Procedure : 2017/2064(INL)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0155/2018

Indgivne tekster :

A8-0155/2018

Forhandlinger :

PV 30/05/2018 - 23
CRE 30/05/2018 - 23

Afstemninger :

PV 31/05/2018 - 7.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0235

BETÆNKNING     
PDF 426kWORD 65k
2.5.2018
PE 615.366v02-00 A8-0155/2018

med henstillinger til Kommissionen om manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige rammer

(2017/2064(INL))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Ismail Ertug

(Initiativ - forretningsordenens artikel 46)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med henstillinger til Kommissionen om manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige rammer

(2017/2064(INL))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 91 og 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/47/EU(2),

–  der henviser til Kommissionens forordning (EU) 2017/1151(3), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009(4), Kommissionens forordning nr. 692/2008(5) og FN/ECE-regulativ 39(6),

–  der henviser til sin beslutning af 10. december 2013 om CARS 2020: Handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig bilindustri i Europa(7),

–  der henviser til undersøgelsen fra november 2017 fra Generaldirektoratet for Parlamentarisk Forskning om kilometertællermanipulation og foranstaltninger for at forebygge det(8) og den evaluering af den europæiske merværdi med titlen "Odometer manipulation in motor vehicles in the EU" (manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer i EU), der ledsagede den(9),

–  der henviser til den endelige rapport fra sammenslutningen af europæiske køretøjs- og køretøjsførerregistrerende myndigheder om registrering af kilometertal(10),

–  der henviser til Kommissionens undersøgelse af markedet for brugte biler fra et forbrugerperspektiv,

–  der henviser til Europa-Parlamentets skriftlige erklæring nr. 0030/2016 af 11. april 2016 om bekæmpelse af snyd med kilometertællere på brugtbilsmarkedet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 46 og 52,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0155/2018),

Den nuværende situation

A.  der henviser til, at kilometertællermanipulation, dvs. forsætlig uredelig og uautoriseret ændring af et køretøjs kilometerstand på kilometertælleren, er et alvorligt og udbredt problem i hele Den Europæiske Union, navnlig ved grænseoverskridende handel, og at det skader tredjelande, der importerer brugte biler fra Den Europæiske Union;

B.  der henviser til, at den økonomiske fortjeneste af kilometertællermanipulation kan være stor i betragtning af de lave priser på det nødvendige udstyr til at manipulere og den kunstige forhøjelse af den brugte bils værdi; der henviser til, at undersøgelser anslår andelen af kilometertællermanipulerede køretøjer til mellem 5 % og 12 % af de brugte biler ved nationale salg og mellem 30 % og 50 % ved grænseoverskridende salg, og at det fører til et samlet økonomisk tab på mellem 5,6 og 9,6 mia. EUR i hele EU;

C.  der henviser til, at antallet af kilometer, der er kørt, er en af de vigtigste parametre for køberen til at vurdere et køretøjs tekniske tilstand, og at registrering af kilometertallet har betydelig indflydelse på et køretøjs markedsværdi;

D.  der henviser til, at kilometertallene lagres og vises digitalt, men at det er nemt at tiltvinge sig adgang til enheden for at ændre tallet, da beskyttelsesniveauet er lavere end for øvrige komponenter i køretøjet;

E.  der henviser til, at kilometertællermanipulation skader forbrugerne, brugtvognsforhandlerne, forsikringsselskaberne og leasingselskaberne, mens de, der begår svig, drager økonomisk fordel heraf, og at der skal findes tekniske løsninger med henblik på at gøre det mere vanskeligt for privatpersoner at manipulere med kilometertællere;

F.  der henviser til, at den øgede slitage på biler med manipulerede kilometertællere har en negativ indvirkning på trafiksikkerheden, og at køberne af sådanne biler risikerer at skulle afholde øgede omkostninger til vedligeholdelse og reparation, hvis biler ikke synes på grundlag af deres reelle kilometertal;

G.  der henviser til, at biler med manipulerede kilometertællere kan have større brændstofforbrug og udsende større mængder af forurenende emissioner end forventet og dermed ikke leve op til holdbarhedskravene til typegodkendelse;

H.  der henviser til, at det blandt produktmarkederne er markedet for brugte biler i Den Europæiske Union, som er to til tre gange større end markedet for nye biler, som forbrugerne har mindst tillid til(11), og at kilometertællermanipulation bidrager alvorligt til svækkelsen af forbrugernes tillid til brugtvognsforhandlerne og dermed forvrider det indre markeds funktion og fair konkurrence;

I.  der henviser til, at forbrugerne ikke er tilstrækkeligt informeret om mulige metoder til at forebygge manipulation af kilometertællere i brugte biler, om de eksisterende teknikker til overvågning af kilometertælling og forebyggelse af svig på dette område og mulighederne for at få adgang til disse teknikker;

J.  der henviser til, at mange medlemsstater stadig ikke formår at give forbrugerne de nødvendige værktøjer, som vil gøre det muligt for dem at kontrollere historikken for et brugt køretøj;

K.  der henviser til, at svig med kilometertallet i uforholdsmæssig stor grad påvirker sociale grupper og geografiske områder med lavere indkomst, hvilket udsætter forbrugere i de medlemsstater, der er tiltrådt efter 2004, og i lande i EU's umiddelbare nærhed (navnlig de vestlige Balkanlande, hvortil der importeres brugte biler fra EU uden pålæggelse af nævneværdigt høje beløb i told - eller toldfrit) for en højere risiko for at købe en bil med manipulerede kilometertællere, hvorved de oftere lider skade som følge af denne uredelige praksis;

L.  der henviser til, at i mangel af et fælles integreret system til udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne er der en øget risiko for legalisering af et kilometertal, der er manipuleret inden første kontrol i det land, hvor bilen i sidste ende vil blive registreret, og hvor der allerede er foranstaltninger til at registrere og kontrollere kilometertallet;

M.  der henviser til, at bekæmpelse af svig med kilometertallet ved hurtigt at indføre ensartede regler for at forhindre manipulation grundlæggende vil øge sikkerheden i forbindelse med grænseoverskridende køb af køretøjer, hvilket vil mindske omfanget af illoyal handelspraksis og også give væsentlige fordele for millioner af europæiske forbrugere;

De eksisterende foranstaltninger til håndtering af kilometertællermanipulation

N.  der henviser til, at nogle medlemsstater allerede har indført instrumenter, der kan mindske omfanget af manipulation af kilometertællere, såsom Car-Pass i Belgien og Nationale AutoPas (NAP) i Nederlandene; der henviser til, at begge medlemsstater anvender en database, hvori kilometertallet registreres ved hver vedligeholdelse, service, reparation eller periodisk inspektion af køretøjet, uden at der indsamles personoplysninger, og til at begge lande inden for kort tid næsten har udryddet problemet med kilometertællermanipulation;

O.  der henviser til, at det belgiske system drives af en almennyttig organisation på et passende retligt grundlag, mens det nederlandske system administreres af et offentligt organ, og fremhæver, at driftsomkostningerne ved begge modeller er fornuftige, at de fungerer fint, at der føres bevidstgørelses- og oplysningskampagner, og at der er indført en stærk lovgivningsramme med klare regler og afskrækkende sanktioner;

P.  der henviser til, at der er et væsentligt højere antal manipulerede biler i lande, hvor der ikke er adgang til sådanne databaser, hvilket viser, at grænseoverskridende dataudveksling og samarbejde mellem medlemsstaterne er afgørende;

Q.  der henviser til, at Eucaris, det europæiske informationssystem vedrørende køretøjer og kørekort, allerede nu omfatter en infrastruktur og et system til udveksling mellem medlemsstaternes myndigheder af harmoniserede data om transport, og at det anvendes af alle medlemsstater til at opfylde forpligtelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/82/EU(12), og påpeger, at dets funktioner allerede nu omfatter registreringer af kilometertallene;

R.  der henviser til, at der også findes tekniske løsninger, der omfatter både hardware og software, som fabrikanterne kan integrere i køretøjerne og dermed forhindre kilometertællermanipulation fra begyndelsen; der henviser til, at Hardware Security Modules (HSM) og Secure Hardware Extensions (SHE) allerede nu bruges til at beskytte styreenheder i køretøjer mod uautoriseret adgang, manipulation og tyveri af biler, og at omkostningerne hertil er beregnet til én euro pr. køretøj;

S.  der henviser til, at forordning (EU) 2017/1151 pålægger fabrikanterne at indføre systematiske strategier mod manipulation og udvikle funktionaliteter i enhederne, der sikrer et højt niveau af skrivebeskyttelse med henblik på at forebygge omprogrammering af kilometertællere, samt også at sikre, at tallene ikke ændres ved udvekslingen af fjerndata, hvis de vil opnå typegodkendelse af et køretøj; der henviser til, at forordningen kun kræver, at fabrikanten leverer oplysninger og forklaringer, og ikke foreskriver nogen undersøgelse af, hvorvidt kilometertælleren er manipulationssikret, selv om der findes certificerede og internationalt anerkendte procedurer såsom fælles kriterier for vurdering af informationsteknologiens sikkerhed; der henviser til, at internationalt anerkendte processer som f.eks. de fælles kriterier (ISO/IEC 15408) kan bidrage til at sikre imod manipulation;

Lovgivning og smuthuller

T.   der henviser til, at kilometertællermanipulation er forbudt i 26 medlemsstater, men at det kun er ti af dem, der har indført yderligere foranstaltninger, der gør, at kunden kan kontrollere kilometertallet, og at kun seks lande anser kilometertællermanipulation som en strafbar handling(13); der henviser til, at den hardware og software, der anvendes til at manipulere med en kilometertæller, er frit tilgængelig i EU, og at brug heraf ikke er klassificeret som en strafbar handling, og der henviser til, at flere medlemsstater er på vej til at kriminalisere aktiviteter forbundet med ulovlig manipulation af måleraflæsninger;

U.  der henviser til, at svig med kilometertallet udgør en trussel mod trafiksikkerheden, som det også nævnes i direktiv 2014/45/EU, hvori medlemsstaterne opfordres til at vedtage effektive, afpassede og afskrækkende sanktioner mod sådanne indgreb; der henviser til, at Kommissionen yderligere bør undersøge muligheden for at forbinde nationale platforme for at muliggøre grænseoverskridende udveksling af oplysninger om teknisk kontrol, som omfatter oplysninger om kilometertal;

V.  der henviser til, at direktiv 2014/45/EU indeholder en forpligtelse til registrering af kilometertallet ved periodisk teknisk kontrol (PTI) og til at gøre disse registreringer tilgængelige ved efterfølgende tekniske kontroller, men at direktivet kun indeholder bestemmelser om lagring af kilometertal fra og med den første tekniske kontrol; der henviser til, at den første tekniske kontrol kan forekomme så sent som fire år efter den første registrering af køretøjet, og at der derfor er tilstrækkelig tid til at foretage kilometertællermanipulation, før køretøjet underkastes den første kontrol, samt mellem kontrollerne, og at det endda kan føre til en ukorrekt officiel registrering af kilometertallet;

W.  der henviser til, at hverken Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF(14) eller Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 om typegodkendelse eller FN/ECE-regulativ 39 omhandler kilometertællermanipulation og manipulationssikre kilometertællere; der henviser til, at der i forordning (EF) nr. 661/2009 henvises til FN/ECE-regulativ 39 om godkendelseskravene til speedometeret, og at der ikke stilles krav vedrørende kilometertælleren eller dens væsentlige kendetegn;

Den fremtidige udvikling i bilsektoren

X.   der henviser til, at bilindustrien har gjort store fremskridt, hvad angår udvikling og fremstilling af køretøjer, der er forbundet, anvender ITS og kommunikerer med deres omgivelser, således at de fleste biler, der kommer på markedet, allerede har konnektivitetsfunktioner, hvilket gradvist fører til en situation med en forbundet bilpark på vejene i Europa;

Y.   der henviser til, at bilernes gennemsnitlige alder på de europæiske veje ifølge forskellige undersøgelser er 7-11 år og er konstant stigende, mens bilerne i de medlemsstater, der tiltrådte EU efter 2004, er langt over gennemsnitsalderen, hvilket resulterer i en bilpark, der består både af nye og stærkt forbundne biler og ældre biler uden konnektivitetsfunktionaliteter;

Z.   der henviser til, at moderne køretøjer allerede i dag regelmæssigt sender data til fabrikanterne, herunder det faktiske kilometertal og den samlede køretid, og derved giver vigtige data til kontrol af kilometertallet;

AA.   der henviser til, at blockchainteknologien kunne være en løsning for fremtidig lagring af kilometertællerdata;

AB.   der henviser til, at CarTrustChain, der er medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, er et vellykket projekt om, hvordan man kan anvende blockchainteknologi til at forebygge svig med kilometertallet;

1.   anmoder Kommissionen om på grundlag af artikel 91, stk. 1, og artikel 114 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og som opfølgning på henstillingerne i denne betænkning og dens bilag at fremlægge en lovramme, der pålægger medlemsstaterne at skabe de juridiske, tekniske og operationelle hindringer, der gør manipulation af kilometertæller umulig, inden for en frist på tolv måneder efter vedtagelsen af denne betænkning i Europa-Parlamentet; opfordrer Kommissionen til at revidere de lovmæssige krav i forordning (EU) 2017/1151;

2.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at de samme juridiske og tekniske hindringer også anvendes på import fra lande uden for EU;

3.   glæder sig over tekniske løsninger såsom HSM og SHE, der allerede nu bruges i stort omfang til at beskytte følsomme data i biler, og understreger det faktum, at der bør være samme beskyttelsesniveau vedrørende kilometertal for at forhindre, at der let kan manipuleres med kilometertallet;

4.   opfordrer Kommissionen til at styrke typegodkendelsen for sikkerheden i biler, navnlig med hensyn til de tekniske foranstaltninger til bekæmpelse af kilometertællermanipulation, men også i lyset af det stigende antal forbundne biler;

5.   glæder sig over, at Kommissionen har medtaget krav om teknologisk sikkerhed for kilometertællere i forordning 2017/1151; påpeger dog, at der ikke er bestemmelser om, hvordan disse krav skal overvåges, og opfordrer derfor Kommissionen til at opstille klare kriterier for effektiv kontrol med sikkerheden af kilometertællere og til at justere disse krav, hvis det er nødvendigt, inden for den kortest mulige tidsramme, og til at aflægge rapport til Parlamentet om effektiviteten af forordningen;

6.   bemærker, at nationale løsninger med databaser over hyppige kilometertal fra periodiske tekniske kontroller, værksteder og andre køretøjsinspektioner har givet gode resultater med hensyn til bekæmpelse af kilometertællermanipulation i de pågældende medlemsstater, og foreslår derfor, at de medlemsstater, der endnu ikke har foretaget det fornødne, indfører passende løsninger så hurtigt som muligt;

7.   understreger i denne forbindelse, at alle medlemsstater bør have nationale registre og foretage grænseoverskridende udveksling af data fra disse registre, eftersom dette er den eneste måde, hvorpå svig med kilometertal kan imødegås effektivt i Den Europæiske Union; opfordrer derfor Kommissionen til at foreslå en lovramme for, at medlemsstaterne kan indføre sammenlignelige og indbyrdes forenelige dataindsamlingsmekanismer på grundlag af den eksisterende bedste praksis, som vil give hyppig og pålidelig indsamling af kilometertællerdata begyndende fra det tidspunkt, hvor køretøjet indregistreres for første gang;

8.  understreger, at grænseoverskridende adgang til kilometertallet bør være mulig, og at hvis en køber af et brugt køretøj får let adgang til denne information, vil det være et væsentligt bidrag til forbrugerbeskyttelsen; understreger, at en køber af et brugt køretøj bør være i stand til at kontrollere nøjagtigheden af kilometertællerens stand, uanset den medlemsstat, hvor køretøjet tidligere var registreret; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at informere forbrugerne og andre interesserede parter om gældende foranstaltninger mod svig med kilometertallet og om metoder til at spore og forhindre manipulation af kilometertællere;

9.   understreger, at Eucaris er en eksisterende infrastruktur for omkostningseffektiv udveksling af kilometertal i hele Unionen, der er baseret på databaser; beklager, at kun Belgien, Nederlandene og Slovakiet i 2017 gjorde brug af Eucaris-platformen for at udveksle oplysninger om kilometertal, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at deltage i udnyttelsen af de muligheder, som dette system giver;

10.   opfordrer Kommissionen til at gøre deltagelse i Eucaris obligatorisk og til at udforme den som en køretøjsinformationsplatform og derved lette kontrollen af kilometertal i hele Den Europæiske Union med henblik på at reducere mulighederne for manipulation af kilometertællere;

11.   beklager, at det elektroniske register fra direktiv 2014/45/EU endnu ikke er oprettet, og at medlemsstaternes sanktioner ikke er tilstrækkeligt afskrækkende, hvorfor dataudvekslingsmålene ikke er blevet nået;

12.   opfordrer Kommissionen til at skabe en juridisk ramme, der giver medlemsstaterne mulighed for at registrere obligatoriske kilometertællerstande ved tekniske kontroller og ved hver inspektion og udført vedligeholdelse og reparation og fra andre værkstedsbesøg begyndende fra køretøjets første registrering;

13.   understreger, at en løsning baseret på blockchain kunne være mere omkostningseffektiv, og opfordrer Kommissionen til at foretage en cost-benefit-analyse af denne løsning senest tolv måneder efter Europa-Parlamentets vedtagelse af denne betænkning, herunder om sikkerhed, gennemsigtighed og beskyttelse af data; mener, at indtil vi ser den potentielle udbredelse af denne teknologi, bør der indføres effektive, hurtige og letanvendelige løsninger, navnlig databaser, så hurtigt som muligt;

14.  understreger, at en bredere anvendelse af avancerede kryptografiske teknologier, såsom løsninger baseret på Hardware Security Modules (HSM) eller Secure Hardware Extensions (SHE) kunne give yderligere beskyttelse mod manipulation af kilometertællere, idet kilometertællere beskyttes imod uautoriseret adgang ved hjælp af sikrede datachips;

15.   understreger, at køretøjerne i stigende grad er forbundne, og at denne udvikling vil fortsætte, hvilket vil muliggøre automatisk registrering af kilometertal i en database eller et blockchainnetværk; udtrykker tilfredshed med bilindustriens bestræbelser på at udvikle en række tekniske beskyttelsesforanstaltninger mod svig med kilometertælleren, herunder datakryptering, databeskyttelse og sikkerhed, men opfordrer også fabrikanterne til at forbedre effektiviteten af deres tekniske løsninger;

16.   understreger, at alle foranstaltninger, som vedrører fremsendelse og lagring af data, bør efterleve den gældende EU-ret om databeskyttelse, kun benyttes til forebyggelse af kilometertællermanipulation og have den højeste grad af cyberbeskyttelse;

17.   opfordrer medlemsstaterne til at indføre eller ændre deres lovgivning om svig med kilometertal og gøre det til en strafbar handling – herunder levering af hardware, software og tilhørende tjenester, der er nødvendige for ulovlig svig – eftersom snyd med resultaterne fører til en forkert vurdering af køretøjers trafiksikkerhed og dermed har negativ indvirkning på trafiksikkerheden på vejene; opfordrer medlemsstaterne til at afsætte tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer til effektiv, ikke-diskriminerende og forholdsmæssig håndhævelse af denne lovgivning;

18.  mener, at udskiftning af en kilometertæller i et køretøj med en anden, der har et lavere kilometertal, bør anses for at være svig med kilometertal, hvis det sker med det formål at skjule det reelle kilometertal og derved opnå økonomisk gevinst;

19.   anmoder Kommissionen om på grundlag af artikel 91, stk. 1, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at forelægge et forslag til direktiv om bekæmpelse af kilometertællermanipulation i overensstemmelse med henstillingerne i bilaget;

20.   pålægger sin formand at sende denne beslutning og henstillingerne i bilaget til Kommissionen og Rådet.

BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING:HENSTILLINGER 

VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM

Fremme af tekniske løsninger og typegodkendelse

For at gøre kilometertællermanipulation vanskeligere bør der fastlægges et højere sikkerhedsniveau for køretøjsmonterede kilometertællere. Dette bør gennemføres ved:

  at overvåge gennemførelsen af artikel 5, stk. 3, litra f), i forordning 2017/1151 og indberette resultaterne til Parlamentet så hurtigt som muligt,

  at fastlægge klare krav til sikring af kilometertællere mod manipulation, herunder — hvis det vurderes som positivt — kryptografisk beskyttelse mod manipulation, manipulationsgenkendelsessystemer, separat konstatering af kilometertal og registrering og hardwaresikkerhed,

  og at indføre en testmetode eller anvende de fælles kriterier for informationsteknologisikkerhedsevaluering vedrørende præventive løsninger, der er omhandlet i forordning 2017/1151, hvad angår kilometertællermanipulation.

Databasesystemer

Databaser med oplysninger om kilometertal vil i høj grad kunne reducere antallet af manipulerede køretøjer. Det er vigtigt at nå frem til en EU-omfattende løsning, da isolerede nationale initiativer ikke kan forhindre svig med kilometertal ved grænseoverskridende handel med brugte biler. Derfor bør der foreslås følgende foranstaltninger:

  kunderne bør efter anmodning også have adgang til de obligatoriske kilometertalsregistreringer, som kræves i direktiv 2014/45/EU, via en grænseoverskridende udveksling af data,

  der bør skabes en retlig ramme for oprettelse af sammenlignelige databaser til registrering af kilometertal i medlemsstaterne, der sikrer international udveksling af og adgang til oplysninger på grundlag af eksisterende bedste praksis og giver en hyppig og pålidelig registrering af kilometertal,

  de eksisterende kilometertalsdatabaser på medlemsstatsniveau bør være indbyrdes forbundne, kompatible, interoperable og muliggøre international udveksling af data, og eksisterende infrastruktur, såsom Eucaris bør anvendes for at sikre en omkostningseffektiv og rettidig gennemførelse heraf,

  reglerne om databeskyttelse bør overholdes og, hvor det er nødvendigt, tilpasses på en sådan måde, at lagring og udveksling af relevante data og beskyttelse af privatlivets fred sikres, samtidig med at svigagtig brug af de indsamlede data skal forhindres på en effektiv måde,

  køberne af brugte køretøjer bør før købet have et redskab til at kontrollere nøjagtigheden af kilometertællerens stand i bilen på grundlag af de indsamlede kilometertællerdata fra det pågældende køretøj, uanset i hvilken medlemsstat det tidligere er registreret.

Blockchain og konnektivitet som potentielle og supplerende langsigtede løsninger

Køretøjer bliver i stadig højere grad forbundne, og andelen af forbundne køretøjer i EU er konstant stigende. De videregiver allerede nu data såsom det faktiske kilometertal til fabrikanternes servere. Disse data kan anvendes til at opdage svig med kilometertallet.

Blockchainteknologien kunne udgøre et pålideligt redskab til at sikre data i et netværk og bidrage til at forhindre manipulation af data. En kombination af disse udviklinger og teknologier kunne undersøges som en langsigtet løsning på problemet med svig med kilometertallet.

Derfor bør der foreslås følgende foranstaltninger:

  vurdering af de potentielle omkostninger og fordele ved at oprette et europæisk kilometertællerblockchainnetværk,

  hvis positivt: skabelse af de retlige og reguleringsmæssige rammer for automatisk indberetning af kilometertal i biler, der er udstyret med konnektivitetsfunktioner, og – uafhængigt af en vurdering af blockchainteknologien – adgang til kilometerstandsdata, der er lagret og indsamlet af fabrikanterne, der supplerer registreringer fra manuelle indlæsninger ved periodisk teknisk kontrol og andre kilder,

  det skal gøres obligatorisk at oplyse om kilometertallene ved periodiske tekniske kontroller, værkstedsbesøg og syn for dermed at fremme integrationen af disse systemer, samtidig med at de bør udvikles videre end som et databasesystem.

Lovgivning og håndhævelse

Svig med kilometertallet er indtil nu ikke en strafbar handling i alle medlemsstater, selv om direktiv 2014/45/EU udtrykkeligt opfordrer til dette. Håndhævelse af effektive retlige foranstaltninger, herunder bøder og sanktioner, er afgørende for bekæmpelse af svig med kilometertallet. Derfor bør der foreslås følgende foranstaltninger:

  svig med kilometertallet bør anses for en strafbar handling begået af den person, der anmoder om at få måleraflæsningen ændret (bilens ejer), og af den person, der foretager ændringen, og straffes med effektive, forholdsmæssige, afskrækkende og ikke-diskriminerende sanktioner, der følger en høj standard, og som kan sammenlignes i hele Unionen.

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EF af 3. april 2014 om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, og konsekvensanalysen hertil (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 51).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/47/EU af 3. april 2014 om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF (L 127 af 29.4.2014, s. 134).

(3)

Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1).

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).

(6)

Regulativ nr. 39 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelsen af køretøjer med hensyn til speedometerudstyr, herunder montering af dette (EUT L 120 af 13.5.2010, s. 40).

(7)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0547.

(8)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602012/IPOL_STU%282017%29602012_EN.pdf

(9)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615637/EPRS_STU%282018%29615637_EN.pdf

(10)

https://www.ereg-association.eu/media/1122/final-report-ereg-topic-group-xiii-vehicle-mileage-registration.pdf

(11)

Resultattavle for forbrugermarkeder, Europa-Kommissionen 2014.

(12)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/82/EU af 25. oktober 2011 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (EUT L 288 af 5.11.2011, s. 1).

(13)

Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre (ECC-Net, 2015), grænseoverskridende køb af bil:

hvad du skal være opmærksom på, når du køber, s. 236.

(14)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ( Rammedirektiv ) (EØS-relevant tekst)

EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.


BEGRUNDELSE

Indledning

Svig med kilometertallet er et udbredt fænomen, som udgør en alvorlig fare for færdselssikkerheden, forvrider det indre markeds funktion og pålægger urimelige ekstraomkostninger for forbrugere, forsikringsselskaber, bilforhandlere, leasingselskaber og også producenter.

Det skønnes, at mellem 5 % og 12 % af de brugte biler på de nationale markeder er berørt, mens tallet er mellem 30 % og 50 % af alle biler i den grænseoverskridende handel. De økonomiske skader for hele EU anslås til mellem 5,6 og 9,6 mia. EUR. Følgelig er tilliden til markedet for brugte biler den laveste blandt alle produktmarkederne i EU(1).

Værktøjer til tilpasning eller rettelse af kilometerstand på kilometertællere er lettilgængelige til meget lave priser. I en højere prisklasse findes der mere sofistikerede værktøjer med softwareopdateringsabonnementer, som hurtigt er tjent ind igen, når tjenesten tilbydes på et kommercielt grundlag. Overskuddene er bemærkelsesværdige, idet den kunstigt forhøjede økonomiske værdi – afhængigt af køretøjets kategori – i gennemsnit er på mellem 2000 og 5000 EUR(2).

Der er også en ulige fordeling både geografisk og socialt af sandsynligheden for at købe en bil, der har været udsat for kilometertællermanipulation. I EU13-landene er problemer vedrørende manipulerede kilometertællere blevet indberettet hyppigere end i andre medlemsstater. Svig med kilometertallet rammer også uforholdsmæssigt stort sociale grupper med lavere disponibel indkomst.

Ud over de økonomiske virkninger er der alvorlige negative konsekvenser for færdselssikkerheden. Som følge af de ukorrekte kilometertal vil bilens ejer følge en forkert vedligeholdelses- og synsplan, som kan føre til en forsinket eller ukorrekt udskiftning af dele og komponenter. Nedslidning vil føre til øgede udgifter til vedligeholdelse og reparation, som mange mennesker ikke har råd til, og derfor til mere usikre biler på vejene.

Endvidere er de miljømæssige resultater af disse biler værre end forventet, og de forurenende emissioner øges. Derfor kan det ske, at biler med manipulerede kilometertællere uventet ikke består emissionstests ved den periodiske tekniske kontrol. Manipulationen kan også have følger for fabrikanterne. Forordning 715/2007 definerer holdbarhedskravene til forureningsbegrænsende anordninger. En bil, der efterlever forordningen, men i virkeligheden har en manipuleret kilometertæller, kan vise sig at have en reduceret emissionskontrolkapacitet, og fabrikantens resultater er derfor dårligere, end de burde være.

Drøftelse af modforanstaltninger

På grund af omfanget af kilometertællermanipulation og dennes negative virkninger for trafiksikkerheden, miljøet, økonomien og forbrugerne har nogle medlemsstater taget problemet op og indført modforanstaltninger. Målet er at skabe de juridiske, tekniske og operationelle hindringer for at gøre manipulationen enten umulig eller så tidkrævende og vanskelig og bekostelig, at den ikke længere er lukrativ.

Belgien og Nederlandene har oprettet databaser, der gemmer kilometertal ved periodiske tekniske kontroller, vedligeholdelse og inspektion på værksteder. Som følge heraf er antallet af biler med manipulerede kilometertællere faldet betydeligt og næsten helt forsvundet. Denne virkning kan dog kun konstateres ved indenlandsk salg af brugte biler. Antallet af manipulerede køretøjer ved grænseoverskridende salg er konstant. For at have samme virkning i den grænseoverskridende handel er tre faktorer af afgørende betydning: data skal indsamles, de skal være korrekte, og der skal være grænseoverskridende adgang til disse data.

En europæisk databaseløsning vil kunne bidrage til at indsamle data på en ensartet måde og muliggøre grænseoverskridende udvekslinger. Hvis den bygger på eksisterende strukturer, såsom Eucaris, vil det være omkostningseffektivt.

Da databaser kun lagrer kilometertallet fra den første registrering og ved efterfølgende kontroller, som i værste fald er efter fire år, er der store muligheder for at foretage kilometertællermanipulation før denne dato. Som følge heraf risikeres det, at et ukorrekt kilometertal registreres officielt og dermed bliver "lovliggjort".

For at undgå denne risiko går mange ind for en køretøjsmonteret løsning. Specifikke dele af køretøjets elektroniske styringsenheder (ECU) har et højere sikringsniveau end andre eller er særligt beskyttet mod uautoriseret adgang. Såkaldte Hardware Security Modules er allerede i brug til dette formål, og ifølge flere interessenter er det en billig og effektiv løsning, som fabrikanterne kunne tvinges til at indføre. Det vil være en løsning, der lige fra starten skaber en stor hindring for manipulation.

Foreslåede løsninger: fra kortsigtede til langsigtede

Problemet med svig med kilometertallet bør tackles gennem en tilgang på flere niveauer. At forpligte fabrikanterne til specifikt at sikre mod kilometertællermanipulation er et første skridt, der vil give en bedre beskyttelse for alle nye biler på markedet. Oprettelse af en europæisk database vil være en løsning, der omfatter alle biler på vejene samt alle fremtidige biler.

Et blik på den teknologiske udvikling, både i bilindustrien og inden for IT, viser, at en kombination af forbundne biler og blockchainteknologi kunne udgøre en løsning, der er holdbar på langt sigt. Der kører allerede nu forbundne biler på vejene i Europa, og antallet forventes at stige yderligere. Originaludstyrsfabrikanter modtager allerede nu data fra disse køretøjer, herunder bl.a. om det nuværende kilometertal. Altså findes de relevante data allerede, og den relevante automatiserede transmissionsteknologi er allerede i brug.

I stedet for at sende disse data til en database, hvor ændring og sletning ikke kan udelukkes, kan et blockchainnetværk skabe et trygt, sikkert og omkostningseffektivt alternativ. Blockchains er udformet til at være resistente over for ændring af data. I det lange løb vil automatisk transmission af kilometertal sætte en stopper for kilometertællermanipulation.

(1)

Resultattavlen for forbrugermarkederne – Markeder (Europa-Kommissionen, 2014).

(2)

KTI, Technische Informationen 2/2014 Tachobetrug (http://www.k-t-i.de/fileadmin/edit/publikationen/ti/2014/2014-02_TI_Tachobetrug_V1.0.pdf)


BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Den følgende liste udarbejdes på frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende foretagender eller personer som led i udarbejdelsen af betænkningen inden vedtagelsen i udvalget:

Enhed og/eller person

EAC European Automobile Clubs

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC)

Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities (EReg)

Car-Pass

Centre Européen des Consommateurs France

Certificare

CTIC Centro Tecnologico

DEKRA

European Council for Motor Trades and Repairers (CECRA)

Fédération Internationale de l'Automobile (FIA)

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GdV)

Kraftfahrzeugtechnisches Institut und Karosseriewerkstätte (KTI)

Verband der TÜV e.V. (VdTÜV)


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

25.4.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Peter Kouroumbashev, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Anna Hedh, Jeroen Lenaers, Mylène Troszczynski


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba , Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Markus Ferber, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Peter Kouroumbashev, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Claudia Țapardel, István Ujhelyi

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 16. maj 2018Juridisk meddelelse