Διαδικασία : 2017/0189(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0174/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0174/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2018 - 8.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0250

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 820kWORD 92k
17.5.2018
PE 613.544v02-00 A8-0174/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντικατάσταση του παραρτήματος A του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντικατάσταση του παραρτήματος A του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0422),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 81 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0238/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0174/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την αντικατάσταση του παραρτήματος A του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

για την αντικατάσταση των παραρτημάτων A και Β του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Στο παράρτημα A του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου απαριθμούνται οι ονομασίες που αποδίδονται από το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών στις διαδικασίες αφερεγγυότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού.

(1)  Στα παραρτήματα A και Β του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 απαριθμούνται οι ονομασίες που αποδίδονται από το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών στις διαδικασίες αφερεγγυότητας και στους διαχειριστές διαδικασίας αφερεγγυότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού. Στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 απαριθμούνται οι διαδικασίες αφερεγγυότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 σημείο 4) του εν λόγω κανονισμού. Στο παράρτημα Β του κανονισμού απαριθμούνται οι διαχειριστές διαδικασίας αφερεγγυότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 σημείο 5) του εν λόγω κανονισμού.

__________________

__________________

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 19).

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 19).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α)  Κατά τη συζήτηση της εν λόγω πρότασης, η Επιτροπή έλαβε περαιτέρω κοινοποιήσεις από τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, τη Δημοκρατία της Κροατίας, τη Δημοκρατία της Λετονίας και την Πορτογαλική Δημοκρατία σχετικά με πρόσφατες τροποποιήσεις των εθνικών τους νομοθεσιών, που αφορούν τη θέσπιση νέων ειδών διαδικασιών αφερεγγυότητας ή/και διαχειριστών διαδικασίας αφερεγγυότητας. Επιπλέον, το Βασίλειο του Βελγίου κοινοποίησε στην Επιτροπή τροποποίηση της εθνικής του νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαΐου 2018. Τα εν λόγω νέα είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας ή/και διαχειριστών διαδικασίας αφερεγγυότητας συνάδουν με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 και καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση τόσο του παραρτήματος Α όσο και του παραρτήματος Β του εν λόγω κανονισμού.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 4α παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, [το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία γνωστοποίησαν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στη θέσπιση και εφαρμογή του παρόντος κανονισμού]/[με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύονται από αυτόν ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή του].

(3)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 4α παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε, στις 15 Νοεμβρίου 2017, την επιθυμία του να συμμετάσχει στη θέσπιση και εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτυπώνει τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου επί της πρότασης της Επιτροπής σύμφωνα με το Πρωτόκολλο (αριθ. 21) για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχε στη θέσπιση και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α)  Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτυπώνει τη θέση της Ιρλανδίας επί της πρότασης της Επιτροπής σύμφωνα με το Πρωτόκολλο (αριθ. 21) για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η Ιρλανδία συμμετείχε στη θέσπιση και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας. Η δυνατότητα της Ιρλανδίας να αποδεχθεί τον νέο αυτό κανονισμό που τροποποιεί το παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 θα παραμείνει ανοικτή μετά την έγκρισή του χωρίς χρονικό περιορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ως άνω αναφερόμενου πρωτοκόλλου.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Κατά συνέπεια, το παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

(5)  Κατά συνέπεια, τα παραρτήματα Α και Β του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Τα παραρτήματα Α και Β του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 αντικαθίστανται από το κείμενο των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848

Παράρτημα Α – BELGIQUE/BELGIË – παύλα 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

  De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

διαγράφεται

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848

Παράρτημα Α – BELGIQUE/BELGIË – παύλα 8 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  De voorlopige ontneming van het beheer als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion des biens visé à l'article XX.32 du Code de droit économique,

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848

Παράρτημα A – БЪЛГАРИЯ – παύλα 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  Производство по стабилизация на търговец,

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848

Παράρτημα A – HRVATSKA – παύλα 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Α – PORTUGAL – παύλα 2 α (νέα)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848

Παράρτημα Α – PORTUGAL – παύλα 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  Processo especial para acordo de pagamento,

