Förfarande : 2017/0326(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0153/2018

Ingivna texter :

A8-0153/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.10

Antagna texter :

P8_TA(2018)0426

BETÄNKANDE     ***I
PDF 460kWORD 75k
27.4.2018
PE 616.660v02-00 A8-0153/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 vad gäller Europeiska bankmyndighetens säte

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Burkhard Balz, Pervenche Berès

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från budgetutskottet
 YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 vad gäller Europeiska bankmyndighetens säte

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0734),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8 0420/2017),

–  med beaktande av artikel 295 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om bättre lagstiftning, där man åtagit sig att lojalt och transparent samarbeta under hela lagstiftningscykeln och man slår fast att de båda medlagstiftarna är jämlika,

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 19 juli 2012 om decentraliserade byråer,

–  med beaktande av förfarandet som leder fram till ett beslut om omlokalisering av Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen, som godkändes i anslutning till Europeiska rådet (artikel 50 i EUF-fördraget) den 22 juni 2017,

–  efter att ha hört Europeiska Centralbanken,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 januari 2018(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för konstitutionella frågor (A8-0153/2018),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.   Europaparlamentet begär en omedelbar översyn av den gemensamma ansats som bifogats det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 19 juli 2012 om decentraliserade byråer, för att vederbörligen beakta parlamentets roll i beslutsprocessen om placeringen av byråer med hänsyn till dess befogenheter som medlagstiftare enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och kräver därför en nära involvering av parlamentet i den beslutsprocessen.

3.  Europaparlamentet påminner om de kriterier som fastställdes av kommissionen och som godkändes av stats- och regeringscheferna (EU27) vid Europeiska rådet (enligt artikel 50 i EU-fördraget) den 22 juni 2017 för omlokalisering av unionens byråer från London till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen: i. Garantier för att byrån kan inrättas på plats och inleda sin verksamhet den dag då Förenade kungariket utträder ur unionen ii. Platsens tillgänglighet. iii. Tillgången till lämpliga utbildningsanstalter för personalens barn. iv. Lämplig tillgång till arbetsmarknad, socialförsäkring och sjukvård för både barn och make/maka. v. Verksamhetskontinuitet och vi) Geografisk spridning.

4.  Europaparlamentet beklagar att det inte fått medverka i fastställandet och viktningen av kriterierna för valet av säte för EBA, trots Europaparlamentets befogenheter, vilka innebär att parlamentet och rådet är jämbördiga medlagstiftare vad avser förordning (EU) nr 1093/2010(2) om inrättande av EBA och dess lokalisering.

5.  Europaparlamentet påminner om att 2010 års beslut om lokaliseringen av EBA, tillsammans med besluten om lokalisering av Eiopa och Esma, ingicks i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet efter ett fullständigt trepartsförfarande. Parlamentet konstaterar att beslutet om sätet för den andra byrå som också berörs av en omlokalisering från London fattades genom en gemensam överenskommelse mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade på stats- och regeringschefsnivå. Parlamentet påpekar att rådet (enligt artikel 50 i EU-fördraget) valde det nya sätet för EBA på grundval av det gemensamma uttalandet om decentraliserade byråer av den 19 juli 2012, vilket är en lägre rättsordning jämfört med förordning (EU) nr 1093/2010.

6.  Europaparlamentet beklagar bristen på transparens och ansvarsskyldighet i det röstningsförfarande som rådet genomförde den 20 november 2017, där det slutliga beslutet fastställdes genom en lottdragning. Parlamentet påpekar att organen för närvarande delvis finansieras genom unionens budget och att även omlokaliseringskostnader delvis kan belasta unionsbudgeten, vilket är föremål för pågående förhandlingar mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket. Parlamentet framhåller därför behovet av demokratisk ansvarsskyldighet samt ett transparent och begripligt beslutsfattande i den europeiska allmänhetens intresse. Parlamentet begär ytterligare upplysningar om viktningen av de kriterier som tillämpades i förfarandet för val av lokalisering av EBA.

7.  Europaparlamentet anser att parlamentet systematiskt och på samma villkor som kommissionen och rådet bör medverka i fastställandet och viktningen av kriterierna för lokaliseringen av alla unionens organ och byråer. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inleda en översyn av det gemensamma uttalandet av den 19 juli 2012 om de decentraliserade byråerna, med syftet att säkerställa en stark medverkan från parlamentets sida, med särskilt beaktande av dess medbeslutandebefogenheter.

8.  Europaparlamentet understryker de olika uppgifter och ansvarsområden som de europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Eiopa och Esma har. Parlamentet påminner om medlagstiftarnas medvetna beslut att upprätta tre myndigheter med separata uppgifter och behörighetsområden, en för banksektorn, en för värdepapper och en för försäkringar och pensioner. Parlamentet begär att denna åtskillnad även fortsättningsvis återspeglas i de rättsliga och tillsynsmässiga befogenheterna och styrelseformerna, det sätt på vilket deras verksamhet i huvudsak organiseras och finansieras, oberoende av deras lokalisering, samtidigt som delning, i tillämpliga fall, möjliggörs av administrativa stödtjänster och lokalförvaltningstjänster som inte har någon anknytning till kärnverksamheten. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att bevara den nuvarande strukturen för de tre myndigheterna under och efter omlokaliseringen av EBA. Parlamentet begär en regelbunden uppdatering från kommissionen i detta avseende, i synnerhet under det pågående lagstiftningsförfarandet om översynen av de europeiska tillsynsmyndigheterna (COM(2017)0536). Parlamentet påminner om att artikel 7 i förordning (EU) nr 1093/2010 ingår i översynen av de europeiska tillsynsmyndigheterna (COM(2017)0536).

9.   Europaparlamentet understryker att omlokaliseringen och de nya lokalerna måste vara färdigställda och ändamålsenliga när Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen träder i kraft.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(3)*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 vad gäller Europeiska bankmyndighetens säte

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 13.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(4),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(5),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  I samband med Förenade kungarikets anmälan den 29 mars 2017 av sin avsikt att utträda ur unionen, i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EUF-fördraget), valde de 27 övriga medlemsstaterna, i anslutning till allmänna rådets möte (artikel 50), Paris i Frankrike till nytt säte för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten) (EBA).

(1a)  Kostnaderna för att flytta sätet för EBA uppkommer till följd av Förenade kungarikets ensidiga beslut att lämna unionen. På grundval av den gemensamma rapporten av den 8 december 2017 från Europeiska unionens och Förenade kungarikets förhandlare, och Förenade kungarikets åtagande att bidra till unionens allmänna budget för budgetåren 2019 och 2020 som om landet stannade kvar i unionen och att bidra till sin andel av finansieringen av utestående åtaganden per den 31 december 2020, ska dessa kostnader dock bäras av alla unionens skattebetalare genom unionens allmänna budget. Förenade kungariket har erbjudit sig att diskutera med unionens byråer som är belägna i London om hur de skulle kunna minska kostnaderna till följd av utträdet.

(2)  Med beaktande av artikel 50.3 i EUF-fördraget bör EBA ha sitt nya säte från och med den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket eller från och med den 30 mars 2019, beroende på vilken dag som infaller först.

(3)  För att säkerställa att EBA fungerar som den ska på den nya platsen bör det ingås en överenskommelse om sätet, och ett fastighetsprojekt bör godkännas i enlighet med artikel 88 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013(6), innan EBA inleder sin verksamhet där. De nya lokalerna bör vara färdigställda och ändamålsenliga för en permanent omlokalisering då Förenade kungarikets utträde ur unionen träder i kraft. Överenskommelsen om sätet bör återspegla de franska myndigheternas särskilda ansvar för att säkra mest lämpliga villkor och mest effektiva lösning för placeringen av EBA.

(3a)  Flytten av EBA:s säte påverkar inte på något sätt tjänsteförteckningen såsom den antagits av Europaparlamentet och rådet och inte heller tillämpningen av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och övriga anställda som arbetar inom EBA.

(4)  För att EBA ska få tillräckligt med tid på sig för omlokaliseringen, bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt, med beaktande av Europaparlamentets och rådets medbeslutandebefogenheter.

(4a)  För att erkänna att det är möjligt att bestämma lokalisering för en decentraliserad byrå i en unionsrättsakt som är föremål för det ordinarie lagstiftningsförfarandet åtar sig Europaparlamentet, rådet och kommissionen att före den 31 december 2018 ingå ett reviderat gemensamt uttalande om decentraliserade organ. Lokaliseringen av en unionsbyrå bör väljas genom ett transparent förfarande som stärker den demokratiska ansvarsskyldigheten och på grundval av gemensamt fastställda och viktade urvalskriterier.

(4b)  Omlokaliseringen av EBA bör inte få några konsekvenser när det gäller utförandet av det specifika uppdraget eller upprätthållandet av den separata rättsliga statusen för de europeiska tillsynsmyndigheterna. Omlokaliseringen kan i förekommande fall möjliggöra delning bland unionens byråer av sådana administrativa stödtjänster och lokalförvaltningstjänster som inte har någon anknytning till kärnverksamheten. För att hantera dessa byråers effektivitet bör Europaparlamentet, rådet och kommissionen vid översynen av det gemensamma uttalandet om decentraliserade byråer även bygga på rekommendationerna från den interinstitutionella arbetsgruppen för de decentraliserade byråernas resurser.

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010(7) bör därför ändras i enlighet med detta.

(5a)   Enligt artikel 13.2 i EUF-fördraget ska förbindelserna mellan unionens institutioner bygga på lojalt samarbete, och varje institution ska handla inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats genom fördragen och i enlighet med de förfaranden, villkor och mål som anges där. Europaparlamentet ska informeras och involveras fullt ut i alla etapper av det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 7 i förordning (EU) nr 1093/2010 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Säte

Myndigheten ska ha sitt säte i Paris, Frankrike.

Myndigheten, Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) ska var och en självständigt fullgöra sina befogenheter och uppgifter, organisera sin ledningsstruktur, sköta sin huvudsakliga organisation och säkerställa den huvudsakliga finansieringen av sina respektive verksamheter, som alla skiljer sig åt vad avser behörighetsområde, oberoende av var de befinner sig, samtidigt som, i tillämpliga fall, delning möjliggörs mellan unionens byråer av administrativa stödtjänster och lokalförvaltningstjänster som inte har någon anknytning till kärnverksamheten. Senast den ... [dagen för tillämpningen av denna förordning] och därefter var tolfte månad ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om hur dessa myndigheter uppfyller detta krav.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas från och med den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket eller från och med den 30 mars 2019, beroende på vilken dag som infaller först.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande          Ordförande

BILAGA TILL FÖRORDNING 2018/...

UTTALANDE AV EUROPAPARLAMENTET

Europaparlamentet beklagar att dess roll som medlagstiftare inte beaktats i vederbörlig ordning, då parlamentet inte involverades i det förfarande som ledde fram till valet av nytt säte för Europeiska bankmyndigheten (EBA).

Europaparlamentet erinrar om sina befogenheter som medlagstiftare och framhåller att det ordinarie lagstiftningsförfarandet måste respekteras fullt ut i samband med placeringen av organ och byråer.

Som unionens enda direktvalda institution och företrädare för unionsmedborgarna är parlamentet den främsta garanten för demokratiprincipens efterlevnad i unionen.

Europaparlamentet fördömer det förfarande som tillämpades vid valet av nytt säte och som de facto berövade parlamentet dess befogenheter, eftersom det inte blev ordentligt involverat i processen utan nu bara förväntas bekräfta valet av nytt säte genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Europaparlamentet erinrar om att den gemensamma ansatsen i bilagan till det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 19 juli 2012 om decentraliserade byråer som undertecknades 2012 inte är rättsligt bindande, vilket även erkänns i själva uttalandet, och att överenskommelsen om den inte påverkade institutionernas lagstiftningsbefogenheter.

Därför framhåller Europaparlamentet att förfarandet vid valet av nytt säte för organ måste revideras och inte bör tillämpas i nuvarande form i framtiden.

Till sist erinrar Europaparlamentet dessutom om att de tre institutionerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning(8) månade om ett lojalt och transparent samarbete och samtidigt påminde om de båda medlagstiftarnas jämlikhet enligt fördragen.

(1)

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.

(4)

  […]

(5)

  […]

(6)

  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.)

(7)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(8)

  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.


YTTRANDE från budgetutskottet (21.3.2018)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 vad gäller Europeiska bankmyndighetens säte

(COM2017/0734 – C8‑420/2017 – 2017/0326(COD))

Föredragande av yttrande: Jens Geier

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1a)  Kostnaderna för att flytta sätet för Europeiska bankmyndigheten uppkommer till följd av Förenade kungarikets ensidiga beslut att lämna unionen. På grundval av den gemensamma rapporten av den 8 december 2017 från Europeiska unionens och Förenade kungarikets förhandlare, och Förenade kungarikets åtagande att bidra till unionens allmänna budget för budgetåren 2019 och 2020 som om landet stannade kvar i unionen och att bidra till sin andel av finansieringen av utestående åtaganden per den 31 december 2020, ska dessa kostnader dock bäras av alla unionens skattebetalare genom unionens allmänna budget. Förenade kungariket har erbjudit sig att diskutera med unionens byråer som är belägna i London om hur de skulle kunna minska kostnaderna till följd av utträdet.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)   För att säkerställa att Europeiska bankmyndigheten fungerar som den ska på den nya platsen bör det ingås en överenskommelse om sätet innan myndigheten inleder sin verksamhet där.

(3)  För att säkerställa att Europeiska bankmyndigheten fungerar som den ska på den nya platsen bör det ingås en överenskommelse om sätet, och ett fastighetsprojekt bör godkännas i enlighet med artikel 88 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/20131a, innan myndigheten inleder sin verksamhet där. Överenskommelsen om sätet bör återspegla de franska myndigheternas särskilda ansvar för att säkra mest lämpliga villkor och mest effektiva lösning för placeringen av Europeiska bankmyndigheten.

 

________________

 

1a Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3a)  Omlokaliseringen av Europeiska bankmyndigheten till Paris, Frankrike, skapar möjligheter till synergieffekter på områden såsom administration, it och säkerhet mellan Europeiska bankmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, särskilt med hänsyn till deras specifika uppdrag och rättsliga status.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Kompromissändringsförslag

(3b) Kommissionen har utarbetat separata lagstiftningsförslag för översynen av den övergripande ramen för de tre europeiska tillsynsmyndigheterna, i syfte att uppgradera dem och garantera en mer resilient tillsyn.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c)  Flytten av Europeiska bankmyndighetens säte påverkar inte på något sätt tjänsteförteckningen såsom den antagits av budgetmyndigheten och inte heller tillämpningen av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och övriga anställda som arbetar inom Europeiska bankmyndigheten.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 3d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3d)  EU-institutionerna har enats om att ytterligare underlätta samarbetet mellan unionens byråer och att vidare undersöka möjliga effektivitetsvinster inom ramen för den interinstitutionella arbetsgruppen för de decentraliserade byråernas resurser.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Förordning (EU) 1093/2010

Artikel 7 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Myndigheten ska ha sitt säte i Paris, Frankrike.

Myndigheten ska ha sitt säte i Paris, Frankrike. Myndigheten ska sträva efter ett nära samarbete med andra av unionens byråer, i synnerhet de som är baserade i dess omedelbara närhet, i syfte att uppnå effektivitetsvinster.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeiska bankmyndighetens säte

Referensnummer

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

11.12.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

11.12.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jens Geier

11.12.2017

Antagande

21.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

4

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Paul Denanot, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Richard Ashworth

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor (27.2.2018)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 vad gäller Europeiska bankmyndighetens säte

(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

Föredragande av yttrande: Fabio Massimo Castaldo

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1a.  Europaparlamentet begär en omedelbar översyn av den gemensamma ansats som bifogats det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 19 juli 2012 om decentraliserade byråer, för att vederbörligen beakta parlamentets roll i beslutsprocessen om placeringen av byråer med hänsyn till dess befogenheter som medlagstiftare enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och kräver därför en nära involvering av Europaparlamentet i den beslutsprocessen.

Ändringsförslag    2

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1b.  Europaparlamentet godkänner sitt uttalande som bifogas denna resolution.

För kännedom återges uttalandet här:

”Europaparlamentet beklagar att dess roll som medlagstiftare inte beaktats i vederbörlig ordning i det förfarande som ledde fram till valet av nytt säte för Europeiska bankmyndigheten (EBA).

Europaparlamentet erinrar om sina befogenheter som medlagstiftare och framhåller att det ordinarie lagstiftningsförfarandet måste respekteras fullt ut i samband med placeringen av organ och byråer.

Som unionens enda direktvalda institution är parlamentet den främsta garanten för demokratiprincipens efterlevnad i unionen.

Europaparlamentet fördömer det förfarande som tillämpades vid valet av nytt säte och som de facto berövade parlamentet dess befogenheter, eftersom det inte blev ordentligt involverat i processen utan nu bara förväntas bekräfta valet av nytt säte genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Europaparlamentet erinrar om att den gemensamma ansatsen i bilagan till det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 19 juli 2012 om decentraliserade byråer som undertecknades 2012 inte är rättsligt bindande, vilket även erkänns i själva uttalandet, och att överenskommelsen om den inte påverkade institutionernas lagstiftningsbefogenheter.

Europaparlamentet gläds åt att urvalsförfarandet för Europeiska bankmyndighetens nya säte baserades på de urvalskriterier som anges i den gemensamma ansatsen, men beklagar att det till slut avgjordes genom lottning. Parlamentet insisterar därför på att förfarandet vid valet av nytt säte kommer att ändras i framtiden.

Europaparlamentet understryker att det förfarande som tillämpades vid valet av nytt säte, som har sin grund i den gemensamma ansatsen, är av en rent mellanstatlig karaktär, och att begära bekräftelse av valet genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet återspeglar kontrasten mellan detta mellanstatliga förfarande och gemenskapsmetoden, med risk att urholka gemenskapsmetoden.

Avslutningsvis erinrar Europaparlamentet om att de tre institutionerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning1 förpliktigade sig ett lojalt och transparent samarbete och avtalet betonade principen om de båda medlagstiftarnas jämlikhet enligt fördragen.

______________________

1 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 13.2,

Motivering

Hänvisning till EU-institutionernas skyldighet att samarbeta lojalt med varandra.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Enligt artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen ska förbindelserna mellan unionens institutioner bygga på lojalt samarbete, och varje institution ska handla inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats genom fördragen och i enlighet med de förfaranden, villkor och mål som anges där. Europaparlamentet ska informeras och involveras fullt ut i alla etapper av det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Lokaliseringen av sätet för Europeiska bankmyndigheten

Referensnummer

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

11.12.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFCO

11.12.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Fabio Massimo Castaldo

26.2.2018

Behandling i utskott

26.2.2018

 

 

 

Antagande

26.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia‑Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europeiska bankmyndighetens säte

Referensnummer

COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)

Framläggande för parlamentet

29.11.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

11.12.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

11.12.2017

JURI

11.12.2017

AFCO

11.12.2017

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

24.1.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Burkhard Balz

18.1.2018

Pervenche Berès

18.1.2018

 

 

Behandling i utskott

24.1.2018

27.2.2018

9.4.2018

 

Antagande

24.4.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

53

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Michel Reimon, Romana Tomc

Ingivande

27.4.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

53

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Marco Zanni

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 18 maj 2018Rättsligt meddelande