на Лондон.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)   С цел да се гарантира нормалната работа на Европейския банков орган на новото му седалище, следва да бъде сключено споразумение с държавата на седалището, преди Европейският банков орган да се премести на това ново седалище.

(3)  С цел да се гарантира нормалната работа на Европейския банков орган на новото му седалище, следва да бъде сключено споразумение относно седалището и да бъде одобрен проект за недвижим имот в съответствие с член 88 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията, преди Европейският банков орган да се премести на това ново седалище. Споразумението относно седалището следва да отразява особената отговорност на френските органи за предоставянето на най-подходящите условия и най-ефикасното решение за седалището на Европейския банков орган.

 

________________

 

Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3а)  Преместването на Европейския банков орган в Париж, Франция разкрива възможности за създаване на полезни взаимодействия между Европейския банков орган и Европейския орган за ценни книжа и пазари в области като администрацията, информационните технологии и сигурността, като се отчитат различията в техните функции и правен статус.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Компромисно изменение

(3б) Комисията е направила отделни законодателни предложения за преразглеждане на цялостната рамка на трите европейски надзорни органа с цел тяхното модернизиране и осигуряването на по-устойчив регулаторен надзор.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3в)  Преместването на седалището на Европейския банков орган не поставя под въпрос щатното разписание, както е прието от бюджетния орган, нито прилагането на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз по отношение на длъжностните лица и другите служители, работещи в Европейския банков орган.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 3 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3г)  Институциите на Съюза са постигнали споразумение за улесняване на по-нататъшното сътрудничество между агенциите на Съюза и за проучване на евентуални допълнителни възможности за подобряване на ефикасността в рамките на междуинституционалната работна група по ресурсите на децентрализираните агенции.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Регламент (ЕО) № 2010/1093.

Член 7 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът е със седалище в Париж, Франция.

Органът е със седалище в Париж, Франция. Органът се стреми към тясно сътрудничество с другите агенции на Съюза, и по-специално с установените в непосредствена близост с него, за да се постигне подобряване на ефикасността.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Местонахождение на седалището на Европейския банков орган

Позовавания

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

11.12.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

11.12.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Jens Geier

11.12.2017

Дата на приемане

21.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Paul Denanot, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Richard Ashworth

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (27.2.2018)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 по отношение на седалището на Европейския банков орган

(COM(2017)0734 – C8‑0420/2017 – 2017/0326(COD))

Докладчик по становище: Фабио Масимо Касталдо

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 а (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1a.   призовава за незабавно преразглеждане на общия подход, приложен към Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г., за да се отдаде дължимото внимание на ролята на Европейския парламент в процеса на вземане на решения относно местоположението на агенциите с оглед на неговите прерогативи като съзаконодател в рамките на обикновената законодателна процедура, и поради това призовава за активно участие на Европейския парламент в процеса на вземане на решения;

Изменение    2

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1б.   одобрява своето изявление, приложено към настоящата резолюция;

За сведение, текстът на изявлението е следният:

„Европейският парламент изразява съжаление, че ролята му на съзаконодател не беше надлежно взета под внимание при процедурата, водеща до избора на новото седалище на Европейския банков орган (ЕБО).

Европейският парламент желае да припомни прерогативите си като съзаконодател и настоява за пълно спазване на обикновената законодателна процедура по отношение на местоположението на органите и агенциите на Съюза.

Като единствената пряко избирана институция на Съюза той е първият гарант за зачитането на демократичния принцип в Съюза.

Европейският парламент осъжда процедурата, следвана при избора на новото местоположение на седалището, която на практика лиши Европейския парламент от неговите прерогативи, тъй като той не беше включен ефективно в този процес, а сега от него се очаква просто да потвърди избора на новото местоположение на седалището посредством обикновената законодателна процедура.

Европейският парламент припомня, че общият подход, приложен към Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 2012 г., няма правно обвързващ характер, което се признава в самото изявление, и че той беше договорен, без да се засягат законодателните правомощия на институциите.

Европейският парламент приветства факта, че процедурата за избор на новото седалище на агенцията е въз основа на критериите за подбор, посочени в общия подход, но изразява съжаление, че в крайна сметка тя беше приключена чрез теглене на жребий. Поради това Парламентът настоява процедурата, следвана при избора на новото местоположение на седалището, да бъде реформирана в бъдеще.

Европейският парламент подчертава, че процедурата за избор на новото местоположение на седалището, която има своето основание в общия подход, е от чисто междуправителствен характер, и че искането за потвърждаване на избора чрез обикновената законодателна процедура отразява напрежението между този междуправителствен процес и общностния метод, което носи риск от подкопаване на общностния метод.

И накрая, Европейският парламент желае да припомни също така, че в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.1 трите институции поеха ангажимент за лоялно и прозрачно сътрудничество, като същевременно припомня равенството на двамата съзаконодатели, установено в Договорите.“

______________________

1 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    3

Предложение за регламент

Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взеха предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 13, параграф 2 от него,

Обосновка

Позоваване на задължението за взаимно лоялно сътрудничество между институциите на ЕС.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)    Член 13, параграф 2 от Договора за Европейския съюз изисква отношенията между институциите на Съюза да се осъществяват в лоялно сътрудничество, като всяка от тях действа в кръга на правомощията, които са ѝ предоставени с Договорите, в съответствие с процедурите, условията и целите, предвидени в тях. Европейският парламент следва да бъде изцяло информиран и да взема пълно участие по време на всички етапи на обикновената законодателна процедура.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Местонахождение на седалището на Европейския банков орган

Позовавания

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

11.12.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

11.12.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Fabio Massimo Castaldo

26.2.2018

Разглеждане в комисия

26.2.2018

 

 

 

Дата на приемане

26.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Местонахождение на седалището на Европейския банков орган

Позовавания

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Дата на представяне на ЕП

29.11.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

11.12.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

11.12.2017

JURI

11.12.2017

AFCO

11.12.2017

 

Неизказано становище

       Дата на решението

JURI

24.1.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Burkhard Balz

18.1.2018

Pervenche Berès

18.1.2018

 

 

Разглеждане в комисия

24.1.2018

27.2.2018

9.4.2018

 

Дата на приемане

24.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

Дата на внасяне

27.4.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

53

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Marco Zanni

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 18 май 2018 г.Правна информация