Menetlus : 2017/0189(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0174/2018

Esitatud tekstid :

A8-0174/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/06/2018 - 8.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0250

RAPORT     ***I
PDF 639kWORD 93k
17.5.2018
PE 613.544v02-00 A8-0174/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asendatakse määruse (EL) 2015/848 (maksejõuetusmenetluse kohta) A lisa

(COM(2017)0422 – C8‑0238/2017 – 2017/0189(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: Tadeusz Zwiefka

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asendatakse määruse (EL) 2015/848 (maksejõuetusmenetluse kohta) A lisa

(COM(2017)0422 – C8‑0238/2017 – 2017/0189(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0422),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 81, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0238/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0174/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek:

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega asendatakse määruse (EL) 2015/848 (maksejõuetusmenetluse kohta) A lisa

millega asendatakse määruse (EL) 2015/848 (maksejõuetusmenetluse kohta) A ja B lisa

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/8482 A lisas loetletakse liikmesriikide siseriiklikus õiguses sisalduvad maksejõuetusmenetlused, mille suhtes kõnealust määrust kohaldatakse.

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/8482 A ja B lisas loetletakse liikmesriikide siseriiklikus õiguses sisalduvad maksejõuetusmenetlused, mille suhtes, ja pankrotihaldurid, kelle suhtes kõnealust määrust kohaldatakse. Määruse (EL) 2015/848 A lisas loetletakse selle määruse artikli 2 punktis 4 osutatud maksejõuetusmenetlused. Määruse B lisas loetletakse määruse artikli 2 punktis 5 osutatud pankrotihaldurid.

__________________

__________________

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta (ELT L 141, 5.6.2015, lk 19).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta (ELT L 141, 5.6.2015, lk 19).

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Käesoleva ettepaneku arutamise käigus esitasid Bulgaaria Vabariik, Horvaatia Vabariik, Läti Vabariik ja Portugali Vabariik komisjonile täiendavad teatised hiljutiste muudatuste kohta oma siseriiklikes õigusaktides, millega lisati uut liiki maksejõuetusmenetlused ja/või pankrotihaldurid. Ka Belgia Kuningriik teavitas komisjoni muudatusest oma siseriiklikus maksejõuetusõiguses, mis jõustub 1. mail 2018. Need uut liiki maksejõuetusmenetlused ja/või pankrotihaldurid täidavad samuti määruses (EL) 2015/848 sätestatud nõudeid ning seetõttu oli vaja muuta määruse A ja B lisa.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala kohta lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli nr 21 artikli 3 ja artikli 4a lõike 1 kohaselt [on Ühendkuningriik ja Iirimaa teatanud oma soovist osaleda käesoleva määruse vastuvõtmisel ja kohaldamisel] / [ei osale Ühendkuningriik ja Iirimaa käesoleva määruse vastuvõtmisel ja see ei ole nende suhtes siduv ega kohaldatav, ilma et see piiraks nimetatud protokolli artikli 4 kohaldamist].

(3)  Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala kohta lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli nr 21 artikli 3 ja artikli 4a lõike 1 kohaselt teatas Ühendkuningriik 15. novembril 2017 oma soovist osaleda käesoleva määruse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek kajastab Ühendkuningriigi seisukohta komisjoni ettepaneku suhtes protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) kohaselt. Ühendkuningriik osales maksejõuetusmenetluse määruse (EL) nr 2015/848 vastuvõtmisel ning kohaldamisel.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artiklite 1 ja 2 kohaselt, ja ilma et see piiraks kõnealuse protokolli artikli 4 kohaldamist, ei osale Iirimaa käesoleva määruse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek kajastab Iirimaa seisukohta komisjoni ettepaneku suhtes protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) kohaselt. Iirimaa osales maksejõuetusmenetluse määruse (EL) nr 2015/848 vastuvõtmisel ning kohaldamisel. Iirimaal on eespool nimetatud protokolli artikli 4 kohaselt alati võimalus kiita vastuvõtmise järel heaks uus määrus, millega muudetakse määruse (EL) nr 2015/848 A lisa.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Seepärast tuleks määruse (EL) 2015/848 A lisa vastavalt muuta,

(5)  Seepärast tuleks määruse (EL) 2015/848 A ja B lisa vastavalt muuta,

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr 2015/848 A lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Määruse (EL) nr 2015/848 A ja B lisa asendatakse käesoleva määruse lisadega.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa

Määrus (EL) 2015/848

A lisa – BELGIQUE/BELGIË – taane 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

välja jäetud

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa

Määrus (EL) 2015/848

A lisa – BELGIQUE/BELGIË – taane 8 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  De voorlopige ontneming van het beheer als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion des biens visé à l'article XX.32 du Code de droit économique,

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa

Määrus (EL) 2015/848

A lisa – БЪЛГАРИЯ – taane 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  Производство по стабилизация на търговец,

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa

Määrus (EL) 2015/848

A lisa – HRVATSKA – taane 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

A lisa – PORTUGAL – rida 2 a (uus)

Määrus (EL) 2015/848

A lisa – PORTUGAL – taane 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  Processo especial para acordo de pagamento,

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

1 a lisa (uus)

Määrus (EL) 2015/848

B lisa

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 a lisa

B lisa

„B lisa

Artikli 2 punktis 5 osutatud pankrotihaldurid

Artikli 2 punktis 5 osutatud pankrotihaldurid

BELGIQUE/BELGIË

BELGIQUE/BELGIË

–  De curator/Le curateur,

–  De curator/Le curateur,

  De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

 

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Временен синдик,

–  Временен синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  Служебен синдик

–  Служебен синдик,

 

  Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

–  Insolvenční správce,

–  Insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND

–  Konkursverwalter,

–  Konkursverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Verwalter,

–  Verwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

EESTI

–  Pankrotihaldur,

–  Pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Usaldusisik,

–  Usaldusisik,

ÉIRE/IRELAND

ÉIRE/IRELAND

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Official Assignee,

–  Official Assignee,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Examiner,

–  Examiner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Insolvency Service,

–  Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

–  Ο σύνδικος,

–  Ο σύνδικος,

–  Ο εισηγητής,

–  Ο εισηγητής,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

ESPAÑA

–  Administrador concursal,

–  Administrador concursal,

–  Mediador concursal,

–  Mediador concursal,

FRANCE

FRANCE

–  Mandataire judiciaire,

–  Mandataire judiciaire,

–  Liquidateur,

–  Liquidateur,

–  Administrateur judiciaire,

–  Administrateur judiciaire,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

HRVATSKA

–  Stečajni upravitelj,

–  Stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Stečajni povjerenik,

–  Stečajni povjerenik,

–  Povjerenik,

–  Povjerenik,

 

–  Izvanredni povjerenik,

ITALIA

ITALIA

–  Curatore,

–  Curatore,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario liquidatore,

–  Commissario liquidatore,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

  Liquidatore,

–  Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Επίσημοςστής Παραλήπτης,

–  Επίσημος Παραλήπτης,

–  Διαχειριστήςαλήπτης της Πτώχευσης

–  Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

LATVIJA

–  Maksātnespējas procesa administrators,

–  Maksātnespējas procesa administrators,

 

–  Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

LIETUVA

–  Bankroto administratorius,

–  Bankroto administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

–  Le curateur,

–  Le curateur,

–  Le commissaire,

–  Le commissaire,

–  Le liquidateur,

–  Le liquidateur,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG

–  Vagyonfelügyelő,

–  Vagyonfelügyelő,

–  Felszámoló,

–  Felszámoló,

MALTA

MALTA

–  Amministratur Proviżorju,

–  Amministratur Proviżorju,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Stralċjarju,

–  Stralċjarju,

–  Manager Speċjali,

–  Manager Speċjali,

–  Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

–  Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,

–  Kontrollur Speċjali,

–  Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

NEDERLAND

–  De curator in het faillissement,

–  De curator in het faillissement,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

ÖSTERREICH

–  Masseverwalter,

–  Masseverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Sachwalter,

–  Sachwalter,

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Insolvenzgericht,

–  Insolvenzgericht,

–  Konkursgericht,

–  Konkursgericht,

POLSKA

POLSKA

–  Syndyk,

–  Syndyk,

–  Nadzorca sądowy,

–  Nadzorca sądowy,

–  Zarządca,

–  Zarządca,

–  Nadzorca układu,

–  Nadzorca układu,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Zarządca przymusowy,

–  Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

PORTUGAL

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador judicial provisório,

–  Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

ROMÂNIA

–  Practician în insolvență,

–  Practician în insolvență,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator judiciar,

–  Administrator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

SLOVENIJA

–  Upravitelj,

–  Upravitelj,

SLOVENSKO

SLOVENSKO

–  Predbežný správca,

–  Predbežný správca,

–  Správca,

–  Správca,

SUOMI/FINLAND

SUOMI/FINLAND

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Selvittäjä/utredare,

–  Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

SVERIGE

–  Förvaltare,

–  Förvaltare,

–  Rekonstruktör,

–  Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Administrator,

–  Administrator,

–  Official Receiver,

–  Official Receiver,

–  Trustee,

–  Trustee,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Interim Receiver,

–  Interim Receiver,

–  Judicial factor.

–  Judicial factor."


SELETUSKIRI

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta (uuesti sõnastatud) jõustus 26. juunil 2015. Määrust kohaldatakse alates 26. juunist 2017, välja arvatud seda osa, milles käsitletakse riiklike maksejõuetusregistrite omavahel ühendamise süsteemi; nimetatud osa hakatakse kohaldama alates 26. juunist 2019.

Määruse lisades on loetletud määruse kohaldamise seisukohast asjakohased maksejõuetusmenetlused ja pankrotihaldurid. Määruse (EL) 2015/848 A lisas loetletakse selle määruse artikli 2 punktis 4 osutatud maksejõuetusmenetlused. B lisas loetletakse artikli 2 punktis 5 osutatud pankrotihaldurid.

Horvaatia Vabariik teatas 2017. aasta jaanuaris komisjonile hiljutistest muudatustest oma siseriiklikus maksejõuetusõiguses, millega võeti kasutusele sellised uut liiki maksejõuetusmenetlused nagu maksejõuetuseelne menetlus ja tarbija maksejõuetuse menetlus. Sellest tulenevalt palus Horvaatia Vabariik A lisas esitatud loetelu muuta.

Komisjon analüüsis Horvaatia taotluse vastavust määruse nõuetele ja on seisukohal, et Horvaatia õiguses kehtestatud uus maksejõuetusmenetlus vastab määruse (EL) 2015/848 kohasele „maksejõuetuse“ mõistele. Sellest tulenevalt esitas komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku uuesti sõnastatud määruse kohaldamisala kohandamiseks Horvaatia maksejõuetusalaste õigusaktide tegeliku õigusraamistikuga.

Sel ajal kui nõukogu ettepanekut analüüsis, andsid Bulgaaria Vabariik, Horvaatia Vabariik, Läti Vabariik ja Portugali Vabariik teada hiljutistest muudatustest oma siseriiklikes õigusaktides, millega lisati uut liiki maksejõuetusmenetlused ja/või pankrotihaldurid.

Bulgaaria palus kanda A lisasse turustajate suhtes kohaldatava uue restruktureerimismenetluse (Производство по стабилизация на търговеца) ja B lisasse uut liiki restruktureerimise spetsialisti (Доверено лице).

Horvaatia palus kanda A lisasse uue maksejõuetuseelse menetluse, mis on mõeldud kohaldamiseks Horvaatia Vabariigi jaoks süsteemset tähtsust omavate ettevõtjate (postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku) suhtes, ja B lisasse neid uusi menetlusi haldama hakkava uut liiki pankrotihalduri (izvanredni povjerenik).

Portugal soovis lisada A lisasse hiljuti kasutusele võetud maksejõuetuseelse menetluse (processo especial para acordo de pagamento), mida kohaldatakse alates 30. juunist 2017.

Läti palus muuta B lisa, et kajastada nn õiguskaitse menetluses nimetatud halduri nime muutmist alates 1. juulist 2017 (tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona).

Ka Belgia Kuningriik teatas

oma siseriikliku maksjõuetusõiguse muutmisest, mis jõustub 1. maist 2018. Muudatus seisneb määruse A lisas juba sisalduva ühe siseriikliku maksejõuetusmenetluse (De voorlopige ontneming van beheer / Le dessaisissement provisoire) viimises erineva õigusakti alla.

Eespool toodut arvesse võttes on raportöör pakkunud välja käesolevas raporti projektis toodud muudatusettepanekud.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Replacing Annex A to Regulation (EU) 2015/848 on insolvency proceedings

Viited

COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD)

EP-le esitamise kuupäev

9.8.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

11.9.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Tadeusz Zwiefka

9.10.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

27.3.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.4.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Esitamise kuupäev

17.5.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

2

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 1. juuni 2018Õigusalane teave