Eljárás : 2017/0326(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0153/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0153/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 25/10/2018 - 13.10

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0426

JELENTÉS     ***I
PDF 732kWORD 90k
27.4.2018
PE 616.660v02-00 A8-0153/2018

az 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Bankhatóság székhelye tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Burkhard Balz, Pervenche Berès

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY az Alkotmányügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Bankhatóság székhelye tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0734),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0420/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 295. cikkére és a jogalkotás minőségének javításáról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 2016. április 13-i intézményközi megállapodásra, amely jóhiszemű és átlátható együttműködést ír elő a teljes jogalkotási ciklus során, valamint rögzíti a két társjogalkotó egyenrangúságát,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről szóló, 2012. július 19-i közös nyilatkozatára,

–  tekintettel az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének keretében az Európai Gyógyszerügynökség és az Európai Felügyeleti Hatóság (Európai Bankhatóság) (EBH) székhelyének áthelyezéséről szóló határozathoz vezető eljárásra, amelyet az Európai Tanács 2017. június 22-én fogadott el (az EUSZ 50. cikke),

–  az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. január 17-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és az Alkotmányügyi Bizottság véleményeire (A8-0153/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  kéri az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről kiadott, 2012. július 19-i közös nyilatkozatához mellékelt közös megközelítés haladéktalan felülvizsgálatát, hogy a Parlament szerepét – tekintettel a rendes jogalkotási eljárásban betöltött társjogalkotói szereppel járó előjogaira – kellően figyelembe vegyék az ügynökségek székhelyének megválasztásáról szóló döntéshozatali folyamatban, ezért felszólít arra, hogy a Parlamentet szorosan vonják be ebbe a döntéshozatali folyamatba;

3.  emlékeztet az uniós ügynökségeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése keretében Londonból történő áthelyezése vonatkozásában a Bizottság által meghatározott kritériumokra, amelyeket az EU27 állam- és kormányfői az Európai Tanács 2017. június 22-i ülésén fogadtak el (az EUSZ 50. cikke), nevezetesen: i. annak biztosítása, hogy az ügynökség az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépése időpontjában ténylegesen megkezdhesse működését az új helyszínen; ii. a helyszín megközelíthetősége; iii. megfelelő oktatási intézmények a személyzet gyermekei számára; iv. a gyermekek és a házastársak megfelelő hozzáférése a munkaerőpiachoz és a társadalombiztosítási rendszerhez, valamint az egészségügyi ellátáshoz; v. az üzletmenet folytonossága és vi. földrajzi eloszlás;

4.  sajnálja, hogy a Parlamentet előjogai ellenére nem vonták be az EBH székhelyének kiválasztása során alkalmazott kritériumok meghatározásába és súlyozásába, holott a Parlament és a Tanács egyenrangú társjogalkotói az EBH létrehozásáról és székhelyének meghatározásáról szóló 1093/2010/EU rendeletnek(2);

5.  emlékeztet, hogy az EBH, az ESMA és az EIOPA székhelyéről szóló 2010. évi döntést rendes jogalkotási eljárás keretében hozták meg, egy teljes körű háromoldalú egyeztető eljárást követően; megjegyzi, hogy a Londonból áthelyezendő ügynökség székhelyét a tagállamok kormányainak képviselői közös megegyezéssel határozták meg állam- és kormányfői szinten; emlékeztet, hogy a Tanács (az EUSZ 50. cikke értelmében) a decentralizált ügynökségekről szóló 2012. július 19-i közös nyilatkozat alapján választotta ki az EBH új székhelyét, amely jogilag alacsonyabb rendű, mint az 1093/2010/EU rendelet;

6.  sajnálja, hogy a Tanács 2017. november 20-i szavazási eljárása nem volt átlátható és elszámoltatható, mivel a végleges döntésekre sorsolás útján került sor; rámutat, hogy az ügynökségeket jelenleg részben az uniós költségvetésből finanszírozzák, és hogy valószínűleg az áthelyezés költségeit is részben az uniós költségvetés fogja fedezni, bár ezekről még folynak a tárgyalások az Európai Unió és az Egyesült Királyság között; ezért hangsúlyozza, hogy az európai polgárok érdekében a döntéshozatal demokratikus elszámoltathatóságára, átláthatóságára és érthetőségére van szükség; kéri, hogy nyújtsanak részletesebb tájékoztatást a Tanács által az EBH székhelyének kiválasztási eljárása során alkalmazott kritériumok súlyozásáról;

7.  úgy véli, hogy a Parlamentnek rendszeresen és az Európai Bizottsággal és a Tanáccsal egyenrangúan kell részt vennie az uniós szervek és ügynökségek székhelyének kiválasztására vonatkozó kritériumok meghatározásában és súlyozásában; kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy vizsgálják felül a decentralizált ügynökségekről szóló 2012. július 19-i közös nyilatkozatot azzal a céllal, hogy biztosítsák a Parlament szoros bevonását, tiszteletben tartva együttdöntési jogkörét;

8.  hangsúlyozza, hogy az EBH, az EIOPA és az ESMA különböző feladatokat ellátó és eltérő hatáskörökkel rendelkező európai felügyeleti hatóságok; emlékeztet a társjogalkotók azon szándékos döntésére, hogy három különböző hatóságot hoznak létre különböző feladatokkal és hatáskörökkel, egyet a bankok, egyet az értékpapírok, egyet pedig a biztosítások és nyugdíjak felügyeletére; annak érdekében, hogy ez a szétválasztás továbbra is tükröződjön a szabályozói és felügyeleti hatáskörökben és az irányításban, és hogy fő szervezeti egységeik és tevékenységük finanszírozása független maradjon földrajzi elhelyezkedésüktől, adott esetben azonban megengedve a fő tevékenységükhöz nem kapcsolódó adminisztratív támogató szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások egymás közötti megosztását, kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy biztosítsa a jelenlegi három hatóság fennmaradását az EBH áthelyezése során és azt követően is; erre vonatkozóan rendszeres tájékoztatást kér a Bizottságtól, különösen az európai felügyeleti hatóságok felülvizsgálatáról szóló, folyamatban lévő jogalkotási eljárás során (COM(2017)0536); emlékeztet, hogy az 1093/2010/EU rendelet 7. cikke részét képezi az európai felügyeleti hatóságok felülvizsgálatáról szóló jogalkotási eljárásnak (COM(2017)0536);

9.   hangsúlyozza, hogy az áthelyezésnek le kell zárulnia és az új székhelynek készen kell állnia az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése hatályba lépésének időpontjára;

10.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

11.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI(3)*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Bankhatóság székhelye tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen 13. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére(4),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(5),

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)  Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének megfelelően bejelentette, hogy ki kíván lépni az Unióból, így a 27 másik tagállam az Általános Ügyek Tanácsának (50. cikk) ülésén az Európai Felügyeleti Hatóság (Európai Bankhatóság) (EBH) új székhelyeként Párizst (Franciaország) választotta.

(1a)  Az EBH székhelyének áthelyezésével járó költségek az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésre irányuló egyoldalú döntéséből erednek. Azonban az Európai Unió, valamint az Egyesült Királyság kormányának főtárgyalói által 2017. december 8-án elfogadott közös jelentés alapján, valamint tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2019-es és 2020-as költségvetési évben ugyanúgy hozzájárul az Unió általános költségvetéséhez, mintha továbbra is a tagja maradna, valamint hogy a 2020. december 31-éig fennmaradó kötelezettségvállalások finanszírozásának ráeső részéhez is hozzájárul, e költségeket az Unió költségvetésén keresztül az Unió valamennyi adófizetője állja. Az Egyesült Királyság felajánlotta, hogy az Unió londoni székhelyű ügynökségeivel megvitatja a kilépéssel járó költségek csökkentésének módjait.

(2)  Tekintettel az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésére, az EBH számára új székhelyet kell biztosítani attól az időponttól számítva, amikor a Szerződések már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra, vagy 2019. március 30-ától, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

(3)  Annak érdekében, hogy új helyén biztosítsa az EBH megfelelő működését, az EBH új székhelyének létrehozása előtt székhely-megállapodást kell kötni, valamint a Bizottság 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének(6) 88. cikkével összhangban álló ingatlanprojektet kell elfogadni. Hangsúlyozza, hogy az ingatlanoknak kész kell lenniük és alkalmasnak kell lenniük az állandó áthelyezésre az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése hatályba lépésének időpontjára. A székhely-megállapodásnak tükröznie kell a francia hatóságok felelősségét azzal kapcsolatban, hogy az EBH székhelye vonatkozásában a legmegfelelőbb feltételeket és a leghatékonyabb megoldást kell biztosítaniuk.

(3a)  Az EBH székhelyének áthelyezése semmilyen módon nem kérdőjelezi meg az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott létszámtervet, sem az ott dolgozó tisztviselőkre és egyéb alkalmazottakra vonatkozó személyzeti szabályzat alkalmazását.

(4)  Annak érdekében, hogy az EBH számára elegendő idő álljon rendelkezésre az áthelyezéshez, e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie, figyelembe véve ugyanakkor az Európai Parlament és a Tanács együttdöntési jogkörét.

(4a)  Annak elismerése érdekében, hogy a decentralizált ügynökségek székhelyét csak rendes jogalkotási eljárás hatálya alá tartozó uniós jogalkotási aktusban lehet meghatározni, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2018. december 31-ig köteles elfogadni a decentralizált ügynökségekről szóló közös nyilatkozat módosítását. Az uniós ügynökségek székhelyét átlátható eljárás keretében kell kiválasztani, ami erősíti a demokratikus elszámoltathatóságot, és a kiválasztási kritériumokat közösen kell meghatározni és súlyozni.

(4b)  Az EBH áthelyezése nem járhat semmilyen következménnyel az európai felügyeleti hatóságok egyedi megbízatásainak végrehajtására vagy különálló jogi státuszuk fenntartására. Az áthelyezés adott esetben azonban lehetővé teheti az uniós ügynökségek fő tevékenységéhez nem kapcsolódó adminisztratív támogató szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások egymás közötti megosztását. Ezen ügynökségek hatékonyságának biztosítása érdekében az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a decentralizált ügynökségekről szóló közös nyilatkozat felülvizsgálata során figyelembe veszi a decentralizált ügynökségek erőforrásaival foglalkozó intézményközi munkacsoport ajánlásait is.

(5)  Az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet(7) ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5a)   Az EUSZ 13. cikkének (2) bekezdése az uniós intézmények közötti kapcsolatok tekintetében előírja a jóhiszemű és kölcsönös együttműködést, a Szerződésekben rájuk ruházott hatáskörök korlátain belül, az ott meghatározott eljárások, feltételek és célok szerint. Az Európai Parlamentet a rendes jogalkotási eljárás valamennyi lépése során teljes mértékben tájékoztatni kell és be kell vonni.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1093/2010/EU rendelet 7. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

Székhely

A Hatóság székhelye Párizs, Franciaország.

Az EBH, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) külön gyakorolja hatásköreit, végzi feladatait, szervezi meg irányítási struktúráját, működteti szervezetét és biztosítja tevékenységeinek fő finanszírozását, amelyek mind eltérőek illetékességi körükön belül és függetlenek elhelyezkedésüktől, adott esetben azonban megengedve a fő tevékenységükhöz nem kapcsolódó adminisztratív támogató szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások egymás közötti megosztását. A Bizottság legkésőbb ... [e rendelet hatálybalépésének időpontja], és azt követően 12 havonta jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy e hatóságok megfelelnek-e ezeknek a követelményeknek.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet attól a naptól kell alkalmazni, amikor a Szerződések nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra, vagy 2019. március 30-ától, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök          az elnök

A 2018/... RENDELET MELLÉKLETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA

Az Európai Parlament sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy társjogalkotói szerepét nem vették kellőképpen figyelembe, mivel nem vonták be az Európai Bankhatóság (EBH) új székhelyének kiválasztásához vezető folyamatba.

Az Európai Parlament emlékeztetni kíván társjogalkotói előjogaira és az ügynökségek és szervek elhelyezkedése kapcsán ragaszkodik a rendes jogalkotási eljárás teljes mértékű tiszteletben tartásához.

Az egyetlen közvetlenül megválasztott és az Unió polgárait képviselő uniós intézményként az Európai Parlament a demokratikus elv tiszteletben tartásának legfőbb védnöke az Unióban.

Az Európai Parlament elítéli a székhely új helyszínének kiválasztása érdekében követett eljárást, mely de facto megfosztotta az Európai Parlamentet előjogaitól, mivel nem vonták be ténylegesen a folyamatba, most azonban elvárják tőle, hogy rendes jogalkotási eljárás keretében egyszerűen erősítse meg a székhely új helyszíne tekintetében hozott választást.

Az Európai Parlament emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről kiadott, 2012-ben aláírt közös nyilatkozatához mellékelt közös megközelítés magában a nyilatkozatban elismertek szerint jogilag nem kötelező erejű, és hogy abban az intézmények jogalkotási hatásköreinek sérelme nélkül állapodtak meg.

Az Európai Parlament ezért ragaszkodik ahhoz, hogy az ügynökségek új székhelyének kiválasztására folytatott eljárást vizsgálják felül, és ebben a formában ne alkalmazzák a jövőben.

Az Európai Parlament végül emlékeztetni kíván arra is, hogy a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban(8) a három intézmény őszinte és átlátható együttműködés mellett kötelezte el magát, emlékeztetve a társjogalkotók Szerződésekben rögzített egyenlőségére.

(1)

(2)

Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

(3)

* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.

(4)

  […]

(5)

  […]

(6)

A Bizottság 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. szeptember 30.) a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.).

(7)

Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.)

(8)

  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (21.3.2018)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

az 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Bankhatóság székhelye tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

A vélemény előadója: Jens Geier

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a)  Az Európai Bankhatóság székhelyének áthelyezésével járó költségek az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésre irányuló egyoldalú döntéséből erednek. Azonban az Európai Unió, valamint az Egyesült Királyság kormánya főtárgyalói által 2017. december 8-án elfogadott közös jelentés alapján, valamint tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2019-es és 2020-as költségvetési évben ugyanúgy hozzájárul az Unió általános költségvetéséhez, mintha továbbra is a tagja maradna, valamint hogy a 2020. december 31-éig fennmaradó kötelezettségvállalások finanszírozásának ráeső részéhez is hozzájárul, e költségeket az Unió költségvetésén keresztül az Unió valamennyi adófizetője állja. Az Egyesült Királyság felajánlotta, hogy az Unió londoni székhelyű ügynökségeivel megvitatja a kilépéssel járó költségek csökkentésének módjait.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)   Annak érdekében, hogy új helyén biztosítsa az Európai Bankhatóság megfelelő működését, a székhely-megállapodást az Európai Bankhatóság új székhelyének létrehozása előtt kell megkötni.

(3)  Annak érdekében, hogy új helyén biztosítsa az Európai Bankhatóság megfelelő működését, az Európai Bankhatóság új székhelyének létrehozása előtt székhely-megállapodást kell kötni, valamint a Bizottság 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének1a 88. cikkével összhangban álló ingatlanprojektet kell elfogadni. A székhely-megállapodásnak tükröznie kell, hogy a francia hatóságokra különleges felelősség hárul azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bankhatóság székhelye számára biztosítsák a legmegfelelőbb feltételeket és a leghatékonyabb megoldást.

 

________________

 

1a A Bizottság 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. szeptember 30.) a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.).

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a)  Az Európai Bankhatóság székhelyének Párizsba történő áthelyezése lehetőséget nyit arra, hogy az Európai Bankhatóság és az Európai Értékpapírpiaci Hatóság között szinergiák alakuljanak ki például az igazgatás, az informatika és a biztonság területén, szem előtt tartva eltérő megbízatásukat és jogállásukat.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Megegyezéses módosítás

(3b) A Bizottság a három európai felügyeleti hatóság korszerűsítése és reziliensebb szabályozási felügyeletének biztosítása érdekében különálló jogalkotási javaslatokat dolgozott ki általános keretük felülvizsgálatára.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  Az Európai Bankhatóság székhelyének áthelyezése semmilyen módon nem kérdőjelezi meg a költségvetési hatóság által elfogadott létszámtervet, sem az ott dolgozó tisztviselőkre és egyéb alkalmazottakra vonatkozó személyzeti szabályzat alkalmazását.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

3 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3d)  Az uniós intézmények megállapodtak abban, hogy megkönnyítik a további együttműködést az uniós ügynökségek között, és a decentralizált ügynökségek forrásaival foglalkozó intézményközi munkacsoport keretein belül felmérik, milyen további hatékonyságnövelést lehet elérni.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

2010/1093/EU rendelet

7 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság székhelye Párizs, Franciaország.

A Hatóság székhelye Párizs, Franciaország. A hatékonyságnövelés érdekében a Hatóság szoros együttműködésre törekszik más uniós ügynökségekkel, különösen azokkal, amelyek székhelye a közvetlen közelében található.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Bankhatóság székhelyének új helyszíne

Hivatkozások

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

11.12.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

11.12.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jens Geier

11.12.2017

Az elfogadás dátuma

21.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

4

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jean-Paul Denanot, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Richard Ashworth

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY az Alkotmányügyi Bizottság részéről (27.2.2018)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

az 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Bankhatóság székhelye tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

A vélemény előadója: Fabio Massimo Castaldo

MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1a)   kéri az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről kiadott, 2012. július 19-i közös nyilatkozatához mellékelt közös megközelítés haladéktalan felülvizsgálatát, hogy az Európai Parlament szerepét – tekintettel a rendes jogalkotási eljárásban betöltött társjogalkotói szereppel járó előjogaira – kellően figyelembe vegyék az ügynökségek székhelyének megválasztásáról szóló döntéshozatali folyamatban, ezért felszólít arra, hogy az Európai Parlamentet szorosan vonják be ebbe a döntéshozatali folyamatba;

Módosítás    2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1b)   jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatot;

Tájékoztatásul: a nyilatkozat szövege a következő:

„Az Európai Parlament sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy társjogalkotói szerepét nem vették kellőképpen figyelembe az Európai Bankhatóság (EBH) új székhelyének kiválasztásához vezető eljárás során.

Az Európai Parlament emlékeztetni kíván társjogalkotói előjogaira és az ügynökségek és szervek elhelyezkedése kapcsán ragaszkodik a rendes jogalkotási eljárás teljes mértékű tiszteletben tartásához.

Az egyetlen közvetlenül megválasztott uniós intézményként az Európai Parlament a demokratikus elv tiszteletben tartásának legfőbb védnöke az Unióban.

Az Európai Parlament elítéli a székhely új helyszínének kiválasztása érdekében követett eljárást, mely de facto megfosztotta az Európai Parlamentet előjogaitól, mivel nem vonták be ténylegesen a folyamatba, most azonban elvárják tőle, hogy rendes jogalkotási eljárás keretében egyszerűen erősítse meg a székhely új helyszíne tekintetében hozott választást.

Az Európai Parlament emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről kiadott, 2012-ben aláírt közös nyilatkozatához mellékelt közös megközelítés magában a nyilatkozatban elismertek szerint jogilag nem kötelező erejű, és hogy abban az intézmények jogalkotási hatásköreinek sérelme nélkül állapodtak meg.

Az Európai Parlament üdvözli, hogy az ügynökség új székhelyének kiválasztási eljárása a közös megközelítésben említett kiválasztási kritériumokon alapult, de sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy végül sorsolással zárult. Az Európai Parlament ezért ragaszkodik ahhoz, hogy az új székhely kiválasztása tekintetében folytatott eljárást a jövőben alakítsák át.

Az Európai Parlament kiemeli, hogy a székhely új helyszínének kiválasztására irányuló eljárás, mely a közös megközelítésen alapul, tisztán kormányközi jellegű, és hogy a helyszínválasztás rendes jogalkotási eljárással történő megerősítésének kérése tükrözi a kormányközi folyamat és a közösségi módszer közötti súrlódást, és magában hordozza a közösségi módszer aláásásának kockázatát.

Az Európai Parlament végül emlékeztetni kíván arra is, hogy a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban1 a három intézmény jóhiszemű és átlátható együttműködés mellett kötelezte el magát, emlékeztetve a társjogalkotók Szerződésekben rögzített egyenlőségére.

______________________

HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen 13. cikkének (2) bekezdésére,

Indokolás

Utalás az uniós intézmények közötti kölcsönös és jóhiszemű együttműködés kötelezettségére.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)   Az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikkének (2) bekezdése az uniós intézmények közötti kapcsolatok tekintetében előírja a jóhiszemű és kölcsönös együttműködést, a Szerződésekben rájuk ruházott hatáskörök korlátain belül, az ott meghatározott eljárások, feltételek és célok szerint. Az Európai Parlamentet a rendes jogalkotási eljárás valamennyi lépése során teljes mértékben tájékoztatni kell és be kell vonni.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Az Európai Bankhatóság székhelye

Hivatkozások

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

11.12.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

11.12.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Fabio Massimo Castaldo

26.2.2018

Vizsgálat a bizottságban

26.2.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

26.2.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Bankhatóság székhelyének új helyszíne

Hivatkozások

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

29.11.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

11.12.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

11.12.2017

JURI

11.12.2017

AFCO

11.12.2017

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

24.1.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Burkhard Balz

18.1.2018

Pervenche Berès

18.1.2018

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.1.2018

27.2.2018

9.4.2018

 

Az elfogadás dátuma

24.4.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

53

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

Benyújtás dátuma

27.4.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

53

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Marco Zanni

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. május 18.Jogi nyilatkozat