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848

Παράρτημα Β

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Παράρτημα 1α

Παράρτημα Β

«Παράρτημα Β

Διαχειριστές της διαδικασίας αφερεγγυότητας του άρθρου 2 σημείο 5

Διαχειριστές της διαδικασίας αφερεγγυότητας του άρθρου 2 σημείο 5

BELGIQUE/BELGIË

BELGIQUE/BELGIË

–  De curator/Le curateur,

–  De curator/Le curateur,

  De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

 

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Временен синдик,

–  Временен синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  Служебен синдик

–  Служебен синдик,

 

  Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

–  Insolvenční správce,

–  Insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND

–  Konkursverwalter,

–  Konkursverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Verwalter,

–  Verwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

EESTI

–  Pankrotihaldur,

–  Pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Usaldusisik,

–  Usaldusisik,

 

 

ÉIRE/IRELAND

ÉIRE/IRELAND

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Official Assignee,

–  Official Assignee,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Examiner,

–  Examiner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Insolvency Service,

–  Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

–  Ο σύνδικος,

–  Ο σύνδικος,

–  Ο εισηγητής,

–  Ο εισηγητής,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

ESPAÑA

–  Administrador concursal,

–  Administrador concursal,

–  Mediador concursal,

–  Mediador concursal,

FRANCE

FRANCE

–  Mandataire judiciaire,

–  Mandataire judiciaire,

–  Liquidateur,

–  Liquidateur,

–  Administrateur judiciaire,

–  Administrateur judiciaire,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

HRVATSKA

–  Stečajni upravitelj,

–  Stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Stečajni povjerenik,

–  Stečajni povjerenik,

–  Povjerenik,

–  Povjerenik,

 

–  Izvanredni povjerenik,

ITALIA

ITALIA

–  Curatore,

–  Curatore,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario liquidatore,

–  Commissario liquidatore,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

  Liquidatore,

–  Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Επίσημοςστής Παραλήπτης,

–  Επίσημος Παραλήπτης,

–  Διαχειριστήςαλήπτης της Πτώχευσης

–  Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

LATVIJA

–  Maksātnespējas procesa administrators,

–  Maksātnespējas procesa administrators,

 

–  Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

LIETUVA

–  Bankroto administratorius,

–  Bankroto administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

–  Le curateur,

–  Le curateur,

–  Le commissaire,

–  Le commissaire,

–  Le liquidateur,

–  Le liquidateur,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG

–  Vagyonfelügyelő,

–  Vagyonfelügyelő,

–  Felszámoló,

–  Felszámoló,

MALTA

MALTA

–  Amministratur Proviżorju,

–  Amministratur Proviżorju,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Stralċjarju,

–  Stralċjarju,

–  Manager Speċjali,

–  Manager Speċjali,

–  Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

–  Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,

–  Kontrollur Speċjali,

–  Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

NEDERLAND

–  De curator in het faillissement,

–  De curator in het faillissement,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

ÖSTERREICH

–  Masseverwalter,

–  Masseverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Sachwalter,

–  Sachwalter,

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Insolvenzgericht,

–  Insolvenzgericht,

–  Konkursgericht,

–  Konkursgericht,

POLSKA

POLSKA

–  Syndyk,

–  Syndyk,

–  Nadzorca sądowy,

–  Nadzorca sądowy,

–  Zarządca,

–  Zarządca,

–  Nadzorca układu,

–  Nadzorca układu,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Zarządca przymusowy,

–  Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

PORTUGAL

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador judicial provisório,

–  Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

ROMÂNIA

–  Practician în insolvență,

–  Practician în insolvență,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator judiciar,

–  Administrator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

SLOVENIJA

–  Upravitelj,

–  Upravitelj,

SLOVENSKO

SLOVENSKO

–  Predbežný správca,

–  Predbežný správca,

–  Správca,

–  Správca,

SUOMI/FINLAND

SUOMI/FINLAND

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Selvittäjä/utredare,

–  Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

SVERIGE

–  Förvaltare,

–  Förvaltare,

–  Rekonstruktör,

–  Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Administrator,

–  Administrator,

–  Official Receiver,

–  Official Receiver,

–  Trustee,

–  Trustee,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Interim Receiver,

–  Interim Receiver,

–  Judicial factor.

–  Judicial factor."


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση) τέθηκε σε ισχύ στις 26 Ιουνίου 2015. Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 26 Ιουνίου 2017, με εξαίρεση το μέρος που αφορά το σύστημα για τη διασύνδεση των εθνικών μητρώων αφερεγγυότητας, το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 26 Ιουνίου 2019.

Ο κανονισμός περιλαμβάνει ως παραρτήματα κατάλογο των διαδικασιών αφερεγγυότητας και κατάλογο των διαχειριστών διαδικασίας αφερεγγυότητας που αφορούν την εφαρμογή του. Στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 απαριθμούνται οι διαδικασίες αφερεγγυότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 σημείο 4) του εν λόγω κανονισμού. Στο παράρτημα Β απαριθμούνται οι διαχειριστές διαδικασίας αφερεγγυότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 σημείο 5).

Τον Ιανουάριο του 2017, η Δημοκρατία της Κροατίας κοινοποίησε στην Επιτροπή πρόσφατες τροποποιήσεις του εθνικού της δικαίου περί αφερεγγυότητας, με τις οποίες θεσπίστηκαν νέα είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως μία προπτωχευτική διαδικασία αφερεγγυότητας και μία διαδικασία για την αφερεγγυότητα καταναλωτών. Η Δημοκρατία της Κροατίας ζήτησε να πραγματοποιηθεί ανάλογη τροποποίηση στον κατάλογο του παραρτήματος Α του κανονισμού.

Η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσο το αίτημα της Κροατίας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού και θεωρεί πως οι νέες διαδικασίες αφερεγγυότητας που θεσπίζονται βάσει του κροατικού δικαίου συνάδουν με τον ορισμό των «διαδικασιών αφερεγγυότητας» δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848. Κατά συνέπεια, υπέβαλε πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με σκοπό την προσαρμογή του πεδίου εφαρμογής της αναδιατύπωσης του κανονισμού στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της κροατικής νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας.

Κατά την εξέταση της πρότασης από το Συμβούλιο, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, η Δημοκρατία της Κροατίας, η Δημοκρατία της Λετονίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία ενημέρωσαν σχετικά με πρόσφατες τροποποιήσεις των εθνικών τους νομοθεσιών, που αφορούν τη θέσπιση νέων ειδών διαδικασιών αφερεγγυότητας ή/και διαχειριστών διαδικασίας αφερεγγυότητας.

Η Βουλγαρία ζήτησε να περιληφθεί στο παράρτημα A η νέα διαδικασία αναδιάρθρωσης για εμπόρους (Производство по стабилизация на търговеца), και στο παράρτημα Β ένα νέο είδος διαχειριστή αναδιάρθρωσης (Доверено лице).

Η Κροατία ζήτησε να περιληφθεί στο παράρτημα Α η νέα προπτωχευτική διαδικασία αφερεγγυότητας για εταιρείες συστημικής σημασίας για τη Δημοκρατία της Κροατίας (postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku) και στο παράρτημα B ένα νέο είδος διαχειριστή διαδικασίας αφερεγγυότητας που αφορά τις εν λόγω νέες διαδικασίες (izvanredni povjerenik).

Η Πορτογαλία ζήτησε να προστεθεί στο παράρτημα Α προπτωχευτική διαδικασία αφερεγγυότητας που θεσπίστηκε πρόσφατα (processo especial para acordo de pagamento), η οποία εφαρμόζεται από τις 30 Ιουνίου 2017.

Η Λετονία ζήτησε να τροποποιηθεί το παράρτημα Β ώστε να αποτυπώνει την από 1ης Ιουλίου 2017 τροποποίηση στην ονομασία των διαχειριστών που διορίζονται στο πλαίσιο της «διαδικασίας νομικής προστασίας» (tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona).

Επιπλέον, και το Βασίλειο του Βελγίου ενημέρωσε σχετικά με τροποποίηση της εθνικής του

νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2018. Η τροποποίηση αφορά τη μεταφορά των εθνικών του διαδικασιών αφερεγγυότητας, οι οποίες ήδη περιέχονται στο παράρτημα Α του κανονισμού, σε άλλη νομική πράξη (De voorlopige ontneming van beheer /Le dessaisissement provisoire).

Με βάση τα παραπάνω, ο εισηγητής πρότεινε τις τροπολογίες που περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο έκθεσης.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Αντικατάσταση του παραρτήματος A του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

9.8.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

11.9.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Tadeusz Zwiefka

9.10.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

27.3.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονοςs, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Ημερομηνία κατάθεσης

17.5.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Κώστας Χρυσόγονος

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 1 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου