Procedūra : 2018/2048(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0172/2018

Pateikti tekstai :

A8-0172/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 30/05/2018 - 13.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0220

PRANEŠIMAS     
PDF 700kWORD 62k
17.5.2018
PE 620.826v02-00 A8-0172/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (paraiška „EGF/2018/000 TA 2018 – techninė pagalba, teikiama Komisijos iniciatyva“)

(COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial

PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS: REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (paraiška „EGF/2018/000 TA 2018 – techninė pagalba, teikiama Komisijos iniciatyva“)

(COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0165 – C8-0131/2018),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinis susitarimas), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. balandžio 5 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2017/000 TA 2017 – techninė pagalba, teikiama Komisijos iniciatyva)(4),

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0172/2018),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi priimtas EGF reglamentas atitinka Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų išlaidų, numatomų pagal siūlomas priemones, padidinti EGF paraiškų nagrinėjimo Komisijoje, Parlamente ir Taryboje veiksmingumą sutrumpinant jų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi EGF skirtas didžiausias metinis biudžetas – 150 mln. EUR (2011 m. kainomis) ir kadangi EGF reglamento 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog Komisijos iniciatyva techninei pagalbai gali būti skiriama 0,5 proc. šios sumos (t. y. 861 515 EUR 2018 m.) siekiant finansuoti parengiamąją, stebėjimo, duomenų rinkimo ir žinių bazės kūrimo, administracinės ir techninės pagalbos, informavimo ir komunikacijos, taip pat audito, kontrolės ir vertinimo veiklą, būtiną EGF reglamentui įgyvendinti;

E.  kadangi Europos Parlamentas jau ne kartą yra pabrėžęs, jog reikia gerinti EGF, kaip Sąjungos paramos atleistiems darbuotojams priemonės, pridėtinę vertę, veiksmingumą ir didinti EGF paramos gavėjų įsidarbinimo galimybes;

F.  kadangi siūloma 345 000 EUR suma 2018 m. atitinka apytikriai 0,2 proc. EGF didžiausio metinio biudžeto;

1.  pritaria, kad Komisijos siūlomos priemonės būtų finansuojamos kaip techninė parama pagal EGF reglamento 11 straipsnio 1 ir 4 dalis ir 12 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis;

2.  pripažįsta stebėjimo ir duomenų rinkimo svarbą; primena, jog svarbu, kad tinkamai sudarytos tvirtos statistinių duomenų eilutės būtų lengvai prieinamos ir suprantamos; palankiai vertina būsimą 2019 m. dvimečių ataskaitų paskelbimą ir prašo jas viešai paskelbti ir išplatinti visoje Sąjungoje;

3.  primena, jog svarbu, kad EGF skirta interneto svetainė būtų prieinama visiems Sąjungos piliečiams, ir ragina užtikrinti daugiau matomumo; pabrėžia, kad teikiant informaciją plačiajai visuomenei svarbi daugiakalbystė; teigiamai vertina Komisijos ketinimą naujus EGF interneto svetainės įrašus išversti į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas; prašo internetinę aplinką padaryti patogesnę naudotojams ir ragina Komisiją pagerinti savo leidinių ir audiovizualinių priemonių turinio vertę, kaip nustatyta EGF reglamento 11 straipsnio 4 dalyje; siūlo Komisijai pagerinti savo komunikaciją socialinėje žiniasklaidoje ir alternatyviose platformose;

4.  džiaugiasi tuo, kad tęsiamas su standartinėmis EGF paraiškų teikimo ir administravimo procedūromis susijęs darbas, naudojant elektroninio keitimosi duomenimis sistemos (SFC 2014) funkcijas, kurios sudaro galimybes supaprastinti paraiškų teikimą ir greičiau jas tvarkyti, taip pat užtikrinti geresnį ataskaitų teikimą; ragina Komisiją veiksmingiau keistis informacija apie vykdomus procesus su valstybėmis narėmis ir ragina valstybes nares tą patį daryti tarpusavyje; pažymi, kad Komisija palengvino EGF finansines operacijas, sukurdama elektroninio keitimosi duomenimis sistemos (SFC) ir apskaitos ir finansinės informacijos sistemos ABAC sąsają; atkreipia dėmesį į tai, kad ją reikia tik geriau suderinti ir pritaikyti prie galimų pokyčių, ribojant faktinį EGF indėlį į šio tipo išlaidas;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija ketina investuoti 105 000 EUR techninei pagalbai skirto biudžeto lėšų į trijų EGF kontaktinių asmenų ekspertų grupės susitikimų surengimą; pripažįsta, kad rengiant kitą daugiametę finansinę programą naudinga surengti papildomą kontaktinių asmenų ekspertų grupės posėdį; taip pat atkreipia dėmesį į Komisijos ketinimą investuoti 120 000 EUR į tinklaveiką, rengiant seminarus, kuriuose dalyvautų valstybių narių, EGF paramą įgyvendinančių valdžios institucijų ir socialinių partnerių atstovai; dar kartą ragina Komisiją, laikantis pagrįstų terminų ir vadovaujantis atitinkamomis Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių nuostatomis, kviesti Parlamentą dalyvauti ekspertų grupės susitikimuose ir seminaruose;

6.  džiaugiasi Komisijos pasirengimu, jeigu būtų įmanoma, pakviesti EGF darbo grupės narius dalyvauti EGF tinklaveikos seminare; ragina Komisiją, vadovaujantis atitinkamomis Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių nuostatomis, toliau kviesti Parlamentą dalyvauti šiuose susitikimuose ir seminaruose; palankiai vertina tai, kad taip pat kviečiami dalyvauti socialiniai partneriai;

7.  primena tinklaveikos ir keitimosi informacija EGF klausimais svarbą siekiant skleisti geriausią patirtį; todėl pritaria tam, kad be ekspertų grupės posėdžių būtų surengti du tinklaveikos seminarai EGF įgyvendinimo klausimu; tikisi, kad šis keitimasis informacija taip pat padės parengti geresnes ir išsamesnes ataskaitas, kuriose būtų nurodytas sėkmingo paraiškų finansavimo valstybėse narėse rodiklis, ypač paramos gavėjų pakartotinio įsidarbinimo rodiklis;

8.  pabrėžia, kad svarbu toliau stiprinti visų subjektų, dalyvaujančių teikiant EGF paraiškas, ryšius, įskaitant, visų pirma, socialinius partnerius ir regiono ir vietos lygmens suinteresuotuosius subjektus, siekiant sukurti kiek galima daugiau sąveikos; pabrėžia, kad turėtų būti stiprinama nacionalinių kontaktinių asmenų ir regiono ar vietos lygmens paramos teikimo partnerių sąveika ir reikėtų aiškiai nurodyti komunikavimo ir paramos teikimo tvarką bei informacijos teikimo būdus (vidinis suskirstymas, užduotys ir atsakomybės sritys), o visi susiję partneriai turėtų dėl to susitarti;

9.  pabrėžia, kad svarbu didinti bendrą informuotumą apie EGF ir jo matomumą; primena paraiškas teikiančioms valstybėms narėms jų vaidmenį viešinant EGF finansuojamus veiksmus tiksliniams paramos gavėjams, vietos ir regionų valdžios institucijoms, socialiniams partneriams, žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei, kaip nustatyta EGF reglamento 12 straipsnyje;

10.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

11.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0116.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2018/000 TA 2018 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), ir ypač į jo 11 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdamas į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems iš darbo darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko dėl globalizacijos sukeltų esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)  EGF didžiausia metinė suma turi neviršyti 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(3) 12 straipsnyje.

(3)  Pagal Reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 kiekvienais metais techninei paramai Komisijos iniciatyva gali būti skiriama daugiausia 0,5 proc. didžiausios metinės EGF sumos.

(4)  Taigi, turėtų būti mobilizuotos EGF lėšos, kad Komisijos iniciatyva būtų suteikta 345 000 EUR dydžio techninė pagalba,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2018 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete mobilizuojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos siekiant skirti 345 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu             Tarybos vardu

Pirmininkas                 Pirmininkas

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, OL L 347, 2013 12 20, p. 884.


AIŠKINAMOJI DALIS

I.  Bendroji informacija

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1), 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013(2) 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II.  Komisijos pasiūlymas

2018 m. balandžio 9 d. Komisija patvirtino naują pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo.

Tai susiję su 345 000 EUR fondo lėšų mobilizavimu, šiomis lėšomis bus padengtos Komisijos techninės pagalbos išlaidos. Teikiant techninę pagalbą siekiama finansuoti stebėsenos, duomenų rinkimo ir informacijos veiklą, kurti žinių bazės sąsają ir teikti patarimus valstybėms narėms dėl EGF naudojimo, stebėjimo ir vertinimo. Pagal EGF reglamento 11 straipsnio 1 dalį numatyta, kad 0,5 proc. maksimalios metinės EGF sumos (t. y. 861 515 EUR 2018 m.) kasmet gali būti skiriama techninei pagalbai Komisijos iniciatyva.

Vadovaujantis Komisijos pasiūlymu, 2018 m. prašomą sumą ketinama skirti toliau nurodytai veiklai finansuoti:

1.  Stebėsena ir duomenų rinkimas: Komisija rinks duomenis apie gautas paraiškas, pagal jas įvykdytus mokėjimus ir suteiktą paramą, taip pat apie pasiūlytas ir įgyvendintas priemones. Šie duomenys bus skelbiami interneto svetainėje ir kaupiami tam tikra forma, kuri tinkama norint juos skelbti dvimetėse 2019 ir 2021 m. ataskaitose. Atsižvelgiant į pastarųjų metų patirtį, išlaidos šiai veiklai sieks 20 000 EUR.

2.  Informacija: Komisija savo Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties srities interneto svetainėje sukūrė EGF interneto svetainę(4), kurią ji tvarko pagal EGF reglamento 12 straipsnio 2 dalį ir kuri bus reguliariai atnaujinama ir plečiama ir kiekvienas naujas jos skyrius bus verčiamas į visas ES kalbas. Bus didinamas bendras informuotumas apie EGF ir jo matomumas. EGF laikotarpio vidurio vertinimo ataskaita bus ne tik paskelbta internete, bet ir išspausdinta nedideliu tiražu. Su EGF susijusi veikla bus aptariama įvairiuose Komisijos leidiniuose, taip pat pristatoma garso ir vaizdo įrašuose, kaip nustatyta EGF reglamento 11 straipsnio 4 dalyje. Apskaičiuota, kad 2018 m. visa ši veikla kainuos 20 000 EUR.

3.  Žinių bazės ir (arba) taikomųjų programų sąsajos kūrimas: Komisija tęsia darbą siekdama nustatyti standartines EGF paraiškų teikimo ir administravimo procedūras, naudodama sistemos SFC 2014, į kurią visa tai integruojama, funkcijas. Tai leidžia supaprastinti paraiškų teikimą pagal EGF reglamentą, pagreitinti jų tvarkymą ir palengvinti įvairiems tikslams skirtų ataskaitų atsisiuntimą. Taip pat integruotos ataskaitų teikimo procedūros. Administravimo modulis veikia kaip sąsaja tarp SFC ir Komisijos apskaitos ir finansinės informacijos sistemos ABAC, palengvinant EGF finansines operacijas. Kadangi dauguma programavimo darbų pastaraisiais metais jau atlikti, reikia atlikti tik pritaikymo ir koregavimo darbus, atsižvelgiant į galimus pakeitimus. Tam reikia mažiau lėšų nei ankstesniais metais, nes programavimo sąnaudos mažesnės, o techninės priežiūros sąnaudos išliko tokios pat. Numatyta, kad šių punktų sąnaudos sudarys 80 000 EUR, ir tai bus EGF indėlis į tolesnį SFC kūrimą ir atnaujinimą, taip pat į reguliarią jos priežiūrą.

4.  Administracinė ir techninė parama: EGF kontaktinių asmenų ekspertų grupė, kurią sudaro po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės, surengs tris posėdžius (2018 m. antrąjį pusmetį ir 2019 m. pirmąjį pusmetį). Numatytos šių trijų posėdžių sąnaudos – 105 000 EUR.

5.  Be to, siekdama skatinti tinklaveiką tarp valstybių narių, Komisija surengs du seminarus, kuriuose dalyvaus už EGF įgyvendinimą atsakingos institucijos ir socialiniai partneriai. Jei bus įmanoma, jie bus rengiami panašiu metu, kaip ir du iš trijų numatytų ekspertų grupės posėdžių; juose daugiausia bus aptariami klausimai, susiję su praktiniu EGF reglamento įgyvendinimu vietos lygmeniu. Numatytos šios veiklos sąnaudos – 120 000 EUR.

III.  Procedūra

Kad galėtų mobilizuoti fondo lėšas, Komisija pateikė biudžeto valdymo institucijai prašymą perkelti bendrą 345 000 EUR sumą iš EGF rezervo (04 04 01 (CP) ir 40 02 43 (CE)) į EGF biudžeto eilutę (04 01 04 04(CND)).

2018 metais tai penktas biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas EGF lėšoms gauti.

(1)

   OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

   OL L 347, 2013 12 30, p. 855.

(3)

   OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=lt


PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmosios pirmininko pavaduotojos ir laikinosios pirmininkės Maritos Ulvskog laiškas, adresuotas Biudžeto komiteto pirmininkui Jeanui Arthuis

Vertimas

Tema:  Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2018/000 TA 2018 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba“ (COM(2018) 165 final)

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2018/000 TA 2018“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir jo darbo grupė su EGF susijusiais klausimais pritaria, kad pagal minėtąją paraišką būtų mobilizuotos Fondo lėšos. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus:

A)kadangi Komisijos 2017 m. techninei pagalbai panaudoti siūloma 345 000 EUR suma yra mažesnė nei maksimali metinė 0,5 proc. EGF suma (150 mln. EUR 2011 m. kainomis), kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, 12 straipsnyje;

B)kadangi siūloma suma sudaro daug didesnę procentinę metinės sumos, išleistos EGF praėjusiais metais, dalį;

C)kadangi Komisijai suteikiant valstybėms narėms techninę paramą remiamas ir gerinamas EGF naudojimas, nes pateikiama informacija apie paraiškas ir valstybės narės dalijasi geriausia patirtimi;

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl fondo lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti Komisijos techninę pagalbą įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1.pripažįsta, kad Komisijos kaip techninė pagalba siūlomos priemonės atitinka EGF reglamento 11 straipsnio 1 ir 4 dalyse ir 12 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytas priemones;

2.atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. EGF techninės paramos finansavimo poreikis padidėjo 35 000 EUR, palyginti su 2017 m.; pripažįsta, kad rengiant kitą daugiametę finansinę programą naudinga surengti papildomą kontaktinių asmenų ekspertų grupės posėdį;

3.primena tinklaveikos ir keitimosi informacija EGF klausimais svarbą siekiant skleisti geriausią patirtį; todėl pritaria tam, kad be ekspertų grupės posėdžių būtų surengti du tinklaveikos seminarai EGF įgyvendinimo klausimu; tikisi, kad šis keitimasis informacija taip pat prisidės prie geresnių ir išsamesnių ataskaitų, kuriose būtų nurodytas sėkmingo paraiškų finansavimo valstybėse narėse rodiklis, ypač paramos gavėjų pakartotinio įsidarbinimo rodiklis;

4.džiaugiasi Komisijos pasirengimu, jeigu įmanoma, pakviesti EGF darbo grupės narius dalyvauti EGF tinklaveikos seminare; ragina Komisiją, vadovaujantis atitinkamomis Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių(1) nuostatomis, toliau kviesti Parlamentą dalyvauti šiuose susitikimuose ir seminaruose; palankiai vertina tai, kad socialiniai partneriai taip pat kviečiami dalyvauti;

5.teigiamai vertina ketinimą naujus EGF interneto svetainės elementus išversti į visas oficialiąsias ES kalbas;

6.pripažįsta elektroninio keitimosi duomenimis sistemos (SFC 2014) svarbą, nes ji sudaro galimybes supaprastinti EGF paraiškų teikimą, pagreitinti jų tvarkymą ir palengvinti įvairiems tikslams skirtų ataskaitų atsisiuntimą;

7.pažymi, kad EGF integravimo į SFC 2014 procedūra trunka jau kelerius metus ir atitinkamos EGF biudžeto išlaidos buvo santykinai didelės; pripažįsta, kad projektas jau pasiekė tokį etapą, kai reikia tik tolesnio tobulinimo ir pritaikymo prie galimų pokyčių, nors apskaičiuotos sąnaudos yra tokios pačios, kaip ir 2017 m.;

8.pabrėžia, kad svarbu didinti bendrą informuotumą apie EGF ir jo matomumą; primena paraiškas teikiančioms valstybėms narėms jų vaidmenį viešinant EGF finansuojamus veiksmus tiksliniams paramos gavėjams, vietos ir regionų valdžios institucijoms, socialiniams partneriams, žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei, kaip nustatyta EGF reglamento 12 straipsnyje.

(Mandagumo frazė ir parašas.)

(1)

2010 m. lapkričio 20 d. Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 304/47.


PRIEDAS: REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Regioninės plėtros komiteto pirmininkės Iskros Mihaylovos 2018 m. balandžio 19 d. laiškas, adresuotas Biudžeto komiteto pirmininkui Jeanui Arthuis

Vertimas

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Gerb. J. Arthuis,

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad 2018 m. gegužės 16–17 d. Biudžeto komitete ketinama tvirtinti pranešimą dėl šio pasiūlymo:

  COM(2018) 0165 siūloma pagal EGF reglamento 11 straipsnio 1 dalį skirti 345 000 EUR techninei pagalbai Komisijos iniciatyva. Ši suma bus panaudota stebėsenos, duomenų rinkimo, informavimo, žinių bazės kūrimo ir administracinės ir techninės pagalbos veiklai finansuoti.

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės išdėstytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma šio komiteto narių neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtą sumą, kaip siūlo Komisija.

(Baigiamoji formuluotė ir parašas)


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

16.5.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Jordi Solé, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ivana Maletić, Andrey Novakov


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

25

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 24 d.Teisinis pranešimas