Postup : 2017/0326(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0153/2018

Předložené texty :

A8-0153/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.10

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0426

ZPRÁVA     ***I
PDF 734kWORD 90k
27.4.2018
PE 616.660v02-00 A8-0153/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodajové: Burkhard Balz, Pervenche Berès

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0734),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0420/2017),

–  s ohledem na článek 295 Smlouvy o fungování Evropské unie, jakož i na interinstitucionální dohodu ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí, jež se zavázaly k loajální a transparentní spolupráci v průběhu celého legislativního cyklu a k rovnoprávnému postavení obou spolunormotvůrců,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012,

–  s ohledem na postup vedoucí k rozhodnutí o přemístění Evropské agentury pro léčivé přípravky a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) (EBA) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie, který byl potvrzen při zasedání Evropské rady (ve formátu podle článku 50 SEU) dne 22. června 2017,

–  po konzultaci s Evropskou centrální bankou,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. ledna 2018(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro ústavní záležitosti (A8–0153/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.   vyzývá k okamžitému přezkumu společného přístupu připojeného ke společnému prohlášení Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012 s cílem náležitě zohlednit úlohu Parlamentu v rozhodovacím procesu o umístění agentur vzhledem k jeho výsadám spolunormotvůrce v rámci řádného legislativního postupu; vyzývá proto, aby byl Parlament do tohoto rozhodovacího procesu úzce zapojen;

3.  připomíná kritéria pro přemístění agentur Unie z Londýna v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU, která definovala Komise a jež na zasedání Evropské rady (ve formátu podle článku 50 SEU) konaném dne 22. června 2017 podpořily hlavy států nebo předsedové vlád EU-27, totiž: i. ujištění, že agentura může být na daném místě zřízena a zahájit činnost ke dni vystoupení Spojeného království z Unie, ii. dostupnost daného místa, iii. existenci přiměřených vzdělávacích zařízení pro děti zaměstnanců agentur, iv. odpovídající přístup na trh práce, k sociálnímu zabezpečení a zdravotní péči pro jejich děti a manžele/manželky, v. kontinuitu činnosti a vi. zeměpisné rozložení;

4.  vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že navzdory výsadám Parlamentu, podle nichž jsou Parlament a Rada rovnocennými spolunormotvůrci nařízení (EU) č. 1093/2010(2) o zřízení orgánu EBA a stanovení jeho sídla, nebyl Parlament zapojen do práce na vymezení a určování váhy kritérií pro výběr místa pro sídlo tohoto orgánu;

5.  připomíná, že rozhodnutí o sídle orgánu EBA z roku 2010 bylo spolu s rozhodnutím o sídle orgánů EIOPA a ESMA učiněno v souladu s řádným legislativním postupem poté, co byl dodržen celý postup v rámci třístranných jednání; podotýká, že o sídle agentury, které se přemístění z Londýna rovněž týká, se rozhodlo na základě společné dohody mezi zástupci vlád členských států, kteří se sešli na úrovni hlav států a předsedů vlád; poukazuje na skutečnost, že Rada (ve formátu podle článku 50 SEU) vybrala nové sídlo orgánu EBA na základě společného prohlášení o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012, které má ve srovnání s nařízením (EU) č. 1093/2010 menší právní váhu;

6.  s hlubokým politováním poukazuje na nedostatečnou transparentnost a odpovědnost v rámci hlasování, které proběhlo v Radě dne 20. listopadu 2017, kdy byla konečná rozhodnutí přijata na základě losování; poukazuje na skutečnost, že agentury jsou v současnosti částečně financovány z rozpočtu Unie a že i náklady na jejich přemístění, které jsou předmětem probíhajících jednání mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, se možná budou muset částečně hradit z rozpočtu Unie; zdůrazňuje proto, že je v zájmu evropské veřejnosti nutné zajistit demokratickou odpovědnost a transparentní a srozumitelný rozhodovací proces; požaduje další informace týkající se určování váhy kritérií, která Rada použila při výběru sídla orgánu EBA;

7.  domnívá se, že Parlament by měl být systematicky zapojován do vymezování a určování váhy kritérií pro výběr sídla všech institucí a agentur Unie, a to za stejných podmínek jako Komise a Rada; žádá Komisi a Radu, aby s cílem zajistit výrazné zapojení Parlamentu a současně respektovat zejména jeho spolurozhodovací pravomoci zahájily revizi společného prohlášení ze dne 19. července 2012 o decentralizovaných agenturách;

8.  poukazuje na různé úkoly a odlišnou působnost evropských orgánů dohledu EBA, EIOPA a ESMA; připomíná záměrné rozhodnutí spolunormotvůrců zřídit tři orgány se samostatnými úkoly a samostatnou působností: jeden pro bankovnictví, jeden pro cenné papíry a jeden pro pojištění a důchody; požaduje, aby se toto rozdělení i nadále odráželo v regulačních a dozorčích pravomocech a v řízení i v hlavní organizaci a hlavním financování jejich činnosti nezávisle na jejich sídle, zatímco v případě potřeby by bylo možné společné využívání služeb administrativní podpory a služeb správy budov, které se netýkají jejich hlavní činnosti; požaduje, aby Komise a Rada v průběhu přemístění orgánu EBA i po něm zachovaly stávající uspořádání těchto tří orgánů; žádá Komisi, aby v tomto ohledu poskytovala pravidelné aktuální informace, zejména v průběhu stávajícího legislativního postupu zabývajícího se přezkumem evropských orgánů dohledu (COM(2017)536); připomíná, že součástí legislativního postupu zabývajícího se přezkumem evropských orgánů dohledu (COM(2017)536) je i článek 7 nařízení (EU) č. 1093/2010;

9.   zdůrazňuje, že je nutné, aby bylo přemístění uvedeného orgánu v době, kdy vystoupení Spojeného království z Evropské unie nabude účinku, dokončeno a nové prostory byly připraveny a funkční;

10.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU(3)*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 13 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(4),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(5),

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Poté, co Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (SEU), vybralo 27 zbývajících členských států na okraji zasedání Rady pro obecné záležitosti (článek 50) jako nové sídlo Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) (EBA) Paříž ve Francii.

(1a)  Náklady na změnu sídla orgánu EBA vznikají v důsledku jednostranného rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie. Na základě společné zprávy vyjednavačů Evropské unie a vlády Spojeného království, která byla schválena dne 8. prosince 2017, a závazku Spojeného království, že bude do souhrnného rozpočtu Unie v rozpočtových letech 2019 a 2020 přispívat tak, jako kdyby zůstávalo členem Unie, a že bude přispívat ke splnění svého podílu na financování zbývajících závazků ke dni 31. prosince 2020, ponesou tyto náklady všichni daňoví poplatníci Unie prostřednictvím souhrnného rozpočtu Unie. Spojené království navrhlo, že bude s agenturami Unie sídlícími v Londýně jednat o tom, jak by mohly snížit náklady na přestěhování.

(2)  S ohledem na čl. 50 odst. 3 SEU by ▌orgán EBA měl změnit své sídlo k datu, kdy Smlouvy přestanou být pro Spojené království použitelné, nebo ke dni 30. března 2019, podle toho, co nastane dříve.

(3)  Předtím, než ▌orgán EBA změní své sídlo, měla by být v zájmu řádného fungování tohoto orgánu v místě jeho nového působiště uzavřena dohoda o sídle a měl by být schválen projekt v oblasti nemovitostí v souladu s článkem 88 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013(6). Nové prostory by měly být připraveny a funkční pro trvalé umístění v okamžiku, kdy vystoupení Spojeného království z Unie nabude účinku. Dohoda o sídle by měla odrážet odpovědnost francouzských úřadů poskytnout nejvhodnější podmínky a nejúčinnější řešení pro umístění sídla orgánu EBA.

(3a)  Přemístění sídla orgánu EBA nijak nezpochybňuje jeho plán pracovních míst přijatý Evropským parlamentem a Radou, ani uplatňování služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců na úředníky a ostatní zaměstnance, kteří v orgánu EBA pracují.

(4)  Aby měl orgán EBA dostatek času na přemístění, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve. Je nicméně nutné zohlednit spolurozhodovací pravomoci Evropského parlamentu a Rady.

(4a)  Aby uznaly, že sídlo decentralizované agentury je možné stanovit v legislativním aktu Unie, na který se vztahuje řádný legislativní postup, zavazují se Evropský parlament, Rada a Komise, že se do 31. prosince 2018 dohodnou na přepracovaném znění společného prohlášení o decentralizovaných agenturách. Sídlo agentury Unie je třeba vybírat na základě transparentního postupu, který posiluje demokratickou odpovědnost, a na základě společného vymezení výběrových kritérií a určení jejich váhy.

(4b)  Přemístění sídla orgánu EBA by nemělo mít žádné důsledky pro výkon konkrétního mandátu nebo pro zachování odděleného právního statusu evropských orgánů dohledu. Přemístění by případně mohlo umožnit společné využívání služeb administrativní podpory a služeb správy budov, které se netýkají hlavní činnosti, mezi agenturami Unie. Pokud jde o řešení otázky efektivnosti činnosti těchto agentur, měly by Evropský parlament, Rada a Komise při revizi společného prohlášení o decentralizovaných agenturách také vycházet z doporučení interinstitucionální pracovní skupiny pro zdroje decentralizovaných agentur.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010(7) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

(5a)   Čl. 13 odst. 2 SEU požaduje, aby byly vztahy mezi orgány Unie uskutečňovány v rámci loajální spolupráce, přičemž každý orgán jedná v mezích působnosti, jež mu byla svěřena Smlouvami, a v souladu s postupy, podmínkami a cíli v nich stanovenými. Evropský parlament musí být plně informován a zapojen do všech kroků v rámci řádného legislativního postupu.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 7 nařízení (EU) č. 1093/2010 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Sídlo

Orgán pro bankovnictví má sídlo v Paříži ve Francii.

Orgán pro bankovnictví, Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) uplatňují své pravomoci a plní své úkoly samostatně, samostatně organizují svou řídící strukturu, provozují svou hlavní organizaci a zajišťují hlavní financování své činnosti, která se v rámci jejich oblasti působnosti liší, a to nezávisle na svém sídle, avšak v případě potřeby umožňují společné využívání služeb administrativní podpory a služeb správy budov, které se netýkají hlavní činnosti, mezi agenturami Unie. Do … [datum použitelnosti tohoto nařízení] a poté každých 12 měsíců informuje Komise Evropský parlament a Radu o tom, jak uvedené orgány plní tento požadavek.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne, kdy Smlouvy přestanou být pro Spojené království použitelné, nebo ode dne 30. března 2019, podle toho, co nastane dříve.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda          předseda/předsedkyně

PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ 2018/…

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Evropský parlament vyjadřuje politování nad tím, že jeho úloha spolunormotvůrce nebyla řádně zohledněna, neboť nebyl zapojen do postupu vedoucího k výběru nového sídla Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA).

Evropský parlament by rád připomněl své výsady spolunormotvůrce a trvá na bezvýhradném dodržování řádného legislativního postupu, pokud jde o sídla institucí a agentur.

Jakožto jediný přímo volený orgán Unie a zástupce jejích občanů je prvním garantem dodržování zásady demokracie v Unii.

Evropský parlament odsuzuje postup, jakým bylo nové sídlo vybráno a jenž de facto připravil Evropský parlament o jeho výsady, neboť jej prakticky opomenul, a nyní se očekává, že Parlament výběr nového sídla jednoduše potvrdí prostřednictvím řádného legislativního postupu.

Evropský parlament připomíná, že společný přístup připojený ke společnému prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise o decentralizovaných agenturách podepsaný v roce 2012 není právně závazný, jak se uvádí v prohlášení samotném, a že byl schválen, aniž by byly dotčeny legislativní pravomoci jednotlivých orgánů.

Evropský parlament proto trvá na tom, aby byl postup pro výběr nového sídla agentur revidován a aby již nebyl v budoucnu uplatňován v této podobě.

Evropský parlament by chtěl na závěr rovněž připomenout, že v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016(8) se uvedené tři orgány zavázaly k loajální a transparentní spolupráci, a připomíná rovnocenné postavení obou spolunormotvůrců zakotvené ve Smlouvách.

(1)

  

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)

* Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(4)

  […]

(5)

  […]

(6)

  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).

(7)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(8)

  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (21.3.2018)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Zpravodaj: Jens Geier

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1a)  Náklady na změnu sídla Evropského orgánu pro bankovnictví vznikají v důsledku jednostranného rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie. Na základě společné zprávy vyjednavačů Evropské unie a vlády Spojeného království, která byla přijata dne 8. prosince 2017, a závazku Spojeného království, že bude do souhrnného rozpočtu Unie v rozpočtových letech 2019 a 2020 přispívat stejným způsobem, jako kdyby bylo i nadále členem Unie, a že bude přispívat ke splnění svého podílu na financování zbývajících závazků ke dni 31. prosince 2020, ponesou tyto náklady všichni daňoví poplatníci Unie prostřednictvím souhrnného rozpočtu Unie. Spojené království navrhlo, že bude s agenturami Unie sídlícími v Londýně jednat o tom, jak by mohly snížit náklady na přestěhování z Londýna.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)   Předtím, než Evropský orgán pro bankovnictví změní své sídlo, měla by být v zájmu řádného fungování tohoto orgánu v místě jeho nového působiště uzavřena dohoda o sídle.

(3)  Předtím, než Evropský orgán pro bankovnictví změní své sídlo, měla by být v zájmu řádného fungování tohoto orgánu v místě jeho nového působiště uzavřena dohoda o sídle a měl by být schválen nový projekt v oblasti nemovitostí v souladu s článkem 88 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/20131a. Dohoda o sídle by měla odrážet zvláštní odpovědnost francouzských úřadů při poskytování nejvhodnějších podmínek a nejúčinnějšího řešení, pokud se jedná o umístění sídla Evropského orgánu pro bankovnictví.

 

________________

 

1a Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12. 2013, s. 42).

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3a)  Přemístění sídla Evropského orgánu pro bankovnictví do Paříže (Francie) nabízí příležitost zajistit součinnost mezi Evropským orgánem pro bankovnictví a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy v oblastech, jako jsou správa, informační technologie a bezpečnost, s ohledem na jejich rozdílné mandáty a právní status.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Kompromisní pozměňovací návrh

(3b) Komise předložila odlišné legislativní návrhy na revizi celkového rámce pro tyto tři evropské orgány dohledu s cílem zdokonalit jejich situaci a umožnit jim poskytovat odolnější regulační dohled.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3c)  Přemístění sídla Evropského orgánu pro bankovnictví nijak nezpochybňuje jeho plán pracovních míst přijatý rozpočtovým orgánem, ani uplatňování služebního řádu na úředníky a ostatní zaměstnance, kteří v tomto orgánu pracují.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3d)  Orgány Unie souhlasily s tím, že budou usnadňovat další spolupráci mezi agenturami Unie a že v rámci interinstitucionální pracovní skupiny pro zdroje decentralizovaných agentur přezkoumají další možnosti, jak dosáhnout úspor z důvodu vyšší efektivity.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení 2010/1093/EU

Čl. 7 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orgán pro bankovnictví má sídlo v Paříži ve Francii.

Orgán pro bankovnictví má sídlo v Paříži ve Francii. Orgán usiluje o úzkou spolupráci s ostatními agenturami Unie, především s těmi, které sídlí v jeho bezprostřední blízkosti, s cílem dosáhnout úspor z důvodu vyšší efektivity.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Umístění sídla Evropského orgánu pro bankovnictví

Referenční údaje

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

11.12.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

11.12.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Jens Geier

11.12.2017

Datum přijetí

21.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

4

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jean-Paul Denanot, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Richard Ashworth

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti (27.2.2018)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Zpravodaj: Fabio Massimo Castaldo

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1a.   vyzývá k okamžitému přezkumu společného přístupu připojeného ke společnému postupu Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012 s cílem náležitě zohlednit úlohu Evropského parlamentu v rozhodovacím procesu o umístění agentur s ohledem na své pravomoci coby společného normotvůrce v rámci řádného legislativního postupu, a proto vyzývá, aby Evropský parlament byl do tohoto rozhodovacího procesu úzce zapojen;

Pozměňovací návrh    2

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1b.   schvaluje své prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení;

Pro informaci, toto prohlášení zní takto:

Evropský parlament vyjadřuje politování nad tím, že jeho úloha společného normotvůrce nebyla v procesu, jenž vedl k výběru nového sídla Evropského orgánu pro bankovnictví, řádně zohledněna.

Evropský parlament by rád připomněl své výsady coby společného normotvůrce a trvá na bezvýhradném dodržování řádného legislativního postupu, pokud jde o sídla orgánů a agentur.

Jakožto jediný přímo volený orgán Unie je prvním garantem dodržování demokratických zásad v Unii.

Evropský parlament odsuzuje postup, jakým bylo nové sídlo vybráno a který de facto připravil Evropský parlament o jeho výsady, neboť jej prakticky opomenul, ale nyní se očekává, že Parlament výběr nového sídla jednoduše potvrdí prostřednictvím řádného legislativního postupu.

Evropský parlament připomíná, že společný přístup připojený ke společnému prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise o decentralizovaných agenturách, který byl podepsán v roce 2012, není právně závazný, jak je uvedeno v samotném prohlášení, a že byl schválen, aniž by byly dotčeny legislativní pravomoci orgánů EU.

Evropský parlament vítá, že se výběrové řízení na nové sídlo agentury zakládalo na výběrových kritériích uvedených ve společném přístupu, ale vyjadřuje politování nad tím, že bylo nakonec uzavřeno losováním. Parlament proto trvá na tom, aby byl postup výběru nového sídla v budoucnu reformován.

Evropský parlament zdůrazňuje, že postup pro výběr nového sídla, který má svůj základ ve společném přístupu, je čistě mezivládní povahy, a že žádost o potvrzení výběru prostřednictvím řádného legislativního postupu odráží napětí mezi tímto mezivládním procesem a metodou Společenství, což s sebou nese riziko oslabení metody Společenství.

Evropský parlament si na závěr přeje rovněž připomenout, že v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 20161 se tyto tři instituce zavázaly k loajální a transparentní spolupráci, a připomíná rovnoprávné postavení obou společných normotvůrců zakotvené ve Smlouvách.

______________________

Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

S ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 13 odst. 2 této smlouvy,

Odůvodnění

Odkaz na povinnost vzájemné loajální spolupráce mezi orgány EU.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)   Čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii požaduje, aby byly vztahy mezi orgány Unie uskutečňovány v rámci loajální spolupráce, přičemž každý z nich jedná v mezích působnosti, jež mu byla svěřena Smlouvami, a v souladu s postupy, podmínkami a cíli v nich stanovenými. Evropský parlament musí být plně informován a zapojen do všech kroků v rámci řádného legislativního postupu.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Umístění sídla Evropského orgánu pro bankovnictví

Referenční údaje

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

11.12.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

11.12.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Fabio Massimo Castaldo

26.2.2018

Projednání ve výboru

26.2.2018

 

 

 

Datum přijetí

26.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Umístění sídla Evropského orgánu pro bankovnictví

Referenční údaje

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Datum předložení EP

29.11.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

11.12.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

11.12.2017

JURI

11.12.2017

AFCO

11.12.2017

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

24.1.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Burkhard Balz

18.1.2018

Pervenche Berès

18.1.2018

 

 

Projednání ve výboru

24.1.2018

27.2.2018

9.4.2018

 

Datum přijetí

24.4.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

53

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

Datum předložení

27.4.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

53

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Marco Zanni

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 18. května 2018Právní upozornění