ДОКЛАД     ***I
PDF 1552kWORD 232k
15.5.2018
PE 597.506v03-00 A8-0171/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща процедура за международна закрила в Съюза и за отмяна на Директива 2013/32/ЕС

(COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Лаура Ферара

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща процедура за международна закрила в Съюза и за отмяна на Директива 2013/32/ЕС

(COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0467),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 78, параграф 2, буква г) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0321/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сената на Чешката република, Сената на Италианската република и Камарата на депутатите на Румъния в рамките на протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 декември 2016 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 февруари 2017 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0171/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Общата европейска система за убежище се основава на общи стандарти за процедурите по предоставяне на убежище, признаването и закрилата, предлагани на равнището на Съюза, условията на приемане и система за определяне на държавата членка, която е компетентна за кандидатите за убежище. Независимо от постигнатия досега напредък в поетапното изграждане на общата европейска система за убежище, между държавите членки все още съществуват значителни различия по отношение на вида на използваните процедури, процентите на признаване, вида на предоставената закрила, равнището на материалните условия на приемане и предимствата, предоставяни на кандидатите и на лицата, на които е предоставена международна закрила. Тези различия са важен фактор за вторични движения и подкопават целта да се гарантира, че в общата европейска система за убежище всички кандидати са еднакво третирани, независимо от това къде на територията на Съюза подават молба.

(3)  Общата европейска система за убежище се основава на общи стандарти за процедурите по предоставяне на убежище, признаването и закрилата, предлагани на равнището на Съюза, условията на приемане и система за определяне на държавата членка, която е компетентна за кандидатите за убежище. Независимо от постигнатия досега напредък в поетапното изграждане на общата европейска система за убежище, между държавите членки все още съществуват значителни различия по отношение на вида на използваните процедури, процентите на признаване, вида на предоставената закрила, равнището на материалните условия на приемане и предимствата, предоставяни на кандидатите и на лицата, на които е предоставена международна закрила. Тези различия подкопават целта да се гарантира, че в общата европейска система за убежище се прилагат най-високите стандарти, при пълно спазване на основните права и на Женевската конвенция, за всички кандидати, независимо от това къде на територията на Съюза подават молба.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Общата процедура за предоставяне и отнемане на международна закрила следва да ограничи вторичните движения на кандидати за международна закрила между държавите членки, когато тези движения биха били предизвикани от различия в правните рамки, чрез заменяне на сегашните диспозитивни норми с хармонизирани правила и чрез изясняване на правата и задълженията на кандидатите и на последиците от неспазване на тези задължения, и следва да създаде равностойни условия за прилагането на Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище) в държавите членки.

(6)  Общата процедура за предоставяне и отнемане на международна закрила следва да създаде стимули за кандидатите да останат и да се интегрират на територията на държавата членка, която е компетентна за разглеждане на молбата им за убежище, чрез заменяне на сегашните диспозитивни норми с хармонизирани правила и чрез изясняване на правата и задълженията на кандидатите и на последиците от неспазване на тези задължения, и следва да създаде равностойни условия за прилагането на Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище) в държавите членки.

 

 

 

 

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Настоящият регламент следва да се прилага по отношение на всички молби за международна закрила, отправени на територията на държавите членки, включително отправените на външната граница, в териториалното море или в транзитните зони на държавите членки, както и по отношение на отнемането на международна закрила. Лицата, търсещи международна закрила, които се намират в териториалното море на държава членка, следва да бъдат свалени на сушата, а техните молби — разгледани в съответствие с настоящия регламент.

(7)  (7) Настоящият регламент следва да се прилага единствено по отношение на молби за международна закрила, отправени на територията на държавите членки, включително отправените на външната граница, в териториалното море или в транзитните зони на държавите членки, както и по отношение на отнемането на международна закрила. Лицата, търсещи международна закрила, които се намират в териториалното море на държава членка, следва да бъдат свалени на сушата, а техните молби – разгледани в съответствие с настоящия регламент.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Ресурсите на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ следва да се мобилизират, за да се осигури подходяща подкрепа за усилията на държавите членки в прилагането на настоящия регламент, по-специално за онези държави членки, чиито системи за убежище и приемане са изправени пред специфичен и несъразмерно голям натиск.

(10)  Ресурсите на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ следва да се мобилизират, за да се осигури подходяща подкрепа за усилията на държавите членки в прилагането на настоящия регламент, по-специално за онези държави членки, чиито системи за убежище и приемане са изправени пред специфичен и несъразмерно голям натиск. На местните и регионалните органи, на международните организации и на организациите на гражданското общество следва да се предостави адекватно по размер финансиране, включително като се даде на местните и регионалните органи възможност за пряк достъп до фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  На кандидата следва да се осигури реална възможност да представи на решаващия орган всички елементи от значение, с които разполага. Ето защо кандидатът следва, с ограничен брой изключения, да се ползва от правото да бъде изслушан чрез индивидуално интервю във връзка с допустимостта или основателността на неговата молба, според случая. С цел ефективно упражняване на правото на индивидуално интервю, на кандидата следва да съдейства устен преводач и да бъде предоставена възможността да изложи изчерпателно обясненията си относно основанията за своята молба. На кандидата следва да се даде достатъчно време да се подготви и да се консултира със своя правен или друг съветник, като той може да бъде подпомаган от правния или друг съветник по време на интервюто. Индивидуалното интервю следва да се провежда при условия, които осигуряват нужната поверителност, и от подходящо обучени и компетентни служители, включително, когато е необходимо, от служители на органи на други държави членки или експерти, изпратени от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището. Индивидуалното интервю може да не се проведе само когато решаващият орган може да вземе положително решение относно молбата или е на мнение, че кандидатът не е в състояние или е в невъзможност да бъде разпитван поради трайно независещи от неговата воля обстоятелства. Като се има предвид, че индивидуалното интервю е съществена част от разглеждането на молбата, интервюто следва да се записва, а на кандидатите и на техните правни съветници следва да бъде даден достъп до записа, както и до доклада или стенограмата от интервюто, преди вземането на решение от страна на решаващия орган или, в случай на ускорена процедура по разглеждане, едновременно с вземането на решение.

(13)  Преди решаващият орган да се произнесе, на кандидата следва да се осигури реална възможност да представи на този орган всички елементи от значение, с които разполага. Ето защо кандидатът следва, с ограничен брой изключения, да се ползва от правото да бъде изслушан чрез индивидуално интервю във връзка с допустимостта или основателността на неговата молба, според случая. С цел ефективно упражняване на правото на индивидуално интервю, на кандидата следва да съдействат устен преводач, законен представител и културен посредник, ако това е необходимо и целесъобразно, и следва да му бъде предоставена възможността да изложи изчерпателно обясненията си относно основанията за своята молба. На кандидата следва да се даде достатъчно и подходящо време да се подготви и да се консултира със своя правен съветник във връзка с допустимостта и интервютата по същество, като той може да бъде подпомаган от правния съветник по време на интервюто. Индивидуалното интервю следва да се провежда при условия, които осигуряват нужната поверителност, и от подходящо обучени и компетентни служители, включително, когато е необходимо, от експерти, изпратени от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, или където това е приложимо – от служители на органи на други държави членки. Индивидуалното интервю може да не се проведе само когато решаващият орган може да вземе положително решение относно молбата или е на мнение, че кандидатът не е в състояние или е в невъзможност да бъде разпитван поради трайно независещи от неговата воля обстоятелства. Като се има предвид, че индивидуалното интервю е съществена част от разглеждането на молбата, интервюто следва да се записва, а на кандидатите и на техните правни съветници следва да бъде даден достъп до записа, както и до доклада от интервюто, преди вземането на решение от страна на решаващия орган. Ако кандидатът се нуждае от специфични процедурни гаранции в съответствие с настоящия регламент, той трябва да има възможност да представи конкретно искане в рамките на разумен срок след индивидуалното интервю.

 

(Изменението относно „специфичните процедурни гаранции“ се прилага в целия текст.)

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  В интерес както на държавите членки, така и на кандидатите е да се гарантира правилното определяне на нуждите от международна закрила още на етапа на административната процедура, като се предоставят качествена информация и правна помощ, водещи до по-ефективно и по-качествено вземане на решения. За тази цел достъпът до правна помощ и представителство следва да е неразделна част от общата процедура за международна закрила. С цел да се осигури ефективната защита на правата на кандидата, по-специално правото на защита и принципа на справедливост, както и да се гарантира процесуалната икономия, на кандидатите следва, по тяхно искане и при спазване на условията, определени в настоящия регламент, да се осигурят безплатна правна помощ и представителство по време на административната процедура и процедурата по обжалване. Безплатната правна помощ и представителство следва да бъдат предоставяни от лица, които имат право да ги предоставят съгласно националното законодателство.

(14)  В интерес както на държавите членки, така и на кандидатите е да се гарантира правилното определяне на нуждите от международна закрила още на етапа на административната процедура, като се предоставят качествена информация и правна помощ, водещи до по-ефективно и по-качествено вземане на решения. За тази цел достъпът до правна помощ и представителство следва да е неразделна част от общата процедура за международна закрила по време на всички нейни етапи. С цел да се осигури ефективната защита на правата на кандидата, по-специално правото на защита и принципа на справедливост, както и да се гарантира процесуалната икономия, на кандидатите следва, по тяхно искане и при спазване на условията, определени в настоящия регламент, да се осигурят безплатна правна помощ и представителство по време на административната процедура, включително по време на индивидуалните интервюта и процедурата по обжалване. Кандидатите следва да имат право на ефективна защита пред съд или правораздавателен орган срещу решение за непредоставяне на безплатна правна помощ, а държавите членки следва да предприемат необходимите мерки правната помощ и представителство да не са произволно ограничени и ефективният достъп до правосъдие на кандидата да не бъде възпрепятстван. Безплатната правна помощ и представителство следва да бъдат предоставяни веднага след като бъде регистрирана молба за международна закрила и от лица, които имат право да ги предоставят съгласно националното законодателство.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Някои кандидати могат да се нуждаят от специални процедурни гаранции поради, inter alia, своята възраст, пол, сексуална ориентация, полова идентичност, увреждане, тежко заболяване, психични разстройства или вследствие на изтезания, изнасилване или други тежки форми на психическо, физическо, сексуално или основано на пола насилие. Необходимо е систематично да се оценява дали отделните кандидати се нуждаят от специални процедурни гаранции и тези кандидати да се идентифицират на възможно най-ранен етап след подаване на молбата и преди вземането на решение.

(15)  Някои кандидати могат да се нуждаят от специфични процедурни гаранции поради, inter alia, своята възраст, пол, сексуална ориентация, полова идентичност, увреждане, тежко заболяване, психични разстройства или вследствие на изтезания, изнасилване, трафик, корабокрушение или други тежки форми на психическо, физическо, сексуално или основано на пола насилие. Необходимо е систематично да се оценява дали отделните кандидати се нуждаят от специфични процедурни гаранции и тези кандидати да се идентифицират на възможно най-ранен етап след подаване на молбата и преди вземането на решение.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  За да се гарантира, че идентифицирането на кандидатите, нуждаещи се от специални процедурни гаранции, се извършва възможно най-рано, служителите на органите, компетентни за приемането и регистрирането на молбите, следва да бъдат подходящо обучени за откриване на признаци на уязвимост, както и да получат подходящи указания за тази цел. Допълнителните мерки във връзка с откриването и документирането на симптоми и следи от изтезания или друго тежко физическо или психическо насилие, включително сексуално насилие, в рамките на процедурите, обхванати от настоящия регламент, следва да се основават, inter alia, на Наръчника за ефективно разследване и документиране на изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително третиране или наказание (Истанбулски протокол).

(16)  За да се гарантира, че идентифицирането на кандидатите, нуждаещи се от специфични процедурни гаранции, се извършва възможно най-рано, служителите на органите, компетентни за приемането и регистрирането на молбите, следва да бъдат подходящо обучени за откриване на признаци на уязвимост, както и да получат подходящи указания за тази цел. Допълнителните мерки във връзка с откриването и документирането на симптоми и следи от изтезания или друго тежко физическо или психическо насилие, включително сексуално насилие, в рамките на процедурите, обхванати от настоящия регламент, следва да се основават, inter alia, на Наръчника за ефективно разследване и документиране на изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително третиране или наказание (Истанбулски протокол). Оценката на уязвимостта следва да бъде приключена в срок от тридесет дни.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  На кандидатите, за които е установено, че се нуждаят от специални процедурни гаранции, следва да бъде предоставена подходяща подкрепа, включително достатъчно време, с цел създаване на условията, необходими за техния ефективен достъп до процедурите и за представяне на елементите, необходими за обосноваване на молбата им за международна закрила. Когато не е възможно да се осигури подходяща подкрепа в рамките на ускорената процедура по разглеждане или на процедурата на границата, тези процедури не следва да се прилагат спрямо кандидат, който се нуждае от специални процедурни гаранции. Нуждата от специални процедурни гаранции от естество, което би могло да възпрепятства прилагането на ускорената процедура или процедурата на границата, следва също да означава, че на кандидата са предоставени допълнителни гаранции в случаите, когато неговата жалба няма автоматично суспензивно действие, с цел да се осигури ефективна правна защита в конкретните обстоятелства на кандидата.

(17)  На кандидатите, за които е установено, че се нуждаят от специфични процедурни гаранции, следва да бъде предоставена подходяща подкрепа, включително достатъчно време, с цел създаване на условията, необходими за техния ефективен достъп до процедурите и за представяне на елементите, необходими за обосноваване на молбата им за международна закрила. Когато не е възможно да се осигури подходяща подкрепа в рамките на ускорената процедура по разглеждане или на процедурата на границата, тези процедури не следва да се прилагат спрямо кандидат, който се нуждае от специфични процедурни гаранции. Компетентните органи следва да направят необходимото, за да осигурят на ненавършилите пълнолетие алтернативи на задържането по време на процедурата на границата. Процедурата на границата не следва да се прилага никога спрямо непридружените ненавършили пълнолетие.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  С цел да се осигури реална равнопоставеност на кандидатите от мъжки и женски пол, процедурите за разглеждане следва да отчитат въпросите, свързани с пола. По-конкретно индивидуалните интервюта следва да бъдат организирани по начин, който предоставя възможност както на кандидатите от женски пол, така и на кандидатите от мъжки пол да говорят за своите преживявания в миналото в случаи, свързани с преследване, основано на пола. За тази цел на жените следва да се даде реална възможност да бъдат интервюирани отделно от своите съпрузи, партньори или други членове на семейството. Когато е възможно, на жените и момичетата следва да бъдат осигурявани устни преводачи и интервюиращи от женски пол. Медицинските прегледи на жените и момичетата следва да се извършват от лекарки, по-специално с оглед на обстоятелството, че кандидатът от женски пол може да е жертва на насилие, основано на пола. Сложният характер на исканията, свързани с пола, следва да бъде надлежно отчетен при процедурите, основаващи се на понятията за първа страна на убежище, сигурна трета страна и сигурна страна на произход, и при понятието за последващи молби.

(18)  С цел да се осигури реална равнопоставеност на кандидатите от мъжки и женски пол, процедурите за разглеждане следва да отчитат въпросите, свързани с пола. По-конкретно индивидуалните интервюта следва да бъдат организирани по начин, който предоставя възможност както на кандидатите от женски пол, така и на кандидатите от мъжки пол да говорят за своите преживявания в миналото в случаи, свързани с преследване, основано на пола или на сексуалната ориентация. За тази цел на жените следва да се даде реална възможност да бъдат интервюирани отделно от своите съпрузи, партньори или други членове на семейството. Когато е възможно, на жените и момичетата следва да бъдат осигурявани устни преводачи и интервюиращи от женски пол. Медицинските прегледи на жените и момичетата следва да се извършват от лекарки, по-специално с оглед на обстоятелството, че кандидатът от женски пол може да е жертва на насилие, основано на пола. Сложният характер на исканията, свързани с пола, включително исканията, свързани със сексуалната ориентация, половата идентичност, изразяването на половата принадлежност и половите характеристики, следва да бъде надлежно отчетен при процедурите, основаващи се на понятията за първа страна на убежище, сигурна трета страна и сигурна страна на произход, и при понятието за последващи молби.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18а)  Насилие, което е насочено срещу дадено лице поради неговия пол, полова идентичност или изразяване на половата принадлежност, или което засяга непропорционално лица от определен пол, следва да се разглежда като насилие, основано на пола. То може да причини физическо, сексуално, емоционално или психическо страдание или икономическа вреда на жертвата. Насилието, основано на пола, следва да се разглежда като форма на дискриминация и нарушение на основните свободи на жертвата и включва насилие при близки взаимоотношения, сексуално насилие, включително изнасилване, сексуално посегателство и тормоз, трафик на хора, робство и различни форми на увреждащи практики, като принудителни бракове, генитално осакатяване на жени и т.нар. „престъпления, извършени в името на честта“. Жените, които са жертва на насилие, основано на пола, и техните деца често се нуждаят от специфична подкрепа и закрила поради големия риск от вторично и многократно виктимизиране, сплашване и отмъщение, свързано с подобно насилие.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Висшият интерес на детето следва да бъде от първостепенно значение за държавите членки при прилагането на настоящия регламент, в съответствие с член 24 от Хартата и Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето от 1989 г. При преценяването на висшия интерес на детето държавите членки следва по-специално да вземат предвид благосъстоянието и социалното развитие на ненавършилия пълнолетие, включително неговия произход. С оглед на член 12 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето относно правото на детето да бъде изслушано, решаващият орган предоставя на ненавършилия пълнолетие възможността за индивидуално интервю, освен ако това явно не е във висшия интерес на ненавършилия пълнолетие.

(20)  Висшият интерес на детето следва да бъде от първостепенно значение за държавите членки при прилагането на настоящия регламент, в съответствие с член 24 от Хартата и Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето от 1989 г. При преценяването на висшия интерес на детето държавите членки следва по-специално да вземат предвид благосъстоянието и социалното развитие на ненавършилия пълнолетие, включително неговия произход. С оглед на член 12 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето относно правото на детето да бъде изслушано, решаващият орган следва да осигури на ненавършилия пълнолетие възможността да бъде изслушан чрез индивидуално интервю, освен ако това явно не е във висшия интерес на ненавършилия пълнолетие. Процедурата на границата не следва да се прилага никога спрямо непридружени ненавършили пълнолетие. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да осигурят алтернативи на задържането. Ненавършилите пълнолетие не следва да бъдат задържани като част от процедурата на границата, в транзитните зони, на външните граници или на който и да е етап от разглеждането на молбата им за предоставяне на убежище.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Общата процедура рационализира сроковете за достъпа на отделните лица до процедурата, за разглеждането на молбата от решаващия орган, както и за разглеждането на жалби на първо ниво от съдебните органи. Като се има предвид, че несъразмерно голям брой едновременно подадени молби може да създаде риск от забавяне на достъпа до процедурата и на разглеждането на молбите, е възможно понякога да е необходима известна гъвкавост за удължаване на тези срокове по изключение. Въпреки това, за да се гарантира ефективността на процеса, удължаването на тези срокове следва да е крайна мярка, като се има предвид, че държавите членки следва редовно да правят преглед на своите нужди по отношение на поддържането на ефективна система за убежище, включително чрез изготвяне на планове за действие при извънредни ситуации, когато е необходимо, и като се има предвид, че Агенцията на Европейският съюз в областта на убежището следва да предоставя на държавите членки необходимата оперативна и техническа помощ. Когато държавите членки предвиждат, че няма да бъдат в състояние да спазят определените срокове, те следва да поискат съдействие от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището. Когато такова искане не е отправено и поради несъразмерно големия натиск системата за убежище в дадена държава членка става неефективна до степен, че се застрашава функционирането на общата европейска система за убежище, Агенцията може, въз основа на решение за изпълнение на Комисията, да вземе мерки в подкрепа на тази държава членка.

(21)  Общата процедура рационализира сроковете за достъпа на отделните лица до процедурата, за разглеждането на молбата от решаващия орган, както и за разглеждането на жалби на първо ниво от съдебните органи. Като се има предвид, че несъразмерно голям брой едновременно подадени молби може да създаде риск от забавяне на достъпа до процедурата и на разглеждането на молбите, е възможно понякога да е необходима известна гъвкавост за удължаване на тези срокове по изключение. Въпреки това, за да се гарантира ефективността на процеса, удължаването на тези срокове следва да е строго ограничено и прилагано като крайна мярка, като се има предвид, че държавите членки следва редовно да правят преглед на своите нужди по отношение на поддържането на ефективна система за убежище, включително чрез изготвяне на планове за действие при извънредни ситуации, когато е необходимо, и като се има предвид, че Агенцията на Европейският съюз в областта на убежището следва да предоставя на държавите членки необходимата оперативна и техническа помощ. Когато държавите членки предвиждат, че няма да бъдат в състояние да спазят определените срокове, те следва да поискат съдействие от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището. Когато такова искане не е отправено и поради несъразмерно големия натиск системата за убежище в дадена държава членка става неефективна до степен, че се застрашава функционирането на общата европейска система за убежище, Агенцията може, въз основа на решение за изпълнение на Комисията, да вземе мерки в подкрепа на тази държава членка.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  За да се подобри разбирането на кандидатите за функционирането на общата европейска система за убежище, е необходимо значително да се подобри предоставянето на информация. Инвестирането в ранното предоставяне на достъпна информация на кандидатите ще увеличи в значителна степен вероятността те да разбират, приемат и следват процедурите, определени в настоящия регламент, в по-голяма степен, отколкото досега. С цел намаляване на административните изисквания и ефективно използване на общите ресурси Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да разработи подходящи информационни материали, в тясно сътрудничество с националните органи. Тя следва да използва пълноценно съвременните информационни технологии при разработването на тези материали. С цел да се окаже подходящо съдействие на лицата, търсещи убежище, тя следва също да разработи аудио-визуални информационни материали, които могат да се използват като допълнение към писмените информационни материали. Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да отговаря за поддържането на специален уебсайт с информация относно функционирането на общата европейска система за убежище за кандидатите и потенциалните кандидати, предназначена да противодейства на често невярната информация, предоставяна им от контрабандистите на хора. Информационните материали, разработени от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, следва да бъдат преведени и предоставяни на всички основни езици, говорени от лицата, търсещи убежище, които пристигат в Европа.

Обосновка

По-добро предоставяне на информация. Разпоредбата отразява предложенията в Регламента „Дъблин“.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Молбата следва да се регистрира веднага след нейното отправяне. На този етап органите, компетентни за приемане и регистриране на молбите, включително граничната охрана, полицията, имиграционните органи и органите, отговарящи за местата за задържане, следва да регистрират молбата заедно с личните данни на отделния кандидат. Тези органи следва да информират кандидата за неговите права и задължения, както и за последиците за кандидата при неспазване на тези задължения. Кандидатът следва да получи документ, удостоверяващ, че е отправена молба. Срокът за подаване на молба започва да тече от момента на нейното регистриране.

(23)  Молбата следва да се регистрира възможно най-скоро и при всички случаи не по-късно от три работни дни след нейното отправяне. На този етап органите, компетентни за приемане и регистриране на молбите, включително граничната охрана, полицията, имиграционните органи, други органи, на които държавите членки са възложили тези задачи и органите, отговарящи за местата за задържане, следва да регистрират молбата заедно с личните данни на отделния кандидат. Липсата на документи на кандидата не следва да възпрепятства държавите членки да провеждат процедурата по регистрация. Тези органи следва да информират кандидата за неговите права и задължения, както и за последиците за кандидата при неспазване на тези задължения. Кандидатът следва да получи документ, удостоверяващ, че е отправена молба в съответствие с настоящия регламент. Документът следва да бъде валиден за срок от шест месеца и следва да се подновява автоматично, когато по молбата за международна закрила все още не е взето окончателно решение, което гарантира, че валидността на този документ обхваща срока, в продължение на който кандидатът има право да остане на територията на компетентната държава членка. Срокът за подаване на молба започва да тече от момента на нейното регистриране.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Подаването на молбата е действието, с което се формализира молбата за международна закрила. На кандидата следва да се предостави необходимата информация за това как и къде да подаде своята молба, както и следва да му бъде предоставена реална възможност да направи това. На този етап от кандидата се изисква да представи всички елементи, необходими за обосноваване и попълване на молбата, с които разполага. Срокът за административната процедура започва да тече от момента на подаване на молбата. В този момент на кандидата следва да бъде предоставен документ, който удостоверява статута му на кандидат и който следва да бъде валиден за срока на правото му да остане на територията на държавата членка, компетентна за разглеждането на молбата.

