Postupak : 2017/0189(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0174/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0174/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/06/2018 - 8.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0250

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 730kWORD 81k
17.5.2018
PE 613.544v02-00 A8-0174/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zamjeni priloga A Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zamjeni priloga A Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0422),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 81. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0238/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0174/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o zamjeni priloga A Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti

o zamjeni priloga A i B Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U prilogu A Uredbi (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća2 navode se nazivi koji se upotrebljavaju u nacionalnom pravu država članica za postupke u slučaju nesolventnosti na koje se ta uredba primjenjuje.

(1)  U prilozima A i B Uredbi (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća2 navode se nazivi koji se upotrebljavaju u nacionalnom pravu država članica za postupke u slučaju nesolventnosti i upravitelje u slučaju nesolventnosti na koje se ta uredba primjenjuje. U Prilogu A Uredbi (EU) 2015/848 navode se postupci u slučaju nesolventnosti iz članka 2. točke 4. te Uredbe. U Prilogu B Uredbi navode se upravitelji u slučaju nesolventnosti iz članka 2. točke 5. te Uredbe.

__________________

__________________

2 Uredba (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti, (SL L 141, 5.6.2015, str. 19).

2 Uredba (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti, (SL L 141, 5.6.2015., str. 19).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Dok su trajale rasprave o ovom prijedlogu, Komisija je primila dodatne obavijesti od Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Republike Latvije i Portugalske Republike o nedavnim promjenama u njihovom nacionalnom pravu, kojima su uvedene nove vrste postupaka i/ili upravitelja u slučaju nesolventnosti. Nadalje, Kraljevina Belgija obavijestila je Komisiju o promjeni u svojem zakonu o nesolventnosti koja bi trebala stupiti na snagu 1. svibnja 2018. I te nove vrste postupaka i/ili upravitelja u slučaju nesolventnosti ispunjavaju zahtjeve iz Uredbe (EU) 2015/848 pa je stoga potrebno izmijeniti Priloge A i B navedenoj Uredbi.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U skladu s člankom 3. i člankom 4.a stavkom 1. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske u vezi s područjem slobode, sigurnosti i pravde, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, [Ujedinjena Kraljevina i Irska izvijestile su o svojoj želi da sudjeluju u donošenju i primjeni ove Uredbe]/[ne dovodeći u pitanje članak 4. Protokola, Ujedinjena Kraljevina i Irska ne sudjeluju u donošenju ove Uredbe koja za njih nije obvezujuća niti se na njih primjenjuje].

(3)  U skladu s člankom 3. i člankom 4.a stavkom 1. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Ujedinjena Kraljevina izvijestila je 15. studenog 2017. o svojoj želji da sudjeluje u usvajanju i primjeni ove Uredbe.

Obrazloženje

Ova izmjena odražava stajalište Ujedinjene Kraljevine u pogledu prijedloga Komisije u skladu s Protokolom (br. 21) o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde. Ujedinjena Kraljevina sudjelovala je u usvajanju i primjeni Uredbe (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, i ne dovodeći u pitanje članak 4. navedenog protokola, Irska neće sudjelovati u usvajanju ove Uredbe te ona za nju neće biti obvezujuća niti se na nju primjenjivati.

Obrazloženje

Ova izmjena odražava stajalište Irske u pogledu prijedloga Komisije u skladu s Protokolom (br. 21) o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde. Irska je sudjelovala u usvajanju i primjeni Uredbe (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti. Mogućnost da Irska prihvati tu novu Uredbu o izmjeni Priloga A Uredbi (EU) 2015/848 postojat će i nakon njezina usvojenja u skladu s člankom 4. navedenog Protokola.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Prilog A Uredbi (EU) 2015/848 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

(5)  Priloge A i B Uredbi (EU) 2015/848 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prilog A Uredbi (EU) br. 2015/848 zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Prilozi A i B Uredbi (EU) 2015/848 zamjenjuju se tekstom u Prilozima ovoj Uredbi.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Prilog

Uredba (EU) br. 2015/848

Prilog A – BELGIQUE/BELGIË – alineja 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

Briše se.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Prilog

Uredba (EU) br. 2015/848

Prilog A – BELGIQUE/BELGIË – alineja 8.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  De voorlopige ontneming van het beheer als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion des biens visé à l'article XX.32 du Code de droit économique,

