Procedūra : 2017/0326(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0153/2018

Pateikti tekstai :

A8-0153/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.10

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0426

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 794kWORD 89k
27.4.2018
PE 616.660v02-00 A8-0153/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nuostatos dėl Europos bankininkystės institucijos būstinės vietos

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjai: Burkhard Balz, Pervenche Berès

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 Konstitucinių reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nuostatos dėl Europos bankininkystės institucijos būstinės vietos

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0734),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0420/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 295 straipsnį ir į 2016 m. balandžio 13 d: Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros, kuriame trys institucijos įsipareigojo lojaliai ir skaidriai bendradarbiauti per visą teisėkūros ciklą ir užtikrinti abiejų teisėkūros institucijų lygybę,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendrą pareiškimą dėl decentralizuotų agentūrų,

–  atsižvelgdamas į procedūrą siekiant priimti sprendimą dėl Europos vaistų agentūros ir Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos, EBI) perkėlimo Jungtinei Karalystei išstojant iš Sąjungos, kuri buvo patvirtinta Europos Vadovų Tarybos susitikimo (ES sutarties 50 straipsnyje nustatyta tvarka) metu,

–  pasikonsultavęs su Europos Centriniu Banku,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto bei Konstitucinių reikalų komiteto nuomones (A8-0153/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.   ragina nedelsiant persvarstyti bendrą požiūrį, pridėtą prie 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų, kad būtų tinkamai atsižvelgta į Europos Parlamento vaidmenį priimant sprendimus dėl agentūrų būstinių vietos, turint omenyje jo, kaip vienos iš teisėkūros institucijų, prerogatyvas, kai taikoma įprasta teisėkūros procedūra, ir atitinkamai ragina visapusiškai įtraukti Europos Parlamentą į šį sprendimų priėmimo procesą;

3.  primena Komisijos nustatytus ir ES 27 valstybių arba vyriausybių vadovų 2017 m. birželio 22 d. Europos Vadovų Taryboje (ES sutarties 50 straipsnyje nustatyta tvarka) patvirtintus kriterijus dėl Europos Sąjungos agentūrų perkėlimo iš Londono, Jungtinei Karalystei išstojant iš Sąjungos, kurie yra būtent: i. užtikrinimas, kad agentūra galėtų būti įkurdinta ir pradėti vykdyti savo funkcijas Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos dieną, ii. vietovės pasiekiamumas, iii. tinkamų švietimo įstaigų agentūros personalo narių vaikams buvimas, iv. tinkamos galimybės įsidarbinti, gauti socialinės apsaugos išmokas ir naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis tiek vaikams, tiek sutuoktiniams, v. veiklos tęstinumas ir vi. geografinis pasiskirstymas;

4.  apgailestauja, kad Parlamentas nebuvo įtrauktas nustatant kriterijus ir jų lyginamąjį svorį pasirenkant EBI būstinės vietą, nepaisant Parlamento prerogatyvų, kurios reiškia, kad Parlamentas ir Taryba yra lygiavertės teisėkūros institucijos įgyvendinant Reglamentą (ES) Nr. 1093/2010(2), kuriuo įsteigiama EBI ir nustatoma jos būstinės vieta;

5.  primena, kad 2010 m. sprendimas dėl EBI būstinės vietos kartu su sprendimu dėl EIOPA ir ESMA būstinių vietų priimtas laikantis įprastos teisėkūros procedūros po visaverčio trišalio dialogo procedūros; pažymi, kad dėl agentūros, kuri taip pat turės būti perkelta iš Londono, būstinės vietos nuspręsta bendru valstybių narių vyriausybių atstovų, dalyvavusių valstybių ir vyriausybių vadovų lygio susitikime, susitarimu; atkreipia dėmesį į tai, kad Taryba (ES sutarties 50 straipsnyje nustatyta tvarka) pasirinko naują EBI būstinės vietą remdamasi 2012 m. liepos 19 d. bendru pareiškimu dėl decentralizuotų agentūrų, o jam teisinėje sistemoje tenka žemesnis lygmuo nei Reglamentui (ES) Nr. 1093/2010;

6.  apgailestauja dėl skaidrumo ir atskaitomybės trūkumo per balsavimo procedūrą, kurią Taryba vykdė 2017 m. lapkričio 20 d., nes galutiniai sprendimai buvo priimti burtų keliu; atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu agentūros iš dalies finansuojamos iš Sąjungos biudžeto, ir į tai, kad perkėlimo išlaidos gali iš dalies būti dengiamos iš Sąjungos biudžeto – tai yra vykstančių Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės derybų klausimas; todėl pabrėžia, kad turi būti užtikrinta demokratinė atskaitomybė ir skaidrus bei suprantamas sprendimų priėmimo procesas Europos visuomenės labui; prašo pateikti daugiau informacijos apie EBI būstinės vietos atrankos procedūroje Tarybos taikytų kriterijų lyginamojo svorio nustatymą;

7.  mano, kad Parlamentas su Komisija ir Taryba turėtų sistemingai ir vienodomis sąlygomis dalyvauti nustatant visų Sąjungos įstaigų ir agentūrų būstinių vietos kriterijus ir jų lyginamąjį svorį; ragina Komisiją ir Tarybą pradėti 2012 m. liepos 19 d. bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų peržiūrą, siekiant užtikrinti aktyvų Parlamento dalyvavimą, ypač gerbiant jo bendro sprendimo galias;

8.  atkreipia dėmesį į skirtingas Europos priežiūros institucijų EBI, EIOPA ir ESMA užduotis ir kompetencijos sritis; primena apie teisėkūros institucijų specialiai priimtą sprendimą įsteigti tris institucijas, kurios vykdytų atskiras užduotis ir dirbtų skirtingose kompetencijos srityse, viena – bankininkystės, kita – vertybinių popierių, ir trečia – draudimo ir pensijų srityje; reikalauja, kad šis atskyrimas ir toliau atsispindėtų reguliavimo ir priežiūros kompetencijos ir valdymo nuostatose, pagrindinės jų veiklos organizavime ir pagrindiniame finansavime nepriklausomai nuo jų būstinių vietos, taip pat leidžiant bendrai naudotis, jei tinka, administracinės paramos paslaugomis ir patalpų valdymo administravimo paslaugomis, nesusijusiomis su pagrindine veikla, ir ragina Komisiją ir Tarybą išsaugoti dabartinę trijų institucijų struktūrą EBI būstinės perkėlimo metu ir jam pasibaigus; reikalauja, kad Komisija reguliariai atnaujintų informaciją šiuo klausimu, visų pirma vykstančios teisėkūros procedūros dėl Europos priežiūros institucijų peržiūros (COM(2017) 536) metu; primena, kad Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 7 straipsnis yra teisėkūros procedūros dėl Europos priežiūros institucijų peržiūros (COM(2017) 536) dalis;

9.   pabrėžia, kad perkėlimas turi įvykti, o naujos patalpos būti paruoštos ir įrengtos iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos;

10.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

11.  paveda Pirmininkui (-ei) perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(3)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nuostatos dėl Europos bankininkystės institucijos būstinės vietos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 13 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(4),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(5),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  2017 m. kovo 29 d. Jungtinei Karalystei pagal Europos Sąjungos sutarties (ES Sutartis) 50 straipsnį pranešus apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos, kitos 27 valstybės narės Bendrųjų reikalų tarybos posėdžio (50 straipsnis) metu naujai Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos, EBI) būstinei pasirinko Paryžių, Prancūziją;

(1a)  EBI būstinės perkėlimo išlaidos susidaro dėl vienašališko Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos. Vis dėlto, remiantis bendra Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės vyriausybės derybininkų ataskaita, dėl kurios susitarta 2017 m. gruodžio 8 d., ir Jungtinės Karalystės įsipareigojimu prisidėti prie Europos Sąjungos 2019 m. ir 2020 m. biudžeto, lyg JK dar būtų Sąjungos narė, taip pat prisidėti skiriant savo įsipareigojimų, neįvykdytų iki 2020 m. gruodžio 31 d., finansavimo dalį, minėtas išlaidas iš Sąjungos biudžeto turi padengti visi Sąjungos mokesčių mokėtojai. Jungtinė Karalystė pasiūlė aptarti su Londone įsikūrusiomis Sąjungos agentūromis, kaip jos galėtų sumažinti savo išlaidas, susijusias su išstojimu;

(2)  atsižvelgiant į ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį, EBI į naująją būstinę turėtų persikelti nuo ankstesniosios iš šių datų: dienos, kurią Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei, arba 2019 m. kovo 30 d.;

(3)  siekiant užtikrinti tinkamą EBI veikimą naujoje vietoje, susitarimas dėl būstinės turėtų būti sudarytas ir pastato projektas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013(6) 88 straipsnį turėtų būti patvirtintas prieš EBI persikeliant į naująją būstinę. Naujos patalpos turėtų būti paruoštos ir parengtos galutiniam perkėlimui iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos. Susitarimas dėl būstinės turėtų atspindėti Prancūzijos valdžios institucijų atsakomybę sudaryti tinkamiausias sąlygas ir rasti veiksmingiausią sprendimą EBI įsikūrimo vietos klausimu;

(3a)  perkeliant EBI būstinę nekyla klausimų nei dėl etatų plano, kurį patvirtino Europos Parlamentas ir Taryba, nei dėl Tarnybos nuostatų taikymo pareigūnams ar kitiems tarnautojams, dirbantiems EBI;

(4)  kad EBI turėtų pakankamai laiko persikelti, šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka, kartu atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos bendro sprendimo galias;

(4a)  siekdami pripažinti, kad decentralizuotos agentūros būstinės vietą galima nurodyti Sąjungos teisės akte, kuriam taikoma įprasta teisėkūros procedūra, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija yra įsipareigoję iki 2018 m. gruodžio 31 d. užbaigti bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų peržiūrą. Sąjungos agentūros būstinės vieta turėtų būti pasirinkta taikant skaidrią procedūrą, kurią vykdant stiprinama demokratinė atskaitomybė, ir bendrai nustatant atrankos kriterijus bei jų lyginamąjį svorį;

(4b)  EBI perkėlimas neturi daryti jokio poveikio jos, kaip Europos priežiūros institucijos, atskirų įgaliojimų vykdymui ar teisinio statuso išlaikymui. Po perkėlimo, jei gali būti suderinama, Sąjungos agentūros gali bendrai naudotis administracinės paramos paslaugomis ir patalpų valdymo paslaugomis, kurios nėra susijusios su jų pagrindine veikla. Siekdami išspręsti tų agentūrų efektyvumo klausimą Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija, persvarstydami bendrą pareiškimą dėl decentralizuotų agentūrų, taip pat turėtų atsižvelgti į Tarpinstitucinės darbo grupės decentralizuotų agentūrų išteklių klausimais rekomendacijas;

(5)  todėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010(7) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5a)   ES sutarties 13 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad Sąjungos institucijos palaiko santykius lojalaus tarpusavio bendradarbiavimo pagrindu ir kad kiekviena iš jų veikia neviršydama Sutartyse jai suteiktų įgaliojimų ir laikydamasi jose nustatytų procedūrų, sąlygų bei tikslų. Europos Parlamentas turi būti visapusiškai informuojamas ir įtraukiamas visais įprastos teisėkūros procedūros etapais.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Būstinė

Institucijos būstinė yra Paryžiuje, Prancūzijoje.

Institucija, Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) ir Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) atskirai vykdo savo įgaliojimus ir užduotis, atskirai organizuoja savo valdymo struktūrą, atskirai užtikrina savo pagrindinės veiklos organizavimą ir pagrindinį savo veiklos, kurios kompetencijos sritys yra skirtingos, finansavimą nepriklausomai nuo jų būstinių vietos, tačiau, jei tinka, Sąjungos agentūroms leidžiama bendrai naudotis administracinės paramos paslaugomis ir patalpų administravimo paslaugomis, kurios nėra susijusios su jų pagrindine veikla. Ne vėliau kaip ... [šio reglamento įsigaliojimo diena] ir po to kas 12 mėnesių Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia ataskaitą dėl to, kaip tos institucijos laikosi šio reikalavimo.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas taikomas nuo ankstesniosios iš šių datų: dienos, kurią Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei, arba 2019 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas          Pirmininkas

REGLAMENTO 2018/... PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO PAREIŠKIMAS

Europos Parlamentas apgailestauja, kad nebuvo tinkamai atsižvelgta į jo, kaip vienos iš teisėkūros institucijų, vaidmenį, nes jis nebuvo įtrauktas į procedūrą, kurios tikslas – išrinkti naują Europos bankininkystės institucijos (EBI) būstinės vietą.

Europos Parlamentas norėtų priminti savo, kaip vienos iš teisėkūros institucijų, prerogatyvas ir primygtinai ragina visapusiškai laikytis įprastos teisėkūros procedūros renkant įstaigų ir agentūrų būstinių vietą.

Kaip vienintelė tiesiogiai renkama Sąjungos institucija, atstovaujanti Sąjungos piliečiams, jis yra pirmutinis pagarbos demokratijos principui Sąjungoje garantas.

Europos Parlamentas smerkia procedūrą, pagal kurią naujoji būstinės vieta buvo renkama iš Europos Parlamento de facto atimant jo prerogatyvas, kadangi jis iš esmės nebuvo įtrauktas į šį procesą, nors dabar tikimasi, kad jis paprasčiausiai patvirtins išrinktą naują būstinės vietą taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Europos Parlamentas primena, kad bendras požiūris, pridėtas prie 2012 m. pasirašyto Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų, nėra teisiškai privalomas – tai pripažįstama ir pačiame pareiškime – ir kad dėl jo susitarta nedarant poveikio institucijų teisėkūros įgaliojimams.

Todėl Parlamentas primygtinai reikalauja, kad procedūra, taikoma renkant naują agentūrų būstinių vietą, būtų persvarstyta ir kad ateityje ja nebebūtų naudojamasi.

Galiausiai Europos Parlamentas norėtų priminti ir tai, kad 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros(8) trys institucijos įsipareigojo lojaliai ir skaidriai bendradarbiauti. Taip pat primena, kad Sutartyse įtvirtinta abiejų teisėkūros institucijų lygybė.

(1)

(2)

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(3)

* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(4)

  […]

(5)

  […]

(6)

  2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7 p. 42).

(7)

  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(8)

  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (21.3.2018)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nuostatos dėl Europos bankininkystės institucijos būstinės vietos

(COM(2017) 0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Nuomonės referentas: Jens Geier

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1a)  Europos bankininkystės institucijos būstinės perkėlimo išlaidos susidaro dėl vienašališko Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos. Vis dėlto, remiantis bendra Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės vyriausybės derybininkų ataskaita, dėl kurios susitarta 2017 m. gruodžio 8 d., ir Jungtinės Karalystės įsipareigojimu prisidėti prie Europos Sąjungos 2019 m. ir 2020 m. biudžeto, lyg JK dar būtų Sąjungos narė, taip pat prisidėti skiriant savo įsipareigojimų, neįvykdytų iki 2020 m. gruodžio 31 d., finansavimo dalį, minėtas išlaidas iš Sąjungos biudžeto turi padengti visi Sąjungos mokesčių mokėtojai. Jungtinė Karalystė pasiūlė su Londone įsikūrusiomis Sąjungos agentūromis diskutuoti, kaip jos galėtų sumažinti savo išlaidas, susijusias su išstojimu;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  siekiant užtikrinti tinkamą Europos bankininkystės institucijos veikimą naujoje vietoje, susitarimas dėl būstinės turėtų būti sudarytas prieš Europos bankininkystės institucijai persikeliant į naująją būstinę;

(3)  siekiant užtikrinti tinkamą Europos bankininkystės institucijos veikimą naujoje vietoje, susitarimas dėl būstinės turėtų būti sudarytas ir pastato projektas, vadovaujantis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/20131a 88 straipsniu, turėtų būti patvirtintas prieš Europos bankininkystės institucijai persikeliant į naująją būstinę. Susitarimas dėl būstinės turėtų atspindėti ypatingą Prancūzijos valdžios institucijų atsakomybę sudaryti tinkamiausias sąlygas ir rasti veiksmingiausią sprendimą dėl Europos bankininkystės institucijos įsikūrimo vietos;

 

________________

 

1a 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7 p. 42).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3a)  Europos bankininkystės institucijos perkėlimas į Paryžių (Prancūzija) suteikia galimybę kurti Europos bankininkystės institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos sąveiką tokiose srityse, kaip administravimas, IT ir saugumas, atsižvelgiant į šių institucijų atskirus įgaliojimus ir teisinį statusą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Kompromisinis pakeitimas

(3b) Komisija yra pateikusi atskirus teisės aktų pasiūlymus dėl bendros trijų Europos priežiūros institucijų sistemos peržiūros siekiant jas patobulinti ir užtikrinti atsparesnę reguliavimo priežiūrą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3c)  dėl Europos bankininkystės institucijos būstinės perkėlimo nekyla abejonių nei dėl etatų plano, kurį patvirtino biudžeto valdymo institucija, nei dėl Tarnybos nuostatų taikymo pareigūnų ar kitų tarnautojų, dirbančių Europos bankininkystės institucijoje, atžvilgiu;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3d)  Sąjungos institucijos susitarė vykdydamos Tarpinstitucinės darbo grupės decentralizuotų agentūrų išteklių klausimais veiklą dar labiau palengvinti Sąjungos agentūrų bendradarbiavimą ir toliau tirti galimą veiksmingumo didinimą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Reglamentas 2010/1093/ES

7 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucijos būstinė yra Paryžiuje, Prancūzijoje.

Institucijos būstinė yra Paryžiuje, Prancūzijoje. Institucija siekia glaudžiai bendradarbiauti su kitomis, ypač netoliese įsikūrusiomis, Sąjungos agentūromis tam, kad padidintų veiksmingumą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bankininkystės institucijos būstinės vieta

Nuorodos

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

11.12.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

11.12.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Jens Geier

11.12.2017

Priėmimo data

21.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

4

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jean-Paul Denanot, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Richard Ashworth

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Konstitucinių reikalų komiteto NUOMONĖ (27.2.2018)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nuostatos dėl Europos bankininkystės institucijos būstinės vietos

COM(2017) 0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD).

Nuomonės referentas: Fabio Massimo Castaldo

PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Teisėkūros rezoliucijos projektas

1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

 

1a.   ragina nedelsiant peržiūrėti bendrą požiūrį, pridėtą prie 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų, kad būtų tinkamai atsižvelgta į Europos Parlamento vaidmenį priimant sprendimus dėl agentūrų būstinių vietos, turint galvoje jo, kaip vienos iš teisėkūros institucijų prerogatyvas, kai taikoma įprasta teisėkūros procedūra, ir todėl ragina visapusiškai įtraukti Europos Parlamentą į šį sprendimų priėmimo procesą;

Pakeitimas    2

Teisėkūros rezoliucijos projektas

1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

 

1b.   pritaria prie šios rezoliucijos pridėtam pareiškimui;

Toliau susipažinti pateikiamas pareiškimo tekstas.

„Europos Parlamentas apgailestauja, kad vykstant procedūrai, kurios tikslas – išrinkti naują Europos bankininkystės institucijos (EBI) būstinės vietą, nebuvo tinkamai atsižvelgta į jo, kaip vienos iš teisėkūros institucijų, vaidmenį.

Europos Parlamentas norėtų priminti savo, kaip vienos iš teisėkūros institucijų, prerogatyvas ir primygtinai ragina visapusiškai laikytis įprastos teisėkūros procedūros renkant įstaigų ir agentūrų būstinių vietą.

Kaip vienintelė tiesiogiai renkama Sąjungos institucija, jis yra pirmutinis pagarbos demokratijos principui Sąjungoje garantas.

Europos Parlamentas smerkia procedūrą, pagal kurią naujoji būstinės vieta buvo renkama iš Europos Parlamento de facto atimant jo prerogatyvas, kadangi jis iš esmės nebuvo įtrauktas į šį procesą, nors dabar tikimasi, kad jis paprasčiausiai patvirtins išrinktą naują būstinės vietą taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Europos Parlamentas primena, kad bendras požiūris, pridėtas prie 2012 m. pasirašyto Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų, nėra teisiškai privalomas – tai pripažįstama ir pačiame pareiškime – ir kad dėl jo susitarta nedarant poveikio institucijų teisėkūros įgaliojimams.

Europos Parlamentas teigiamai vertina tai, kad procedūra naujai agentūros būstinės vietai atrinkti buvo grindžiama bendrajame požiūryje išdėstytais atrankos kriterijais, tačiau apgailestauja, kad galiausiai ji buvo užbaigta traukiant burtus. Todėl Parlamentas primygtinai reikalauja ateityje reformuoti procedūrą, kuri taikoma renkant naują būstinės vietą.

Europos Parlamentas pabrėžia, kad procedūra, pagal kurią renkama nauja būstinės vieta ir kurios pagrindas apibrėžtas bendrajame požiūryje, yra grynai tarpvalstybinio pobūdžio ir kad prašymas patvirtinti pasirinkimą taikant įprastą teisėkūros procedūrą atspindi trintį tarp šio tarpvyriausybinio proceso ir Bendrijos metodo, taip pat kad taip rizikuojama pakenkti Bendrijos metodui.

Pagaliau Europos Parlamentas norėtų priminti ir tai, kad 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros1 trys institucijos įsipareigojo lojaliai ir skaidriai bendradarbiauti. Be to, jis pakartoja, kad Sutartyse įtvirtinta abiejų teisėkūros institucijų lygybė.“

______________________

OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 13 straipsnio 2 dalį,

Pagrindimas

Nuoroda į ES institucijų lojalaus tarpusavio bendradarbiavimo pareigą.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a)   Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad Sąjungos institucijos palaiko santykius lojalaus tarpusavio bendradarbiavimo pagrindu ir kad kiekviena iš jų veikia neviršydama Sutartyse jai suteiktų įgaliojimų ir laikydamasi jose nustatytų procedūrų, sąlygų bei tikslų. Europos Parlamentas turi būti visapusiškai informuojamas ir įtraukiamas visais įprastos teisėkūros procedūros etapais.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bankininkystės institucijos būstinės vieta

Nuorodos

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

11.12.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

11.12.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Fabio Massimo Castaldo

26.2.2018

Svarstymas komitete

26.2.2018

 

 

 

Priėmimo data

26.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bankininkystės institucijos būstinės vieta

Nuorodos

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

29.11.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

11.12.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

11.12.2017

JURI

11.12.2017

AFCO

11.12.2017

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

24.1.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Burkhard Balz

18.1.2018

Pervenche Berès

18.1.2018

 

 

Svarstymas komitete

24.1.2018

27.2.2018

9.4.2018

 

Priėmimo data

24.4.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

53

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

Pateikimo data

27.4.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

53

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Marco Zanni

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 14 d.Teisinis pranešimas