(24)  Подаването на молбата се състои в действието на представяне на всички елементи, които са от значение и с които кандидатът разполага, в съответствие с [Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище]. То формализира молбата за международна закрила. На кандидата следва да се предостави необходимата информация за това как и къде да подаде своята молба, както и следва да му бъде предоставена реална възможност да направи това. На този етап от кандидата се изисква да представи всички елементи, необходими за обосноваване на молбата, с които разполага. Срокът за административната процедура започва да тече от момента на подаване на молбата.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24а)  Различните категории кандидати имат различни потребности от информация и затова последната трябва да се предоставя по различни начини и да бъде съобразена с тези потребности. Особено важно е да се гарантира, че ненавършилите пълнолетие имат достъп до подходяща за тяхната възраст информация, съобразена с техните потребности и положение. Предоставянето на точна, висококачествена информация за придружените и непридружените ненавършили пълнолетие, в подходяща за тяхната възраст среда, може да изиграе важна роля както за осигуряването на добра среда за ненавършилите пълнолетие, така и за установяването на случаи на предполагаем трафик на хора.

Обосновка

По-добро предоставяне на информация. Разпоредбата отразява предложенията в Регламента „Дъблин“

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Кандидатът следва да бъде надлежно информиран за своите права и задължения своевременно и на език, който разбира или който с основание може да се счита, че разбира. Предвид факта, че молбата може да бъде отхвърлена поради отказ от нея, например когато кандидатът откаже да сътрудничи на националните органи, като не предостави елементите, необходими за разглеждането на молбата, и не предостави своите дактилоскопични отпечатъци или портретна снимка, или не подаде молбата си в определения срок, е необходимо кандидатът да бъде информиран за последиците при неспазване на тези задължения.

(25)  Кандидатът следва да бъде надлежно информиран за своите права и задължения най-късно в момента на регистриране на молбата за международна закрила, както писмено, така и устно, по целесъобразност с помощта на мултимедийно оборудване, и на език, който разбира, в кратка и лесно достъпна форма, като се използва ясен и несложен език. Необходимо е кандидатът да бъде информиран за последиците при неспазване на неговите задължения съгласно настоящия регламент. На ненавършилите пълнолетие следва да се предоставя информация по подходящ за тяхната възраст начин и на език, който те разбират, от подходящо обучен персонал и с участието на техния настойник/попечител.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  За да бъдат в състояние да изпълнят задълженията си по настоящия регламент, служителите на органите, компетентни за приемането и регистрирането на молбите, следва да притежават съответните познания и да са преминали необходимото обучение в областта на международната закрила, включително с подкрепата на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището. Те също така трябва да получат подходящите средства и указания, за да могат ефективно да изпълняват своите задачи.

(26)  За да бъдат в състояние да изпълнят задълженията си по настоящия регламент, служителите на органите, компетентни за приемането и регистрирането на молбите, следва да бъдат наемани съобразно своята квалификация и опит чрез открити процедури, да притежават подходящи познания и да са преминали необходимото обучение в областта на международната закрила, включително, когато това е необходимо, с подкрепата на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището. Те също така трябва да получат подходящите средства и указания, за да могат ефективно да изпълняват своите задачи при зачитане на основните права.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  За да се улесни достъпът до процедурата на граничните контролно-пропускателни пунктове и на местата за задържане, следва да се предостави информация относно възможността да се кандидатства за международна закрила. Посредством услугите на устен преводач следва да се гарантира осъществяването на основна комуникация, чрез която компетентните органи да разберат дали лицата заявяват желанието си да получат международна закрила.

(27)  За да се улесни достъпът до процедурата на граничните контролно-пропускателни пунктове и на местата за задържане, следва да се предостави информация относно възможността да се кандидатства за международна закрила. Посредством услугите на устен преводач следва да се гарантира осъществяването на основна комуникация, чрез която компетентните органи да разберат дали лицата заявяват желанието си да получат международна закрила. На законните представители и организациите на гражданското общество, предоставящи правни услуги или правни или психологически консултации, винаги следва да се осигурява достъп до местата за задържане, граничните контролно-пропускателни пунктове и транзитните зони. Служителите, които предоставят устен превод, следва да притежават съответните познания и да са преминали необходимото обучение в областта на международната закрила.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  В настоящия регламент следва да се предвиди възможност кандидатите да подават молби от името на своите съпрузи, партньори, с които се намират в стабилна и трайна връзка, както и от името на зависими пълнолетни и ненавършили пълнолетие. Тази възможност позволява съвместно разглеждане на молбите. Правото на всяко лице да търси международна закрила е гарантирано от факта, че ако кандидатът не подаде молба от името на съпруг, партньор, зависим пълнолетен или ненавършил пълнолетие в определения срок за подаване на молба, съпругът или партньорът могат да направят това от свое име, а на зависимия пълнолетен и ненавършилия пълнолетие следва да се окаже съдействие от решаващия орган. Въпреки това, ако подаването на отделна молба не е оправдано, тя следва да се разглежда като недопустима.

(28)  В настоящия регламент следва да се предвиди възможност кандидатите да подават молби от името на ненавършили пълнолетие и недееспособни зависими пълнолетни. Тази възможност позволява съвместно разглеждане на молбите. Правото на всяко лице да търси международна закрила е гарантирано от факта, че ако кандидатът не подаде молба от името на зависим пълнолетен или ненавършил пълнолетие в определения срок за подаване на молба, на зависимия пълнолетен и ненавършилия пълнолетие следва да се окаже съдействие от решаващия орган.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  За да се гарантира, че непридружените ненавършили пълнолетие имат ефективен достъп до процедурата, винаги следва да им бъде определян настойник/попечител. Настойникът/попечителят следва да бъде лице или представител на организация, назначени да помагат и напътстват ненавършилия пълнолетие в хода на процедурата, с цел да се защитят висшият интерес на детето и неговото общо благосъстояние. Когато е необходимо, настойникът/попечителят следва да упражнява правата на ненавършилия пълнолетие. За да се осигури ефективна подкрепа на непридружените ненавършили пълнолетие, на настойниците/попечителите не следва да се възлага да отговарят едновременно за несъразмерно голям брой непридружени ненавършили пълнолетие. Държавите членки следва да назначат субекти или лица, отговарящи за подкрепата, надзора и мониторинга на настойниците/попечителите при изпълнението на техните задачи. Непридружените ненавършили пълнолетие следва да подават молба от свое име чрез настойника/попечителя. С цел да се защитят правата и процедурните гаранции на непридружените ненавършили пълнолетие, срокът за подаване на тяхната молба следва да започне да тече от момента, когато им бъде назначен настойник/попечител и те се срещнат с него. Когато настойникът/попечителят не подаде молбата в определения срок, на непридружения ненавършил пълнолетие следва да се даде възможност да подаде молбата от свое име със съдействието на решаващия орган. Фактът, че непридружен ненавършил пълнолетие избира да подаде молба от свое име, не следва да изключва назначаването на настойник/попечител.

(29)  За да се гарантира, че непридружените ненавършили пълнолетие имат ефективен достъп до процедурата, винаги следва да им бъде определян настойник/попечител. Настойникът/попечителят следва да бъде назначен във възможно най-кратък срок преди събирането на биометрични данни и при всички случаи не по-късно от 24 часа след подаването на молбата. Настойникът/попечителят следва да бъде лице или представител на организация, назначени да помагат и напътстват ненавършилия пълнолетие в хода на процедурата, с цел да се защитят висшият интерес на детето и неговото общо благосъстояние. Когато е необходимо, настойникът/попечителят следва да упражнява правата на ненавършилия пълнолетие. За да се осигури ефективна подкрепа на непридружените ненавършили пълнолетие, на настойниците/попечителите не следва да се възлага да отговарят едновременно за несъразмерно голям брой непридружени ненавършили пълнолетие. При всички случаи на настойниците/попечителите не следва да се възлага да отговарят едновременно за повече от двадесет непридружени ненавършили пълнолетие. Държавите членки следва да назначат субекти или лица, отговарящи за подкрепата, надзора и редовния мониторинг на настойниците/попечителите, за да се гарантира, че те изпълняват своите задачи по задоволителен начин. Непридружените ненавършили пълнолетие следва да подават молба от свое име чрез настойника/попечителя. С цел да се защитят правата и процедурните гаранции на непридружените ненавършили пълнолетие, срокът за подаване на тяхната молба следва да започне да тече от момента, когато им бъде назначен настойник/попечител и те се срещнат с него. Когато настойникът/попечителят не подаде молбата в определения срок, на непридружения ненавършил пълнолетие следва да се даде възможност да подаде молбата от свое име със съдействието на решаващия орган. Фактът, че непридружен ненавършил пълнолетие избира да подаде молба от свое име, не следва да изключва назначаването на настойник/попечител.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  С цел да се гарантират правата на кандидатите, решенията по всички молби за международна закрила следва да се вземат въз основа на фактите, обективно, безпристрастно и на индивидуална основа, след обстойно разглеждане, при което се вземат предвид всички елементи, предоставени от кандидата, както и конкретните обстоятелства на кандидата. За да се осигури щателно разглеждане на молбите, решаващият орган следва да вземе предвид релевантната, точна и актуална информация, свързана с положението в страната на произход на кандидата, получена от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и от други източници като Върховния комисар на ООН за бежанците. Решаващият орган следва да вземе предвид и всеки имащ отношение общ анализ на информацията относно страната на произход, разработен от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището. Всяко отлагане на приключването на процедурата трябва да бъде изцяло в съответствие със задълженията на държавите членки съгласно Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище) и с правото на добра администрация, без да се засягат ефективността и справедливостта на процедурата съгласно настоящия регламент.

(30)  С цел да се гарантират правата на кандидатите, решенията по всички молби за международна закрила следва да се вземат въз основа на фактите, обективно, безпристрастно и на индивидуална основа, след обстойно разглеждане, при което се вземат предвид всички елементи, предоставени от кандидата, както и конкретните обстоятелства на кандидата. За да се осигури щателно разглеждане на молбите, решаващият орган следва да вземе предвид релевантната, точна и актуална информация, свързана с положението в страната на произход на кандидата, получена от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и от други източници като Върховния комисар на ООН за бежанците и други правителствени и неправителствени организации. Решаващият орган следва да вземе предвид и всеки имащ отношение общ анализ на информацията относно страната на произход, разработен от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището. Всяко отлагане на приключването на процедурата трябва да бъде изцяло в съответствие със задълженията на държавите членки съгласно Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище) и с правото на добра администрация, без да се засягат ефективността и справедливостта на процедурата съгласно настоящия регламент.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Без да се засяга провеждането на точно и пълно разглеждане на молбите за международна закрила, в интерес както на държавите членки, така и на кандидатите е решението да бъде взето възможно най-скоро. Следва да се определят максимално допустими срокове за продължителността на административната процедура, както и за първото ниво на обжалване, за да се рационализира процедурата за международна закрила. По този начин кандидатите следва да могат да получат решение по молбите си във възможно най-кратък срок във всички държави членки, като така се гарантира бърза и ефективна процедура.

(33)  Без да се засяга провеждането на точно и пълно разглеждане на молбите за международна закрила, в интерес както на държавите членки, така и на кандидатите е решението да бъде взето възможно най-скоро. Следва да се определят максимално допустими срокове за продължителността на административната процедура, както и за първото ниво на обжалване, за да се рационализира процедурата за международна закрила. По този начин кандидатите следва да могат да получат решение по молбите си във възможно най-кратък срок във всички държави членки, като така се гарантира бърза и ефективна процедура. Рационализирането на процедурата за международна закрила не следва по никакъв начин да оказва отрицателно въздействие върху задълбоченото и индивидуално разглеждане на основателността на молбите за закрила.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Преди определянето на компетентната държава членка в съответствие с Регламент (ЕС) № XXX/XXX на Европейския парламент и на Съвета (Регламента „Дъблин“), първата държава членка, в която е подадена молба, следва да разгледа нейната допустимост, когато страна, която не е държава членка, се счита за първа страна на убежище или сигурна трета страна за кандидата. Освен това дадена молба следва да се счита за недопустима, когато представлява последваща молба без нови елементи или факти от значение, и когато отделна молба, подадена от съпруг, партньор, зависим пълнолетен или ненавършил пълнолетие, не се счита за оправдана.

заличава се

__________________

 

29 ОВ L […], […] г., стр. […].

 

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Понятието за първа страна на убежище следва да се прилага като основание за недопустимост, когато може основателно да се приеме, че друга държава ще предостави закрила в съответствие с материалните норми на Женевската конвенция или че на кандидата ще бъде осигурена достатъчна закрила в тази държава. По-специално държавите членки не следва да разглеждат основателността на дадена молба, когато първа страна на убежище е предоставила на кандидата статут на бежанец или достатъчна закрила. Държавите членки следва да процедират по този начин само когато са убедени — включително, когато е необходимо или целесъобразно, въз основа на гаранции, получени от съответната трета страна — че кандидатът се ползва и ще продължи да се ползва със закрила в тази страна в съответствие с Женевската конвенция или че се ползва и ще продължи да се ползва с достатъчна закрила, по-специално по отношение на правото на законно пребиваване, подходящ достъп до пазара на труда, приемни центрове, здравеопазване и образование, както и правото на събиране на семейството в съответствие с международните стандарти за правата на човека.

(36)  Държавите членки следва да запазят възможността да прилагат понятието за първа страна на убежище като основание за недопустимост, когато може основателно да се приеме, че друга държава ще продължи да предоставя закрила съгласно Женевската конвенция. Държавите членки следва да имат право да прилагат това понятие, когато първа страна на убежище е предоставила на кандидата статут на бежанец. Държавите членки следва да имат право да процедират по този начин само когато са убедени – включително, когато е необходимо или целесъобразно, въз основа на гаранции, получени от съответната трета страна – че кандидатът се ползва и ще продължи да се ползва със закрила в тази страна в съответствие с Женевската конвенция.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Понятието за сигурна трета страна следва да се прилага като основание за недопустимост, когато от кандидата разумно може да се очаква, поради връзка с третата страна, в това число страна, през която е преминал транзитно, да потърси закрила в тази страна, и съществуват основания да се счита, че кандидатът ще бъде приет или обратно приет в тази страна. Държавите членки следва да процедират по този начин само когато са убедени — включително, когато е необходимо или целесъобразно, въз основа на гаранции, получени от съответната трета страна — че кандидатът ще има възможността да получи закрила в съответствие с материалните норми на Женевската конвенция или че ще се ползва с достатъчна закрила, по-специално по отношение на правото на законно пребиваване, подходящ достъп до пазара на труда, приемни центрове, здравеопазване и образование, както и правото на събиране на семейството в съответствие с международните стандарти за правата на човека.

(37)  Държавите членки могат да прилагат понятието за сигурна трета страна, когато от кандидата разумно може да се очаква, поради достатъчна връзка с третата страна, да потърси закрила в тази страна, и съществуват основания да се счита, че кандидатът ще бъде обратно приет в тази страна. Държавите членки следва да процедират по този начин само когато са убедени – включително, когато е необходимо или целесъобразно, въз основа на гаранции, получени от съответната трета страна – че кандидатът ще получи закрила в съответствие с Женевската конвенция или че ще се ползва с ефективна закрила в тази страна, равностойна на закрилата, която се предоставя на бежанците, по-специално по отношение на правото на законно пребиваване, подходящ достъп до пазара на труда, приемни центрове, здравеопазване и образование, достатъчно средства за издръжка за поддържането на подходящ стандарт на живот, неприкосновеност на личния живот, както и правото на събиране на семейството в съответствие с международните стандарти за правата на човека.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Молбата за международна закрила следва да се разгледа по отношение на нейната основателност, за да се определи дали кандидатът отговаря на условията за предоставяне на международна закрила в съответствие с Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище). Когато дадена молба е обявена за недопустима съгласно настоящия регламент, не е необходимо разглеждане на основателността. Когато обаче от prima facie оценка е ясно, че дадена молба може бъде отхвърлена като явно неоснователна, то тази молба може да бъде отхвърлена на това основание, без да се разглежда нейната допустимост.

(38)  Молбата за международна закрила следва да се разгледа по отношение на нейната основателност, за да се определи дали кандидатът отговаря на условията за предоставяне на международна закрила в съответствие с Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище). Когато дадена молба е обявена за недопустима съгласно настоящия регламент, не е необходимо разглеждане на основателността.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Разглеждането на дадена молба следва да бъде ускорено и да приключи в рамките на не повече от два месеца в случаите, когато молбата е явно неоснователна, тъй като се злоупотребява с нея, включително когато кандидатът идва от сигурна страна на произход или подава молба единствено за да забави или затрудни изпълнението на решение за извеждане, или когато са налице сериозни опасения, свързани с националната сигурност и обществения ред, когато кандидатът не кандидатства за международна закрила в първата държава членка на влизане или в държавата членка на законно пребиваване, или когато кандидат, чиято молба е в процес на разглеждане и който е подал молба в друга държава членка или който се намира на територията на друга държава членка без документ за пребиваване, е приет обратно съгласно Регламента „Дъблин“. В последния случай разглеждането на молбата не следва да се ускорява, ако кандидатът е в състояние да обоснове с доказателства заминаването си за друга държава членка без разрешение, подаването на молба в друга държава членка или факта, че по други причини не е бил на разположение на компетентните органи, например че не е бил информиран по подходящ начин и своевременно за своите задължения. Освен това ускорената процедура по разглеждане може да се прилага за непридружени ненавършили пълнолетие само в ограничени случаи, определени в настоящия регламент.

(39)  Разглеждането на дадена молба следва да бъде ускорено и да приключи в рамките на не повече от два месеца в случаите, определени в настоящия регламент. Освен това ускорената процедура по разглеждане може да се прилага за непридружени ненавършили пълнолетие само в ограничени случаи, определени в настоящия регламент.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Голям брой молби за международна закрила се подават на границата или в транзитна зона на държавата членка, преди да е взето решение за влизането на кандидата. Държавите членки следва да могат да предвидят разглеждане за допустимост или разглеждане за основателност, които да позволят вземане на решение на място по тези молби, при ясно определени обстоятелства. Процедурата на границата не трябва да отнема повече от четири седмици, като след този период на кандидатите следва да бъде позволено влизане на територията на държавата членка. Само когато несъразмерно голям брой кандидати подават молби на границата или в транзитна зона, процедурата на границата може да се прилага на места в близост до границата или до транзитната зона. Процедура на границата може да се прилага за непридружени ненавършили пълнолетие само в ограничени случаи, определени в настоящия регламент.

(40)  Голям брой молби за международна закрила се подават на границата или в транзитна зона на държавата членка, преди да е взето решение за влизането на кандидата. Държавите членки следва да могат да предвидят разглеждане за допустимост или разглеждане за основателност, които да позволят вземане на решение на място по тези молби, при ясно определени обстоятелства. Процедурата на границата не трябва да отнема повече от четири седмици, като след този период на кандидатите следва да бъде позволено влизане на територията на държавата членка. Само когато несъразмерно голям брой кандидати подават молби на границата или в транзитна зона, процедурата на границата може да се прилага на места в близост до границата или до транзитната зона. Процедурата на границата следва да се прилага за ненавършили пълнолетие само когато има алтернатива на задържането на ненавършилия пълнолетие. Процедура на границата не може да се прилага за непридружени ненавършили пълнолетие.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Понятието „обществен ред“ може, inter alia, да обхваща осъждане за извършване на тежко престъпление.

(41)  Понятието „обществен ред“ може, inter alia, да обхваща осъждане за извършване на тежко престъпление. Понятията „национална сигурност“ и „обществен ред“ обхващат също и тежки престъпления, като участие в престъпна организация, терористични действия и трафик на хора.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  При условие че даден кандидат може да представи основателна причина, липсата на документи при влизане или използването на подправени документи не следва сами по себе си да водят до автоматично прибягване към ускорена процедура по разглеждане или процедура на границата.

(42)  Липсата на документи при влизане или използването на подправени документи не следва да водят до автоматично прибягване към ускорена процедура по разглеждане или процедура на границата.

Обосновка

Липсата на документи на кандидата не следва да попречи на молбата му за международна закрила.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  Когато кандидат изрично оттегли своята молба по собствена инициатива или не спази задълженията си, произтичащи от настоящия регламент, Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента „Дъблин“) или Директива XXX/XXX/ЕС (Директивата за условията на приемане), като по този начин мълчаливо оттегли молбата си, разглеждането на молбата следва да бъде прекратено и тя следва да бъде отхвърлена поради изричното ѝ оттегляне или отказ от нея, като всяка следваща молба в държавите членки, подадена от същия кандидат след това решение, следва да се счита за последваща молба. Въпреки това мълчаливото оттегляне не трябва да бъде автоматично и на кандидата следва да се даде възможност да се яви пред решаващия орган и да докаже, че неизпълнението на тези задължения се дължи на независещи от неговата воля обстоятелства.

(43)  Когато кандидат изрично оттегли своята молба по собствена инициатива, разглеждането на молбата следва да бъде прекратено и тя следва да бъде отхвърлена поради изричното ѝ оттегляне.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 43 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(43а)  В специфичните случаи, посочени в настоящия регламент, когато кандидатът не изпълнява задълженията си, решаващият орган следва да може временно да прекъсне разглеждането на неговата молба за международна закрила. На кандидата следва да се предостави възможност да изпълни своите задължения в срок от два месеца, за да се възобнови разглеждането на неговата молба. Разглеждането на молбата следва да се възобновява само веднъж, овен ако кандидатът не докаже, че неспазването на неговите задължения се дължи на независещи от него обстоятелства. В противен случай молбата следва да бъде отхвърлена като мълчаливо оттеглена.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  Когато кандидат отправи последваща молба, без да представи нови доказателства или факти, които значително увеличават вероятността да отговори на условията за предоставяне на международна закрила или които са свързани с причините, поради които предишната молба е била отхвърлена като недопустима, тази последващата молба не следва да подлежи на нова пълна процедура по разглеждане. В тези случаи след предварително разглеждане молбата следва да бъде отхвърлена като недопустима или явно неоснователна, когато е толкова явно несъстоятелна или с нея се злоупотребява и съответно тя няма реални изгледи за успех, в съответствие с принципа на сила на присъдено нещо. Предварителното разглеждане се извършва въз основа на писмени сведения и индивидуално интервю, като индивидуалното интервю обаче може да отпадне в случаите, когато от писмените сведения става ясно, че молбата не съдържа нови елементи или факти от значение или че тя е явно несъстоятелна и няма реални изгледи за успех. При последващи молби могат да се правят изключения от правото на отделното лице да остане на територията на държавата членка, след като последваща молба е отхвърлена като недопустима или неоснователна, или в случай на втора или по-нататъшна последваща молба веднага щом е отправена молба в която и да било държава членка след окончателно решение, с което предишна последваща молба е била отхвърлена като недопустима, неоснователна или явно неоснователна.

(44)  Когато кандидат отправи последваща молба, без да представи нови доказателства или факти, които увеличават вероятността да отговори на условията за предоставяне на международна закрила или които са свързани с причините, поради които предишната молба е била отхвърлена като недопустима, тази последващата молба не следва да подлежи на нова пълна процедура по разглеждане. В тези случаи след предварително разглеждане молбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна или явно неоснователна, когато е несъстоятелна или с нея се злоупотребява и тя няма реални изгледи за успех, в съответствие с принципа на сила на присъдено нещо. Предварителното разглеждане се извършва въз основа на писмени сведения и индивидуално интервю. Индивидуалното интервю обаче може да отпадне в случаите, когато от писмените сведения става ясно, че молбата не съдържа нови елементи или факти от значение или че тя е несъстоятелна и няма реални изгледи за успех. При последващи молби могат да се правят изключения от правото на отделното лице да остане на територията на държавата членка, след като последваща молба е отхвърлена като явно неоснователна, или в случай на втора или по-нататъшна последваща молба веднага щом е отправена молба в която и да било държава членка след окончателно решение, с което предишна последваща молба е била отхвърлена като неоснователна или явно неоснователна.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 45

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45)  Основно съображение при преценката дали една молба за международна закрила е основателна, е сигурността на кандидата в неговата страна на произход. Предвид факта, че Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище) има за цел постигането на висока степен на сближаване по отношение на условията, на които трябва да отговарят гражданите на трети държави и лицата без гражданство, за да им бъде предоставена международна закрила, настоящият регламент установява общи критерии за определянето на трети страни като сигурни страни на произход и също така, с оглед на необходимостта от подсилване на прилагането на понятието за сигурна страна на произход като основен инструмент в подкрепа на бързото обработване на молбите, за които има вероятност да са неоснователни, в настоящия регламент се съдържа общ списък на ЕС на сигурните страни на произход.