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Prilog

Uredba (EU) br. 2015/848

Prilog A – БЪЛГАРИЯ – alineja 1.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  Производство по стабилизация на търговец,

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Prilog

Uredba (EU) br. 2015/848

Prilog A – HRVATSKA – alineja 3.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Prilog A – PORTUGAL – alineja 2.a (nova)

Uredba (EU) br. 2015/848

Prilog A – PORTUGAL – alineja 2.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  Processo especial para acordo de pagamento,

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Prilog 1.a (novi)

Uredba (EU) br. 2015/848

Prilog B

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

Prilog 1.a

Prilog B

Prilog B

Upravitelji u slučaju nesolventnosti iz članka 2. točke 5.

Upravitelji u slučaju nesolventnosti iz članka 2. točke 5.

BELGIQUE/BELGIË

BELGIQUE/BELGIË

–  De curator/Le curateur,

–  De curator/Le curateur,

  De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

 

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Временен синдик,

–  Временен синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  Служебен синдик

–  Служебен синдик,

 

  Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

–  Insolvenční správce,

–  Insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND

–  Konkursverwalter,

–  Konkursverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Verwalter,

–  Verwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

EESTI

–  Pankrotihaldur,

–  Pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Usaldusisik,

–  Usaldusisik,

 

 

ÉIRE/IRELAND

ÉIRE/IRELAND

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Official Assignee,

–  Official Assignee,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Examiner,

–  Examiner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Insolvency Service,

–  Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

–  Ο σύνδικος,

–  Ο σύνδικος,

–  Ο εισηγητής,

–  Ο εισηγητής,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

ESPAÑA

–  Administrador concursal,

–  Administrador concursal,

–  Mediador concursal,

–  Mediador concursal,

FRANCE

FRANCE

–  Mandataire judiciaire,

–  Mandataire judiciaire,

–  Liquidateur,

–  Liquidateur,

–  Administrateur judiciaire,

–  Administrateur judiciaire,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

HRVATSKA

–  Stečajni upravitelj,

–  Stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Stečajni povjerenik,

–  Stečajni povjerenik,

–  Povjerenik,

–  Povjerenik,

 

–  Izvanredni povjerenik,

ITALIA

ITALIA

–  Curatore,

–  Curatore,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario liquidatore,

–  Commissario liquidatore,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

  Liquidatore,

–  Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Επίσημοςστής Παραλήπτης,

–  Επίσημος Παραλήπτης,

–  Διαχειριστήςαλήπτης της Πτώχευσης

–  Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

LATVIJA

–  Maksātnespējas procesa administrators,

–  Maksātnespējas procesa administrators,

 

–  Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

LIETUVA

–  Bankroto administratorius,

–  Bankroto administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

–  Le curateur,

–  Le curateur,

–  Le commissaire,

–  Le commissaire,

–  Le liquidateur,

–  Le liquidateur,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG

–  Vagyonfelügyelő,

–  Vagyonfelügyelő,

–  Felszámoló,

–  Felszámoló,

MALTA

MALTA

–  Amministratur Proviżorju,

–  Amministratur Proviżorju,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Stralċjarju,

–  Stralċjarju,

–  Manager Speċjali,

–  Manager Speċjali,

–  Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

–  Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,

–  Kontrollur Speċjali,

–  Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

NEDERLAND

–  De curator in het faillissement,

–  De curator in het faillissement,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

ÖSTERREICH

–  Masseverwalter,

–  Masseverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Sachwalter,

–  Sachwalter,

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Insolvenzgericht,

–  Insolvenzgericht,

–  Konkursgericht,

–  Konkursgericht,

POLSKA

POLSKA

–  Syndyk,

–  Syndyk,

–  Nadzorca sądowy,

–  Nadzorca sądowy,

–  Zarządca,

–  Zarządca,

–  Nadzorca układu,

–  Nadzorca układu,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Zarządca przymusowy,

–  Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

PORTUGAL

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador judicial provisório,

–  Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

ROMÂNIA

–  Practician în insolvență,

–  Practician în insolvență,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator judiciar,

–  Administrator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

SLOVENIJA

–  Upravitelj,

–  Upravitelj,

SLOVENSKO

SLOVENSKO

–  Predbežný správca,

–  Predbežný správca,

–  Správca,

–  Správca,

SUOMI/FINLAND

SUOMI/FINLAND

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Selvittäjä/utredare,

–  Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

SVERIGE

–  Förvaltare,

–  Förvaltare,

–  Rekonstruktör,

–  Rekonstruktör,

UJEDINJENA KRALJEVINA

UJEDINJENA KRALJEVINA

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Administrator,

–  Administrator,

–  Official Receiver,

–  Official Receiver,

–  Trustee,

–  Trustee,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Interim Receiver,

–  Interim Receiver,

–  Judicial factor.

