IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1392kWORD 175k
22.5.2018
PE 597.506v03-00 A8-0171/2018

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkog postupka za međunarodnu zaštitu u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2013/32/EU

(COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Laura Ferrara

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE MANJINE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkog postupka za međunarodnu zaštitu u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2013/32/EU

(COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0467),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 78. stavak 2. podstavak d Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0321/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja koja su češki Senat, talijanski Senat i rumunjski Zastupnički dom podnijeli u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti kojim tvrde da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 14. prosinca 2016.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 8. veljače 2017.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0171/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Zajednički europski sustav azila utemeljen je na zajedničkim standardima za postupke odobravanja azila, priznavanje i zaštitu koji se pružaju na razini Unije, uvjetima prihvata i sustavu kojim se određuje država članica nadležna za tražitelje azila. Bez obzira na napredak koji je dosad postignut u postupnom razvoju zajedničkog europskog sustava azila, još uvijek postoje značajne razlike među državama članicama u odnosu na vrste postupaka kojima se koriste, stope priznavanja, vrstu zaštite koja se priznaje, razinu materijalnih uvjeta prihvata i pogodnosti koje se pružaju podnositeljima zahtjeva za međunarodnu zaštitu i njezinim korisnicima. Ove razlike važni su pokretači sekundarnih kretanja i potkopavaju cilj jamstva da se u zajedničkom europskom sustavu azila jednako postupa sa svim podnositeljima bez obzira na to u kojem su dijelu Unije podnijeli zahtjev.

(3)  Zajednički europski sustav azila utemeljen je na zajedničkim standardima za postupke odobravanja azila, priznavanje i zaštitu koji se pružaju na razini Unije, uvjetima prihvata i sustavu kojim se određuje država članica nadležna za tražitelje azila. Bez obzira na napredak koji je dosad postignut u postupnom razvoju zajedničkog europskog sustava azila, još uvijek postoje značajne razlike među državama članicama u odnosu na vrste postupaka kojima se koriste, stope priznavanja, vrstu zaštite koja se priznaje, razinu materijalnih uvjeta prihvata i pogodnosti koje se pružaju podnositeljima zahtjeva za međunarodnu zaštitu i njezinim korisnicima. Te razlike potkopavaju cilj jamstva da se u zajedničkom europskom sustavu azila sa svim podnositeljima bez obzira na to u kojem su dijelu Unije podnijeli zahtjev primjenjuju najviši standardi, uz puno poštovanje temeljnih prava i Ženevske konvencije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Zajedničkim postupkom priznavanja i oduzimanja međunarodne zaštite trebala bi se ograničiti sekundarna kretanja podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu među državama članicama, u mjeri u kojoj su takva kretanja izazvana razlikama u pravnim okvirima, tako što će se trenutačne diskrecijske odredbe zamijeniti usklađenim pravilima, dok će se prava i obveze podnositelja, kao i posljedice nepoštovanja tih obveza, pojasniti i uvest će se jednaki uvjeti za primjenu Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji) u državama članicama.

(6)  Zajedničkim postupkom priznavanja i oduzimanja međunarodne zaštite trebalo bi se poticati podnositelje zahtjeva da ostanu na području države članice nadležne za rješavanje njihova zahtjeva za azil te da se ondje integriraju, tako što će se trenutačne diskrecijske odredbe zamijeniti usklađenim pravilima, dok će se prava i obveze podnositelja, kao i posljedice nepoštovanja tih obveza, pojasniti i uvest će se jednaki uvjeti za primjenu Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji) u državama članicama.

 

 

 

 

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Ta bi se Uredba trebala primjenjivati na sve zahtjeve za međunarodnu zaštitu podnesene na području država članica, uključujući one podnesene na vanjskoj granici, u teritorijalnim vodama ili u tranzitnim zonama država članica, kao i na oduzimanje međunarodne zaštite. Osobe koje zahtijevaju međunarodnu zaštitu, a nalaze se u teritorijalnim vodama države članice, trebale bi se iskrcati na kopno i njihovi se zahtjevi trebaju razmatrati u skladu s ovom Uredbom.

(7)  Ta bi se Uredba trebala primjenjivati samo na zahtjeve za međunarodnu zaštitu podnesene na području država članica, uključujući one podnesene na vanjskoj granici, u teritorijalnim vodama ili u tranzitnim zonama država članica, kao i na oduzimanje međunarodne zaštite. Osobe koje zahtijevaju međunarodnu zaštitu, a nalaze se u teritorijalnim vodama države članice, trebale bi se iskrcati na kopno i njihovi se zahtjevi trebaju razmatrati u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Sredstva Fonda za azil, migracije te integraciju trebala bi se mobilizirati radi pružanja primjerene potpore nastojanjima država članica oko primjene ove Uredbe, posebice onim državama članicama čiji su sustavi azila i prihvata suočeni sa specifičnim i nerazmjernim pritiscima.

(10)  Sredstva Fonda za azil, migracije te integraciju trebala bi se mobilizirati radi pružanja primjerene potpore nastojanjima država članica oko primjene ove Uredbe, posebice onim državama članicama čiji su sustavi azila i prihvata suočeni sa specifičnim i nerazmjernim pritiscima. Lokalnim i regionalnim tijelima te međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva na raspolaganje valja staviti odgovarajuća sredstva, uključujući mogućnost da lokalna i regionalna tijela izravno pristupe Fondu za azil, migraciju i integraciju.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Podnositelju treba pružiti stvarnu priliku da pred nadležnim tijelom iznese sve relevantne elemente kojima raspolaže. Iz tog bi razloga podnositelj trebao, uz ograničen broj iznimaka, uživati pravo da bude saslušan u osobnom intervjuu za utvrđivanje prihvatljivosti ili o osnovanosti svojeg zahtjeva, prema potrebi. Da bi se pravo na osobni intervju moglo ostvariti, podnositelj bi trebao dobiti pomoć tumača, kao i priliku da ponudi sveobuhvatna objašnjenja u vezi s razlozima svjeg zahtjeva. Podnositelj bi trebao dobiti dovoljno vremena da se pripremi i posavjetuje sa svojim pravnim savjetnikom, a tijekom intervjua može dobiti pomoć pravnog savjetnika. Osobni intervju trebao bi se voditi u uvjetima kojima se osigurava odgovarajuća povjerljivost, kao i s primjereno obučenim i kompetentnim osobljem, uključujući, ondje gdje je to potrebno, osoblje tijela drugih država članica ili stručnjake koje je dodijelila Agencija Europske unije za azil. Osobni intervju može se izostaviti jedino ako se ovlašteno tijelo sprema donijeti pozitivnu odluku o zahtjevu ili je mišljenja da podnositelj nije sposoban ili u stanju da bude ispitan uslijed trajnih okolnosti izvan njegove kontrole. S obzirom na to da je osobni intervju neophodan dio razmatranja zahtjeva, intervju bi se trebao snimati, a podnositelji i njihovi pravni savjetnici trebali bi imati pristup snimci, kao i izvješću ili transkriptu intervjua, prije nego što nadležno tijelo donese odluku ili, u slučaju ubrzanog postupka razmatranja, istodobno s donošenjem odluke.

(13)  Prije no što nadležno tijelo donese odluku, podnositelju treba pružiti stvarnu priliku da pred nadležnim tijelom iznese sve relevantne elemente kojima raspolaže. Iz tog bi razloga podnositelj trebao, uz ograničen broj iznimaka, uživati pravo da bude saslušan u osobnom intervjuu za utvrđivanje prihvatljivosti ili o osnovanosti svojeg zahtjeva, prema potrebi. Da bi se pravo na osobni intervju moglo ostvariti, podnositelj bi trebao dobiti pomoć, kada je to moguće i potrebno, tumača, pravnog zastupnika i kulturnog medijatora kao i priliku da ponudi sveobuhvatna objašnjenja u vezi s razlozima podnošenja svog zahtjeva. Podnositelj bi trebao dobiti dovoljno vremena da se na primjeren način pripremi i posavjetuje sa svojim pravnim savjetnikom u vezi s prihvatljivosti i glavnim intervjuom, a tijekom intervjua može dobiti pomoć pravnog savjetnika. Osobni intervju trebao bi se voditi u uvjetima kojima se osigurava odgovarajuća povjerljivost, kao i s primjereno obučenim i kompetentnim osobljem, uključujući, ondje gdje je to potrebno, stručnjake koje je dodijelila Agencija Europske unije za azil ili, prema potrebi, osoblje iz drugih tijela druge države članice. Osobni intervju može se izostaviti jedino ako se ovlašteno tijelo sprema donijeti pozitivnu odluku o zahtjevu ili je mišljenja da podnositelj nije sposoban ili u stanju da bude ispitan uslijed trajnih okolnosti izvan njegove kontrole. S obzirom na to da je osobni intervju neophodan dio razmatranja zahtjeva, intervju bi se trebao snimati, a podnositelji i njihovi pravni savjetnici trebali bi imati pristup snimci, kao i izvješću intervjua, prije nego što nadležno tijelo donese odluku. Ako su podnositelju potrebna posebna postupovna jamstva u skladu s ovom Uredbom, podnositelj bi trebao imati mogućnost dostavljanja tih pojedinosti u razumnom roku nakon osobnog intervjua.

 

(Izmjena koja se odnosi na „posebna postupovna jamstva” primjenjuje se u cijelom tekstu).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  U interesu je kako država članica tako i podnositelja zahtjeva da pružanjem kvalitetnih informacija i pravne podrške osiguraju ispravno priznavanje potreba za međunarodnom zaštitom već u fazi upravnog postupka, što će dovesti do djelotvornijeg i kvalitetnijeg donošenja odluka. U tu bi svrhu pristup pravnoj pomoći i zastupanju trebao biti sastavni dio zajedničkog postupka za međunarodnu zaštitu. Da bi se osigurala učinkovita zaštita podnositeljevih prava, posebice prava na obranu i načela pravednosti, te da bi se osigurala ekonomičnost postupka, podnositelji bi trebali, na svoj zahtjev i prema uvjetima utvrđenima ovom Uredbom, dobiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje tijekom upravnog postupka te u žalbenom postupku. Besplatnu pravnu pomoć i zastupanje trebale bi pružati osobe koje su prema nacionalnom pravu za to ovlaštene.

(14)  U interesu je kako država članica tako i podnositelja zahtjeva da pružanjem kvalitetnih informacija i pravne podrške osiguraju ispravno priznavanje potreba za međunarodnom zaštitom već u fazi upravnog postupka, što će dovesti do djelotvornijeg i kvalitetnijeg donošenja odluka. U tu bi svrhu pristup pravnoj pomoći i zastupanju trebao biti sastavni dio zajedničkog postupka za međunarodnu zaštitu u svim fazama postupka. Da bi se osigurala učinkovita zaštita podnositeljevih prava, posebice prava na obranu i načela pravednosti, te da bi se osigurala ekonomičnost postupka, podnositelji bi trebali, na svoj zahtjev i prema uvjetima utvrđenima ovom Uredbom, dobiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje tijekom upravnog postupka, uključujući tijekom osobnog intervjua, te u žalbenom postupku. Podnositelji zahtjeva trebali bi imati pravo na učinkovit pravni lijek pred sudom protiv odluke o neodobravanju besplatne pravne pomoći, a države članice trebale bi se pobrinuti da pravna pomoć i zastupanje nisu samovoljno ograničeni te da podnositeljev učinkovit pristup pravosuđu nije ugrožen. Besplatna pravna pomoć i zastupanje trebaju se pružiti čim se registrira zahtjev za međunarodnu zaštitu, a trebale bi ih pružati osobe koje su prema nacionalnom pravu za to ovlaštene.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Određeni podnositelji mogli bi imati potrebu za posebnim postupovnim jamstvima zbog, među ostalim, svoje dobi, spola, seksualne orijentacije, spolnog identiteta, invaliditeta, teške bolesti, psihičkih poremećaja ili kao posljedice mučenja, silovanja ili drugih ozbiljnih oblika psihološkog, fizičkog, seksualnog ili rodno uvjetovanog nasilja. Potrebno je na sustavan način procijeniti jesu li dotičnom podnositelju potrebna posebna postupovna jamstva i čim ranije identificirati te podnositelje, od trenutka podnošenja zahtjeva i prije donošenja odluke.

(15)  Određeni podnositelji mogli bi imati potrebu za specifičnim postupovnim jamstvima zbog, među ostalim, svoje dobi, spola, seksualne orijentacije, spolnog identiteta, invaliditeta, teške bolesti, psihičkih poremećaja ili na temelju posljedica mučenja, silovanja, trgovine ljudima, brodoloma ili drugih ozbiljnih oblika psihološkog, fizičkog, seksualnog ili rodno uvjetovanog nasilja. Potrebno je na sustavan način procijeniti jesu li dotičnom podnositelju potrebna specifična postupovna jamstva i čim ranije identificirati te podnositelje, od trenutka podnošenja zahtjeva i prije donošenja odluke.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Da bi se osiguralo da se podnositelji kojima su potrebna posebna postupovna jamstva čim prije identificiraju, osoblje tijela nadležnih za prihvat i evidentiranje zahtjeva trebalo bi biti primjereno obučeno za otkrivanje znakova ranjivosti i trebalo bi u tu svrhu dobiti odgovarajuće upute. Dodatne mjere za identifikaciju i dokumentaciju simptoma i znakova mučenja ili drugih ozbiljnih činova fizičkog ili psihološkog nasilja, uključujući djela seksualnog nasilja, u postupcima na koje se odnosi ova Uredba trebale bi se, među ostalim, temeljiti na Priručniku o učinkovitoj istrazi i dokumentiranju mučenja i drugog okrutnog, nehumanog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (Protokol iz Istanbula).

(16)  Da bi se osiguralo da se podnositelji kojima su potrebna specifična postupovna jamstva čim prije identificiraju, osoblje tijela nadležnih za prihvat i evidentiranje zahtjeva trebalo bi biti primjereno obučeno za otkrivanje znakova ranjivosti i trebalo bi u tu svrhu dobiti odgovarajuće upute. Dodatne mjere za identifikaciju i dokumentaciju simptoma i znakova mučenja ili drugih ozbiljnih činova fizičkog ili psihološkog nasilja, uključujući djela seksualnog nasilja, u postupcima na koje se odnosi ova Uredba trebale bi se, među ostalim, temeljiti na Priručniku o učinkovitoj istrazi i dokumentiranju mučenja i drugog okrutnog, nehumanog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (Protokol iz Istanbula). Procjena osjetljivosti morala bi se provesti u roku od 30 dana.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Podnositeljima za koje je utvrđeno da trebaju posebna postupovna jamstva treba se pružiti odgovarajuća podrška, uključujući dovoljno vremena kako bi se stvorili uvjeti potrebni za učinkovit pristup postupcima i za iznošenje elemenata koji su im potrebni da bi potkrijepili svoje zahtjeve za međunarodnu zaštitu. Kada nije moguće pružiti primjerenu podršku u okviru ubrzanog postupka razmatranja ili postupka na granici, podnositelj kojem su potrebna posebna postupovna jamstva treba se izuzeti iz tih postupaka. Potreba za posebnim postupovnim jamstvima koja su takve naravi da mogu spriječiti primjenu ubrzanog postupka ili postupka na granici trebala bi također značiti da su podnositelju zahtjeva osigurana dodatna jamstva kada njegova žalba nema automatski suspenzivni učinak, kako bi pravni lijek u njegovim posebnim okolnostima bio učinkovit.

(17)  Podnositeljima za koje je utvrđeno da trebaju specifična postupovna jamstva treba se pružiti odgovarajuća podrška, uključujući dovoljno vremena kako bi se stvorili uvjeti potrebni za učinkovit pristup postupcima i za iznošenje elemenata koji su im potrebni da bi potkrijepili svoje zahtjeve za međunarodnu zaštitu. Kada nije moguće pružiti primjerenu podršku u okviru ubrzanog postupka razmatranja ili postupka na granici, podnositelj kojem su potrebna specifična postupovna jamstva treba se izuzeti iz tih postupaka. Nadležna tijela trebala bi poduzeti potrebne mjere kako bi se za maloljetnike u postupcima na granici pronašla druga rješenja osim pritvaranja. Maloljetnike bez pratnje trebalo bi uvijek izuzeti iz postupaka na granici.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  S ciljem osiguravanja suštinske jednakosti između ženskih i muških podnositelja zahtjeva, postupci razmatranja trebaju biti rodno osviješteni. Posebice, osobni intervjui trebali bi biti organizirani na način koji omogućava i muškim i ženskim podnositeljima zahtjeva da slobodno govore o svojim iskustvima u slučajevima rodno uvjetovanog progona. U tu bi svrhu ženama trebalo omogućiti da ih se ispita odvojeno od supružnika, partnera ili drugih članova obitelji. Kad je to moguće, ženama i djevojčicama trebalo bi dodijeliti ženske tumače i ispitivače. Zdravstvene preglede žena i djevojčica trebali bi obavljati ženski liječnici, posebice uzimajući u obzir da je podnositeljica možda bila žrtva rodno uvjetovanog nasilja. Složenost zahtjeva povezanih sa spolom posebno treba uzeti u obzir u postupcima utemeljenim na konceptu prve zemlje azila, konceptu sigurne treće zemlje, konceptu sigurne zemlje podrijetla i kod naknadnih zahtjeva.

(18)  S ciljem osiguravanja suštinske jednakosti između ženskih i muških podnositelja zahtjeva, postupci razmatranja trebaju biti rodno osviješteni. Posebice, osobni intervjui trebali bi biti organizirani na način koji omogućava i muškim i ženskim podnositeljima zahtjeva da slobodno govore o svojim iskustvima u slučajevima rodno uvjetovanog progona ili progona zbog spolne orijentacije. U tu bi svrhu ženama trebalo omogućiti da ih se ispita odvojeno od supružnika, partnera ili drugih članova obitelji. Kad je to moguće, ženama i djevojčicama trebalo bi dodijeliti ženske tumače i ispitivače. Zdravstvene preglede žena i djevojčica trebali bi obavljati ženski liječnici, posebice uzimajući u obzir da je podnositeljica možda bila žrtva rodno uvjetovanog nasilja. Složenost zahtjeva povezanih sa spolom, uključujući zahtjeve povezane sa spolnom orijentacijom, spolnim identitetom, spolnim izražavanjem i spolnim obilježjima, potrebno je na odgovarajući način uzeti u obzir u postupcima utemeljenima na konceptu prve zemlje azila, konceptu sigurne treće zemlje, konceptu sigurne zemlje podrijetla i kod naknadnih zahtjeva.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a)  Nasilje koje je usmjereno protiv osobe zbog njezina spola, spolnog identiteta ili spolnog izražavanja ili koje nerazmjerno više pogađa osobe određenog spola treba se smatrati rodno uvjetovanim nasiljem. Takvo nasilje može imati za posljedicu tjelesnu, spolnu, emocionalnu ili psihičku štetu ili ekonomski gubitak za žrtvu. Rodno uvjetovano nasilje treba se smatrati oblikom diskriminacije i povredom temeljnih sloboda žrtve te uključuje nasilje u bliskim odnosima, spolno nasilje (uključujući silovanje, spolno zlostavljanje i uznemiravanje), trgovina ljudima, ropstvo te različite oblike štetnih postupanja, poput prisilnih brakova, sakaćenja ženskih spolnih organa i takozvanih „zločina iz časti”. Žene koje su žrtve rodno uvjetovanog nasilja i njihova djeca često trebaju specifičnu potporu i zaštitu zbog velikog rizika sekundarne i ponovljene viktimizacije, zastrašivanja i odmazde povezanih s takvim nasiljem.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Pri primjeni ove Uredbe primarni bi cilj država članica trebala biti zaštita interesa djeteta, u skladu s člankom 24. Povelje te Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta iz 1989. godine. U ocjenjivanju najboljeg interesa djeteta, države članice trebale bi posebno uzeti u obzir dobrobit maloljetnika i njegov socijalni razvoj, uključujući okruženje iz kojeg dolazi. S obzirom na članak 12. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta koji se odnosi na pravo djeteta na saslušanje, ovlašteno tijelo pružit će maloljetnoj osobi mogućnost osobnog intervjua, osim ako to očito nije u najboljem interesu maloljetne osobe.

(20)  Pri primjeni ove Uredbe primarni bi cilj država članica trebala biti zaštita interesa djeteta, u skladu s člankom 24. Povelje te Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta iz 1989. godine. U ocjenjivanju najboljeg interesa djeteta, države članice trebale bi posebno uzeti u obzir dobrobit maloljetnika i njegov socijalni razvoj, uključujući okruženje iz kojeg dolazi. S obzirom na članak 12. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta koji se odnosi na pravo djeteta na saslušanje, ovlašteno tijelo trebalo bi maloljetniku osigurati pravo na saslušanje u okviru osobnog intervjua, osim ako to očito nije u najboljem interesu maloljetne osobe. Postupak na granici nikada se ne bi trebao primjenjivati na maloljetnike bez pratnje. Države članice trebale bi poduzeti potrebne mjere kako bi maloljetniku zajamčile druga rješenja osim pritvora. Maloljetnike se ni u kojem slučaju ne bi trebalo pritvarati u okviru postupaka na granici, u tranzitnim zonama, na vanjskim granicama ili u bilo kojoj fazi tijekom obrađivanja njihova zahtjeva za azil.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Zajedničkim postupkom postiže se racionalizacija vremenskih rokova u kojim pojedinac može pristupiti postupku, rokova u kojima će nadležno tijelo razmotriti zahtjev, kao i u kojima će pravosudna tijela razmotriti žalbe prvog stupnja. Dok bi nerazmjeran broj istodobnih zahtjeva mogao uzrokovati rizik odgode pristupa postupku i razmatranja zahtjeva, povremeno će možda biti potrebna određena mjera fleksibilnosti da bi se rokovi iznimno produžili. Međutim, da bi se osigurala učinkovitost procesa, produženje tih rokova trebalo bi biti krajnja mjera, s obzirom na to da bi države članice trebale redovito preispitivati svoje potrebe da bi održale djelotvoran sustav azila, uključujući i pripremanjem kriznih planova ondje gdje je to potrebno, te uzimajući u obzir da bi Agencija Europske unije za azil trebala pružiti državama članicama potrebnu operativnu i tehničku pomoć. Kada države članice predviđaju da neće moći ispoštovati propisane vremenske rokove, trebale bi zatražiti pomoć od Agencije Europske unije za azil. Kada takav zahtjev nije podnesen, a uslijed nerazmjernog pritiska sustav azila neke države članice postane neučinkovit do te mjere da ugrožava funkcioniranje zajedničkog europskog sustava azila, Agencija može, na temelju provedbene odluke Komisije, poduzeti mjere za pružanje potpore toj državi članici.

(21)  Zajedničkim postupkom postiže se racionalizacija vremenskih rokova u kojim pojedinac može pristupiti postupku, rokova u kojima će nadležno tijelo razmotriti zahtjev, kao i u kojima će pravosudna tijela razmotriti žalbe prvog stupnja. Dok bi nerazmjeran broj istodobnih zahtjeva mogao uzrokovati rizik odgode pristupa postupku i razmatranja zahtjeva, povremeno će možda biti potrebna određena mjera fleksibilnosti da bi se rokovi iznimno produžili. Međutim, da bi se osigurala učinkovitost postupka, produženje tih rokova trebalo bi biti strogo ograničeno s obzirom na to da bi države članice trebale redovito preispitivati svoje potrebe da bi održale djelotvoran sustav azila, uključujući i pripremanjem kriznih planova ondje gdje je to potrebno, te uzimajući u obzir da bi Agencija Europske unije za azil trebala pružiti državama članicama potrebnu operativnu i tehničku pomoć. Kada države članice predviđaju da neće moći ispoštovati propisane vremenske rokove, trebale bi zatražiti pomoć od Agencije Europske unije za azil. Kada takav zahtjev nije podnesen, a uslijed nerazmjernog pritiska sustav azila neke države članice postane neučinkovit do te mjere da ugrožava funkcioniranje zajedničkog europskog sustava azila, Agencija može, na temelju provedbene odluke Komisije, poduzeti mjere za pružanje potpore toj državi članici.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22a)  Kako bi se povećalo razumijevanje podnositelja zahtjeva o funkcioniranju zajedničkog europskog sustava azila, potrebno je znatno poboljšati pružanje informacija. Ulaganjem u rano pružanje dostupnih informacija podnositeljima zahtjeva uvelike će se povećati vjerojatnost da će oni razumjeti, prihvatiti i poštovati postupke iz ove Uredbe u većoj mjeri nego dosad. Kako bi se smanjili administrativni zahtjevi i učinkovito iskoristili zajednički resursi, Agencija Europske unije za azil trebala bi izraditi prikladni informativni materijal u bliskoj suradnji s nacionalnim tijelima. Agencija bi pri izradi takvog materijala trebala u cijelosti iskoristiti moderne informacijske tehnologije. Kako bi prikladno pružala potporu tražiteljima azila, također bi trebala izraditi audio-vizualni materijal koji se može koristiti kao nadopuna pisanom informativnom materijalu. Agencija EU-a za azil trebala bi biti odgovorna za održavanje internetskih stranica namijenjenih pružanju informacija o funkcioniranju zajedničkog europskog sustava azila za aktualne i potencijalne podnositelje zahtjeva kako bi se riješio problem često netočnih informacija koje im pružaju krijumčari. Informativni materijal koji će izraditi Agencija treba biti preveden i dostupan na svim glavnim jezicima tražitelja azila koji pristižu u Europu.

Obrazloženje

Poboljšano pružanje informacija, odražava prijedloge u Dublinskoj uredbi.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Zahtjev bi se trebao evidentirati čim se podnese. U ovoj fazi, tijela nadležna za prihvat i evidentiranje zahtjeva, uključujući graničnu policiju, policijske službenike, tijela nadležna za useljavanje i tijela nadležna za objekte za zadržavanje trebala bi evidentirati zahtjev zajedno s osobnim podacima o dotičnom podnositelju. Ta bi tijela trebala obavijestiti podnositelja o njegovim pravima i obvezama, kao i o posljedicama koje će pretrpjeti ako ne poštuje te obveze. Podnositelj bi trebao dobiti dokument kojim se potvrđuje da je zahtjev podnesen. Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od trenutka kada je zahtjev evidentiran.

(23)  Zahtjev bi se trebao evidentirati što je prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije tri radna dana od podnošenja. U ovoj fazi, tijela nadležna za prihvat i evidentiranje zahtjeva, uključujući graničnu policiju, policijske službenike, tijela nadležna za imigraciju, druga tijela kojima su države članice povjerile tu zadaću i tijela nadležna za objekte za zadržavanje trebala bi evidentirati zahtjev zajedno s osobnim podacima o dotičnom podnositelju. Ako podnositelju zahtjeva nedostaju potrebni dokumenti, to državu članicu ne bi trebalo spriječiti da obavi postupak registracije. Ta bi tijela trebala obavijestiti podnositelja o njegovim pravima i obvezama, kao i o posljedicama koje će pretrpjeti ako ne poštuje te obveze. Podnositelj bi trebao dobiti dokument kojim se potvrđuje da je zahtjev podnesen u skladu s ovom Uredbom. Ovaj dokument trebao bi biti valjan tijekom razdoblja od šest mjeseci i trebao bi se obnavljati automatski ako još nije donesena konačna odluka o zahtjevu za međunarodnu zaštitu kako bi se osiguralo da će valjanost dokumenta pokriti razdoblje tijekom kojega podnositelj ima pravo ostati na području nadležne države članice. Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od trenutka kada je zahtjev evidentiran.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Podnošenje zahtjeva čin je kojim se formalizira zahtjev za međunarodnu zaštitu. Podnositelj bi trebao dobiti potrebne informacije o tome kako i gdje da podnese svoj zahtjev te bi mu se trebala pružiti stvarna prilika da to i učini. U ovoj fazi on mora predočiti sve elemente koji su mu na raspolaganju, a potrebni su da bi se zahtjev potkrijepio i upotpunio. Rok za upravni postupak počinje teći od trenutka kada je zahtjev podnesen. U to vrijeme, podnositelj bi trebao dobiti dokument kojim se potvrđuje njegov status podnositelja zahtjeva, a koji bi trebao ostati valjan dok je god važeće njegovo pravo da ostane na području države članice nadležne za razmatranje zahtjeva.

(24)  Podnošenje zahtjeva sastoji se od podnošenja svih relevantnih dokumenata koji su na raspolaganju podnositelja u skladu s [Uredbom o kvalifikaciji]. Na taj se način formalizira zahtjev za međunarodnu zaštitu. Podnositelj bi trebao dobiti potrebne informacije o tome kako i gdje da podnese svoj zahtjev te bi mu se trebala pružiti stvarna prilika da to i učini. U ovoj fazi on mora predočiti sve elemente koji su mu na raspolaganju, a potrebni su da bi se zahtjev potkrijepio. Rok za upravni postupak počinje teći od trenutka kada je zahtjev podnesen.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24a)  Različite kategorije podnositelja zahtjeva imaju različite potrebe u pogledu informacija te će se informacije stoga trebati pružati na različite načine i prilagoditi tim potrebama. Posebno je važno zajamčiti da maloljetnici imaju pristup informacijama prilagođenima djeci koje su relevantne za njihove potrebe i za njihovu situaciju. Pružanje točnih, visokokvalitetnih informacija maloljetnicima s pratnjom i bez pratnje u okruženju prilagođenom djeci može imati važnu ulogu u pružanju dobrog okruženja za maloljetnika i u utvrđivanju slučajeva navodnog trgovanja ljudima.

Obrazloženje

Poboljšano pružanje informacija, odražava prijedloge iz Dublinske uredbe.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Podnositelj bi trebao biti ispravno i pravodobno upoznat sa svojim pravima i obvezama, i to na jeziku koji razumije ili je razumno očekivati da ga razumije. Uzimajući u obzir da se, kada, primjerice, podnositelj odbije surađivati s nacionalnim tijelima uskraćivanjem elemenata potrebnih za razmatranje zahtjeva te otisaka prstiju ili prikaza lica ili ne podnese zahtjev unutar utvrđenog vremenskog roka, zahtjev može biti odbijen zbog odustajanja, potrebno je da podnositelj bude upoznat s posljedicama neispunjenja tih obveza.

(25)  Podnositelj bi trebao biti ispravno i pravodobno upoznat sa svojim pravima i obvezama najkasnije do trenutka registracije zahtjeva za međunarodnu zaštitu, u pisanom i usmenom obliku i prema potrebi uz multimedijsku podršku i na jeziku koji razumije te u sažetom i lako dostupnom obliku, koristeći se jasnim i jednostavnim jezikom. Podnositelj treba biti upoznat s posljedicama neispunjenja svojih obveza u okviru ove Uredbe. Maloljetnicima informacije prenosi osposobljeno osoblje na način prilagođen djeci i na jeziku koji razumiju te uz sudjelovanje skrbnika.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Da bi moglo ispuniti svoje obveze iz ove Uredbe, osoblje tijela nadležnih za zaprimanje i evidentiranje zahtjeva trebalo bi raspolagati odgovarajućim znanjem i proći potrebnu obuku iz područja međunarodne zaštite, također uz potporu Agencije Europske unije za azil. Trebaju dobiti i odgovarajuća sredstva i upute koji će im omogućiti da učinkovito izvršavaju svoje zadatke.

(26)  Da bi moglo ispuniti svoje obveze iz ove Uredbe, osoblje tijela nadležnih za zaprimanje i evidentiranje zahtjeva trebalo bi zapošljavati na temelju kvalifikacija i iskustva putem otvorenih natječaja, ono bi trebalo raspolagati odgovarajućim znanjem i imati prethodno završenu potrebnu obuku iz područja međunarodne zaštite, prema potrebi uz potporu Agencije Europske unije za azil. To bi osoblje trebalo dobiti i odgovarajuća sredstva i upute koji će im omogućiti da učinkovito izvršavaju svoje zadaće poštujući pritom temeljna prava.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  S ciljem olakšavanja pristupa postupku na graničnim prijelazima i u objektima za zadržavanje, potrebno je pružati informacije o mogućnosti podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu. U okviru tumačenja trebalo bi osigurati temeljnu komunikaciju koja je potrebna da bi nadležna tijela razumjela žele li osobe podnijeti zahtjev za međunarodnu zaštitu.

(27)  S ciljem olakšavanja pristupa postupku na graničnim prijelazima i u objektima za zadržavanje, potrebno je pružati informacije o mogućnosti podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu. U okviru tumačenja trebalo bi osigurati temeljnu komunikaciju koja je potrebna da bi nadležna tijela razumjela žele li osobe podnijeti zahtjev za međunarodnu zaštitu. Pravnim zastupnicima i organizacijama civilnog društva koje pružaju pravne usluge, savjetovanje ili psihološku pomoć trebalo bi uvijek omogućiti pristup objektima za pritvor, graničnim prijelazima i tranzitnim zonama. Osoblje koje pruža usluge tumačenja treba raspolagati odgovarajućim znanjem i proći potrebnu obuku iz područja međunarodne zaštite.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Ovom bi se Uredbom trebala predvidjeti mogućnost da podnositelji podnesu zahtjev u ime svog supružnika, partnera u stabilnom i trajnom odnosu te uzdržavanih odraslih ili maloljetnih osoba. Ova mogućnost omogućuje zajedničko razmatranje tih zahtjeva. Pravo svakog pojedinca da zatraži međunarodnu zaštitu zajamčeno je činjenicom da ako podnositelj ne podnese zahtjev u ime supružnika, partnera ili uzdržavane odrasle ili maloljetne osobe unutar vremenskog roka koji je utvrđen za podnošenje zahtjeva, supružnik ili partner to i dalje može učiniti u vlastito ime, a uzdržavanoj odrasloj ili maloljetnoj osobi trebalo bi u tome pomoći tijelo odlučivanja. Međutim, ako zasebni zahtjev nije opravdan, trebao bi se smatrati neprihvatljivim.

(28)  Ovom bi se Uredbom trebala predvidjeti mogućnost da podnositelji podnesu zahtjev u ime maloljetnih ili uzdržavanih odraslih osoba bez pravne sposobnosti. Time se omogućuje zajedničko razmatranje tih zahtjeva. Pravo svakog pojedinca da zatraži međunarodnu zaštitu zajamčeno je činjenicom da ako podnositelj ne podnese zahtjev u ime uzdržavane odrasle ili maloljetne osobe unutar vremenskog roka koji je utvrđen za podnošenje zahtjeva, uzdržavanoj odrasloj ili maloljetnoj osobi trebalo bi u tome pomoći tijelo odlučivanja.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Da bi se osiguralo da se maloljetnim osobama bez pratnje omogući učinkovit pristup postupku, uvijek bi im se trebao dodijeliti skrbnik. Skrbnik bi trebao biti osoba ili predstavnik neke organizacije imenovan da pomaže i vodi maloljetnu osobu kroz postupak, kako bi zaštitio najbolje interese djeteta i osigurao njegovu dobrobit. Ondje gdje je to potrebno, skrbnik treba imati poslovnu sposobnost za maloljetnu osobu. Da bi se maloljetnim osobama bez pratnje omogućila učinkovita podrška, skrbnici ne bi trebali biti zaduženi za nerazmjeran broj takvih maloljetnih osoba u isto vrijeme. Države članice trebale bi imenovati subjekte ili osobe odgovorne za podršku, nadzor i praćenje skrbnika u izvršavanju njihovih zadataka. Maloljetna osoba bez pratnje trebala bi podnijeti zahtjev u svoje vlastito ime ili preko skrbnika. Radi zaštite prava i postupovnih jamstava maloljetne osobe bez pratnje, rok u kojem može podnijeti zahtjev treba početi teći od trenutka kada mu je dodijeljen skrbnik i oni se susretnu. Kada skrbnik ne podnese zahtjev unutar utvrđenog roka, maloljetna osoba bez pratnje trebala bi dobiti mogućnost da podnese zahtjev u svoje ime uz pomoć tijela odlučivanja. Činjenica da je maloljetna osoba bez pratnje odlučila podnijeti zahtjev u svoje vlastito ime ne sprječava da joj bude dodijeljen skrbnik.

(29)  Da bi se osiguralo da se maloljetnim osobama bez pratnje omogući učinkovit pristup postupku, uvijek bi im se trebao dodijeliti skrbnik. Skrbnika se mora imenovati što prije prije prikupljanja biometrijskih podataka i u svakom slučaju najkasnije 24 sata nakon podnošenja zahtjeva. Skrbnik bi trebao biti osoba ili predstavnik neke organizacije imenovan da pomaže i vodi maloljetnu osobu kroz postupak, kako bi zaštitio najbolje interese djeteta i osigurao njegovu dobrobit. Ondje gdje je to potrebno, skrbnik treba imati poslovnu sposobnost za maloljetnu osobu. Da bi se maloljetnim osobama bez pratnje omogućila učinkovita podrška, skrbnici ne bi trebali biti zaduženi za nerazmjeran broj takvih maloljetnih osoba u isto vrijeme. U svakom slučaju skrbnik ne smije biti zadužen za više od 20 maloljetnika bez pratnje. Države članice trebale bi imenovati subjekte ili osobe odgovorne za podršku, nadzor i redovno praćenje skrbnika kako bi se moglo provjeriti izvršavaju li svoje zadatke na zadovoljavajući način. Maloljetna osoba bez pratnje trebala bi podnijeti zahtjev u svoje vlastito ime ili preko skrbnika. Radi zaštite prava i postupovnih jamstava maloljetne osobe bez pratnje, rok u kojem može podnijeti zahtjev treba početi teći od trenutka kada mu je dodijeljen skrbnik i oni se susretnu. Kada skrbnik ne podnese zahtjev unutar utvrđenog roka, maloljetna osoba bez pratnje trebala bi dobiti mogućnost da podnese zahtjev u svoje ime uz pomoć tijela odlučivanja. Činjenica da je maloljetna osoba bez pratnje odlučila podnijeti zahtjev u svoje vlastito ime ne sprječava da joj bude dodijeljen skrbnik.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Da bi se podnositeljima jamčila njihova prava, odluke o svim zahtjevima za međunarodnu zaštitu trebaju se donositi na temelju činjenica, objektivno, nepristrano i na pojedinačnoj osnovi nakon pomnog razmatranja kod kojeg su uzeti u obzir svi elementi koje je iznio podnositelj i specifične okolnosti podnositelja. Da bi se osiguralo pomno razmatranje zahtjeva, nadležno tijelo trebalo bi uzeti u obzir relevantne, točne i aktualne informacije u vezi sa situacijom u podnositeljevoj zemlji podrijetla koje je dobilo od Agencije Europske unije za azil te iz drugih izvora, poput visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice. Nadležno tijelo trebalo bi uzeti u obzir i sve relevantne zajedničke analize informacija o zemlji podrijetla koje je izradila Agencija Europske unije za azil. Svaka odgoda završetka postupka trebala bi u potpunosti biti u skladu s obvezama država članica iz Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji) i s pravom na dobru upravu, ne dovodeći u pitanje učinkovitost i pravednost postupka na temelju ove Uredbe.

(30)  Da bi se podnositeljima jamčila njihova prava, odluke o svim zahtjevima za međunarodnu zaštitu trebaju se donositi na temelju činjenica, objektivno, nepristrano i na pojedinačnoj osnovi nakon pomnog razmatranja kod kojeg su uzeti u obzir svi elementi koje je iznio podnositelj i specifične okolnosti podnositelja. Da bi se osiguralo pomno razmatranje zahtjeva, nadležno tijelo trebalo bi uzeti u obzir relevantne, točne i aktualne informacije u vezi sa situacijom u podnositeljevoj zemlji podrijetla koje je dobilo od Agencije Europske unije za azil te iz drugih izvora, poput visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice te drugih vladinih i nevladinih organizacija. Nadležno tijelo trebalo bi uzeti u obzir i sve relevantne zajedničke analize informacija o zemlji podrijetla koje je izradila Agencija Europske unije za azil. Svaka odgoda završetka postupka trebala bi u potpunosti biti u skladu s obvezama država članica iz Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji) i s pravom na dobru upravu, ne dovodeći u pitanje učinkovitost i pravednost postupka na temelju ove Uredbe.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Ne dovodeći u pitanje razmatranje zahtjeva na primjeren i cjelovit način, u interesu je država članica i podnositelja da se odluka donese čim prije. Trebaju se odrediti najdulji mogući rokovi za trajanje upravnog postupka, kao i za prvi stupanj žalbe radi racionaliziranja postupka za međunarodnu zaštitu. Na taj bi način podnositelji trebali biti u stanju dobiti odluku o svom zahtjevu u najkraćem mogućem vremenu u svim državama članicama, čime se osigurava brz i učinkovit postupak.

(33)  Ne dovodeći u pitanje razmatranje zahtjeva na primjeren i cjelovit način, u interesu je država članica i podnositelja da se odluka donese čim prije. Trebaju se odrediti najdulji mogući rokovi za trajanje upravnog postupka, kao i za prvi stupanj žalbe radi racionaliziranja postupka za međunarodnu zaštitu. Na taj bi način podnositelji trebali biti u stanju dobiti odluku o svom zahtjevu u najkraćem mogućem vremenu u svim državama članicama, čime se osigurava brz i učinkovit postupak. Racionalizacijom postupka za međunarodnu zaštitu ne bi se trebalo ni na koji način dovesti u pitanje detaljno i pojedinačno razmatranje zahtjeva.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Prije određivanja države članice nadležne u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća (Dublinska uredba)29, prva država članica u kojoj je podnesen zahtjev trebala bi razmotriti prihvatljivost tog zahtjeva ako se zemlja koja nije država članica smatra prvom zemljom azila ili sigurnom trećom zemljom za podnositelja. Osim toga, zahtjev se treba smatrati neprihvatljivim kada je to naknadni zahtjev bez novih relevantnih elemenata ili zaključaka i kada se zasebni zahtjev koji je podnio supružnik, partner, uzdržavana odrasla ili maloljetna osoba ne smatra opravdanim.

Briše se.

__________________

 

29 SL L […], […], str. […].

 

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Koncept prve zemlje azila trebao bi se primijeniti kao osnova za neprihvatljivost kada se može razumno pretpostaviti da bi druga zemlja priznala zaštitu u skladu s temeljnim standardima Ženevske konvencije ili da bi podnositelj u toj zemlji dobio dostatnu razinu zaštite. Posebice, države članice ne bi trebale razmatrati utemeljenost zahtjeva kada je prva zemlja azila podnositelju priznala status izbjeglice ili dostatnu razinu zaštite na neki drugi način. Države članice trebale bi djelovati po toj osnovi jedino ako su uvjerene, uključujući, gdje je to potrebno ili prikladno, na temelju osiguranja koja su dobile od dotične treće zemlje, da podnositelj uživa te će i dalje uživati zaštitu u toj zemlji u skladu sa Ženevskom konvencijom ili je uživao i nastavit će uživati dostatnu mjeru zaštite na drugi način, posebice u odnosu na pravo na zakonito boravište, odgovarajući pristup tržištu rada, objektima za prihvat, zdravstvenoj skrbi i obrazovanju te pravo na spajanje obitelji u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava.

(36)  Države članice trebale bi zadržati mogućnost primjene načela prve zemlje azila kao osnovu za neprihvatljivost kada se može razumno pretpostaviti da bi druga zemlja nastavila osiguravati zaštitu u skladu sa Ženevskom konvencijom. Države članice trebale bi moći odlučiti hoće li primjenjivati to načelo kada je prva zemlja azila podnositelju priznala status izbjeglice. Države članice trebale bi moći djelovati po toj osnovi jedino ako su uvjerene, uključujući, gdje je to potrebno ili prikladno, na temelju osiguranja koja su dobile od dotične treće zemlje, da podnositelj uživa te će i dalje uživati zaštitu u toj zemlji u skladu sa Ženevskom konvencijom

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Koncept sigurne treće zemlje trebao bi se primjenjivati kao osnova za neprihvatljivost kada je razumno za očekivati da će podnositelj, zbog povezanosti s trećom zemljom, uključujući i onu kroz koju je putovao, zatražiti zaštitu u toj zemlji i ako postoji osnova za vjerovanje da će podnositelj biti primljen ili ponovno primljen u tu zemlju. Države članice trebale bi djelovati po toj osnovi jedino u slučajevima ako su uvjerene, uključujući, gdje je to potrebno ili prikladno, na temelju osiguranja koja su dobile od dotične treće zemlje da će podnositelj imati mogućnost primiti zaštitu u skladu s temeljnim standardima Ženevske konvencije ili će uživati dostatnu mjeru zaštite, posebice u odnosu na pravo na zakonito boravište, odgovarajući pristup tržištu rada, objektima za prihvat, zdravstvenoj skrbi i obrazovanju, te pravo na spajanje obitelji u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava.

(37)  Države članice mogu primijeniti načelo prve zemlje azila kao osnovu za neprihvatljivost kada je razumno za očekivati da će podnositelj, zbog dovoljne povezanosti s trećom zemljom, zatražiti zaštitu u toj zemlji i ako postoji osnova za vjerovanje da će podnositelj biti primljen ili ponovno primljen u tu zemlju. Države članice trebale bi djelovati po toj osnovi jedino ako su uvjerene, uključujući, gdje je to potrebno ili prikladno, na temelju osiguranja koja su dobile od dotične treće zemlje, da podnositelj uživa te će i dalje uživati učinkovitu zaštitu u toj zemlji u skladu sa zaštitom dodijeljenom izbjeglicama, posebice u odnosu na pravo na zakonito boravište, odgovarajući pristup tržištu rada, objektima za prihvat, zdravstvenoj skrbi i obrazovanju, sredstva za život dostatna za održavanje odgovarajućih životnih standarda, privatnost te pravo na spajanje obitelji u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Da bi se utvrdilo kvalificira li se podnositelj za međunarodnu zaštitu u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji), trebalo bi razmotriti utemeljenost zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Nije potrebno razmatrati utemeljenost u slučajevima kada bi se zahtjev trebao proglasiti neprihvatljivim u skladu s ovom Uredbom. Međutim, kada je iz prima facie procjene vidljivo kako bi zahtjev mogao biti odbijen kao očito neutemeljen, taj se zahtjev može odbiti po toj osnovi bez razmatranja njegove prihvatljivosti.

(38)  Da bi se utvrdilo kvalificira li se podnositelj za međunarodnu zaštitu u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji), trebalo bi razmotriti utemeljenost zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Nije potrebno razmatrati utemeljenost u slučajevima u kojima je zahtjev proglašen neprihvatljivim u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Razmatranje zahtjeva trebalo bi ubrzati i završiti u roku od najviše dva mjeseca u onim slučajevima kada je zahtjev očito neutemeljen jer je podnesen u cilju zloupotrebe, uključujući slučajeve kada podnositelj dolazi iz sigurne zemlje podrijetla ili podnosi zahtjev samo da bi odgodio ili ugrozio provedbu odluke o protjerivanju ili kada postoje ozbiljni razlozi za javnu bojazan ili brigu oko nacionalne sigurnosti, kada nije zatražio međunarodnu zaštitu u državi članici prvog ulaska ili u državi članici u kojoj ima zakonito boravište ili kada je podnositelj čiji se zahtjev razmatra i koji je podnio zahtjev u drugoj državi članici ili koji se nalazi na teritoriju druge države članice bez boravišne isprave vraćen na temelju Dublinske uredbe. U potonjem slučaju, razmatranje zahtjeva ne bi se trebalo ubrzati ako podnositelj može iznijeti potkrijepljena opravdanja zašto je bez odobrenja otišao u drugu državu članicu, podnio zahtjev u drugoj državi članici ili na neki drugi način bio nedostupan nadležnim tijelima, primjerice da nije na primjeren i pravodoban način bio upoznat sa svojim obvezama. Nadalje, ubrzani postupak razmatranja može se primijeniti na maloljetne osobe bez pratnje samo u okviru ograničenih okolnosti utvrđenih ovom Uredbom.

(39)  Razmatranje zahtjeva trebalo bi ubrzati i završiti u roku od najviše dva mjeseca u onim slučajevima koji su navedeni u ovoj Uredbi. Nadalje, ubrzani postupak razmatranja može se primijeniti na maloljetne osobe bez pratnje samo u okviru ograničenih okolnosti utvrđenih ovom Uredbom.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Brojni zahtjevi za međunarodnu zaštitu podneseni su na granici ili tranzitnoj zoni države članice prije odluke o tome hoće li se podnositelju zahtjeva dopustiti ulazak. Države članice trebale bi moći omogućiti razmatranje prihvatljivosti ili utemeljenosti, čime bi se omogućilo da se odluke o tim zahtjevima donesu na tim lokacijama u dobro utvrđenim okolnostima. Granični postupak ne bi trebao trajati dulje od četiri tjedna i nakon tog bi se razdoblja podnositeljima trebao odobriti ulazak na područje države članice. Postupak na granici može se primjenjivati na lokacijama u blizini granice ili tranzitne zone jedino ako nerazmjeran broj podnositelja podnese zahtjev na granici ili u tranzitnoj zoni. Postupak na granici može se primijeniti na maloljetne osobe bez pratnje samo u okviru ograničenih okolnosti utvrđenih ovom Uredbom.

(40)  Brojni zahtjevi za međunarodnu zaštitu podneseni su na granici ili tranzitnoj zoni države članice prije odluke o tome hoće li se podnositelju zahtjeva dopustiti ulazak. Države članice trebale bi moći omogućiti razmatranje prihvatljivosti ili utemeljenosti, čime bi se omogućilo da se odluke o tim zahtjevima donesu na tim lokacijama u dobro utvrđenim okolnostima. Postupak na granici ne bi trebao trajati dulje od četiri tjedna i nakon tog bi se razdoblja podnositeljima trebao odobriti ulazak na područje države članice. Postupak na granici može se primjenjivati na lokacijama u blizini granice ili tranzitne zone jedino ako nerazmjeran broj podnositelja podnese zahtjev na granici ili u tranzitnoj zoni. Postupak na granici trebao bi se primijeniti na maloljetnike samo ako postoji dostupna alternativa pritvoru maloljetnika. Postupak na granici ne bi se trebao primjenjivati na maloljetnike bez pratnje.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Pojam javnog reda može, među ostalim, pokrivati osuđujuću presudu za počinjenje teškog kaznenog djela

(41)  Pojam javnog reda može, među ostalim, pokrivati osuđujuću presudu za počinjenje teškog kaznenog djela. Pojmovi nacionalne sigurnosti i javnog reda također obuhvaćaju teška kaznena djela kao što su udruživanja s kriminalnim organizacijama, teroristička djela i trgovina ljudima.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Dok god podnositelj može navesti dobar uzrok, nedostatak dokumenata o ulasku ili upotreba krivotvorenih dokumenata ne bi sami po sebi trebali dovesti do automatskog posezanja za ubrzanim postupkom razmatranja ili postupkom na granici.

(42)  Nedostatak dokumenata o ulasku ili upotreba krivotvorenih dokumenata ne bi trebali dovesti do automatskog posezanja za ubrzanim postupkom razmatranja ili postupkom na granici.

Obrazloženje

Činjenica da podnositelj zahtjeva nema dokumente ne bi trebala negativno utjecati na njegov zahtjev za međunarodnu zaštitu.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Kada podnositelj izričito i na vlastiti poticaj povuče zahtjev ili ne ispunjava obveze koje proizlaze iz ove Uredbe, Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Dublinska uredba) ili Direktive XXX/XXX/EU (Direktiva o uvjetima prihvata), čime prešutno povlači zahtjev, zahtjev ne bi trebalo dalje razmatrati i trebao bi se odbiti zbog izričitog povlačenja ili odustanka, dok bi se svaki zahtjev koji u državama članicama naknadno podnese isti podnositelj nakon te odluke trebao smatrati naknadnim zahtjevom. Međutim, prešutno povlačenje ne bi trebalo biti automatsko, već bi se podnositelju trebala dati mogućnost da se prijavi ovlaštenom tijelu i pokaže da je nepoštovanje tih obveza uzrokovano okolnostima izvan njegove kontrole.

(43)  Kada podnositelj izričito i na vlastiti poticaj povuče zahtjev, zahtjev ne bi trebalo dalje razmatrati i trebao bi se odbiti zbog izričitog povlačenja.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(43a)  U određenim slučajevima predviđenima ovom Uredbom, ako podnositelj zahtjeva ne ispuni svoje obveze, nadležno tijelo trebalo bi biti u mogućnosti privremeno obustaviti razmatranje njegova zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Podnositelj bi trebao dobiti priliku da ispuni obveze u roku od dva mjeseca kako bi se razmatranje njegova zahtjeva moglo nastaviti. Razmatranjem zahtjeva može se nastaviti samo jednom, osim ako podnositelj može dokazati da je neispunjavanje obveza prouzročeno okolnostima izvan njegove kontrole. U suprotnom se zahtjev treba odbaciti kao implicitno povučen.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Kada podnositelj podnese naknadni zahtjev bez iznošenja novih dokaza ili zaključaka koji znatno povećavaju vjerojatnost da ispunjava uvjete za međunarodnu zaštitu ili koji se odnose na razloge zbog kojih je prethodni zahtjev odbijen kao neprihvatljiv, taj naknadni zahtjev ne bi trebao biti podvrgnut novom postupku cjelovitog razmatranja. U tim slučajevima, nakon preliminarnog razmatranja, zahtjev bi se trebao odbaciti kao neprihvatljiv ili kao očito neutemeljen ako je nedvojbeno bez osnove ili podnesen u cilju zloupotrebe zbog čega nema realne mogućnosti za uspjeh, u skladu s načelom res judicata. Preliminarno razmatranje provodi se na osnovi pismenih podnesaka i osobnog intervjua, no osobni intervju može biti nepotreban ako je iz pismenih podnesaka vidljivo da u zahtjevu nisu izneseni relevantni novi elementi ili zaključci ili da je isti očito neosnovan i nema realne mogućnosti za uspjeh. U slučaju naknadnih zahtjeva mogu se dopustiti iznimke u odnosu na pravo pojedinca da ostane na području države članice nakon što je naknadni zahtjev odbijen kao neprihvatljiv ili neutemeljen, ili u slučaju drugog ili dodatnih naknadnih zahtjeva, čim se u bilo kojoj državi članici podnese zahtjev nakon donošenja konačne odluke kojom je prethodni naknadni zahtjev odbijen kao neprihvatljiv, neutemeljen ili očito neutemeljen.

(44)  Kada podnositelj podnese naknadni zahtjev bez iznošenja novih dokaza ili zaključaka koji znatno povećavaju vjerojatnost da ispunjava uvjete za međunarodnu zaštitu ili koji se odnose na razloge zbog kojih je prethodni zahtjev odbijen kao neprihvatljiv, taj naknadni zahtjev ne bi trebao biti podvrgnut novom postupku cjelovitog razmatranja. U tim slučajevima, nakon preliminarnog razmatranja, zahtjev bi se trebao odbaciti kao neutemeljen ili kao očito neutemeljen ako je nedvojbeno bez osnove ili podnesen u cilju zloupotrebe zbog čega nema realne mogućnosti za uspjeh, u skladu s načelom res judicata. Preliminarno razmatranje izvršava se na osnovi pismenih podnesaka i osobnog intervjua. Osobni intervju može biti nepotreban kada je iz pismenih podnesaka vidljivo da u zahtjevu nisu izneseni relevantni novi elementi ili zaključci ili da je isti neosnovan i nema realne mogućnosti za uspjeh. U slučaju naknadnih zahtjeva mogu se dopustiti iznimke u odnosu na pravo pojedinca da ostane na području države članice nakon što je naknadni zahtjev odbijen kao očito neutemeljen, ili u slučaju drugog ili dodatnih naknadnih zahtjeva, čim se u bilo kojoj državi članici podnese zahtjev nakon donošenja konačne odluke kojom je prethodni naknadni zahtjev odbijen kao neprihvatljiv, neutemeljen ili očito neutemeljen.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45)  Primarna je briga kada je riječ o tome je li zahtjev za međunarodnu zaštitu utemeljen ili ne, sigurnost podnositelja u njegovoj zemlji podrijetla. Uzimajući u obzir da je cilj Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji) postizanje visoke razine konvergentnosti u odnosu na kvalifikaciju državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva kao korisnika međunarodne zaštite, ovom Uredbom utvrđuju se zajednički kriteriji za imenovanje trećih zemalja sigurnim zemljama podrijetla i, s obzirom na potrebu jačanja primjene koncepta sigurne zemlje podrijetla kao ključnog alata za podršku brze obrade zahtjeva koji će vjerojatno biti proglašeni neutemeljenima, ovom Uredbom utvrđuje se zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla.

(45)  Primarna je briga kada je riječ o tome je li zahtjev za međunarodnu zaštitu utemeljen ili ne, sigurnost podnositelja u njegovoj zemlji podrijetla. Uzimajući u obzir da je cilj Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji) postizanje visoke razine konvergentnosti u odnosu na kvalifikaciju državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva kao korisnika međunarodne zaštite, ovom Uredbom utvrđuju se zajednički kriteriji za imenovanje trećih zemalja sigurnim zemljama podrijetla i zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  Činjenicom da se neka treća zemlja nalazi na zajedničkom popisu EU-a sigurnih zemalja podrijetla ne može se uspostaviti apsolutno jamstvo sigurnosti za državljane te zemlje te ona stoga ne znači prestanak potrebe za provedbom prikladnog individualnog razmatranja zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Zbog same njezine naravi, u procjeni na temelju koje se zemlje imenuju mogu se uzeti u obzir jedino opće, društvene, pravne i političke okolnosti u toj zemlji te jesu li počinitelji progona, mučenja ili nehumanog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja podložni sankcijama ako ih se u toj zemlji proglasi odgovornima. Iz tog razloga, ako podnositelj pokaže da postoje ozbiljni razlozi za to da se ta zemlja ne smatra sigurnom u njegovim specifičnim okolnostima, određivanje te zemlje kao sigurne više se ne može smatrati mjerodavnim za njega.

(46)  Činjenicom da se neka treća zemlja nalazi na zajedničkom popisu EU-a sigurnih zemalja podrijetla ne može se uspostaviti apsolutno jamstvo sigurnosti za državljane te zemlje te ona stoga ne znači prestanak potrebe za provedbom prikladnog individualnog razmatranja zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Zbog same njezine naravi, u procjeni na temelju koje se zemlje imenuju mogu se uzeti u obzir jedino opće, društvene, pravne i političke okolnosti u toj zemlji te jesu li počinitelji progona, mučenja ili nehumanog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja podložni sankcijama ako ih se u toj zemlji proglasi odgovornima. Iz tog razloga, ako podnositelj pokaže da postoje razlozi za to da se ta zemlja ne smatra sigurnom u njegovim specifičnim okolnostima, određivanje te zemlje kao sigurne više se ne može smatrati mjerodavnim za njega.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  U odnosu na određivanje sigurnih trećih zemalja na razini Unije, ono je predviđeno ovom Uredbom. Treće zemlje trebaju se odrediti kao sigurne na razini Unije uz pomoć izmjene ove Uredbe na temelju uvjeta propisanih ovom Uredbom i nakon provedbe detaljne procjene utemeljene na dokazima koja uključuje temeljito istraživanje i opsežno savjetovanje s državama članicama i relevantnim dionicima.

Briše se.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Utvrđivanjem zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla i zajedničkog popisa EU-a sigurnih trećih zemalja trebale bi se ukloniti neke od postojećih razlika među nacionalnim popisima sigurnih zemalja u državama članicama. Dok bi države članice trebale zadržati pravo na primjenu ili uvođenje zakonodavstva kojim se dopušta određivanje trećih zemalja na nacionalnoj razini, osim onih koje su određene kao sigurne na razini Unije ili se nalaze na zajedničkom popisu EU-a sigurnih zemalja podrijetla, utvrđivanjem takvog zajedničkog određivanja ili popisa trebalo bi se osigurati da taj koncept primjenjuju sve države članice na jednak način u odnosu na podnositelje čije se države podrijetla nalaze na zajedničkom popisu ili koji su povezani sa sigurnom trećom zemljom. Time bi se trebala olakšati konvergencija u primjeni postupaka te time odvraćati podnositelje zahtjeva za međunarodnu zaštitu od sekundarnih kretanja. Iz tog razloga, mogućnost korištenja nacionalnim popisima ili oznakama trebalo bi ukinuti u roku od pet godina od stupanja na snagu ove Uredbe.

(48)  Utvrđivanjem zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla trebale bi se ukloniti neke od postojećih razlika među nacionalnim popisima sigurnih zemalja podrijetla u državama članicama. Dok bi države članice trebale zadržati pravo na primjenu ili uvođenje zakonodavstva kojim se dopušta određivanje trećih zemalja kao sigurnih zemalja podrijetla na nacionalnoj razini, utvrđivanjem takvog zajedničkog popisa trebalo bi se osigurati da se taj koncept primjenjuju u svim državama članicama na jednak način u odnosu na podnositelje čije se države podrijetla nalaze na zajedničkom popisu. Time bi se trebala olakšati konvergencija u primjeni postupaka, čime bi se istovremeno odvraćalo podnositelje zahtjeva za međunarodnu zaštitu od sekundarnih kretanja. Iz tog razloga, mogućnost korištenja nacionalnim popisima sigurnih zemalja podrijetla trebalo bi ukinuti u roku od tri godine od stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(48a)  Tijekom prijelaznog trogodišnjeg razdoblja, države članice trebale bi osigurati da su nacionalni popisi sigurnih zemalja podrijetla i zajednički popis EU-a međusobno usklađeni. Država koja je isključena ili uklonjena sa zajedničkog popisa EU-a na nacionalnoj se razini ne bi trebala smatrati sigurnom zemljom podrijetla.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(48b)  U cilju usklađivanja nacionalnih popisa sigurnih zemalja podrijetla, države članice bi tijekom prijelaznog trogodišnjeg razdoblja trebale moći Komisiji poslati prijedloge o uvrštavanju određenih država na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla. Komisija bi te prijedloge trebala razmotriti u roku od 6 mjeseci od njihova podnošenja na temelju različitih dostupnih izvora informacija, a posebno izvješća ESVD-a i informacija koje dostavljaju države članice, Agencija Europske unije za azil, UNHCR, Vijeće Europe i druge mjerodavne međunarodne organizacije te nacionalne ili međunarodne nevladine organizacije. Ako se treća zemlja dodaje na popis, Komisija podnosi prijedlog o proširenju zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom. Kada se treća zemlja nalazi na zajedničkom popisu EU-a sigurnih zemalja podrijetla, Komisija treba osigurati da postoji učinkovita europska politika vraćanja kao i sporazumi o ponovnom prihvatu, koje je potrebno u potpunosti poštovati kako bi se za te zemlje odobrilo dodjeljivanje sredstava Unije.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(48 c)  Cilj zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla ne bi trebao biti smanjenje broja tražitelja azila koji potječu iz zemalja s velikim brojem zahtjeva za azil i ujedno niskom stopom njihova prihvaćanja. Određivanje treće zemlje kao sigurne zemlje podrijetla trebalo bi se temeljiti samo na procjeni toga odgovara li situacija u toj zemlji zajedničkim kriterijima za određivanje zemlje sigurnom zemljom podrijetla, koji su navedeni u ovoj Uredbi.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(49)  Komisija bi, uz pomoć Agencije Europske unije za azil, trebala redovito preispitivati stanje u trećim zemljama određenim kao sigurnim trećim zemljama na razini Unije ili zemljama koje se nalaze na popisu EU-a sigurnih zemalja podrijetla. U slučaju iznenadnog pogoršanja stanja u takvoj trećoj zemlji, Komisija bi trebala biti u stanju povući oznaku te treće zemlje kao sigurne treće zemlje na razini Unije ili ukloniti tu treću zemlju sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla na ograničeno vrijeme uz pomoć delegiranog akta u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Nadalje, u tom bi slučaju Komisija trebala predložiti izmjenu tako da dotična treća zemlja više ne bude određena kao sigurna treća zemlja ili da se ta treća zemlja ukloni sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla u roku od 3 mjeseca od donošenja delegiranog akta o suspenziji te treće zemlje.

(49)  Komisija bi, uz pomoć Agencije Europske unije za azil, trebala redovito preispitivati stanje u trećim zemljama određenim kao sigurnim trećim zemljama na razini Unije ili zemljama koje se nalaze na popisu EU-a sigurnih zemalja podrijetla. U slučaju iznenadnog pogoršanja stanja u takvoj trećoj zemlji, Komisija bi trebala biti u stanju ukloniti tu treću zemlju sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla na ograničeno vrijeme uz pomoć delegiranog akta u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Nadalje, u tom bi slučaju Komisija trebala u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom predložiti da se ta treća zemlja ukloni sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla u roku od 3 mjeseca od donošenja delegiranog akta o suspenziji te treće zemlje.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 51.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(51)  Nakon isteka razdoblja valjanosti delegiranog akta i njegovih produžetaka, a da nije donesen novi delegirani akt, oznaka treće zemlje kao sigurne treće zemlje na razini Unije više ne bi trebala biti obustavljena, niti bi zemlja trebala i dalje biti isključena sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla. Time se ne bi trebala dovesti u pitanje bilo kakva predložena izmjena radi uklanjanja te treće zemlje s popisa.

(51)  Nakon isteka razdoblja valjanosti delegiranog akta i njegovih produžetaka, a da nije donesen novi delegirani akt, oznaka treće zemlje više ne bi trebala biti obustavljena u zajedničkom popisu EU-a sigurnih zemalja podrijetla. Time se ne bi trebala dovesti u pitanje bilo kakva predložena izmjena radi uklanjanja te treće zemlje s popisa.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(52)  Komisija bi, uz pomoć Agencije Europske unije za azil, trebala redovito preispitivati stanje u trećim zemljama koje su uklonjene sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla ili sigurnih trećih zemalja, uključujući i slučajeve kada je neka država članica obavijestila Komisiju da smatra, na temelju potkrijepljene procjene, da, uslijed promjena stanja u toj trećoj zemlji, ista opet ispunjava uvjete utvrđene ovom Uredbom da bi bila određena kao sigurna. U takvom bi slučaju države članice jedino mogle odrediti tu treću zemlju kao sigurnu zemlju podrijetla ili sigurnu treću zemlju na nacionalnoj razini ako Komisija ne uloži prigovore takvoj oznaci. Ako Komisija smatra da su ti uvjeti ispunjeni, može predložiti izmjenu oznake sigurnih trećih zemalja na razini Unije ili zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla dodavanjem te treće zemlje.

(52)  Komisija bi, uz pomoć Agencije Europske unije za azil, trebala redovito preispitivati stanje u trećim zemljama koje su isključene s popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla. Ako je treća zemlja isključena sa zajedničkog popisa sigurnih zemalja podrijetla, država članica može o tome obavijestiti Komisiju ako smatra da zbog promjene situacije ta zemlja opet ispunjava uvjete iz ove Uredbe za uvrštavanje na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla. Komisija bi trebala razmotriti svaku takvu obavijest države članice te po potrebi podnijeti prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću o odgovarajućoj izmjeni zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja porijekla. Ako Komisija odluči da neće podnijeti takav prijedlog, države članice na nacionalnoj razini ne bi trebale takvu zemlju označiti kao sigurnu zemlju porijekla.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 62.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(62)  U pogledu Turske, pravna osnova za zaštitu od progona i zlostavljanja primjereno je osigurana materijalnim i postupovnim zakonodavstvom o ljudskim pravima i borbi protiv diskriminacije, među ostalim i pristupanjem svim glavnim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima. Europski sud za ljudska prava 2014. utvrdio je povrede u 94 od ukupno 2 899 zahtjeva. Nema naznaka o incidentima protjerivanja, uklanjanja ili izručenja vlastitih građana u treće zemlje u kojima, između ostalog, postoji ozbiljan rizik da bi bili podvrgnuti smrtnoj kazni, mučenju, progonu ili drugoj vrsti nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, ili bi im životi ili sloboda bili ugroženi na temelju rase, religije, nacionalnosti, seksualne orijentacije, članstva u određenoj društvenoj skupini ili političkog mišljenja, ili u kojoj postoji ozbiljan rizik od protjerivanja, uklanjanja ili izručenja nekoj drugoj trećoj zemlji. Države članice smatrale su 2014. da je 23,1 % (310) zahtjeva za azil državljana Turske osnovano. Jedna država članica odredila je Tursku kao sigurnu zemlju podrijetla. Europsko vijeće proglasilo je Tursku zemljom kandidatkinjom i pregovori su otvoreni. U to vrijeme, procjena je bila da Turska u dovoljnoj mjeri ispunjava političke kriterije koje je utvrdilo Europsko vijeće u Kopenhagenu 21. i 22. lipnja 1993., a koji se odnose na stabilnost institucija koje jamče demokraciju, vladavinu prava, ljudska prava te poštovanje i zaštitu manjina, a da bi postala članicom u skladu s preporukama iz godišnjeg izvješća o napretku, Turska će morati nastaviti ispunjavati te kriterije.

Briše se.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 63.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(63)  U odnosu na oduzimanje statusa izbjeglice ili supsidijarne zaštite, a posebice s obzirom na redovito preispitivanje statusu koje treba provoditi na osnovi Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji), države članice trebale bi se pobrinuti da osobe koje se koriste međunarodnom zaštitom budu propisno obaviještene o možebitnom ponovnom razmatranju njihovog statusa te da imaju mogućnost dostavljanja svojeg mišljenja u razumnom roku, putem pismene izjave i u osobnom intervjuu, prije nego što nadležna tijela donesu obrazloženu odluku o ukidanju njihovog statusa.

(63)  U odnosu na oduzimanje statusa izbjeglice ili supsidijarne zaštite, države članice trebale bi se pobrinuti da osobe koje se koriste međunarodnom zaštitom budu propisno obaviještene o možebitnom ponovnom razmatranju njihovog statusa te da imaju mogućnost dostavljanja svojeg mišljenja u razumnom roku, putem pismene izjave i u osobnom intervjuu, prije nego što nadležna tijela donesu obrazloženu odluku o ukidanju njihovog statusa.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 66.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(66)  Uzimajući u obzir potrebu za ujednačenošću u obradi zahtjeva i učinkovitošću u zajedničkom postupku za međunarodnu zaštitu, vremenski bi se rokovi trebali odrediti ne samo za upravni postupak nego i za žalbenu fazu, barem kad je riječ o prvom stupnju žalbe. Time se ne bi trebalo dovesti u pitanje primjereno i potpuno razmatranje neke žalbe, te je stoga i dalje potrebno zadržati dozu fleksibilnosti u predmetima koji sadržavaju složena činjenična ili pravna pitanja.

Briše se.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 71.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(71)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, posebice u odnosu na pružanje informacija i dokumenata podnositeljima te mjera koje se odnose na podnositelje kojima su potrebna posebna postupovna jamstva, uključujući maloljetne osobe, Komisiji bi se trebale dodijeliti provedbene ovlasti. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća34 od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

_________________

34 Uredba (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Obrazloženje

Usklađuje se terminologija sa stajalištem EP-a u pogledu drugih instrumenata CEAS-a, posebice u pogledu Direktive o uvjetima prihvata.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 72.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(72)  U svrhu reagiranja na iznenadne negativne promjene u trećoj zemlji određenoj kao sigurna treća zemlja na razini Unije ili uključenoj u zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla, ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji, u vezi s ukidanjem oznake te treće zemlje kao sigurne treće zemlje na razini Unije ili uklanjanjem te treće zemlje sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla na razdoblje od šest mjeseci ako Komisija smatra, na temelju potkrijepljene procjene, da uvjeti utvrđeni ovom Uredbom više nisu ispunjeni. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini, i da se ta savjetovanja održe u skladu s načelima utvrđenima Međuinstitucionalnim sporazumom o boljem zakonodavstvu od 13. travnja 2016. Posebice, da bi se osiguralo jednako sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće zaprimaju sve dokumente u isto vrijeme kao i stručnjaci iz država članica, a njihovi stručnjaci na sustavan način imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije zaduženih za pripremu delegiranih akata.

(72)  U svrhu reagiranja na iznenadne negativne promjene u trećoj zemlji uključenoj u zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla, ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji, u vezi s ukidanjem oznake te treće zemlje sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla na razdoblje od šest mjeseci ako Komisija smatra, na temelju potkrijepljene procjene, da uvjeti utvrđeni ovom Uredbom više nisu ispunjeni. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini, i da se ta savjetovanja održe u skladu s načelima utvrđenima Međuinstitucionalnim sporazumom o boljem zakonodavstvu od 13. travnja 2016. Posebice, da bi se osiguralo jednako sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće zaprimaju sve dokumente u isto vrijeme kao i stručnjaci iz država članica, a njihovi stručnjaci na sustavan način imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije zaduženih za pripremu delegiranih akata.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 75.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(75)  Provedba ove Uredbe trebala bi se ocjenjivati u redovitim vremenskim razmacima.

(75)  Provedba ove Uredbe trebala bi se ocjenjivati u redovitim vremenskim razmacima, posebno u pogledu primjene odjeljka III.

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest osigurati punu praktičnu primjenu odredbi ove Uredbe koje se odnose na pružanje besplatne pravne pomoći podnositeljima zahtjeva za azil u svim fazama postupka.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Povoljnije odredbe

 

Države članice mogu uvesti ili zadržati povoljnije standarde u vezi s postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite, u mjeri u kojoj su ti standardi u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-b)  „podnositelj zahtjeva” znači državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva koja je podnijela zahtjev za međunarodnu zaštitu o kojem još nije donesena konačna odluka;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „podnositelj zahtjeva koji treba posebna postupovna jamstva” znači podnositelj zahtjeva koji zbog osobnih okolnosti nije u mogućnosti u potpunosti ostvarivati prava i ispunjavati obveze iz ove Uredbe;

(c)  „podnositelj zahtjeva koji treba posebna postupovna jamstva” znači podnositelj zahtjeva koji zbog osobnih okolnosti ili posebne ranjivosti nije u mogućnosti u potpunosti ostvarivati prava i ispunjavati obveze iz ove Uredbe;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  „osoba bez državljanstva (apatrid)” znači osoba koju nijedna država prema svojem zakonodavstvu ne smatra svojim državljaninom;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „konačna odluka” znači odluka o tome priznaje li se državljaninu treće zemlje ili osobi bez državljanstva status izbjeglice ili status supsidijarne zaštite na temelju Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji), uključujući odluku o odbijanju zahtjeva kao neprihvatljivog ili odluku o odbijanju zahtjeva zbog izričitog povlačenje ili odustanka i koja više ne može biti podvrgnuta žalbenom postupku u konkretnoj državi članici;

(d)  „konačna odluka” znači odluka o tome priznaje li se državljaninu treće zemlje ili osobi bez državljanstva status izbjeglice ili status supsidijarne zaštite na temelju Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji), uključujući odluku o odbijanju zahtjeva kao neprihvatljivog ili odluku o odbijanju zahtjeva zbog izričitog povlačenja, koja više ne može biti podvrgnuta žalbenom postupku u konkretnoj državi članici;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „ovlašteno tijelo” znači nesudsko ili upravno tijelo u državi članici odgovornoj za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, koje je ovlašteno donositi odluke u prvom stupnju;

(e)  „ovlašteno tijelo” znači svako sudsko ili upravno tijelo u državi članici odgovornoj za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, koje je ovlašteno donositi odluke u prvom stupnju;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  „skrbnik” znači osoba ili organizacija imenovana da pomaže i zastupa maloljetnu osobu bez pratnje kako bi zaštitila najbolje interese djeteta i osiguralo njegovu dobrobit u postupcima predviđenim ovom Uredbom i prema potrebi ima poslovnu sposobnost za maloljetnika;

(f)  „skrbnik” znači osoba ili organizacija koju su nadležna tijela imenovala da maloljetniku bez pratnje pomaže i da ga zastupa u postupcima predviđenim ovom Uredbom kako bi zaštitila najbolje interese djeteta i osigurala njegovu dobrobit te prema potrebi ima poslovnu sposobnost za maloljetnika;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  „oduzimanje međunarodne zaštite” znači odluka ovlaštenog tijela o ukidanju, prestanku ili odbijanju produljenja statusa izbjeglice ili statusa supsidijarne zaštite osobe;

(g)  „oduzimanje međunarodne zaštite” znači odluka ovlaštenog tijela o ukidanju, prestanku ili odbijanju produljenja statusa izbjeglice ili statusa supsidijarne zaštite osobe u skladu s [Uredba o kvalifikaciji];

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  „naknadni zahtjev” znači daljnji zahtjev za međunarodnu zaštitu podnesen u bilo kojoj državi članici nakon donošenja konačne odluke o prethodnom zahtjevu, uključujući slučajeve kada je zahtjev odbijen zbog izričitog povlačenja ili odustanka nakon prešutnog povlačenja;

(i)  „naknadni zahtjev” znači daljnji zahtjev za međunarodnu zaštitu podnesen u bilo kojoj državi članici nakon donošenja konačne odluke o prethodnom zahtjevu, uključujući slučajeve kada je zahtjev odbijen zbog izričitog povlačenja ili prešutnog povlačenja;

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sljedeća tijela imaju zadatak zaprimanja i evidentiranja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, kao i informiranja podnositelja o tome gdje će i kako podnijeti zahtjev za međunarodnu zaštitu:

Ne dovodeći u pitanje stavak 1., sljedeća tijela imaju zadatak zaprimanja i evidentiranja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, kao i informiranja podnositelja o tome gdje i kako trebaju podnijeti zahtjev za međunarodnu zaštitu, ali ni u kojim okolnostima nemaju ovlast donijeti odluku o prihvatljivosti i utemeljenosti zahtjeva za međunarodnu zaštitu:

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3. – podstavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  tijela nadležna za useljavanje;

(c)  tijela nadležna za useljavanje, ukoliko ona nisu ovlašteno tijelo;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  tijela nadležna za objekte za zadržavanje.

(d)  tijela nadležna za objekte za zadržavanje ili prihvat.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice ove zadatke mogu povjeriti i drugim tijelima.

Države članice ove zadatke mogu povjeriti i drugim tijelima. Ako zahtjev zaprimi nadležno tijelo koje nema ovlast da ga evidentira, ono obavješćuje podnositelja zahtjeva o tome gdje i kako može podnijeti zahtjev za međunarodnu zaštitu.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  tijela druge države članice koja je ta država članica zadužila za zaprimanje, evidentiranje ili razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu;

Briše se.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Ako odgovorna država članica zatraži pomoć Agencije Europske unije za azil, ali nema dostupnih stručnjaka, ona može zatražiti pomoć druge države članice u svrhu zaprimanja, evidentiranja i razmatranja zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Odgovorna država članica zadržava nadležnost za odlučivanje o pojedinim zahtjevima za međunarodnu zaštitu.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice osiguravaju da osoblje ovlaštenog tijela ili bilo kojeg drugog tijela nadležnog za zaprimanje i evidentiranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu u skladu sa stavkom 3. raspolaže odgovarajućim znanjem te da mu se osiguraju obuka i upute potrebne za ispunjavanje obveza pri primjeni ove Uredbe.

5.  Države članice osiguravaju da osoblje nadležnih tijela u skladu sa stavcima 1. do 4.a ovog članka raspolaže odgovarajućim znanjem i da je primilo potrebnu obuku u smislu članka 7. Uredbe (EU) XXX/XXX (Uredba o Agenciji EU-a za azil), kao i upute za ispunjavanje obveza pri primjeni ove Uredbe.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  dobivati bilo kakve informacije od navodnih počinitelja progona ili djela ugroze života te teške povrede ili ozljede na način kojim bi se uzrokovalo da ti počinitelji budu izravno informirani o činjenici da je dotični podnositelj podnio zahtjev te bi se ugrozio tjelesni integritet podnositelja ili njegovih uzdržavanih osoba ili sloboda i sigurnost članova njegove obitelji koji još uvijek žive u državi podrijetla.

(b)  dobivati bilo kakve informacije od navodnih počinitelja progona ili djela ugroze života te teške povrede ili ozljede ako bi to na bilo koji način ugrozilo tjelesni integritet podnositelja ili osoba koje on uzdržava ili slobodu i sigurnost članova njegove obitelji koji još uvijek žive u državi podrijetla.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Podnositelj podnosi zahtjev u državi članici prvog ulaska ili u državi članici u kojoj zakonito boravi, kako je predviđeno člankom 4. Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Dublinska uredba).

1.  Podnositelj podnosi zahtjev u državi članici prvog ulaska ili u državi članici u kojoj zakonito boravi, u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Dublinska uredba).

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  im osigurava podatke iz članka 27. stavka 1. drugog podstavka točaka (a) i (b);

(a)  im osigurava podatke iz članka 27. stavka 1. točaka (a) i (b);

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  im osigurava otiske prstiju i prikaz lica kao što je utvrđeno Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Uredba o Eurodacu)35;

(b)  im osigurava biometrijske podatke kao što je utvrđeno Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Uredba o Eurodacu)35;

__________________

__________________

35 SL L […], […], str. […].

35 SL L […], […], str. […].

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  podnosi dokumente koje posjeduje, a koji su mjerodavni za razmatranje zahtjeva.

(d)  dopušta nadležnim tijelima da pregledaju i kopiraju dokumente koje posjeduje, a koji su mjerodavni za razmatranje zahtjeva.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako podnositelj odbije suradnju uskraćivanjem detalja potrebnih za razmatranje zahtjeva, kao i svojih otisaka prstiju i prikaza lica, a nadležna su tijela na ispravan način upoznala tu osobu s njezinim obvezama i pružila joj stvarnu priliku da ispuni te obveze, zahtjev se odbija zbog odustanka u skladu s postupkom iz članka 39.

3.  Ako podnositelj odbije suradnju uskraćivanjem podataka o kojima je riječ u članku 27. stavku 1. točkama (a) i (b) ili uskraćivanjem svojih biometrijskih podataka, nakon što su nadležna tijela na ispravan način upoznala tu osobu s njezinim obvezama i s njima povezanim posljedicama te joj pružila stvarnu priliku da ispuni te obveze, zahtjev se odbija kao prešutno povučen u skladu s postupkom iz članka 39.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Podnositelj zahtjeva mora informirati ovlašteno tijelo države članice u kojoj mora boraviti o svom prebivalištu, adresi ili telefonskom broju na kojima ga može kontaktirati ovlašteno tijelo ili druga nadležna tijela. Isti mora obavijestiti ovlašteno tijelo o svim promjenama. Podnositelj mora zaprimiti sva pismena u zadnjem mjestu prebivališta ili na adresi koju je u skladu s tim naveo, pogotovo ako podnosi zahtjev u skladu s člankom 28.

4.  Podnositelj zahtjeva mora informirati ovlašteno tijelo države članice u kojoj mora boraviti o svom prebivalištu, adresi, telefonskom broju ili adresi elektroničke pošte kako bi ga moglo kontaktirati ovlašteno tijelo ili druga nadležna tijela. Isti mora obavijestiti ovlašteno tijelo o svim promjenama. Podnositelj mora zaprimiti sva pismena u zadnjem mjestu prebivališta ili na adresi koju je u skladu s tim naveo, pogotovo ako podnosi zahtjev u skladu s člankom 28.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Gdje je to potrebno za razmatranje zahtjeva, nadležna tijela mogu zahtijevati pretraživanje podnositelja ili njegovih stvari. Ne dovodeći u pitanje pretrage koje se provode iz sigurnosnih razloga, osobnu pretragu podnositelja na temelju ove Uredbe mora obavljati osoba istog spola uz puno poštovanje načela ljudskog dostojanstva i psihološkog integriteta.

7.  Gdje je to potrebno za obradu zahtjeva, nadležna tijela mogu zahtijevati pretraživanje podnositelja ili njegovih stvari. Ovlašteno tijelo podnositelju zahtjeva podnosi razloge za pretraživanje u pisanom obliku. Time se ne dovode u pitanje pretrage koje se provode iz sigurnosnih razloga.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovlašteno tijelo mora upoznati podnositelje, na jeziku koji razumiju ili se razumno očekuje da ga razumiju, sa sljedećim:

Ovlašteno tijelo na jasnom i jednostavnom jeziku koji podnositelj razumije te na sažet i lako razumljiv način upoznaje podnositelja sa sljedećim:

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pravima i obvezama tijekom postupka, uključujući obvezu ostanka na području države članice u kojoj mora boraviti u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Dublinska uredba);

(c)  pravima i obvezama tijekom postupka, uključujući prava i obveze predviđene Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Dublinska uredba);

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  vremenskim okvirom postupka;

(e)  vremenskim okvirom postupka, uključujući sve rokove koje su dužni poštovati i rokove koje moraju poštovati nadležna tijela ;

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  pravom na besplatnu pravnu pomoć za podnošenje pojedinačnog zahtjeva te na pravno zastupanje u svim fazama postupka u skladu s odjeljkom III.;

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  ishodom odluke ovlaštenog tijela, razlozima te odluke te posljedicom odluke o nepriznavanju međunarodne zaštite i načinom na koji može osporavati tu odluku.

(h)  ishodom odluke ovlaštenog tijela, razlozima te odluke i svim elementima uzetim u obzir pri odlučivanju te posljedicom odluke o nepriznavanju međunarodne zaštite, načinom na koji može osporavati tu odluku te rokovima koje u tom slučaju mora poštovati.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informacije iz prvog stavka moraju se pravodobno osigurati da bi se podnositeljima omogućilo ostvarivanje prava zajamčenih ovom Uredbom te da bi mogli na primjeren način ispuniti obveze iz članka 7.

Sve informacije iz prvog podstavka ovog stavka moraju se pružiti pravodobno da bi se podnositeljima omogućilo ostvarivanje prava zajamčenih ovom Uredbom te da bi mogli na primjeren način ispuniti obveze iz članka 7. Informacije iz točaka (a) do (g) prvog podstavka ovog stavka dostavljaju se podnositelju zahtjeva najkasnije u trenutku evidencije zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Informacije se pružaju u pisanom i usmenom obliku te, prema potrebi, s pomoću multimedijske opreme. U slučaju maloljetnika, prikladno osposobljeno osoblje pruža informacije prilagođene djeci uz uključenost skrbnika.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Agencija Europske unije za azil u bliskoj suradnji s odgovornim nacionalnim agencijama sastavlja zajedničke informativne materijale koji sadrže barem informacije iz stavka 2. ovog članka, kojima se nadopunjavaju informativni materijali pruženi u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Dublinska uredba). Zajednički informativni materijali sastavljaju se tako da se državama članicama omogući da ih dopune posebnim dodatnim informacijama države članice. Agencija Europske unije za azil izrađuje posebne informativne materijale koji su posebno namijenjeni sljedećim ciljanim skupinama:

 

(a) odraslim podnositeljima zahtjeva, posvećujući posebnu pažnju ženama i ranjivim podnositeljima zahtjeva;

 

(b) maloljetnicima bez pratnje; i

 

(c) maloljetnicima s pratnjom.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.  Kada je to moguće i primjereno, ovlašteno tijelo stavlja podnositelju na raspolaganje pomoć kulturnog medijatora koji mu pomaže tijekom postupka, a posebno tijekom osobnog intervjua.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ovlašteno tijelo odlučivanja mora pružiti podnositeljima mogućnost komunikacije s visokim predstavnikom Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) i s bilo kojim drugim organizacijama koje pružaju pravne savjete ili druge vrste savjetovanja podnositeljima u skladu s nacionalnim pravom.

4.  Ovlašteno tijelo mora u roku od 14 dana od dana podnošenja zahtjeva pružiti podnositeljima mogućnost komunikacije s visokim predstavnikom Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) ili s bilo kojom drugom organizacijom koja pruža pravne savjete ili drugu vrstu savjetovanja podnositeljima u skladu s nacionalnim pravom.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ovlašteno tijelo odlučivanja mora osigurati podnositeljima i, gdje je primjenjivo, njihovim skrbnicima i pravnim ili drugim savjetnicima pristup informacijama iz članka 33. stavka 2. točke (e) potrebnima za razmatranje zahtjeva te informacijama stručnjaka iz članka 33. stavka 3., kada je tijelo odlučivanja uzelo te informacije u obzir pri donošenju odluke u vezi s njihovim zahtjevom.

5.  Ovlašteno tijelo odlučivanja mora osigurati podnositeljima i, gdje je primjenjivo, njihovim skrbnicima i pravnim savjetnicima pristup informacijama iz članka 33. stavka 2. točaka (b) i (c) potrebnima za razmatranje zahtjeva te informacijama stručnjaka iz članka 33. stavka 3., kada je tijelo odlučivanja uzelo te informacije u obzir pri donošenju odluke u vezi s njihovim zahtjevom.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ovlašteno tijelo odlučivanja mora u razumnom roku obavijestiti podnositelje o odluci koju je donijelo u vezi s njihovim zahtjevom. Kada skrbnik ili pravni ili drugi savjetnik pravno zastupa podnositelja, ovlašteno tijelo odlučivanja može o odluci obavijestiti njega umjesto podnositelja.

6.  Ovlašteno tijelo u roku od pet radnih dana u pisanom obliku obavještava podnositelje o odluci koju je donijelo u vezi s njihovim zahtjevom. Kada skrbnik ili pravni savjetnik pravno zastupa podnositelja, ovlašteno tijelo odlučivanja o odluci obavještava i podnositelja zahtjeva i skrbnika ili pravnog savjetnika.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pravo na ostanak ne predstavlja pravo na boravišnu dozvolu niti omogućuje podnositelju da bez odobrenja putuje na područje druge države članice, kako je navedeno u članku 6. Direktive XXX/XXX/EU (Direktiva o uvjetima prihvata).

2.  Pravo na ostanak na području države članice ne predstavlja pravo na boravišnu dozvolu niti omogućuje podnositelju da bez odobrenja putuje na područje druge države članice, kako je navedeno u članku 6. Direktive XXX/XXX/EU (Direktiva o uvjetima prihvata).

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Prije nego što ovlašteno tijelo donese odluku o prihvatljivosti zahtjeva za međunarodnu zaštitu, podnositelju se mora omogućiti intervju za utvrđivanje prihvatljivosti njegovog zahtjeva.

1.  Ako ovlašteno tijelo primijeni postupak za utvrđivanje prihvatljivosti u skladu s člankom 36. stavkom 1., prije nego što donese odluku o prihvatljivosti zahtjeva za međunarodnu zaštitu, podnositelju se mora omogućiti da ostvari pravo da bude saslušan u okviru osobnog intervjua za utvrđivanje prihvatljivosti njegovog zahtjeva.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U intervjuu za utvrđivanje prihvatljivosti podnositelj mora dobiti priliku da iznese primjerene razloge zašto osnove za neprihvatljivost predviđene člankom 36. stavkom 1. ne bi bile primjenjive na njegove konkretne okolnosti.

2.  U intervjuu za utvrđivanje prihvatljivosti podnositelj mora dobiti priliku da iznese razloge zašto osnove za neprihvatljivost predviđene člankom 36. stavkom 1. ne bi bile primjenjive na njegove konkretne okolnosti.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Prije nego što ovlašteno tijelo donese odluku o utemeljenosti zahtjeva za međunarodnu zaštitu, podnositelju mora biti omogućen glavni intervju o njegovom zahtjevu.

1.  Prije nego što ovlašteno tijelo donese odluku o utemeljenosti zahtjeva za međunarodnu zaštitu, podnositelju mora biti omogućeno da ostvari pravo da bude saslušan u okviru glavnog intervjua o njegovom zahtjevu. Glavni intervju može se provesti istovremeno s intervjuom za utvrđivanje prihvatljivosti pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva dobio dovoljno vremena da se pripremi i savjetuje sa svojim pravnim savjetnikom.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U glavnom intervjuu podnositelj mora dobiti odgovarajuću priliku da predoči potrebne elemente za potkrjepljenje zahtjeva, u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji), te mora što potpunije iznijeti sve elemente koji su mu raspolaganju. Podnositelj mora dobiti priliku da ponudi objašnjenje u odnosu na elemente koji možebitno nedostaju ili bilo kakve nedosljednosti ili kontradiktornosti u njegovim izjavama.

2.  U glavnom intervjuu podnositelj mora dobiti priliku da predoči potrebne elemente za potkrjepljenje zahtjeva, u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji), te mora što potpunije iznijeti sve elemente koji su mu raspolaganju. Podnositelj mora dobiti priliku da ponudi objašnjenje u odnosu na elemente koji možebitno nedostaju ili bilo kakve nedosljednosti ili kontradiktornosti u njegovim izjavama.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Osoba koja vodi glavni intervju u vezi s nekim zahtjevom ne smije nositi vojnu ili policijsku uniformu.

Briše se.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Podnositelju zahtjeva mora se omogućiti osobni intervju u skladu s uvjetima utvrđenima ovom Uredbom.

1.  Podnositelju zahtjeva mora se omogućiti da ostvari pravo da bude saslušan u okviru osobnog intervjua u skladu s uvjetima utvrđenima ovom Uredbom.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  U slučajevima u kojima je podnositelj zahtjeva odlučio koristiti pravnu pomoć ili je zatražio besplatnu pravnu pomoć u skladu s člankom 15. stavkom 2. točkom (b), mora se osigurati prisutnost tumača i pravnog savjetnika podnositelja zahtjeva.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Osobne intervjue vodi osoblje ovlaštenog tijela, koje može dobiti pomoć osoblja tijela drugih država članica iz članka 5. stavka 4. točke (a) ili stručnjaka koje je dodijelila Agencija Europske unije za azil iz članka 5. stavka 4. točke (b).

3.  Osobne intervjue vodi osoblje ovlaštenog tijela, koje može dobiti pomoć stručnjaka koje je dodijelila Agencija Europske unije za azil iz članka 5. stavka 4. ili osoblja tijela drugih država članica u skladu s uvjetima iz članka 5. stavka 4. točke (a).

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Osoba koja vodi intervju za utvrđivanje prihvatljivosti zahtjeva ili glavni intervju tijekom intervjua ne smije nositi vojnu ili policijsku uniformu.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kada nerazmjerno velik broj državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva istodobno zatraži međunarodnu zaštitu, čime se ovlaštenom tijelu otežava pravodobno vođenje intervjua sa svakim podnositeljem, ovlaštenom tijelu vođenju tih intervjua mogu pomagati osoblje tijela drugih država članica iz članka 5. stavka 4. točke (a) i stručnjaci koje je rasporedila Agencija Europske unije za azil iz članka 5. stavka 4. točke (b).

4.  Kada nerazmjerno velik broj državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva istodobno zatraži međunarodnu zaštitu, čime se ovlaštenom tijelu otežava pravodobno vođenje intervjua sa svakim podnositeljem, ovlaštenom tijelu pri vođenju tih intervjua mogu pomagati stručnjaci koje je rasporedila Agencija Europske unije za azil iz članka 5. stavka 4. ili osoblje tijela drugih država članica u skladu s uvjetima iz članka 5. stavka 4. točke (a).

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Neodržavanje osobnog intervjua u skladu s točkom (b) nema negativan utjecaj na odluku ovlaštenog tijela. Ono mora podnositelju pružiti stvarnu priliku da iznese dodatne informacije. Ako ima dvojbe u vezi s podnositeljevim stanjem, ovlašteno tijelo mora se posavjetovati s liječnikom da bi utvrdilo je li stanje zbog kojega podnositelj nije sposoban ili u stanju da bude ispitan privremene ili trajne naravi.

Neodržavanje osobnog intervjua u skladu s točkom (b) nema negativan utjecaj na odluku ovlaštenog tijela. Ono mora podnositelju pružiti stvarnu priliku da iznese dodatne informacije. Ako postoji dvojba u vezi s podnositeljevim stanjem, ovlašteno tijelo mora se posavjetovati s liječnikom da bi utvrdilo je li stanje zbog kojega podnositelj nije sposoban ili u stanju da bude ispitan privremene ili trajne naravi. Ako je nakon savjetovanja s liječnikom jasno da je uvjet zbog kojeg podnositelj nije sposoban ili u stanju biti ispitan privremene prirode, ovlašteno tijelo odgađa osobni intervju dok podnositelj zahtjeva ne postane sposoban za ispitivanje.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Osoba koja vodi intervjue mora biti osposobljena da uzme u obzir osobne i opće okolnosti podnositelja zahtjeva, uključujući kulturno podrijetlo, dob, spol, spolnu opredijeljenost, spolni identitet ili ranjivost podnositelja zahtjeva. Osoblje koje vodi intervjue s podnositeljima zahtjeva treba imati i opće znanje o problemima koji mogu negativno utjecati na sposobnost podnositelja zahtjeva za sudjelovanje u intervjuu, kao što su naznake da je podnositelj zahtjeva bio mučen u prošlosti.

6.  Osoba koja vodi intervjue mora biti osposobljena da uzme u obzir osobne i opće okolnosti podnositelja zahtjeva, uključujući situaciju u zemlji podrijetla podnositelja, njegovo kulturno podrijetlo, dob, spol, spolnu opredijeljenost, spolni identitet ili ranjivost. Osoblje koje vodi intervjue s podnositeljima zahtjeva treba imati i opće znanje o problemima koji mogu negativno utjecati na sposobnost podnositelja zahtjeva za sudjelovanje u intervjuu, kao što su naznake da je podnositelj zahtjeva bio mučen u prošlosti ili da je bio žrtva trgovanja ljudima.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Osoblje koje vodi intervjue s podnositeljima, uključujući stručnjake koje je rasporedila Agencija Europske unije za azil, mora unaprijed proći odgovarajuću obuku, koja se sastoji od elemenata navedenih u članku 7. stavku 5. Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o Agenciji EU-a za azil), uključujući međunarodno pravo o ljudskim pravima, pravo Unije o azilu te pravila o pristupu postupku međunarodne zaštite, uključujući za osobe kojima bi mogla biti potrebna posebna postupovna jamstva.

7.  Osoblje koje vodi intervjue s podnositeljima, uključujući stručnjake koje je rasporedila Agencija Europske unije za azil, mora unaprijed proći odgovarajuću obuku, koja se sastoji od elemenata navedenih u članku 7. Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o Agenciji EU-a za azil), uključujući međunarodno pravo o ljudskim pravima, pravo Unije o azilu te pravila o pristupu postupku međunarodne zaštite, uključujući za osobe kojima bi mogla biti potrebna posebna postupovna jamstva.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 8. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za osobni intervju osigurat će se tumač koji može jamčiti odgovarajuću komunikaciju između podnositelja i osobe koja vodi intervju. Komunikacija se odvija na jeziku koji izabere podnositelj zahtjeva, osim ako postoji drugi jezik koji razumije i na kojem se može lako sporazumjeti.

Za osobni intervju osigurat će se tumač i, ako je potrebno i kada je to moguće, kulturni medijator, koji mogu jamčiti odgovarajuću komunikaciju između podnositelja i osobe koja vodi intervju. Tumači i medijatori moraju unaprijed proći odgovarajuću obuku iz članka 7. stavka 5. Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o Agenciji EU-a za azil) koja obuhvaća elemente navedene u stavku 6. ovog članka. Komunikacija se odvija na jeziku koji izabere podnositelj zahtjeva, osim ako postoji drugi jezik koji razumije i na kojem se može lako sporazumjeti.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 8. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na zahtjev podnositelja ovlašteno tijelo osigurava da su ispitivači i tumači istog spola kao i on, pod uvjetom da je to moguće i da ovlašteno tijelo nema razloga smatrati da se takvo traženje temelji na razlozima koji nisu povezani s poteškoćama podnositelja zahtjeva da na cjelovit način iznese razloge za svoj zahtjev.

Na zahtjev podnositelja ovlašteno tijelo može osigurati da su ispitivači, tumači i medijatori istog spola kao i on, pod uvjetom da je to moguće i da ovlašteno tijelo nema razloga smatrati da se takvo traženje temelji na razlozima koji nisu povezani s poteškoćama podnositelja zahtjeva da na cjelovit način iznese razloge za svoj zahtjev. Tumači moraju unaprijed proći posebnu obuku o međunarodnom pravu o azilu, kao i o prepoznavanju žrtava trgovanja ljudima ili mučenja te žrtava nasilja zbog spolne opredijeljenosti i rodno uvjetovanog nasilja.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Neodržavanje osobnog intervjua ne smije spriječiti ovlašteno tijelo u donošenju odluke u vezi sa zahtjevom za međunarodnu zaštitu.

9.  Ne dovodeći u pitanje članak 10. stavak 1. i članak 11. stavak 1. te pod uvjetom da su uloženi dovoljni napori kako bi se osiguralo da je podnositelju zahtjeva pružena prilika za osobni intervju, neodržavanje osobnog intervjua, izostavljenog u skladu sa stavkom 5. ovog članka, ne smije spriječiti ovlašteno tijelo u donošenju odluke u vezi sa zahtjevom za međunarodnu zaštitu.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovlašteno tijelo ili bilo koje drugo tijelo ili stručnjaci koji mu pomažu ili provode osobni intervju sastavlja detaljno činjenično izvješće koje sadržava sve bitne elemente ili transkript svakog osobnog intervjua.

1.  Ovlašteno tijelo, stručnjaci koje je rasporedila Agencija Europske unije za azil iz članka 5. stavka 4. ili osoblje tijela drugih država članica u skladu s uvjetima iz članka 5. stavka 4. točke (a) koji mu pomažu ili provode osobni intervju sastavljaju izvješće koje sadrži sve glavne elemente svakog osobnog intervjua. Podnositelju zahtjeva daje se preslika tog izvješća.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Osobni intervju snima se uz pomoć audio ili audiovizualne opreme. Podnositelja zahtjeva unaprijed se obavješćuje o snimanju.

2.  Osobni intervju snima se uz pomoć audio opreme. Podnositelj zahtjeva unaprijed se obavješćuje o snimanju i njegovoj svrsi. Posebna pozornost posvećuje se potrebama podnositeljâ zahtjeva kojima su potrebna posebna postupovna jamstva.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Podnositelju zahtjeva mora biti omogućeno da u usmenom ili pismenom obliku komentira ili pojasni možebitne pogrešne prijevode ili nesporazume koji se pojave u izvješću ili transkriptu, na kraju osobnog intervjua ili u utvrđenom vremenskom roku prije nego što tijelo odlučivanja donese odluku. U tu svrhu podnositelj mora biti obaviješten o cjelokupnom sadržaju izvješća ili o bitnim elementima transkripta, uz pomoć tumača, ondje gdje je to potrebno. Od podnositelja se zatim mora zatražiti da potvrdi da sadržaj izvješća ili transkripta na ispravan način odražava osobni intervju.

3.  Podnositelju zahtjeva mora biti omogućeno da u usmenom ili pismenom obliku komentira ili pojasni moguće pogrešne prijevode, nesporazume ili druge činjenične pogreške u izvješću na kraju osobnog intervjua ili u utvrđenom vremenskom roku prije nego što tijelo odlučivanja donese odluku. U tu svrhu podnositelj mora biti obaviješten o cjelokupnom sadržaju izvješća, uz pomoć tumača, ondje gdje je to potrebno. Od podnositelja se zatim mora zatražiti da potvrdi da sadržaj izvješća na ispravan način odražava osobni intervju. U slučaju sumnje u pogledu izjava koje je podnositelj zahtjeva dao tijekom osobnog intervjua, zvučni zapis ima prednost.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako podnositelj zahtjeva odbije potvrditi da sadržaj zapisnika ili transkripta ispravno odražava intervju, razlozi njegovog ili njezinog odbijanja unose se u spis podnositelja zahtjeva. To odbijanje ne smije spriječiti ovlašteno tijelo u donošenju odluke u vezi sa zahtjevom.

4.  Ako podnositelj zahtjeva odbije potvrditi da sadržaj izvješća ispravno odražava intervju, razlozi njegovog ili njezinog odbijanja unose se u spis podnositelja zahtjeva. To odbijanje ne smije spriječiti ovlašteno tijelo u donošenju odluke u vezi sa zahtjevom.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Podnositelji zahtjeva i njihovi pravni i drugi savjetnici imaju pristup izvješću ili transkriptu te snimci prije nego što ovlašteno tijelo donese odluku.

5.  Podnositelji zahtjeva, njihovi skrbnici i pravni savjetnici imaju pristup izvješću i snimci što je prije moguće nakon intervjua te u svakom slučaju pravovremeno prije nego što ovlašteno tijelo donese odluku, među ostalim i u slučaju kada se zahtjev razmatra ubrzanim postupkom.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako se zahtjev razmatra u skladu s ubrzanim postupkom, ovlašteno tijelo može omogućiti pristup izvješću ili transkriptu snimke u vrijeme donošenja odluke.

Briše se.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Nadležna tijela pohranjuju snimku ili transkript deset godina od datuma konačne odluke. Snimka se mora izbrisati po isteku tog razdoblja ili, ako je povezana s osobom koja je stekla državljanstvo bilo koje države članice prije isteka tog razdoblja, čim država članica saznada je dotična osoba stekla državljanstvo.

7.  Nadležna tijela pohranjuju snimku i izvješće na pet godina od datuma konačne odluke o zahtjevu. Snimka se mora izbrisati po isteku tog razdoblja ili, ako je povezana s osobom koja je stekla državljanstvo bilo koje države članice prije isteka tog razdoblja, čim država članica sazna da je dotična osoba stekla državljanstvo.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Podnositeljima zahtjeva omogućuje se savjetovanje, na učinkovit način, s pravnim ili drugim savjetnikom, kojeg kao takvog priznaje ili dopušta nacionalno zakonodavstvo, o pitanjima u vezi s njihovim zahtjevima za međunarodnu zaštitu u svim fazama postupka.

1.  Čim nadležna tijela u skladu s člankom 27. evidentiraju zahtjev za međunarodnu zaštitu, podnositelju zahtjeva omogućuje se savjetovanje, na učinkovit način, s pravnim savjetnikom, kojeg kao takvog priznaje ili dopušta nacionalno zakonodavstvo, o pitanjima u vezi sa zahtjevom za međunarodnu zaštitu u svim fazama postupka do donošenja konačne odluke o zahtjevu.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ne dovodeći u pitanje pravo podnositelja da o vlastitom trošku odabere svog pravnog ili drugog savjetnika, podnositelj može zatražiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje u svim fazama postupka u skladu s člancima 15. do 17. Podnositelja se mora upoznati s pravom da zatraži besplatnu pravnu pomoć i zastupanje u svim fazama postupka.

2.  Ne dovodeći u pitanje pravo podnositelja da o vlastitom trošku odabere svog pravnog savjetnika, podnositelj može zatražiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje u svim fazama postupka u skladu s člancima 15. do 17. Podnositelja se mora što je prije moguće, a najkasnije u trenutku evidencije zahtjeva u skladu s člancima 26. i 27., upoznati s pravom da zatraži besplatnu pravnu pomoć i zastupanje u svim fazama postupka.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  pomoć u pripremi zahtjeva, među ostalim i kad se zahtjev podnosi u skladu s člankom 28.;

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pomoć u pripremi zahtjeva i osobnog intervjua, uključujući sudjelovanje u osobnom intervjuu ako je potrebno;

(b)  pomoć u pripremi osobnog intervjua i sudjelovanje u osobnom intervjuu ;

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  smatra se da zahtjev nema realnih izgleda za uspjeh;

Briše se.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  riječ je o naknadnom zahtjevu.

(c)  riječ je o drugom ili sljedećem naknadnom zahtjevu.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 5. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  smatra se da žalba nema realnih izgleda za uspjeh;

Briše se.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 5. – podstavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  žalba ili revizija su u drugom ili višem stupnju, kako je predviđeno nacionalnim pravom, uključujući ponovno saslušavanje i ponovno razmatranje žalbe.

(c)  žalba ili revizija su u drugom ili višem stupnju, kako je predviđeno nacionalnim pravom, uključujući ponovno saslušavanje i ponovno razmatranje žalbe ako se smatra da žalba u drugom stupnju nema stvarnih mogućnosti za uspjeh.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako odluku da se ne odobri besplatna pravna pomoć i zastupanje donese tijelo koje nije sud zato što smatra da žalba nema realnih izgleda za uspjeh, podnositelj zahtjeva ima pravo na učinkovit pravni lijek pred sudom protiv te odluke, a u tu svrhu ima pravo zatražiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje.

Ako odluku da se ne odobri besplatna pravna pomoć i zastupanje donese tijelo koje nije sud, podnositelj zahtjeva ima pravo na učinkovit pravni lijek pred sudom protiv te odluke, a u tu svrhu ima pravo zatražiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pravni ili drugi savjetnik kojeg kao takvog priznaje ili dopušta nacionalno zakonodavstvo, koji pomaže ili zastupa podnositelja zahtjeva prema uvjetima iz nacionalnog prava, ima pristup informacijama iz predmeta podnositelja zahtjeva na temelju kojeg se donosi ili će se donijeti odluka.

1.  Pravni savjetnik kojeg kao takvog priznaje ili dopušta nacionalno zakonodavstvo, koji pomaže ili zastupa podnositelja zahtjeva prema uvjetima iz nacionalnog prava, ima pristup informacijama iz predmeta podnositelja zahtjeva na temelju kojeg se donosi ili će se donijeti odluka.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U pogledu točke (b) ovlašteno tijelo osobito mora omogućiti pristup takvim informacijama ili izvorima pravnom ili drugom savjetniku koji je obavio sigurnosnu provjeru ako su te informacije potrebne za razmatranje zahtjeva ili za donošenje odluke o oduzimanju međunarodne zaštite.

U pogledu točke (b) ovlašteno tijelo osobito mora omogućiti pristup takvim informacijama ili izvorima pravnom savjetniku koji je obavio sigurnosnu provjeru ako su te informacije potrebne za razmatranje zahtjeva ili za donošenje odluke o oduzimanju međunarodne zaštite.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pravni ili drugi savjetnik koji pomaže ili zastupa podnositelja zahtjeva ima pristup zatvorenim prostorima, kao što su objekti za zadržavanje i tranzitne zone, u svrhu savjetovanja podnositelja zahtjeva u skladu s Direktivom XXX/XXX/EU (Direktiva o uvjetima prihvata).

3.  Pravni savjetnik koji pomaže ili zastupa podnositelja zahtjeva ima pristup zatvorenim prostorima, kao što su objekti za zadržavanje i tranzitne zone, u svrhu savjetovanja podnositelja zahtjeva u skladu s Direktivom XXX/XXX/EU (Direktiva o uvjetima prihvata).

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Podnositeljima zahtjeva omogućuje se da na osobni intervju dođu zajedno s pravnim ili drugim savjetnikom kojeg kao takvog priznaje ili dopušta nacionalno zakonodavstvo. Pravni ili drugi savjetnik ovlašten je intervenirati tijekom osobnog intervjua.

4.  Podnositeljima zahtjeva omogućuje se da na osobni intervju dođu zajedno s pravnim savjetnikom kojeg kao takvog priznaje ili dopušta nacionalno zakonodavstvo. Pravni savjetnik ovlašten je intervenirati tijekom osobnog intervjua.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ovlašteno tijelo može zahtijevati prisutnost podnositelja zahtjeva na osobnom intervjuu, čak i ako ga zastupa, pod uvjetima iz nacionalnog prava, pravni ili drugi savjetnik, te može zahtijevati da podnositelj zahtjeva osobno odgovara na postavljena pitanja.

5.  Ovlašteno tijelo može zahtijevati prisutnost podnositelja zahtjeva na osobnom intervjuu, čak i ako ga zastupa, pod uvjetima iz nacionalnog prava, pravni savjetnik, te može zahtijevati da podnositelj zahtjeva osobno odgovara na postavljena pitanja.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ne dovodeći u pitanje članak 22. stavak 5., odsutnost pravnog ili dugog savjetnika ne sprječava ovlašteno tijelo da vodi osobni intervju s podnositeljem zahtjeva.

6.  Ne dovodeći u pitanje članak 22. stavak 5., odsutnost pravnog savjetnika ne sprječava ovlašteno tijelo da vodi osobni intervju s podnositeljem zahtjeva pod uvjetom da je podnositelj obaviješten o svojem pravu na pravnu pomoć i zastupanje, uključujući, prema potrebi, besplatnu pravnu pomoć i zastupanje, te da je odlučio da neće ostvariti to pravo.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Besplatnu pravnu pomoć i zastupanje osiguravaju pravni ili drugi savjetnici kojima je prema nacionalnom pravu dopušteno pomagati ili zastupati podnositelje ili nevladine udruge akreditirane na temelju nacionalnog prava za pružanje usluga savjetovanja ili zastupanja.

1.  Besplatnu pravnu pomoć i zastupanje osiguravaju pravni savjetnici kojima je prema nacionalnom pravu dopušteno pomagati ili zastupati podnositelje ili nevladine udruge akreditirane na temelju nacionalnog prava za pružanje usluga savjetovanja ili zastupanja.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice utvrđuju specifična pravila u vezi s načinom sastavljanja i obrade zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć i zastupanje u vezi sa zahtjevima za međunarodnu zaštitu ili primjenjuju postojeća pravila za nacionalne zahtjeve slične naravi, pod uvjetom da se tim pravilima ne onemogućuje ili prekomjerno otežava pristup besplatnoj pravnoj pomoći i zastupanju.

2.  Države članice utvrđuju specifična pravila u vezi s načinom sastavljanja i obrade zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć i zastupanje u vezi sa zahtjevima za međunarodnu zaštitu. Ta pravila ne smiju biti u većoj mjeri ograničavajuća od postojećih pravila iz nacionalnog prava te ne smiju onemogućiti ili prekomjerno otežati pristup besplatnoj pravnoj pomoći i zastupanju. Nadležna tijela obavještavaju podnositelja zahtjeva o tim pravilima u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najkasnije u trenutku evidentiranja zahtjeva u skladu s člankom 27.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice mogu propisati i financijska ili vremenska ograničenja u odnosu na osiguranje besplatne pravne pomoći i zastupanja, pod uvjetom da se tim ograničenjima proizvoljno ne ograničava pristup besplatnoj pravnoj pomoći i zastupanju. U odnosu na naknade i druge troškove, podnositelji ne smije biti u nepovoljnijem položaju od položaja državljana te države članice u stvarima koje se odnose na pravnu pomoć.

3.  Države članice mogu propisati i financijska ili vremenska ograničenja u odnosu na osiguranje besplatne pravne pomoći i zastupanja, pod uvjetom da ta ograničenja nisu proizvoljna i da se njima neopravdano ne ograničava pristup besplatnoj pravnoj pomoći i zastupanju. U odnosu na naknade i druge troškove, podnositelji ne smije biti u nepovoljnijem položaju od položaja državljana te države članice u stvarima koje se odnose na pravnu pomoć.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice mogu zatražiti potpunu ili djelomičnu nadoknadu svih nastalih troškova ako i kada se podnositeljevo financijsko stanje značajno popravi ili ako je odluka kojom su troškovi uzrokovani donesena na temelju lažnih informacija koje je iznio podnositelj.

4.  Države članice mogu od podnositelja zahtjeva zatražiti potpunu ili djelomičnu nadoknadu nastalih troškova u vezi s pružanjem pravne pomoći i zastupanja ako se financijski položaj podnositelja zahtjeva znatno poboljša tijekom postupka ili ako je odluka o pružanju besplatne pravne pomoći i zastupanja donesena na temelju lažnih informacija koje je dostavio podnositelj zahtjeva, pod uvjetom da se može utvrditi da podnositelj zahtjeva može podnijeti te troškove.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Poglavlje 2. – odjeljak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Posebna jamstva

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Obrazloženje

Usklađuje se terminologija sa stajalištem EP-a u pogledu drugih instrumenata CEAS-a, posebice u pogledu Direktive o uvjetima prihvata.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 19. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Podnositelji zahtjeva koji trebaju posebna postupovna jamstva

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovlašteno tijelo sustavno ocjenjuje treba li podnositelj zahtjeva posebna postupovna jamstva. Ta procjena može se uključiti u postojeće nacionalne postupke ili u ocjenu iz članka 21. Direktive XXX/XXX/EU (Direktiva o uvjetima prihvata) i ne treba biti u obliku upravnog postupka.

Ovlašteno tijelo sustavno za svaki pojedinačni slučaj i u najkraćem mogućem roku nakon podnošenja zahtjeva ocjenjuje treba li podnositelj zahtjeva posebna postupovna jamstva. Ocjenjivanje se po potrebi provodi uz pomoć kvalificiranog tumača. Ta se procjena uključuje u postojeće nacionalne postupke ili u ocjenu iz članka 21. Direktive XXX/XXX/EU (Direktiva o uvjetima prihvata) i ne treba biti u obliku upravnog postupka.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe te procjene ovlašteno tijelo mora poštovati opća načela za ocjenjivanje posebnih postupovnih potreba iz članka 20.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Podnositeljima zahtjeva za koje je utvrđeno da su podnositelji koji trebaju posebna postupovna jamstva mora se pružiti odgovarajuća potpora kako bi ostvarili prava i ispunjavali obveze iz ove Uredbe tijekom cijelog postupka za međunarodnu zaštitu.

2.  Podnositeljima zahtjeva za koje je utvrđeno da su podnositelji koji trebaju posebna postupovna jamstva mora se pružiti odgovarajuća potpora kako bi ostvarili prava i ispunjavali obveze iz ove Uredbe tijekom cijelog postupka za međunarodnu zaštitu, također stavljanjem na raspolaganje kulturnog medijatora kada je to potrebno i moguće.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako se takva odgovarajuća podrška ne može pružiti u okviru ubrzanog postupka razmatranja iz članka 40. ili postupka na granici iz članka 41., posebno ako ovlašteno tijelo smatra da podnositelj zahtjeva treba posebna postupovna jamstva zbog posljedica mučenja, silovanja ili drugih teških oblika psihološkog, fizičkog, seksualnog ili rodno utemeljenog nasilja, ovlašteno tijelo ne primjenjuje ili mora prestati primjenjivati te postupke na podnositelja.

3.  Ako se takva odgovarajuća podrška ne može pružiti u okviru ubrzanog postupka razmatranja iz članka 40. ili postupka na granici iz članka 41. ili ako ovlašteno tijelo smatra da podnositelj zahtjeva treba specifična postupovna jamstva uz poseban naglasak na žrtve mučenja, silovanja ili drugih teških oblika psihološkog, fizičkog, seksualnog ili rodno utemeljenog nasilja, ovlašteno tijelo ne primjenjuje ili mora prestati primjenjivati te postupke na podnositelja.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija može navesti detalje i posebne mjere za procjenu i rješavanje posebnih postupovnih potreba podnositelja, uključujući maloljetne osobe bez pratnje, na temelju provedbenih akata. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 58.

4.  Komisija može navesti detalje i posebne mjere za procjenu i rješavanje specifičnih postupovnih potreba podnositelja, uključujući maloljetne osobe bez pratnje, na temelju delegiranih akata u skladu s člankom 59.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 20. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opća načela za procjenu posebnih postupovnih potreba

Opća načela za procjenu specifičnih postupovnih potreba

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Postupak za utvrđivanje podnositelja s posebnim postupovnim potrebama pokreću tijela nadležna za zaprimanje i evidentiranje zahtjeva čim se zahtjev podnese, a nastavlja ga ovlašteno tijelo nakon što se zahtjev podnese.

1.  Postupak za utvrđivanje podnositelja sa specifičnim postupovnim potrebama u skladu s člankom 19. stavkom 1. pokreću tijela nadležna za zaprimanje i evidentiranje zahtjeva čim se zahtjev podnese i dovršavaju ga u roku od 30 dana.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osoblje tijela nadležnih za zaprimanje i evidentiranje zahtjeva pri evidentiranju zahtjeva upućuje na to pokazuje li podnositelj prve znakove ranjivosti ili ne, što bi moglo zahtijevati posebna postupovna jamstva, a može se zaključiti prema fizičkim znakovima ili podnositeljevim izjavama ili ponašanju.

Osoblje tijela nadležnih za zaprimanje i evidentiranje zahtjeva pri evidentiranju zahtjeva upućuje na to pokazuje li podnositelj prve znakove ranjivosti ili ne, što bi moglo zahtijevati specifična postupovna jamstva, a može se zaključiti prema fizičkim znakovima ili podnositeljevim izjavama ili ponašanju.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informacije o tome da neki podnositelj pokazuje prve znakove ranjivosti uključuju se u podnositeljevu dokumentaciju zajedno s opisom znakova ranjivosti koje podnositelj zahtjeva pokazuje, a koji bi mogli zahtijevati posebna postupovna jamstva.

Informacije o tome da neki podnositelj pokazuje prve znakove ranjivosti uključuju se u podnositeljevu dokumentaciju zajedno s opisom znakova ranjivosti koje podnositelj zahtjeva pokazuje, a koji bi mogli zahtijevati specifična postupovna jamstva i očitovanje podnositelja zahtjeva o tome da mu je potrebna specifična postupovna potpora.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju obuku osoblja iz članka 5. za otkrivanje prvih znakova ranjivosti podnositelja koji bi mogli zahtijevati posebna postupovna jamstva ili jamče da će osoblje dobiti upute u tu svrhu.

Države članice osiguravaju obuku osoblja iz članka 5. za otkrivanje prvih znakova ranjivosti podnositelja koji bi mogli zahtijevati specifična postupovna jamstva ili jamče da će osoblje dobiti upute u tu svrhu.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako postoje naznake o tome da su podnositelji možda bili žrtvom mučenja, silovanja ili nekog drugog teškog oblika psihološkog, seksualnog ili rodno uvjetovanog nasilja te da bi to moglo imati negativan učinak na njihovu sposobnost da na učinkovit način sudjeluju u postupku, ovlašteno tijelo mora uputiti podnositelje liječniku ili psihologu radi daljnje procjene njihovog psihološkog i fizičkog stanja.

Ako postoje naznake o tome da su podnositelji možda bili žrtvama mučenja, silovanja ili nekog drugog teškog oblika psihološkog, seksualnog ili rodno uvjetovanog nasilja te da bi to moglo imati negativan učinak na njihovu sposobnost da na učinkovit način sudjeluju u postupku, ovlašteno tijelo mora uputiti podnositelje liječniku ili psihologu radi daljnje procjene njihovog psihološkog i fizičkog stanja. Liječnik ili psiholog mora biti osposobljen da u takvim slučajevima obavi navedenu procjenu te na raspolaganju mora imati pomoć kvalificiranog usmenog prevoditelja.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovlašteno tijelo uzima u obzir rezultat tog pregleda pri donošenju odluke o tome koja se vrsta posebne postupovne potpore može pružiti podnositelju.

Ovlašteno tijelo uzima u obzir rezultat tog pregleda pri donošenju odluke o tome koja se vrsta specifične postupovne potpore može pružiti podnositelju.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nadležna tijela reagirat će na potrebu za posebnim postupovnim jamstvima, kako je utvrđeno ovim člankom, čak i ako takva potreba postane očigledna u kasnijoj fazi postupka, a da nije potrebno ponovno pokretati postupak za međunarodnu zaštitu.

4.  Nadležna tijela reagirat će na potrebu za specifičnim postupovnim jamstvima, kako je utvrđeno ovim člankom, čak i ako takva potreba postane očigledna u kasnijoj fazi postupka ili ako podnositelj zahtjeva podnese obrazložen zahtjev za ponovnu ocjenu svojih specifičnih postupovnih potreba, a da pritom nije potrebno ponovno pokretati postupak za međunarodnu zaštitu.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovlašteno tijelo mora maloljetnoj osobi omogućiti osobni intervju, uključujući slučajeve kada je zahtjev podnesen u njezino ime u skladu s člankom 31. stavkom 6. i člankom 32. stavkom 1., osim ako to očito nije u najboljem interesu djeteta. U tom slučaju ovlašteno tijelo mora navesti razlog za svoju odluku da maloljetniku ne omogućni osobni intervju.

Ovlašteno tijelo mora maloljetnoj osobi osigurati da bude saslušana u osobnom intervjuu, uključujući slučajeve kada je zahtjev podnesen u njezino ime u skladu s člankom 31. stavkom 6. i člankom 32. stavkom 1., osim ako to očito nije u najboljem interesu djeteta. U tom slučaju ovlašteno tijelo mora navesti razlog za svoju odluku da maloljetniku ne omogući osobni intervju.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaki takav osobni intervju mora voditi osoba koja raspolaže potrebnim znanjem o pravima i posebnim potrebama maloljetnika te se on mora voditi uz osjetljivost prema djetetu na način primjeren situaciji.

Svaki takav osobni intervju mora se voditi na jeziku koji maloljetnik razumije uz osjetljivost prema djetetu na način primjeren situaciji. Osoba koja vodi osobni intervju mora biti upoznata s tim pravima i specifičnim potrebama maloljetnikâ.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Odluku o zahtjevu maloljetne osobe priprema osoblje ovlaštenog tijela koje posjeduje potrebno znanje o pravima i posebnim potrebama maloljetnih osoba.

3.  Odluku o zahtjevu maloljetne osobe donosi osoblje ovlaštenog tijela koje posjeduje potrebno znanje o pravima i specifičnim potrebama maloljetnih osoba.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Pri ocjeni onoga što je u najboljem interesu djeteta ovlašteno tijelo jamči pravo djeteta na saslušanje i posebno uzima u obzir sljedeće čimbenike:

 

(a) mogućnost ponovnog spajanja obitelji;

 

(b) dobrobit i socijalni razvoj maloljetnika, uzimajući prvenstveno u obzir etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu sredinu iz koje potječe i potrebu za stabilnošću i kontinuitetom u pogledu skrbi za maloljetnika i skrbničkih propisa te za pristupom zdravstvenim i obrazovnim uslugama;

 

(c) pitanja u vezi sa sigurnošću i zaštitom, posebno kada postoji opasnost da je maloljetnik žrtva bilo koje vrste nasilja ili iskorištavanja, uključujući trgovanje ljudima;

 

(d) ranjiv položaj, uključujući traume, posebne zdravstvene potrebe i invaliditet;

 

(e) stavove maloljetnika u skladu s njegovom dobi i zrelošću;

 

(f) informacije koje pruža skrbnik u državi članici u kojoj se maloljetnik nalazi i

 

(g) potrebu za davanjem prednosti odlukama koje se odnose na maloljetnike.

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 22. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Posebna jamstva za maloljetne osobe bez pratnje

Specifična jamstva za maloljetne osobe bez pratnje

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadležna tijela moraju, čim prije, a najkasnije pet radnih dana od trenutka kada maloljetna osoba bez pratnje podnese zahtjev, osobu ili organizaciju imenovati skrbnikom.

Nadležna tijela moraju što prije imenovati skrbnika, odnosno to moraju učiniti prije prikupljanja biometrijskih podataka u skladu s člankom 10. stavkom 1. ili člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EU) XXXX/XX (Uredba o Eurodacu) i u svakom slučaju najkasnije 24 sata nakon podnošenja zahtjeva.

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Postupovni rokovi ne počinju teći dok se ne imenuje skrbnik.

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlašteno tijelo odlučivanja informira skrbnika o svim relevantnim činjenicama, postupovnim koracima i vremenskim rokovima povezanima s maloljetnikom bez pratnje.

2.  Ovlašteno tijelo odlučivanja informira skrbnika o svim relevantnim činjenicama, postupovnim koracima i vremenskim rokovima povezanima s maloljetnikom bez pratnje. Skrbnik ima pristup sadržaju relevantnih dokumenata iz dosjea maloljetnika, uključujući specifične informativne materijale za maloljetnike bez pratnje.

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Skrbnik obavlja svoje dužnosti u skladu s načelom najboljih interesa djeteta, posjeduje potrebno stručno znanje i nema potvrđenu povijest kaznenih djela ili prekršaja povezanih s djecom.

Skrbnik obavlja svoje dužnosti u skladu s načelom najboljih interesa djeteta, osposobljen je i neovisan te posjeduje kvalifikacije i stručno znanje. Skrbnici se redovito osposobljavaju i primaju potporu za obavljanje svojih zadaća te ne smiju biti kažnjavani, što se u prvom redu odnosi na sva kaznena djela ili prekršaje povezane s djecom. Nadležna tijela redovito pregledavaju kaznenu evidenciju imenovanih skrbnika kako bi utvrdile potencijalne nekompatibilnosti s njihovom ulogom.

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadležna tijela ne smiju istodobno zadužiti jednog skrbnika za nerazmjeran broj maloljetnika bez pratnje, što bi mu onemogućilo da učinkovito obavlja svoje zadatke.

Nadležna tijela ne smiju istodobno zadužiti jednog skrbnika za nerazmjeran broj maloljetnika bez pratnje, što bi mu onemogućilo da učinkovito obavlja svoje zadatke. U svakom slučaju nadležna tijela ne smiju zadužiti jednog skrbnika za više od 20 maloljetnika bez pratnje.

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice moraju imenovati subjekte ili osobe nadležne za izvršenje dužnosti skrbnika te za nadzor i praćenje, u redovitim vremenskim razmacima, izvršavaju li skrbnici svoje zadatke na zadovoljavajući način. Ti subjekti ili osobe razmatraju prigovore koje su maloljetne osobe bez pratnje podnijele protiv svog skrbnika.

Države članice moraju imenovati subjekte ili osobe nadležne za izvršenje dužnosti skrbnika te za nadzor i praćenje, u redovitim vremenskim razmacima, izvršavaju li skrbnici svoje zadatke na zadovoljavajući način. Ti subjekti ili osobe razmatraju prigovore koje su maloljetne osobe bez pratnje podnijele protiv svog skrbnika. U tu se svrhu maloljetnici bez pratnje u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, jasnim i jednostavnim jezikom, i usmeno i vizualno, na način prilagođen djeci i razumljivim rječnikom obavještavaju o tome tko su ta tijela ili osobe te kako na povjerljiv i siguran način mogu podnijeti pritužbe protiv svojih skrbnika.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 5. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Nadležna tijela ili osobe ocjenjuju rad skrbnika u prvom mjesecu nakon njegova imenovanja, a potom na redovitoj osnovi.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Skrbnik mora upoznati maloljetnika bez pratnje sa značenjem i mogućim posljedicama osobnog intervjua i, ondje gdje je prikladno, s načinom kako da se pripremi za osobni intervju. Skrbnik i, ondje gdje je primjenjivo, pravni ili drugi savjetnik kojeg kao takvog priznaje ili dopušta nacionalno zakonodavstvo, prisutan je na intervjuu i ima priliku postavljati pitanja ili iznositi komentare, unutar okvira koje je odredila osoba koja vodi intervju. Ovlašteno tijelo može zahtijevati prisutnost maloljetnika bez pratnje na osobnom intervjuu, čak i onda kada je prisutan skrbnik.

6.  Skrbnik mora upoznati maloljetnika bez pratnje sa značenjem i mogućim posljedicama osobnog intervjua i, ondje gdje je prikladno, s načinom kako da se pripremi za osobni intervju. Skrbnik i, ondje gdje je primjenjivo, pravni ili drugi savjetnik kojeg kao takvog priznaje ili dopušta nacionalno zakonodavstvo, prisutan je na intervjuu i ima priliku postavljati pitanja ili iznositi komentare, unutar okvira koje je odredila osoba koja vodi intervju. Ovlašteno tijelo osigurava pravo maloljetnika da bude saslušan u vidu osobnog intervjua, čak i kada je prisutan skrbnik.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Ako ne postoji mogućnost zadržavanja istog skrbnika koji je dodijeljen nakon dolaska maloljetnika bez pratnje na područje Unije, nadležna tijela što je moguće prije nakon odobravanja statusa međunarodne zaštite i najkasnije u roku od pet dana poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurala da maloljetnika bez pratnje zastupa zakonski skrbnik ili, po potrebi, tijelo odgovorno za zaštitu i dobrobit maloljetnika ili da mu se omogući primjereno zastupanje na bilo koji drugi način, uključujući i ono propisano nacionalnim pravom ili temeljem sudskog naloga.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Liječnički pregled obavljaju kvalificirani zdravstveni djelatnici. Države članice mogu odrediti zdravstvene djelatnike koji mogu obavljati takve liječničke preglede. Ti liječnički pregledi plaćaju se iz javnih sredstava.

2.  Liječnički pregled obavljaju kvalificirani zdravstveni djelatnici. Države članice mogu odrediti zdravstvene djelatnike koji mogu obavljati takve liječničke preglede. Ti liječnički pregledi besplatni su za podnositelje zahtjeva.

Obrazloženje

U nekim državama članicama to nije predviđeno nacionalnim pravom.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Rezultati liječnički pregleda podnose se čim prije ovlaštenom tijelu, koje ih ocjenjuje zajedno s drugim elementima zahtjeva.

4.  Rezultati liječnički pregleda podnose se ovlaštenom tijelu i podnositelju zahtjeva što prije, a ovlašteno ih tijelo ocjenjuje zajedno s drugim elementima zahtjeva.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 24. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Liječnički pregled maloljetnika bez pratnje

Procjena dobi maloljetnika bez pratnje

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Ako na temelju izjava podnositelja zahtjeva, dostupnih dokumentarnih dokaza ili drugih relevantnih pokazatelja postoje dvojbe o tome je li maloljetnik bez pratnje stvarno mlađi od 18 godina, ovlaštena tijela mogu zatražiti multidisciplinarnu procjenu psihosocijalnog razvoja, koju provode kvalificirani stručnjaci, kako bi se utvrdila dob podnositelja u okviru razmatranja zahtjeva. Procjena dobi ne smije se temeljiti isključivo na fizičkom izgledu ili ponašanju podnositelja zahtjeva. Dokumenti koji su dostupni smatraju se autentičnima, osim ako ne postoje dokazi koji upućuju na suprotno; izjave maloljetnika moraju se uzeti u obzir.

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Liječničkim pregledima može se koristiti za određivanje starosti maloljetnika bez pratnje u okviru razmatranja zahtjeva, ako na temelju podnositeljevih izjava ili drugih relevantnih pokazatelja, uključujući psihosocijalnu procjenu, postoje dvojbe o tome je li podnositelj mlađi od 18 godina. Ako liječnički pregled nije doveo ni do kakvog zaključka ili zaključak upućuje na raspon godina ispod 18, države članice pretpostavit će da je podnositelj zahtjeva maloljetnik.

1.  Ako i dalje postoje dvojbe o dobi maloljetnika bez pratnje nakon procjene iz stavka -1. liječnički pregled može se primijeniti kao krajnja mjera za određivanje starosti dotičnog maloljetnika u okviru razmatranja zahtjeva. Ako liječnički pregled nije doveo ni do kakvog zaključka ili zaključak upućuje na raspon godina ispod 18, države članice pretpostavljaju da je podnositelj zahtjeva maloljetan.

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Liječnički pregled u svrhu utvrđivanja dobi maloljetne osobe bez pratnje ne smije se provoditi bez pristanka te osobe ili njezinog skrbnika.

2.  Liječnički pregled u svrhu utvrđivanja dobi maloljetne osobe bez pratnje ne smije se provoditi bez pristanka te osobe i pristanka njezinog skrbnika.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Svi se liječnički pregledi obavljaju uz puno poštovanje dostojanstva pojedinca, trebaju biti u najmanjoj mogućoj invazivni te ih obavljaju kvalificirani zdravstveni djelatnici koji mogu dati najvjerodostojniji mogući nalaz.

3.  Svi se liječnički pregledi obavljaju uz puno poštovanje dostojanstva pojedinca, moraju biti što je manje moguće invazivni te ih moraju obavljati kvalificirani zdravstveni djelatnici u suradnji s multidisciplinarnim stručnim timom za pitanja u području prava djece, dječje psihologije i razvoja, čime će se omogućiti najvjerodostojniji mogući nalaz. Svi liječnički pregledi u skladu sa stavkom 1. temelje se na znanstveno potvrđenim metodama.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kada se liječničkim pregledima koristi za utvrđivanje dobi maloljetnika bez pratnje, ovlašteno tijelo mora se pobrinuti da se maloljetnike bez pratnje prije razmatranja njihovog zahtjeva za međunarodnu zaštitu i na jeziku koji razumiju, ili se opravdano može pretpostaviti da razumiju, obavijesti o mogućnosti utvrđivanja njihove dobi liječničkim pregledom. To uključuje informacije o načinu pregleda i o mogućim posljedicama rezultata liječničkog pregleda za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, kao i o mogućnosti i posljedicama koje će imati maloljetnikovo ili skrbnikovo odbijanje da bude podvrgnut liječničkom pregledu.

4.  Kada se liječničkim pregledima koristi za utvrđivanje dobi maloljetnika bez pratnje, ovlašteno tijelo mora se pobrinuti da se maloljetnike bez pratnje prije razmatranja njihovog zahtjeva za međunarodnu zaštitu, na jeziku koji razumiju i na način prilagođen djeci i njihovoj dobi obavijesti o mogućnosti utvrđivanja njihove dobi liječničkim pregledom. To uključuje informacije o načinu pregleda i o mogućim posljedicama rezultata liječničkog pregleda za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, uključujući pravo na žalbu na odluku o obavljanju liječničkog pregleda kao i o mogućnosti i posljedicama koje će imati maloljetnikovo ili skrbnikovo odbijanje liječničkog pregleda. Svi dokumenti u vezi s liječničkim pregledom uvrštavaju se u dosje podnositelja.

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Odbijanje maloljetne osobe bez pratnje ili njezina skrbnika da se podvrgne liječničkom pregledu može se smatrati jedino oborivom pretpostavkom da podnositelj nije maloljetna osoba i to ne smije spriječiti ovlašteno tijelo u donošenju odluke u vezi sa zahtjevom za međunarodnu zaštitu.

5.  Odbijanje maloljetne osobe bez pratnje ili njezina skrbnika da se podvrgne liječničkom pregledu može se smatrati jedino oborivom pretpostavkom da podnositelj nije maloljetna osoba i ne smije biti jedini razlog za odbijanje zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Država članica priznaje odluke o procjeni dobi koje su donijele druge države članice na temelju liječničkog pregleda izvršenog u skladu s ovim člankom i na temelju metoda koje priznaje njezino nacionalno pravo.

6.  Država članica priznaje odluke o procjeni dobi koje su donijele druge države članice ako su one provedene u skladu s međunarodnim standardima.

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zahtjev za međunarodnu zaštitu podnosi se kada državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva pred službenicima ovlaštenog tijela ili drugih tijela iz članka 5. stavaka 3. i 4. zatraži međunarodnu zaštitu.

Smatra se da je zahtjev za međunarodnu zaštitu podnesen kada državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva pred službenicima ovlaštenog tijela ili drugih tijela iz članka 5. zatraži međunarodnu zaštitu.

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  upoznaju podnositelje s njihovim pravima i obvezama, utvrđenima posebno člancima 27., 28. i 31. u vezi s evidentiranjem i podnošenjem zahtjeva, člankom 7. u vezi s obvezama podnositelja i posljedicama neispunjenja tih obveza, člankom 9. u vezi s pravom podnositelja da ostanu na području nadležne države članice i člankom 8. u vezi s općim jamstvima za podnositelje;

(a)  upoznaju podnositelje na njima razumljivom jeziku s njihovim pravima i obvezama, utvrđenima konkretno u člancima 27., 28. i 31. u vezi s evidentiranjem i podnošenjem zahtjeva, člankom 7. u vezi s obvezama podnositelja i posljedicama neispunjenja tih obveza, člankom 9. u vezi s pravom podnositelja da ostanu na području nadležne države članice i člankom 8. u vezi s općim jamstvima za podnositelje;

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija može na temelju provedbenih akata navesti sadržaj informacija koje se trebaju osigurati podnositeljima pri podnošenju zahtjeva. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 58.

2.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 59. u kojem se navodi sadržaj informacija koje se trebaju osigurati podnositeljima pri podnošenju zahtjeva.

Obrazloženje

Pružanje informacija podnositeljima zahtjeva njihovo je ključno postupovno pravo. S obzirom na njegovu važnost neophodno je da suzakonodavci postignu dogovor o bilo kojem postupku kojim se dodatno određuju informacije koje treba pružiti podnositeljima zahtjeva. S obzirom na navedeno, u tim se okolnostima može koristiti jedino delegirani akt.

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ime, datum rođenja, spol, nacionalnost i drugi osobni podaci podnositelja;

(a)  ime, datum rođenja, spol i nacionalnost ili apatridnost podnositelja;

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  vrsta i broj bilo koje identifikacijske ili putne isprave podnositelja;

(b)  vrsta i broj bilo koje identifikacijske ili putne isprave podnositelja, ako su dostupni;

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Ako osoba tvrdi da nema državljanstvo, ta se činjenica jasno evidentira do dovršetka procjene o tome li je dotična osoba bez državljanstva u vrijeme ili nakon razmatranja zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Pri procjeni se ne dovodi u pitanje prvenstvo statusa međunarodne zaštite i u potpunosti se poštuje načelo povjerljivosti.

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako je zbog istodobnih zahtjeva za međunarodnu zaštitu nerazmjernog broja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva u praksi teško evidentirati zahtjeve u roku od tri radna dana od podnošenja zahtjeva, tijela te države članice mogu produljiti rok na deset radnih dana.

3.  Ako je zbog istodobnih zahtjeva za međunarodnu zaštitu nerazmjernog broja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva u praksi teško evidentirati zahtjeve u roku od tri radna dana od podnošenja zahtjeva, tijela te države članice mogu produljiti rok na sedam radnih dana.

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nadležna tijela pohranjuju svaki skup podataka iz stavka 1. i sve relevantne podatke prikupljene u skladu sa stavkom 2. deset godina od datuma konačne odluke. Podaci se moraju izbrisati po isteku tog razdoblja ili ako su povezani s osobom koja je stekla državljanstvo bilo koje države članice prije proteka tog razdoblja, čim država članica sazna da je dotična osoba stekla državljanstvo.

4.  Nadležna tijela pohranjuju svaki skup podataka iz stavka 1. i sve relevantne podatke prikupljene u skladu sa stavkom 2. pet godina od datuma konačne odluke o zahtjevu za međunarodnu zaštitu, između ostalog, nakon svih razina žalbe. Podaci se moraju izbrisati po isteku tog razdoblja ili ako su povezani s osobom koja je stekla državljanstvo bilo koje države članice prije proteka tog razdoblja, čim država članica sazna da je dotična osoba stekla državljanstvo.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Podnositelj zahtjev podnosi u roku od deset radnih dana od datuma kada je zahtjev evidentiran, pod uvjetom da mu je omogućeno da to učini u zadanom roku.

1.  Podnositelj zahtjev podnosi u roku od petnaest radnih dana od datuma kada je zahtjev evidentiran ili, u skladu sa stavkom 5., najkasnije na dan kada je ugovoren termin, pod uvjetom da mu je omogućeno da to učini u zadanom roku.

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijelo nadležno za zaprimanje i evidentiranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu mora podnositelju omogućiti da podnese zahtjev u roku utvrđenom stavkom 1.

2.  Tijelo nadležno za zaprimanje i evidentiranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu mora podnositelju omogućiti da podnese zahtjev u roku utvrđenom stavkom 1. U skladu s člankom 14. stavkom 1. podnositelj zahtjeva ima pravo na pravnu pomoć i zastupanje u pripremi za podnošenje zahtjeva i mora biti obaviješten o tom pravu, uključujući, prema potrebi, pravo na besplatnu pravnu pomoć i zastupanje. Ako zatraži besplatnu pravnu pomoć, rok za podnošenje zahtjeva počinje teći nakon imenovanja pravnog savjetnika.

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri podnošenju zahtjeva podnositelji moraju dostaviti sve potrebne elemente iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji) kojima će potkrijepiti zahtjev. Nakon podnošenja zahtjeva podnositeljima je dopušteno dostavitisve dodatne elemente koji su relevantni za njegovo razmatranje, sve do donošenja odluke o zahtjevu u upravnom postupku.

Pri podnošenju zahtjeva podnositelji moraju dostaviti sve potrebne elemente u njihovu posjedu iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji) kojima će potkrijepiti zahtjev. Podnositelji moraju surađivati s ovlaštenim tijelom te biti dostupni tijekom cijelog postupka. Nakon podnošenja zahtjeva podnositeljima je dopušteno dostaviti sve dodatne elemente koji su relevantni za njegovo razmatranje, sve do donošenja odluke o zahtjevu u upravnom postupku.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijelo nadležno za zaprimanje i evidentiranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu mora obavijestiti podnositelja da nakon donošenja odluke o zahtjevu smije iznositi jedino nove elemente koji su relevantni za razmatranje zahtjeva i za koje nije mogao znati u ranijoj fazi ili koji su povezani s promjenama njegove situacije.

Tijelo nadležno za zaprimanje i evidentiranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu mora obavijestiti podnositelja da nakon donošenja odluke o zahtjevu smije iznositi jedino nove elemente koji su relevantni za razmatranje zahtjeva ili povezani s promjenama njegove situacije.

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Zahtjevi za međunarodnu zaštitu podnose se osobno na za to određenom mjestu. U tu svrhu, pri evidentiranju zahtjeva, podnositelju se ugovara termin s tijelima nadležnima za podnošenje zahtjeva.

5.  Zahtjevi za međunarodnu zaštitu podnose se osobno na za to određenom mjestu. U tu svrhu, pri evidentiranju zahtjeva, podnositelju se ugovara termin s tijelima nadležnima za podnošenje zahtjeva. Taj se termin mora se odrediti najranije 15 radnih dana od datuma kada je zahtjev evidentiran, osim ako podnositelj zahtjeva ne da svoj pristanak nakon što zaprimi odgovarajuće informacije o obvezi podnošenja zahtjeva i pravu na pravnu pomoć i zastupanje.

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Nadležna tijela pohranjuju svaki skup podataka iz stavka 4. deset godina od datuma konačne odluke. Podaci se moraju izbrisati po isteku tog razdoblja ili ako su povezani s osobom koja je stekla državljanstvo bilo koje države članice prije proteka tog razdoblja, čim država članica sazna da je dotična osoba stekla državljanstvo.

6.  Nadležna tijela pohranjuju svaki skup podataka iz stavka 4. pet godina od datuma konačne odluke o zahtjevu za međunarodnu zaštitu, između ostalog, nakon svih razina žalbe. Podaci se moraju izbrisati po isteku tog razdoblja ili ako su povezani s osobom koja je stekla državljanstvo bilo koje države članice prije proteka tog razdoblja, čim država članica sazna da je dotična osoba stekla državljanstvo.

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijela države članice u kojoj se podnosi zahtjev za međunarodnu zaštitu podnositelju izdaju dokument kojim se potvrđuje posebice da je podnesen zahtjev te se navodi da podnositelj može ostati na području te države članice za potrebe podnošenja zahtjeva kako je predviđeno ovom Uredbom.

1.  Tijela države članice u kojoj se podnosi zahtjev za međunarodnu zaštitu nakon evidentiranja podnositelju izdaju dokument koji glasi na njegovo ime:

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijela države članice u kojoj se podnosi zahtjev moraju u roku od tri radna dana od podnošenja zahtjeva podnositelju izdati dokument koji glasi na njegovo ime:

Briše se.

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  na kojemu je navedeno da podnositelj ima pravo ostanka na teritoriju te države članice te može li se podnositelj slobodno preseliti u bilo koji ili samo jedan dio područja te države članice;

(d)  na kojemu je navedeno da podnositelj ima pravo ostanka na teritoriju te države članice u svrhu podnošenja i razmatranja njegova zahtjeva kako je propisano ovom Uredbom te može li se podnositelj slobodno preseliti u bilo koji ili samo jedan dio područja te države članice;

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  na kojemu je navedeno ima li podnositelj dozvolu za plaćeni rad.

Briše se.

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako je, nakon provedbe postupka određivanja u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Dublinska uredba), druga država članica imenovana nadležnom za razmatranje zahtjeva, tijela te države članice podnositelju izdaju dokument iz stavka 2. u roku od tri radna dana od podnositeljeva prelaska u tu državu članicu.

3.  Ako je, nakon provedbe postupka određivanja u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Dublinska uredba), druga država članica imenovana nadležnom za razmatranje zahtjeva, tijela te države članice podnositelju izdaju dokument iz stavka 1. u roku od tri radna dana od podnositeljeva prelaska u tu državu članicu.

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Ovlašteno tijelo ažurira dokument iz stavka 1. ovog članka kako bi se potvrdilo da je zahtjev podnesen u skladu s člankom 28. U dokumentu se navodi datum od kojeg je podnositelju zahtjeva dopušteno prihvatiti plaćeno zaposlenje.

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dokument iz stavka 2. valjan je tijekom razdoblja od šest mjeseci, a mora se obnavljati na primjeren način, kako bi se osiguralo da će valjanost dokumenta pokriti razdoblje tijekom kojega podnositelj ima pravo ostati na području nadležne države članice.

Dokument iz stavka 1. valjan je tijekom razdoblja od šest mjeseci i mora se obnavljati automatski ako još nije donesena konačna odluka o zahtjevu za međunarodnu zaštitu kako bi se osiguralo da će valjanost dokumenta pokriti razdoblje tijekom kojega podnositelj ima pravo ostati na području nadležne države članice.

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija može na temelju provedbenih akata odrediti oblik i sadržaj dokumenata koji se trebaju izdati podnositeljima pri evidentiranju i podnošenju zahtjeva. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 58.

5.  Komisija na temelju provedbenog akta određuje oblik i sadržaj dokumenta koji se treba izdati podnositeljima pri evidentiranju. Taj provedbeni akt donosi se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 58.

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako postoje naznake da bi državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koje su zadržane u objektima za zadržavanje ili na graničnim prijelazima, uključujući tranzitne zone na vanjskim granicama, mogli trebati međunarodnu zaštitu, nadležna tijela upoznaju ih s mogućnošću da zatraže međunarodnu zaštitu, pogotovo ako:

1.  Nadležna tijela obavještavaju sve državljane trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koje su zadržane u objektima za zadržavanje ili na graničnim prijelazima, uključujući tranzitne zone na vanjskim granicama o mogućnosti da zatraže međunarodnu zaštitu, pogotovo ako:

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  postoji vjerojatnost da je osoba maloljetnik bez pratnje;

Briše se.

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  postoji vjerojatnost da su osobi potrebna specifična postupovna jamstva u skladu s člancima 19. i 20.;

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  postoje jasne naznake da osoba pati od psiholoških ili drugih poremećaja koji mu onemogućavaju da uvidi potrebu za međunarodnom zaštitom;

Briše se.

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadležna tijela poduzimaju potrebne mjere za dostupnost usluga tumača kojima će se olakšati pristup postupku za međunarodnu zaštitu.

2.  Nadležna tijela poduzimaju potrebne mjere za dostupnost usluga tumačenja, ili, kada je potrebno i moguće, kulturne medijacije, kojima će se olakšati pristup postupku za međunarodnu zaštitu. Osim toga, nadležna tijela poduzimaju potrebne mjere kako bi omogućile mjere alternativne pritvaranju maloljetnika.

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu odrediti ograničenja za taj pristup ako su, na temelju nacionalnog prava, potrebna za sigurnost, javni poredak ili administrativno upravljanje graničnim prijelazom ili objektom za zadržavanje, pod uvjetom da se taj pristup ne ograniči u strogoj mjeri ili onemogući.

Države članice mogu odrediti ograničenja za taj pristup ako su, na temelju nacionalnog prava, potrebna za sigurnost ili javni poredak na graničnom prijelazu ili u objektu za zadržavanje, pod uvjetom da se taj pristup ne ograniči u strogoj mjeri ili onemogući.

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Članak 31. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zahtjevi u ime supružnika, partnera, maloljetnika ili uzdržavane odrasle osobe

Zahtjevi u ime maloljetnika ili uzdržavane odrasle osobe

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Podnositelj može podnijeti zahtjev u ime supružnika ili partnera s kojim je u stabilnom i trajnom odnosu, maloljetnika ili uzdržavanih odraslih osoba bez poslovne sposobnosti.

1.  Podnositelj može podnijeti zahtjev u ime maloljetnika ili uzdržavanih odraslih osoba bez poslovne sposobnosti.

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Supružnik ili partner iz stavka 1. mora osobno biti upoznat s relevantnim postupovnim posljedicama podnošenja zahtjeva u njegovo ime te sa svojim pravom da podnese zasebni zahtjev za međunarodnu zaštitu. Ako supružnik ili partner ne pristaje na podnošenje zahtjeva u njegovo ime, mora mu se omogućiti da podnese zahtjev u vlastito ime.

Briše se.

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako podnositelj ne podnese zahtjev u ime supružnika ili partnera kao u stavku 1. u roku od deset radnih dana kako je navedeno u članku 28. stavku 1., supružniku ili partneru mora se omogućiti da podnese zahtjev u vlastito ime u dodatnom razdoblju od deset radnih dana počevši od proteka prvog razdoblja od deset radnih dana. Ako supružnik ili partner ne podnese zahtjev u dodatnom roku od deset radnih dana, zahtjev se odbija zbog odustanka u skladu s postupkom iz članka 39.

Briše se.

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako podnositelj ne podnese zahtjev u ime uzdržavane odrasle osobe iz stavka 1. u roku od deset radnih dana kako je navedeno u članku 28. stavku 1., ovlašteno tijelo podnosi zahtjev u ime te uzdržavane odrasle osobe ako, na temelju pojedinačne procjene njezine osobne situacije, ima mišljenje da bi uzdržavanoj odrasloj osobi mogla trebati međunarodna zaštita.

4.  Ako podnositelj ne podnese zahtjev u ime uzdržavane odrasle osobe iz stavka 1. u roku od petnaest radnih dana kako je navedeno u članku 28. stavku 1., ovlašteno tijelo podnosi zahtjev u ime te uzdržavane odrasle osobe ako, na temelju pojedinačne procjene njezine osobne situacije, smatra da bi uzdržavanoj odrasloj osobi mogla trebati međunarodna zaštita.

Amandman    202

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  U slučajevima zahtjeva u ime supružnika ili partnera s kojim je u stabilnom i trajnom odnosu, maloljetnika ili uzdržavanih odraslih osoba bez poslovne sposobnosti, svaka od tih osoba dobit će priliku za osobni intervju.

5.  U slučajevima kada je zahtjev podnesen u ime uzdržavane odrasle osobe bez poslovne sposobnosti, ta osoba mora dobiti priliku za osobni intervju.

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Maloljetna osoba ima pravo podnijeti zahtjev u svoje ime ako ima pravnu sposobnost za sudjelovanje u postupcima u skladu s nacionalnim pravom predmetne države članice ili putem odrasle osobe koja je za nju odgovorna, u skladu s pravom ili praksom te države članice, uključujući njezine roditelje, nekog drugog pravnog ili uobičajenog staratelja ili odrasle članove obitelji u slučaju maloljetnika uz pratnju, ili putem skrbnika u slučaju maloljetnika bez pratnje.

6.  Maloljetna osoba ima pravo podnijeti zahtjev u svoje ime ako ima pravnu sposobnost za sudjelovanje u postupcima u skladu s nacionalnim pravom predmetne države članice ili posredstvom odrasle osobe koju se smatra za nju odgovornom, u skladu s pravom ili praksom te države članice, uključujući njezine roditelje, službe za zaštitu djece ili nekog drugog pravnog staratelja ili odrasle članove obitelji u slučaju maloljetnika uz pratnju, ili putem skrbnika u slučaju maloljetnika bez pratnje.

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Ako odrasla osoba odgovorna za maloljetnika uz pratnju ne podnese zahtjev u svoje ime, maloljetnu osobu uz pratnju treba jasno upoznati s mogućnošću podnošenja zahtjeva u vlastito ime i povezanim postupkom u vrijeme kada se podnosi njegov zahtjev.

8.  Ako odrasla osoba odgovorna za maloljetnika uz pratnju ne podnese zahtjev u svoje ime, nadležna tijela obavještavaju maloljetnu osobu uz pratnju na način prilagođen djeci i na djeci razumljivom jeziku o mogućnosti podnošenja zahtjeva u vlastito ime i povezanim postupkom u vrijeme kada se podnosi njegov zahtjev te maloljetnoj osobi pružaju stvarnu priliku da to učini ako ima pravnu sposobnost sudjelovanja u postupcima u skladu s nacionalnim pravom dotične države članice. Ako maloljetna osoba ne podnese zahtjev u roku od 15 radnih dana ili nema pravnu sposobnost sudjelovanja u postupcima u skladu s nacionalnim pravom dotične države članice, ovlašteno tijelo djeluje u ime maloljetne osobe uzimajući u obzir njezine stavove nakon što od relevantnih tijela zatraži procjenu najboljeg interesa maloljetne osobe.

Amandman    205

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Ako odrasla osoba odgovorna za maloljetnika uz pratnju ne podnese zahtjev u ime maloljetnika u roku od deset radnih dana kako je navedeno u članku 28. stavku 1., maloljetnik mora biti upoznat s mogućnošću da podnese zahtjev u vlastito ime te dobiti priliku da to učini u dodatnom razdoblju od deset radnih dana počevši od proteka prvog razdoblja od deset radnih dana, ako ima pravnu sposobnost za sudjelovanje u postupcima u skladu s nacionalnim pravom predmetne države članice. Ako maloljetna osoba ne podnese zahtjev u vlastito ime u dodatnom roku od deset radnih dana, zahtjev se odbija zbog odustanka u skladu s postupkom iz članka 39.

9.  Ako odrasla osoba odgovorna za maloljetnika uz pratnju ne podnese zahtjev u ime maloljetnika u roku od petnaest radnih dana kako je navedeno u članku 28. stavku 1., maloljetnik na način prilagođen djeci i na djeci razumljivom jeziku mora biti upoznat s mogućnošću i postupkom podnošenja zahtjeva u vlastito ime te mora dobiti stvarnu priliku da to učini u dodatnom razdoblju od petnaest radnih dana počevši od proteka prvog razdoblja od petnaest radnih dana, ako ima pravnu sposobnost za sudjelovanje u postupcima u skladu s nacionalnim pravom dotične države članice. Ako maloljetna osoba nema pravnu sposobnost za sudjelovanje u postupcima u skladu s nacionalnim pravom države članice, ovlašteno tijelo djeluje u ime maloljetnika uz potporu službi za zaštitu djece. Ovlašteno tijelo podnosi zahtjev u ime maloljetne osobe ako na temelju procjene njezina najboljeg interesa smatra da ona treba međunarodnu zaštitu.

Amandman    206

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

9a.  Ako odgovorna odrasla osoba ne podnese zahtjev u ime maloljetnika, maloljetnik uz pratnju ne podnese zahtjev u svoje ime ili ako ovlašteno tijelo djeluje u ime maloljetnika i, nakon procjene najboljih interesa djeteta, smatra da to ne bi bilo u njegovim najboljim interesima, ovlašteno tijelo mora poduzeti potrebne mjere u skladu s nacionalnim pravom kako bi osiguralo zaštitu najboljih interesa djeteta.

Amandman    207

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Za potrebe donošenja odluke o prihvatljivosti u slučaju zasebnog zahtjeva supružnika, partnera ili maloljetnika u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (d), zahtjev za međunarodnu zaštitu mora se podvrgnuti početnom razmatranju u pogledu postojanja činjenica povezanih sa situacijom supružnika, partnera ili maloljetne osobe koje opravdavaju zasebni zahtjev.

Briše se.

Ako postoje činjenice povezane sa situacijom supružnika, partnera ili maloljetne osobe koje opravdavaju zasebni zahtjev, taj se zasebni zahtjev podvrgava daljnjem razmatranju radi odlučivanja o njegovoj utemeljenosti. Ako ne, taj zasebni zahtjev odbija se kao neprihvatljiv, ne dovodeći u pitanje pravilno razmatranje bilo kojeg zahtjeva koji su podnijeli supružnik, partner ili maloljetna osoba.

 

Amandman    208

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Maloljetna osoba bez pratnje podnosi zahtjev u svoje ime ako ima pravnu sposobnost za sudjelovanje u postupcima u skladu s nacionalnim pravom predmetne države članice ili ga podnosi skrbnik u njezino ime. Skrbnik pomaže i na pravilan način informira maloljetnika bez pratnje o tome kako se i gdje podnosi zahtjev.

1.  Maloljetna osoba bez pratnje podnosi zahtjev u svoje ime ako ima pravnu sposobnost za sudjelovanje u postupcima u skladu s nacionalnim pravom predmetne države članice ili ga podnosi skrbnik u njezino ime. Ne dovodeći u pitanje pravo maloljetnika bez pratnje na pravnu pomoć i zastupanje u skladu s člancima 14. i 15., skrbnik pomaže i na pravilan način informira maloljetnika bez pratnje o tome kako se i gdje podnosi zahtjev.

Amandman    209

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U slučaju maloljetne osobe bez pratnje, razdoblje od deset radnih dana za podnošenje zahtjeva predviđeno člankom 28. stavkom 1. počinje teći tek od trenutka kada je imenovan skrbnik maloljetnika bez pratnje te od kada su se susreli. Ako skrbnik ne podnese zahtjev u ime maloljetnika bez pratnje u roku od tih deset radnih dana, ovlašteno tijelo podnosi zahtjev u ime maloljetnika ako, na temelju pojedinačne procjene njegove osobne situacije, smatra da bi maloljetniku mogla biti potrebna međunarodna zaštita.

2.  U slučaju maloljetne osobe bez pratnje, razdoblje od petnaest radnih dana za podnošenje zahtjeva predviđeno člankom 28. stavkom 1. počinje teći tek od trenutka kada je imenovan skrbnik maloljetnika bez pratnje te od kada su se susreli. Ako skrbnik ne podnese zahtjev u ime maloljetnika bez pratnje u roku od tih petnaest radnih dana, ovlašteno tijelo djeluje u skladu s postupkom utvrđenim u članku 31. stavcima 9. i 9.a.

Amandman    210

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  sve relevantne, točne i aktualne informacije u vezi sa situacijom u podnositeljevoj državi podrijetla u vrijeme donošenja odluke o zahtjevu, uključujući zakone i propise države podrijetla i način na koji se oni primjenjuju, kao i sve druge relevantne informacije dobivene od Agencije Europske unije za azil, od visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice i mjerodavnih međunarodnih organizacija za ljudska prava ili iz drugih izvora;

(b)  sve relevantne, točne i aktualne informacije u vezi sa situacijom u podnositeljevoj državi podrijetla u vrijeme donošenja odluke o zahtjevu, uključujući zakone i propise države podrijetla i način na koji se oni primjenjuju, kao i sve druge relevantne informacije dobivene od Agencije Europske unije za azil, od visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice i mjerodavnih međunarodnih organizacija za ljudska prava, uključujući organizacije za prava djece, ili iz drugih izvora;

Amandman    211

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  jesu li aktivnosti u koje je podnositelj bio uključen od napuštanja države podrijetla za isključivu ili glavnu svrhu imale stvaranje uvjeta potrebnih za traženje međunarodne zaštite, radi ocjene bi li te aktivnosti izložile podnositelja riziku od progona ili ugroze života te teških povreda i ozljeda da se vrati u tu zemlju;

Briše se.

Amandman    212

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  može li se od podnositelja razumno očekivati da dobije zaštitu druge zemlje u kojoj bi mogao tražiti državljanstvo.

Briše se.

Amandman    213

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Osoblje koje razmatra zahtjeve i donosi odluke ima dovoljno znanja o relevantnim standardima koji se primjenjuju na područje prava povezanog s azilom i izbjeglicama. Ima mogućnost, prema potrebi, tražiti savjet stručnjaka u posebnim pitanjima, kao što su pitanja vezana za zdravlje, kulturu, religiju, djecu ili spol. Ako je potrebno, mogu poslati upite Agenciji Europske unije za azil, u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o Agenciji EU-a za azil).

3.  Osoblje koje razmatra zahtjeve i donosi odluke ima dovoljno znanja o relevantnim standardima koji se primjenjuju na područje prava povezanog s azilom i izbjeglicama te je završilo potrebnu obuku u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) XXX/XXX (Uredba o Agenciji EU-a za azil). Ima mogućnost, prema potrebi, tražiti savjet stručnjaka u posebnim pitanjima, kao što su pitanja vezana za zdravlje, kulturu, religiju, mentalno zdravlje, djecu ili spol. Ako je potrebno, mogu poslati upite Agenciji Europske unije za azil, u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o Agenciji EU-a za azil).

Amandman    214

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  kada podnositelj ima posebne potrebe prihvata u smislu članka 20. Direktive XXX/XXX/EU (Direktiva o uvjetima prihvata) ili ima potrebu za posebnim postupovnim jamstvima, posebice ako je riječ o maloljetniku bez pratnje.

(b)  kada podnositelj ima specifične potrebe prihvata u smislu članka 20. Direktive XXX/XXX/EU (Direktiva o uvjetima prihvata) ili ima potrebu za specifičnim postupovnim jamstvima iz članaka od 19. do 22. ove Uredbe, posebice ako je riječ o maloljetniku bez pratnje.

Amandman    215

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Razmatranje prihvatljivosti zahtjeva u skladu s člankom 36. stavkom 1. ne smije trajati dulje od jednoga mjeseca od podnošenja zahtjeva.

Ondje gdje je to primjenjivo, razmatranje prihvatljivosti zahtjeva u skladu s člankom 36. stavkom 1. ne smije trajati dulje od jednoga mjeseca od podnošenja zahtjeva. Ako ovlašteno tijelo ne utvrdi prihvatljivost zahtjeva u roku od mjesec dana od njegova podnošenja, nastavlja s razmatranjem zahtjeva u skladu sa stavcima 2. i 3. ovoga članka i s člankom 37. Ovlašteno tijelo dužno je o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva.

Amandman    216

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Vremensko ograničenje takvog razmatranja iznosi deset radnih dana ako, u skladu s člankom 3. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Dublinska uredba), država članica prvog zahtjeva primjenjuje koncept prve zemlje azila ili sigurne treće zemlje iz članka 36. stavka 1. točaka (a) i (b).

Vremensko ograničenje takvog razmatranja iznosi deset radnih dana ako država članica prvog zahtjeva primjenjuje koncept prve zemlje azila ili sigurne treće zemlje iz članka 36. stavka 1. točaka (a) i (b).

Amandman    217

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ovlašteno tijelo može odgoditi završetak postupka razmatranja ako se od njega ne može razumno očekivati da donese odluku u vremenskim rokovima utvrđenim stavkom 2. te člankom 40. stavkom 4. u odnosu na ubrzani postupak razmatranja zbog nesigurne situacije u državi podrijetla za koju se očekuje da će biti privremena. U takvim slučajevima, ovlašteno tijelo:

Briše se.

(a)  preispituje stanje u toj državi podrijetla najmanje svaka dva mjeseca te

 

(b)  u razumnom roku obavješćuje uključene podnositelje o razlozima odgode.

 

Država članica u razumnom roku obavješćuje Komisiju i Agenciju Europske unije za azil o odgodi postupaka za tu državu podrijetla. U svakom slučaju, ovlašteno tijelo mora završiti postupak razmatranja u roku od 15 mjeseci od podnošenja zahtjeva.

 

Amandman    218

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Odluka o zahtjevu za međunarodnu zaštitu dostavlja se u pismenom obliku i podnositelj se o njoj obavješćuje bez odgode na jeziku koji razumije ili je razumno očekivati da ga razumije.

1.  Odluka o zahtjevu za međunarodnu zaštitu dostavlja se u pismenom obliku i podnositelj ili njegov pravni savjetnik o njoj se obavješćuju bez odgode, najkasnije sedam dana nakon donošenja odluke, na jeziku koji podnositelj razumije.

Amandman    219

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kada je zahtjev odbijen kao neprihvatljiv, neutemeljen u odnosu na status izbjeglice ili supsidijarne zaštite, zbog izričitog povlačenja ili odustanka, činjenični i pravni razlozi navode se u odluci. Informacije o tome kako osporavati odluku o nepriznavanju međunarodne zaštite dostavljaju se u pismenom obliku, ako već nisu na drugi način podnositelju stavljene na raspolaganje.

2.  Kada je zahtjev odbijen kao neprihvatljiv, neutemeljen u odnosu na status izbjeglice ili supsidijarne zaštite, zbog izričitog ili prešutnog povlačenja, činjenični i pravni razlozi navode se u odluci. Informacije o tome kako i u kojem roku osporavati odluku o nepriznavanju međunarodne zaštite dostavljaju se u pismenom obliku.

Amandman    220

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U slučajevima zahtjeva u ime supružnika, partnera, maloljetnika ili uzdržavanih odraslih osoba bez pravne sposobnosti, i uvijek kada zahtjev ima istu osnovu, ovlašteno tijelo može donijeti jednu odluku, kojom pokriva sve podnositelje, ako to ne bi dovelo do otkrivanja određenih okolnosti podnositelja kojim bi se mogli ugroziti njegovi interesi, posebice u slučajevima koji se tiču spola, seksualne orijentacije, spolnog identiteta ili progona na temelju dobi. U takvim se slučajevima izdaje posebna odluka za određenu osobu.

3.  U slučajevima zahtjeva u ime supružnika, partnera, maloljetnika ili uzdržavanih odraslih osoba bez pravne sposobnosti i ako se svi zahtjevi temelje na istoj osnovi, ovlašteno tijelo može donijeti jednu odluku kojom pokriva sve podnositelje, osim ako to ne bi dovelo do otkrivanja određenih okolnosti u vezi s podnositeljem kojim bi se mogli ugroziti njegovi interesi, posebice u slučajevima koji se tiču spola, spolno uvjetovanog nasilja, trgovine ljudima, seksualne orijentacije, spolnog identiteta ili progona na temelju dobi. U takvim se slučajevima izdaje posebna odluka za određenu osobu.

Amandman    221

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovlašteno tijelo ocjenjuje prihvatljivost zahtjeva u skladu s osnovnim načelima i jamstvima predviđenima u poglavlju II. te odbija kao neprihvatljiv zahtjev na temelju sljedećih razloga:

1.  Ovlašteno tijelo može ocijeniti prihvatljivost zahtjeva u skladu s osnovnim načelima i jamstvima predviđenima u poglavlju II. te ga odbiti kao neprihvatljiv na temelju sljedećih razloga:

Amandman    222

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  zahtjev je naknadni zahtjev kod kojeg se nisu pojavili novi relevantni elementi ili zaključci povezani s razmatranjem ispunjava li se podnositelj uvjete za priznavanje međunarodne zaštite, u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji), ili s prethodno primijenjenim razlogom neprihvatljivosti, niti ih je podnositelj iznio;

Briše se.

Amandman    223

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  supružnik ili partner ili maloljetnik uz pratnju podnosi zahtjev nakon što je pristao da se podnese zahtjev u njegovo ime, a ne postoje činjenice povezane sa situacijom supružnika, partnera ili maloljetnika koje bi opravdavale zaseban zahtjev.

(d)  supružnik ili partner ili maloljetnik uz pratnju podnosi zahtjev nakon što je pristao da se podnese zahtjev u njegovo ime u skladu s člankom 31. stavkom 6., a ne postoje činjenice povezane sa situacijom supružnika, partnera ili maloljetnika koje bi opravdavale zaseban zahtjev.

Amandman    224

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Stavak 1. točke (a) i (b) ne primjenjuju se na korisnike supsidijarne zaštite koji su preseljeni prema ubrzanom postupku u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Uredba o preseljenju).

Briše se.

__________________

 

37 SL L […], […], str. […].

 

Amandman    225

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako nakon razmatranja zahtjeva u skladu s člankom 3. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Dublinska uredba) prva država članica u kojoj se zahtjev podnese isti smatra prihvatljivim, odredba stavka 1. točaka (a) i (b) ne mora se opet primjenjivati u nadležnoj državi članici.

Briše se.

Amandman    226

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako ovlašteno tijelo prima facie smatra da bi zahtjev mogao biti odbijen kao očito neutemeljen, nije obvezno donijeti mišljenje o prihvatljivosti zahtjeva.

Briše se.

Amandman    227

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ovlašteno tijelo mora neutemeljen zahtjev proglasiti očito neutemeljenim u slučajevima iz članka 40. stavka 1. točaka (a), (b), (c), (d) i (e).

3.  Ovlašteno tijelo neutemeljen zahtjev može proglasiti očito neutemeljenim u slučajevima iz članka 40. stavka 1. točaka (a), (b), (c), (d) i (e).

Amandman    228

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Podnositelj može, na vlastitu inicijativu i u bilo koje vrijeme tijekom postupka, povući svoj zahtjev.

1.  Podnositelj može, na vlastitu inicijativu i u bilo koje vrijeme tijekom postupka, povući svoj zahtjev. Ovlašteno tijelo osigurava da podnositelj razumije sve postupovne implikacije takvog povlačenja.

Obrazloženje

Od presudne je važnosti da podnositelj zahtjeva razumije (bitne) posljedice izričitog povlačenja svog zahtjeva.

Amandman    229

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovlašteno tijelo odbija zahtjev zbog odustanka ako:

1.  Ovlašteno tijelo obustavlja razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu ako:

Amandman    230

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  supružnik, partner ili maloljetnik nisu podnijeli zahtjev nakon što je podnositelj zahtjeva propustio podnijeti zahtjev u vlastito ime kao što je navedeno u članku 31. stavcima 3. i 8.;

Briše se.

Amandman    231

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  podnositelj odbija suradnju uskraćivanjem detalja potrebnih za razmatranje zahtjeva, kao i svojih otisaka prstiju i prikaza lica, u skladu s člankom 7. stavkom 3.;

(c)  podnositelj odbija suradnju uskraćivanjem informacija iz članka 27. stavka 1. stavka točaka (a) i (b) ili svojih biometrijskih podataka, u skladu s člankom 7. stavkom 3.;

Amandman    232

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  podnositelj se nije pojavio na osobnom intervjuu iako je to od njega zatraženo u skladu s člancima 10. do 12.;

(d)  podnositelj se više puta nije pojavio na osobnom intervjuu iako je to od njega zatraženo u skladu s člancima 10., 11. i 12., osim ako može dokazati da je propust prouzročen okolnostima izvan njegove kontrole;

Amandman    233

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  podnositelj je napustio prebivalište ne obavijestivši o tome nadležna tijela ili bez odobrenja kako je predviđeno člankom 7. stavkom 4.;

Briše se.

Amandman    234

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  podnositelj opetovano nije ispunio obvezu javljanja koju ima u skladu s člankom 7. stavkom 5.

(f)  podnositelj opetovano nije ispunio obvezu javljanja koju ima u skladu s člankom 7. stavkom 5., osim ako može dokazati da je propust prouzročen okolnostima izvan njegove kontrole;

Amandman    235

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U okolnostima iz stavka 1. ovlašteno tijelo obustavlja razmatranje zahtjeva i šalje pismenu obavijest podnositelju na mjesto prebivališta ili adresu iz članka 7. stavka 4. u kojoj mu priopćuje da je razmatranje njegova zahtjeva obustavljeno i da će se zahtjev definitivno odbiti zbog odustanka ako se podnositelj ne javi ovlaštenom tijelu u roku od mjesec dana od datuma kada je poslana pismena obavijest.

2.  U okolnostima iz stavka 1. ovlašteno tijelo obustavlja razmatranje zahtjeva i šalje pismenu obavijest podnositelju na mjesto prebivališta, adresu ili adresu e-pošte iz članka 7. stavka 4. u kojoj mu priopćuje da je razmatranje njegova zahtjeva obustavljeno i da će se zahtjev definitivno odbiti kao prešutno povučen ako podnositelj ne ispuni obveze iz stavka 1. u roku od dva mjeseca od datuma kada je poslana pismena obavijest. Ako je primjenjivo, primjerak se šalje pravnom zastupniku.

Amandman    236

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako se podnositelj javi ovlaštenom tijelu u jednomjesečnom roku i dokaže da je njegov propust izazvan okolnostima izvan njegove kontrole, ovlašteno tijelo nastavlja s razmatranjem zahtjeva.

3.  Ako podnositelj ispuni obveze iz stavka 1. u tom roku od dva mjeseca, ovlašteno tijelo nastavlja s razmatranjem zahtjeva. Ovlašteno tijelo nastavlja s razmatranjem zahtjeva u skladu sa stavkom 2. najviše jednom, osim ako podnositelj može dokazati da je neispunjavanje obveza prouzročeno okolnostima izvan njegove kontrole. U suprotnom se zahtjev odbacuje kao prešutno povučen.

Amandman    237

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako se podnositelj ne javi ovlaštenom tijelu u jednomjesečnom roku i ne dokaže da je njegov propust izazvan okolnostima izvan njegove kontrole, ovlašteno tijelo smatra da je zahtjev prešutno povučen.

4.  Ako se podnositelj ne javi ovlaštenom tijelu u tom roku od dva mjeseca, ovlašteno tijelo odbacuje zahtjev kao prešutno povučen.

Amandman    238

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako je zahtjev prešutno povučen, ovlašteno tijelo donosi odluku o odbijanju zahtjeva zbog odustanka ili neutemeljenosti kada je, u fazi u kojoj je zahtjev prešutno povučen, već utvrdilo da se podnositelj ne kvalificira za međunarodnu zaštitu u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji).

5.  Ako je zahtjev prešutno povučen, ovlašteno tijelo može donijeti odluku o odbijanju zahtjeva zbog neutemeljenosti kada je, u fazi u kojoj je zahtjev prešutno povučen, već utvrdilo da se podnositelj ne kvalificira za međunarodnu zaštitu u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji).

Amandman    239

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako je podnositelj iznio jasno nedosljedne i proturječne, jasno lažne ili očito nevjerojatne tvrdnje koje su oprečne dovoljno potvrđenim informacijama o državi podrijetla, te time svoj zahtjev učinio jasno neuvjerljivim u pogledu njegovog ispunjavanja uvjeta za priznavanje međunarodne zaštite u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji);

(b)  ako je podnositelj iznio jasno nedosljedne i proturječne ili jasno lažne tvrdnje koje su oprečne dovoljno potvrđenim informacijama o državi podrijetla, te time svoj zahtjev učinio jasno neuvjerljivim u pogledu njegova ispunjavanja uvjeta za priznavanje međunarodne zaštite u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji);

Amandman    240

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  ako podnositelj podnosi zahtjev jedino da bi odgodio ili ugrozio izvršenje prijašnje ili skorašnje odluke o njegovu uklanjanju s područja neke države članice;

(d)  ako podnositelj podnosi zahtjev jedino da bi odgodio, ugrozio ili spriječio izvršenje prijašnje ili skorašnje odluke o njegovu uklanjanju s područja neke države članice;

Amandman    241

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  ako se treća zemlja može smatrati sigurnom državom podrijetla za podnositelja u smislu ove Uredbe;

(e)  ako se treća zemlja može smatrati sigurnom državom podrijetla za podnositelja u smislu ove Uredbe, pod uvjetom da se u okviru takvog postupka može pružiti odgovarajuća potpora za potrebe članka 19.;

Amandman    242

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  ako se podnositelj može, iz ozbiljnih razloga, smatrati prijetnjom za nacionalnu sigurnost ili javni poredak država članica;

(f)  ako se podnositelj može, iz ozbiljnih razloga, smatrati prijetnjom za nacionalnu sigurnost ili javni poredak država članica u skladu s postupkom iz članka XXX. Uredbe (EU) XXX/XXX (Dublinska uredba);

Amandman    243

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  ako podnositelj ne poštuje obveze iz članka 4. stavka 1. i članka 20. stavka 3. Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Dublinska uredba), osim ako dokaže da je njegov propust uzrokovan okolnostima izvan njegove kontrole;

Briše se.

Amandman    244

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  ako je riječ o naknadnom zahtjevu, koji je nedvojbeno bez osnove ili podnesen u cilju zloupotrebe zbog čega nema realne mogućnosti za uspjeh.

Briše se.

Amandman    245

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako ovlašteno tijelo smatra da razmatranje zahtjeva uključuje činjenična ili pravna pitanja koja su previše složena da bi se razmatrala prema ubrzanom postupku, može nastaviti razmatranje utemeljenosti u skladu s člancima 34. i 37. U tom slučaju, ili ako se inače ne bi mogla donijeti odluka u rokovima iz stavka 2., podnositelj mora biti obaviješten o promjeni postupka.

4.  Ako smatra da razmatranje zahtjeva uključuje činjenična ili pravna pitanja koja su previše složena da bi se razmatrala prema ubrzanom postupku i ako se odluka ne može donijeti u roku iz stavka 2. ovog članka, ovlašteno tijelo nastavlja razmatranje utemeljenosti u skladu s člancima 34. i 37. U tom se slučaju podnositelj obavještava o promjeni postupka.

Amandman    246

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 5. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  podnositelj dolazi iz treće zemlje koja se smatra sigurnom državom podrijetla u skladu s uvjetima iz članka 47.;

Briše se.

Amandman    247

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovlašteno tijelo može, u skladu s osnovnim načelima i jamstvima predviđenima u poglavlju II., donijeti odluku o zahtjevu podnesenom na granici ili u tranzitnim zonama države članice u vezi s:

1.  Ovlašteno tijelo može donijeti odluku o zahtjevu podnesenom na granici ili u tranzitnim zonama države članice u skladu s osnovnim načelima i jamstvima predviđenima u poglavlju II. Ta je odluka ograničena na:

Amandman    248

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prihvatljivošću zahtjeva podnesenog na tim lokacijama u skladu s člankom 36. stavkom 1.; ili

(a)  prihvatljivost zahtjeva podnesenog na tim lokacijama u skladu s člankom 36.; ili

Amandman    249

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U slučajevima dolazaka nerazmjernog broja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje podnose zahtjev za međunarodnu zaštitu na granici ili u tranzitnoj zoni, zbog čega je u praksi teško primijeniti odredbe stavka 1. na tim lokacijama, postupak na granici može se primjenjivati i na lokacijama u blizini granice ili tranzitne zone.

4.  U slučajevima dolazaka nerazmjernog broja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje podnose zahtjev za međunarodnu zaštitu na granici ili u tranzitnoj zoni, zbog čega je u praksi teško primijeniti odredbe stavka 1. na tim lokacijama, postupak na granici može se primjenjivati i na lokacijama u blizini granice ili tranzitne zone. Rokovi iz stavka 2. primjenjuju se i u tim okolnostima.

Amandman    250

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Postupak na granici može se primijeniti na maloljetne osobe bez pratnje, u skladu s člancima 8. do 11. Direktive (EU) br. XXX/XXX (Direktiva o uvjetima prihvata) samo:

5.  Postupak na granici može se primijeniti na maloljetne osobe samo ako postoji dostupna alternativa pritvoru maloljetnika. Postupak na granici ne primjenjuje se na maloljetne osobe bez pratnje, u skladu s Direktivom (EU) br. XXX/XXX (Direktiva o uvjetima prihvata).

(a)  podnositelj dolazi iz treće zemlje koja se smatra sigurnom državom podrijetla u skladu s uvjetima iz članka 47.;

 

(b)  ako se podnositelj iz ozbiljnih razloga može smatrati prijetnjom za nacionalnu sigurnost ili javni poredak države članice ili je podnositelj prisilno protjeran iz ozbiljnih razloga javne sigurnosti ili javnog poretka na temelju nacionalnog prava;

 

(c)  ako se iz opravdanih razloga treća zemlja može smatra sigurnom trećom zemljom za podnositelja u skladu s uvjetima iz članka 45.;

 

(d)  ako je podnositelj obmanuo nadležna tijela lažnim informacijama ili dokumentima ili uskraćivanjem relevantnih informacija ili dokumenata u pogledu svojeg identiteta ili nacionalnosti, što je moglo negativno utjecati na odluku.

 

Točka (d) primjenjuje se jedino ako postoji ozbiljna osnova za uvjerenje da podnositelj pokušava sakriti relevantne elemente koji bi vjerojatno doveli do odluke o nepriznavanju međunarodne zaštite i pod uvjetom da je podnositelj dobio stvarnu priliku da pruži valjano obrazloženje svojih postupaka.

 

Amandman    251

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Naknadni je zahtjev za međunarodnu zaštitu predmet preliminarnog razmatranja u kojem ovlašteno tijelo utvrđuje jesu li se pojavili novi elementi ili zaključci ili je podnositelj zahtjeva predočio nove elemente ili zaključke koji u značajnoj mjeri povećavaju vjerojatnost da podnositelj ispunjava uvjete za priznavanje međunarodne zaštite na temelju Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji) ili koji su povezani s razlozima zbog kojih je prethodni zahtjev odbijen kao neprihvatljiv.

2.  Naknadni je zahtjev za međunarodnu zaštitu predmet preliminarnog razmatranja u kojem ovlašteno tijelo utvrđuje jesu li se pojavili novi elementi ili zaključci ili je podnositelj zahtjeva predočio nove elemente ili zaključke koji povećavaju vjerojatnost da podnositelj ispunjava uvjete za priznavanje međunarodne zaštite na temelju Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji) ili koji su povezani s razlozima zbog kojih je prethodni zahtjev odbijen.

Amandman    252

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Preliminarno razmatranje provodi se na osnovi pismenih podnesaka i osobnog intervjua, u skladu s osnovnim načelima i jamstvima iz poglavlja II. Osobni intervju može biti nepotreban kada je iz pismenih podnesaka vidljivo da u zahtjevu nisu izneseni relevantni novi elementi ili zaključci ili da je isti jasno neosnovan i nema realne mogućnosti za uspjeh.

3.  Preliminarno razmatranje provodi se na osnovi pismenih podnesaka i osobnog intervjua, u skladu s osnovnim načelima i jamstvima iz poglavlja II. Osobni intervju može biti nepotreban kada je iz pismenih podnesaka vidljivo da u zahtjevu nisu izneseni relevantni novi elementi ili zaključci ili da je isti neosnovan i nema realne mogućnosti za uspjeh.

Amandman    253

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako su se pojavili relevantni novi elementi ili zaključci iz stavka 2. ili ih je podnositelj iznio;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    254

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako uvjeti za pokretanje novog postupka iz stavka 4. nisu ispunjeni, nadležno tijelo odbija zahtjev kao neprihvatljiv ili kao očito neutemeljen kada je nedvojbeno bez osnove ili podnesen u cilju zloupotrebe zbog čega nema realne mogućnosti za uspjeh.

5.  Ako uvjeti za pokretanje novog postupka iz stavka 4. nisu ispunjeni, nadležno tijelo odbija zahtjev kao neutemeljen ili kao očito neutemeljen kada je bez osnove ili podnesen u cilju zloupotrebe te nema realne mogućnosti za uspjeh.

Amandman    255

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje načelo zabrane protjerivanja ili vraćanja osoba, države članice mogu predvidjeti iznimku od prava na ostanak na njihovom području i odstupati od članka 54. stavka 1., u slučajevima:

Ne dovodeći u pitanje načelo zabrane protjerivanja ili vraćanja osoba, države članice mogu predvidjeti iznimku od prava na ostanak na njihovu području u slučajevima:

Amandman    256

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  kada je ovlašteno tijelo odbilo naknadni zahtjev kao neprihvatljiv ili očito neutemeljen;

(a)  kada je ovlašteno tijelo odbilo naknadni zahtjev kao očito neutemeljen;

Amandman    257

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  drugog ili dodatnih naknadnih zahtjeva koji se podnose u bilo kojoj državi članici nakon donošenja konačne odluke kojom je prethodni naknadni zahtjev odbijen kao neprihvatljiv, neutemeljen ili očito neutemeljen.

(b)  drugog ili dodatnih naknadnih zahtjeva koji se podnose u bilo kojoj državi članici nakon donošenja konačne odluke kojom je prethodni naknadni zahtjev odbijen kao neutemeljen ili očito neutemeljen.

Amandman    258

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Treća zemlja smatra se prvom zemljom azila za određenog podnositelja pod uvjetom:

1.  Ako ovlašteno tijelo primjenjuje postupak za utvrđivanje prihvatljivosti u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (a), treća zemlja smatra se prvom zemljom azila za određenog podnositelja pod uvjetom da je podnositelju priznat status izbjeglice te da je u toj zemlji uživao učinkovitu zaštitu u skladu sa Ženevskom konvencijom prije nego što je doputovao u Uniju te da je i dalje može uživati.

(a)  da je podnositelj u toj zemlji uživao zaštitu u skladu sa Ženevskom konvencijom prije nego što je doputovao u Uniju te je i dalje može uživati ili

 

(b)  da je podnositelj u toj zemlji uživao drugu vrstu zaštite prije nego što je doputovao u Uniju te i je dalje može uživati.

 

Amandman    259

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlašteno tijelo smatra da podnositelj uživa dostatnu zaštitu u smislu stavka 1. točke (b) pod uvjetom da se uvjerilo:

Briše se.

(a)  da njegov život i sloboda nisu ugroženi zbog rasne, vjerske ili nacionalne pripadnosti, članstva u nekoj društvenoj skupini ili političkog uvjerenja;

 

(b)  da ne postoji rizik od ugroze života te teških povreda i ozljeda kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji);

 

(c)  da se poštuje načelo zabrane vraćanja u skladu sa Ženevskom konvencijom;

 

(d)  da se poštuje zabrana udaljavanja, kojim bi se kršilo pravo na slobodu od mučenja i okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja, kako je utvrđeno međunarodnim pravom;

 

(e)  da postoji pravo na zakoniti boravak;

 

(f)  da postoji odgovarajući pristup tržištu rada, objektima za prihvat, zdravstvenoj skrbi i obrazovanju; i

 

(g)  da postoji pravo na spajanje obitelji u skladu s međunarodnim standardima u području ljudskih prava.

 

Amandman    260

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Prije nego što se njegov zahtjev može odbiti kao neprihvatljiv u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (a), podnositelju se mora dopustiti da ospori primjenu koncepta prve zemlje azila u odnosu na njegove specifične okolnosti pri podnošenju zahtjeva i tijekom intervjua za utvrđivanje prihvatljivosti.

3.  Podnositelju se u svim fazama postupka dopušta osporavanje primjene koncepta prve zemlje azila u odnosu na njegove specifične okolnosti.

Amandman    261

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U odnosu na maloljetne osobe bez pratnje, koncept azila prve zemlje smije se primjenjivati samo kada su tijela država članica najprije od tijela dotične treće zemlje dobila jamstvo da će se ta tijela pobrinuti za maloljetnika bez pratnje i da će on odmah uživati jedan od oblika zaštite iz stavka 1.

4.  Koncept prve zemlje azila ne primjenjuje se na maloljetnike bez pratnje osim ako je odlučeno da je to očito u najboljem interesu djeteta i kada su tijela država članica najprije od tijela dotične treće zemlje dobila jamstvo da će se ta tijela pobrinuti za maloljetnika bez pratnje i da će on odmah uživati jedan od oblika zaštite iz stavka 1.

Amandman    262

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 5. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  obavješćuju o tome podnositelja zahtjeva;

(a)  pismeno obavješćuje o tome podnositelja zahtjeva;

Amandman    263

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako predmetna treća zemlja ne želi primiti ili ponovno primiti podnositelja na svoje područje, ovlašteno tijelo opoziva svoju odluku o odbijanju zahtjeva kao neprihvatljivog te omogućuje pristup postupku u skladu s osnovnim načelima i jamstvima predviđenima u poglavlju II. i odjeljku I. poglavlja III.

6.  Ako predmetna treća zemlja ne želi ponovno primiti podnositelja na svoje područje, ovlašteno tijelo opoziva svoju odluku o odbijanju zahtjeva kao neprihvatljivog te omogućuje pristup postupku u skladu s osnovnim načelima i jamstvima predviđenima u poglavlju II. i odjeljku I. poglavlja III.

Amandman    264

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Treća zemlja određuje se kao sigurna treća zemlja pod uvjetom:

Ako primjenjuje postupak za utvrđivanje prihvatljivosti u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (b), ovlašteno tijelo može primijeniti koncept sigurne treće zemlje samo ako je uvjereno da će se s podnositeljem postupati u skladu sa sljedećim kriterijima:

Amandman    265

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  da njegov život i sloboda nisu ugroženi zbog rasne, vjerske ili nacionalne pripadnosti, članstva u nekoj društvenoj skupini ili političkog uvjerenja;

(a)  da njegov život i sloboda nisu ugroženi zbog rasne, vjerske ili nacionalne pripadnosti, članstva u nekoj društvenoj skupini ili političkog uvjerenja i da se sloboda ne oduzima bez pravičnog postupka;

Amandman    266

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  da ne postoji stvarni rizik da će treća zemlja premjestiti podnositelja u drugu državu u kojoj neće dobiti učinkovitu zaštitu ili opasnost da će od tamo biti premješten u bilo koju drugu državu u kojoj takva zaštita nije dostupna;

Amandman    267

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – podstavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  da postoji mogućnost dobivanja zaštite u skladu s materijalnim standardima Ženevske konvencije ili dostatne razine zaštite kako je navedeno u članku 44. stavku 2., prema potrebi.

Briše se.

Amandman    268

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  da postoji pravo na zakoniti boravak;

Amandman    269

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – podstavak 1. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  da postoji odgovarajući pristup tržištu rada, objektima za prihvat, zdravstvenoj skrbi i obrazovanju;

Amandman    270

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – podstavak 1. − točka ec (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ec)  da ta treće zemlja u obzir uzima sve posebne ranjivosti podnositelja i štiti interese podnositelja u pogledu privatnosti;

Amandman    271

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ed (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ed)  da je na raspolaganju učinkovita zaštita sve dok se ne nađe trajno rješenje;

Amandman    272

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ee (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ee)  da postoji pravo na spajanje obitelji u skladu s međunarodnim standardima u području ljudskih prava;

Amandman    273

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ef (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ef)  da je treća zemlja pristupila međunarodnim instrumentima u pogledu izbjeglica i instrumentima osnovnih ljudskih prava te da poštuje njihove standarde i praksu;

Amandman    274

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – podstavak 1. − točka eg (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eg)  da je moguće tražiti status izbjeglice i ako se utvrdi da je osoba izbjeglica, dobiti zaštitu u skladu sa Ženevskom konvencijom, koja je ratificirana i koja se primjenjuje bez ikakvih geografskih ograničenja, ili tražiti i dobiti učinkovitu zaštitu u smislu točaka od (a) do (g).

Amandman    275

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Procjena može li se treća zemlja odrediti kao sigurna treća zemlja u skladu s ovom Uredbom utemeljena je na nizu izvora informacija, posebice uključujući informacije Europske službe za vanjsko djelovanje, država članica, Agencije Europske unije za azil, visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice, Vijeća Europe i drugih mjerodavnih organizacija.

Procjena može li se treća zemlja odrediti kao sigurna treća zemlja u skladu s ovom Uredbom utemeljena je na nizu izvora informacija, posebice uključujući informacije Europske službe za vanjsko djelovanje, država članica, Agencije Europske unije za azil, visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice, Vijeća Europe i drugih relevantnih međunarodnih organizacija te nacionalnih ili međunarodnih nevladinih organizacija.

Amandman    276

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Koncept sigurne treće zemlje primjenjuje se:

Briše se.

(a)  ako je treća zemlja određena kao sigurna treća zemlja u skladu s člankom 50.;

 

(b)  ako je treća zemlja određena kao sigurna treća zemlja na razini Unije; or

 

(c)  u pojedinačnim slučajevima koji se odnose na određenog podnositelja.

 

Amandman    277

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ovlašteno tijelo smatra treću zemlju sigurnom trećom zemljom za određenog podnositelja, nakon razmatranja zahtjeva na pojedinačnoj osnovi, jedino ako je uvjereno u sigurnost treće zemlje za određenog podnositelja u skladu s kriterijima utvrđenima u stavku 1. i ako je utvrdilo:

3.  Ovlašteno tijelo može smatrati treću zemlju sigurnom trećom zemljom za određenog podnositelja, nakon razmatranja zahtjeva na pojedinačnoj osnovi, jedino ako je uvjereno u sigurnost treće zemlje za određenog podnositelja u skladu s kriterijima utvrđenima u stavku 1. i ako je utvrdilo:

Amandman    278

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  da postoji veza između podnositelja i predmetne treće zemlje na temelju koje je opravdano da se ta osoba uputi u tu zemlju, uključujući i zbog toga što je podnositelj prolazio kroz tu treću zemlju koja je zemljopisno blizu podnositeljevoj državi podrijetla;

(a)  da postoji dostatna veza između podnositelja i treće zemlje na temelju koje je opravdano da se ta osoba uputi u tu zemlju; to znači postojanje prethodnog boravišta ili boravka u toj zemlji ako se, s obzirom na trajanje i prirodu tog boravišta ili boravka, može razumno očekivati da će podnositelj tražiti zaštitu u toj zemlji te da postoje razlozi zbog kojih se smatra da će podnositelj biti ponovno prihvaćen u toj zemlji; i

Amandman    279

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Prije nego što se njegov zahtjev može odbiti kao neprihvatljiv u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (b), podnositelju se mora dopustiti da osporava primjenu koncepta sigurne treće zemlje u odnosu na njegove specifične okolnosti pri podnošenju zahtjeva i tijekom intervjua za utvrđivanje prihvatljivosti.

4.  Podnositelju se u svim fazama postupka dopušta osporavanje primjene koncepta sigurne treće zemlje u odnosu na njegove specifične okolnosti.

Amandman    280

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  U odnosu na maloljetne osobe bez pratnje, koncept sigurne treće zemlje smije se primjenjivati samo kada su tijela država članica najprije od tijela predmetne treće zemlje dobila potvrdu da će se ta tijela pobrinuti za maloljetnika bez pratnje i da će on odmah uživati jedan od oblika zaštite iz stavka 1. točke (e).

5.  Koncept sigurne treće zemlje ne primjenjuje se na maloljetne osobe bez pratnje osim ako je utvrđeno da je to očito u njihovu najboljem interesu i kada su tijela država članica najprije od tijela predmetne treće zemlje dobila potvrdu da će se ta tijela pobrinuti za maloljetnika bez pratnje i da će on odmah uživati jedan od oblika zaštite u skladu s ovim člankom ili člankom 44.

Amandman    281

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 6. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  obavješćuju o tome podnositelja zahtjeva; i

(a)  pismeno obavješćuje o tome podnositelja zahtjeva; i

Amandman    282

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 6. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podnositelju dostavlja dokument u kojem obavješćuje tijela treće zemlje, na jeziku te zemlje, da zahtjev u razmatran sadržajno zbog primjene koncepta sigurne treće zemlje.

(b)  podnositelju dostavlja dokument u kojem obavješćuje tijela treće zemlje, na jeziku te zemlje, da zahtjev nije razmatran sadržajno.

Amandman    283

Prijedlog uredbe

Članak 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 46.

Briše se.

Određivanje sigurnih trećih zemalja na razini Unije

 

1.  Treće zemlje određuju se kao sigurne treće zemlje na razini Unije, u skladu s uvjetima iz članka 45. stavka 1.

 

2.  Komisija, uz pomoć Agencije Europske unije za azil, redovito preispituje stanje u trećim zemljama određenim kao sigurnim trećim zemljama na razini Unije, na temelju drugih izvora informacija iz drugog odlomka članka 45. stavka 1.

 

3.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata za ukidanje oznake treće zemlje kao sigurne treće zemlje na razini Unije prema uvjetima iz članka 49.

 

Amandman    284

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Treća zemlja može se odrediti sigurnom državom podrijetla u skladu s ovom Uredbom ako se, na temelju pravnog stanja, primjene prava u okviru nekog demokratskog sustava i općih političkih okolnosti, može dokazati da načelno nema progona kako je definirano člankom 9. Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji), mučenja niti nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja niti postoji opasnost od općeg nasilja u situacijama međunarodnog ili unutarnjeg oružanog sukoba.

1.  Treća zemlja može se odrediti sigurnom državom podrijetla u skladu s ovom Uredbom ako se, na temelju pravnog stanja, primjene prava u okviru nekog demokratskog sustava i općih političkih okolnosti, može dokazati da nema općeg ni stalnog progona kako je definirano člankom 9. Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji), mučenja niti nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja niti postoji opasnost od općeg nasilja u situacijama međunarodnog ili unutarnjeg oružanog sukoba.

Amandman    285

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Procjena može li se treća zemlja odrediti kao sigurna država podrijetla u skladu s ovom Uredbom utemeljena je na nizu izvora informacija, posebice uključujući informacije Europske službe za vanjsko djelovanje, država članica, Agencije Europske unije za azil, visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice, Vijeća Europe i drugih mjerodavnih organizacija, te se u njoj uzima u obzir zajednička analiza informacija o državi podrijetla iz članka 10. Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o Agenciji EU-a za azil).

2.  Procjena može li se treća zemlja odrediti kao sigurna država podrijetla u skladu s ovom Uredbom utemeljena je na nizu izvora informacija, posebice uključujući informacije Europske službe za vanjsko djelovanje, država članica, Agencije Europske unije za azil, delegacija Unije u toj državi, visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice, Vijeća Europe, relevantnih međunarodnih organizacija i nacionalnih ili međunarodnih nevladinih organizacija, te se u njoj uzima u obzir zajednička analiza informacija o državi podrijetla iz članka 10. Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o Agenciji EU-a za azil).

Amandman    286

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Države članice ne primjenjuju koncept sigurne zemlje podrijetla na podnositelje koji su pripadnici manjine ili skupine osoba koje su i dalje u opasnosti s obzirom na stanje u dotičnoj zemlji podrijetla, na temelju izvora informacija navedenih u stavku 2.

Amandman    287

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija, uz pomoć Agencije Europske unije za azil, redovito preispituje stanje u trećim zemljama koje su na zajedničkom popisu EU-a sigurnih država podrijetla, na temelju drugih izvora informacija iz članka 45. stavka 2.

2.  Komisija kontinuirano preispituje stanje u trećim zemljama koje su na zajedničkom popisu EU-a sigurnih zemalja podrijetla ili koje su isključene s tog popisa u skladu s člankom 49. Uz pomoć Agencije Europske unije za azil i na temelju drugih izvora informacija iz članka 47. stavka 2. kontinuirano preispituje i ispunjavaju li te treće zemlje uvjete za određivanje te zemlje kao sigurne države podrijetla iz članka 47. Komisija o tome pravodobno obavještava Europski parlament.

Amandman    288

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Pri provedbi redovitog preispitivanja stanja u trećim zemljama koje su uvrštene na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla i onih koje su isključene s tog popisa Komisija se savjetuje s Agencijom Europske unije za azil. Komisija može od Agencije Europske unije za azil tražiti da provede preispitivanje stanja u bilo kojoj od tih trećih zemlja kako bi se ocijenilo ispunjavaju li se kriteriji utvrđeni u članku 47.

 

Pri preispitivanju zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla Komisija se savjetuje s međunarodnim organizacijama, posebno s UNHCR-om, te relevantnim organizacijama civilnog društva ili pojedincima s dokazanim stručnim znanjem o pojedinoj državi i ljudskim pravima.

Amandman    289

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata za uklanjanje neke treće zemlje sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih država podrijetla prema uvjetima iz članka 49.

Briše se.

Amandman    290

Prijedlog uredbe

Članak 49. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Suspenzija i uklanjanje oznake treće zemlje kao sigurne treće zemlje na razini Unije ili sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih država podrijetla

Suspenzija oznake treće zemlje sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih država podrijetla

Amandman    291

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata za suspenziju treće zemlje sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla pod uvjetima iz ovog članka.

Amandman    292

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U slučaju iznenadnih promjena situacije u trećoj zemlji određenoj kao sigurna treća zemlja na razini Unije ili uključenoj na zajednički popis EU-a sigurnih država podrijetla, Komisija provodi potkrijepljenu procjenu ispunjava li ta zemlja uvjete iz članaka 45. i 47. i, ako Komisija smatra da ti utvrđeni uvjeti više nisu ispunjeni, ona donosi delegirani akt o suspenziji oznake treće zemlje kao sigurne treće zemlje na razini Unije ili uklanjanju te treće zemlje sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih država podrijetla na razdoblje od šest mjeseci.

1.  Ako zbog iznenadnih promjena situacije u trećoj zemlji koja je uvrštena na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja porijekla može doći do toga da ta zemlja ne poštuje uvjete za određivanje zemlje kao sigurne države podrijetla, Komisija odmah i hitno provodi potkrijepljenu procjenu ispunjava li ta zemlja uvjete iz članka 47. i, ako oni više nisu ispunjeni, u skladu s člankom 290. UFEU-a čim prije donosi delegirani akt o suspenziji te treće zemlje sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla na razdoblje od šest mjeseci. Nakon što primi na znanje promjenu situacije, u što kraćem mogućem roku, a u svakom slučaju prije donošenja delegiranog akta o suspenziji te treće zemlje sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla, Komisija o tome obavještava države članice te im preporučuje da ne primjenjuju koncept sigurne države podrijetla na tu treću zemlju na nacionalnoj razini.

Amandman    293

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Ako tijekom razdoblja suspenzije sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla iz dostupnih informacija postane jasno da treća zemlja ponovno ispunjava uvjete iz članka 47., najranije šest mjeseci nakon donošenja odluke iz stavka 1. ovog članka Komisija u skladu s člankom 290. UFEU-a donosi odluku kojom se ukida suspenzija te zemlje sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja porijekla.

Amandman    294

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.  UNHCR, nevladine organizacije i pojedinačni stručnjaci s dokazanim i mjerodavnim stručnim znanjem o pojedinoj zemlji i ljudskim pravima mogu od Komisije tražiti da zemlju isključi ili ukloni sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla. Takav zahtjev sastoji se od detaljnog i ažuriranog opisa stanja ljudskih prava i povreda ljudskih prava u dotičnoj zemlji. U njemu se navodi i neusklađenost s kriterijima iz članka 47. čime se opravdava isključenje ili povlačenje te zemlje sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla. Komisija procjenjuje informacije navedene u takvim zahtjevima osim kad smatra da su zahtjevi nedopušteni, neutemeljeni ili ponavljajući.

Amandman    295

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako je Komisija donijela delegirani akt u skladu sa stavkom 1. o suspenziji oznake treće zemlje kao sigurne treće zemlje na razini Unije ili uklanjanju te treće zemlje sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih država podrijetla, u roku od tri mjeseca od datuma donošenja tog delegiranog akta ona podnosi prijedlog, u skladu s uobičajenim zakonodavnim postupkom, o izmjeni ove Uredbe radi uklanjanja oznake te treće zemlje kao sigurne treće zemlje te njezina uklanjanja sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih država podrijetla.

Briše se.

Amandman    296

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kada Komisija ne podnese takav prijedlog u roku od tri mjeseca od donošenja delegiranog akta iz stavka 2., delegirani akt o suspenziji oznake te treće zemlje kao sigurne treće zemlje na razini Unije ili uklanjanju te treće zemlje sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih država podrijetla više neće biti na snazi. Ako Komisija podnese takav prijedlog u roku od tri mjeseca, Komisija je ovlaštena, na temelju suštinske procjene, da produži valjanost tog delegiranog akta za razdoblje od šest mjeseci, uz mogućnost da jednom obnovi to produženje.

Briše se.

Amandman    297

Prijedlog uredbe

Članak 49.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 49.a

 

Dodavanje ili uklanjanje treće zemlje sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla

 

1. Ako je donijela delegirani akt u skladu s člankom 49. stavkom 1. o suspenziji oznake treće zemlje kao sigurne zemlje podrijetla, u roku od šest mjeseci od datuma donošenja tog delegiranog akta Komisija podnosi prijedlog, u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, o izmjeni ove Uredbe radi uklanjanja te treće zemlje sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla.

 

2. Ako podnese zakonodavni prijedlog iz stavka 1. u roku od šest mjeseci kako je navedeno u tom stavku, Komisija je ovlaštena da, na temelju suštinske procjene, produži valjanost tog delegiranog akta za razdoblje od šest mjeseci, uz mogućnost da jednom obnovi to produženje.

 

3. Svaka izmjena zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla donosi se u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom. U tu svrhu:

 

(a) Komisija redovito provjerava stanje u trećim zemljama i razmatra mogućnost da predloži njihovo dodavanje na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla.

 

(b) Kad je to prikladno, Komisija sastavlja prijedlog za proširenje zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja porijekla nakon potkrijepljene procjene ispunjavanja kriterija iz članka 47. od strane država članica za dodavanje na taj popis. i

 

(c) Procjena je li zemlja sigurna država porijekla koja se provodi u skladu s ovim člankom temelji se na različitim izvorima informacija, uključujući posebno redovna izvješća ESVD-a i informacije država članica, Agencije Europske unije za azil, UNHCR-a, Vijeća Europe i drugih relevantnih međunarodnih organizacija te nacionalnih ili međunarodnih nevladinih organizacija.

Amandman    298

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U razdoblju od pet godina od stupanja na snagu ove Uredbe, države članice mogu zadržati ili uvesti zakonodavstvo kojim se dopušta određivanje, na nacionalnoj razini, sigurnih trećih zemalja ili sigurnih država podrijetla koje nisu iste kao one koje su takvima označene na razini Unije ili se nalaze na zajedničkom popisu u prilogu 1., za potrebe razmatranja zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

1.  U razdoblju od tri godine od stupanja na snagu ove Uredbe, države članice mogu zadržati ili uvesti zakonodavstvo kojim se dopušta određivanje na nacionalnoj razini sigurnih država podrijetla koje nisu iste kao one se nalaze na zajedničkom popisu EU-a u Prilogu 1., za potrebe razmatranja zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Tijekom tog razdoblja države članice odgovorne su za međusobnu usklađenost nacionalnih popisa sigurnih zemalja podrijetla i zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla. To podrazumijeva sljedeće:

 

(a) države članice obavještavaju Komisiju o svim promjenama svojih nacionalnih popisa;

 

(b) Države članice mogu podnijeti prijedloge za dodavanje trećih zemalja na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla, koje Komisija preispituje u roku od šest mjeseci od njihova podnošenja, na temelju različitih dostupnih izvora informacija, a to se posebno odnosi na izvješća ESVD-a i informacije koje dostavljaju države članice, Agencija Europske unije za azil, UNHCR, Vijeće Europe i druge relevantne međunarodne organizacije te nacionalne ili međunarodne nevladine organizacije. Ako odluči da se treća zemlja može dodati na popis, Komisija podnosi zakonodavni prijedlog kako bi se proširio zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla;

 

(c) ako je treća zemlja isključena sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja porijekla u skladu s člankom 49. stavkom 1., države članice ne označuju takvu zemlju kao sigurnu državu podrijetla na nacionalnoj razini; i

 

(d) ako je treća zemlja uklonjena sa zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja porijekla u skladu s člankom 49.a, država članica može obavijestiti Komisiju u slučaju da smatra da ta zemlja zbog promjene situacije ponovno ispunjava kriterije iz članka 47. za uvrštavanje na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla.

 

Komisija preispituje obavijesti iz prvog podstavka točke (d) i po potrebi podnosi zakonodavni prijedlog za izmjenu zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja podrijetla. Ako Komisija odluči da neće podnijeti zakonodavni prijedlog, države članice ne označuju takvu zemlju kao sigurnu državu podrijetla na nacionalnoj razini.

Amandman    299

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako se nekoj trećoj zemlji suspendira oznaka sigurne treće zemlje na razini Unije ili je uklonjena sa zajedničkog popisa EU-a iz priloga 1. ovoj Uredbi u skladu s člankom 49. stavkom 1., države članice ne smiju određivati tu zemlju kao sigurnu treću zemlje ili sigurnu treću državu podrijetla na nacionalnoj razini niti smiju primjenjivati koncept sigurne treće zemlje po ad hoc osnovi u vezi s određenim podnositeljem.

Briše se.

Amandman    300

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako treća zemlja više nema oznaku sigurne treće zemlje na razini Unije ili je uklonjena sa zajedničkog popisa iz priloga 1. ovoj Uredbi prema redovitom zakonodavnom postupku, država članica može obavijestiti Komisiju da smatra da, nakon promjene situacije u toj zemlji, ona ponovo ispunjava uvjete iz članka 45. stavka 1. i članka 47.

Briše se.

Ta obavijest mora sadržavati potkrijepljenu procjenu ispunjenja uvjeta iz članka 45. stavka 1. i članka 47. u toj zemlji, uključujući objašnjenje određenih promjena situacije u toj trećoj zemlji, zbog kojih ponovo ispunjava te uvjete.

 

Država članica koja šalje obavijest jedino može odrediti tu treću zemlju kao sigurnu državu podrijetla ili sigurnu treću zemlju na nacionalnoj razini ako Komisija ne uloži prigovor takvoj oznaci.

 

Amandman    301

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice obavješćuju Komisiju i Agenciju Europske unije za azil o trećim zemljama koje su određene kao sigurne treće zemlje ili sigurne države podrijetla na nacionalnoj razini čim joj dodijele tu oznaku. Države članice jednom godišnje obavješćuju Komisiju i Agenciju o ostalim sigurnim trećim zemljama na koje se taj koncept primjenjuje po ad hoc osnovi u vezi s određenim podnositeljima.

4.  Države članice obavješćuju Komisiju i Agenciju Europske unije za azil o trećim zemljama koje su određene kao sigurne zemlje podrijetla na nacionalnoj razini čim joj dodijele tu oznaku.

Amandman    302

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 a.  Do ... [umetnuti datum: tri godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe] samo treće zemlje koje su navedene na zajedničkom popisu EU-a sigurnih zemalja podrijetla utvrđenim ovom Uredbom smatraju se sigurnim državama podrijetla.

Amandman    303

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovlašteno tijelo započinje razmatranje o oduzimanju međunarodne zaštite određene osobe ako se pojave novi elementi ili zaključci koji upućuju na to da postoje razlozi za ponovno razmatranje valjanosti njezine međunarodne zaštite, a posebice u slučajevima iz članaka 15. i 21. Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji).

Ovlašteno tijelo može započeti razmatranje o oduzimanju međunarodne zaštite određene osobe u slučajevima iz članaka 15. i 21. Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji).

Obrazloženje

Razlozi za moguće oduzimanje statusa obrađuju se u Uredbi o kvalifikaciji i trebali bi tamo i ostati. Ovaj je tekst usklađen s tekstom koji je Parlament usvojio u vezi s Uredbom o kvalifikaciji.

Amandman    304

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako nadležno tijelo razmatra oduzimanje međunarodne zaštite državljaninu treće zemlje ili osobi bez državljanstva, također u kontekstu redovitog izvješća o stanju iz članaka 15. i 21. Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o kvalifikaciji), predmetna osoba uživa sljedeća jamstva:

1.  Ako nadležno tijelo razmatra oduzimanje međunarodne zaštite državljaninu treće zemlje ili osobi bez državljanstva, predmetna osoba uživa sljedeća jamstva:

Amandman    305

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Odluka nadležnog tijela o oduzimanju međunarodne zaštite izdaje se u pismenom obliku. Činjenični i pravni razlozi navode se u odluci, dok se informacije o načinu na koji se ta odluka može osporavati dostavljaju pismenim putem.

3.  Odluka nadležnog tijela o oduzimanju međunarodne zaštite izdaje se u pisanom obliku bez nepotrebne odgode i u svakom slučaju najkasnije sedam dana nakon donošenja odluke. U odluci se navode činjenični i pravni razlozi. Informacije o načinu na koji se ta odluka može osporavati, uključujući relevantne rokove, dostavljaju se u pisanom obliku.

Obrazloženje

Tekst je usklađen s tekstom članka 35. stavka 2. o informiranju podnositelja o odluci u vezi s njihovim zahtjevom. Isti bi se tekst trebao koristiti u odlukama o oduzimanju međunarodne zaštite.

Amandman    306

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 1. – točka a – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  o odbijanju zahtjeva kao neutemeljenog ili očito neutemeljenog u odnosu na status izbjeglice ili status supsidijarne zaštite iz članka 37. stavaka 2. i 3. ili članka 42. stavka 4.;

(ii)  o odbijanju zahtjeva kao neutemeljenog ili očito neutemeljenog u odnosu na status izbjeglice ili status supsidijarne zaštite iz članka 37. stavaka 2. i 3. ili članka 42. stavka 5.;

Amandman    307

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 1. – točka a – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iii)  o odbijanju zahtjeva zbog izričitog povlačenja ili odustanka iz članaka 38. i 39.;

(iii)  o odbijanju zahtjeva kao izričito povučenog ili prešutno povučenog kako je navedeno u člancima 38. i 39.;

Amandman    308

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Podnositelj smije iznositi jedino nove elemente koji su relevantni za razmatranje njegovog zahtjeva i za koje nije mogao znati u ranijoj fazi ili koji su povezani s promjenama njegove situacije.

Podnositelj smije iznositi sve nove elemente koji su relevantni za razmatranje njegova zahtjeva.

Amandman    309

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Podnositelj ima pravo na usmeno saslušanje pred prvostupanjskim žalbenim sudom.

Amandman    310

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 6. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u roku od jednoga tjedna u slučaju odluke o odbijanju naknadnog zahtjeva kao neprihvatljivog ili očito neutemeljenog;

(a)  u roku od 15 radnih dana od primitka obavijesti o takvoj odluci u slučaju odluke o odbijanju naknadnog zahtjeva kao neutemeljenog ili očito neutemeljenog odnosno u slučaju odluke o odbijanju zahtjeva kao neprihvatljivog ili izričito povučenog odnosno u slučaju odluke o odbijanju zahtjeva kao neutemeljenog ili očito neutemeljenog u odnosu na status izbjeglice ili status supsidijarne zaštite nakon ubrzanog postupka razmatranja ili postupka na granici ili dok je podnositelj u pritvoru;

Amandman    311

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 6. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  u roku od dva tjedna u slučaju odluke o odbijanju zahtjeva kao neprihvatljivog ili u slučaju odluke o odbijanju zahtjeva zbog izričitog povlačenja ili odustanka ili u slučaju odluke o odbijanju zahtjeva kao neutemeljenog ili očito neutemeljenog u odnosu na status izbjeglica ili status supsidijarne zaštite nakon ubrzanog postupka razmatranja ili dok je podnositelj u pritvoru;

Briše se.

Amandman    312

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 6. – podstavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  u roku od mjesec dana u slučaju odluke o odbijanju zahtjeva kao neutemeljenog u odnosu na status izbjeglica ili status supsidijarne zaštite, ako razmatranje nije ubrzano ili u slučaju odluke o oduzimanju međunarodne zaštite.

(c)  u roku od 20 radnih dana u slučaju odluke o odbijanju zahtjeva kao neutemeljenog u odnosu na status izbjeglica ili status supsidijarne zaštite, ako razmatranje nije ubrzano ili u slučaju odluke o oduzimanju međunarodne zaštite.

Amandman    313

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 6. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice mogu produljiti rokove iz ovog stavka ako je to potrebno zbog posebnih okolnosti zahtjeva.

Amandman    314

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 6. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe točke (b), države članice mogu osigurati ex officio izvješće o odlukama donesenim u skladu s postupkom na granici.

Države članice mogu osigurati ex officio preispitivanje odluka donesenih u skladu s postupkom na granici ili odluka koje su donesene dok je podnositelj u pritvoru.

Amandman    315

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 6. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Rokovi predviđeni ovim stavkom počinju teći od datuma kada je podnositelj obaviješten o odluci ili od trenutka kada mu je dodijeljen pravni ili drugi savjetnik ako je podnositelj predao zahtjev za besplatnu pravnu pomoć i zastupanje.

Rok predviđen ovim stavkom počinje teći od datuma kada je podnositelj obaviješten o odluci ovlaštenog tijela. Ako je podnositelj predao zahtjev za besplatnu pravnu pomoć i zastupanje u skladu s člankom 14. stavkom 1. i člankom 15. stavkom 1., taj rok počinje teći od datuma kada je imenovan pravni savjetnik ako je taj datum kasniji od datuma obavijesti o odluci.

Amandman    316

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  odluke kojom se zahtjev smatra očito neutemeljenim ili se odbija kao neutemeljen u odnosu na status izbjeglica ili status supsidijarne zaštite u predmetima podvrgnutima ubrzanom postupku razmatranja ili postupku na granici;

(a)  odluke kojom se zahtjev smatra očito neutemeljenim u odnosu na status izbjeglica ili status supsidijarne zaštite u predmetima podvrgnutima ubrzanom postupku razmatranja ili postupku na granici;

Amandman    317

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  odluke kojom se zahtjev odbija kao neprihvatljiv u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkama (a) i (c);

(b)  odluke kojom se zahtjev odbija kao neprihvatljiv u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (a);

Amandman    318

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  odluke kojom se zahtjev odbija zbog izričitog povlačenja ili odustanka u skladu s člankom 38. odnosno člankom 39.

(c)  odluke kojom se zahtjev odbija zbog izričitog povlačenja u skladu s člankom 38.

Amandman    319

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje primjereno i cjelovito razmatranje žalbe, sudovi odlučuju u prvom stupnju žalbe unutar sljedećih vremenskih okvira od trenutka podnošenja žalbe:

Ne dovodeći u pitanje primjereno i cjelovito razmatranje žalbe, sudovi odlučuju u prvom stupnju žalbe unutar razumnog vremenskog okvira od trenutka podnošenja žalbe.

(a)  u roku od šest mjeseci u slučaju odluke o odbijanju zahtjeva kao neutemeljenog u odnosu na status izbjeglica ili status supsidijarne zaštite, ako razmatranje nije ubrzano ili u slučaju odluke o oduzimanju međunarodne zaštite;

 

(b)  u roku od dva mjeseca u slučaju odluke o odbijanju zahtjeva kao neprihvatljivog ili u slučaju odluke o odbijanju zahtjeva zbog izričitog povlačenja ili odustanka ili u slučaju odluke o odbijanju zahtjeva kao neutemeljenog ili očito neutemeljenog u odnosu na status izbjeglica ili status supsidijarne zaštite nakon ubrzanog postupka razmatranja ili dok je podnositelj u pritvoru;

 

(c)  u roku od mjesec dana u slučaju odluke o odbijanju naknadnog zahtjeva kao neprihvatljivog ili očito neutemeljenog.

 

Amandman    320

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U predmetima koji uključuju složena činjenična i pravna pitanja, rokovi iz stavka 1. mogu se produljiti na dodatno razdoblje od tri mjeseca.

Briše se.

Amandman    321

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice u suradnji s Komisijom poduzimaju sve potrebne mjere za uspostavu neposredne suradnje i razmjene informacija među nadležnim tijelima.

2.  Države članice u suradnji s Komisijom poduzimaju sve potrebne mjere za uspostavu neposredne suradnje i razmjene informacija među nadležnim tijelima te između nadležnih tijela i Agencije Europske unije za azil.

Obrazloženje

Potrebno je ojačati suradnju i s Agencijom Europske unije za azil.

Amandman    322

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Delegirani akt i njegovi produžeci stupaju na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od mjesec dana od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore.

5.  Delegirani akt i njegovi produžeci stupaju na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore.

Obrazloženje

Nužno je da Parlament i Vijeće imaju dovoljno vremena za razmatranje sadržaja delegiranog akta prije njegova stupanja na snagu. Razdoblje od jednog mjeseca ne omogućuje Parlamentu provedbu svih internih postupaka za davanje prigovora na delegirani akt i stoga nije primjereno. Dva mjeseca najkraće je razdoblje koje bi suzakonodavcima trebalo omogućiti.

Amandman    323

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice redovito izvještavaju Komisiju o provedbi i primjeni odjeljka III.

Obrazloženje

Svrha ove izmjene je u praksi osigurati punu primjenu odredbi ove Uredbe koje se odnose na pružanje besplatne pravne pomoći podnositeljima zahtjeva za azil u svim fazama postupka.

Amandman    324

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U izvješću se Komisija osvrće na metodologiju korištenu za ocjenu situacije u trećim zemljama uvrštenima na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla ili potencijalno uvrštavanje tih zemalja na popis odnosno njihovo isključenje s popisa. Izvještava i o provedbi postupovnih zaštitnih mjera za tražitelje međunarodne zaštite koji dolaze iz zemlje uvrštene na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla.

Amandman    325

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Turska

Briše se.

(1)

SL C 75, 10.3.2017., str. 97.

(2)

SL C 207, 30.6.2017., str. 67.


MIŠLJENJE MANJINE

u skladu s člankom 52.a stavkom 4. Poslovnika

Monika Hohlmeier

Podržavam jedinstvene standarde za postupak azila, ali ne podupirem ovo izvješće. Među ostalim nije prihvatljivo:

1. Pružanje besplatne pravne pomoći počevši od upravnog postupka nije izvedivo s obzirom na ljudske i financijske resurse.

2. Financiranje usmenih prevoditelja koji imaju posebnu izobrazbu u području međunarodnog prava, prava o azilu i rodnih pitanja nije izvedivo s obzirom na ljudske i financijske resurse. Mnoge države članice teško mogu pronaći usmene prevoditelje za tolike jezike.

3. Pri utvrđivanju dobi maloljetnika bez pratnje nadležna tijela moraju imati mogućnost za provedbu zdravstveno-psihološkog pregleda ako sumnjaju u dob, uz poštovanje pravilnih postupka za postupanje s djecom ili mladima, osobito onima u dobi od 14 do 18 godina. Nije dovoljno provesti pregled samo kao ultima ratio.

4. U obveze suradnje tražitelja azila mora se uvrstiti i ona da tražitelji azila pri registraciji nadležnim tijelima daju potpune informacije o sebi. Među ostalim, to mora obuhvaćati identifikacijske isprave s brojem i bilježenje biometrijskih podataka kako bi se mogle spriječiti zloupotrebe podnošenjem zahtjeva dva puta, zloupotrebe socijalne pomoći i prijevare u vezi s identitetom te da bi se lakše identificirale osobe koje predstavljaju prijetnju.

5. Zahtjevi podnositelja iz sigurnih zemalja podrijetla ili trećih zemalja moraju se ispitati u skladu s jedinstvenim postupkom za utvrđivanje prihvatljivosti te odbiti ako je zahtjev neprihvatljiv.

6. Zalažem se za uvođenje popisa EU-a sigurnih trećih zemalja i zemalja podrijetla uz mogućnost da države članice sklapaju dodatne sporazume s trećim zemljama.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zajednički postupak za dodjelu međunarodne zaštite u Uniji

Referentni dokumenti

COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)

Datum podnošenja EP-u

13.7.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

27.10.2016

EMPL

1.9.2016

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Laura Ferrara

5.9.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

30.5.2017

11.7.2017

25.4.2018

 

Datum usvajanja

25.4.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

36

12

8

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Siôn Simon, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Michael Detjen, André Elissen, Arndt Kohn, Annie Schreijer-Pierik, Giancarlo Scotta’, Marco Valli, Marco Zullo

Datum podnošenja

22.5.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

36

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli, Marco Zullo

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Caterina Chinnici, Michael Detjen, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Arndt Kohn, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Siôn Simon, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini

12

-

ECR

Daniel Dalton, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

ENF

André Elissen, Giancarlo Scotta', Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Kinga Gál

8

0

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Sylvie Guillaume, Soraya Post

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 25. svibnja 2018.Pravna napomena