Procedură : 2017/0326(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0153/2018

Texte depuse :

A8-0153/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.10

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0426

RAPORT     ***I
PDF 787kWORD 74k
27.4.2018
PE 616.660v02-00 A8-0153/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 în ceea ce privește stabilirea sediului Autorității Bancare Europene

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportori: Burkhard Balz, Pervenche Berès

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituționale
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 în ceea ce privește stabilirea sediului Autorității Bancare Europene

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0734,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0420/2017),

–  având în vedere articolul 295 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie, care și-au demonstrat angajamentul față de cooperarea loială și transparentă pe parcursul întregului ciclu legislativ și asigurarea egalității între colegiuitori;

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Declarația comună din 19 iulie 2012 a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate,

–  având în vedere procedura care conduce la o decizie privind mutarea Agenției Europene pentru Medicamente și a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană) (EBA), în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune, astfel cum a fost aprobată în cadrul Consiliului European (articolul 50 din TUE) la 22 iunie 2017;

–  după consultarea Băncii Centrale Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 ianuarie 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0153/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.   solicită revizuirea imediată a abordării comune anexate la Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012, pentru a ține seama în mod corespunzător de rolul Parlamentului European în procesul decizional privind sediul agențiilor, având în vedere prerogativele sale de colegiuitor în cadrul procedurii legislative ordinare, și solicită, așadar, implicarea strânsă a Parlamentului European în acest proces decizional;

3.  reamintește criteriile definite de către Comisie și aprobate de șefii de stat sau de guvern ai UE 27 la Consiliul European (articolul 50 din TUE) din 22 iunie 2017 pentru mutarea agențiilor Uniunii cu sediul în Londra în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune, și anume: i) asigurarea că agenția poate ocupa sediul și poate să își preia atribuțiile la data retragerii Regatului Unit din Uniune; ii) accesibilitatea amplasamentului; iii) existența unei infrastructuri educaționale adecvate pentru copiii personalului agenției; iv) accesul corespunzător la piața forței de muncă, securitate socială și asistență medicală, atât pentru copii, cât și pentru soți/soții; v) continuitatea activității și vi) echilibrul geografic;

4.  regretă faptul că Parlamentul nu a fost implicat în procesul de definire și de ponderare a criteriilor pentru a selecta amplasarea sediului ABE, în ciuda prerogativelor Parlamentului, conform cărora Parlamentul și Consiliul legiferează împreună asupra Regulamentului (UE) nr. 1093/2010(2) de instituire a ABE și stabilire a amplasării sediului său;

5.  reamintește că decizia din 2010 privind amplasarea ABE, împreună cu decizia privind amplasarea EIOPA și ESMA, au fost luate în conformitate cu procedura legislativă ordinară după o procedură de trilog completă; constată că amplasarea sediului celeilalte agenții ce urmează a se muta de la Londra a fost decis prin comun acord între reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți la nivel de șefi de stat și de guvern; atrage atenția asupra faptului că Consiliul (articolul 50 din TUE) a ales noul sediu al ABE pe baza Declarației comune privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012, a cărei putere de lege este inferioară Regulamentului (UE) nr. 1093/2010;

6.  regretă lipsa de transparență și de răspundere ce a caracterizat procedura de vot la care a procedat Consiliul la 20 noiembrie 2017, deciziile finale fiind luate prin tragere la sorți; subliniază faptul că agențiile sunt în prezent finanțate parțial de la bugetul Uniunii și că, de asemenea, costurile de transfer vor fi parțial acoperite de la bugetul Uniunii și fac obiectul unor negocieri în curs de desfășurare între Uniunea Europeană și Regatul Unit; subliniază, prin urmare, necesitatea răspunderii democratice, precum și a unui proces decizional ușor de înțeles și transparent în interesul cetățenilor europeni; solicită detalii suplimentare cu privire la ponderarea criteriilor aplicate de Consiliu în procedura de selecție pentru amplasarea sediului ABE;

7.  consideră că Parlamentul ar trebui să fie implicat în mod sistematic și pe picior de egalitate cu Comisia și Consiliul în definirea și ponderarea criteriilor pentru stabilirea sediilor tuturor organismelor și agențiilor Uniunii; invită Comisia și Consiliul să lanseze o revizuire a Declarației comune din 19 iulie 2012 privind agențiile descentralizate, cu scopul de a asigura o implicare accentuată a Parlamentului European, respectând în special competențele sale de codecizie;

8.  subliniază diferitele sarcini și domenii de competență ale autorităților europene de supraveghere ABE, EIOPA și ESMA; reamintește decizia deliberată a colegiuitorilor de a înființa trei autorități cu atribuții distincte și domenii de competență separate, una pentru sectorul bancar, una pentru valori mobiliare și una pentru asigurări și pensii; solicită ca această separare să rămână în continuare reflectată în competențele de reglementare și de supraveghere, în modul lor de organizare și în finanțarea activităților lor, independent de locul unde este amplasat sediul lor, permițând totodată, unde este posibil, partajarea serviciilor administrative și de gestionare a clădirilor care nu sunt legate de activitățile de bază; solicită Comisiei și Consiliului să protejeze structura actuală a celor trei autorități în timpul și după finalizarea procesului de mutare a ABE; solicită o actualizare periodică din partea Comisiei în această privință, în special în timpul procedurii legislative în curs privind revizuirea autorităților europene de supraveghere (COM(2017)0536); reamintește că articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 face parte din procedura legislativă în curs de revizuire a Autorităților europene de supraveghere (COM(2017)0536);

9.   subliniază faptul că noul sediu trebuie să fie gata, iar mutarea să aibă loc înainte de momentul în care retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană intră în vigoare;

10.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(3)*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 în ceea ce privește stabilirea sediului Autorității Bancare Europene

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 13 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(4),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(5),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  În contextul notificării transmise de Regatul Unit la 29 martie 2017 privind intenția sa de a părăsi Uniunea, în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), celelalte 27 de state membre, reunite în marja Consiliului Afaceri Generale (articolul 50), au ales Paris, Franța drept nou sediu al Autorității europene de supraveghere (Autorității Bancare Europene) (ABE).

(1a)  Costurile asociate transferului de sediu al ABE sunt o consecință a deciziei unilaterale a Regatului Unit de a părăsi Uniunea. Cu toate acestea, în conformitate cu prevederile raportului comun al negociatorilor Uniunii Europene și ai guvernului Regatului Unit adoptat la 8 decembrie 2017 și cu angajamentul asumat de Regatul Unit de a contribui la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiile financiare 2019 și 2020, ca și cum ar continua să facă parte din Uniune, și de a contribui la finanțarea angajamentelor restante la 31 decembrie 2020, aceste costuri trebuie suportate de către toți contribuabilii din Uniune prin intermediul bugetului general al Uniunii. Regatul Unit s-a oferit să inițieze discuții cu agențiile Uniunii care își au sediul la Londra pentru a analiza modul în care acestea și-ar putea reduce costurile de transfer.

(2)  Având în vedere articolul 50 alineatul (3) din TUE, ABE ar trebui să se mute în noul sediu de la data la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit sau de la 30 martie 2019, luându-se în considerare data care survine prima.

(3)  Pentru a asigura buna funcționare a ABE în noul său amplasament, înainte de mutarea ABE în noul său sediu ar trebui încheiat un acord privind sediul și ar trebui aprobat un proiect de construcție în conformitate cu articolul 88 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei(6). Noul sediu ar trebui să fie pregătit pentru mutarea definitivă înainte de momentul în care retragerea Regatului Unit din Uniune intră în vigoare. Acordul privind sediul ar trebui să reflecte responsabilitatea care le revine autorităților franceze în ceea ce privește asigurarea condițiilor optime și a celei mai eficiente soluții pentru amplasarea sediului ABE.

(3a)  Transferul sediului ABE nu aduce atingere schemei de personal a acesteia, astfel cum a fost adoptată de Parlamentul European și de Consiliu, și nici modului în care dispozițiile Statutului funcționarilor se aplică funcționarilor și celorlalți agenți care lucrează în cadrul ABE.

(4)  Pentru a acorda ABE suficient timp pentru mutarea în noul sediu, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență, ținându-se cont de competențele de codecizie ale Parlamentului European și ale Consiliului.

(4a)  În vederea recunoașterii posibilității ca sediul unei agenții descentralizate să fie stabilit într-un act legislativ al Uniunii care face obiectul procedurii legislative ordinare, Parlamentul European, Consiliul și Comisia se angajează să încheie o versiune revizuită a Declarației comune privind agențiile descentralizate până la 31 decembrie 2018. Sediul unei agenții a Uniunii ar trebui să fie selectat în urma unei proceduri transparente, care consolidează răspunderea democratică și prin definirea și ponderarea în comun a criteriilor de selecție.

(4b)  Transferul ABE nu ar trebui să aibă consecințe asupra executării mandatului distinct sau a menținerii statutului juridic separat al Autorităților europene de supraveghere. Transferul ar putea permite, unde este posibil, partajarea între agențiile Uniunii a serviciilor administrative și de gestionare a clădirilor care nu sunt legate de activitățile de bază. Pentru a aborda aspectele legate de eficiența acestor agenții, Parlamentul European, Consiliul și Comisia ar trebui, atunci când revizuiesc Declarația comună privind agențiile descentralizate, să țină seama și de recomandările Grupului de lucru interinstituțional privind resursele agențiilor descentralizate.

(5)  Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului(7) ar trebui modificat în consecință.

(5a)   Articolul 13 alineatul (2) din TUE prevede că relațiile dintre instituțiile Uniunii se desfășoară într-un cadru de cooperare loială și reciprocă, fiecare instituție acționând în limitele atribuțiilor care îi sunt conferite prin tratate, în conformitate cu procedurile, condițiile și scopurile prevăzute de acestea. Parlamentul European trebuie să fie pe deplin informat și implicat în toate etapele procedurii legislative ordinare.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Sediul

Autoritatea își are sediul la Paris, în Franța.

Autoritatea, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) și Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) își îndeplinesc sarcinile și atribuțiile, își organizează structura de funcționare, își gestionează modul de organizare și își finanțează activitățile principale - care diferă în funcție de domeniul lor de competență - în mod separat, indiferent de locul în care este amplasat sediul lor, permițând totodată, unde este posibil, partajarea serviciilor administrative și de gestionare a clădirilor care nu sunt legate de activitățile de bază. Până la ... [data punerii în aplicare a prezentului regulament], și, ulterior, în fiecare an, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind modul în care autoritățile se conformează acestor cerințe.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la data la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit sau de la 30 martie 2019, luându-se în considerare data care survine prima.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele          Președintele

ANEXĂ LA REGULAMENTUL 2018/...

DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul European regretă faptul că rolul său de colegiuitor nu a fost luat în considerare în mod corespunzător, deoarece nu a fost implicat în procedura care a condus la selectarea noului sediu al Autorității Bancare Europene (ABE).

Parlamentul European dorește să reamintească prerogativele sale de colegiuitor și insistă ca procedura legislativă ordinară să fie pe deplin respectată în ceea ce privește deciziile referitoare la sediul organelor și agențiilor.

În calitatea sa de unică instituție a Uniunii aleasă în mod direct și de reprezentant al cetățenilor Uniunii, Parlamentul European este principalul garant al respectării principiului democratic în Uniune.

Parlamentul European condamnă procedura urmată pentru alegerea noului sediu, care a privat de facto Parlamentul European de prerogativele sale, întrucât acesta nu a fost efectiv implicat în acest proces, iar acum se așteaptă din partea sa doar să confirme alegerea noului sediu prin intermediul procedurii legislative ordinare.

Parlamentul European reamintește că abordarea comună anexată Declarației comune a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind agențiile descentralizate, semnată în 2012, nu este obligatorie din punct de vedere juridic, astfel cum se precizează în declarația însăși, și a fost convenită fără a aduce atingere competenței legislative a instituțiilor.

Prin urmare, Parlamentul European insistă ca procedura privind selectarea unui nou sediu al agențiilor să fie revizuită și să nu mai fie aplicată în forma sa actuală, pe viitor.

În fine, Parlamentul European dorește să reamintească, de asemenea, că cele trei instituții s-au angajat în cadrul Acordului interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare(8) să coopereze în mod loial și transparent, reamintind egalitatea ambilor colegiuitori, astfel cum este consacrată în tratate.

(1)

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(3)

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(4)

  […]

(5)

  […]

(6)

  Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

(7)

  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(8)

  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (21.3.2018)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 în ceea ce privește stabilirea sediului Autorității Bancare Europene

(COM2017/0734 – C8-420/2017 – 2017/0326(COD))

Raportor pentru aviz: Jens Geier

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1a)  Costurile asociate transferului de sediu al Autorității Bancare Europene sunt o consecință a deciziei unilaterale a Regatului Unit de a părăsi Uniunea. Cu toate acestea, în conformitate cu prevederile raportului comun al negociatorilor Uniunii Europene și ai guvernului Regatului Unit adoptat la 8 decembrie 2017 și cu angajamentul asumat de Regatul Unit de a contribui la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiile financiare 2019 și 2020, ca și cum ar continua să facă parte din Uniune, și de a contribui la finanțarea angajamentelor restante la 31 decembrie 2020, aceste costuri trebuie suportate de către toți contribuabilii din Uniune prin intermediul bugetului general al Uniunii. Regatul Unit s-a oferit să inițieze discuții cu agențiile Uniunii care își au sediul la Londra pentru a analiza modul în care acestea și-ar putea reduce costurile de transfer.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)   Pentru a asigura buna funcționare a Autorității Bancare Europene în noul său amplasament, înainte de mutarea Autorității Bancare Europene în noul său sediu ar trebui încheiat un acord privind sediul.

(3)  Pentru a asigura buna funcționare a Autorității Bancare Europene în noul său amplasament, înainte de mutare, ar trebui încheiat un acord privind sediul și ar trebui aprobat un proiect de construcție în conformitate cu articolul 88 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/20131a al Comisiei. Acordul privind sediul ar trebui să reflecte responsabilitatea specială care le revine autorităților franceze în ceea ce privește asigurarea condițiilor optime și a celei mai eficiente soluții pentru amplasarea sediului Autorității Bancare Europene.

 

________________

 

1a Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a)  Mutarea Autorității Bancare Europene la Paris, Franța, deschide perspectiva creării unor sinergii în domenii precum administrația, TI și securitatea între Autoritatea Bancară Europeană și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, în special având în vedere faptul că aceste instituții au un mandat și un statut juridic distinct.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendament de compromis

(3b) Comisia a elaborat propuneri legislative separate pentru revizuirea cadrului general care reglementează funcționarea celor trei autorități europene de supraveghere, cu scopul de a-l actualiza și de a garanta o supraveghere prudențială mai consecventă.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c)  Transferul sediului Autorității Bancare Europene nu aduce atingere schemei de personal a acesteia, astfel cum a fost adoptată de autoritatea bugetară, și nici modului în care dispozițiile Statutului funcționarilor se aplică funcționarilor și celorlalți agenți care lucrează în cadrul Autorității Bancare Europene.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 3 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3d)  Instituțiile Uniunii au convenit să faciliteze continuarea procesului de cooperare dintre agențiile Uniunii și să exploreze posibilitățile de a realiza noi progrese în materie de eficiență în cadrul Grupului de lucru interinstituțional privind resursele agențiilor descentralizate.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Regulamentul 2010/1093/UE

Articolul 7 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea își are sediul la Paris, în Franța.

Autoritatea își are sediul la Paris, în Franța. Autoritatea depune eforturi pentru a menține o cooperare strânsă cu alte agenții ale Uniunii, în special cu cele care sunt amplasate în proximitatea sa, pentru a realiza progrese în materie de eficiență.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Stabilirea sediului Autorității Bancare Europene

Referințe

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

11.12.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

11.12.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Jens Geier

11.12.2017

Data adoptării

21.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

4

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Paul Denanot, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Richard Ashworth

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituționale (27.2.2018)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 în ceea ce privește stabilirea sediului Autorității Bancare Europene

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Raportor pentru aviz: Fabio Massimo Castaldo

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1a.   solicită revizuirea imediată a abordării comune anexate la Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012, pentru a ține seama în mod corespunzător de rolul Parlamentului European în procesul decizional privind sediul agențiilor, având în vedere prerogativele sale de colegislator în cadrul procedurii legislative ordinare, și solicită, așadar, implicarea strânsă a Parlamentului European în acest proces decizional;

Amendamentul    2

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1b.   aprobă declarația sa, anexată la prezenta rezoluție;

Spre informare, declarația are următorul conținut:

„Parlamentul European regretă faptul că rolul său de colegislator nu a fost luat în considerare în mod corespunzător în cadrul procedurii de selecție a noului sediu al Autorității Bancare Europene (ABE).

Parlamentul European dorește să reamintească prerogativele sale de colegislator și insistă ca procedura legislativă ordinară să fie pe deplin respectată în ceea ce privește deciziile referitoare la sediu organelor și agențiilor.

În calitatea sa de unică instituție a Uniunii aleasă în mod direct, Parlamentul European este principalul garant al respectării principiului democratic în Uniune.

Parlamentul European condamnă procedura urmată pentru alegerea noului sediu, care a privat de facto Parlamentul European de prerogativele sale, întrucât acesta nu a fost efectiv implicat în acest proces, iar acum se așteaptă din partea sa doar să confirme alegerea noului sediu prin intermediul procedurii legislative ordinare.

Parlamentul European reamintește că abordarea comună anexată Declarației comune a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind agențiile descentralizate, semnată în 2012, nu este obligatorie din punct de vedere juridic, astfel cum se precizează în declarația însăși, și a fost convenită fără a aduce atingere competenței legislative a instituțiilor.

Parlamentul European salută faptul că procedura de selecție a noului sediu al agenției s-a bazat pe criteriile de selecție menționate în abordarea comună, dar regretă că, în cele din urmă, selecția s-a încheiat prin tragere la sorți. Prin urmare, Parlamentul insistă ca procedura de selecție a noii amplasări a unui sediu să fie reformată în viitor.

Parlamentul European subliniază faptul că procedura de selecție a noii amplasări a sediului, care se bazează pe abordarea comună, are un caracter exclusiv interguvernamental și că solicitarea de a confirma selecția făcută prin intermediul procedurii legislative ordinare reflectă punctele de divergență dintre acest proces interguvernamental și metoda comunitară, creând riscul de subminare a metodei comunitare.

În fine, Parlamentul European dorește să reamintească, de asemenea, că cele trei instituții s-au angajat în cadrul Acordului interinstituțional din 13 aprilie 20161 privind o mai bună legiferare să coopereze în mod loial și transparent, reamintind egalitatea ambilor colegislatori, astfel cum este consacrată în tratate.”

______________________

1 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 13 alineatul (2),

Justificare

Referire la datoria de cooperare loială și reciprocă a instituțiilor UE.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)   La articolul 13 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană se prevede că relațiile dintre instituțiile Uniunii se desfășoară într-un cadru de cooperare loială și reciprocă, în vreme ce fiecare instituție acționează în limitele atribuțiilor care îi sunt conferite prin tratate, în conformitate cu procedurile, condițiile și scopurile prevăzute de acestea. Parlamentul European trebuie să fie pe deplin informat și implicat în toate etapele procedurii legislative ordinare.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Stabilirea sediului Autorității Bancare Europene

Referințe

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

11.12.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFCO

11.12.2017

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Fabio Massimo Castaldo

26.2.2018

Examinare în comisie

26.2.2018

 

 

 

Data adoptării

26.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Stabilirea sediului Autorității Bancare Europene

Referințe

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Data prezentării la PE

29.11.2017

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunţului în plen

ECON

11.12.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunţului în plen

BUDG

11.12.2017

JURI

11.12.2017

AFCO

11.12.2017

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

JURI

24.1.2018

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Burkhard Balz

18.1.2018

Pervenche Berès

18.1.2018

 

 

Examinare în comisie

24.1.2018

27.2.2018

9.4.2018

 

Data adoptării

24.4.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

53

1

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

Data depunerii

27.4.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

53

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Marco Zanni

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 17 mai 2018Notă juridică