(45)  Основно съображение при преценката дали една молба за международна закрила е основателна, е сигурността на кандидата в неговата страна на произход. Предвид факта, че Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище) има за цел постигането на висока степен на сближаване по отношение на условията, на които трябва да отговарят гражданите на трети държави и лицата без гражданство, за да им бъде предоставена международна закрила, настоящият регламент установява общи критерии за определянето на трети страни като сигурни страни на произход и също така съдържа общ списък на ЕС на сигурните страни на произход.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  Фактът, че дадена трета страна фигурира в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход не може да представлява абсолютна гаранция за сигурността на гражданите на тази страна и следователно не премахва необходимостта от подходящо индивидуално разглеждане на молбите за международна закрила. По своята същност оценката, върху която почива определянето, може да отчита само общата ситуация във въпросната страна в граждански, правен и политически аспект, както и въпроса дали субектите, които извършват преследване или изтезания или проявяват нечовешко или унизително отношение, или налагат нечовешко или унизително наказание, биват санкционирани, когато бъдат посочени за отговорни за тези си действия в тази страна. Поради тази причина, когато даден кандидат демонстрира, че са налице сериозни причини да се счита, че съответната страна не е сигурна, що се отнася до неговите конкретни обстоятелства, не може повече да се счита, че определянето на тази страна като сигурна страна се отнася до него.

(46)  Фактът, че дадена трета страна фигурира в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход не може да представлява абсолютна гаранция за сигурността на гражданите на тази страна и следователно не премахва необходимостта от подходящо индивидуално разглеждане на молбите за международна закрила. По своята същност оценката, върху която почива определянето, може да отчита само общата ситуация във въпросната страна в граждански, правен и политически аспект, както и въпроса дали субектите, които извършват преследване или изтезания или проявяват нечовешко или унизително отношение, или налагат нечовешко или унизително наказание, биват санкционирани, когато бъдат посочени за отговорни за тези си действия в тази страна. Поради тази причина, когато даден кандидат демонстрира, че са налице причини да се счита, че съответната страна не е сигурна, що се отнася до неговите конкретни обстоятелства, не може повече да се счита, че определянето на тази страна като сигурна страна се отнася до него.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  Що се отнася до определянето на сигурни трети страни на равнището на Съюза, настоящият регламент предвижда съществуването на такова определяне. Трети страни следва да бъдат определяни като сигурни трети страни на равнището на Съюза чрез изменение на настоящия регламент въз основа на посочените в него условия и след извършване на подробна, основана на доказателства оценка, включваща проучване по същество и широки консултации с държавите членки и съответните заинтересовани страни.

заличава се

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48)  При създаването на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход и общ списък на ЕС на сигурните трети страни следва да се преодолеят някои от съществуващите различия между националните списъци на държавите членки на сигурните страни. Въпреки че държавите членки следва да запазят правото си да прилагат или въвеждат законодателство, позволяващо определянето на национално равнище на трети страни, различни от определените като сигурни трети страни на равнището на Съюза или от посочените в общия списък на ЕС сигурни страни на произход, с установяването на такова общо определяне или списък следва да се гарантира, че понятието се прилага от всички държави членки по еднакъв начин по отношение на кандидатите, чиито страни на произход фигурират в общия списък или които имат връзка със сигурна трета страна. Това следва да способства за сближаване в прилагането на процедурите, а следователно и да възпре вторичните движения на кандидати за международна закрила. Поради тази причина възможността за използване на националните списъци или определяне трябва да отпадне в срок от пет години от влизането в сила на настоящия регламент.

(48)  При създаването на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход следва да се преодолеят някои от съществуващите различия между националните списъци на държавите членки на сигурните страни на произход. Въпреки че държавите членки следва да запазят правото си да прилагат или въвеждат законодателство, позволяващо определянето на национално равнище на трети страни като сигурни трети страни на произход, установяването на подобен общ списък следва да гарантира, че понятието се прилага от всички държави членки по еднакъв начин по отношение на кандидатите, чиито страни на произход фигурират в общия списък. Това следва да способства за сближаване в прилагането на процедурите, а следователно и да възпре вторичните движения на кандидати за международна закрила. Поради тази причина възможността за използване на националните списъци на сигурни страни на произход трябва да отпадне в срок от три години от влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 48 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(48а)  По време на преходния тригодишен период държавите членки следва да гарантират, че националните списъци на сигурните страни на произход и общият списък на ЕС са съгласувани. Страна, която е временно отстранена или е заличена от общия списък на ЕС, не следва да се счита за сигурна страна на произход на национално равнище.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 48 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(48б)  С оглед на хармонизирането на националните списъци на сигурните страни на произход, докато трае преходният тригодишен период, държавите членки следва да могат да изпращат до Комисията предложения за добавянето на определени държави в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. Комисията следва да проучва предложенията в срок от шест месеца от внасянето им, като се основава на набор от източници на информация, с които разполага, и по-специално доклади на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и сведенията, предоставени от държавите членки, от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, от Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), от Съвета на Европа и от други съответни международни организации и национални или международни неправителствени организации. Когато дадена трета страна трябва да бъде добавена към списъка, Комисията следва да представи предложение съобразно обикновената законодателна процедура за допълване на общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. Комисията трябва да гарантира, че за всяка трета страна, включена в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, съществува ефикасна политика на Съюза за връщане със споразумения за обратно приемане, от чието пълно спазване зависи отпускането на помощ от Съюза за тези страни.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 48 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(48в)  Общият списък на ЕС на сигурните страни на произход не следва да има за цел да намали броя на кандидатстващите за убежище от страни, от които се получават голям брой молби и едновременно с това се отчита нисък процент на признаване. Определянето на дадена трета страна като сигурна страна на произход следва да се основава единствено на оценка дали ситуацията в тази страна съответства на общите критерии за определяне на трети страни като сигурни страни на произход, заложени в настоящия регламент.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49)  Комисията, подпомагана от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, следва редовно да извършва преглед на ситуацията в третите страни, определени като сигурни трети страни на равнището на Съюза или включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. В случай на внезапно влошаване на положението в такава трета страна, Комисията следва да бъде в състояние да спре действието на определянето на тази трета страна като сигурна трета страна на равнището на Съюза или да отстрани временно тази трета страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход за ограничен срок посредством делегиран акт в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Освен това в този случай Комисията следва да предложи изменение, съгласно което третата страна вече да не бъде определена като сигурна трета страна на равнището на Съюза или третата страна да бъде заличена от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, в срок от 3 месеца след приемането на делегирания акт за спиране на действието на определянето или за временно отстраняване, отнасящо се до третата страна.

(49)  Комисията, подпомагана от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, следва редовно да извършва преглед на ситуацията в третите страни, включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. В случай на внезапно влошаване на положението в такава трета страна, Комисията следва да бъде в състояние да отстрани временно тази трета страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход за ограничен срок посредством делегиран акт в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Освен това в този случай Комисията следва да предложи изменение съобразно обикновената законодателна процедура третата страна да бъде заличена от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, в срок от шест месеца след приемането на делегирания акт за спиране на действието на определянето или за временно отстраняване, отнасящо се до третата страна.

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 51

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(51)  Когато изтече срокът на валидност на делегирания акт и на неговите удължавания, без да е приет нов делегиран акт, следва да бъде прекратено спирането на действието на определянето на третата страна като сигурна трета страна на равнището на Съюза или временното ѝ отстраняване от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. Това не засяга предложенията за изменение за заличаване на третата страна от списъците.

(51)  Когато изтече срокът на валидност на делегирания акт и на неговите удължавания, без да е приет нов делегиран акт, следва да бъде прекратено спирането на действието на временното отстраняване на третата страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. Това не засяга предложенията за изменение за заличаване на третата страна от списъците.

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(52)  Комисията, със съдействието на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, следва редовно да извършва преглед на положението в третите страни, които са били заличени от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход или сигурните трети страни, включително когато държава членка уведоми Комисията, че счита, въз основа на обоснована оценка, че след настъпила промяна в положението в дадена трета страна, последната отново отговаря на посочените в настоящия регламент условия за определянето ѝ като сигурна. В такъв случай държавите членки могат само да определят тази трета страна като сигурна страна на произход или сигурна трета страна на национално равнище, доколкото Комисията няма възражения срещу това определяне. Когато Комисията счита, че въпросните условия са изпълнени, тя може да предложи изменение на определянето на сигурни трети страни на равнището на Съюза или на общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, с което да се добави съответната трета страна.

(52)  Комисията, със съдействието на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, следва редовно да извършва преглед на положението в третите страни, които са били заличени от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. Когато трета страна е заличена от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, държава членка може да уведоми Комисията, ако счита, че след настъпила промяна в положението в дадена трета страна, последната отново отговаря на посочените в настоящия регламент критерии за включване в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. Комисията следва да разгледа всяко подобно уведомление от държава членка, и по целесъобразност, следва да представи предложение до Европейския парламент и до Съвета за съответно изменение на общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. Ако Комисията вземе решение да не представи подобно предложение, държавите членки не следва да определят въпросната страна като сигурна страна на произход на национално равнище.

Изменение    46

Предложение за регламент

Съображение 62

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(62)  Що се отнася до Турция, адекватна правна уредба за защита от преследване и лошо отношение е гарантирана чрез материално и процесуално законодателство за защита на правата на човека и за борба с дискриминацията, включително участие във всички основни международни договори в областта на правата на човека. През 2014 г. Европейският съд по правата на човека установи нарушения по 94 от общо 2899 подадени жалби. Няма данни за случаи на експулсиране, извеждане или екстрадиране на собствени граждани към трети държави, в които, inter alia, съществува сериозен риск да им бъде наложено смъртно наказание, да бъдат подложени на изтезания, преследване или друго нечовешко или унизително отношение или наказание, или в които животът или свободата им биха били застрашени поради тяхната раса, религия, националност, сексуална ориентация, принадлежност към определена социална група или политически убеждения, или в които има сериозен риск от експулсиране, извеждане или екстрадиране в друга трета държава. През 2014 г. държавите членки са счели, че 23,1 % (310) от молбите за предоставяне на убежище, подадени от граждани на Турция, са основателни. Една държава членка е определили Турция като сигурна страна на произход. Турция е определена за страна кандидатка от Европейския съвет и са започнати преговори. Според тогавашната оценка Турция е отговаряла в достатъчна степен на политическите критерии, установени от Европейския съвет в Копенхаген на 21—22 юни 1993 г. по отношение на стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, върховенството на правото, правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата, а за да стане членка, Турция ще трябва да продължи да отговаря на тези критерии в съответствие с препоръките от годишния доклад за напредъка.

заличава се

Изменение    47

Предложение за регламент

Съображение 63

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(63)  По отношение на отнемането на статут на бежанец или на субсидиарна закрила, и по-специално с оглед на редовното преразглеждане на статута, което следва да се извършва въз основа на Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище), държавите членки следва да гарантират, че лицата, на които е предоставена международна закрила, са надлежно уведомени за евентуалното преразглеждане на статута им, както и че им е предоставена възможност да изложат своята гледна точка в разумен срок, чрез писмени изявления или в индивидуално интервю, преди органите да вземат обосновано решение за отнемане на техния статут.

(63)  По отношение на отнемането на статут на бежанец или на субсидиарна закрила държавите членки следва да гарантират, че лицата, на които е предоставена международна закрила, са надлежно уведомени за евентуалното преразглеждане на статута им, както и че им е предоставена възможност да изложат своята гледна точка в разумен срок, чрез писмени изявления или в индивидуално интервю, преди органите да вземат обосновано решение за отнемане на техния статут.

Изменение    48

Предложение за регламент

Съображение 66

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(66)  Предвид необходимостта от справедливост при управлението на молбите и от ефективност на общата процедура за международна закрила следва да се определят срокове не само за административната процедура, но и за етапа на обжалване, поне що се отнася до първото ниво на обжалване. Това не следва да засяга точното и пълно разглеждане на жалбата и съответно следва да се запази известна гъвкавост в случаите, които включват сложни фактически или правни въпроси.

заличава се

Изменение    49

Предложение за регламент

Съображение 71

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(71)  С цел да се гарантират еднакви условия на прилагане на настоящия регламент, по-специално по отношение на осигуряването на информация и документи на кандидатите, както и на мерките за кандидатите, които се нуждаят от специални процедурни гаранции, включително ненавършилите пълнолетие, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета34 от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

(71)  С цел да се гарантират еднакви условия на прилагане на настоящия регламент, по-специално по отношение на осигуряването на информация и документи на кандидатите, както и на мерките за кандидатите, които се нуждаят от специфични процедурни гаранции, включително ненавършилите пълнолетие, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета34 от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

_________________

_________________

34 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

34 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Обосновка

Уеднаквява се терминологията с позицията на ЕП относно други инструменти на общата европейска система за убежище, и по-специално с Директивата за условията на приемане.

Изменение    50

Предложение за регламент

Съображение 72

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(72)  С цел да се реагира при внезапно влошаване на ситуацията в дадена трета страна, определена като сигурна трета страна на равнището на Съюза или включена в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, на Комисията следва да се делегира правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за спиране на действието на определянето на въпросната трета страна като сигурна трета страна на равнището на Съюза или за временното отстраняване на тази трета страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход за срок от шест месеца, когато Комисията счита, въз основа на обоснована оценка, че вече не са изпълнени условията, определени от настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел да се осигури равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(72)  С цел да се реагира при внезапно влошаване на ситуацията в дадена трета страна, включена в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, на Комисията следва да се делегира правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за спиране на действието на определянето на тази трета страна в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход за срок от шест месеца, когато Комисията счита, въз основа на обоснована оценка, че вече не са изпълнени условията, определени от настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел да се осигури равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Изменение    51

Предложение за регламент

Съображение 75

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(75)  Прилагането на настоящия регламент следва да подлежи на редовна оценка.

(75)  Прилагането на настоящия регламент следва да подлежи на редовна оценка, по-специално по отношение на прилагането на раздел ІІІ.

Обосновка

Изменението цели да гарантира пълното прилагане на практика на разпоредбите на настоящия регламент относно предоставянето на безплатна правна помощ на кандидатите за убежище на всеки етап от процедурата.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3a

 

По-благоприятни разпоредби

 

Държавите членки могат да въведат или да запазят по-благоприятни норми по отношение на процедурите за предоставяне и отнемане на международна закрила, стига тези норми да бъдат съвместими с настоящия регламент.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „кандидат“ означава гражданин на трета държава или лице без гражданство, отправили молба за международна закрила, по която все още не е взето окончателно решение;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „кандидат, който се нуждае от специални процедурни гаранции“ означава кандидат, който поради индивидуални обстоятелства разполага с ограничена възможност да се ползва от правата и да изпълнява задълженията, предвидени в настоящия регламент;

в)  „кандидат, който се нуждае от специфични процедурни гаранции“ означава кандидат, който поради индивидуални обстоятелства или специфични форми на уязвимост разполага с ограничена възможност да се ползва от правата и да изпълнява задълженията, предвидени в настоящия регламент;

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  „лице без гражданство“ означава лице, което не се разглежда като гражданин от нито една държава в съответствие с нейното законодателство;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „окончателно решение“ означава решение по въпроса дали на гражданин на трета държава или на лице без гражданство се предоставя статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила по силата на Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище), включително решение, с което молбата се отхвърля като недопустима, или решение, с което молбата се отхвърля поради изричното ѝ оттегляне или отказ от нея и което повече не подлежи на обжалване в съответната държава членка;

г)  „окончателно решение“ означава решение по въпроса дали на гражданин на трета държава или на лице без гражданство се предоставя статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила по силата на Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище), включително решение, с което молбата се отхвърля като недопустима, или решение, с което молбата се отхвърля поради изричното ѝ оттегляне, което повече не подлежи на обжалване в съответната държава членка;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „решаващ орган“ означава всеки квазисъдебен или административен орган в държава членка, който е компетентен за разглеждането на молбите за международна закрила и който е компетентен да вземе решение като първа инстанция;

д)  „решаващ орган“ означава всеки съдебен или административен орган в държава членка, който е компетентен за разглеждането на молбите за международна закрила и който е компетентен да вземе решение като първа инстанция;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  „настойник/попечител“ означава лице или организация, назначени да оказват помощ на непридружен ненавършил пълнолетие и да го представляват с цел защита на висшия интерес на детето и неговото общо благосъстояние в хода на процедурите, предвидени в настоящия регламент, и при необходимост да упражняват правата на ненавършилия пълнолетие;

е)  „настойник/попечител“ означава лице или организация, назначени от компетентните органи да оказват помощ на непридружен ненавършил пълнолетие и да го представляват в хода на процедурите, предвидени в настоящия регламент, с цел защита на висшия интерес на детето и на неговото благосъстояние, и при необходимост да упражняват правата на ненавършилия пълнолетие;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  „отнемане на международна закрила“ означава решението, с което решаващият орган отнема, прекратява или отказва да поднови статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила на дадено лице;

ж)  „отнемане на международна закрила“ означава решението, с което решаващият орган отнема, прекратява или отказва да поднови статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила на дадено лице в съответствие с [Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище];

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  „последваща молба“ означава следваща молба за международна закрила, отправена в някоя държава членка след вземането на окончателно решение по предишна молба, като това включва и случаите, когато молбата е била отхвърлена поради изричното ѝ оттегляне или отказ от нея след нейното мълчаливо оттегляне;

и)  „последваща молба“ означава следваща молба за международна закрила, отправена в някоя държава членка след вземането на окончателно решение по предишна молба, като това включва и случаите, когато молбата е била отхвърлена поради изричното ѝ или мълчаливо оттегляне;

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Следните органи имат задачата да приемат и да регистрират молбите за международна закрила, както и да информират кандидатите за това къде и как да подадат молба за международна закрила:

Без да се засягат разпоредбите в параграф 1, следните органи имат задачата да приемат и да регистрират молбите за международна закрила, както и да информират кандидатите за това къде и как да подадат молба за международна закрила, но при никакви обстоятелства нямат правомощие да вземат решение относно допустимостта и основателността на дадена молба за международна закрила:

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  имиграционните органи;

в)  имиграционните органи, доколкото те не са решаващият орган;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  органите, отговарящи за местата за задържане.

г)  органите, отговарящи за местата за задържане или приемане.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да възложат тези задачи и на други органи.

Държавите членки могат да възложат тези задачи и на други органи. Когато молбата е получена от орган, който не притежава правомощието да я регистрира, той уведомява кандидата къде и как да кандидатства за международна закрила.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  органите на друга държава членка, на които тази държава членка е възложила задачата да приемат, регистрират или разглеждат молбите за международна закрила;

заличава се

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Когато компетентната държава членка е поискала съдействие от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, но не е имало възможност да се изпратят експерти, компетентната държава членка може да поиска съдействие от друга държава членка за приемането, регистрирането и разглеждането на молбите за международна закрила. Правомощието за вземане на решение относно отделните молби за международна закрила е на компетентната държава членка.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки правят необходимото служителите на решаващия орган или на всеки друг орган, компетентен за приемането и регистрирането на молби за международна закрила в съответствие с параграф 3, да притежават съответните познания и да са получили нужното обучение и указания, за да могат да изпълняват задълженията си по прилагането на настоящия регламент.

5.  Държавите членки правят необходимото служителите на компетентните органи в съответствие с параграфи 1—4а от настоящия член да притежават съответните познания и да са преминали нужното обучение съгласно член 7 от Регламент (ЕС) XXX/XXX (Регламента за Агенцията на ЕС в областта на убежището) и указания, за да могат да изпълняват задълженията си по прилагането на настоящия регламент.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  не получават от предполагаемите субекти, извършващи преследвания или тежки посегателства, информация по начин, който би довел до това тези субекти да бъдат непосредствено информирани, че е отправена молба от въпросния кандидат, и би застрашил физическата неприкосновеност на кандидата или на зависими от него лица или свободата и сигурността на членове на неговото семейство, които все още живеят в страната на произход.

б)  не получават от предполагаемите субекти, извършващи преследвания или тежки посегателства, информация, ако това по някакъв начин би могло да застраши физическата неприкосновеност на кандидата или на зависими от него лица или свободата и сигурността на членове на неговото семейство, които все още живеят в страната на произход.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Кандидатът отправя молбата си в държавата членка на първо влизане или, когато се намира законно в дадена държава членка, отправя молбата си в тази държава членка, както е предвидено в член 4 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента „Дъблин“).

1.  Кандидатът отправя молбата си в държавата членка на първо влизане или, когато се намира законно в дадена държава членка, отправя молбата си в тази държава членка в съответствие с Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента „Дъблин“).

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  предоставя данните по член 27, параграф 1, втора алинея, букви а) и б);

a)  предоставя данните по член 27, параграф 1, букви а) и б);

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  предоставя дактилоскопични отпечатъци и портретна снимка, както е предвидено в Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента за Евродак)35;

б)  предоставя биометрични данни, както е предвидено в Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента за Евродак)35.

__________________

__________________

35 ОВ L […], […] г., стр. […].

35 ОВ L […], […] г., стр. […].

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  предава документите, с които разполага и които са от значение за разглеждането на молбата.

г)  предоставя възможност на компетентните органи да проучат и да направят копия на документите, с които разполага и които са от значение за разглеждането на молбата.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато кандидатът откаже да сътрудничи, като не предостави данните, необходими за разглеждането на молбата, нито дактилоскопичните си отпечатъци и портретната си снимка, а компетентните органи са информирали надлежно това лице за задълженията му и са му осигурили реална възможност да изпълни посочените задължения, молбата на това лице се отхвърля поради отказ от нея в съответствие с процедурата по член 39.

3.  Когато кандидатът откаже да сътрудничи, като не предостави данните по член 27, параграф 1, букви а) и б) или своите биометрични данни, а компетентните органи са информирали надлежно това лице за задълженията му и за последиците от отклоняването му от тези задължения, и са му осигурили реална възможност да изпълни посочените задължения, молбата на това лице се отхвърля като мълчаливо оттеглена в съответствие с процедурата по член 39.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Кандидатът информира решаващия орган на държавата членка, в която той трябва да се намира, за мястото си пребиваване или адреса си или за телефонния номер, на който решаващият орган или други компетентни органи могат да се свържат с него. Той уведомява решаващия орган за всякакви промени. Кандидатът получава всички съобщения на последното си място на пребиваване или на последния си адрес, който съответно е посочил, особено когато подава молба в съответствие с член 28.

4.  Кандидатът информира решаващия орган на държавата членка, в която той трябва да се намира, за мястото си пребиваване или адреса си или за телефонния номер или електронен адрес, на който решаващият орган или други компетентни органи могат да се свържат с него. Той уведомява решаващия орган за всякакви промени. Кандидатът получава всички съобщения на последното си място на пребиваване или на последния си адрес, който съответно е посочил, особено когато подава молба в съответствие с член 28.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Когато това е необходимо за разглеждането на дадена молба, компетентните органи могат да изискат от кандидата да бъде претърсен или да се направи претърсване на вещите му. Без да се засягат всички претърсвания, извършвани по съображения за сигурност, претърсването на кандидата съгласно настоящия регламент се извършва от лице от същия пол при пълно зачитане на принципите на човешко достойнство и на физическа и психическа неприкосновеност.

7.  Когато това е необходимо за обработването на дадена молба, компетентните органи могат да изискат от кандидата да бъде претърсен или да се направи претърсване на вещите му. Решаващият орган уведомява кандидата в писмена форма за причините за претърсването. Това не засяга всички претърсвания, извършвани от съображения за сигурност.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Решаващият орган информира кандидатите, на език, който разбират или с основание може да се счита, че разбират, за следното:

Решаващият орган информира кандидатите на език, който разбират, по сбит и лесно достъпен начин, като използва ясен и достъпен език, за следното:

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  правата и задълженията им по време на процедурата, в това число задължението за оставане на територията на държавата членка, в която те трябва да се намират в съответствие с Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента „Дъблин“);

в)  правата и задълженията им по време на процедурата, в това число тези по силата на Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента „Дъблин“);

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  продължителността на процедурата;

д)  продължителността на процедурата, включително сроковете, които те трябва да спазват, както и сроковете, които трябва да се спазват от компетентните органи;

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  правото да се ползва безплатна правна помощ за подаване на индивидуалната молба и за законно представителство на всеки етап от процедурата съгласно раздел III;

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  решението на решаващия орган, мотивите за това решение, както и последиците от решение за отказ да се предостави международна закрила и как може да се обжалва такова решение.

з)  решението на решаващия орган, мотивите за това решение и всички елементи, които са били взети под внимание за целите на решението, както и последиците от решение за отказ да се предостави международна закрила и как може да се обжалва такова решение, както и сроковете за това обжалване, които трябва да се спазят.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информацията, посочена в първа алинея, се предоставя своевременно, за да могат кандидатите да упражнят правата, гарантирани в настоящия регламент, и да изпълнят задълженията, предвидени в член 7.

Цялата информация, посочена в първа алинея от настоящия параграф, се предоставя своевременно, за да могат кандидатите да упражнят правата, гарантирани в настоящия регламент, и да изпълнят задълженията, предвидени в член 7. Информацията, посочена в букви а)—ж) от първа алинея от настоящия параграф, се предоставя на кандидата най-късно в момента на регистриране на молбата за международна закрила. Тази информация се предоставя в писмена и устна форма, и когато е необходимо, с подкрепата на мултимедийно оборудване. В случаите на ненавършили пълнолетие информацията се предоставя по подходящ за възрастта начин от подходящо обучен персонал и с участието на настойника/попечителя.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, в тясно сътрудничество с компетентните национални агенции и като допълнение към информационните материали, предоставяни съгласно Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента „Дъблин“), изготвя общи информационни материали, съдържащи най-малко информацията, посочена в параграф 2 от настоящия член. Общите информационни материали се изготвят по такъв начин, че да дават възможност на държавите членки да ги допълват с допълнителна специфична за тези държави информация. Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището създава специални информационни материали, предназначени по-специално за следните целеви групи:

 

a) пълнолетни кандидати, със специално внимание към жени и уязвими кандидати;

 

б) непридружени ненавършили пълнолетие; и

 

в) придружени ненавършили пълнолетие;

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Когато е необходимо и целесъобразно, решаващият орган предоставя на кандидата услугите на културен посредник, който да му съдейства по време на процедурата, и по-специално по време на индивидуалното интервю.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Решаващият орган осигурява на кандидатите възможност да влязат във връзка с Върховния комисариат на ООН за бежанците или с други организации, които предоставят на кандидатите правни съвети или други консултации в съответствие с националното право.

4.  В срок от 14 дни след отправянето на молбата решаващият орган осигурява на кандидатите възможност да влязат във връзка с Върховния комисариат на ООН за бежанците или с други организации, които предоставят на кандидатите правни съвети или други консултации в съответствие с националното право.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Решаващият орган осигурява на кандидатите и когато е приложимо, на техните настойници/попечители, правни или други съветници достъп до информацията по член 33, параграф 2, буква д), необходима за разглеждането на молбите, и до информацията, предоставяна от експертите, посочени в член 33, параграф 3, когато решаващият орган е взел тази информация предвид при вземането на решение по тяхната молба.

5.  Решаващият орган осигурява на кандидатите и когато е приложимо, на техните настойници/попечители или правни съветници достъп до информацията по член 33, параграф 2, букви б) и в), необходима за разглеждането на молбите, и до информацията, предоставяна от експертите, посочени в член 33, параграф 3, когато решаващият орган е взел тази информация предвид при вземането на решение по тяхната молба.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Решаващият орган съобщава на кандидатите в разумен срок решението, взето по тяхната молба. Ако кандидатът се представлява от настойник/попечител, правен или друг съветник, решаващият орган може да съобщи решението на него вместо на кандидата.

6.  В срок от пет работни дни решаващият орган съобщава в писмена форма на кандидатите решението, взето по тяхната молба. Ако кандидатът се представлява от настойник/попечител или от правен съветник, решаващият орган съобщава решението на него, както и на кандидата.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правото на оставане не представлява право да се получи разрешение за пребиваване и не предоставя на кандидата право да пътува до територията на друга държава членка без разрешение, както е предвидено в член 6 от Директива XXX/XXX/ЕС (Директивата за условията на приемане).

2.  Правото на оставане на територията на дадена държава членка не представлява право да се получи разрешение за пребиваване и не предоставя на кандидата право да пътува до територията на друга държава членка без разрешение, както е предвидено в член 6 от Директива XXX/XXX/ЕС (Директивата за условията на приемане).

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Преди решаващият орган да се произнесе с решение по допустимостта на дадена молба за международна закрила, на кандидата се дава възможност за провеждане на интервю относно допустимостта на неговата молба.

1.  Когато даден решаващ орган прилага процедурата по проверка за допустимост в съответствие с член 36, параграф 1, и преди този решаващ орган да се произнесе с решение по допустимостта на дадена молба за международна закрила, на кандидата се предоставя правото да бъде изслушан посредством индивидуално интервю относно допустимостта на неговата молба.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В интервюто за допустимост на кандидата се предоставя възможност да представи подходящи аргументи в подкрепа на твърдението, че основанията, свързани с допустимостта, предвидени в член 36, параграф 1, не са приложими към неговия конкретен случай.

2.  В интервюто за допустимост на кандидата се предоставя възможност да представи аргументи в подкрепа на твърдението, че основанията, свързани с допустимостта, предвидени в член 36, параграф 1, не са приложими към неговия конкретен случай.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Преди решаващият орган да се произнесе с решение по основателността на дадена молба за международна закрила, на кандидата се дава възможност за провеждане на интервю по същество във връзка с неговата молба.

1.  Преди решаващият орган да се произнесе с решение по основателността на дадена молба за международна закрила, на кандидата се предоставя правото да бъде изслушан посредством интервю по същество във връзка с неговата молба. Това интервю по същество може да се проведе едновременно с интервюто за допустимост, при условие че на заявителя е било предоставен достатъчен и подходящ срок да се подготви и да се консултира със своя правен съветник.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В интервюто по същество на кандидата се дава подходяща възможност да представи елементите, които са му необходими, за да обоснове молбата си, в съответствие с Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище), и той представя всички елементи, с които разполага, възможно най-изчерпателно. На кандидата се дава възможност да даде обяснения във връзка с елементи, които е възможно да липсват, или с евентуални несъответствия или противоречия в твърденията на кандидата.

2.  В интервюто по същество на кандидата се дава възможността да представи елементите, които са му необходими, за да обоснове молбата си, в съответствие с Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище), и той представя всички елементи, с които разполага, възможно най-изчерпателно. На кандидата се дава възможност да даде обяснения във връзка с елементи, които е възможно да липсват, или с евентуални несъответствия или противоречия в твърденията на кандидата.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Лицето, което провежда интервюто по съществото на дадена молба, не носи военна униформа или униформа, характерна за правоохранителните органи.

заличава се

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  На кандидата се дава възможност за провеждане на индивидуално интервю относно неговата молба в съответствие с условията, установени в настоящия регламент.

1.  На кандидата се предоставя правото да бъде изслушан посредством индивидуално интервю относно неговата молба в съответствие с условията, установени в настоящия регламент.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Присъствието на устен преводач, както и на правния съветник на кандидата, трябва да бъде гарантирано, когато кандидатът е решил да ползва правна помощ или е поискал безплатна правна помощ в съответствие с член 15, параграф 2, буква б).

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Индивидуалните интервюта се провеждат от служителите на решаващия орган, които могат да бъдат подпомагани от служителите на посочените в член 5, параграф 4, буква а) органи на други държави членки или от посочените в член 5, параграф 4, буква б) експерти, изпратени от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището.

3.  Индивидуалните интервюта се провеждат от служителите на решаващия орган, които могат да бъдат подпомагани от посочените в член 5, параграф 4 експерти, изпратени от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, или от служители на органите на други държави членки в съответствие с условието, определено в член 5, параграф 4а.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Лицето, което провежда интервюто по допустимостта или по съществото на дадена молба, не носи военна униформа или униформа на правоохранителен орган по време на интервюто.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато несъразмерно голям брой граждани на трети държави или лица без гражданство кандидатстват едновременно за международна закрила, с което на практика се затруднява решаващият орган да проведе своевременно индивидуални интервюта с всички кандидати, решаващият орган може да бъде подпомаган в провеждането на такива интервюта от служителите на посочените в член 5, параграф 4, буква а) органи на други държави членки и от посочените в член 5, параграф 4, буква б) експерти, изпратени от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището.

4.  Когато несъразмерно голям брой граждани на трети държави или лица без гражданство кандидатстват едновременно за международна закрила, с което на практика се затруднява решаващият орган да проведе своевременно индивидуални интервюта с всички кандидати, решаващият орган може да бъде подпомаган в провеждането на такива интервюта от посочените в член 5, параграф 4 експерти, изпратени от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, или от служители на органи на други държави членки в съответствие с условията, определени в член 5, параграф 4а.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Отсъствието на индивидуално интервю съгласно буква б) не влияе неблагоприятно върху решението на решаващия орган. Този орган предоставя на кандидата реална възможност да представи допълнителна информация. В случай на съмнение относно състоянието на кандидата решаващият орган се консултира с медицинско лице, за да установи дали състоянието, поради което кандидатът не е в състояние или е в невъзможност да бъде интервюиран, е временно или с траен характер.

Отсъствието на индивидуално интервю съгласно буква б) не влияе неблагоприятно върху решението на решаващия орган. Този орган предоставя на кандидата реална възможност да представи допълнителна информация. В случай на съмнение относно състоянието на кандидата решаващият орган се консултира с медицинско лице, за да установи дали състоянието, поради което кандидатът не е в състояние или е в невъзможност да бъде интервюиран, е временно или с траен характер. Ако след консултация с медицинското лице стане ясно, че състоянието, поради което кандидатът не е в състояние или е в невъзможност да бъде интервюиран, е временно, решаващият орган отлага индивидуалното интервю до момента, в който кандидатът ще бъде в състояние да бъде интервюиран.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Лицето, което провежда интервюто, трябва да е компетентно да отчете личните и общите обстоятелства във връзка с молбата, включително културния произход, възрастта, пола, сексуалната ориентация, половата идентичност или уязвимостта на кандидата. Служителите, които интервюират кандидатите, трябва да са придобили също така общи познания за проблемите, които биха могли да повлияят неблагоприятно на способността на кандидата да бъде интервюиран, например признаци, че кандидатът може да е бил подлаган на изтезания в миналото.

6.  Лицето, което провежда интервюто, трябва да е компетентно да отчете личните и общите обстоятелства във връзка с молбата, включително преобладаващото положение в държавата на произход на кандидата, културния произход, възрастта, пола, сексуалната ориентация, половата идентичност или уязвимостта на кандидата. Служителите, които интервюират кандидатите, трябва да са придобили също така общи познания за проблемите, които биха могли да повлияят неблагоприятно на способността на кандидата да бъде интервюиран, например признаци, че кандидатът може да е бил подлаган на изтезания в миналото или да е бил жертва на трафик.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Служителите, които интервюират кандидатите, в това число експертите, изпратени от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, трябва да са преминали предварително съответното обучение, което включва елементите, изброени в член 7, параграф 5 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента за Агенцията на ЕС в областта на убежището), включително по международно право в областта на правата на човека, право на Съюза в областта на убежището и правилата за достъпа до процедурата за предоставяне на международна закрила, в това число за лицата, които могат да се нуждаят от специални процедурни гаранции.

7.  Служителите, които интервюират кандидатите, в това число експертите, изпратени от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, трябва да са преминали предварително съответното обучение, което включва елементите, изброени в член 7, параграф 5 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента за Агенцията на ЕС в областта на убежището), включително по международно право в областта на правата на човека, право на Съюза в областта на убежището и правилата за достъпа до процедурата за предоставяне на международна закрила, в това число за лицата, които могат да се нуждаят от специфични процедурни гаранции.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За провеждането на индивидуалното интервю се осигурява присъствието на устен преводач, който е способен да осигури подходяща комуникация между кандидата и лицето, което провежда интервюто. Комуникацията се осъществява на предпочитания от кандидата език, освен ако няма друг език, който той разбира и на който е способен да общува ясно.

За провеждането на индивидуалното интервю се осигурява присъствието на устен преводач, и ако е необходимо и подходящо – на културен посредник, които са способни да осигурят подходяща комуникация между кандидата и лицето, което провежда интервюто. Устните преводачи и посредниците трябва да са преминали предварително специфичното обучение, посочено в член 7, параграф 5 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента за Агенцията на ЕС в областта на убежището), което включва изброените в параграф 6 от настоящия член елементи. Комуникацията се осъществява на предпочитания от кандидата език, освен ако няма друг език, който той разбира и на който е способен да общува ясно.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато кандидатът поиска това, решаващият орган урежда интервюиращите и устните преводачи да са от същия пол като кандидата, при условие че това е възможно и решаващият орган няма причини да смята, че искането е на основания, които не са свързани със затруднения от страна на кандидата да изложи изчерпателно основанията за молбата си.

Когато кандидатът поиска това, решаващият орган може да осигури интервюиращите, устните преводачи и посредниците да са от същия пол като кандидата, при условие че това е възможно и решаващият орган няма причини да смята, че искането е на основания, които не са свързани със затруднения от страна на кандидата да изложи изчерпателно основанията за молбата си. Устните преводачи трябва да са преминали през специфично обучение по международно право в областта на убежището, както и по идентифициране на жертви на трафик или изтезания или на жертви на насилие, основано на сексуална ориентация и полова принадлежност.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Отсъствието на индивидуално интервю не възпрепятства решаващия орган да вземе решение по молбата за международна закрила.

9.  Без да се засягат разпоредбите на член 10, параграф 1 и член 11, параграф 1 и при условие че са положени достатъчно усилия, за да се гарантира, че на кандидата е предоставена възможност за индивидуално интервю, пропускането на такова интервю в съответствие с параграф 5 от настоящия член, не възпрепятства решаващия орган да вземе решение по молбата за международна закрила.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Решаващият орган или всеки друг орган или експерти, които го подпомагат или провеждат индивидуалното интервю, изготвят подробен и фактологичен доклад, който съдържа всички съществени елементи, или стенограма от всяко индивидуално интервю.

1.  Решаващият орган или посочените в член 5, параграф 4 експерти, изпратени от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, или служителите на органи на други държави членки в съответствие с условията, установени в член 5, параграф 4а, които го подпомагат или провеждат индивидуалното интервю, изготвят доклад, който съдържа всички основни елементи от всяко индивидуално интервю. Копие от доклада се предоставя на кандидата.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Индивидуалното интервю се записва с помощта на аудио или аудио-визуални средства за записване. Кандидатът се информира предварително за извършването на такъв запис.

2.  Индивидуалното интервю се записва с помощта на аудио средства за записване. Кандидатът се информира предварително за факта на извършването на такъв запис, както и за неговата цел. Отделя се специално внимание на изискванията на кандидатите, които се нуждаят от специфични процедурни гаранции.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  На кандидата се дава възможност да прави коментари или разяснения в устен или писмен вид по отношение на грешки в превода или недоразумения, отразени в доклада или в стенограмата, в края на индивидуалното интервю или в определен срок, преди решаващият орган да вземе решение. За тази цел кандидатът се информира за цялото съдържание на доклада или за съществените елементи на стенограмата, при необходимост с помощта на устен преводач. След това от кандидата се иска от да потвърди, че съдържанието на доклада или на стенограмата отразява правилно индивидуалното интервю.

3.  На кандидата се дава възможност да прави коментари или разяснения в устен или писмен вид по отношение на грешки в превода или недоразумения или други фактически грешки, направени в доклада, в края на индивидуалното интервю или в определен срок, преди решаващият орган да вземе решение. За тази цел кандидатът се информира за цялото съдържание на доклада, при необходимост с помощта на устен преводач. След това от кандидата се иска от да потвърди, че съдържанието на доклада или на стенограмата отразява правилно индивидуалното интервю. В случай на съмнения по отношение на твърденията на кандидата по време на индивидуалното интервю, аудио записът се ползва с предимство.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато кандидатът откаже да потвърди, че съдържанието на доклада или на стенограмата отразява правилно индивидуалното интервю, основанията за този отказ се отбелязват в досието на кандидата. Такъв отказ не възпрепятства решаващия орган да вземе решение по молбата.

4.  Когато кандидатът откаже да потвърди, че съдържанието на доклада отразява правилно индивидуалното интервю, основанията за този отказ се отбелязват в досието на кандидата. Такъв отказ не възпрепятства решаващия орган да вземе решение по молбата.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Кандидатите и техните правни или други съветници имат достъп до доклада или стенограмата и до записа, преди решаващият орган да вземе решение.

5.  Кандидатите, техните настойници/попечители и техните правни или други съветници имат достъп до доклада и до записа във възможно най-кратък срок след интервюто, и при всички случаи в достатъчен срок преди решаващият орган да вземе решение, включително в случаите, когато молбата се разглежда по ускорената процедура.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато молбата се разглежда по ускорената процедура, решаващият орган може да предостави достъп до доклада или до стенограмата или записа едновременно с вземането на решение.

заличава се

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Компетентните органи съхраняват записа или стенограмата за срок от десет години от датата на окончателното решение. Записът се заличава след изтичането на този срок или, когато е свързан с лице, придобило гражданство на някоя държава членка преди изтичането на този срок, веднага щом държавата членка научи, че засегнатото лице е придобило такова гражданство.

7.  Компетентните органи съхраняват записа и доклада за срок от пет години от датата на окончателното решение по молбата. Записът се заличава след изтичането на този срок или, когато е свързан с лице, придобило гражданство на някоя държава членка преди изтичането на този срок, веднага щом държавата членка научи, че засегнатото лице е придобило такова гражданство.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  На всеки етап от процедурата кандидатите имат право да се консултират по ефективен начин с правен или друг съветник, признат или оправомощен като такъв по националното право, по въпроси, свързани с техните молби.

1.  Веднага след като компетентните органи са регистрирали молба за международна закрила в съответствие с член 27, на всеки етап от процедурата кандидатът има право да се консултира по ефективен начин с правен или друг съветник, признат или оправомощен като такъв по националното право, по въпроси, свързани с неговата молба, до вземането на окончателно решение по нея.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Без да се засяга правото на кандидата да избере собствен правен или друг съветник за собствена сметка, кандидатът може да поиска безплатна правна помощ и представителство на всеки етап от процедурата в съответствие с членове 15—17. Кандидатът се информира за неговото право да поиска безплатна правна помощ и представителство на всеки етап от процедурата.

2.  Без да се засяга правото на кандидата да избере собствен правен съветник за собствена сметка, кандидатът може да поиска безплатна правна помощ и представителство на всеки етап от процедурата в съответствие с членове 15—17. Кандидатът се информира във възможно най-кратък срок, и най-късно в момента на регистриране на молбата в съответствие с членове 26 и 27, за неговото право да поиска безплатна правна помощ и представителство на всеки етап от процедурата.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  помощ в изготвянето на молбата, включително при подаване на молба в съответствие с член 28;

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  помощ в изготвянето на молбата и индивидуалното интервю, включително при необходимост участие в индивидуалното интервю;

б)  помощ в подготовката за индивидуалното интервю и участието в индивидуалното интервю;

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  се счита, че молбата няма реални изгледи за успех;

заличава се

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  молбата е последваща молба.

в)  молбата е втора или друга поред последваща молба.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 5 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  се счита, че обжалването няма реални изгледи за успех;

заличава се

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 5 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  обжалването или преразглеждането е на второ или по-високо ниво на обжалване в зависимост от предвиденото в националното право, в това число повторни изслушвания или преразглеждания на жалби.

в)  обжалването или преразглеждането е на второ или по-високо ниво на обжалване в зависимост от предвиденото в националното право, в това число повторни изслушвания или преразглеждания на жалби, и за това второ ниво на обжалване се счита, че няма реални изгледи за успех.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако решението да не бъде предоставена безплатна правна помощ и представителство е взето от орган, който не е съд или правораздавателен орган, на основание, че се счита, че обжалването няма реални изгледи за успех, кандидатът разполага с право на ефективна правна защита пред съд или правораздавателен орган срещу това решение, като за тази цел той има право да поиска безплатна правна помощ и представителство.

Ако решението да не бъде предоставена безплатна правна помощ и представителство е взето от орган, който не е съд или правораздавателен орган, кандидатът разполага с право на ефективна правна защита пред съд или друг правораздавателен орган срещу това решение, като за тази цел той има право да поиска безплатна правна помощ и представителство.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Правният или друг съветник, признат или оправомощен като такъв по националното право, който предоставя помощ на кандидата или го представлява по силата на националното право, получава достъп до информацията в досието на кандидата, въз основа на която се взема или ще бъде взето решение.

1.  Правният съветник, признат или оправомощен като такъв по националното право, който предоставя помощ на кандидата или го представлява по силата на националното право, получава достъп до информацията в досието на кандидата, въз основа на която се взема или ще бъде взето решение.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на буква б) решаващият орган по-специално предоставя достъп до информацията или източниците на правен или друг съветник, който е преминал през проверка за сигурност, доколкото информацията е от значение за разглеждането на молбата или вземането на решение за отнемане на международна закрила.

По отношение на буква б) решаващият орган по-специално предоставя достъп до информацията или източниците на правен съветник, който е преминал през проверка за сигурност, доколкото информацията е от значение за разглеждането на молбата или вземането на решение за отнемане на международна закрила.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Правният или друг съветник, който предоставя помощ на кандидата или го представлява, получава достъп до затворени зони, като местата за задържане или транзитните зони, с цел даване на съвети на кандидата, в съответствие с Директива XXX/XXX/ЕС (Директивата за условията на приемане).

3.  Правният съветник, който предоставя помощ на кандидата или го представлява, получава достъп до затворени зони, като местата за задържане или транзитните зони, с цел даване на съвети на кандидата, в съответствие с Директива XXX/XXX/ЕС (Директивата за условията на приемане).

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  На кандидата се разрешава да бъде придружен на индивидуалното интервю от правен или друг съветник, признат или оправомощен като такъв по националното право. На правния или друг съветник се разрешава да се намесва по време на индивидуалното интервю.

4.  На кандидата се разрешава да бъде придружен на индивидуалното интервю от правен съветник, признат или оправомощен като такъв по националното право. На правния съветник се разрешава да се намесва по време на индивидуалното интервю.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Решаващият орган може да изиска от кандидата да присъства на индивидуалното интервю, дори ако той е представляван по силата на националното право от правен или друг съветник, и може да изиска от кандидата да отговаря лично на поставените въпроси.

5.  Решаващият орган може да изиска от кандидата да присъства на индивидуалното интервю, дори ако той е представляван по силата на националното право от правен съветник, и може да изиска от кандидата да отговаря лично на поставените въпроси.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Без да се засяга член 22, параграф 5, отсъствието на правен или друг съветник не възпрепятства решаващия орган да проведе индивидуално интервю с кандидата.

6.  Без да се засяга член 22, параграф 5, отсъствието на правен или друг съветник не възпрепятства решаващия орган да проведе индивидуално интервю с кандидата, при условие че кандидатът е бил информиран за правото си на правна помощ и представителство, включително на безплатна правна помощ и представителство, когато е целесъобразно, и е избрал да не упражни това право.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Безплатната правна помощ и представителство се предоставят от правни или други съветници, оправомощени по националното право да предоставят помощ на кандидатите и да ги представляват, или от неправителствени организации, акредитирани по националното право да предоставят консултантски услуги или представителство.

1.  Безплатната правна помощ и представителство се предоставят от правни съветници, оправомощени по националното право да предоставят помощ на кандидатите и да ги представляват, или от неправителствени организации, акредитирани по националното право да предоставят консултантски услуги или представителство.

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки уреждат чрез специфични процедурни правила реда и условията за подаване и разглеждане на молбите за безплатна правна помощ и представителство във връзка с молбите за международна закрила или прилагат съществуващите правила за подобни искания по националното право, при условие че тези правила не правят достъпа до безплатната правна помощ и представителство невъзможен или прекалено труден.

2.  Държавите членки уреждат специфични процедурни правила относно условията за подаване и разглеждане на молбите за предоставяне на безплатна правна помощ и представителство във връзка с молбите за международна закрила. Тези правила не могат да бъдат по-строги от действащите правила по националното право, и не правят достъпа до безплатната правна помощ и представителство невъзможен или прекалено труден. Органите информират заявителя за тези правила във възможно най-кратък срок, но във всеки случай не по-късно от момента, в който молбата е регистрирана в съответствие с член 27.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки могат също така да наложат парични ограничения или срокове за предоставянето на безплатна правна помощ и представителство, при условие че тези ограничения или срокове не ограничават произволно достъпа до безплатната правна помощ и представителство. По отношение на таксите и другите разходи кандидатите не се ползват от по-неблагоприятни от обичайно предоставяните на техните граждани условия по въпроси, свързани с правната помощ.

3.  Държавите членки могат също така да наложат парични ограничения или срокове за предоставянето на безплатна правна помощ и представителство, при условие че тези ограничения или срокове не са произволни и не ограничават неоснователно достъпа до безплатната правна помощ и представителство. По отношение на таксите и другите разходи кандидатите не се ползват от по-неблагоприятни от обичайно предоставяните на техните граждани условия по въпроси, свързани с правната помощ.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки могат да изискат пълно или частично възстановяване на направените разходи, ако и след като финансовото положение на кандидата се подобри значително или ако решението за извършване на тези разходи е взето въз основа на невярна информация, предоставена от кандидата.

4.  Държавите членки могат да изискат от кандидата пълно или частично възстановяване на разходите, направени във връзка с предоставянето на правна помощ и представителство, когато финансовото положение на кандидата се подобри значително в хода на процедурата, или, ако решението за предоставяне на безплатна правна помощ и представителство е взето въз основа на невярна информация, предоставена от кандидата, при условие че може да се установи, че е във възможностите на кандидата да поеме свързаните с това разходи.

Изменение    130

Предложение за регламент

Глава 2 – раздел 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Специални гаранции

Специфични гаранции

Обосновка

Уеднаквява се терминологията с позицията на ЕП относно други инструменти на общата европейска система за убежище, и по-специално с Директивата за условията на приемане.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 19 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Кандидати, които се нуждаят от специални процедурни гаранции

Кандидати, които се нуждаят от специфични процедурни гаранции

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Решаващият орган систематично преценява дали даден кандидат се нуждае от специални процедурни гаранции. Преценката може да бъде включена в съществуващите национални процедури или в преценката по член 21 от Директива XXX/XXX/ЕС (Директива за условията на приемане) и не е необходимо да бъде под формата на административна процедура.

Решаващият орган преценява систематично, индивидуално и възможно в най-кратък срок след подаването на молбата дали даден кандидат се нуждае от специфични процедурни гаранции. При необходимост тази оценка се извършва с помощта на квалифициран устен преводач. Преценката се включва в съществуващите национални процедури или в преценката по член 21 от Директива XXX/XXX/ЕС (Директива за условията на приемане) и не е необходимо да бъде под формата на административна процедура.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на тази преценка решаващият орган спазва общите принципи, приложими при преценяването на специалните процедурни нужди, предвидени в член 20.

За целите на тази преценка решаващият орган спазва общите принципи, приложими при преценяването на специфичните процедурни нужди, предвидени в член 20.

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато за кандидатите е установено, че са кандидати, които се нуждаят от специални процедурни гаранции, на тях се предоставя подходяща подкрепа, за да могат по време на цялата процедура за предоставяне на международна закрила да се ползват от правата и да спазват задълженията, предвидени в настоящия регламент.

2.  Когато за кандидатите е установено, че са кандидати, които се нуждаят от специфични процедурни гаранции, на тях се предоставя подходяща подкрепа, за да могат по време на цялата процедура за предоставяне на международна закрила да се ползват от правата и да спазват задълженията, предвидени в настоящия регламент, като, когато е необходимо и възможно, на тяхно разположение се предоставя също и културен посредник.

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато тази подходяща подкрепа не може да се предостави в рамките на ускорената процедура по разглеждане по член 40 или на процедурата на границата по член 41, по-специално когато решаващият орган счита, че кандидатът се нуждае от специални процедурни гаранции в резултат на изтезание, изнасилване или други тежки форми на психическо, физическо, сексуално или основано на пола насилие, решаващият орган не прилага или престава да прилага тези процедури спрямо кандидата.

3.  Когато тази подходяща подкрепа не може да се предостави в рамките на ускорената процедура по разглеждане по член 40 или на процедурата на границата по член 41, или когато решаващият орган счита, че кандидатът се нуждае от специфични процедурни гаранции, като се обръща специално внимание на жертвите на изтезание, изнасилване или други тежки форми на психическо, физическо, сексуално или основано на пола насилие, решаващият орган не прилага или престава да прилага тези процедури спрямо кандидата.

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията може да установи посредством актове за изпълнение подробни изисквания и специфични мерки за преценката и удовлетворяването на специалните процедурни нужди на кандидатите, включително на непридружените ненавършили пълнолетие. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане по член 58.

4.  Комисията може да установи посредством делегирани актове в съответствие с член 59 подробни изисквания и специфични мерки за преценката и удовлетворяването на специфичните процедурни нужди на кандидатите, включително на непридружените ненавършили пълнолетие.

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 20 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общи принципи, приложими при преценяването на специалните процедурни нужди

Общи принципи, приложими при преценяването на специфичните процедурни нужди

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Процесът на установяване на това кои кандидати имат специални процедурни нужди се започва от органите, компетентни за приемането и регистрирането на молби, веднага след отправянето на молба, а след подаването на молбата се поема от решаващия орган.

1.  Процесът на установяване на това кои кандидати имат специфични процедурни нужди в съответствие с член 19, параграф 1, се започва от органите, компетентни за приемането и регистрирането на молби, веднага след отправянето на молба, и приключва в срок от 30 дни.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При регистрирането на молбата служителите на органите, компетентни за приемането и регистрирането на молби, отбелязват дали кандидатът проявява първи признаци на уязвимост, които може да налагат специални процедурни гаранции и за които може да се съди по физически признаци или по изявленията или поведението на кандидата.

При регистрирането на молбата служителите на органите, компетентни за приемането и регистрирането на молби, отбелязват дали кандидатът проявява първи признаци на уязвимост, които може да налагат специфични процедурни гаранции и за които може да се съди по физически признаци или по изявленията или поведението на кандидата.

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информацията, че кандидатът проявява първи признаци на уязвимост, се включва в досието му заедно с описание на проявените от него признаци на уязвимост, които може да налагат специални процедурни гаранции.

Информацията, че кандидатът проявява първи признаци на уязвимост, се включва в досието му заедно с описание на проявените от него признаци на уязвимост, които може да налагат специфични процедурни гаранции, както и становището на кандидата относно необходимостта да се възползва от специфична процедурна подкрепа.

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки следят за това служителите на органите по член 5 да са обучени да откриват първите признаци на уязвимост на кандидатите, които може да налагат специални процедурни гаранции, и да са получили указания за тази цел.

Държавите членки следят за това служителите на органите по член 5 да са обучени да откриват първите признаци на уязвимост на кандидатите, които може да налагат специфични процедурни гаранции, и да са получили указания за тази цел.

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато има признаци, че кандидатите може да са били жертва на изтезание, изнасилване или друга тежка форма на психическо, физическо, сексуално или основано на пола насилие и че това би могло да повлияе неблагоприятно на тяхната способност да участват ефективно в процедурата, решаващият орган насочва кандидатите към лекар или психолог за допълнителна преценка на тяхното психическо и физическо състояние.

Когато има признаци, че кандидатите може да са били жертва на изтезание, изнасилване или друга тежка форма на психическо, физическо, сексуално или основано на пола насилие и че това би могло да повлияе неблагоприятно на тяхната способност да участват ефективно в процедурата, решаващият орган насочва кандидатите към лекар или психолог за допълнителна преценка на тяхното психическо и физическо състояние. В тези случаи лекарят или психологът е обучен да извършва такива оценки и се подпомага от квалифициран устен преводач.

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Резултатите от този преглед се вземат предвид от решаващия орган при вземането на решение за това какъв вид специална процедурна подкрепа може да бъде предоставена на кандидата.

Резултатите от този преглед се вземат предвид от решаващия орган при вземането на решение за това какъв вид специфична процедурна подкрепа може да бъде предоставена на кандидата.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Компетентните органи задоволяват нуждата от специални процедурни гаранции, предвидени в настоящия член, дори ако тази нужда бъде установена на по-късен етап от процедурата, без да е необходимо процедурата за предоставяне на международна закрила да започне отначало.

4.  Компетентните органи задоволяват нуждата от специфични процедурни гаранции, предвидени в настоящия член, дори ако тази нужда бъде установена на по-късен етап от процедурата или ако кандидатът изрази обосновано искане за преразглеждане на неговите специфични процедурни нужди, без да е необходимо процедурата за предоставяне на международна закрила да започне отначало.

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Решаващият орган предоставя на ненавършилия пълнолетие възможност за провеждане на индивидуално интервю, включително когато от негово име е подадена молба в съответствие с член 31, параграф 6 и член 32, параграф 1, освен ако това очевидно не е във висшия интерес на детето. В този случай решаващият орган мотивира решението си да не предостави на ненавършилия пълнолетие възможност за провеждане на индивидуално интервю.

Решаващият орган гарантира на ненавършилия пълнолетие право на изслушване посредством индивидуално интервю, включително когато от негово име е подадена молба в съответствие с член 31, параграф 6 и член 32, параграф 1, освен ако това не е във висшия интерес на детето. В този случай решаващият орган мотивира решението си да не провежда индивидуално интервю с ненавършилия пълнолетие.

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяко такова индивидуално интервю се провежда от лице, което има необходимите познания за правата и специфичните потребности на ненавършилите пълнолетие, по адаптиран към децата и съобразен с обстоятелствата начин.

Всяко такова индивидуално интервю се провежда на език, който ненавършилият пълнолетие разбира, по адаптиран към децата и съобразен с обстоятелствата начин. Лицето, което провежда индивидуалното интервю, има необходимите познания за правата и специфичните нужди на ненавършилите пълнолетие.

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Решението по молбата на ненавършил пълнолетие се изготвя от служители на решаващия орган, които имат необходимите познания за правата и специфичните потребности на ненавършилите пълнолетие.

3.  Решението по молбата на ненавършил пълнолетие се взема от служители на решаващия орган, които имат необходимите познания за правата и специфичните нужди на ненавършилите пълнолетие.

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  При оценката на висшия интерес на детето решаващият орган гарантира правото на детето да бъде изслушано, и по-специално обръща особено внимание на следните фактори:

 

a) възможността за събиране на семейството;

 

б) благополучието и социалното развитие на ненавършилия пълнолетие, като се отчита по-специално неговият етнически, религиозен, културен и езиков произход и необходимостта от стабилност и приемственост на грижите за ненавършилия пълнолетие, режима на попечителство и достъпа до здравеопазване и образование;

 

в) съображенията за безопасност и сигурност, особено когато съществува риск ненавършилият пълнолетие да стане жертва на каквато и да било форма на насилие или експлоатация, включително трафик на хора;

 

г) ситуации на уязвимост, включително травма, специфични здравословни нужди и увреждане;

 

д) мнението на ненавършилия пълнолетие в съответствие с неговата възраст и зрялост;

 

е) информацията, предоставена от настойника/попечителя в държавата членка, в която се намира ненавършилият пълнолетие; и

 

ж) необходимостта да се даде приоритет на решения, свързани с непълнолетни лица.

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 22 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Специални гаранции за непридружените ненавършили пълнолетие

Специфични гаранции за непридружените ненавършили пълнолетие

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Във възможно най-кратък срок и не по-късно от пет работни дни от момента, в който непридружен ненавършил пълнолетие отправи молба, компетентните органи назначават лице или организация като негов настойник/попечител.

Компетентните органи назначават настойник/попечител във възможно най-кратък срок преди събирането на биометрични данни съгласно член 10, параграф 1 или член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) XXXX/XX (Регламент за Евродак), но при всички случаи не по-късно от 24 часа след отправянето на молбата.

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Процедурните срокове не започват да текат, докато не бъде назначен настойник/попечител.

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Решаващият орган информира настойника/попечителя за всички релевантни факти, процедурни действия и срокове, които се отнасят до непридружения ненавършил пълнолетие.

2.  Решаващият орган информира настойника/попечителя за всички релевантни факти, процедурни действия и срокове, които се отнасят до непридружения ненавършил пълнолетие. Настойникът/попечителят има достъп до съдържанието на съответните документи в досието на ненавършилия пълнолетие, включително до специфичните информационни материали за непридружени ненавършили пълнолетие.

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настойникът/попечителят изпълнява задълженията си в съответствие с принципа за висшия интерес на детето, притежава необходимите експертни познания и не е бил осъждан за престъпления, свързани с деца.

Настойникът/попечителят изпълнява задълженията си в съответствие с принципа за висшия интерес на детето, притежава необходимите квалификация, обученост, експертни познания и независимост. Настойниците/попечителите редовно преминават обучение и получават подкрепа за изпълнението на своите задачи, и не са осъждани, по-специално за каквито и да било престъпления, свързани с деца. Компетентните органи редовно преглеждат досиетата за съдимост на лицата, назначени за настойници/попечители, с цел откриване на потенциални несъответствия с тяхната длъжност.

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи не назначават настойник/попечител да отговаря едновременно за несъразмерно голям брой непридружени ненавършили пълнолетие, който би му попречил да изпълнява ефективно задачите си.

Компетентните органи не назначават настойник/попечител да отговаря едновременно за несъразмерно голям брой непридружени ненавършили пълнолетие, който би му попречил да изпълнява ефективно задачите си. При всички случаи компетентните органи не могат да възлагат на един и същ настойник/попечител да отговаря едновременно за повече от двадесет непридружени ненавършили пълнолетие.

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки назначават субекти или лица, които да отговарят за изпълнението на задачите на настойниците/попечителите и за осъществяването на редовни интервали на надзор и мониторинг на това, че настойниците/попечителите изпълняват задоволително задачите си. Тези субекти или лица разглеждат жалбите, подадени от непридружените ненавършили пълнолетие срещу настойниците/попечителите им.

Държавите членки назначават субекти или лица, които да отговарят за изпълнението на задачите на настойниците/попечителите и за осъществяването на редовни интервали на надзор и мониторинг на това, че настойниците/попечителите изпълняват задоволително задачите си. Тези субекти или лица разглеждат жалбите, подадени от непридружените ненавършили пълнолетие срещу настойниците/попечителите им. За тази цел непридружените ненавършили пълнолетие биват информирани в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, като се използва ясен и прост език, както в устна, така и във визуална форма, по подходящ за децата начин и на разбираем за тях език относно това кои са тези субекти или лица и по какъв начин могат да подават жалби срещу своите настойници/попечители по поверителен и безопасен начин.

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 5 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Компетентните субекти или лица извършват проверка на изпълнението на задълженията от страна на настойника/попечителя в срок от един месец след назначаването му, както и на редовни интервали след това.

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Настойникът/попечителят информира непридружения ненавършил пълнолетие за смисъла и възможните последици от индивидуалното интервю и когато е целесъобразно, за това как да се подготви за него. Настойникът/попечителят и когато е приложимо, правният или друг съветник, признат или оправомощен като такъв по националното право, присъстват на интервюто и имат възможност да задават въпроси или да излагат съображения в определените от лицето, което провежда интервюто, рамки. Решаващият орган може да изиска непридруженият ненавършил пълнолетие да присъства на индивидуалното интервю дори при осигурено присъствие на настойника/попечителя.

6.  Настойникът/попечителят информира непридружения ненавършил пълнолетие за смисъла и възможните последици от индивидуалното интервю и когато е целесъобразно, за това как да се подготви за него. Настойникът/попечителят и правният съветник, признат или оправомощен като такъв по националното право, присъстват на интервюто и имат възможност да задават въпроси или да излагат съображения в определените от лицето, което провежда интервюто, рамки. Решаващият орган гарантира правото на ненавършилия пълнолетие да бъде изслушан посредством индивидуално интервю дори при осигурено присъствие на настойника/попечителя.

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Когато няма възможност да се запази същият настойник/попечител, назначен след пристигането на непридружения ненавършил пълнолетие на територията на Съюза, компетентните органи във възможно най-кратък срок след предоставянето на международна закрила, и във всеки случай не по-късно от пет дни след това, вземат необходимите мерки, за да осигурят представителството на непридружения ненавършил пълнолетие от законен настойник/попечител или, при необходимост, от организация, отговаряща за грижите и за благосъстоянието на ненавършили пълнолетие, или чрез всякаква друга подходяща форма на представителство, включително представителство въз основа на националното законодателство или по силата на съдебен акт.

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Медицинският преглед се извършва от квалифицирани здравни работници. Държавите членки могат да определят здравните работници, които могат да извършват такива прегледи. Тези медицински прегледи се плащат с публични средства.

2.  Медицинският преглед се извършва от квалифицирани здравни работници. Държавите членки могат да определят здравните работници, които могат да извършват такива прегледи. Тези медицински прегледи са безплатни за кандидатите.

Обосновка

В някои държави членки това не е предвидено в националното законодателство.

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Резултатите от медицинския преглед се изпращат на решаващия орган във възможно най-кратък срок и се преценяват от него заедно с другите елементи на молбата.

4.  Резултатите от медицинския преглед се изпращат на решаващия орган и на кандидата във възможно най-кратък срок и се преценяват от него заедно с другите елементи на молбата.

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 24 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Медицински преглед на непридружените ненавършили пълнолетие

Определяне на възрастта на непридружените ненавършили пълнолетие

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 24 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Когато вследствие на твърденията на кандидата, съпоставени с наличните доказателствени документи или други релевантни признаци, съществуват съмнения дали непридруженият ненавършил пълнолетие действително е на възраст под 18 години, в рамките на разглеждането на молбата решаващите органи могат да възложат на квалифицирани специалисти мултидисциплинарна психосоциална оценка за определяне на възрастта на кандидата. Определянето на възрастта не се основава само на външния вид или поведението на кандидата. Документите, които са на разположение, се считат за автентични, освен ако няма доказателства за противното, и твърденията на ненавършилите пълнолетие се вземат под внимание.

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Медицински прегледи могат да се използват за определяне на възрастта на непридружени ненавършили пълнолетие в рамките на разглеждането на дадена молба, когато вследствие на изявленията на кандидата или въз основа на други релевантни признаци, включително психосоциална оценка, съществуват съмнения дали кандидатът е на възраст под 18 години. Когато резултатите от медицинския преглед не водят до еднозначно заключение или сочат възрастова група с долна граница под 18 години, държавите членки приемат, че кандидатът не е навършил пълнолетие.

1.  Медицинските прегледи могат да се използват като крайна мярка за определяне на възрастта на непридружен ненавършил пълнолетие в рамките на разглеждането на дадена молба, когато след оценката по параграф -1 продължават да съществуват съмнения по отношение на неговата възраст. Когато резултатите от медицинския преглед не водят до еднозначно заключение или сочат възрастова група с долна граница под 18 години, държавите членки приемат, че кандидатът не е навършил пълнолетие.

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Медицинският преглед за определяне на възрастта на непридружени ненавършили пълнолетие не се извършва без тяхно съгласие или съгласието на техния настойник/попечител.

2.  Медицинският преглед за определяне на възрастта на непридружени ненавършили пълнолетие не се извършва без тяхно съгласие и съгласието на техния настойник/попечител.

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Медицинският преглед се извършва при пълно зачитане на човешкото достойнство, като се избират най-малко инвазивните начини за преглед, от квалифицирани здравни работници, осигуряващи получаването на възможно най-надеждния резултат.

3.  Медицинският преглед се извършва при пълно зачитане на човешкото достойнство, като се избират възможно най-малко инвазивните начини за преглед, от независими, обучени и квалифицирани здравни работници, които са запознати с етническия и културния произход на кандидата, и в сътрудничество с мултидисциплинарен екип с експертни познания в областта на правата, психологията и развитието на детето, като по този начин се осигурява получаването на възможно най-надеждния резултат. Всички медицински прегледи съгласно параграф 1 се основават на научно доказани методи.

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато медицинските прегледи се използват за определяне на възрастта на непридружени ненавършили пълнолетие, решаващият орган следи за това непридружените ненавършили пълнолетие да бъдат информирани преди разглеждането на молбата им за международна закрила и на език, който разбират или с основание може да се счита, че разбират — за възможността възрастта им да бъде определена чрез медицински преглед. Това включва информация за метода на преглед и възможните последици, които резултатите от медицинския преглед могат да имат за разглеждането на молбата, както и за възможността непридруженият ненавършил пълнолетие до откаже да се подложи на медицинския преглед или неговият настойник/попечител да откаже непридруженият ненавършил пълнолетие да се подложи на медицинския преглед, както и за последиците от такъв отказ.

4.  Когато медицинските прегледи се използват за определяне на възрастта на непридружени ненавършили пълнолетие, решаващият орган следи за това непридружените ненавършили пълнолетие да бъдат информирани преди разглеждането на молбата им за международна закрила и на език, който разбират, както и по подходящ за деца и съобразен с възрастта им начин – за възможността възрастта им евентуално да бъде определена чрез медицински преглед. Това включва информация за метода на преглед и възможните последици, които резултатите от медицинския преглед могат да имат за разглеждането на молбата, включително за правото на обжалване на решението за медицинския преглед, както и за възможността непридруженият ненавършил пълнолетие да откаже да се подложи на медицинския преглед или неговият настойник/попечител да откаже непридруженият ненавършил пълнолетие да се подложи на медицинския преглед, както и за последиците от такъв отказ. Всички документи във връзка с медицинския преглед се прилагат към досието на кандидата.

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Отказът на непридружените ненавършили пълнолетие или на техните настойници/попечители за извършването на медицинския преглед може да се счита само за оборима презумпция, че кандидатът е навършил пълнолетие, и не е пречка решаващият орган да вземе решение по молбата за международна закрила.

5.  Отказът на непридружените ненавършили пълнолетие или на техните настойници/попечители за извършването на медицинския преглед може да се счита само за оборима презумпция, че кандидатът е навършил пълнолетие, и молбата за международна закрила не може да бъде отхвърлена единствено поради тази причина.

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавата членка признава решенията за определяне на възрастта, взети от други държави членки въз основа на медицински преглед, извършен в съответствие с настоящия член, и основани на методи, които се признават от националното ѝ право.

6.  Държавата членка признава решенията за определяне на възрастта, взети от други държави членки, в които оценките се извършват в съответствие с международните стандарти.

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Молба за международна закрила се отправя с изразяването на желание за международна закрила от страна на гражданин на трета държава или лице без гражданство пред служители на решаващия орган или на други органи, посочени в член 5, параграф 3 или 4.

Молба за международна закрила се счита за отправена с изразяването на желание за международна закрила от страна на гражданин на трета държава или лице без гражданство пред служители на решаващия орган или на други органи, посочени в член 5.

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  информират кандидатите за техните права и задължения, предвидени по-специално в членове 27, 28 и 31 по отношение на регистрацията и подаването на молби, в член 7 по отношение на задълженията на кандидатите и последиците от неизпълнението на тези задължения, в член 9 по отношение на правото на кандидатите да останат на територията на компетентната държава членка и в член 8 по отношение на общите гаранции за кандидатите;

a)  информират кандидатите на разбираем за тях език за техните права и задължения, предвидени по-специално в членове 27, 28 и 31 по отношение на регистрацията и подаването на молби, в член 7 по отношение на задълженията на кандидатите и последиците от неизпълнението на тези задължения, в член 9 по отношение на правото на кандидатите да останат на територията на компетентната държава членка и в член 8 по отношение на общите гаранции за кандидатите;

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията може да установи посредством актове за изпълнение съдържанието на информацията, която трябва да бъде предоставена на кандидатите при отправянето на молба. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане по член 58.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 59, в които се установява съдържанието на информацията, която трябва да бъде предоставена на кандидатите при отправянето на молба.

Обосновка

Предоставянето на информация на кандидатите е тяхно основно процедурно право. Предвид неговата важност е наложително съзаконодателите да се договарят относно всеки акт, установяващ информацията, която трябва да се предоставя на кандидатите. Предвид горното, при тези обстоятелства може да се използва само делегиран акт.

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  името, датата на раждане, пола, гражданството и други лични данни на кандидата;

a)  името, датата на раждане, пола и гражданството или липсата на гражданство на кандидата;

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  вида и номера на документа за самоличност или за пътуване на кандидата;

б)  вида и номера на документа за самоличност или за пътуване на кандидата, когато е приложимо;

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Когато дадено лице твърди, че не притежава гражданство, този факт трябва да бъде ясно регистриран, в очакване на окончателно определяне дали лицето е без гражданство, било успоредно с или след разглеждане на молбата за международна закрила. Това определяне се извършва, без да се накърнява първостепенното значение на статута на международна закрила и при пълно зачитане на принципа на поверителност.

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато несъразмерно голям брой граждани на трети държави или лица без гражданство кандидатстват едновременно за международна закрила, с което на практика се затруднява регистрирането на молбите в срок от три работни дни след отправянето им, органите на държавата членка могат да удължат този срок на десет работни дни.

3.  Когато несъразмерно голям брой граждани на трети държави или лица без гражданство кандидатстват едновременно за международна закрила, с което на практика се затруднява регистрирането на молбите в срок от три работни дни след отправянето им, органите на държавата членка могат да удължат този срок на седем работни дни.

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Компетентните органи съхраняват всеки набор от данни, посочени в параграф 1, и всички други релевантни данни, събрани съгласно параграф 2, за срок от десет години, считано от датата на окончателното решение. Данните се изтриват след изтичането на този срок или, когато са свързани с лице, придобило гражданство на някоя държава членка преди изтичането на този срок, веднага щом държавата членка научи, че засегнатото лице е придобило такова гражданство.

4.  Компетентните органи съхраняват всеки набор от данни, посочени в параграф 1, и всички други релевантни данни, събрани съгласно параграф 2, за срок от пет години, считано от датата на окончателното решение по молбата за международна закрила, включително след всички нива на обжалване. Данните се изтриват след изтичането на този срок или, когато са свързани с лице, придобило гражданство на някоя държава членка преди изтичането на този срок, веднага щом държавата членка научи, че засегнатото лице е придобило такова гражданство.

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Кандидатът подава молбата в срок от десет работни дни от датата, на която е регистрирана молбата, при условие че му е предоставена реална възможност да го направи в посочения срок.

1.  Кандидатът подава молбата в срок от петнадесет работни дни от датата, на която е регистрирана молбата, или най-късно на датата на срещата, посочена в параграф 5, при условие че му е предоставена реална възможност да го направи в посочения срок.

Изменение    178

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Органът, компетентен за приемането и регистрирането на молби за международна закрила, предоставя на кандидата реална възможност да подаде молба в срока по параграф 1.

2.  Органът, компетентен за приемането и регистрирането на молби за международна закрила, предоставя на кандидата реална възможност да подаде молба в срока по параграф 1. В съответствие с член 14, параграф 1 кандидатът има право на правна помощ и представителство, за да подготви подаването на молбата си, и бива информиран за това право, включително за правото на безплатна правна помощ и представителство, когато е целесъобразно. Когато е поискана безплатна правна помощ, срокът за подаването на молбата започва да тече след назначаването на правен съветник.

Изменение    179

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При подаването на молба кандидатите трябва да представят всички елементи, посочени в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище), необходими за обосноваване на молбата им. След подаване на молбата си кандидатите имат право да представят всички допълнителни елементи, които са от значение за разглеждането ѝ, докато не бъде взето решение по молбата в рамките на административната процедура.

При подаването на молба кандидатите трябва да представят всички притежавани от тях елементи, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище), необходими за обосноваване на молбата им. Кандидатите сътрудничат на решаващия орган и остават на разположение по време на цялата процедура. След подаване на молбата си кандидатите имат право да представят всички допълнителни елементи, които са от значение за разглеждането ѝ, докато не бъде взето решение по молбата в рамките на административната процедура.

Изменение    180

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът, компетентен за приемането и регистрирането на молби за международна закрила, информира кандидата, че след като бъде взето решение по молбата, той може да представя само нови елементи, които са от значение за разглеждането на молбата му и за които той не е могъл да знае на по-ранен етап, или които се отнасят до промени в неговата ситуация.

Органът, компетентен за приемането и регистрирането на молби за международна закрила, информира кандидата, че след като бъде взето решение по молбата, той може да представя само нови елементи, които са от значение за разглеждането на молбата му или които се отнасят до промени в неговата ситуация.

Изменение    181

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Молбите за международна закрила се подават лично и на определено място. За тази цел при регистрирането на молбата на кандидата се дава час за среща с органите, компетентни за подаването на молбата.

5.  Молбите за международна закрила се подават лично и на определено място. За тази цел при регистрирането на молбата на кандидата се дава час за среща с органите, компетентни за подаването на молбата. Датата на тази среща се определя не по-рано от 15 работни дни от датата, на която е регистрирана молбата, освен ако кандидатът не е дал съгласието си, след като е получил подходяща информация относно задължението за подаване на молбата и правото на правна помощ и представителство.

Изменение    182

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Компетентните органи съхраняват данните по параграф 4 за срок от десет години от датата на окончателното решение. Данните се изтриват след изтичането на този срок или, когато са свързани с лице, придобило гражданство на някоя държава членка преди изтичането на този срок, веднага щом държавата членка научи, че засегнатото лице е придобило такова гражданство.

6.  Компетентните органи съхраняват данните по параграф 4 за срок от пет години от датата на окончателното решение по молбата за международна закрила, включително след всички нива на обжалване. Данните се изтриват след изтичането на този срок или, когато са свързани с лице, придобило гражданство на някоя държава членка преди изтичането на този срок, веднага щом държавата членка научи, че засегнатото лице е придобило такова гражданство.

Изменение    183

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Органите на държавата членка, където е отправена молбата за международна закрила, при регистрацията предоставят на кандидата документ, удостоверяващ по-специално, че е отправена молба, и посочващ, че кандидатът има право да остане на територията на тази държава членка за целите на подаване на молбата си, както е предвидено в настоящия регламент.

1.  Органите на държавата членка, където е отправена молбата за международна закрила, най-късно при регистрацията предоставят на кандидата документ на негово име:

Изменение    184

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Органите на държавата членка, където е подадена молбата, в срок от три работни дни от подаването на молбата предоставят на кандидата документ на негово име:

заличава се

Изменение    185

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  посочващ, че кандидатът има право да остане на територията на тази държава членка, и указващ дали кандидатът е свободен се движи на цялата или на част от територията на тази държава членка;

г)  посочващ, че кандидатът има право да остане на територията на тази държава членка за целите на подаването на своята молба и на нейното разглеждане, както е предвидено в настоящия регламент, и указващ дали кандидатът е свободен се движи на цялата или на част от територията на тази държава членка;

Изменение    186

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  посочващ дали кандидатът има разрешение да започне платена професионална дейност.

заличава се

Изменение    187

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато в резултат на процедура за определяне в съответствие с Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента „Дъблин“) друга държава членка е определена като компетентна за разглеждането на молбата, органите на тази държава членка предоставят на кандидата документа по параграф 2 в срок от три работни дни от прехвърлянето на кандидата в тази държава членка.

3.  Когато в резултат на процедура за определяне в съответствие с Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента „Дъблин“) друга държава членка е определена като компетентна за разглеждането на молбата, органите на тази държава членка предоставят на кандидата документа по параграф 1 в срок от три работни дни от прехвърлянето на кандидата в тази държава членка.

Изменение    188

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Решаващият орган актуализира документа по параграф 1 от настоящия член, за да удостовери, че е подадена молба в съответствие с член 28. В документа се посочва датата, от която кандидатът има разрешение да започне платена професионална дейност.

Изменение    189

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Документът по параграф 2 е валиден за срок от шест месеца, който се подновява съответно, за да може валидността на този документ да обхваща периода, през който кандидатът има право да остане на територията на компетентната държава членка.

Документът по параграф 1 е валиден за срок от шест месеца и се подновява автоматично, когато по молбата за международна закрила все още не е взето окончателно решение, което гарантира, че валидността на този документ обхваща периода, през който кандидатът има право да остане на територията на компетентната държава членка.

Изменение    190

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията може да установи посредством актове за изпълнение формата и съдържанието на документите, които се предоставят на кандидатите при регистрацията и подаването. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане по член 58.

5.  Комисията установява посредством акт за изпълнение формата и съдържанието на документа, който се предоставя на кандидатите при регистрацията и подаването. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58.

Изменение    191

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При наличие на признаци, че граждани на трети държави или лица без гражданство, задържани на места за задържане или намиращи се на гранични контролно-пропускателни пунктове, включително в транзитни зони, на външните граници, може да се нуждаят от международна закрила, компетентните органи ги информират относно възможността да кандидатстват за международна закрила, по-специално когато:

1.  Компетентните органи информират гражданите на трети държави или лицата без гражданство, задържани на места за задържане или намиращи се на гранични контролно-пропускателни пунктове, включително в транзитни зони, на външните граници, относно възможността да кандидатстват за международна закрила, по-специално когато:

Изменение    192

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  е вероятно лицето да е непридружен ненавършил пълнолетие;

заличава се

Изменение    193

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  е вероятно лицето да се нуждае от специфични процедурни гаранции в съответствие с членове 19 и 20;

Изменение    194

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  са налице ясни признаци, че лицето страда от психично или друго разстройство, което не му позволява да установи, че се нуждае от международна закрила;

заличава се

Изменение    195

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Компетентните органи предприемат необходимите действия, за да осигурят услуги по устен превод с цел улесняване на достъпа до процедурата за предоставяне на международна закрила.

2.  Компетентните органи предприемат необходимите действия, за да осигурят услуги по устен превод и, доколкото е необходимо и възможно, услуги по културно посредничество, с цел улесняване на достъпа до процедурата за предоставяне на международна закрила. В допълнение компетентните органи предприемат необходимите действия, за да осигурят на ненавършилите пълнолетие алтернативи на задържането.

Изменение    196

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да наложат ограничения на такъв достъп, когато по силата на националното право те са необходими за сигурността, обществения ред или административното управление на даден граничен контролно-пропускателен пункт или място за задържане, при положение че достъпът не става сериозно ограничен или невъзможен.

Държавите членки могат да наложат ограничения на такъв достъп, когато по силата на националното право те са необходими за сигурността или обществения ред на даден граничен контролно-пропускателен пункт или място за задържане, при положение че достъпът не става сериозно ограничен или невъзможен.

Изменение    197

Предложение за регламент

Член 31 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Молби от името на съпруг, партньор, ненавършил пълнолетие или зависим пълнолетен

Молби от името на ненавършил пълнолетие или зависим пълнолетен

Изменение    198

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Кандидат може да подаде молба от името на своя съпруг или партньор, с който се намира в стабилна и трайна връзка, на ненавършили пълнолетие или на недееспособни зависими пълнолетни.

1.  Кандидат може да подаде молба от името на ненавършили пълнолетие или на недееспособни зависими пълнолетни.

Изменение    199

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Съпругът или партньорът по параграф 1 се информира насаме за съответните процедурни последици от подаването на молбата от негово име и за правото му да подаде отделна молба за международна закрила. Ако съпругът или партньорът не е съгласен с подаването на молба от негово име, му се предоставя възможност да подаде молба от свое име.

заличава се

Изменение    200

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако кандидат не подаде молба от името на своя съпруг или партньор, както е предвидено в параграф 1, в срок от десет работни дни, както е предвидено в член 28, параграф 1, на съпруга или партньора се предоставя възможност да подаде молба от свое име в нов срок от десет работни дни, считано от изтичането на първия срок от десет работни дни. Ако съпругът или партньорът все така не подаде молбата си в този допълнителен срок от десет работни дни, молбата се отхвърля поради отказ от нея в съответствие с процедурата, предвидена в член 39.

заличава се

Изменение    201

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако кандидат не подаде молба от името на зависим от него пълнолетен, както е предвидено в параграф 1, в срок от десет работни дни, както е предвидено в член 28, параграф 1, решаващият орган подава молба от името на зависимия пълнолетен, ако въз основа на индивидуална преценка на личната му ситуация е на мнение, че зависимият пълнолетен може да се нуждае от международна закрила.

4.  Ако кандидат не подаде молба от името на зависим от него пълнолетен, както е предвидено в параграф 1, в срок от 15 работни дни, както е предвидено в член 28, параграф 1, решаващият орган подава молба от името на зависимия пълнолетен, ако въз основа на индивидуална преценка на личната му ситуация е на мнение, че зависимият пълнолетен може да се нуждае от международна закрила.

Изменение    202

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Ако лице е подало молба от името на своя съпруг или партньор, с който се намира в стабилна и трайна връзка, или недееспособни зависими пълнолетни, на всяко от тези лица се предоставя възможност за провеждане на индивидуално интервю.

5.  Ако лице е подало молба от името на недееспособен зависим пълнолетен, на това лице се предоставя възможност за провеждане на индивидуално интервю.

Изменение    203

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Ненавършил пълнолетие има право да подаде молба от свое име, ако е процесуално дееспособен съгласно националното право на съответната държава членка, или чрез пълнолетен, който отговаря за него по силата на закона или практиката на съответната държава членка, включително чрез своите родители или друго лице, което се грижи за него по силата на закона или обичая, или чрез пълнолетни членове на семейството в случай на придружен ненавършил пълнолетие, или чрез настойник/попечител в случай на непридружен ненавършил пълнолетие.

6.  Ненавършил пълнолетие има право да подаде молба от свое име, ако е процесуално дееспособен съгласно националното право на съответната държава членка, или чрез пълнолетен, който по силата на закона или практиката на съответната държава членка се счита за отговорен за него, включително чрез своите родители, службите за защита на детето или друго лице, което се грижи за него по силата на закона или обичая, или чрез пълнолетни членове на семейството в случай на придружен ненавършил пълнолетие, или чрез настойник/попечител в случай на непридружен ненавършил пълнолетие.

Изменение    204

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Ако пълнолетният, който отговаря за придружения ненавършил пълнолетие, не подаде молба за себе си, придруженият ненавършил пълнолетие ясно се информира към момента на отправяне на своята молба за възможността и процедурата за подаване на молба от свое име.

8.  Ако пълнолетният, който отговаря за придружения ненавършил пълнолетие, не подаде молба за себе си, отговорните органи информират придружения ненавършил пълнолетие, по подходящ за възрастта начин и на разбираем за него език, към момента на отправяне на неговата молба за възможността да подаде молба от свое име и за процедурата за това и му предоставят ефективна възможност да направи това, ако е процесуално дееспособен съгласно националното право на съответната държава членка. Ако ненавършилият пълнолетие не подаде молба в рамките на 15 работни дни или не е процесуално дееспособен съгласно националното право на съответната държава членка, решаващият орган действа от негово име при надлежно отчитане на неговото мнение и след като поиска от съответните органи да направят оценка на неговия висш интерес.

Изменение    205

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Ако пълнолетният, който отговаря за придружения ненавършил пълнолетие, не подаде молба от името на ненавършилия пълнолетие в срок от десет работни дни, както е предвидено в член 28, параграф 1, ненавършилият пълнолетие се информира за възможността да подаде молба от свое име и му се предоставя възможност да направи това в нов срок от десет работни дни, считано от изтичането на първия срок от десет работни дни, ако е процесуално дееспособен съгласно националното право на съответната държава членка. Ако ненавършилият пълнолетие не подаде молба от свое име в този допълнителен срок от десет работни дни, молбата се отхвърля поради отказ от нея в съответствие с процедурата, предвидена в член 39.

9.  Ако пълнолетният, който отговаря за придружения ненавършил пълнолетие, не подаде молба от името на ненавършилия пълнолетие в срок от 15 работни дни, както е предвидено в член 28, параграф 1, ненавършилият пълнолетие се информира по подходящ за възрастта начин и на език, разбираем за него, за възможността да подаде молба от свое име и за процедурата за това и му се предоставя ефективна възможност да направи това в нов срок от 15 работни дни, считано от изтичането на първия срок от 15 работни дни, ако е процесуално дееспособен съгласно националното право на съответната държава членка. Ако ненавършилият пълнолетие не е процесуално дееспособен съгласно националното право на съответната държава членка, решаващият орган действа от негово име с подкрепата на органите за закрила на детето. Решаващият орган подава молба от името на ненавършилия пълнолетие, ако въз основа на преценка на висшия му интерес е на мнение, че ненавършилият пълнолетие се нуждае от международна закрила.

Изменение    206

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9a.  Когато отговорно пълнолетно лице не подаде молба от името на ненавършилия пълнолетие, придруженият ненавършил пълнолетие не подаде молба от свое име или когато решаващият орган действа от името на ненавършилия пълнолетие и, вследствие на оценка на висшия интерес на детето, счита, че това не е в съответствие с неговия висш интерес, решаващият орган предприема необходимите мерки в съответствие с националното право за гарантиране на висшия интерес на детето.

Изменение    207

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  За целите на вземането на решение по допустимостта на молба в случай на отделна молба от страна на съпруг, партньор или ненавършил пълнолетие съгласно член 36, параграф 1, буква г), молбата за международна закрила е предмет на предварително разглеждане за това дали съществуват обстоятелства, свързани със ситуацията на съпруга, партньора или ненавършилия пълнолетие, които оправдават отделна молба.

заличава се

Ако съществуват обстоятелства, свързани със ситуацията на съпруга, партньора или ненавършилия пълнолетие, които оправдават отделна молба, тази отделна молба подлежи на по-нататъшно разглеждане, за да се вземе решение по нейната основателност. В противен случай тази отделна молба се отхвърля като недопустима, без да се засяга разглеждането на всяка друга молба, подадена от името на съпруга, партньора или ненавършилия пълнолетие.

 

Изменение    208

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Непридружен ненавършил пълнолетие подава молба от свое име, ако е процесуално дееспособен съгласно националното право на съответната държава членка, или настойникът/попечителят му я подава от негово име. Настойникът/попечителят оказва помощ и надлежно информира непридружения ненавършил пълнолетие за това как и къде следва да се подаде молба.

1.  Непридружен ненавършил пълнолетие подава молба от свое име, ако е процесуално дееспособен съгласно националното право на съответната държава членка, или настойникът/попечителят му я подава от негово име. Без да се засяга правото на непридружените ненавършили пълнолетие на правна помощ и представителство съгласно членове 14 и 15, настойникът/попечителят оказва помощ и надлежно информира непридружения ненавършил пълнолетие за това как и къде следва да се подаде молба.

Изменение    209

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случай на непридружен ненавършил пълнолетие срокът от десет работни дни за подаването на молба, предвиден в член 28, параграф 1, започва да тече едва когато на непридружения ненавършил пълнолетие бъде назначен настойник/попечител и той се срещне с него. Ако настойникът/попечителят на непридружения ненавършил пълнолетие не подаде молба от негово име в този срок от десет работни дни, решаващият орган подава молба от името на непридружения ненавършил пълнолетие, ако въз основа на индивидуална преценка на личната му ситуация е на мнение, че ненавършилият пълнолетие може да се нуждае от международна закрила.

2.  В случай на непридружен ненавършил пълнолетие срокът от 15 работни дни за подаването на молба, предвиден в член 28, параграф 1, започва да тече едва когато на непридружения ненавършил пълнолетие бъде назначен настойник/попечител и той се срещне с него. Ако настойникът/попечителят на непридружения ненавършил пълнолетие не подаде молба от негово име в този срок от 15 работни дни, решаващият орган действа в съответствие с процедурата, предвидена в член 31, параграфи 9 и 9а.

Изменение    210

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  цялата релевантна, точна и актуална информация относно положението в страната на произход на кандидата към момента на вземането на решение по молбата, включително законовите и подзаконовите актове на страната на произход и начина, по който те се прилагат, както и всяка друга релевантна информация, получена от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, от Върховния комисар на ООН за бежанците и от съответните международни организации за защита на правата на човека, или от други източници;

б)  цялата релевантна, точна и актуална информация относно положението в страната на произход на кандидата към момента на вземането на решение по молбата, включително законовите и подзаконовите актове на страната на произход и начина, по който те се прилагат, както и всяка друга релевантна информация, получена от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, от Върховния комисар на ООН за бежанците и от съответните международни организации за защита на правата на човека, включително на правата на детето, или от други източници;

Изменение    211

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  дали дейностите, в които кандидатът е участвал след напускането на страната на произход, са били извършени от него единствено или основно с цел създаване на необходимите условия, за да кандидатства за международна закрила, така че да може да се прецени дали тези дейности биха изложили кандидата на преследване или тежко посегателство, ако бъде върнат в тази страна;

заличава се

Изменение    212

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  дали разумно би могло да се очаква кандидатът да се ползва от закрилата на друга държава, чието гражданство той би могъл да твърди, че притежава.

заличава се

Изменение    213

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Служителите, които разглеждат молбите и вземат решения по тях, трябва да имат достатъчни познания за съответните приложими норми в областта на убежището и бежанското право. Те имат възможност при необходимост да потърсят съвет от експерти по определени въпроси, като такива, свързани с медицински, културни или религиозни аспекти, с децата или с пола. При необходимост те могат да отправят запитвания към Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището в съответствие с член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента за Агенцията на ЕС в областта на убежището).

3.  Служителите, които разглеждат молбите и вземат решения по тях, трябва да имат достатъчни познания за съответните приложими норми в областта на убежището и бежанското право и да са преминали необходимото обучение съгласно член 7 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента за Агенцията на ЕС в областта на убежището). Те имат възможност при необходимост да потърсят съвет от експерти по определени въпроси, като такива, свързани с медицински, културни или религиозни аспекти, с психичното здраве и с децата или с пола. При необходимост те могат да отправят запитвания към Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището в съответствие с член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента за Агенцията на ЕС в областта на убежището).

Изменение    214

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  кандидатът има специални потребности за приемане по смисъла на член 20 от Директива XXX/XXX/ЕС (Директивата за условията на приемане) или се нуждае от специални процедурни гаранции, по-специално когато е непридружен ненавършил пълнолетие.

б)  кандидатът има специфични потребности за приемане по смисъла на член 20 от Директива XXX/XXX/ЕС (Директивата за условията на приемане) или се нуждае от специфични процедурни гаранции съгласно членове 19 – 22 от настоящия регламент, по-специално когато е непридружен ненавършил пълнолетие.

Изменение    215

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разглеждането за допустимост на дадена молба в съответствие с член 36, параграф 1 не може да отнема повече от един месец от подаването на молбата.

Когато е приложимо, разглеждането за допустимост на дадена молба в съответствие с член 36, параграф 1 не може да отнема повече от един месец от подаването на молбата. Ако решаващият орган не определи допустимостта на дадена молба в срок от един месец от нейното подаване, той продължава разглеждането на молбата в съответствие с параграфи 2 и 3 от настоящия член и член 37. Разрешаващият орган информира съответно кандидата.

Изменение    216

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Срокът за извършването на такова разглеждане е десет работни дни, когато в съответствие с член 3, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента „Дъблин“) държавата членка на първата молба прилага понятието за първа страна на убежище или за сигурна трета страна, посочени в член 36, параграф 1, букви а) и б).

Срокът за извършването на такова разглеждане е десет работни дни, когато държавата членка на първата молба прилага понятието за първа страна на убежище или за сигурна трета страна, посочени в член 36, параграф 1, букви а) и б).

Изменение    217

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Решаващият орган може да отложи приключването на процедурата по разглеждане, ако разумно не би могло да се очаква да вземе решение в сроковете по параграф 2 и по член 40, параграф 4, що се отнася до ускорената процедура по разглеждане, поради това че в страната на произход съществува несигурно положение, което се очаква да е временно. В такива случаи решаващият орган:

заличава се

a)  извършва преглед на положението в посочената страна на произход най-малко на всеки два месеца;

 

б)  информира в разумен срок засегнатите кандидати относно причините за отлагането.

 

Държавата членка информира в разумен срок Комисията и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището за отлагането на процедурите за въпросната страна на произход. При всички случаи решаващият орган приключва процедурата по разглеждане в срок от 15 месеца от подаването на молбата.

 

Изменение    218

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Решението по молбата за международна закрила се постановява писмено и се нотифицира на кандидата без ненужно забавяне на език, който разбира или с основание може да се счита, че разбира.

1.  Решението по молбата за международна закрила се постановява писмено и се нотифицира на кандидата и на неговия правен съветник без ненужно забавяне и при всички случаи не по-късно от седем дни след вземането на решението, на език, който разбира.

Изменение    219

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато молбата е отхвърлена като недопустима, като неоснователна по отношение на статута на бежанец или на статута на субсидиарна закрила, поради изричното ѝ оттегляне или отказ от нея, правните и фактическите мотиви се посочват в решението. Информацията за това как може да бъде оспорено решение за отказ да се предостави международна закрила се дава писмено, освен ако вече не е предоставена на кандидата по друг начин.

2.  Когато молбата е отхвърлена като недопустима, като неоснователна по отношение на статута на бежанец или на статута на субсидиарна закрила, поради изричното или мълчаливото ѝ оттегляне, правните и фактическите мотиви се посочват в решението. Информацията за това как може да бъде оспорено решение за отказ да се предостави международна закрила, включително за съответните срокове, се дава писмено.

Изменение    220

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В случай на молби от името на съпрузи, партньори, ненавършили пълнолетие или недееспособни зависими пълнолетни и когато молбата има същите основания, решаващият орган може да вземе едно решение по отношение на всички кандидати, освен ако това би довело до разкриването на конкретни обстоятелства на кандидата, които биха могли да застрашат интересите му, особено в случаите на преследване, основано на пол, сексуална ориентация, полова идентичност или възраст. В такива случаи за засегнатото лице се издава отделно решение.

3.  В случай на молби от името на ненавършили пълнолетие или недееспособни зависими пълнолетни и когато всички молби имат напълно еднакви основания, решаващият орган може да вземе едно решение по отношение на всички кандидати, освен ако това би довело до разкриването на конкретни обстоятелства на кандидата, които биха могли да застрашат интересите му, особено в случаите на преследване, основано на пол, основано на пола насилие, трафик, сексуална ориентация, полова идентичност или възраст. В такива случаи за засегнатото лице се издава отделно решение.

Изменение    221

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В съответствие с основните принципи и гаранции по глава II решаващият орган проверява допустимостта на дадена молба и отхвърля молбата като недопустима, ако е налице някое от следните основания:

1.  В съответствие с основните принципи и гаранции по глава II решаващият орган може да провери допустимостта на дадена молба и може да отхвърли молбата като недопустима, ако е налице някое от следните основания:

Изменение    222

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  молбата е последваща молба, ако не са се появили или не са били представени от кандидата нови елементи или факти, които са от значение за разглеждането на това дали кандидатът отговаря на условията за предоставянето на международна закрила в съответствие с Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище), или от значение за основанието за недопустимост, приложено по-рано;

заличава се

Изменение    223

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  съпруг или партньор или придружен ненавършил пълнолетие подаде молба, след като е дал съгласието си да бъде подадена молба от негово име, и не са налице обстоятелства, свързани със ситуацията на съпруга, партньора или ненавършилия пълнолетие, които оправдават отделна молба.

г)  придружен ненавършил пълнолетие подаде молба, след като е дал съгласието си да бъде подадена молба от негово име в съответствие с член 31, параграф 6, и не са налице обстоятелства, свързани със ситуацията на ненавършилия пълнолетие, които оправдават отделна молба.

Изменение    224

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Параграф 1, букви а) и б) не се прилагат за лице, на което е предоставена субсидиарна закрила и което е било презаселено по реда на бърза процедура в съответствие с Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента за презаселването).37

заличава се

__________________

 

37 ОВ L […], […] г., стр. […].

 

Изменение    225

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато след разглеждането на молба в съответствие с член 3, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента „Дъблин“) първата държава членка, в която е подадена молбата, я счете за допустима, не е необходимо разпоредбите на параграф 1, букви а) и б) да се прилагат отново от компетентната държава членка.

заличава се

Изменение    226

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато решаващият орган смята prima facie, че дадена молба може да бъде отхвърлена като явно неоснователна, той не е длъжен да се произнесе по допустимостта на молбата.

заличава се

Изменение    227

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Решаващият орган обявява неоснователна молба за явно неоснователна в случаите, посочени в член 40, параграф 1, букви а), б), в), г) и д).

3.  Решаващият орган може да обяви неоснователна молба за явно неоснователна в случаите, посочени в член 40, параграф 1, букви а), б), в), г) и д).

Изменение    228

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Кандидатът може по собствена инициатива и по всяко време в хода на процедурата да оттегли молбата си.

1.  Кандидатът може по собствена инициатива и по всяко време в хода на процедурата да оттегли молбата си. Решаващият орган гарантира, че кандидатът разбира всички процедурни последици от това оттегляне.

Обосновка

От изключително значение е кандидатът да разбира всички (значими) последици от изричното оттегляне на своята молба.

Изменение    229

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Решаващият орган отхвърля дадена молба поради отказ от нея, ако:

1.  Решаващият орган преустановява разглеждането на молба за международна закрила, ако:

Изменение    230

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  съпруг, партньор или ненавършил пълнолетие не е подал молбата си, след като кандидатът не е подал молба от свое име, както е предвидено в член 31, параграфи 3 и 8;

заличава се

Изменение    231

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  кандидатът отказва да сътрудничи, като не предоставя данните, необходими за разглеждането на молбата, нито дактилоскопичните си отпечатъци и портретната си снимка съгласно член 7, параграф 3;

в)  кандидатът отказва да сътрудничи, като не предоставя информацията, посочена в член 27, параграф 1, букви а) и б), нито дактилоскопичните си отпечатъци или биометрични данни съгласно член 7, параграф 3;

Изменение    232

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  кандидатът не се е явил на индивидуалното интервю, въпреки че е бил длъжен съгласно членове 1012;

г)  кандидатът, в повече от един случай, не се е явил на индивидуалното интервю, въпреки че е бил длъжен съгласно членове 10, 11 и 12, освен ако не може да докаже, че неявяването му се дължи на независещи от него обстоятелства;

Изменение    233

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  кандидатът е напуснал мястото си на пребиваване, без да информира компетентните органи или без разрешение, както е предвидено в член 7, параграф 4;

заличава се

Изменение    234

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  кандидатът неколкократно не е спазил задълженията си за свързване с компетентните органи, наложени му съгласно член 7, параграф 5.

е)  кандидатът неколкократно не е спазил задълженията си за свързване с компетентните органи, наложени му съгласно член 7, параграф 5, освен ако не може да докаже, че неизпълнението на задълженията се дължи на независещи от него обстоятелства.

Изменение    235

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При обстоятелствата по параграф 1 решаващият орган преустановява разглеждането на молбата и изпраща писмено известие на кандидата на мястото на пребиваване или на адреса, посочени в член 7, параграф 4, като го информира, че разглеждането на молбата му е преустановено и че тя ще бъде окончателно отхвърлена поради отказ от нея, освен ако кандидатът не се свърже с решаващия орган в срок от един месец от датата на изпращане на писменото известие.

2.  При обстоятелствата по параграф 1 решаващият орган преустановява разглеждането на молбата и изпраща писмено известие на кандидата на мястото на пребиваване, на адреса или електронната поща, посочени в член 7, параграф 4, като го информира, че разглеждането на молбата му е преустановено и че тя ще бъде окончателно отхвърлена като мълчаливо оттеглена, освен ако кандидатът не изпълни задълженията си, посочени в параграф 1 в срок от два месеца от датата на изпращане на писменото известие. Ако е приложимо се изпраща копие на законния представител.

Изменение    236

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако кандидатът се свърже с решаващия орган в този едномесечен срок и докаже, че неизпълнението на задълженията му се дължи на независещи от неговата воля обстоятелства, решаващият орган подновява разглеждането на молбата.

3.  Ако кандидатът изпълни задълженията, посочени в параграф 1 в този двумесечен срок, решаващият орган подновява разглеждането на молбата. Решаващият орган не подновява разглеждането на молбата в съответствие с параграф 2 повече от един път, освен ако кандидатът не докаже, че неизпълнението на негово задължение се дължи на независещи от него обстоятелства. В противен случай молбата се отхвърля като мълчаливо оттеглена.

Изменение    237

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако кандидатът не се свърже с решаващия орган в този едномесечен срок и не докаже, че неизпълнението на задълженията му се дължи на независещи от неговата воля обстоятелства, решаващият орган счита, че молбата е била мълчаливо оттеглена.

4.  Ако кандидатът не се свърже с решаващия орган в този двумесечен срок, решаващият орган отхвърля молбата като мълчаливо оттеглена.

Изменение    238

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  При мълчаливо оттегляне на молбата решаващият орган взема решение за отхвърляне на молбата поради отказ от нея или поради неоснователността ѝ, ако в момента на мълчаливото ѝ оттегляне решаващият орган вече е установил, че кандидатът не отговаря на условията за международна закрила съгласно Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище).

5.  При мълчаливо оттегляне на молбата решаващият орган може да вземе решение за отхвърляне на молбата поради неоснователността ѝ, ако в момента на мълчаливото ѝ оттегляне решаващият орган вече е установил, че кандидатът не отговаря на условията за международна закрила съгласно Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище).

Изменение    239

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  кандидатът е представил очевидно непоследователна и противоречива, очевидно невярна или очевидно недостоверна информация, която противоречи на проверена в достатъчна степен информация за страната на произход, поради което неговата молба е очевидно неубедителна във връзка с това дали отговаря на условията за лице, на което е предоставена международна закрила по силата на Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище);

б)  кандидатът е представил очевидно непоследователна и противоречива или очевидно невярна информация, която противоречи на проверена в достатъчна степен информация за страната на произход, поради което неговата молба е очевидно неубедителна във връзка с това дали отговаря на условията за лице, на което е предоставена международна закрила по силата на Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище);

Изменение    240

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  кандидатът отправя молба единствено за да забави или да затрудни изпълнението на взето по-рано или предстоящо решение, което води до извеждането му от територията на държава членка;

г)  кандидатът отправя молба единствено за да забави, затрудни или предотврати изпълнението на взето по-рано или предстоящо решение, което води до извеждането му от територията на държава членка;

Изменение    241

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  трета страна може да се счита за сигурна страна на произход за кандидата по смисъла на настоящия регламент;

д)  трета страна може да се счита за сигурна страна на произход за кандидата по смисъла на настоящия регламент, при условие че в рамките на тази процедура може да бъде осигурена подходяща подкрепа за целите на член 19;

Изменение    242

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  има сериозни причини, поради които може да се смята, че кандидатът представлява опасност за националната сигурност или обществения ред на държавите членки;

е)  има сериозни причини, поради които може да се смята, че кандидатът представлява опасност за националната сигурност или обществения ред на държавите членки след процедурата, изложена в член ХХХ от Регламент (ЕС) ХХХ/ХХХ (Регламента „Дъблин“);

Изменение    243

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  кандидатът не изпълнява задълженията, предвидени в член 4, параграф 1 и член 20, параграф 3 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента „Дъблин“), освен ако не докаже, че неизпълнението на задълженията му се дължи на независещи от неговата воля обстоятелства;

заличава се

Изменение    244

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  молбата е последваща молба, когато молбата е толкова явно несъстоятелна или с нея се злоупотребява и съответно тя няма реални изгледи за успех.

заличава се

Изменение    245

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато решаващият орган счита, че разглеждането на молбата включва фактически или правни въпроси, които са сложни за разглеждане в ускорена процедура по разглеждане, той може да продължи разглеждането на основателността в съответствие с членове 34 и 37. В такъв случай или ако по други причини решение не може да бъде взето в срока по параграф 2, засегнатият кандидат се информира за промяната в процедурата.

4.  Когато решаващият орган счита, че разглеждането на молбата включва фактически или правни въпроси, които са твърде сложни за разглеждане в ускорена процедура по разглеждане, когато решение не може да бъде взето в срока по параграф 2 от настоящия член, той продължава разглеждането на основателността в съответствие с членове 34 и 37. В такъв случай засегнатият кандидат се информира за промяната в процедурата.

Изменение    246

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  кандидатът идва от трета страна, която се счита за сигурна страна на произход в съответствие с условията, предвидени в член 47;

заличава се

Изменение    247

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В съответствие с основните принципи и гаранции по глава II решаващият орган може да вземе решение по молба на границата или в транзитна зона на държавата членка относно:

1.  Решаващият орган може да вземе решение по молба на границата или в транзитна зона на държавата членка в съответствие с основните принципи и гаранции по глава II. Това решение се ограничава до:

Изменение    248

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  допустимостта на молба, отправена на такова място, съгласно член 36, параграф 1; или

a)  допустимостта на молба, отправена на такова място, съгласно член 36; или

Изменение    249

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В случай на пристигания на несъразмерно голям брой граждани на трети държави или лица без гражданство, които подават молби за международна закрила на границата или в транзитна зона, с което на практика се затруднява прилагането на разпоредбите на параграф 1 на тези места, процедурата на границата може също да бъде прилагана на места в близост до границата или до транзитната зона.

4.  В случай на пристигания на несъразмерно голям брой граждани на трети държави или лица без гражданство, които подават молби за международна закрила на границата или в транзитна зона, с което на практика се затруднява прилагането на разпоредбите на параграф 1 на тези места, процедурата на границата може също да бъде прилагана на места в близост до границата или до транзитната зона. И при тези обстоятелства се прилагат сроковете, посочени в параграф 2.

Изменение    250

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Процедурата на границата може да се прилага по отношение на непридружени ненавършили пълнолетие, в съответствие с членове 8—11 от Директива (ЕС) № XXX/XXX (Директивата за условията на приемане), само ако:

5.  Процедурата на границата може да се прилага по отношение на ненавършили пълнолетие само когато има алтернатива на задържането на ненавършилия пълнолетие. Процедурата на границата не се прилага по отношение на непридружени ненавършили пълнолетие, в съответствие с Директива (ЕС) № XXX/XXX (Директивата за условията на приемане).

a)  кандидатът идва от трета страна, която се счита за сигурна страна на произход в съответствие с условията, предвидени в член 47;

 

б)  има сериозни причини, поради които може да се смята, че кандидатът представлява опасност за националната сигурност или обществения ред на държавата членка, или кандидатът е бил принудително изгонен поради сериозни причини, свързани с националната сигурност или обществения ред, съгласно националното право;

 

в)  съществуват основателни причини да се счита, че трета страна е сигурна трета страна за кандидата в съответствие с условията, предвидени в член 45;

 

г)  кандидатът е заблудил органите, като е предоставил невярна информация или документи или е скрил информация или документи от значение за установяването на неговата самоличност или гражданство, които са могли да се отразят отрицателно на решението.

 

Буква г) се прилага само ако са налице сериозни причини да се счита, че кандидатът се опитва да прикрие елементи от значение, които вероятно биха довели до решение за отказ да се предостави международна закрила, и при условие че му е била предоставена реална възможност да обоснове с доказателства своите действия.

 

Изменение    251

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Последващата молба подлежи на предварително разглеждане, в рамките на което решаващият орган установява дали са се появили или са били представени от кандидата нови елементи или факти от значение, които значително увеличават вероятността кандидатът да отговаря на условията за предоставяне на международна закрила по силата на Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище) или които са свързани с причините, поради които предишната молба е била отхвърлена като недопустима.

2.  Последващата молба подлежи на предварително разглеждане, в рамките на което решаващият орган установява дали са се появили или са били представени от кандидата нови елементи или факти от значение, които увеличават вероятността кандидатът да отговаря на условията за предоставяне на международна закрила по силата на Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище) или които са свързани с причините, поради които предишната молба е била отхвърлена.

Изменение    252

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Предварителното разглеждане се извършва въз основа на писмени сведения и индивидуално интервю в съответствие с основните принципи и гаранции по глава II. Индивидуалното интервю може да не се провежда, когато от писмените сведения е ясно, че молбата не съдържа нови елементи или факти от значение или че тя е явно несъстоятелна и няма реални изгледи за успех.

3.  Предварителното разглеждане се извършва въз основа на писмени сведения и индивидуално интервю в съответствие с основните принципи и гаранции по глава II. Индивидуалното интервю може да не се провежда, когато от писмените сведения е ясно, че молбата не съдържа нови елементи или факти от значение или че тя е несъстоятелна и няма реални изгледи за успех.

Изменение    253

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  нови елементи или факти от значение, както е посочено в параграф 2, са се появили или са били представени от кандидата;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    254

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато условията за започване на нова процедура, предвидени в параграф 4, не са изпълнени, решаващият орган отхвърля молбата като недопустима или явно неоснователна, когато молбата е толкова явно несъстоятелна или с нея се злоупотребява и съответно тя няма реални изгледи за успех.

5.  Когато условията за започване на нова процедура, предвидени в параграф 4, не са изпълнени, решаващият орган отхвърля молбата като неоснователна или явно неоснователна, когато молбата е несъстоятелна или с нея се злоупотребява и тя няма реални изгледи за успех.

Изменение    255

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засяга принципът на забрана за връщане, държавите членки могат да предвидят изключение от правото на оставане на територията им чрез дерогация от член 54, параграф 1, когато:

Без да се засяга принципът на забрана за връщане, държавите членки могат да предвидят изключение от правото на оставане на територията им, когато:

Изменение    256

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  последваща молба е била отхвърлена от решаващия орган като недопустима или явно неоснователна;

a)  последваща молба е била отхвърлена от решаващия орган като явно неоснователна;

Изменение    257

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  втора или по-нататъшна последваща молба е отправена в някоя държава членка след постановяването на окончателно решение за отхвърляне на предишна последваща молба като недопустима, неоснователна или явно неоснователна.

б)  втора или по-нататъшна последваща молба е отправена в някоя държава членка след постановяването на окончателно решение за отхвърляне на предишна последваща молба като неоснователна или явно неоснователна.

Изменение    258

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Трета страна се счита за първа страна на убежище за определен кандидат, при условие че:

1.  Когато решаващ орган прилага процедурата по проверка за допустимост в съответствие с член 36, параграф 1, буква а), трета страна се счита за първа страна на убежище за определен кандидат при условие, че кандидатът е признат за бежанец и се е ползвал от ефективна закрила в съответствие с Женевската конвенция в тази страна, преди да пътува за Съюза, и все още може да се ползва от тази закрила.

a)  кандидатът се е ползвал от закрила в съответствие с Женевската конвенция в тази страна, преди да пътува за Съюза, и все още може да се ползва от тази закрила; или

 

б)  кандидатът се е ползвал по друг начин от достатъчна закрила в тази страна, преди да пътува за Съюза, и все още може да се ползва от тази закрила.

 

Изменение    259

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Решаващият орган счита, че даден кандидат се ползва от достатъчна закрила по смисъла на параграф 1, буква б), при условие че е изпълнено следното:

заличава се

a)  не са застрашени животът и свободата му поради неговата раса, религия, гражданство, принадлежност към определена социална група или политически убеждения;

 

б)  няма опасност от тежко посегателство, както е определено в Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище);

 

в)  спазва се принципът на забрана за връщане в съответствие с Женевската конвенция;

 

г)  спазва се забраната за извеждане в нарушение на правото на защита от изтезание и жестоко, нечовешко или унизително отношение, както е предвидено от международното право;

 

д)  съществува право на законно пребиваване;

 

е)  има подходящ достъп до пазара на труда, приемни центрове, здравеопазване и образование; и

 

ж)  съществува право на събиране на семейството в съответствие с международните стандарти за правата на човека.

 

Изменение    260

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Преди молбата му да може да бъде отхвърлена като недопустима съгласно член 36, параграф 1, буква а), на кандидата се предоставя възможност да оспори прилагането на понятието за първа страна на убежище с оглед на своите конкретни обстоятелства при подаването на молбата и по време на интервюто за допустимост.

3.  На кандидата се предоставя възможност да оспори прилагането на понятието за първа страна на убежище с оглед на своите конкретни обстоятелства на всеки етап от процедурата.

Изменение    261

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Що се отнася до непридружените ненавършили пълнолетие, понятието за първа страна на убежище може да се прилага само когато органите на държавите членки преди това са получили от органите на въпросната трета страна уверение, че за непридружения ненавършил пълнолетие ще бъде поета отговорност от тези органи и незабавно ще се ползва от една от формите на закрила по параграф 1.

4.  Понятието за първа страна на убежище не се прилага по отношение на непридружените ненавършили пълнолетие, освен когато е безспорно установено, че това е във висшия интерес на детето, и когато органите на държавите членки преди това са получили от органите на въпросната трета страна уверение, че за непридружения ненавършил пълнолетие ще бъде поета отговорност от тези органи и незабавно ще се ползва от една от формите на закрила по параграф 1.

Изменение    262

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  информира за това кандидата;

a)  информира за това кандидата писмено;

Изменение    263

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Ако въпросната трета страна не приеме или не приеме обратно кандидата на територията си, решаващият орган отменя решението за отхвърляне на молбата като недопустима и предоставя достъп до процедурата в съответствие с основните принципи и гаранции по глава II и по раздел I от глава III.

6.  Ако въпросната трета страна не приеме обратно кандидата на територията си, решаващият орган отменя решението за отхвърляне на молбата като недопустима и предоставя достъп до процедурата в съответствие с основните принципи и гаранции по глава II и по раздел I от глава III.

Изменение    264

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Трета страна се определя като сигурна трета страна, при условие че:

Когато решаващият орган прилага процедурата за допустимост в съответствие с член 36, параграф 1, буква б), този решаващ орган може да приложи понятието за сигурна трета страна, само когато е убеден, че кандидатът ще бъде третиран в съответствие със следните критерии:

Изменение    265

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  не са застрашени животът и свободата му поради неговата раса, религия, гражданство, принадлежност към определена социална група или политически убеждения;

a)  не са застрашени животът и свободата му поради неговата раса, религия, гражданство, принадлежност към определена социална група или политически убеждения и че няма да има лишаване от свобода без справедлив процес;

Изменение    266

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – алинея 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  не съществува реална опасност кандидатът да бъде прехвърлен от третата страна в друга страна, в която няма да получи ефективна защита или в която съществува опасност да бъде прехвърлен към някоя друга страна, в която няма да има подобна закрила;

Изменение    267

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  съществува възможност да се получи закрила в съответствие с материалните норми на Женевската конвенция или достатъчна защита, както е посочено в член 44, параграф 2, по целесъобразност.

заличава се

Изменение    268

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – алинея 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  съществува право на законно пребиваване;

Изменение    269

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – алинея 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  има подходящ достъп до пазара на труда, приемни центрове, здравеопазване и образование;

Изменение    270

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – алинея 1 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дв)  третата страна взема предвид всички конкретни уязвими страни на кандидата и зачита неприкосновеността на личния му живот;

Изменение    271

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – алинея 1 – буква д г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дг)  ефективна закрила продължава да се предоставя до намирането на трайно решение;

Изменение    272

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – алинея 1 – буква д д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дд)  съществува право на събиране на семейството в съответствие с международните стандарти за правата на човека;

Изменение    273

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – алинея 1 – буква д e (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

де)  третата страна се е присъединила към международните инструменти за бежанците и основните инструменти за човешките права и спазва техните стандарти на практика;

Изменение    274

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – алинея 1 – буква д ж (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дж)  съществува възможност да се поиска статут на бежанец и при признаване на такъв, да се получи закрила в съответствие с Женевската конвенция, ратифицирана и прилагана без никакви географски ограничения, или да се поиска и да се получи ефективна закрила по смисъла на букви а) до ж).

Изменение    275

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преценката на това дали дадена трета страна може да се определи като сигурна трета страна в съответствие с настоящия регламент се основава на редица източници на информация, включително по-конкретно информация от държавите членки, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, Европейската служба за външна дейност, Върховния комисар на ООН за бежанците, Съвета на Европа и други компетентни организации.

Преценката на това дали дадена трета страна може да се определи като сигурна трета страна в съответствие с настоящия регламент се основава на редица източници на информация, включително по-конкретно информация от държавите членки, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, Европейската служба за външна дейност, Върховния комисар на ООН за бежанците, Съвета на Европа и други компетентни международни организации и национални или международни неправителствени организации.

Изменение    276

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Понятието за сигурна трета страна се прилага:

заличава се

a)  ако трета страна е била определена като сигурна трета страна в съответствие с член 50;

 

б)  ако трета страна е била определена като сигурна трета страна на равнището на Съюза; или

 

в)  в отделни случаи по отношение на конкретен кандидат.

 

Изменение    277

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  След индивидуално разглеждане на молбата, решаващият орган счита дадена трета страна за сигурна трета страна за конкретен кандидат едва когато се увери в сигурността ѝ за конкретния кандидат в съответствие с критериите, определени в параграф 1, и установи, че:

3.  След индивидуално разглеждане на молбата, решаващият орган може да счита дадена трета страна за сигурна трета страна за конкретен кандидат едва когато се увери в сигурността ѝ за конкретния кандидат в съответствие с критериите, определени в параграф 1, и установи, че:

Изменение    278

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  съществува връзка между кандидата и въпросната трета страна, въз основа на която би било разумно кандидатът да отиде в тази страна, включително защото кандидатът е минал транзитно през тази трета страна, която е географски близо до страната на произход на кандидата;

a)  съществува достатъчна връзка между кандидата и третата страна, въз основа на която би било разумно кандидатът да отиде в тази страна; това означава, че съществува предишно пребиваване или престой в тази държава, ако, като се има предвид продължителността и естеството на пребиваването или престоя, кандидатът може разумно да се очаква да потърси закрила в тази страна и съществуват основания да се счита, че кандидатът ще бъде повторно приет в тази държава; и

Изменение    279

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Преди молбата му да може да бъде отхвърлена като недопустима съгласно член 36, параграф 1, буква б), на кандидата се предоставя възможност да оспори прилагането на понятието за сигурна трета страна с оглед на своите конкретни обстоятелства при подаването на молбата и по време на интервюто за допустимост.

4.  На кандидата се предоставя възможност да оспори прилагането на понятието за сигурна трета страна с оглед на своите конкретни обстоятелства на всеки етап от процедурата.

Изменение    280

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Що се отнася до непридружените ненавършили пълнолетие, понятието за сигурна трета страна може да се прилага само когато органите на държавите членки преди това са получили от органите на въпросната трета страна потвърждение, че за непридружения ненавършил пълнолетие ще бъде поета отговорност от тези органи и незабавно ще има достъп до една от формите на закрила по параграф 1, буква д).

5.  Понятието за сигурна трета страна не се прилага по отношение на непридружените ненавършили пълнолетие, освен когато е безспорно установено, че това е във висшия им интерес, и когато органите на държавите членки преди това са получили от органите на въпросната трета страна потвърждение, че за непридружения ненавършил пълнолетие ще бъде поета отговорност от тези органи и незабавно ще има достъп до една от формите на закрила или по настоящия параграф, или по параграф 44.

Изменение    281

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 6 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  информира за това кандидата; и

a)  информира за това кандидата писмено; и

Изменение    282

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  му предоставя документ, с който информира органите на третата страна, на езика на тази страна, че молбата не е била разгледана по същество вследствие на прилагането на понятието за сигурна трета страна.

б)  му предоставя документ, с който информира органите на третата страна, на езика на тази страна, че молбата не е била разгледана по същество.

Изменение    283

Предложение за регламент

Член 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 46

заличава се

Определяне на сигурните трети страни на равнището на Съюза

 

1.  Третите страни се определят като сигурни трети страни на равнището на Съюза при условията, предвидени в член 45, параграф 1.

 

2.  Комисията прави редовен преглед на ситуацията в третите страни, определени като сигурни трети страни на равнището на Съюза, със съдействието на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и въз основа на други източници на информация, посочени в член 45, параграф 1, втора алинея.

 

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове за спиране на действието на определянето на дадена трета страна като сигурна трета страна на равнището на Съюза при спазване на условията, предвидени в член 49.

 

Изменение    284

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Трета страна може да бъде определена като сигурна страна на произход в съответствие с настоящия регламент, ако, въз основа на правното положение, прилагането на правото в рамките на демократична система и общите политически условия може да се покаже, че по принцип няма преследване, както е определено в член 9 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище), няма изтезание или нечовешко или унизително отношение или наказание и не съществува опасност от произволно насилие в ситуация на международен или вътрешен въоръжен конфликт.

1.  Трета страна може да бъде определена като сигурна страна на произход в съответствие с настоящия регламент, ако, въз основа на правното положение, прилагането на правото в рамките на демократична система и общите политически условия може да се покаже, че няма общо или постоянно преследване, както е определено в член 9 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище), няма изтезание или нечовешко или унизително отношение или наказание и не съществува опасност от произволно насилие в ситуация на международен или вътрешен въоръжен конфликт.

Изменение    285

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Оценката за това дали дадена трета страна може да бъде определена като сигурна страна на произход в съответствие с настоящия регламент се основава на редица източници на информация, включително по-конкретно информация от държавите членки, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, Европейската служба за външна дейност, Върховния комисар на ООН за бежанците, Съвета на Европа, както и други компетентни организации, и при извършването ѝ се взема предвид общият анализ на информацията относно страната на произход, посочен в член 10 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента за Агенцията на ЕС в областта на убежището).

2.  Оценката за това дали дадена трета страна може да бъде определена като сигурна страна на произход в съответствие с настоящия регламент се основава на редица източници на информация, включително по-конкретно информация от държавите членки, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, Европейската служба за външна дейност, делегациите на Съюза в тези страни, Върховния комисар на ООН за бежанците, Съвета на Европа, съответните международни организации и национални или международни неправителствени организации, и при извършването ѝ се взема предвид общият анализ на информацията относно страната на произход, посочен в член 10 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента за Агенцията на ЕС в областта на убежището).

Изменение    286

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Държавите членки не прилагат понятието за сигурна страна на произход в случаите на кандидати, принадлежащи към малцинство или група лица, които все още са изложени на риск в контекста на положението в съответната страна на произход, според източниците на информация, посочени в параграф 2.

Изменение    287

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията прави редовен преглед на ситуацията в третите страни, включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, със съдействието на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и въз основа на други източници на информация, посочени в член 45, параграф 2.

2.  Комисията наблюдава постоянно ситуацията в третите страни, включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход или временно отстранени от този списък в съответствие с член 49. Също така Комисията наблюдава постоянно спазването от тези страни на условията за определянето на една страна като сигурна страна на произход, посочени в член 47, със съдействието на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и въз основа на други източници на информация, посочени в член 47, параграф 2. Тя информира своевременно Европейския парламент.

Изменение    288

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Комисията се консултира с Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището при провеждането на своите редовни прегледи на положението в трети страни, които са включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход и страните, временно отстранени от този списък. Комисията може да изиска от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището извършването на преглед на положението в такава трета страна с оглед на това да се прецени, дали посочените в член 47 критерии все още се прилагат.

 

При прегледа на общия списък на ЕС на сигурните страни на произход Комисията се консултира с международни организации, по-специално с ВКБООН, както и със съответните организации на гражданското общество или с лица с доказани експертни познания по отношение на конкретни държави и правата на човека.

Изменение    289

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове за временно отстраняване на трета страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход при спазване на условията, предвидени в член 49.

заличава се

Изменение    290

Предложение за регламент

Член 49 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Спиране на действието на определянето на трета страна като сигурна трета страна на равнището на Съюза или заличаването ѝ от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход

Временно отстраняване на трета страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход

Изменение    291

Предложение за регламент

Член 49 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове за временно отстраняване на трета страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход при условията, посочени в настоящия член.

Изменение    292

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В случай на внезапни промени в ситуацията в трета страна, определена като сигурна трета страна на равнището на Съюза или включена в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, Комисията прави обоснована оценка на това дали страната отговаря на предвидените в член 45 и член 47 условия и ако Комисията счете, че страната вече не отговаря на тези условия, приема делегиран акт за спиране на действието на определянето на третата страна като сигурна трета страна на равнището на Съюза или за временно отстраняване на третата страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход за срок от шест месеца.

1.  Когато внезапни промени в ситуацията в трета страна, включена в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, биха могли да доведат до неизпълнение на условията за определяне на дадена страна като сигурна страна на произход, Комисията незабавно и в кратък срок прави обоснована оценка на това дали страната отговаря на предвидените в член 47 условия и ако страната вече не отговаря на тях, приема във възможно най-кратък срок делегиран акт в съответствие с член 290 от ДФЕС за временно отстраняване на тази трета страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход за срок от шест месеца. Във възможно най-кратък срок след като установи промяна в ситуацията и при всички случаи преди приемане на делегирания акт за временно отстраняване на тази трета страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, Комисията уведомява държавите членки и им препоръчва да не прилагат на национално равнище понятието „сигурна страна на произход“ по отношение на тази трета страна.

Изменение    293

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Ако по време на периода на временно отстраняване от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход стане ясно, въз основа на наличната информация, че третата страна отново отговаря на предвидените в член 47 условия, Комисията приема, не по-рано от шест месеца след вземането на решението съгласно параграф 1 от настоящия член, решение за отмяна на временното отстраняване на въпросната страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход в съответствие с член 290 от ДФЕС.

Изменение    294

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  ВКБООН, неправителствени организации и отделни експерти с доказани експертни познания по отношение на конкретни държави и правата на човека могат да поискат от Комисията временно отстраняване или заличаване на дадена страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. Подобно искане съдържа подробно и актуално описание на положението на правата на човека и на повтарящите се случаи на нарушения на правата на човека, които се наблюдават във въпросната страна. В него също така се посочва конкретното неизпълнение на критериите, посочени в член 47, което оправдава временното отстраняване или заличаването на въпросната страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. Освен в случаите, когато счете искането за недопустимо, необосновано или повтарящо се, Комисията извършва оценка на представената в такива искания информация.

Изменение    295

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако Комисията приеме делегиран акт в съответствие с параграф 1 за спиране на действието на определянето на дадена трета страна като сигурна трета страна на равнището на Съюза или за временно отстраняване на дадена трета страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, в срок от три месеца след датата на приемане на посочения делегиран акт тя представя предложение, в съответствие с обикновената законодателна процедура, за изменение на настоящия регламент с цел спиране на действието на определянето на тази трета страна като сигурна трета страна на равнището на Съюза или с цел заличаването ѝ от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход.

заличава се

Изменение    296

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако Комисията не представи такова предложение в срок от три месеца от приемането на делегирания акт по параграф 2, делегираният акт за спиране на действието на определянето на третата страна като сигурна трета страна на равнището на Съюза или за временно отстраняване на третата страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход престава да поражда действие. Ако Комисията представи такова предложение в срок от три месеца, ѝ се предоставя правомощието, въз основа на обоснована оценка, да удължи срока на действие на този делегиран акт със шест месеца с възможност за еднократно подновяване на това удължаване.

заличава се

Изменение    297

Предложение за регламент

Член 49 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 49a

 

Добавяне или заличаване на трета страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход

 

1. Когато Комисията приеме делегиран акт в съответствие с член 49, параграф 1 за спиране на действието на определянето на дадена трета страна като сигурна страна на произход, в срок от шест месеца след датата на приемане на посочения делегиран акт тя представя предложение, в съответствие с обикновената законодателна процедура, за изменение на настоящия регламент с цел заличаване на третата страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход.

 

2. Когато законодателното предложение, посочено в параграф 1, е представено от Комисията в рамките на срока от шест месеца, посочен в този параграф, Комисията има правомощието, въз основа на обоснована оценка, да удължи срока на действие на този делегиран акт с шест месеца с възможност за еднократно продължаване на това удължаване.

 

3. Всяко изменение на общия списък на ЕС на сигурните страни на произход се приема в съответствие с обикновената законодателна процедура. За тази цел:

 

a) Комисията редовно извършва преглед на ситуацията в трети страни и на възможността да предложи включването на тези страни в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход.

 

б) когато това е приложимо, Комисията изготвя предложение за разширяване на общия списък на сигурните страни на произход, след извършена обоснована оценка на това дали страните, които предстои да бъдат прибавени към списъка, отговарят на предвидените в член 47 критерии; и

 

в) оценката дали определена страна е сигурна страна на произход в съответствие с настоящия член се основава на редица източници на информация, в това число по-специално редовни доклади от ЕСВД и информация, предоставена от държавите членки, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, ВКБООН, Съвета на Европа и други съответни международни организации и национални или международни неправителствени организации.

Изменение    298

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За срок от пет години от влизането в сила на настоящия регламент държавите членки могат да запазят или приемат законодателство, което позволява национално определяне на сигурни трети страни или сигурни страни на произход, различни от определените на равнището на Съюза или от тези които са в общия списък на ЕС в приложение 1, за целите на разглеждането на молби за международна закрила.

1.  За срок от три години от влизането в сила на настоящия регламент държавите членки могат да запазят или приемат законодателство, което позволява национално определяне на сигурни страни на произход, различни от тези в общия списък на ЕС в приложение 1, за целите на разглеждането на молби за международна закрила. По време на този период държавите членки са отговорни за гарантиране на съответствието между националните списъци на сигурните страни на произход и общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. Това предполага следното:

 

a) държавите членки съобщават на Европейската комисия за всяка промяна в националните си списъци;

 

б) държавите членки внасят предложения за включване на трети страни в общия списък на ЕС на сигурните трети страни, които Комисията проучва в срок от шест месеца от представянето им, като използва различните източници на информация, с които разполага, по-специално доклади от ЕСВД и данни, предоставени от държавите членки, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, ВКБООН, Съвета н Европа и други съответни международни организации и национални или международни неправителствени организации. Когато Комисията реши, че дадена трета страна може да бъде добавена към списъка, тя изготвя предложение за разширяване на общия списък на ЕС на сигурните страни на произход;

 

в) когато трета страна е временно отстранена от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход съгласно член 49, параграф 1, държавите членки не определят тази страна като сигурна страна на произход на национално равнище; и

 

г) когато трета страна е била заличена от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход съгласно член 49а, държава членка може да уведоми Комисията, когато счете, че след промени в ситуацията в тази трета страна тя отново изпълнява предвидените в член 47 критерии за включване в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход.

 

Комисията проучва уведомленията, посочени в буква г) от първата алинея и, ако е целесъобразно, представя законодателно предложение за съответно изменение на общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. Когато Комисията реши да не представя законодателно предложение, държавите членки не определят въпросната страна като сигурна страна на произход на национално равнище.

Изменение    299

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако е спряно действието на определянето на дадена трета страна като сигурна трета страна на равнището на Съюза или дадена трета страна е временно отстранена от общия списък на ЕС в приложение 1 към настоящия регламент съгласно член 49, параграф 1, държавите членки не определят тази страна като сигурна трета страна или сигурна трета страна на произход на национално равнище и не прилагат понятието за сигурна трета страна ad hoc по отношение на конкретен кандидат.

заличава се

Изменение    300

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако дадена трета страна вече не е определена като сигурна трета страна на равнището на Съюза или дадена трета страна е заличена от общия списък на ЕС в приложение 1 към Регламента в съответствие с обикновената законодателна процедура, държава членка може да уведоми Комисията, че счита, че вследствие на промени в ситуацията в тази страна тя отново изпълнява условията по член 45, параграф 1 и член 47.

заличава се

Уведомлението включва обоснована оценка на изпълнението от тази страна на условията по член 45, параграф 1 и член 47, включително обяснение на конкретните промени в ситуацията в третата страна, поради които страната отново изпълнява тези условия.

 

Уведомяващата държава членка може само да определи тази трета страна като сигурна трета страна или като сигурна страна на произход на национално равнище, при условие че Комисията не възрази срещу това определяне.

 

Изменение    301

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки уведомяват Комисията и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището за третите страни, които са определени като сигурни трети страни и сигурни страни на произход на национално равнище непосредствено след такова определяне. Държавите членки информират Комисията и Агенцията веднъж годишно за другите сигурни трети страни, към които понятието се прилага ad hoc по отношение на конкретни кандидати.

4.  Държавите членки уведомяват Комисията и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището за третите страни, които са определени като сигурни страни на произход на национално равнище непосредствено след такова определяне.

Изменение    302

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 a.  Не по-късно от: [въвежда се дата: три години след влизане в сила на настоящия регламент] само трета страна, която е включена в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, съставен съгласно настоящия регламент, се счита за сигурна страна на произход.

Изменение    303

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Решаващият орган започва разглеждането за отнемане на международната закрила на конкретно лице, когато се появят нови елементи или факти, които показват, че има основание за преразглеждане на валидността на предоставената му международната закрила, и по-специално в случаите, посочени в членове 15 и 21 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище).

Решаващият орган може да започне разглеждането за отнемане на международната закрила на конкретно лице в случаите, посочени в членове 15 и 21 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище).

Обосновка

Основанията за евентуално отнемане на статута са разгледани в Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище, и следва да останат там. Формулировката тук е приведена в съответствие с приетия от Парламента текст относно Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище.

Изменение    304

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато компетентният орган предвижда отнемане на международната закрила на гражданин на трета държава или на лице без гражданство, включително в контекста на редовното преразглеждане на статута, предвидено в членове 15 и 21 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище), засегнатото лице се ползва от следните гаранции:

1.  Когато компетентният орган предвижда отнемане на международната закрила на гражданин на трета държава или на лице без гражданство, засегнатото лице се ползва от следните гаранции:

Изменение    305

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Решението на компетентния орган за отнемане на международната закрила се постановява писмено. В решението се посочват правните и фактическите мотиви, а информацията за начина, по който се оспорва решението, се дава писмено.

3.  Решението на компетентния орган за отнемане на международната закрила се постановява писмено без ненужно забавяне и във всеки случай не по-късно от седем дни след вземането на решението. В решението се посочват правните и фактическите мотиви. Информация за това как може да се оспорва решението, включително за съответните срокове, се дава писмено.

Обосновка

Формулировката е приведена в съответствие с тази на член 35, параграф 2 относно информирането на кандидата за решението по неговата молба. Същата формулировка следва да се използва и по отношение на постановените решения за отнемане на международна закрила.

Изменение    306

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 1 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(ii)  с което молбата се отхвърля като неоснователна или явно неоснователна във връзка със статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила по член 37, параграфи 2 и 3 или член 42, параграф 4;

ii)  с което молбата се отхвърля като неоснователна или явно неоснователна във връзка със статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила по член 37, параграфи 2 и 3 или член 42, параграф 5;

Изменение    307

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 1 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  с което молбата се отхвърля поради изричното ѝ оттегляне или отказ от нея, посочени в членове 38 и 39;

iii)  с което молбата се отхвърля поради изричното или мълчаливото ѝ оттегляне, посочени в членове 38 и 39;

Изменение    308

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Кандидатът може само да представя нови елементи, които са от значение за разглеждането на молбата му и за които той не е могъл да знае на по-ранен етап, или които се отнасят до промени в неговата ситуация.

Кандидатът може да представя всякакви нови елементи, които са от значение за разглеждането на молбата му

Изменение    309

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Кандидатът има право на устно изслушване пред първоинстанционен съд.

Изменение    310

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 6 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  в срок от една седмица в случай на решение за отхвърляне на последваща молба като недопустима или явно неоснователна;

a)  в срок от 15 работни дни от получаването на уведомлението за такова решение в случай на решение за отхвърляне на последваща молба като неоснователна или явно неоснователна или в случай на решение за отхвърляне на молба поради изричното или мълчаливото ѝ оттегляне, или в случай на решение за отхвърляне на молба като неоснователна или явно неоснователна във връзка със статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила след ускорена процедура по разглеждане или процедура на границата, или докато кандидатът е задържан;

Изменение    311

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 6 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  в срок от две седмици в случай на решение за отхвърляне на молба като недопустима или в случай на решение за отхвърляне на молба поради изричното ѝ оттегляне или отказ от нея, или в случай на решение за отхвърляне на молба като неоснователна или явно неоснователна във връзка със статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила вследствие на ускорената процедура по разглеждане или процедура на границата, или докато кандидатът е задържан;

заличава се

Изменение    312

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 6 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  в срок от един месец в случай на решение за отхвърляне на молба като неоснователна във връзка със статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила, ако разглеждането не е ускорено, или в случай на решение за отнемане на международната закрила.

в)  в срок от 20 работни дни в случай на решение за отхвърляне на молба като неоснователна във връзка със статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила, ако разглеждането не е ускорено, или в случай на решение за отнемане на международната закрила.

Изменение    313

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 6 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки могат да удължават сроковете, предвидени в настоящия параграф, ако това е необходимо предвид конкретните обстоятелства, свързани с молбата.

Изменение    314

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на буква б) държавите членки могат да предвидят преразглеждане ex officio на решения, взети съгласно процедурата на границата.

Държавите членки могат да предвидят преразглеждане ex officio на решения, взети съгласно процедурата на границата или на решения, взети докато кандидатът е задържан.

Изменение    315

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сроковете, предвидени в настоящия параграф, започват да текат от датата, на която решението на решаващия орган е нотифицирано на кандидата, или от момента на назначаване на правен или друг съветник, ако кандидатът е подал искане за безплатна правна помощ и представителство.

Срокът, предвиден в настоящия параграф, започва да тече от датата, на която решението на решаващия орган е нотифицирано на кандидата. Ако кандидатът е подал искане за безплатна правна помощ и представителство в съответствие с член 14, параграф 1 и член 15, параграф 1, сроковете започват да текат от датата, на която е назначен правен или друг съветник, когато тази дата е след датата на нотифициране на решението.

Изменение    316

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  решение, с което молбата се обявява за явно неоснователна или се отхвърля като неоснователна във връзка със статут на бежанец или на субсидиарна закрила в случаите, за които се прилага ускорена процедура по разглеждане или процедура на границата;

a)  решение, с което молбата се обявява за явно неоснователна във връзка със статут на бежанец или на субсидиарна закрила в случаите, за които се прилага ускорена процедура по разглеждане или процедура на границата;

Изменение    317

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  решение, с което молбата се отхвърля като недопустима съгласно член 36, параграф 1, букви а) и в);

б)  решение, с което молбата се отхвърля като недопустима съгласно член 36, параграф 1, буква а);

Изменение    318

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  решение, с което молбата се отхвърля поради изричното ѝ оттегляне или отказ от нея съгласно член 38 или член 39 съответно.

в)  решение, с което молбата се отхвърля поради изричното ѝ оттегляне съгласно член 38.

Изменение    319

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засягат точността и пълнотата на разглеждането на жалбата, съдилищата или правораздавателните органи вземат решение по обжалването на първа инстанция в следните срокове, считано от момента на подаване на жалбата:

Без да се засягат точността и пълнотата на разглеждането на жалбата, съдилищата или правораздавателните органи вземат решение по обжалването на първа инстанция в разумен срок, считано от момента на подаване на жалбата:

a)  в срок от шест месеца в случай на решение за отхвърляне на молба като неоснователна във връзка със статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила, ако разглеждането не е ускорено, или в случай на решение за отнемане на международната закрила;

 

б)  в срок от два месеца в случай на решение за отхвърляне на молба като недопустима или в случай на решение за отхвърляне на молба поради изричното ѝ оттегляне или отказ от нея, или като неоснователна или явно неоснователна във връзка със статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила вследствие на ускорената процедура по разглеждане или процедура на границата, или докато кандидатът е задържан;

 

в)  в срок от един месец в случай на решение за отхвърляне на последваща молба като недопустима или явно неоснователна.

 

Изменение    320

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По случаите, които включват сложни фактически или правни въпроси, сроковете, предвидени в параграф 1, могат се удължават с още три месеца.

заличава се

Изменение    321

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки, поддържайки връзка с Комисията, вземат всички подходящи мерки за установяване на пряко сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи.

2.  Държавите членки, поддържайки връзка с Комисията, вземат всички подходящи мерки за установяване на пряко сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи, както и между компетентните органи и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището.

Обосновка

Необходимо е да се засили сътрудничеството и с Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището

Изменение    322

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Делегиран акт и актовете, приети в рамките на продължаването на делегиране на правомощия, влизат в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от един месец след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения.

5.  Делегиран акт и актовете, приети в рамките на продължаването на делегиране на правомощия, влизат в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения.

Обосновка

Задължително е Парламентът и Съветът да разполагат с достатъчно време, за да се запознаят със съдържанието на делегирания акт преди влизането му в сила. Срокът от един месец няма да позволи на Парламента да приложи всичките си вътрешни процедури за повдигане на възражения срещу делегиран акт, поради което този срок е неподходящ. Минималният срок, който следва да бъде даден на съзаконодателите, е два месеца.

Изменение    323

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки докладват редовно на Комисията във връзка с изпълнението и прилагането на раздел ІІІ.

Обосновка

Изменението цели да гарантира пълното прилагане на практика на разпоредбите на настоящия регламент относно предоставянето на безплатна правна помощ на кандидатите за убежище на всеки етап от процедурата.

Изменение    324

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Като част от своя доклад Комисията описва използваната от нея методология за оценка на ситуацията в трети страни, включени в общия списък на ЕС на сигурните трети страни, или на възможното включване или временно отстраняване на такива страни от списъка. Комисията също така докладва относно прилагането на процедурните гаранции за търсещите международна закрила, които идват от трета страна, включена в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход.

Изменение    325

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Турция

заличава се

(1)

  ОВ C 75, 10.3.2017 г., стр. 97.

(2)

  ОВ C 207, 30.6.2017 г., стр. 67.


МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО

внесено съгласно член 52а, параграф 4 от Правилника за дейността

Моника Холмайер

Поддържам прилагането на общи стандарти при процедурите по предоставяне на убежище, но въпреки това не подкрепих доклада. Наред с другото имам следните забележки:

1. Предоставянето на безплатна правна помощ от началото на административната процедура не е осъществимо от гледна точка на човешките и финансовите ресурси.

2. Финансирането на осигуряването на преводачи, специализирани в областта на международното право, правото в областта на убежището и равенството между половете, е неосъществимо от гледна точка на финансовите и човешките ресурси. Много държави членки едва намират преводачи на многото езици.

3. При определянето на възрастта на непридружените непълнолетни съответните органи трябва да осигуряват медицински/психологически прегледи при съмнения относно възрастта и да следват съответните процедури за малолетни и непълнолетни, особено при 14 – 18-годишните. Провеждането на прегледи само като крайна мярка не е достатъчно.

4. Задължението на търсещите убежище за оказване на сътрудничество трябва да включва предоставянето от тяхна страна на пълна информация за себе си при регистрирането си. Това трябва да включва, наред с другото, представянето на документ за самоличност с номер и регистрирането на биометрични данни, за да се избегне многократното подаване на молби, злоупотребата със социални помощи и измамата със самоличност и да се улесни установяването на представляващите заплаха лица.

5. Молбите от кандидати от сигурни страни на произход или трети страни трябва да се разглеждат съгласно общите процедури за допустимост и да бъдат отхвърляни, когато са недопустими.

6. Подкрепям въвеждането на списък на ЕС на сигурните трети страни и страни на произход, като в същото време се дава възможност на държавите членки да сключват допълнителни споразумения с трети държави.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Обща процедура за международна закрила в Съюза

Позовавания

COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)

Дата на представяне на ЕП

13.7.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

AFET

27.10.2016

EMPL

1.9.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Лаура Ферара

5.9.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

30.5.2017

11.7.2017

25.4.2018

 

Дата на приемане

25.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

12

8

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Siôn Simon, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Michael Detjen, André Elissen, Arndt Kohn, Annie Schreijer-Pierik, Giancarlo Scotta’, Marco Valli, Marco Zullo

Дата на внасяне

15.5.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Моника Маковей

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli, Marco Zullo

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Caterina Chinnici, Michael Detjen, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Arndt Kohn, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Siôn Simon, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini

12

-

ECR

Daniel Dalton, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

ENF

André Elissen, Giancarlo Scotta', Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Kinga Gál

8

0

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Sylvie Guillaume, Soraya Post

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 25 май 2018 г.Правна информация