Procedūra : 2017/0326(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0153/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0153/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2018 - 13.10

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0426

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 798kWORD 90k
27.4.2018
PE 616.660v02-00 A8-0153/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1093/2010 groza attiecībā uz Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanos

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referenti: Burkhard Balz, Pervenche Berès

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 Budžeta komitejas atzinums
 Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinums
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1093/2010 groza attiecībā uz Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanos

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0734),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0420/2017),

–  ņemot vērā 295. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību, kā arī Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu, kurā iestādes apņēmušās panākt patiesu un pārredzamu sadarbību visā likumdošanas ciklā un abu likumdevēju vienlīdzību,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgo paziņojumu par decentralizētajām aģentūrām,

–  ņemot vērā procedūru lēmuma pieņemšanai par Eiropas Zāļu aģentūras un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes) (EBI) pārcelšanu saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, ko atbalstīja Eiropadomes sanāksmē (LES 50. pants) 2017. gada 22. jūnijā,

–  pēc apspriešanās ar Eiropas Centrālo banku,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 17. janvāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas un Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumus (A8-0153/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.   prasa nekavējoties pārskatīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgajam paziņojumam par decentralizētajām aģentūrām pielikumā pievienoto kopīgo pieeju, lai pienācīgi ņemtu vērā Parlamenta lomu lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz aģentūru atrašanās vietu, ņemot vērā Parlamenta kā likumdevēja prerogatīvas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, un tādēļ prasa šajā lēmumu pieņemšanas procesā cieši iesaistīt Parlamentu;

3.  atgādina kritērijus Savienības aģentūru pārcelšanai no Londonas saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, ko noteikusi Komisija un 2017. gada 22. jūnijā apstiprinājusi Eiropadome 27 dalībvalstu un valdību vadītāju sastāvā (LES 50. pants), proti: i) pārliecība, ka aģentūru var izvietot mītnesvietā un ka tā var sākt darboties dienā, kad Apvienotā Karaliste izstāsies no Savienības; ii) vietas pieejamība; iii) piemērotu izglītības iestāžu esamība aģentūras darbinieku bērniem; iv) piekļuve darba tirgum, sociālajam nodrošinājumam un veselības aprūpei, kas būtu piemērota bērniem un dzīvesbiedriem; v) darbības nepārtrauktība un vi) ģeogrāfiskā izplatība;

4.  pauž nožēlu par to, ka Parlaments netika iesaistīts vietas, kur atradīsies EBI, noteikšanā un kritēriju izvērtēšanā, neraugoties uz Parlamenta prerogatīvām, kas paredz, ka Parlaments un Padome ir likumdevēji ar vienādām tiesībām Regulā (ES) Nr. 1093/2010(2), ar ko izveido EBI, nosakot arī tās atrašanās vietu;

5.  atgādina, ka 2010. gada lēmums par EBI — tāpat kā EAAPI un EVTI — atrašanās vietu tika pieņemts parastajā likumdošanas procedūrā pēc pilntiesīgas trialoga sarunu procedūras; konstatē, ka aģentūras atrašanās vietu saistībā ar tās pārcelšanu no Londonas pieņēma ar dalībvalstu valdību pārstāvju kopīgu vienošanos, viņiem tiekoties dalībvalstu valsts un valdības vadītāju līmenī; norāda uz to, ka Padome (LES 50. pants) izraudzījās jauno EBI atrašanās vietu, pamatojoties uz 2012. gada 19. jūlija kopīgo paziņojumu par decentralizētajām aģentūrām, kam tiesiskajā kārtībā ir zemāka prioritāte nekā Regulai (ES) Nr. 1093/2010;

6.  pauž nožēlu par pārredzamības un pārskatatbildības trūkumu, kas bija vērojams Padomes 2017. gada 20. novembrī īstenotajā balsošanas procedūrā, galīgo lēmumu atstājot izlozes ziņā; norāda, ka aģentūras pašlaik daļēji finansē no Savienības budžeta un ka arī pārcelšanās izmaksas daļēji var tik finansētas no Savienības budžeta — šis jautājums ir iekļauts pašreizējās sarunās starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti; tādēļ uzsver nepieciešamību pēc demokrātiskas pārskatatbildības, kā arī pārredzama un saprotama lēmumu pieņemšanas procesa Eiropas iedzīvotāju interesēs; pieprasa sniegt plašāku informāciju par Padomes atlases procedūrā EBI mītnes atrašanās vietas noteikšanai piemērotajiem kritērijiem;

7.  uzskata, ka Parlamentam vajadzētu būt sistemātiski un uz vienādiem noteikumiem ar Komisiju un Padomi iesaistītam kritēriju noteikšanā un izvērtēšanā attiecībā uz visu Savienības iestāžu un aģentūru atrašanās vietu; prasa Komisijai un Padomei sākt pārskatīt 2012. gada 19. jūlija kopīgo paziņojumu par decentralizētajām aģentūrām ar mērķi nodrošināt būtisku Parlamenta iesaisti, vienlaikus īpaši ievērojot tā koplēmuma pilnvaras;

8.  uzsver Eiropas uzraudzības iestāžu (EBI, EAAPI un EVTI) dažādos uzdevumus un kompetences jomas; atgādina abu likumdevēju apzināto lēmumu izveidot trīs iestādes ar atsevišķiem uzdevumiem un kompetences jomām, proti, banku, vērtspapīru un apdrošināšanas un pensiju jomā; prasa, lai šī nošķiršana joprojām tiktu atspoguļota regulatīvajās un uzraudzības kompetencēs un pārvaldībā, to darbības galvenajā organizācijā un galvenajā finansēšanā neatkarīgi no to atrašanās vietas, vienlaikus dodot iespēju attiecīgā gadījumā kopizmantot administratīvā atbalsta pakalpojumus un ēku apsaimniekošanas pakalpojumus, kas nav saistīti ar to pamatdarbību, un prasa Komisijai un Padomei saglabāt pašreizējo triju iestāžu struktūru pārcelšanas laikā un pēc EBI pārcelšanas; pieprasa Komisijai regulāri atjaunināt šajā sakarībā sniegto informāciju, jo īpaši pašreizējās likumdošanas procedūras Eiropas uzraudzības iestāžu pārskatīšanai (COM(2017)0536) laikā; atgādina, ka Regulas (ES) Nr. 1093/2010 7. pants ir daļa no likumdošanas procedūras, kas iekļauta Eiropas uzraudzības iestāžu pārskatīšanā (COM(2017)0536);

9.   uzsver, ka jaunajām telpām vajadzētu būt sagatavotām un pielāgotām pastāvīgai iestādes pārcelšanai uz tām brīdī, kad stāsies spēkā lēmums par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības;

10.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

11.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(3)*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko Regulu (ES) Nr. 1093/2010 groza attiecībā uz Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 13. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu(4),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(5),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  ņemot vērā Apvienotās Karalistes 2017. gada 29. marta paziņojumu par savu nodomu izstāties no Savienības, ievērojot Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. pantu, pārējās 27 dalībvalstis 2017. gada 20. novembrī līdztekus Vispārējo lietu padomei (50. pants) par Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes) (EBI) jauno mītnesvietu izraudzījās Parīzi (Francijā).

(1a)  EBI mītnesvietas pārvietošanas izmaksas izriet no Apvienotās Karalistes vienpusējā lēmuma izstāties no Savienības. Tomēr, pamatojoties uz kopīgo ziņojumu, par ko Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes pušu sarunu vedēji vienojās 2017. gada 8. decembrī, un Apvienotās Karalistes apņemšanos veikt iemaksu Savienības 2019. un 2020. finanšu gada vispārējā budžetā tā, it kā tā joprojām būtu Savienības dalībvalsts, un iemaksāt savu 2020. gada 31. decembrī nesamaksāto saistību daļu, šīs izmaksas ir jāsedz visiem Savienības nodokļu maksātājiem, izmantojot Savienības vispārējo budžetu. Apvienotā Karaliste ir piedāvājusi apspriesties ar Savienības aģentūrām, kas atrodas Londonā, par iespējām samazināt to pārcelšanās izmaksas.

(2)  Ņemot vērā LES 50. panta 3. punktu, EBI darbība jaunajā mītnesvietā būtu jāsāk dienā, no kuras Līgumi vairs nebūs piemērojami Apvienotajā Karalistē, vai 2019. gada 30. martā (atkarībā no tā, kurš datums iestāsies agrāk).

(3)  Lai nodrošinātu EBI pienācīgu darbību tās jaunās mītnes atrašanās vietā, pirms EBI pārcelšanās uz jauno mītnesvietu būtu jānoslēdz mītnes nolīgums un saskaņā ar Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 1271/2013(6) 88. pantu būtu jāapstiprina ēkas projekts. Jaunajām telpām vajadzētu būt sagatavotām un pielāgotām pastāvīgai iestādes pārcelšanai uz tām brīdī, kad stāsies spēkā lēmums par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Mītnes nolīgumā būtu jāatspoguļo Francijas iestāžu atbildība par vispiemērotāko apstākļu un visefektīvākā risinājuma nodrošināšanu attiecībā uz EBI atrašanās vietu.

(3a)  EBI mītnesvietas pārcelšana nekādā ziņā nerada pamatu tam, lai apšaubītu tās štatu sarakstu, ko apstiprinājis Eiropas Parlaments un Padome, nedz arī Civildienesta noteikumu un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības piemērošanu attiecīgi EBI ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem.

(4)  Lai EBI rīcībā būtu pietiekams laiks veikt pārcelšanos, šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā, vienlaikus ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes koplēmuma pilnvaras.

(4a)  Lai atzītu, ka ir iespējams decentralizētas aģentūras atrašanās vietu noteikt ar ES tiesību aktu, kas ir jāpieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ir apņēmušies līdz 2018. gada 31. decembrim pabeigt Kopīgā paziņojuma par decentralizētajām aģentūrām pārskatīšanu. Savienības aģentūras mītnesvieta būtu jāizraugās pārredzamā procedūrā, kas stiprina demokrātisko pārskatatbildību, kopīgi nosakot un izvērtējot atlases kritērijus.

(4b)  EBI pārcelšanai nevajadzētu būt nekādā veidā ietekmēt Eiropas uzraudzības iestāžu konkrētās izpildes pilnvaras vai neatkarīgā juridiskā statusa saglabāšanu. Varētu pieļaut, ka Savienības aģentūras pēc minētās pārcelšanas vajadzības gadījumā kopizmanto administratīvā atbalsta pakalpojumus un apsaimniekošanas pakalpojumus, kas nav saistīti ar pamatdarbību. Lai nodrošinātu šo aģentūru darbības efektivitāti, Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai pārskatot Kopīgo paziņojumu par decentralizētajām aģentūrām, būtu arī jāņem vērā starpiestāžu darba grupas ieteikumi par decentralizēto aģentūru resursiem.

(5)  Tāpēc Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010(7) būtu attiecīgi jāgroza.

(5a)   LES 13. panta 2. punkts nosaka, ka Savienības iestādes īsteno patiesu savstarpējo sadarbību un ka vienlaikus katra iestāde darbojas saskaņā ar Līgumos noteiktajām pilnvarām un atbilstīgi tajos izklāstītajām procedūrām, nosacījumiem un mērķiem. Eiropas Parlaments ir pilnībā jāinformē un jāiesaista visos parastās likumdošanas procedūras posmos,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1093/2010 7. pantu aizstāj ar šādu:

“7. pants

Mītnesvieta

Iestādes mītnesvieta ir Parīze (Francijā).

EBI, Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde) un Eiropas uzraudzības iestāde (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde) savas pilnvaras un uzdevumus pilda katra atsevišķi, tās organizē savu pārvaldības struktūru, nodrošina savas struktūras galveno darbību un garantē savas darbības vispārējo finansēšanu to atšķirīgajā kompetences jomā neatkarīgi no to mītnesvietas atrašanās, un attiecīgā gadījumā Savienības aģentūrām ir atļauts koplietot administratīvā atbalsta pakalpojumus un ēku apsaimniekošanas pakalpojumus, kas nav saistīti ar to pamatdarbību. Komisija līdz ... [šīs regulas stāšanās spēkā diena] un reizi 12 mēnešos pēc tam sniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par to, kā minētās iestādes ievēro šo prasību.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no dienas, no kuras Līgumi vairs nebūs piemērojami Apvienotajā Karalistē, vai no 2019. gada 30. marta (atkarībā no tā, kurš datums iestāsies agrāk).

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs          priekšsēdētājs

PAPILDINĀJUMS REGULAI 2018/...

EIROPAS PARLAMENTA PAZIŅOJUMS

Eiropas Parlaments pauž nožēlu par to, ka netika pilnībā ņemta vērā Parlamenta kā līdztiesīga likumdevēja loma, jo Parlamentu neiesaistīja Eiropas Banku iestādes (EBA) jaunās atrašanās vietas izraudzīšanās procedūrā.

Eiropas Parlaments vēlas atgādināt par savām likumdevēja prerogatīvām un uzstāj uz parastās likumdošanas procedūras pilnīgu ievērošanu attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par struktūru un aģentūru atrašanās vietu.

Kā vienīgā tieši ievēlētā Savienības institūcija un Savienības pilsoņu pārstāvis Parlaments ir pirmais demokrātijas principa ievērošanas garants Savienībā.

Eiropas Parlaments nosoda jaunās mītnesvietas atrašanās vietas atlasei izmantoto procedūru, kas Eiropas Parlamentam de facto liedza iespēju izmantot savas prerogatīvas, jo tas netika efektīvi iesaistīts minētajā procesā, un tagad no tā tiek sagaidīts, ka tas ar parastās likumdošanas procedūras palīdzību vienkārši apstiprinās jauno atlasīto mītnesvietas atrašanās vietu.

Eiropas Parlaments atgādina, ka 2012. gadā parakstītajā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgajā paziņojumā par decentralizētajām aģentūrām ir atzīts, ka tam pievienotā kopīgā pieeja nav juridiski saistoša un ka tā tika panākta, neskarot iestāžu likumdošanas pilnvaras.

Tāpēc Eiropas Parlaments prasa, lai aģentūru jauno atrašanās vietu izraudzīšanās procedūra tiktu pārskatīta un lai šādā veidā to vairs nekad nepiemērotu.

Visbeidzot, Eiropas Parlaments vēlas arī atgādināt, ka 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu(8) trīs iestādes apņēmās īstenot patiesu un pārredzamu sadarbību, vienlaikus ievērojot abu likumdevēju līdztiesību, kā nostiprināts Līgumos.

(1)

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(3)

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.

(4)

  […]

(5)

  […]

(6)

  Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā (OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.).

(7)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(8)

  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.


Budžeta komitejas atzinums (21.3.2018)

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1093/2010 groza attiecībā uz Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanos

(COM(2017)0734 – C8-420/2017 – 2017/0326(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Jens Geier

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1a)  Eiropas Banku iestādes mītnesvietas pārvietošanas izmaksas izriet no Apvienotās Karalistes vienpusējā lēmuma izstāties no Savienības. Tomēr, pamatojoties uz kopīgo ziņojumu, par ko Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes valdības sarunu vedēji vienojās 2017. gada 8. decembrī, un Apvienotās Karalistes apņemšanos veikt iemaksu Savienības 2019. un 2020. finanšu gada vispārējā budžetā tā, it kā tā joprojām būtu Savienības dalībvalsts, un iemaksāt savu 2020. gada 31. decembrī nesamaksāto saistību daļu, šīs izmaksas ir jāsedz visiem Savienības nodokļu maksātājiem, izmantojot Savienības vispārējo budžetu. Apvienotā Karaliste ir piedāvājusi apspriest ar Savienības aģentūrām, kas atrodas Londonā, iespējas samazināt to pārcelšanās izmaksas.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)   Lai nodrošinātu Eiropas Banku iestādes pienācīgu darbību tās jaunās mītnes atrašanās vietā, pirms Eiropas Banku iestādes pārcelšanās uz jauno mītnesvietu būtu jānoslēdz mītnes nolīgums.

(3)  Lai nodrošinātu Eiropas Banku iestādes pienācīgu darbību tās jaunās mītnes atrašanās vietā, pirms Eiropas Banku iestādes pārcelšanās uz jauno mītnesvietu būtu jānoslēdz mītnes nolīgums un saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1271/20131a 88. pantu būtu jāapstiprina ēkas projekts. Mītnes nolīgumā būtu jāatspoguļo Francijas iestāžu īpašā atbildība par vispiemērotāko apstākļu un visefektīvākā risinājuma nodrošināšanu attiecībā uz Eiropas Banku iestādes atrašanās vietu.

 

________________

 

1a Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013 (2013. gada 30. septembris) par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā (OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.).

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3a)  Ņemot vērā Eiropas Banku iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes atšķirīgos mandātus un juridisko statusu, Eiropas Banku iestādes pārcelšana uz Parīzi (Francijā) paver iespējas radīt sinerģiju starp šīm iestādēm tādās jomās kā pārvalde, IT un drošība.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Kompromisa grozījums

(3b) Komisija ir sagatavojusi atsevišķus tiesību aktu priekšlikumus, lai pārskatītu minēto trīs Eiropas uzraudzības iestāžu vispārējo satvaru nolūkā uzlabot to darbību un nodrošināt noturīgāku regulatīvo uzraudzību.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3c)  Eiropas Banku iestādes mītnesvietas pārcelšana nekādā ziņā nerada pamatu tam, lai apstrīdētu tās štatu sarakstu, ko apstiprinājusi budžeta lēmējinstitūcija, nedz arī Civildienesta noteikumu un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības piemērošanu attiecīgi Eiropas Banku iestādes ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

3.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3d)  Savienības iestādes ir vienojušās arī turpmāk veicināt sadarbību starp Savienības aģentūrām un iestāžu darba grupā decentralizēto aģentūru resursu jautājumos turpināt pētīt iespējamos ieguvumus efektivitātes ziņā.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Regula Nr. 2010/1093/ES

7. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Iestādes mītnesvieta ir Parīze (Francijā).

Iestādes mītnesvieta ir Parīze (Francijā). Iestāde cenšas cieši sadarboties ar citām Savienības aģentūrām — jo īpaši tām, kas atrodas tās tiešā tuvumā —, lai panāktu ieguvumus efektivitātes ziņā.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanās

Atsauces

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

11.12.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

11.12.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Jens Geier

11.12.2017

Pieņemšanas datums

21.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

4

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Paul Denanot, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Richard Ashworth

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinums (27.2.2018)

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1093/2010 groza attiecībā uz Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanos

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Fabio Massimo Castaldo

GROZĪJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Normatīvās rezolūcijas projekts

1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums

 

1.a  prasa nekavējoties pārskatīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgajam paziņojumam par decentralizētajām aģentūrām pielikumā pievienoto kopīgo pieeju, lai pienācīgi ņemtu vērā Eiropas Parlamenta lomu lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz aģentūru atrašanās vietu, ņemot vērā Parlamenta kā likumdevēja prerogatīvas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, un tādēļ prasa šajā lēmumu pieņemšanas procesā cieši iesaistīt Eiropas Parlamentu;

Grozījums Nr.    2

Normatīvās rezolūcijas projekts

1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums

 

1.b  apstiprina savu paziņojumu, kas pievienots šīs rezolūcijas pielikumā;

Informācijai — paziņojuma teksts ir šāds:

“Eiropas Parlaments pauž nožēlu, ka Eiropas Banku iestādes (EBI) jaunās mītnesvietas atlases procedūrā netika pienācīgi ņemta vērā tā likumdevēja loma.

Eiropas Parlaments vēlas atgādināt par savām likumdevēja prerogatīvām un uzstāj uz parastās likumdošanas procedūras pilnīgu ievērošanu attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par institūciju un aģentūru atrašanās vietu.

Tā kā Eiropas Parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā Savienības institūcija, tas ir demokrātijas principa ievērošanas pirmais garantētājs Savienībā.

Eiropas Parlaments nosoda jaunās mītnesvietas atrašanās vietas atlasei izmantoto procedūru, kas Eiropas Parlamentam de facto liedza iespēju izmantot savas prerogatīvas, jo tas netika efektīvi iesaistīts minētajā procesā, un tagad no tā tiek sagaidīts, ka tas ar parastās likumdošanas procedūras palīdzību vienkārši apstiprinās jauno atlasīto mītnesvietas atrašanās vietu.

Eiropas Parlaments atgādina — pašā 2012. gadā parakstītajā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgajā paziņojumā par decentralizētajām aģentūrām ir atzīts, ka tam pievienotā kopīgā pieeja nav juridiski saistoša un ka tā tika panākta, neskarot iestāžu likumdošanas pilnvaras.

Eiropas Parlaments atzinīgi vērtē to, ka jaunās mītnesvietas atrašanās vietas atlases procedūra balstījās uz kopīgajā pieejā minētajiem atlases kritērijiem, tomēr pauž nožēlu, ka galu galā tā noslēdzās, veicot izlozi. Tādēļ Parlaments uzstāj, ka nākotnē jaunās mītnesvietas atrašanās vietas atlasei izmantotā procedūra ir jāreformē.

Eiropas Parlaments uzsver, ka jaunās mītnesvietas atrašanās vietas atlasei izmantotajai procedūrai, kas balstās uz kopējo pieeju, ir tikai starpvaldību raksturs un ka lūgums apstiprināt izdarīto atlasi ar parastās likumdošanas procedūras palīdzību atspoguļo pretrunu starp šo starpvaldību procedūru un Kopienas metodi, un ka šī pretruna var apdraudēt Kopienas metodi.

Visbeidzot, Eiropas Parlaments vēlas atgādināt arī to, ka saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu1 visas trīs iestādes apņēmās patiesi un pārredzami sadarboties, un vienlaikus atgādina par abu likumdevēju vienlīdzību, kas noteikta Līgumos.”

______________________

OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 13. panta 2. punktu,

Pamatojums

Atsauce uz ES iestāžu pienākumu patiesi savstarpēji sadarboties.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Līguma par Eiropas Savienību 13. panta 2. punkts nosaka, ka Savienības iestādes īsteno pilnīgu savstarpēju sadarbību un ka vienlaikus katra iestāde darbojas saskaņā ar Līgumos noteiktajām pilnvarām atbilstīgi tajos izklāstītajām procedūrām, nosacījumiem un mērķiem. Eiropas Parlaments ir pilnībā jāinformē un jāiesaista visos parastās likumdošanas procedūras posmos.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanās

Atsauces

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

11.12.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO

11.12.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Fabio Massimo Castaldo

26.2.2018

Izskatīšana komitejā

26.2.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanās

Atsauces

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

29.11.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

11.12.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

11.12.2017

JURI

11.12.2017

AFCO

11.12.2017

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

JURI

24.1.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Burkhard Balz

18.1.2018

Pervenche Berès

18.1.2018

 

 

Izskatīšana komitejā

24.1.2018

27.2.2018

9.4.2018

 

Pieņemšanas datums

24.4.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

53

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

Iesniegšanas datums

27.4.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

53

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Marco Zanni

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 17. maijsJuridisks paziņojums