–  Judicial factor.”


OBRAZLOŽENJE

Uredba (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti (preinaka) stupila je na snagu 26. lipnja 2015. Uredba se primjenjuje od 26. lipnja 2017., osim dijela koji se odnosi na sustav međusobne povezanosti nacionalnih registara nesolventnosti, a koji se počinje primjenjivati 26. lipnja 2019.

U prilozima toj Uredbi nalazi se popis postupaka u slučaju nesolventnosti i popis upravitelja u slučaju nesolventnosti relevantnih za njezinu primjenu. U Prilogu A Uredbi (EU) 2015/848 navode se postupci u slučaju nesolventnosti iz članka 2. točke 4. te Uredbe. U Prilogu B navode se upravitelji u slučaju nesolventnosti iz članka 2. točke 5.

U siječnju 2017. Republika Hrvatska obavijestila je Komisiju o nedavnim izmjenama propisa nacionalnog prava o nesolventnosti kojima se uvode nove vrste postupaka u slučaju nesolventnosti, kao što su postupci koji prethode postupku u slučaju nesolventnosti i postupak nesolventnosti potrošača. Republika Hrvatska zatražila je sukladno tome izmjenu popisa navedenog u prilogu A Uredbi.

Komisija je ispitala je li zahtjev iz Hrvatske u skladu sa zahtjevima Uredbe i smatra da su novi postupci u slučaju nesolventnosti uvedeni u hrvatsko zakonodavstvo u skladu s definicijom „postupka u slučaju nesolventnosti” iz Uredbe (EU) 2015/848. Slijedom toga, podnijela je prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću s ciljem usklađivanja područja primjene preinake Uredbe stvarnom pravnom okviru hrvatskog zakonodavstva o nesolventnosti.

Tijekom razmatranja ovog prijedloga u Vijeću, Republika Bugarska, Republika Hrvatska, Republika Latvija i Portugalska Republika poslale su obavijest o nedavnim promjenama u njihovom nacionalnom pravu, kojima su uvedene nove vrste postupaka u slučaju nesolventnosti i/ili upravitelja tih postupaka.

Bugarska zahtijeva da se u Prilog A unese njezin novi postupak restrukturiranja za trgovce (Производство по стабилизация на търговеца), a u Prilog B nova vrsta upravitelja restrukturiranja (Доверено лице).

Hrvatska je zatražila da se u Prilog A unesu novi postupci koji prethode postupku u slučaju nesolventnosti, namijenjeni društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku) i da se u Prilog B unese nova vrsta upravitelja u slučaju nesolventnosti za te nove postupke (izvanredni povjerenik).

Portugal je zatražio da se u Prilog A unese novi postupak u slučaju nesolventnosti (processo especial para acordo de pagamento) koji se počeo primjenjivati 30. lipnja 2017.

Latvija je zatražila izmjenu Priloga B kako bi se prikazala promjena imena stručnjaka imenovanih u „postupcima pravne zaštite” od 1. srpnja 2017. (tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona).

Nadalje, Kraljevina Belgija također je izvijestila o promjeni u nacionalnom

zakonu o nesolventnosti koja stupa na snagu 1. svibnja 2018.; radi se o tome da je jedan nacionalni postupak u slučaju nesolventnosti prebačen u drugi statut koji već postoji u Prilogu A Uredbi (De voorlopige ontneming van beheer /Le dessaisissement provisoire).

U tom kontekstu vaš izvjestitelj predlaže izmjene u ovom nacrtu izvješća.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zamjena priloga A Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti

Referentni dokumenti

COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD)

Datum podnošenja EP-u

9.8.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

11.9.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Tadeusz Zwiefka

9.10.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

27.3.2018

 

 

 

Datum usvajanja

24.4.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Datum podnošenja

17.5.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 1. lipnja 2018.Pravna napomena