Procedure : 2017/0189(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0174/2018

Indgivne tekster :

A8-0174/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/06/2018 - 8.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0250

BETÆNKNING     ***I
PDF 569kWORD 81k
17.5.2018
PE 613.544v02-00 A8-0174/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning af bilag A til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

Retsudvalget

Ordfører: Tadeusz Zwiefka

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning af bilag A til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0422),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 81 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0238/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0174/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om erstatning af bilag A til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling

om erstatning af bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I bilag A til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/8482 er anført de betegnelser, der benyttes i medlemsstaternes nationale ret for de insolvensbehandlinger, på hvilke forordningen finder anvendelse.

(1)  I bilag A og B til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/8482 er anført de betegnelser, der benyttes i medlemsstaternes nationale ret for de insolvensbehandlinger og insolvensbehandlere, på hvilke forordningen finder anvendelse. I bilag A til forordning (EU) 2015/848 er opført de insolvensbehandlinger, der er omhandlet i forordningens artikel 2, nr. 4). I bilag B til forordningen er anført de insolvensbehandlere, der er omhandlet i forordningens artikel 2, nr. 5).

__________________

__________________

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848 af 20. maj 2015 om insolvensbehandling (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 19).

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848 af 20. maj 2015 om insolvensbehandling (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 19).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Under behandlingen af dette forslag modtog Kommissionen yderligere meddelelser fra Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, Republikken Letland og Den Portugisiske Republik vedrørende de seneste ændringer i deres nationale lovgivning, hvorved der er indført nye former for insolvensbehandling og/eller insolvensbehandlere. Desuden underrettede Kongeriget Belgien Kommissionen om en ændring i sin nationale insolvenslovgivning, der træder i kraft den 1. maj 2018. Disse nye former for insolvensbehandling og/eller insolvensbehandlere opfylder også kravene i forordning (EU) 2015/848 og har gjort det nødvendigt at ændre både bilag A og bilag B til forordningen.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  I medfør af artikel 3 og artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, [har Det Forenede Kongerige og Irland meddelt, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning]/[deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige og Irland, dog med forbehold af protokollens artikel 4].

(3)  I medfør af artikel 3 og artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Det Forenede Kongerige den 15. november 2017 meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler Det forenede Kongeriges stilling med hensyn til forslaget fra Kommissionen i henhold til protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Det Forenede Kongerige deltog i vedtagelsen og anvendelsen af forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i protokollen, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler Irlands stilling med hensyn til forslaget fra Kommissionen i henhold til protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Irland deltog i vedtagelsen og anvendelsen af forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling. Irlands mulighed for at acceptere denne nye forordning om ændring af bilag A til forordning (EU) 2015/848 vil altid stå åben efter forordningens vedtagelse, jf. artikel 4 i ovennævnte protokol.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Bilag A til forordning (EU) 2015/848 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

(5)  Bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bilag A til forordning (EU) 2015/848 erstattes af bilaget til nærværende forordning.

Bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 erstattes af bilagene til nærværende forordning.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Bilag

Forordning (EU) 2015/848

Bilag A – BELGIQUE/BELGIË – led 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

udgår

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Bilag

Forordning (EU) 2015/848

Bilag A – BELGIQUE/BELGIË – led 8 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  De voorlopige ontneming van het beheer als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion des biens visé à l'article XX.32 du Code de droit économique,

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Bilag

Forordning (EU) 2015/848

Bilag A – БЪЛГАРИЯ – led 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Производство по стабилизация на търговец,

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Bilag

Forordning (EU) 2015/848

Bilag A – HRVATSKA – led 3 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Bilag A – PORTUGAL – led 2 a (ny)

Forordning (EU) 2015/848

Bilag A – PORTUGAL – led 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Processo especial para acordo de pagamento,

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Bilag 1 a (nyt)

Forordning (EU) 2015/848

Bilag B

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Bilag 1a

Bilag B

"BILAG B

Insolvensbehandlere som omhandlet i artikel 2, nr. 5)

Insolvensbehandlere som omhandlet i artikel 2, nr. 5)

BELGIQUE/BELGIË

BELGIQUE/BELGIË

–  De curator/Le curateur,

–  De curator/Le curateur,

  De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

 

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Временен синдик,

–  Временен синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  Служебен синдик

–  Служебен синдик,

 

  Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

–  Insolvenční správce,

–  Insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND

–  Konkursverwalter,

–  Konkursverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Verwalter,

–  Verwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

EESTI

–  Pankrotihaldur,

–  Pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Usaldusisik,

–  Usaldusisik,

 

 

ÉIRE/IRELAND

ÉIRE/IRELAND

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Official Assignee,

–  Official Assignee,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Examiner,

–  Examiner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Insolvency Service,

–  Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

–  Ο σύνδικος,

–  Ο σύνδικος,

–  Ο εισηγητής,

–  Ο εισηγητής,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

ESPAÑA

–  Administrador concursal,

–  Administrador concursal,

–  Mediador concursal,

–  Mediador concursal,

FRANCE

FRANCE

–  Mandataire judiciaire,

–  Mandataire judiciaire,

–  Liquidateur,

–  Liquidateur,

–  Administrateur judiciaire,

–  Administrateur judiciaire,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

HRVATSKA

–  Stečajni upravitelj,

–  Stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Stečajni povjerenik,

–  Stečajni povjerenik,

–  Povjerenik,

–  Povjerenik,

 

–  Izvanredni povjerenik,

ITALIA

ITALIA

–  Curatore,

–  Curatore,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario liquidatore,

–  Commissario liquidatore,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

  Liquidatore,

–  Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Επίσημοςστής Παραλήπτης,

–  Επίσημος Παραλήπτης,

–  Διαχειριστήςαλήπτης της Πτώχευσης

–  Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

LATVIJA

–  Maksātnespējas procesa administrators,

–  Maksātnespējas procesa administrators,

 

–  Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

LIETUVA

–  Bankroto administratorius,

–  Bankroto administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

–  Le curateur,

–  Le curateur,

–  Le commissaire,

–  Le commissaire,

–  Le liquidateur,

–  Le liquidateur,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG

–  Vagyonfelügyelő,

–  Vagyonfelügyelő,

–  Felszámoló,

–  Felszámoló,

MALTA

MALTA

–  Amministratur Proviżorju,

–  Amministratur Proviżorju,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Stralċjarju,

–  Stralċjarju,

–  Manager Speċjali,

–  Manager Speċjali,

–  Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

–  Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,

–  Kontrollur Speċjali,

–  Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

NEDERLAND

–  De curator in het faillissement,

–  De curator in het faillissement,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

ÖSTERREICH

–  Masseverwalter,

–  Masseverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Sachwalter,

–  Sachwalter,

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Insolvenzgericht,

–  Insolvenzgericht,

–  Konkursgericht,

–  Konkursgericht,

POLSKA

POLSKA

–  Syndyk,

–  Syndyk,

–  Nadzorca sądowy,

–  Nadzorca sądowy,

–  Zarządca,

–  Zarządca,

–  Nadzorca układu,

–  Nadzorca układu,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Zarządca przymusowy,

–  Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

PORTUGAL

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador judicial provisório,

–  Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

ROMÂNIA

–  Practician în insolvență,

–  Practician în insolvență,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator judiciar,

–  Administrator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

SLOVENIJA

–  Upravitelj,

–  Upravitelj,

SLOVENSKO

SLOVENSKO

–  Predbežný správca,

–  Predbežný správca,

–  Správca,

–  Správca,

SUOMI/FINLAND

SUOMI/FINLAND

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Selvittäjä/utredare,

–  Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

SVERIGE

–  Förvaltare,

–  Förvaltare,

–  Rekonstruktör,

–  Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Administrator,

–  Administrator,

–  Official Receiver,

–  Official Receiver,

–  Trustee,

–  Trustee,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Interim Receiver,

–  Interim Receiver,

–  Judicial factor.

–  Judicial factor."


BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848 af 20. maj 2015 om insolvensbehandling (omarbejdning) trådte i kraft den 26. juni 2015. Forordningen finder anvendelse fra den 26. juni 2017 med undtagelse af den del, der vedrører systemet til sammenkobling af insolvensregistre, der anvendes fra den 26. juni 2019.

Forordningen indeholder som bilag en liste over insolvensbehandlinger og en liste over insolvensbehandlere, som er relevante for forordningens anvendelse. I bilag A til forordning (EU) 2015/848 er opført de insolvensbehandlinger, der er omhandlet i forordningens artikel 2, nr. 4). I bilag B til forordningen er anført de insolvensbehandlere, der er omhandlet i forordningens artikel 2, nr. 5).

I januar 2017 meddelte Republikken Kroatien Kommissionen, at man havde ændret sin nationale insolvenslovgivning og indført nye former for insolvensbehandling såsom førtidig insolvensbehandling og forbrugerinsolvensbehandling. Republikken Kroatien anmodede derfor Kommissionen om at foretage en dertil svarende ændring i listen i bilag A til forordningen.

Kommissionen har undersøgt, hvorvidt anmodningen fra Kroatien opfylder kravene i forordningen, og mener, at de nye insolvensbehandlinger i den kroatiske lovgivning er i overensstemmelse med definitionen på "insolvensbehandling" i forordning (EU) 2015/848. Derfor har Kommissionen forelagt Europa-Parlamentet og Rådet et forslag med henblik på at tilpasse den omarbejdede forordnings anvendelsesområde til den nuværende retlige ramme i den kroatiske insolvenslovgivning.

Under Rådets behandling af dette forslag fremsendte Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, Republikken Letland og Den Portugisiske Republik oplysninger om nylige ændringer i deres nationale lovgivning, hvorved der er indført nye former for insolvensbehandling og/eller insolvensbehandlere.

Bulgarien anmodede om at medtage dets nye rekonstruktionsprocedure for handlende (Производство по стабилизация на търговеца) i bilag A og en ny form for rekonstruktør (Доверено лице) i bilag B.

Kroatien anmodede om opførelse i bilag A af dets nye førtidige insolvensbehandling, der er beregnet på virksomheder af systemisk betydning for Republikken Kroatien (postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku), og om opførelse i bilag B af en ny type insolvensbehandler, der skal have disse nye procedurer som arbejdsområde (izvanredni povjerenik).

Portugal anmodede om tilføjelse til bilag A af en ny førtidig insolvensprocedure (processo especial para acordo de pagamento), som trådte i kraft den 30. juni 2017.

Letland anmodede om at få ændret bilag B, så det afspejler en ændring af navnet på de fagfolk, der udpegedes i landets "retsbeskyttelsesprocedurer" pr. 1. juli 2017 (tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona).

Derudover har Kongeriget Belgien også informeret om en ændring i dets nationale

insolvenslovgivning, som træder i kraft den 1. maj 2018. Denne ændring består i overflytning til en anden lov af en af dets nationale insolvensprocedurer, som allerede er opført i bilag A til forordningen (De voorlopige ontneming van beheer /Le dessaisissement provisoire).

På denne baggrund har ordføreren foreslået ændringerne i dette udkast til betænkning.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Erstatning af bilag A til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling

Referencer

COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD)

Dato for høring af EP

9.8.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

11.9.2017

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Tadeusz Zwiefka

9.10.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

27.3.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

24.4.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Dato for indgivelse

17.5.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 31. maj 2018Juridisk meddelelse