Διαδικασία : 2017/0326(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0153/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0153/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0426

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 806kWORD 95k
27.4.2018
PE 616.660v02-00 A8-0153/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητές: Burkhard Balz, Pervenche Berès

PR_COD_1amCom

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0734),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0420/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, που δεσμεύονται για την καλόπιστη και διαφανή συνεργασία καθόλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας και την ισότητα των δύο συννομοθετών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 19ης Ιουλίου 2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών-ΕΑΤ) στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, όπως εγκρίθηκε στο περιθώριο της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50 ΣΕΕ) στις 22 Ιουνίου 2017,

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0153/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.   ζητεί να επανεξεταστεί άμεσα η κοινή προσέγγιση που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς που υπεγράφη στις 19 Ιουλίου 2012, προκειμένου να ληφθεί δεόντως υπόψη ο ρόλος του Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον καθορισμό της έδρας των οργανισμών, λαμβανομένων υπόψη των προνομίων του ως συννομοθέτη στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, και ζητεί συνεπώς στενή συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην εν λόγω διαδικασία λήψης αποφάσεων·

3.  υπενθυμίζει τα κριτήρια που ορίστηκαν από την Επιτροπή και εγκρίθηκαν από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ των 27 κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50 ΣΕΕ) στις 22 Ιουνίου 2017 για τη μετεγκατάσταση των οργανισμών της Ένωσης από το Λονδίνο στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, και συγκεκριμένα: i. εξασφάλιση ότι ο οργανισμός μπορεί να εγκατασταθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία και να αναλάβει τα καθήκοντά του κατά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση· ii. προσβασιμότητα της τοποθεσίας· iii. ύπαρξη επαρκών εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων για τα τέκνα των εργαζομένων του οργανισμού· iv. κατάλληλη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση και την ιατρική φροντίδα τόσο για τα τέκνα όσο και για τους/τις συζύγους· v. συνέχιση των δραστηριοτήτων και vi. γεωγραφική κάλυψη·

4.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν συμμετείχε στον ορισμό και τη στάθμιση των κριτηρίων για την επιλογή της θέσης της έδρας της ΕΑΤ παρά τα προνόμια του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τα οποία το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι ισότιμοι συννομοθέτες όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010(2) σχετικά με τη σύσταση της ΕΑΤ και τον καθορισμό της έδρας της·

5.  υπενθυμίζει ότι η απόφαση του 2010 σχετικά με τον ορισμό της έδρας της ΕΑΤ, μαζί με την απόφαση σχετικά με τον ορισμό της έδρας της EIOPA και της ESMA, ελήφθη σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία έπειτα από μια πλήρη διαδικασία τριμερούς διαλόγου· παρατηρεί ότι η έδρα του οργανισμού που επηρεάζεται εξίσου από τη μετεγκατάσταση από το Λονδίνο αποφασίστηκε με κοινή συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνήλθαν σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων· επισημαίνει το γεγονός ότι το Συμβούλιο (άρθρο 50 ΣΕΕ) επέλεξε τη νέα έδρα της ΕΑΤ βάσει της κοινής δήλωσης, της 19ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, η οποία έχει μικρότερη νομική σημασία από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010·

6.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας ψηφοφορίας που ακολούθησε το Συμβούλιο στις 20 Νοεμβρίου 2017, βάσει της οποίας οι τελικές αποφάσεις ελήφθησαν με κλήρωση· επισημαίνει το γεγονός ότι οι οργανισμοί σήμερα χρηματοδοτούνται εν μέρει από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και ότι, επίσης, το κόστος μετεγκατάστασης, που αποτελεί αντικείμενο συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, μπορεί να βαρύνει εν μέρει τον προϋπολογισμό της Ένωσης· υπογραμμίζει, συνεπώς, την ανάγκη για δημοκρατική λογοδοσία καθώς και διαφανή και κατανοητή λήψη αποφάσεων προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών· ζητεί περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τη στάθμιση των κριτηρίων που εφαρμόστηκαν από το Συμβούλιο κατά τη διαδικασία επιλογής της τοποθεσίας της ΕΑΤ·

7.  πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει συστηματικά και επί ίσοις όροις με την Επιτροπή και το Συμβούλιο στον καθορισμό και τη στάθμιση των κριτηρίων για την τοποθεσία όλων των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προβούν σε αναθεώρηση της κοινής δήλωσης, της 19ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, με σκοπό να εξασφαλιστεί η ισχυρή συμμετοχή του Κοινοβουλίου, με σεβασμό ιδίως των εξουσιών συναπόφασης που διαθέτει·

8.  επισημαίνει τα διαφορετικά καθήκοντα και τους διαφορετικούς τομείς αρμοδιότητας των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών ΕΑΤ, EIOPA και ESMA· υπενθυμίζει τη συνειδητή απόφαση των συννομοθετών για τη δημιουργία τριών αρχών με ξεχωριστά καθήκοντα και ξεχωριστούς τομείς αρμοδιότητας, μία για τον τραπεζικό τομέα, μία για τις κινητές αξίες και μία για τις ασφάλειες και τις συντάξεις· ζητεί ο εν λόγω διαχωρισμός να εξακολουθήσει να αντικατοπτρίζεται στις κανονιστικές και εποπτικές αρμοδιότητες και τη διακυβέρνηση, την κύρια οργάνωση και την κύρια χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους, ενώ παράλληλα να επιτρέπεται ο επιμερισμός, κατά περίπτωση, υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων που δεν σχετίζονται με τις βασικές δραστηριότητες· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν την τρέχουσα δομή των τριών αρχών κατά τη διάρκεια της μετεγκατάστασης της ΕΑΤ και μετά από αυτήν· ζητεί τακτική ενημέρωση από την Επιτροπή ως προς το θέμα αυτό, ιδίως κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει νομοθετικής διαδικασίας σχετικά με την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών COM(2017)536· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 αποτελεί μέρος της νομοθετικής διαδικασίας σχετικά με την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών COM(2017)536·

9.   υπογραμμίζει ότι η μετεγκατάσταση και οι νέες εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όταν τεθεί σε ισχύ η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(3)*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(4),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(5),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στο πλαίσιο της γνωστοποίησης από το Ηνωμένο Βασίλειο, στις 29 Μαρτίου 2017, της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), τα υπόλοιπα 27 κράτη μέλη, σε συνεδρίαση που έλαβε χώρα στο περιθώριο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων («άρθρο 50»), επέλεξαν το Παρίσι (Γαλλία) ως νέα έδρα της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών-ΕΑΤ).

(1α)  Οι δαπάνες για τη μετεγκατάσταση της έδρας της ΕΑΤ προκύπτουν ως αποτέλεσμα της μονομερούς απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση. Ωστόσο, με βάση την κοινή έκθεση των διαπραγματευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία εγκρίθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2017, και τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να συνεισφέρει στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για τα οικονομικά έτη 2019 και 2020 ως εάν είχε παραμείνει στην Ένωση και να συνεισφέρει κατά το μερίδιο που τού αναλογεί στη χρηματοδότηση των αναλήψεων υποχρεώσεων που εκκρεμούν στις 31 Δεκεμβρίου 2020, οι εν λόγω δαπάνες βαρύνουν το σύνολο των φορολογουμένων της Ένωσης μέσω του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρθηκε να συζητήσει με τους οργανισμούς της Ένωσης που εδρεύουν στο Λονδίνο πώς θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος που συνδέεται με την αποχώρησή τους από τη χώρα.

(2)  Έχοντας υπόψη το άρθρο 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ, η ΕΑΤ θα πρέπει να έχει μεταφερθεί στη νέα έδρα της από την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο ή από τις 30 Μαρτίου 2019, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

(3)  Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της ΕΑΤ στη νέα της έδρα, θα πρέπει να συναφθεί συμφωνία για την έδρα και να εγκριθεί ένα σχέδιο περί ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 88 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013(6) της Επιτροπής, πριν μεταφερθεί η ΕΑΤ στη νέα της έδρα. Τα νέα γραφεία θα πρέπει να είναι έτοιμα και κατάλληλα για τον σκοπό της μόνιμης μετεγκατάστασης όταν τεθεί σε ισχύ η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Η συμφωνία για την έδρα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την ευθύνη των γαλλικών αρχών όσον αφορά την εξασφάλιση των πλέον κατάλληλων συνθηκών και την εξεύρεση της πλέον αποδοτικής λύσης για την έδρα της ΕΑΤ.

(3α)  Η μεταφορά της έδρας της ΕΑΤ δεν θέτει υπό αμφισβήτηση τον πίνακα προσωπικού της, όπως αυτός έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ούτε την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της ΕΑΤ.

(4)  Για να παρασχεθεί στην ΕΑΤ επαρκής χρόνος για τη μετεγκατάσταση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις εξουσίες συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(4α)  Προκειμένου να αναγνωρίζεται ότι είναι δυνατόν η επιλογή της έδρας ενός αποκεντρωμένου οργανισμού να ορίζεται σε νομοθετική πράξη της Ένωσης που υπόκειται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν δεσμευθεί να ολοκληρώσουν την αναθεώρηση της κοινής δήλωσης σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018. Η έδρα ενός οργανισμού της Ένωσης θα πρέπει να επιλέγεται με διαφανή διαδικασία η οποία ενισχύει τη δημοκρατική λογοδοσία και με από κοινού καθορισμό και στάθμιση των κριτηρίων επιλογής.

(4β)  Η μετεγκατάσταση της ΕΑΤ δεν πρέπει να έχει συνέπειες όσον αφορά την εκτέλεση της διακριτής εντολής ή τη διατήρηση του χωριστού νομικού καθεστώτος των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Η μετεγκατάσταση θα μπορούσε να επιτρέπει, κατά περίπτωση, τον επιμερισμό των διοικητικών υπηρεσιών υποστήριξης και υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων μεταξύ των οργανισμών της Ένωσης που δεν συνδέονται με τις κύριες δραστηριότητες. Για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της αποδοτικότητας των εν λόγω οργανισμών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει, κατά την αναθεώρηση της κοινής δήλωσης σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, να αξιοποιήσουν επίσης τις συστάσεις της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους πόρους των αποκεντρωμένων οργανισμών.

(5)  Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

(5α)  Δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 2 ΣΕΕ, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης υποχρεούνται να συνεργάζονται μεταξύ τους καλή τη πίστει, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί από τις Συνθήκες και σύμφωνα με τις διαδικασίες, τους όρους και τους στόχους που ορίζονται σε αυτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να τηρείται πλήρως ενήμερο και να συμμετέχει σε όλα τα στάδια της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7

Έδρα

Η έδρα της Αρχής βρίσκεται στο Παρίσι (Γαλλία).»

Η Αρχή, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) είναι αυτόνομες, ανεξάρτητα από την έδρα τους, ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους, την οργάνωση της δομής διακυβέρνησής τους, τη διαχείριση του κύριου οργανισμού τους, και την εξασφάλιση της κύριας χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων τους, το σύνολο των οποίων διαφέρουν ανάλογα με το πεδίο αρμοδιοτήτων τους, ενώ, κατά περίπτωση, επιτρέπουν τον επιμερισμό των διοικητικών υπηρεσιών υποστήριξης και υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων μεταξύ των οργανισμών της Ένωσης που δεν συνδέονται με τις κύριες δραστηριότητες. Έως ... [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και εφεξής κάθε 12 μήνες, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη συμμόρφωση των εν λόγω Αρχών προς τη συγκεκριμένη απαίτηση.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο ή από τις 30 Μαρτίου 2019, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος          Ο Πρόεδρος

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2018/...

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο ρόλος του ως συννομοθέτη δεν ελήφθη δεόντως υπόψη, καθότι δεν συμμετείχε στη διαδικασία για την επιλογή της νέας έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να υπενθυμίσει τα δικαιώματά του ως συννομοθέτη και τονίζει ότι, κατά τον καθορισμό της έδρας των οργάνων και οργανισμών, πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστή η συνήθης νομοθετική διαδικασία.

Ως το μόνο άμεσα εκλεγόμενο θεσμικό όργανο της Ένωσης και ως αντιπρόσωπος των πολιτών της Ένωσης, αποτελεί τον βασικό εγγυητή του σεβασμού της δημοκρατικής αρχής στην Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδοκιμάζει τη διαδικασία που τηρήθηκε για την επιλογή της νέας έδρας, δεδομένου ότι, εκ των πραγμάτων, στερήθηκε των δικαιωμάτων του αφού δεν συμμετείχε κατά τρόπο αποτελεσματικό στη διαδικασία, ενώ σήμερα αναμένεται απλώς να επικυρώσει την επιλογή της νέας έδρας στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι η κοινή προσέγγιση που είναι προσαρτημένη στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς που υπεγράφη το 2012 δεν έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα, όπως αναγνωρίζεται στην ίδια τη δήλωση, και ότι με τη συμφωνία αυτή δεν θίγονται οι νομοθετικές αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων.

Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει ότι η διαδικασία που τηρήθηκε για την επιλογή της νέας έδρας του οργανισμού πρέπει να αναθεωρηθεί και να μην εφαρμόζεται πλέον υπό τη μορφή αυτή στο μέλλον.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί επίσης να επισημάνει ότι τα τρία θεσμικά όργανα έχουν δεσμευτεί, στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(8)να συνεργάζονται κατά τρόπο καλόπιστο και διαφανή και ότι η ισότητα των δύο συννομοθετών κατοχυρώνεται στις Συνθήκες.

(1)

(2)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

(3)

* Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.

(4)

  […]

(5)

  […]

(6)

  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).

(7)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

(8)

  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (21.3.2018)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

(COM/2017/0734 – C8-420/2017 – 2017/0326(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jens Geier

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1α)  Οι δαπάνες για τη μετεγκατάσταση της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών προκύπτουν ως αποτέλεσμα της μονομερούς απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση. Ωστόσο, με βάση την κοινή έκθεση των διαπραγματευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία εγκρίθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2017, και τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να συνεισφέρει στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για τα οικονομικά έτη 2019 και 2020 ως εάν είχε παραμείνει στην Ένωση και να συνεισφέρει κατά το μερίδιο που του αναλογεί στη χρηματοδότηση των αναλήψεων υποχρεώσεων που εκκρεμούν στις 31 Δεκεμβρίου 2020, οι εν λόγω δαπάνες βαρύνουν το σύνολο των φορολογουμένων της Ένωσης μέσω του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρθηκε να συζητήσει με τους οργανισμούς της Ένωσης που εδρεύουν στο Λονδίνο, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος που συνδέεται με την απόσυρσή τους από τη χώρα.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)   Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στη νέα της έδρα, θα πρέπει να συναφθεί συμφωνία για την έδρα πριν μεταφερθεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στη νέα της έδρα.

(3)  Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στη νέα της έδρα, θα πρέπει να συναφθεί συμφωνία για την έδρα και να εγκριθεί ένα σχέδιο περί ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 88 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, πριν μεταφερθεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στη νέα της έδρα. Η συμφωνία για την έδρα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερη ευθύνη των γαλλικών αρχών όσον αφορά την εξασφάλιση των πλέον κατάλληλων συνθηκών και την εξεύρεση της πλέον αποδοτικής λύσης για την έδρα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

 

________________

 

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3α)  Η μετεγκατάσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στο Παρίσι (Γαλλία) δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν συνέργειες, σε τομείς όπως η διοίκηση, η πληροφορική και η ασφάλεια, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, λαμβανομένων πάντα υπόψη των διακριτών εντολών και νομικών καθεστώτων τους.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Συμβιβαστική τροπολογία

(3β)  Η Επιτροπή έχει υποβάλει χωριστές νομοθετικές προτάσεις για την αναθεώρηση του συνολικού πλαισίου των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, με στόχο να αναβαθμιστεί ο ρόλος τους και να εξασφαλιστεί μια πιο αξιόπιστη κανονιστική εποπτεία.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3γ)  Η μεταφορά της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών δεν θέτει υπό αμφισβήτηση τον πίνακα προσωπικού της, όπως αυτός έχει εγκριθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, ούτε την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3δ)  Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης έχουν συμφωνήσει να διευκολύνουν την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των οργανισμών της Ένωσης και να διερευνήσουν περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης της αποδοτικότητας στο πλαίσιο της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους πόρους των αποκεντρωμένων οργανισμών.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κανονισμός 2010/1093/ΕΕ

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η έδρα της Αρχής βρίσκεται στο Παρίσι (Γαλλία).

Η έδρα της Αρχής βρίσκεται στο Παρίσι (Γαλλία). Η Αρχή επιδιώκει στενή συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, ιδίως εκείνους που βρίσκονται σε άμεση εγγύτητα με αυτήν, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Καθορισμός της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

11.12.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

11.12.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Jens Geier

11.12.2017

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Γεώργιος Κύρτσος

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛHΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Richard Ashworth

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (27.2.2018)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Fabio Massimo Castaldo

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1α.  ζητεί να επανεξεταστεί άμεσα η κοινή προσέγγιση που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς που υπεγράφη στις 19 Ιουλίου 2012, προκειμένου να ληφθεί δεόντως υπόψη ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον καθορισμό της έδρας των οργανισμών, λαμβανομένων υπόψη των αρμοδιοτήτων του ως συννομοθέτη στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας και ζητεί συνεπώς μια μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εν λόγω διαδικασία λήψης αποφάσεων·

Τροπολογία    2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1β.   εγκρίνει την δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

Προς ενημέρωση, η δήλωση αναφέρει τα εξής:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο ρόλος του ως συννομοθέτη δεν έχει ληφθεί δεόντως υπόψη στη διαδικασία για την επιλογή της νέας έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να υπενθυμίσει τα δικαιώματά του ως συννομοθέτη και τονίζει ότι, κατά τον καθορισμό της έδρας των οργάνων και οργανισμών, πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστή η συνήθης νομοθετική διαδικασία.

Ως το μόνο άμεσα εκλεγόμενο θεσμικό όργανο της Ένωσης αποτελεί τον βασικό εγγυητή του σεβασμού της δημοκρατικής αρχής στην Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδοκιμάζει τη διαδικασία που τηρήθηκε για την επιλογή της νέας έδρας, δεδομένου ότι στερήθηκε των δικαιωμάτων του αφού δεν συμμετείχε κατά τρόπο αποτελεσματικό στη διαδικασία, ενώ σήμερα αναμένεται απλώς να επικυρώσει την επιλογή της νέας έδρας στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι η κοινή προσέγγιση που είναι προσαρτημένη στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς που υπεγράφη το 2012 δεν έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα, όπως αναγνωρίζεται στην ίδια τη δήλωση, και ότι με τη συμφωνία αυτή δεν θίγονται οι νομοθετικές αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδοκιμάζει μεν το γεγονός ότι η διαδικασία επιλογής της νέας έδρας του οργανισμού βασίστηκε στα κριτήρια που αναφέρονται στην κοινή προσέγγιση, αποδοκιμάζει ωστόσο το ότι η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε με κλήρωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει συνεπώς ότι η διαδικασία που τηρήθηκε για την επιλογή της νέας έδρας πρέπει να επανεξεταστεί στο μέλλον.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι η διαδικασία που τηρήθηκε για την επιλογή της νέας έδρας, η οποία βασίζεται στην κοινή προσέγγιση, έχει αμιγώς διακυβερνητικό χαρακτήρα και ότι, με το να καλείται το Κοινοβούλιο να επιβεβαιώσει την επιλογή αυτή μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, αναδεικνύεται η υφιστάμενη μεταξύ της εν λόγω διακυβερνητικής διαδικασίας και της κοινοτικής μεθόδου διάσταση, η οποία ενέχει τον κίνδυνο να υπονομεύσει την κοινοτική μέθοδο.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί επίσης να επισημάνει ότι τα τρία θεσμικά όργανα έχουν δεσμευτεί, στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 20161 να συνεργάζονται κατά τρόπο καλόπιστο και διαφανή και ότι η ισότητα των δύο νομοθετικών οργάνων κατοχυρώνεται στις Συνθήκες.»

______________________

1 ΕΕ L 123, 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 13, παράγραφος 2,

Αιτιολόγηση

Επισημαίνεται η υποχρέωση που υπέχουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργάζονται μεταξύ τους καλή τη πίστει.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5 α)   Δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα θεσμικά όργανα της Ένωσης υποχρεούνται να συνεργάζονται μεταξύ τους καλή τη πίστει εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί από τις Συνθήκες και σύμφωνα με τις διαδικασίες, τους όρους και τους στόχους που ορίζονται σε αυτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να τηρείται πλήρως ενήμερο και να συμμετέχει σε όλα τα στάδια της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τοποθεσία της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

11.12.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO

11.12.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Fabio Massimo Castaldo

26.2.2018

Εξέταση στην επιτροπή

26.2.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛHΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Καθορισμός της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

29.11.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

11.12.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

11.12.2017

JURI

11.12.2017

AFCO

11.12.2017

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

JURI

24.1.2018

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Burkhard Balz

18.1.2018

Pervenche Berès

18.1.2018

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.1.2018

27.2.2018

9.4.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

Ημερομηνία κατάθεσης

27.4.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

53

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Marco Zanni

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 17 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου