Διαδικασία : 2017/2012(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0167/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0167/2018

Συζήτηση :

PV 30/05/2018 - 27
CRE 30/05/2018 - 27

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0239

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 814kWORD 92k
7.5.2018
PE 610.927v03-00 A8-0167/2018

σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου εργασίας (SWD(2015)0182) – Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020

(2017/2012(INI))

Επιτροπή Ανάπτυξης

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Εισηγήτριες: Linda McAvan, Dubravka Šuica

(Κοινή διαδικασία επιτροπών – άρθρο 55 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πηγές και κοινές συνεδριάσεις επιτροπών πριν από την εξέταση του σχεδίου έκθεσης

Από τον διορισμό τούς, οι συνεισηγήτριες έχουν συγκεντρώσει πληροφορίες και έχουν βασιστεί στις ακόλουθες πηγές, μεταξύ άλλων:

-  ένα εργαστήριο το οποίο συνδιοργανώθηκε από τα θεματικά τμήματα του Κοινοβουλίου (το θεματικό τμήμα (PolDep) Γ της ΓΔ IPOL και το θεματικό τμήμα (PolDep) της ΓΔ EXPO) και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων στις 25 Σεπτεμβρίου 2017·

-  μια κοινή ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το μελλοντικό σχέδιο έκθεσης, παρουσία της οργάνωσης Plan International (και δύο νεαρών κοριτσιών που υποστηρίζονται από την εν λόγω οργάνωση) και της Μονάδας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (UN WOMEN), η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής Ανάπτυξης στις 10 Οκτωβρίου 2017.


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου εργασίας (SWD(2015)0182) – Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020

(2017/2012(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση σχετικά με τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων (CETS αριθ. 197) και τη Σύμβαση για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης (CETS αριθ. 201),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 11ης Μαΐου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημογραφία (UNFPA) του 2012 με τίτλο «Marrying Too Young – End Child Marriage» [Πρόωροι γάμοι – Εξάλειψη των γάμων παιδιών],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Πεκίνου και την πλατφόρμα δράσης της 4ης παγκόσμιας διάσκεψης για τις γυναίκες, του 1995, και τα αποτελέσματα των διασκέψεων αναθεώρησης,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης της διεθνούς διάσκεψης για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη και τα αποτελέσματα των διασκέψεων αναθεώρησης·

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια αριθ. 1325 (2000), 1820 (2009), 1888 (2009), 1889 (2010), 1960 (2011), 2106 (2013), 2122 (2013) και 2242 (2015),

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα, της τρίτης διεθνούς διάσκεψης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, του Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016, και ειδικότερα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 1, 5, 8 και 10,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία ΕΕ-ΟΗΕ «Spotlight»,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για το φύλο 2010-2015 (GAP I),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο την 7η Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 28ης Απριλίου 2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019): Τα ανθρώπινα δικαιώματα ως κύρια παράμετρος του θεματολογίου της ΕΕ της 28ης Απριλίου 2015» (JOIN(2015)(0016)),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την αναπτυξιακή διάσταση της ισότητας των φύλων, της 26ης Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για το φύλο 2016-2020 (GAP II), το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 26 Οκτωβρίου 2015, και την ετήσια έκθεση εφαρμογής του για το 2016, η οποία δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο στις 29 Αυγούστου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 2016-2019, της 3ης Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική της ΕΕ του Ιουνίου 2016 για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας το οποίο θεσπίζει την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη, και απαιτεί οι στόχοι της αναπτυξιακής συνεργασίας να λαμβάνονται υπόψη στις πολιτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες,

–  έχοντας υπόψη τη νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη(2),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής του σχεδίου δράσης της ΕΕ για το φύλο 2016-2020, η οποία δημοσιεύτηκε από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Οκτώβριο του 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της οργάνωσης COC Nederland σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0167/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών συνιστά κεντρική αξία της ΕΕ κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ότι πρέπει επομένως η διάσταση του φύλου να υλοποιείται και να ενσωματώνεται σε όλες τις δραστηριότητες και πολιτικές της ΕΕ, ώστε να γίνει η ισότητα πράξη και να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα και η χειραφέτηση των γυναικών αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2015 και συνιστούν ταυτόχρονα αυτοτελές ανθρώπινο δικαίωμα ο σεβασμός του οποίου πρέπει να επιδιώκεται ανεξάρτητα από τα οφέλη που συνεπάγεται για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πέμπτος στόχος βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ5) είναι η επίτευξη της ισότητας των φύλων και η χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών σε ολόκληρο τον κόσμο, και ότι ο ΣΒΑ5 πρέπει να ενσωματωθεί σε ολόκληρη την «Ατζέντα του 2030», για να επιτευχθεί πρόοδος ως προς όλους τους ΣΒΑ και λοιπούς στόχους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία αναπτυξιακή στρατηγική δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν οι γυναίκες και τα κορίτσια δεν διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αρχικό σχέδιο δράσης για το φύλο Ι (2010-2015) (GAP Ι) είχε μεν ως αποτέλεσμα κάποια πρόοδο, παρουσίαζε όμως και ορισμένα κενά: περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, κατάρτιση προϋπολογισμού χωρίς συνυπολογισμό της διάστασης του φύλου, ελλιπή κατανόηση του πλαισίου για την ισότητα των φύλων από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, ελλιπή δέσμευση από την ηγεσία της ΕΕ και ελλιπή θεσμική δομή και κίνητρα για την κινητοποίηση και την κατάλληλη στήριξη του προσωπικού·

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015, απηύθυνε έκκληση για τη διόρθωση των εν λόγω κενών και την έγκριση ορισμένων άλλων αλλαγών, μεταξύ των οποίων η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του GAP και η αύξηση της ευθύνης των διευθυντικών στελεχών όσον αφορά την ισότητα των φύλων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 σηματοδοτεί την εβδομηκοστή επέτειο από την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και ότι η αρχή της ισότητας αποτελεί τον πυρήνα της περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεώρησης του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών του 1945, που ορίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες θα πρέπει να ισχύουν για όλους τους ανθρώπους «χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο σχέδιο δράσης για το φύλο ΙΙ 2016-2020 (GAP II) είναι απόρροια των συστάσεων του Κοινοβουλίου, με έμφαση στην αλλαγή θεσμικής νοοτροπίας σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και αντιπροσωπειών, με σκοπό μια συστημική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ προσεγγίζει το ζήτημα του φύλου και τη μεταμόρφωση της ζωής των γυναικών και των κοριτσιών μέσα από τέσσερις κομβικούς τομείς·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τέσσερις κομβικοί τομείς που δημιουργήθηκαν εντός του GAP II είναι οι εξής: διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας κοριτσιών και γυναικών· προώθηση των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και της χειραφέτησης κοριτσιών και γυναικών· ενίσχυση της φωνής και της συμμετοχής κοριτσιών και γυναικών· και ένας οριζόντιος πυλώνας σχετικά με την αλλαγή της θεσμικής νοοτροπίας των υπηρεσιών της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη στο ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την «αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες»(4), το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να καθοριστεί ο προϋπολογισμός για τις δράσεις που επιδιώκουν την ισότητα των φύλων, δεδομένου ότι η διάσταση του φύλου δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί σε όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού και στις αποφάσεις δαπανών ως μέρος μιας μεθοδολογίας κατάρτισης του προϋπολογισμού με συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, οι οικονομικές δεσμεύσεις της ΕΕ όσον αφορά την ισότητα των φύλων έχουν αυξηθεί, αλλά δεν αυξήθηκε αντιστοίχως το ανθρώπινο δυναμικό της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ για τη διαχείριση του εν λόγω αυξανόμενου όγκου εργασιών·

ΙΑ.  τονίζει ότι η συμμετοχή των γυναικών σε οικονομικές δραστηριότητες είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων τείνει να απουσιάζει από τα συστήματα παρακολούθησης προγραμμάτων και έργων και από τις διαδικασίες αξιολόγησης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση ανά φύλο σπάνια χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό των ανά χώρα στόχων στρατηγικής, προγραμμάτων, έργων και διαλόγων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μόνο έτος από την έγκριση του GAP ΙΙ είναι πολύ μικρό διάστημα για την πλήρη αξιολόγηση του αντικτύπου του· λαμβάνοντας υπόψη ότι προτείνεται, πριν από τη διενέργεια αξιολόγησης μιας δράσης της ΕΕ, να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον τριών ετών από την παρέμβαση ή εφαρμογή πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της παρούσας έκθεσης δεν είναι συνεπώς να συζητήσει τους στόχους του GAP ΙΙ, αλλά να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι δεδηλωμένοι στόχοι υλοποιήθηκαν κατά το πρώτο έτος και να συστήσει δράσεις για τη βελτίωση του τρόπου υλοποίησής τους κατά τα προσεχή έτη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (CRC) έχει υπογραφεί από 195 χώρες, είναι νομικά δεσμευτική και αποτελεί σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση της ευάλωτης κατάστασης των κοριτσιών και της ανάγκης τους για ειδική προστασία και μέριμνα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαναφορά και επέκταση της πολιτικής της Πόλης του Μεξικού ή του λεγόμενου κανόνα της «παγκόσμιας μέγγενης», που αναστέλλει την συνδρομή των ΗΠΑ για την παγκόσμια υγεία σε οργανισμούς που προσφέρουν στα κορίτσια και στις γυναίκες υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού και σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, αποτελεί πηγή σοβαρής ανησυχίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα επηρεαστούν προγράμματα που αφορούν το HIV/AIDS, τη μητρική και παιδική υγεία, την αντιμετώπιση του ιού Ζίκα και άλλοι τομείς που αφορούν την υγεία και τις ασθένειες, όπως και οι οργανώσεις που παρέχουν συμβουλές, παραπέμπουν ή συνηγορούν για την παροχή υπηρεσιών άμβλωσης, ακόμα και αν ασκούν αυτές τις δραστηριότητες με ίδια κεφάλαια, μη προερχόμενα από τις ΗΠΑ, και ακόμη και αν η άμβλωση είναι νόμιμη στη χώρα τους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιπροσωπείες και οι αποστολές της ΕΕ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εφαρμογής του GAP II στις χώρες εταίρους, και ότι η ηγεσία και οι γνώσεις των επικεφαλής και του προσωπικού των αντιπροσωπειών και των αποστολών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή του GAP II· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια λόγω φύλου για την πρόσβαση των γυναικών σε ηγετικές και διευθυντικές θέσεις στις αντιπροσωπείες της ΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το ένα τρίτο όλων των αντιπροσωπειών της ΕΕ εργάζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ περί των ΛΟΑΔΜ εφαρμόζονται με μη συστηματικό τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γνώση και το ενδιαφέρον των επιμέρους πρεσβευτών, αφού δεν υπάρχει μια διαρθρωμένη προσέγγιση·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνδρες και οι γυναίκες πλήττονται με διαφορετικό τρόπο σε καταστάσεις αστάθειας, σε καταστάσεις συγκρούσεων και σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες δεν είναι μόνο θύματα αλλά και φορείς θετικής αλλαγής, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποτροπή και επίλυση συγκρούσεων, στην οικοδόμηση της ειρήνης, στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και στη μετασυγκρουσιακή ανασυγκρότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια ενδέχεται να υφίστανται διάφορες μορφές διακρίσεων και να εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις τρεις γυναίκες στον κόσμο είναι πιθανό να υποστεί σωματική και σεξουαλική βία κάποια στιγμή στη ζωή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κάθε χρόνο, 14 εκατομμύρια κορίτσια εξαναγκάζονται σε γάμο·

1.  σημειώνει τη δημοσίευση, τον Αύγουστο του 2017, της πρώτης ετήσιας έκθεσης εφαρμογής για το έτος 2016, στην οποία καταδεικνύεται ότι έχει αναπτυχθεί μια σαφής ευνοϊκή συγκυρία για την υλοποίηση του GAP ΙΙ·

2.  τονίζει ότι, αν και είναι ακόμα νωρίς, καθώς έχει περάσει μόνον ένας χρόνος από την έγκριση του GAP ΙΙ, η πορεία πλεύσης γενικά είναι ικανοποιητική και έχουν παρατηρηθεί ορισμένες θετικές τάσεις· αλλά διαπιστώνει και προβλήματα στην υποβολή εκθέσεων και την υλοποίηση των βασικών προτεραιοτήτων και των ΣΒΑ που συνδέονται με το φύλο, καθώς και στην παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης όλων των στόχων και σε ό, τι αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον διάλογο για τομεακές πολιτικές·

3.   σημειώνει ότι το GAP ΙΙ καταρτίστηκε ως κοινό έγγραφο εργασίας· ζητεί από την Επιτροπή να δείξει την ισχυρή δέσμευσή της και να το αναβαθμίσει σε μελλοντική ανακοίνωση σχετικά με την ισότητα των φύλων·

4.  σημειώνει ότι η χρήση προηγμένης ερευνητικής πολιτικής και αξιόπιστων στοιχείων είναι μέθοδοι καίριας σημασίας για την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών προκειμένου να διαμορφωθούν πολιτικές και στρατηγικές που θα ενισχύουν την ικανότητα της Ένωσης να κάνει την ισότητα απτή πραγματικότητα· ζητεί, ως εκ τούτου, από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στον στόχο τους του να διασφαλιστεί η διενέργεια ανεξάρτητης αξιολόγησης της εφαρμογής των μέτρων που ορίζονται στο Παράρτημα 1 του GAP II·

5.   επισημαίνει ότι το GAP ΙΙ παρέχει ένα ολοκληρωμένο θεματολόγιο που καλύπτει όλη την ατζέντα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την επιλογή των τριών θεματικών πυλώνων, δηλαδή τη διασφάλιση της σωματικής και ψυχολογικής ακεραιότητας κοριτσιών και γυναικών, την προαγωγή των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και της χειραφέτησής τους, την ενίσχυση της φωνής και της συμμετοχής τους· τονίζει ότι οι πυλώνες αυτοί προορίζονται για την αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων και αιτίων που εμπλέκονται στις διακρίσεις και την περιθωριοποίηση· λαμβάνει επίσης υπό σημείωση τον οριζόντιο πυλώνα σχετικά με την αλλαγή της θεσμικής νοοτροπίας των υπηρεσιών της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΕΕ υπέρ της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης·

6.  επισημαίνει ότι οι βασικοί παράγοντες και αίτια που οδηγούν στις διακρίσεις και την περιθωριοποίηση περιλαμβάνουν: τη σεξουαλική και έμφυλη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων των επιβλαβών παραδόσεων σαν το γάμο παιδιών και τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM)· την ανεπαρκή πρόσβαση σε βασικούς τομείς και βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, π.χ. υγεία, εκπαίδευση, νερό, αποχέτευση και διατροφή· τις δυσκολίες στην απόκτηση πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία· και στην άνιση συμμετοχή σε δημόσιους και ιδιωτικούς θεσμούς, στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων και στις ειρηνευτικές διαδικασίες·

7.  υπενθυμίζει ότι η ανισότητα των φύλων επικαλύπτει και επιτείνει άλλες μορφές ανισότητας και ότι η κατανόηση του στοιχείου αυτού θα πρέπει να λειτουργεί ως γνώμονας για την επιλογή προτεραιοτήτων και δεσμεύσεων για δράση·

8.  ζητεί να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην εφαρμογή του GAP ΙΙ υπέρ κοριτσιών και γυναικών που αντιμετωπίζουν πρόσθετες διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας, κοινωνικής τάξης/κάστας ή ηλικίας, τα δε σχετικά δεδομένα να κατηγοριοποιούνται αναλόγως·

9.  τονίζει ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, η βελτιωμένη υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, η διασφάλιση ίσων ευκαιριών και αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών και η προώθηση της ισορροπίας μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επίτευξη μακροπρόθεσμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής μεγέθυνσης, για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και για την προώθηση της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών·

10.   επικροτεί το στέρεο πλαίσιο εποπτείας και λογοδοσίας που θεσπίστηκε για τη μέτρηση και την παρακολούθηση της προόδου του GAP ΙΙ και αναγνωρίζει ότι ο περισσότερο φιλόδοξος χαρακτήρας του αποτελεί πραγματική ευκαιρία για την ΕΕ να προωθήσει στο πεδίο των εξωτερικών σχέσεων την ισότητα ανδρών και γυναικών, και τη χειραφέτηση των κοριτσιών και των γυναικών· αναγνωρίζει, ωστόσο, την ανάγκη για βαθύτερη κατανόηση και εναρμόνιση του πλαισίου αυτού προκειμένου να αξιολογείται ορθά ο αντίκτυπος των δράσεων της ΕΕ·

11.  αναγνωρίζει τη σημασία του να ενισχυθούν πολιτικές και μέτρα που προωθούν την εκπαίδευση των κοριτσιών, και τον αντίκτυπό τους στην υγεία και την οικονομική χειραφέτησή τους· τονίζει ότι τα κορίτσια και οι νέες γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες και ότι απαιτείται ειδική εστίαση προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβασή τους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να εξεταστεί ένα φάσμα από ευκαιρίες στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM)·

12.  τονίζει ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι καίριας σημασίας για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την οικονομική τους χειραφέτηση σε διάφορους οικονομικούς τομείς· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η ένταξη και εκπροσώπηση των γυναικών στους αναδυόμενους οικονομικούς τομείς που είναι σημαντικοί για τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ· τονίζει ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθεί η στήριξη προς τις τοπικές ΜΜΕ, ιδιαίτερα προς τις γυναίκες επιχειρηματίες, ώστε να μπορέσουν να ωφεληθούν από την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα·

13.  τονίζει ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση της θέσης των γυναικών της υπαίθρου με βελτίωση της πρόσβασής τους στη γη, στο νερό, στην εκπαίδευση και κατάρτιση, στις αγορές και στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

14.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει μια μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε διαδικασίες διατήρησης και οικοδόμησης της ειρήνης και σε αποστολές της ΕΕ για τη διαχείριση στρατιωτικών και μη στρατιωτικών κρίσεων·

Επιτεύγματα του GAP ΙΙ

15.   επικροτεί την επέκταση του σχεδίου δράσης για τα φύλα σε όλες τις εξωτερικές υπηρεσίες της ΕΕ και στα κράτη μέλη και λαμβάνει υπό σημείωση την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην αλλαγή της θεσμικής νοοτροπίας της ΕΕ σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και αντιπροσωπειών, που είναι το κλειδί για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών της ΕΕ και να έχουν μεγαλύτερη επίδραση στο θέμα της ισότητας των φύλων· επικροτεί επίσης την υποχρεωτική απαίτηση που εισήγαγε το GAP II για όλους τους φορείς της ΕΕ, να υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται σε τουλάχιστον έναν θεματικό τομέα· επαναλαμβάνει, ωστόσο, την ανάγκη για δυναμικότερη καθοδήγηση και συνεχείς βελτιώσεις στη συνοχή και τον συντονισμό ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, με τη χρήση των υφιστάμενων δομών και του υφιστάμενου προϋπολογισμού·

16.   επικροτεί το ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής και η ΕΥΕΔ, καθώς και το 81% των αντιπροσωπειών της ΕΕ και 22 κράτη μέλη, υπέβαλαν εκθέσεις για την ισότητα των φύλων για το 2016· έχει επίγνωση ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις που να δικαιολογούν τη μη υποβολή έκθεσης από αντιπροσωπείες, αναμένει όμως ότι οι αντιπροσωπείες και τα κράτη μέλη θα εντείνουν τις προσπάθειές τους και εύχεται να διαπιστώνει διαρκή πρόοδο χρόνο με το χρόνο και τελικά να υποβάλλονται πλέον όλες οι εκθέσεις· διαπιστώνει ότι οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών εξακολουθούν να είναι σημαντικές· υπενθυμίζει ότι η πλήρης συμμόρφωση ως προς την υποβολή εκθέσεων και την υλοποίηση του GAP θα είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη του στόχου του GAP ΙΙ της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο 85 % όλων των νέων πρωτοβουλιών έως το 2020·

17.   επικροτεί τα πρακτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αλλαγή νοοτροπίας και τη θέσπιση υποχρεωτικής ανάλυσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις νέες εξωτερικές δράσεις που αναλαμβάνονται, κάτι που συνεπώς αναθέτει τη συνολική ευθύνη για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με το GAP στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ (EUDs), όπως επίσης επικροτεί την αύξηση του αριθμού των μελών ανώτερου προσωπικού που συμμετέχουν στην υλοποίηση του GAP ΙΙ, το διορισμό όλο και περισσότερων ειδικών σε θέματα φύλου (gender champions) και τον ορισμό όλο και περισσότερων σημείων επαφής για ζητήματα φύλου στις αντιπροσωπείες της ΕΕ, αν και προς το παρόν στις μισές μόνο εξ αυτών υπάρχει από ένα σημείο επαφής για ζητήματα φύλου· ζητεί να αφιερώνουν τα διευθυντικά στελέχη περισσότερο χρόνο σε ζητήματα φύλου και να ορίσουν και οι αντιπροσωπείες που ακόμα δεν το έχουν πράξει τα σημεία επαφής τους για ζητήματα φύλου· τονίζει ότι θα πρέπει όλα τα σημεία επαφής για ζητήματα φύλου να λάβουν επαρκή χρόνο και δυναμικό για την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

18.  θεωρεί λυπηρό το ότι, σύμφωνα με έκθεση της ΕΥΕΔ του Νοεμβρίου 2016, μερικές μόνον αποστολές ΚΠΑΑ της ΕΕ προσφέρουν προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τη σεξουαλική ή έμφυλη παρενόχληση και σημειώνει ότι το 2015 καμία περίπτωση σεξουαλικής ή έμφυλης κακοποίησης ή βίας δεν αναφέρθηκε από τις αποστολές της ΚΠΑΑ· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής μιας πολιτικής μηδενικής ανοχής απέναντι σε περιπτώσεις σεξουαλικής ή έμφυλης παρενόχλησης και τη σημασία της στήριξης των θεσμικών δομών που έχουν ως έργο την αποτροπή της σεξουαλικής ή έμφυλης βίας· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να στηρίξουν όλες τις προσπάθειες καταπολέμησης της σεξουαλικής ή έμφυλης βίας σε διεθνείς ειρηνευτικές επιχειρήσεις και να εξασφαλίσουν ότι οι καταγγέλτες και τα θύματα θα προστατεύονται αποτελεσματικά·

19.   επικροτεί τον αυξημένο αριθμό δράσεων που εστιάζουν στη διάσταση της ισότητας των φύλων (δείκτες G1 και G2), καθώς και την απαίτηση να αιτιολογούν οι αντιπροσωπείες όσα σχέδια δεν διαθέτουν ανάλογη εστίαση· υπογραμμίζει ότι οι συνολικές αυξήσεις των εν λόγω σχεδίων δεν θα πρέπει να λειτουργούν εις βάρος των ειδικών σχεδίων για την ισότητα των φύλων (δείκτης G2)· συνεπώς συνιστά να τεθεί ένας ειδικός στόχος για τα σχέδια G2· σημειώνει ότι δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται οι στοχευμένες (G2) και οι ενσωματωμένες δράσεις (G1)· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να αποσαφηνιστεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και να αυξηθούν οι στοχευμένες δράσεις·

20.  επισημαίνει ότι μόνο λίγα επαναλαμβανόμενα στοιχεία της ισότητας των φύλων εφαρμόζονται κατά τον προγραμματισμό και την επιλογή των σχεδίων· καλεί τους φορείς υλοποίησης να χρησιμοποιούν το πεδία ισότητας των φύλων σε όλο τους το φάσμα·

21.  καταδικάζει κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και κάθε μορφή έμφυλης βίας, περιλαμβανομένων της εμπορίας ανθρώπων, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, των καταναγκαστικών γάμων, των εγκλημάτων τιμής, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM) και της χρήσης της σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου· καλεί την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ως το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο που επιδιώκει την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·

22.  θεωρεί λυπηρό το ότι οι γυναίκες που υπέστησαν ή υφίστανται βία υποστηρίζονται άνισα απέναντι στην ανδρική βία σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, την πρόσβαση και την προσφορά σε ότι, αφορά καταφύγια, υποστηρικτικές υπηρεσίες και δικαιώματα, τηλεφωνικές γραμμές άμεσης βοήθειας, κέντρα αντιμετώπισης περιπτώσεων βιασμού κ.λπ.· υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα πρέπει να καταστήσει τη βία των ανδρών κατά των γυναικών κεντρικό της ζήτημα, καλύπτοντας παράλληλα όλες τις μορφές έμφυλης βίας μέσα από την εξέταση της βίας εκείνης που έχει ως κίνητρο διάφορους συνδυασμούς αιτίων, όπου περιλαμβάνονται ο γενετήσιος προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου και η έκφραση φύλου· υπογραμμίζει τη σημασία των στρατηγικών μέτρων για την προορατική καταπολέμηση των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και την ενεργό αντιμετώπιση των προτύπων πατριαρχίας, ρατσισμού, σεξισμού, ομοφοβίας και τρανσφοβίας, καθώς και της κανονικότητας του φύλου και της ετεροκανονικότητας·

23.  θεωρεί πολύ λυπηρό το ότι ο τρέχων προγραμματισμός δείχνει να παραγκωνίζει τη διάσταση του φύλου σε καταστάσεις κρίσεων ή δύσκολων συγκρούσεων, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων για τα κορίτσια και τις γυναίκες θύματα βιασμού να μην έχουν πρόσβαση σε φροντίδα ελεύθερη διακρίσεων και, ειδικότερα, σε πλήρη ιατρική περίθαλψη· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόζει συστηματικά το GAP II σε ανθρωπιστικές καταστάσεις όπου πρέπει να παρασχεθεί πρόσβαση ελεύθερη διακρίσεων σε ιατρικές υπηρεσίες, και να ενημερώνει ενεργά τους ανθρωπιστικούς εταίρους της ότι η δική της πολιτική προβλέπει, για τις περιπτώσεις όπου η εγκυμοσύνη απειλεί τη ζωή μιας γυναίκας ή ενός κοριτσιού ή προκαλεί πόνο, ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο μπορεί να δικαιολογήσει την προσφορά ασφαλούς άμβλωσης· τονίζει ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν θα πρέπει να υπόκειται σε περιορισμούς από άλλους χορηγούς εταίρους όσον αφορά την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ασφαλή άμβλωση, για όσες γυναίκες και όσα κορίτσια είναι θύματα βιασμού σε ένοπλες συγκρούσεις· επικροτεί το ότι πολλές αντιπροσωπείες της ΕΕ έχουν επικεντρωθεί στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία του δικαιώματος στη ζωή και την αξιοπρέπεια για όλες τις γυναίκες και όλα τα κορίτσια, με την ενεργό καταπολέμηση επιβλαβών πρακτικών, όπως η φυλοκτονία· τονίζει ότι η χρήση του βιασμού ως όπλου πολέμου και καταπίεσης πρέπει να εξαλειφθεί, και ότι η ΕΕ πρέπει να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις των τρίτων χωρών και όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε περιοχές όπου λαμβάνει χώρα αυτή η μορφή έμφυλης βίας, ώστε να εξαλειφθεί η πρακτική, να προσαχθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη και να καταβληθούν προσπάθειες με τους επιζώντες, τις γυναίκες που επλήγησαν και τις κοινότητες ώστε τα θύματα να βοηθηθούν να θεραπευτούν και να συνέλθουν·

24.   υπογραμμίζει ότι ο καθολικός σεβασμός της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων (SRHR) και η πρόσβαση σε αυτά, συμβάλλουν στην επίτευξη όλων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που συνδέονται με την υγεία, όπως είναι η προγεννητική φροντίδα και τα μέτρα για την αποφυγή γεννήσεων υψηλού κινδύνου και τη μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας· επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε οικογενειακό προγραμματισμό, σε υπηρεσίες μητρικής υγείας και σε υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη διάσωση της ζωής γυναικών· θεωρεί λυπηρό ωστόσο το ότι οι προτεραιότητες που συνδέονται με τον οικογενειακό προγραμματισμό ή την αναπαραγωγική υγεία έχουν παραμεληθεί από άποψη τόσο χρηματοδότησης όσο και προγραμμάτων· ανησυχεί από το ότι καμία αντιπροσωπεία της ΕΕ, ούτε στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική ούτε στις περιοχές της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας, δεν επιλέγει δείκτη σχετικό με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα (SRHR), παρά τις σημαντικές ανάγκες στις εν λόγω περιοχές όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα· ζητεί από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ στις εν λόγω περιοχές να επαναξιολογήσουν τα συγκεκριμένα ανησυχητικά στοιχεία για να καθορίσουν κατά πόσο αυτό μπορεί να συνδέεται με υποβολή ανακριβών στοιχείων, ή εάν υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσης των υφιστάμενων προγραμμάτων με στοχευμένες δράσεις SRHR, με την ευκαιρία της ενδιάμεσης επανεξέτασης του προγραμματισμού· υπογραμμίζει ότι το ειδικό κεφάλαιο για την SRHR πρέπει να διατηρηθεί στην ετήσια έκθεση προκειμένου να αξιολογείται πραγματικά ο μετασχηματιστικός αντίκτυπος του GAP II, και να εξασφαλιστεί ότι η πρόοδος όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα αποδίδεται κατάλληλα από τη μεθοδολογική προσέγγιση της έκθεσης·

25.  επισημαίνει ότι η έκθεση δείχνει την ανάγκη μεγαλύτερης υποστήριξης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων (SRHR) ως προϋπόθεση για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών, όπως και την ανάγκη κατάλληλων εργαλείων για τη μέτρηση της προόδου στη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε SRHR, όπως έχει συμφωνηθεί βάσει των δεσμεύσεων της ΕΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου και σύμφωνα με τα έγγραφα που προέκυψαν από τις αναθεωρητικές διασκέψεις τους, βάσει του ΣΒΑ 5.6· υπενθυμίζει επίσης επ’ αυτού τους ΣΒΑ 3.7 και 5.3·

26.  θεωρεί λυπηρό το ότι, σε μια συγκυρία συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών, ο Στόχος 18 που επικεντρώνεται στις οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών αποτελεί αντικείμενο πολύ μικρής προσοχής· ανησυχεί από το ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του GAP II, μικρή σημασία έχει δοθεί στη θεματική προτεραιότητα που αφορά τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα, και ειδικότερα τη συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών σε πολιτικά και αστικά δικαιώματα·

Βασικές συστάσεις για Επιτροπή / ΕΥΕΔ

27.   καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να λάβουν περαιτέρω μέτρα για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ αντιπροσωπειών και μονάδων όσον αφορά τη βελτίωση της ισότητας των φύλων, όπως δημιουργία και προώθηση δικτύου σημείων επαφής για θέματα ισότητας των φύλων και ανταλλαγή περισσότερων θετικών παραδειγμάτων επιτυχών πρακτικών, μεταξύ άλλων σχεδιασμός, υλοποίηση και συστηματική ανά φύλο ανάλυση προγραμμάτων, και να εξασφαλίζουν ότι οι ανά φύλο αναλύσεις θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στα προγράμματα που υλοποιούνται από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ·

28.  επισημαίνει ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε διάφορους τομείς προτεραιότητας, αν και κάποιοι καταγράφουν βραδύτερη πρόοδο από την αναμενόμενη· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει μέσω μελέτης τους λόγους για τους οποίους ορισμένοι θεματικοί στόχοι και τομείς προτεραιότητας λαμβάνονται συχνότερα υπόψη από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και σημειώνουν μεγαλύτερη πρόοδο·

29.   ζητεί να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό που έχει ως αντικείμενο την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις υπηρεσίες της Επιτροπής, μέσω προσαρμοσμένης κατάρτισης, αναδιοργάνωσης των υφιστάμενων δομών και πρόσληψης επιπλέον προσωπικού· υποστηρίζει ότι η βελτιωμένη κατάρτιση του προσωπικού, ιδίως για υψηλόβαθμους υπαλλήλους και για όσους έχουν διοικητικά καθήκοντα, που θα περιλαμβάνει επίσης ειδική κατάρτιση για θέματα φύλου στις πλέον ευάλωτες ομάδες, καθώς και ο ορισμός ενός σημείου επαφής για θέματα ισότητας των φύλων σε κάθε μονάδα και μιας ομάδας συντονισμού για τα θέματα ισότητας των φύλων μεταξύ μονάδων στις ΓΔ DEVCO, ΓΔ NEAR, ΓΔ ECHO και ΕΥΕΔ, αναμένεται ότι θα συμβάλει καλύτερα στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις μονάδες εξωτερικής πολιτικής· εκτιμά πως θα πρέπει επίσης να γίνουν βελτιώσεις και να τεθεί στη διάθεση των τοπικών κυβερνητικών εταίρων και μη κρατικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, περαιτέρω εξειδικευμένη κατάρτιση σχετικά με θέματα ισότητας των φύλων·

30.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα και η συμπληρωματικότητα μεταξύ όλων των ήδη υφιστάμενων εξωτερικών μέσων και πολιτικών της ΕΕ σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, συμπεριλαμβανομένων της νέας Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη, της δέσμης των πόρων της ΕΕ για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην αναπτυξιακή συνεργασία, και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· 

31.  επικροτεί το Καθοδηγητικό Σημείωμα της 8ης Μαρτίου 2016, που περιγράφει τα μέσα και εργαλεία υλοποίησης του GAP II που ισχύουν για τη ΓΔ DEVCO και την ΕΥΕΔ, και ζητεί να εκδοθεί Καθοδηγητικό Σημείωμα για όλες τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες που εμπλέκονται στην υλοποίηση του GAP II·

32.  χαιρετίζει σε αυτό το πλαίσιο την έναρξη της κοινής παγκόσμιας πρωτοβουλίας ΕΕ-ΟΗΕ για το φύλο, τη λεγόμενη πρωτοβουλία Spotlight, σε συμφωνία με τον στόχο του GAP ΙΙ για αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας και επιβλαβών πρακτικών όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM), οι πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι, ή η εμπορία ανθρώπων· σημειώνει, ωστόσο, ότι η πρωτοβουλία Spotlight εξετάζει κυρίως στοιχεία του θεματολογίου τα οποία ήδη αποτελούν αντικείμενο κοινού προβληματισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αποδεικνύει η έκθεση εφαρμογής, και υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη προαγωγής της ισότητας των φύλων με πιο ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω του κατάλληλου συνδυασμού προγραμμάτων και ρυθμίσεων· ζητεί να χρηματοδοτηθεί η πρωτοβουλία Spotlight με κονδύλια επί πλέον των όσων έχουν ήδη προβλεφθεί για την ισότητα των φύλων· ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει την ενδιάμεση αξιολόγηση των διεθνών προγραμμάτων συνεργασίας για να αυξήσει τη χρηματοδότηση της Δέσμης Πόρων για την Ισότητα των Φύλων, ώστε να υλοποιηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι του GAP II, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στη διμερή συνεργασία και στα θεματικά προγράμματα·

33.   τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να προωθήσει και να ενσωματώσει στις εξωτερικές σχέσεις της την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών διαπιστώνει εντούτοις ότι η σύνδεση ανάμεσα στο εμπόριο και την ισότητα των φύλων δεν προσεγγίζεται επαρκώς στο GAP ΙΙ και γενικότερα ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου παραμένει ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα· υπενθυμίζει επ’ αυτού ότι οι διαπραγματεύσεις για εμπορικές συμφωνίες, και ειδικά για τα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα οποία καλύπτουν το θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων, αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και για τη χειραφέτηση των γυναικών στις τρίτες χώρες· καλεί ως εκ τούτου τη ΓΔ TRADE να λάβει μέτρα για την εφαρμογή του GAP II στο έργο της και ζητεί να περιλαμβάνουν όλες οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών και την ισότητα των φύλων ως φορείς οικονομικής μεγέθυνσης και να τηρούν τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ για την ισότητα των φύλων και τα εργασιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής και της παιδικής εργασίας· υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να παρακολουθείται ο αντίκτυπος των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ ως προς τη χειραφέτηση των γυναικών και την ισότητα των φύλων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους·

34.  επισημαίνει ότι η χειραφέτηση των κοριτσιών και των γυναικών είναι ένας από τους δηλωμένους στόχους της εξωτερικής δράσης της ΕΕ μέσω της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας· σημειώνει ότι ο ρόλος των γυναικών στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και τη διαμεσολάβηση, όπως προβλέπεται στο GAP II, δεν είναι ικανοποιητικός· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των γυναικών στην προώθηση του διαλόγου και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, στην ανάπτυξη συμμαχιών για την ειρήνη, και στη διατύπωση διαφορετικών απόψεων σχετικά με το τι σημαίνει ειρήνη και ασφάλεια, και ειδικότερα στην πρόληψη και διευθέτηση συγκρούσεων και στην ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις· σημειώνει ότι η προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών σε καταστάσεις κρίσεων ή σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις, έχει σαν αποτέλεσμα ισχυρότερες και πιο ανθεκτικές κοινότητες· επικροτεί τον διορισμό, στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ, ενός κύριου συμβούλου όσον αφορά τα θέματα φύλου και την εφαρμογή της απόφασης 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· ενθαρρύνει την ενίσχυση της δράσης των κρατών μελών της ΕΕ και την ανάληψη διεθνούς δράσης μέσω του ΟΗΕ για να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι επιπτώσεις που οι συγκρούσεις και οι μετασυγκρουσιακές καταστάσεις έχουν για τις γυναίκες και τα κορίτσια· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει το νέο παγκόσμιο δίκτυο σημείων επαφής για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· υπογραμμίζει τη σημασία της απόφασης 2250 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια, και τη σημασία του εντοπισμού των βέλτιστων δυνατών τρόπων με τους οποίους η ΕΕ θα μπορέσει να υλοποιήσει αυτήν την απόφαση·

35.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του, στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τη Χιλή, να συμπεριληφθεί ειδικό κεφάλαιο για το εμπόριο, την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών· τονίζει ότι είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται πρόταση για την εισαγωγή του ειδικού αυτού κεφαλαίου σε μια εμπορική συμφωνία· τονίζει ότι πρέπει να ενημερωθεί για το περιεχόμενο του κεφαλαίου αυτού και να το αξιολογήσει ώστε στη συνέχεια να λάβει αποφάσεις σε ένα γενικότερο επίπεδο· καλεί την ΕΕ να θεσπίσει οριζόντια μέτρα στις εμπορικές συμφωνίες, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την εξασφάλιση στις γυναίκες της δυνατότητας να αποκομίζουν περισσότερα οφέλη από τις εμπορικές συμφωνίες·

36.  ζητεί τη συλλογή δεδομένων χωριστά ανά φύλο σε βασικούς τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από τις εμπορικές συμφωνίες, ώστε να δημιουργηθεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την καλύτερη δυνατή πρόβλεψη της επίδρασης που θα έχουν οι συμφωνίες αυτές στη ζωή των γυναικών και για την αντιμετώπιση οιωνδήποτε αρνητικών επιπτώσεων· ζητεί επίσης τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού για την παρακολούθηση και την ενίσχυση της προβλεπόμενης στις εμπορικές συμφωνίες πολιτικής επί θεμάτων ισότητας των φύλων·

37.  χαιρετίζει τη θεματική προτεραιότητα για την οικονομική και κοινωνική χειραφέτηση των γυναικών και την ανάλυση για τους φραγμούς στην πρόσβασή τους σε παραγωγικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένης της γης και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων· επαναλαμβάνει ότι, ενώ η ΕΕ έχει δεσμευτεί να επενδύσει στην ισότητα των φύλων στον τομέα της γεωργίας, οι γυναίκες γεωργοί δεν αποτελούν πρωταρχικούς στόχους των γεωργικών ΕΑΒ και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διαθέσουν περισσότερους πόρους για τις γυναίκες γεωργούς, σύμφωνα με τον Στόχο 5 του GAP II·

38.   προτρέπει θερμά τα θεσμικά όργανα να βελτιώσουν ουσιαστικά την αναλογία των γυναικών στο προσωπικό και ειδικότερα στις ανώτερες θέσεις των αντιπροσωπειών της ΕΕ, όπου σήμερα υπάρχουν 28 γυναίκες επικεφαλής αντιπροσωπείας σε σύνολο 138, όπως και την αναλογία των γυναικών επικεφαλής αποστολών (υπάρχουν σήμερα 5 σε σύνολο 17)· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να υλοποιήσουν αποτελεσματικά στοχευμένες πολιτικές που θα διευκολύνουν τον ορισμό γυναικών σε ηγετικές και διευθυντικές θέσεις· επισημαίνει τη χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, πράγμα που μαρτυρά την ύπαρξη αόρατων φραγμών που εμποδίζουν τις γυναίκες να αναλάβουν θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης·

39.  τονίζει ότι η επιτυχία του GAP ΙΙ θα εξαρτηθεί εντέλει από τη μακροπρόθεσμη και σταθερή προσήλωση της ανώτερης πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας όλων των φορέων της ΕΕ, από τη διαθεσιμότητα επαρκών ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων για την υλοποίησή του, και από την προσαρμογή των προσπαθειών της ΕΕ στις τοπικές συνθήκες των δικαιούχων χωρών· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη θετική δέσμευση του αρμόδιου για τη Διεθνή Συνεργασία και την Ανάπτυξη Επιτρόπου και παροτρύνει και τους άλλους Επιτρόπους να αναλάβουν περισσότερες δεσμεύσεις· σημειώνει ότι απαιτείται μεγαλύτερη πολιτική καθοδήγηση από την Ύπατη Εκπρόσωπο και από τους διαχειριστές, με σκοπό την αύξηση των πόρων και της λογοδοσίας, καθώς και τον συντονισμό και την ενίσχυση της δέσμευσης αυτής κατά τα προσεχή έτη· καλεί όλους τους φορείς της ΕΕ να αξιοποιήσουν την Δέσμη Πόρων για την ισότητα των φύλων ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θα εφαρμόζεται με συνέπεια ώστε να υλοποιηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι του GAP II·

40.  καταδικάζει έντονα την επανενεργοποίηση και επέκταση της πολιτικής της Πόλης του Μεξικού (του λεγόμενου «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης») από τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2017 και τον αντίκτυπό της στην υγειονομική περίθαλψη και στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών σε παγκόσμια κλίμακα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν προορατικά παγκοσμίως τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών και να αυξήσουν σημαντικά τόσο την εθνική όσο και την ενωσιακή αναπτυξιακή χρηματοδότηση για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στον οικογενειακό προγραμματισμό και στις ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις χωρίς διακρίσεις, με σκοπό τον περιορισμό του χρηματοδοτικού ελλείμματος που έχουν αφήσει οι ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα·

41.  καλεί την ΕΥΕΔ να βελτιώσει την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα άτομα ΛΟΑΔΜ και να εξασφαλίσει ότι οι αντιπροσωπίες της ΕΕ θα πραγματοποιούν τακτικές διαβουλεύσεις με οργανώσεις ΛΟΑΔΜ, και θα τις ενημερώνουν για τα μέτρα που λαμβάνονται για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, ώστε να διασφαλισθεί ότι το επίπεδο δέσμευσης και τα λαμβανόμενα μέτρα θα είναι σε συνάρτηση με τις ανάγκες της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ σε μια χώρα, και δεν θα εξαρτώνται από την προσωπική δέσμευση του προσωπικού των αντιπροσωπειών, και ότι η στρατηγική και η δράση θα συντονίζονται όχι μόνο με τις εθνικές πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά και με τις πρεσβείες τρίτων χωρών και με διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ·

42.  σημειώνει ότι η επαρκής χρηματοδότηση για την ισότητα των φύλων στις εξωτερικές σχέσεις θα είναι αναγκαία για να διατηρηθεί η πολιτική δέσμευση υπέρ του στόχου αυτού· τονίζει ότι οι υφιστάμενοι χρηματοδοτικοί πόροι για τις δράσεις υπέρ της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών παραμένουν ανεπαρκείς, και ζητεί να αντιστραφεί η εν λόγω κατάσταση στο προσεχές ΠΔΠ·

Βασικές συστάσεις για τις αντιπροσωπείες της ΕΕ

43.   επικροτεί την ευελιξία που το GAP II προσφέρει στις αντιπροσωπείες να διαλέγουν προτεραιότητες ανάλογα με τις συνθήκες της αντίστοιχης χώρας, δεδομένου ότι αυτό επιτρέπει μια κατά περίπτωση ανάλυση και αξιολόγηση των ιδιαίτερων αναγκών της κάθε χώρας ή περιφέρειας, και άρα την αντιμετώπιση του ειδικού ζητήματος της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των γυναικών και της οικονομικής χειραφέτησής τους· συνιστά παρ’ όλα αυτά να ενθαρρυνθούν οι αντιπροσωπείες να έχουν μέχρι το τέλος του GAP ΙΙ να επιδείξουν πρόοδο σε τουλάχιστον μία προτεραιότητα ανά θεματικό πυλώνα, ώστε να εξασφαλιστεί πιο ομοιόμορφη κάλυψη των διαφόρων θεματικών τομέων, όπως είναι η ενίσχυση των πολιτικών και των μέτρων για την προώθηση της εκπαίδευσης των κοριτσιών και ο αντίκτυπος τους στην υγεία και την οικονομική χειραφέτηση· ζητεί να δοθεί έμφαση στην κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, καθώς και στην έμφυλη βία, και ιδίως τη χρήση του βιασμού ως πολεμικού όπλου· υπενθυμίζει επίσης ότι οι δράσεις και τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ θα πρέπει συστηματικά να στοχεύουν στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και διακρίσεων μεταξύ φύλων·

44.   υπενθυμίζει την προβλεπόμενη εκ των Συνθηκών υποχρέωση ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων της ΕΕ, μεταξύ άλλων στους πολιτικούς διαλόγους και σε όλο το φάσμα των τομεακών πολιτικών διαλόγων και σε τομείς όπως η ενέργεια, η γεωργία, οι μεταφορές, η εκπαίδευση και η δημόσια διοίκηση, στους οποίους μέχρι στιγμής έχει δοθεί μικρότερη προσοχή· τονίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θα πρέπει να ενταχθεί στα εθνικά σχέδια και πλαίσια πολιτικής, ώστε να διασφαλίζεται η αναδοχή από τις χώρες εταίρους και η ευθύνη τους, πράγμα επομένως που θυμίζει τη σημασία του να υποστηριχθούν στις χώρες αυτές αναπτυξιακά έργα προωθούμενα από γυναίκες· τονίζει επίσης τη σημασία της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους για την κατάρτιση εθνικών προϋπολογισμών που θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου·

45.  ζητεί να καθιερωθεί ειδική γραμμή του προϋπολογισμού για την ισότητα των φύλων προκειμένου να προωθηθεί με πιο ευδιάκριτο τρόπο το επίπεδο πολιτικής συμμετοχής και εκπροσώπησης των γυναικών στις γειτονικές χώρες της ΕΕ αλλά και εντός της ΕΕ· τονίζει ότι τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα με τους στόχους και τα προγράμματα της Μονάδας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (UN Women) και θα πρέπει επίσης να θέτουν μετρήσιμους στόχους για την τακτική παρακολούθηση της προόδου στο θέμα της ισότητας των φύλων στις χώρες της Ανατολικής και Νότιας Γειτονίας, για την ενίσχυση της συνεργασίας και της σύμπραξης με τις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων, με σκοπό την ταχύτερη επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών εταιρικής σχέσης και σύνδεσης·

46.  επισημαίνει ότι κατάρτιση σε θέματα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου παρέχεται μόνο σε ορισμένες αντιπροσωπείες και ότι μεγάλο μέρος του προσωπικού που εκπαιδεύτηκε είχε καθεστώς συμβασιούχου υπαλλήλου με προσωρινά καθήκοντα· καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να διορθώσουν την κατάσταση αυτή·

47.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι, κατά τον πολιτικό διάλογο, να βελτιώνεται η συμμετοχή των γυναικών στην εκπαίδευση, στις οικονομικές δραστηριότητες, στην απασχόληση και στις εμπορικές επιχειρήσεις, ως μέσο προτεραιότητας για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία·

48.   υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική η διενέργεια συστηματικής και τεκμηριωμένης ανάλυσης ως προς το φύλο, με τη χρήση όπου είναι δυνατό χωριστών δεδομένων ανά φύλο και ηλικία, σε συνεννόηση και με τη συμμετοχή τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (CSOs) και ομάδων γυναικών, οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τοπικών και περιφερειακών αρχών, με σκοπό την επιλογή και αξιολόγηση των επιλεγμένων στόχων, των μέσων εφαρμογής και των πηγών παρακολούθησης, καθώς και της αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων· επικροτεί την ολοκλήρωση σε 42 χώρες των αναλύσεων ως προς το φύλο και προτρέπει και τις υπόλοιπες χώρες να την ολοκληρώσουν σύντομα και να κάνουν μια πολύ μεγαλύτερη χρήση των κριτηρίων ισότητας των φύλων στα συστήματα παρακολούθησης προγραμμάτων και σχεδίων και στις διαδικασίες αξιολόγησης, ενώ ζητεί η ανάλυση ως προς το φύλο να διαδραματίζει ρόλο στον καθορισμό των ανά χώρα στόχων στρατηγικής, προγραμμάτων, έργων και διαλόγων· προτρέπει την ΕΕ να διερευνήσει τις δυνατότητες πιο συστηματικής ανταλλαγής, διαχείρισης και επικαιροποίησης των αναλύσεων ως προς το φύλο, ώστε να συμβάλει στη βελτίωση του συντονισμού και να μην περιορίζει την ανάλυση ως προς το φύλο σε προφανείς τομείς πολιτικής όπως η εκπαίδευση και η μητρική υγεία, αλλά να εξετάζει επίσης τομείς πολιτικής, που επί του παρόντος λανθασμένα θεωρούνται ουδέτεροι ως προς το φύλο, όπως είναι ειδικά η γεωργία, ο κλίμα ή η ενέργεια·

49.  επισημαίνει ότι, στο υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της σχετικά με το πλαίσιο για την περίοδο 2016-2020, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η οικονομική επένδυση της ΕΕ στην ισότητα των φύλων δεν έχει μετρηθεί συστηματικά· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια σαφή προσέγγιση βάσει αποτελεσμάτων που θα θέτει υψηλά πρότυπα για τους μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων, αξιολόγησης και λογοδοσίας, και να προωθήσει την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων προκειμένου οι χρηματοδοτικοί πόροι να χρησιμοποιούνται πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά· ζητεί να εκπονηθεί έκθεση προκειμένου να προσδιοριστεί το ακριβές ποσό χρηματοδότησης που έχει διατεθεί ειδικά για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και να εντοπισθούν οι πλέον αξιοσημείωτοι στόχοι που έχουν επιτευχθεί·

50.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί περαιτέρω η συλλογή στοιχείων σε εθνικό επίπεδο, να αναπτυχθούν ειδικοί δείκτες με στόχους βασισμένους στους δείκτες αυτούς, καθώς και ότι είναι σημαντικό η παρακολούθησή τους να ευθυγραμμίζεται με το πλαίσιο των ΣΒΑ·

51.   υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα και ενθαρρύνει την ανάληψη περαιτέρω δράσεων για την αντιμετώπιση κοινωνικών και πολιτιστικών προτύπων και έμφυλων στερεοτύπων στις κοινωνίες μέσω της ευρύτερης συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών, τις οργανώσεις βάσης που προασπίζουν τα δικαιώματα των γυναικών και τη χειραφέτησή τους, ιδίως σε συνθήκες κρατικής αστάθειας και καταστάσεων σύγκρουσης και έκτακτης ανάγκης· εκτιμά πως η δημιουργία νέων δικτύων ή η ανάπτυξη ήδη υφισταμένων και η συμμετοχή όλων των βασικών συντελεστών, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα, είναι ζωτικής σημασίας, όπως και η ανάπτυξη συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, όπου είναι δυνατό· τονίζει την ανάγκη για έναν αυξανόμενο ρόλο των γυναικών στις τοπικές κοινότητες και ΜΚΟ όσον αφορά την παρακολούθηση και τη λογοδοσία των τοπικών αρχών· υπογραμμίζει ότι πρέπει να αποφεύγεται να παρουσιάζονται οι γυναίκες και τα κορίτσια ως «ευάλωτα» άτομα, και ότι πρέπει, αντίθετα, να τονίζεται ο ρόλος τους ως παραγόντων αλλαγής και ανάπτυξης και ως φορέων ειρήνης στην διευθέτηση των συγκρούσεων· τονίζει ότι η συμμετοχή και η ενεργός ανάμειξη των αγοριών και των ανδρών είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την εκπαίδευση ευρείας βάσης για την αλλαγή της συμπεριφοράς όσον αφορά την έμφυλη βία, με τη συμμετοχή όλων των ανδρών και των αγοριών, καθώς και των κοινοτήτων· τονίζει ότι τα κοινωνικά πρότυπα όσον αφορά τον ρόλο γυναικών και ανδρών θέτουν τις γυναίκες σε πιο αδύναμη θέση, ιδίως σε ό, τι αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία, και οδηγούν σε επιβλαβείς πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM) ή τους παιδικούς, πρώιμους και αναγκαστικούς γάμους·

52.  καλεί την ΕΕ να προαγάγει νομικά πλαίσια και στρατηγικές που να ενθαρρύνουν μια μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη συμμετοχή των γυναικών στις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης, οικοδόμησης της ειρήνης και στις διαδικασίες διαμεσολάβησης και στις στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στη σεξουαλική βία που συνδέεται με τις ένοπλες συγκρούσεις· για τον σκοπό αυτό, θεωρεί ότι η ανάλυση των συγκρούσεων που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, σε συνεννόηση με παράγοντες της κάθε κοινότητας και με οργανώσεις γυναικών, μπορεί να επιτρέψει μια καλύτερη κατανόηση του ρόλου των γυναικών στις συγκρούσεις·

53.  τονίζει ότι απαιτούνται κονδύλια από τον προϋπολογισμό για προγράμματα πρόληψης των γάμων παιδιών, με σκοπό τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου τα κορίτσια θα μπορούν να αναπτύσσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, μεταξύ άλλων μέσω της εκπαίδευσης, κοινωνικών και οικονομικών προγραμμάτων για κορίτσια που δεν φοιτούν σε σχολείο, συστημάτων προστασίας των παιδιών, καταφυγίων για κορίτσια και γυναίκες, νομικών συμβουλών και ψυχολογικής υποστήριξης·

54.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι, μέσω ενός τακτικού διαλόγου και συντονισμού με τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, να αυξηθεί η συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (CSOs) και άλλων ενδιαφερομένων φορέων, όπως είναι οι φορείς που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υγεία, ή το περιβάλλον, δεδομένου ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλει στη βελτίωση της προβολής και της εφαρμογής του GAPII, αυξάνοντας έτσι την υποχρέωση λογοδοσίας σχετικά με την επίτευξη προόδου στο θέμα της ισότητας των φύλων·

55.  εκφράζει την ανησυχία του για την ανεπαρκή προσοχή που αφιερώνεται στην προστασία των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και στις οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, δεδομένου ότι σήμερα δέχονται τεράστια πίεση λόγω της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών σε πολλές περιοχές· ανησυχεί εξίσου διότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του GAP II, μικρή σημασία έχει δοθεί στη θεματική προτεραιότητα των πολιτικών και αστικών δικαιωμάτων, και ειδικότερα στη συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών σε πολιτικά και αστικά δικαιώματα·

56.  καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να μεριμνήσουν για την αποτελεσματική και τακτική συλλογή δεδομένων σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, να εκπονήσουν ειδικές συστάσεις ανά χώρα, και να προωθήσουν τη δημιουργία προστατευτικών μηχανισμών και κατάλληλων δομών στήριξης για τα θύματα·

Βασικές συστάσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

57.   προτρέπει τις αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ερευνούν συστηματικά, στο πλαίσιο του έργου τους με τις χώρες εταίρους τους, το θέμα των προγραμμάτων για την ισότητα των φύλων και τα αποτελέσματα της ανάλυσης ως προς το φύλο, και να εργάζονται για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών, και στα προγράμματα αποστολής τους να περιλαμβάνουν συναντήσεις με οργανώσεις γυναικών· ζητεί να διασφαλιστεί και στη σύνθεση των δικών του αντιπροσωπειών μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων·

58.  ζητεί να καθιστά η Επιτροπή διαθέσιμες τις εκθέσεις των ανά χώρα αναλύσεων ως προς το φύλο και να συμπεριλαμβάνονται στην ειδική εισαγωγική ενημέρωση όλων των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τρίτες χώρες·

59.   συνιστά να εξετάζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιοδικά, ενδεχομένως ανά διετία, οι μελλοντικές εκθέσεις εφαρμογής του GAP ΙΙ·

Βασικές συστάσεις για την υποβολή εκθέσεων στο μέλλον

60.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια απλουστευμένη μέθοδο υποβολής εκθέσεων που θα περιορίζει στο ελάχιστο τη γραφειοκρατία· ζητεί οι μελλοντικές εκθέσεις εφαρμογής να οριστικοποιούνται και να δημοσιοποιούνται σε μικρότερο χρονικό πλαίσιο· ζητεί να αναπτυχθούν η διαδικτυακή υποβολή των εκθέσεων, τα ευκρινή υποδείγματα προς συμπλήρωση και η έκδοση εγχειριδίου για τη διευκόλυνση του έργου των αντιπροσωπειών·

61.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η ένταξη και εκπροσώπηση των γυναικών σε οικονομικούς τομείς που είναι σημαντικοί για τη βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθεί η στήριξη προς τις τοπικές ΜΜΕ, και ιδίως προς τις γυναίκες επιχειρηματίες, μέσω μικροπιστώσεων, ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από την μεγέθυνση που πηγάζει από τον ιδιωτικό τομέα·

62.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί η ενίσχυση των εθνικών στατιστικών ικανοτήτων και μηχανισμών στις χώρες εταίρους, με τον αποτελεσματικό συντονισμό της χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας, με σκοπό την καλύτερη μέτρηση, παρακολούθηση και διαχείριση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στον τομέα της ισότητας των φύλων·

63.  καλεί την Επιτροπή να συλλέγει δεδομένα ανά φύλο κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων για τη χειραφέτηση των γυναικών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

64.  τονίζει ότι απαιτούνται όχι μόνο υγιείς πολιτικές και συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, αλλά και εκθέσεις για ειδικές και συγκεκριμένες δράσεις —ιδίως σε ευαίσθητους τομείς όπως η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία— που θα επιτρέπουν να διακριβώνεται ο πραγματικός αντίκτυπος στη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών, αλλά και των ανδρών και των αγοριών επίσης·

65.  υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η παραγωγή δεδομένων είναι κάτι περισσότερο από τη συλλογή δεδομένων ανά φύλο, και ζητεί τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων, προκειμένου να καταστεί δυνατή μια ποιοτική ανάλυση της κατάστασης των γυναικών, για παράδειγμα όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας·

66.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η αξιοπιστία της ανάλυσης ως προς το φύλο, με την εναρμόνιση των δεδομένων που συλλέγονται από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η σύγκρισή τους·

67.  επισημαίνει ότι όχι μόνο θα πρέπει να ζητείται η γνώμη των διεθνών και εθνικών εταίρων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ομάδων προβληματισμού και των οργανώσεων γυναικών, αλλά η συμβολή τους και η εμπειρογνωσία τους θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη κατά την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων για την ισότητα των φύλων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

68.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν την υποχρέωση να σέβονται τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών μεταναστών, προσφύγων και αιτουσών άσυλο, κατά την υλοποίηση και ανάπτυξη της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την επανεξέταση της συνεργασίας της επιχείρησης Sophia της EUNAVFOR MED με την λιβυκή ακτοφυλακή υπό το φως των αναφορών για συστηματική σεξουαλική βία κατά γυναικών στα κέντρα κράτησης στο λιβυκό έδαφος·

69.   διαπιστώνει ότι η έννοια της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου συνεχίζει να μη γίνεται καλά κατανοητή, και ότι απαιτείται ως εκ τούτου η υποβολή πιο ποιοτικών εκθέσεων που θα επιτρέψει την αξιολόγηση της εφαρμογής του GAP στο πλαίσιο των ήδη υφιστάμενων πολιτικών και έργων· τονίζει την ανάγκη για απτούς στόχους και δραστηριότητες που θα συνδέονται με σαφή και συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς και αυστηρό χρονοδιάγραμμα, καθώς και με μια ποιοτική αξιολόγηση των δεδομένων που θα καταδεικνύει τον πραγματικό αντίκτυπο που τα εφαρμοζόμενα μέτρα έχουν στις δικαιούχους χώρες, δεδομένου ότι σκοπός είναι να καταστεί το GAP II πραγματικός μηχανισμός καθορισμού προτεραιοτήτων και εφαρμογής πολιτικών, και να μην αποτελεί απλώς εργαλείο για την υποβολή ενδοϋπηρεσιακών εκθέσεων·

°°°

°

70.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ C 349 της 17.10.2017, σ. 50.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0026.

(3)

https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/report_on_the_implementation_of_the_eu_lgbti_guidelines_2016.pdf

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0365.


ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σύμφωνα με το άρθρο 52α παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Dubravka Šuica

Ορισμένες θετικές τάσεις έχουν καταγραφεί μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του 2ου Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων της περιόδους 2016-2020 και χαιρετίζω την επιλογή τεσσάρων θεματικών πυλώνων, δηλαδή τη διασφάλιση της σωματικής και ψυχολογικής ακεραιότητας των κοριτσιών και των γυναικών, την προαγωγή των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς και της χειραφέτησης των κοριτσιών και των γυναικών, την ενίσχυση της φωνής και της συμμετοχής των γυναικών, καθώς και την αλλαγή της θεσμικής νοοτροπίας των υπηρεσιών της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ· Λόγω του ότι βρίσκεται ακόμη σε πρώιμη φάση εφαρμογής, υποστηρίζω τις συστάσεις που αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση του μηχανισμού αυτού, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνω ότι είναι πολύ νωρίς για μια πλήρη αξιολόγηση των επιπτώσεών του ή για την άσκηση κριτικής στην Επιτροπή. Επί πλέον, είμαι πεπεισμένη ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να επικεντρωθεί αυστηρώς στα πρακτικά ζητήματα της εφαρμογής του μηχανισμού. Κατά συνέπεια, δεν μπορώ να στηρίξω τροπολογίες ιδεολογικής φύσης, που υπερβαίνουν κατά πολύ το πεδίο εφαρμογής και τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, μη ρεαλιστικά αιτήματα σχετικά με την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες, ή υπερβολικά αιτήματα έναντι του προϋπολογισμού. Θεωρώ λυπηρή τη μη εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ πολιτικών ομάδων και την απροθυμία συμβιβασμού ως προς τη λεκτική διατύπωση της έκθεσης. Συνεπώς, αποφάσισα να απέχω από την τελική ψηφοφορία.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (23.1.2018)

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου εργασίας (SWD(2015)0182) – Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από την πολιτική εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020

(2017/2012(INI))

Εισηγήτρια: Beatriz Becerra Basterrechea

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προωθεί την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλες διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να δίνει τον προσανατολισμό για κάθε αναπτυξιακή συνεργασία και για τον προγραμματισμό σε όλους τους τομείς και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας προγραμματισμού·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Στόχος 5 των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης ορίζει ότι η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών δεν είναι μόνο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά αποτελεί απαραίτητο θεμέλιο για έναν ειρηνικό, ευημερούντα και βιώσιμο κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την αξιοπρεπή εργασία, καθώς και την εκπροσώπηση στις διαδικασίες λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων θα συμβάλουν στη δημιουργία βιώσιμων οικονομιών, προς όφελος των κοινωνιών και της ανθρωπότητας γενικότερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να θέσουν ως προτεραιότητα τη διασφάλιση του δικαιώματος των γυναικών να έχουν πρόσβαση σε ένα αξιοπρεπές εισόδημα, στη γη, την κληρονομιά και τους φυσικούς πόρους, που αποτελούν βασικούς παράγοντες της αυτονομίας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών πρέπει να διαδραματίζει καίριο ρόλο στο σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 σηματοδοτεί την εβδομηκοστή επέτειο από την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και ότι η αρχή της ισότητας αποτελεί το επίκεντρο του οράματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών του 1945, που ορίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για όλους τους ανθρώπους «χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη στο ψήφισμά του της 13ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την «αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες»(1), το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (CRC) έχει υπογραφεί από 195 χώρες, είναι νομικά δεσμευτική και αποτελεί σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση της ευάλωτης κατάστασης των κοριτσιών και της ανάγκης τους για ειδική προστασία και μέριμνα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων περιλαμβάνεται μεταξύ των κοινών αξιών στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, μολονότι δεν υπάρχουν σαφείς στόχοι και συγκεκριμένα σημεία δράσης για το θέμα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα πολιτικής συμμετοχής και εκπροσώπησης των γυναικών στις γειτονικές χώρες της ΕΕ είναι χαμηλά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπλοκή των ανδρών και των αγοριών στη βελτίωση της ισότητας των φύλων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικύρωση και η ουσιαστική εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, θα πρέπει να θεωρηθεί προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια, δεδομένης της σημασίας της για τη διασφάλιση της καλύτερης εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα των φύλων·

1.  εκτιμά ότι, από την οπτική γωνία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το σχέδιο δράσης για θέματα φύλου (GAP II) ήταν, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του, αποτελεσματικό ως προς την ενίσχυση του συντονισμού και της συνοχής, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την υποστήριξη της προόδου της ΕΕ και των 28 κρατών μελών της στο θέμα της επίτευξης των στόχων της Ατζέντας 2030 και των στόχων που ορίζουν η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου και το Πρόγραμμα Δράσης του Καΐρου·

2.  σημειώνει ότι η χρήση προηγμένης πολιτικής έρευνας και αξιόπιστων στοιχείων είναι μέθοδοι καίριας σημασίας για την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών προκειμένου να διαμορφωθούν πολιτικές και στρατηγικές που ενισχύουν την ικανότητα της Ένωσης να κάνει την ισότητα απτή πραγματικότητα· ζητεί, ως εκ τούτου, από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στον στόχο τους να διασφαλιστεί η διενέργεια ανεξάρτητης αξιολόγησης της εφαρμογής των μέτρων που ορίζονται στο Παράρτημα 1 του GAP II·

3.  τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή εποχή προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης ισότητα των φύλων· σημειώνει ότι, για να χειραφετηθούν οι γυναίκες σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο και για να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων πρέπει να παρέχεται ήδη από το επίπεδο βάσης, πρόσβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση· σημειώνει ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο και οι δεξιότητες ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα στις γυναίκες και στα κορίτσια να μάθουν για τα δικαιώματά τους, και να συμμετέχουν στη σύγχρονη κοινωνία, επί ίσοις όροις με τους άνδρες, γεγονός που με τη σειρά του τονώνει την οικονομία και αυξάνει το γενικό επίπεδο ευημερίας·

4.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες και οι άνδρες επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο από καταστάσεις που είναι εύθραυστες από απόψεως παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρόσβασης στη δικαιοσύνη, ακραίας φτώχειας και μεροληπτικών πολιτικών / καθεστώτων και ότι οι ρόλοι των δύο φύλων και οι μεταξύ τους σχέσεις είναι σημαντικές για την κατανόηση των ευκαιριών και των εμποδίων στην οικοδόμηση θεσμών· τονίζει ότι το GAP ΙΙ πρέπει να εδραιώσει την ισότητα των φύλων γενικότερα σε ολόκληρο το φάσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης και πρακτικής·

5.  υπενθυμίζει ότι, με την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο ρόλος των αντιπροσωπειών της ΕΕ έχει ενισχυθεί και ότι διαδραματίζουν πλέον κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή του GAP II· σημειώνει ότι οι αντιπροσωπείες αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής για τον συντονισμό των προσπαθειών της ΕΕ με διεθνείς εταίρους στην εκάστοτε χώρα, και υπογραμμίζει την απαίτηση να διασφαλίζεται η εφαρμογή των πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης, της προστασίας και της προώθησης της ισότητας των φύλων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ορισμό σημείων επαφής για θέματα φύλου (GFP) στις αντιπροσωπείες, και ζητεί την κατάλληλη κατανομή του χρόνου εργασίας, δεδομένου ότι τα καθήκοντα που συνδέονται με τα σημεία επαφής για θέματα φύλου είναι συμπληρωματικά προς τα βασικά ή τα λοιπά καθήκοντά τους· επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο οι αντιπροσωπείες και τα σημεία επαφής για θέματα φύλου να αναπτύξουν βαθιά κατανόηση της κατάστασης των φύλων, ούτως ώστε να μπορούν να επικαιροποιούν τους στρατηγικούς στόχους ανά χώρα, τα προγράμματα, τα έργα, τον διάλογο και την εφαρμογή τους· καλεί την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να διαμορφώσουν σαφείς επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για τον ρόλο των σημείων επαφής στις αντιπροσωπείες, ώστε να λειτουργούν ως πραγματικοί σύμβουλοι σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να επιτελούν με αποτελεσματικότητα το έργο τους·

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες στατιστικές της ΕΥΕΔ, μόνο το ένα πέμπτο των επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ είναι γυναίκες και ότι το ποσοστό των γυναικών ως αρχηγών αποστολών της ΕΕ βρίσκεται κάτω από τη γραμμή βάσης του 2014· εκφράζει επίσης δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι μόνο ένας από τους επτά ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ είναι γυναίκα· τονίζει επίσης ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 25 % περίπου του προσωπικού σε μη στρατιωτικές αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και ότι δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και αποστολές της ΚΠΑΑ· καλεί την ΕΕ να προωθήσει την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών σε διαδικασίες διατήρησης και οικοδόμησης της ειρήνης και σε αποστολές της ΕΕ για τη διαχείριση στρατιωτικών και μη στρατιωτικών κρίσεων· καλεί την ΕΥΕΔ και το Συμβούλιο να δώσουν το παράδειγμα και να λάβουν άμεσα διορθωτικά μέτρα ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στις εξωτερικές αποστολές και να ενισχυθεί ο διορισμός τους σε ανώτερες διοικητικές και προβεβλημένες θέσεις εντός της ΕΕ και ιδίως στις αντιπροσωπείες της ΕΕ·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με έκθεση της ΕΥΕΔ του Νοεμβρίου 2016, μερικές μόνον αποστολές ΚΠΑΑ της ΕΕ προσφέρουν προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση ή την παρενόχληση λόγω φύλου και σημειώνει ότι το 2015 καμία περίπτωση παρενόχλησης, σεξουαλικής ή σεξιστικής κακοποίησης ή βίας δεν αναφέρθηκε από τις αποστολές της ΚΠΑΑ· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής μιας πολιτικής μηδενικής ανοχής όσον αφορά περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης ή παρενόχλησης λόγω φύλου και της στήριξης των θεσμικών δομών που στοχεύουν στην αποτροπή της σεξουαλικής βίας ή της κακοποίησης λόγω φύλου· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν όλες τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας ή της βίας με βάση το φύλο σε διεθνείς ειρηνευτικές επιχειρήσεις και να εξασφαλίσουν ότι οι καταγγέλτες και τα θύματα θα προστατεύονται αποτελεσματικά·

8.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα και τους πολιτικούς παράγοντες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της εξωτερικής δράσης της ΕΕ να δώσουν προτεραιότητα στη συμμόρφωση με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα πρωτόκολλά της και τις συναφείς διεθνείς Συνθήκες ώστε να διασφαλίζεται ειδική προστασία και φροντίδα για τα παιδιά· τονίζει τη σημασία της πλήρους επικύρωσης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ώστε να καταστεί η πρώτη παγκοσμίως κυρωθείσα σύμβαση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί την προώθηση της χειραφέτησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κοριτσιών, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι η χειραφέτηση απαιτεί την ενεργό και ίση συμμετοχή των κοριτσιών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων· υπογραμμίζει ότι τα σημεία αυτά θα πρέπει να θεωρούνται ουσιώδη στοιχεία κατά την εφαρμογή του GAP II· ζητεί επίσης συμμόρφωση προς τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και το πρόσθετο πρωτόκολλό της, προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία· τονίζει ότι τα κορίτσια μετανάστριες είναι ευάλωτα, κυρίως όταν δεν συνοδεύονται, και ότι χρειάζονται προστασία σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου· εκφράζει την ανησυχία του για την ανησυχητική αύξηση του αριθμού των μη εγγεγραμμένων παιδιών, η οποία αφορά σημαντικό αριθμό κοριτσιών, που γεννήθηκαν μακριά από τη χώρα καταγωγής των γονέων τους·

9.  τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης στην αναπαραγωγική υγεία για τις γυναίκες και τα κορίτσια και υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση αυτή προωθεί την χειραφέτηση των γυναικών και την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών· τονίζει τη σημασία της συνέχισης της υλοποίησης της δέσμευσης της ΕΕ για την ενίσχυση της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας των κοριτσιών και των γυναικών· τονίζει ότι η πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων μπορεί να είναι αξιόπιστη μόνον εάν υπάρχει συνοχή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών· καταδικάζει απερίφραστα την επαναφορά και επέκταση του «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» (global gag rule) και τον αντίκτυπό του στην υγειονομική περίθαλψη και στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών σε παγκόσμια κλίμακα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ να καλύψει, από κοινού με τα κράτη μέλη της, ενδεχόμενο χρηματοδοτικό κενό στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, με τη χρήση ενωσιακής αναπτυξιακής χρηματοδότησης· επισημαίνει τον στόχο του GAP II για χειραφέτηση των γυναικών ώστε να έχουν τον έλεγχο της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής τους ζωής· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να κατευθύνουν τις προσπάθειές τους κυρίως προς τρίτες χώρες οι οποίες εξακολουθούν να απαγορεύουν τις αμβλώσεις υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις· καλεί εκ νέου την Επιτροπή να ενημερώνει ενεργά τους ανθρωπιστικούς της εταίρους ότι η πολιτική της Επιτροπής προβλέπει ότι, στις περιπτώσεις στις οποίες η εγκυμοσύνη απειλεί τη ζωή μιας γυναίκας ή ενός κοριτσιού ή προκαλεί αφόρητη ταλαιπωρία, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και/ή το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να δικαιολογήσει τη διενέργεια ασφαλούς άμβλωσης·

10.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να καταπολεμήσουν όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών, είτε σε σωματικό, είτε σε ψυχολογικό, είτε σε κοινωνικό, είτε σε οικονομικό επίπεδο, και να θέσουν ως προτεραιότητα την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την καταπολέμηση όλων των στερεοτύπων φύλου όσον αφορά τα αγόρια και τα κορίτσια από την νεαρότερη δυνατή ηλικία· εκφράζει την ικανοποίησή του για την παγκόσμια, πολυετή πρωτοβουλία Spotlight που δρομολογήθηκε από την ΕΕ και τα Ηνωμένα Έθνη, με στόχο την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς με τον τρόπο αυτό προσελκύεται η προσοχή στο θέμα αυτό και τοποθετείται στο επίκεντρο των προσπαθειών για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών, σύμφωνα με την ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και ζητεί την ουσιαστική εφαρμογή της·

11.  επισημαίνει ότι η χειραφέτηση των κοριτσιών και των γυναικών είναι ένας από τους δηλωμένους στόχους της εξωτερικής δράσης της ΕΕ μέσω της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας· σημειώνει ότι ο ρόλος των γυναικών στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και τη διαμεσολάβηση, όπως περιλαμβάνεται στο GAP II δεν είναι ικανοποιητικός· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των γυναικών στην προώθηση του διαλόγου και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, στην ανάπτυξη συνασπισμών για την ειρήνη και στην διατύπωση διαφορετικών απόψεων σχετικά με το τι σημαίνει ειρήνη και ασφάλεια, και ειδικότερα στην πρόληψη και διευθέτηση συγκρούσεων και στην ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις· σημειώνει ότι η προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών σε καταστάσεις κρίσεων ή σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις, έχει σαν αποτέλεσμα ισχυρότερες και πιο ανθεκτικές κοινότητες· επικροτεί τον διορισμό, στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ, κύριου συμβούλου όσον αφορά τα θέματα φύλου και την εφαρμογή της απόφασης 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· ενθαρρύνει την ενίσχυση της δράσης των κρατών μελών της ΕΕ και την ανάληψη διεθνούς δράσης μέσω των Ηνωμένων Εθνών για να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι επιπτώσεις των συγκρούσεων και των συνθηκών που διαμορφώνονται μετά τις συγκρούσεις στις γυναίκες και στα κορίτσια· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει το νέο παγκόσμιο δίκτυο σημείων επαφής για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· επισημαίνει τη σημασία της απόφασης 2250 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια και τη σημασία του εντοπισμού των βέλτιστων δυνατών τρόπων με τους οποίους η ΕΕ θα μπορέσει να υλοποιήσει αυτήν την απόφαση·

12.  εκφράζει τη λύπη του και καταδικάζει τη σεξουαλική βία σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών ως πολεμικό όπλο· ζητεί να ληφθούν όλα τα μέτρα για να διασφαλιστεί η προστασία τους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ασφαλών καταφυγίων για αυτές και τα παιδιά τους· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει την προστασία των κοριτσιών και των γυναικών σε καταστάσεις συγκρούσεων, ιδίως όταν είναι θύματα σεξουαλικής βίας, ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων ή καταναγκαστικών γάμων· τονίζει ότι ο βιασμός χρησιμοποιείται ως όπλο πολέμου και πρέπει επομένως πάντοτε να καταδικάζεται και να εξαλείφεται· θεωρεί απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι θα παρέχεται με ασφάλεια στις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βιασμών σε πολέμους κάθε αναγκαία ιατρική βοήθεια, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση της πρόσβασής τους σε ασφαλείς αμβλώσεις, όπως προβλέπεται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· εκφράζει την βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη μελέτη αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του GAP II, ο τρέχων προγραμματισμός φαίνεται ότι παραγκωνίζει τη διάσταση του φύλου σε καταστάσεις κρίσεων ή δυσεπίλυτων συγκρούσεων·

13.  καλεί την ΕΕ να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις ποιοτικές πτυχές στις αξιολογήσεις της, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των γυναικών και των κοριτσιών, η αλλαγή δυναμικής στις σχέσεις ισχύος μεταξύ των φύλων στην κοινωνία γενικότερα, και δείκτες που εκφράζουν τις μη μετρήσιμες πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής αλλαγής και την χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών· υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας γενικότερα, καθώς και της εστίασης σε συγκεκριμένες ομάδες και άτομα για τη διαμόρφωση κοινής αντίληψης σχετικά με τις αιτίες και τις συνέπειες της ανισότητας των φύλων·

14.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του GAP II, έχει δοθεί μικρή σημασία στη θεματική προτεραιότητα για τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα, και συγκεκριμένα στα πολιτικά και αστικά δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών και ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και στους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να μπορούν οι γυναίκες να συμμετέχουν και να εκπροσωπούνται ισότιμα σε όλα τα επίπεδα των πολιτικών διαδικασιών και στη δημόσια ζωή και, ως εκ τούτου, υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η δίκαιη πρόσβαση των γυναικών στο πολιτικό γίγνεσθαι, ως ψηφοφόρων, υποψηφίων, εκλεγμένων αξιωματούχων και μελών της δημόσιας διοίκησης· ζητεί να παρέχεται κατάρτιση στις γυναίκες υποψήφιες πολιτικούς η οποία θα συμβάλλει στην οικοδόμηση των ικανοτήτων τους· υπενθυμίζει ότι η χειραφέτηση δεν είναι δυνατόν να συνδεθεί μόνο με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι πρέπει να επιτευχθεί πρόοδος σε πολλούς άλλους τομείς, όπως η πολιτική εκπροσώπηση, η νομική προστασία, η υγεία και συγκεκριμένα μέσω της εκπαίδευσης·

15.  ζητεί να καθιερωθεί ειδική γραμμή του προϋπολογισμού για την ισότητα των φύλων προκειμένου να αντιμετωπισθεί με πιο ευδιάκριτο τρόπο το επίπεδο πολιτικής συμμετοχής και εκπροσώπησης των γυναικών στις γειτονικές χώρες της ΕΕ και στο εσωτερικό της ΕΕ· τονίζει ότι τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα με τους στόχους και τα προγράμματα της Μονάδας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες και θα πρέπει επίσης να θέτουν μετρήσιμους στόχους για την τακτική παρακολούθηση της προόδου της ισότητας των φύλων στις χώρες της Ανατολικής και Νότιας Γειτονίας και για την ενίσχυση της συνεργασίας και της σύμπραξης με τις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων, με στόχο την ταχύτερη επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών εταιρικής σχέσης και σύνδεσης·

16.  επισημαίνει ότι, στο υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της σχετικά με το πλαίσιο για την περίοδο 2016-2020, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η οικονομική επένδυση της ΕΕ στην ισότητα των φύλων δεν έχει μετρηθεί συστηματικά· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια σαφή προσέγγιση βάσει αποτελεσμάτων που θα θέτει υψηλά πρότυπα για τους μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων, αξιολόγησης και λογοδοσίας, και να προωθήσει την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων προκειμένου οι χρηματοδοτικοί πόροι να χρησιμοποιούνται πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά· ζητεί να εκπονηθεί έκθεση προκειμένου να προσδιοριστεί το ακριβές ποσό χρηματοδότησης που έχει διατεθεί ειδικά για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και να εντοπισθούν οι πλέον αξιοσημείωτοι στόχοι που έχουν επιτευχθεί·

17.  τονίζει ότι, όσον αφορά τις καταστάσεις συγκρούσεων και τις καταστάσεις που διαμορφώνονται μετά τις συγκρούσεις, το GAP ΙΙ θα πρέπει να επικεντρώνεται περισσότερο στην εδραίωση της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο και στην πρακτική των διευρυμένων και πληρέστερων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χρηστής διακυβέρνησης·

18.  εφιστά την προσοχή στη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή για την ενσωμάτωση και την ένταξη της ανάλυσης και των προοπτικών με γνώμονα το φύλο σε όλα τα μέσα· ζητεί η προσέγγιση αυτή να αντικατοπτρίζεται σε όλα τα ενωσιακά μέσα, και ιδίως στο ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου·

19.  ζητεί την προώθηση των πολιτικών και των μέτρων που αποσκοπούν στην εκπαίδευση των κοριτσιών και στην συνακόλουθη χειραφέτησή τους· επιμένει στην ενίσχυση των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που υπερασπίζονται την ζωή των κοριτσιών και των γυναικών και δραστηριοποιούνται υπέρ των δικαιωμάτων και της χειραφέτησής τους·

20.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η ένταξη και εκπροσώπηση των γυναικών σε οικονομικούς τομείς που είναι σημαντικοί για τη βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθεί η στήριξη προς τις τοπικές ΜΜΕ, και ιδίως προς τις γυναίκες επιχειρηματίες, μέσω μικροπιστώσεων, ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από την ανάπτυξη που ξεκινά από τον ιδιωτικό τομέα·

21.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν την υποχρέωση να σέβονται τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών μεταναστών, προσφύγων και αιτουσών άσυλο, κατά την υλοποίηση και ανάπτυξη της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την επανεξέταση της συνεργασίας της επιχείρησης Sophia της EUNAVFOR MED με την λιβυκή ακτοφυλακή υπό το φως των αναφορών για συστηματική σεξουαλική βία κατά γυναικών στα κέντρα κράτησης στο λιβυκό έδαφος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

23.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Νίκος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Επιτήδειος, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brando Benifei, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛHΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

53

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Σοφία Σακοράφα

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Traian Ungureanu

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken, Νίκος Ανδρουλάκης

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

5

ECR

Bas Belder, Marek Jurek

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0365.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

5

13

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Malin Björk, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Liliana Rodrigues, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Ángela Vallina, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Ελένη Θεοχάρους, Στέλιος Κούλογλου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brian Hayes, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Florent Marcellesi, Maria Noichl, Jordi Solé, Dubravka Šuica, Monika Vana

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nessa Childers, Pál Csáky, Stefan Eck, Arndt Kohn, Gabriele Preuß, Daciana Octavia Sârbu, Jaromír Štětina


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ECR

Ελένη Θεοχάρους

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Malin Björk, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Ángela Vallina, Στέλιος Κούλογλου

S&D

Nessa Childers, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arndt Kohn, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Gabriele Preuß, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Monika Vana

5

-

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Mireille D'Ornano

PPE

Anna Záborská, Joachim Zeller

13

0

ALDE

Paavo Väyrynen

ECR

Nirj Deva

PPE

Pál Csáky, Brian Hayes, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου