Procedūra : 2017/0189(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0174/2018

Pateikti tekstai :

A8-0174/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/06/2018 - 8.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0250

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 811kWORD 81k
17.5.2018
PE 613.544v02-00 A8-0174/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pakeičiamas Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A priedas

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pakeičiamas Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A priedas

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0422),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 81 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0238/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0174/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo pakeičiamas Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A priedas

kuriuo pakeičiami Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A ir B priedai

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/8482 A priede išvardyti valstybių narių nacionalinės teisės aktuose nurodytų nemokumo bylų, kurioms taikomas tas reglamentas, pavadinimai;

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/8482 A ir B prieduose išvardyti valstybių narių nacionalinės teisės aktuose nurodytų nemokumo bylų ir nemokumo specialistų, kuriems taikomas tas reglamentas, pavadinimai. Reglamento (ES) 2015/848 A priede išvardytos reglamento 2 straipsnio 4 punkte nurodytos nemokumo bylos. Reglamento B priede išvardyti reglamento 2 straipsnio 5 punkte nurodyti nemokumo specialistai;

__________________

__________________

2 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų (OL L 141, 2015 6 5, p. 19).

2 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų (OL L 141, 2015 6 5, p. 19).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  vykstant diskusijoms dėl šio pasiūlymo Komisija dar gavo pranešimus iš Bulgarijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos dėl pastarojo meto pokyčių jų nacionaliniuose teisės aktuose, pagal kuriuos nustatomos naujų rūšių nemokumo bylos ir (arba) nemokumo specialistai. Be to, Belgijos Karalystė pranešė Komisijai, kad pasikeitė jos nacionalinis nemokumą reglamentuojantis teisės aktas, kuris įsigalios 2018 m. gegužės 1 d. Šios naujų rūšių nemokumo bylos ir (arba) nemokumo specialistai taip pat atitinka Reglamente (ES) 2015/848 nustatytus reikalavimus ir dėl jų buvo būtina iš dalies pakeisti jo A ir B priedus;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį ir 4a straipsnio 1 dalį [Jungtinė Karalystė ir Airija pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šį reglamentą] / [ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui, Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra joms privalomas ar taikomas];

(3)  pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį ir 4a straipsnio 1 dalį Jungtinė Karalystė 2017 m. lapkričio 15 d. pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šį reglamentą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas atspindi Jungtinės Karalystės poziciją dėl Komisijos pasiūlymo pagal Protokolą Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės. Jungtinė Karalystė dalyvavo priimant ir taikant Reglamentą (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui, Airija nedalyvaus priimant šį reglamentą ir jis nebus jai privalomas ar taikomas;

Pagrindimas

Šis pakeitimas atspindi Airijos poziciją dėl Komisijos pasiūlymo pagal Protokolą Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės. Airija dalyvavo priimant ir taikant Reglamentą (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų. Pagal minėto protokolo 4 straipsnį Airija visada turės galimybę priimti šį naują reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) 2015/848 A priedas, po to, kai jis bus priimtas.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  todėl Reglamento (ES) 2015/848 A priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

(5)  todėl Reglamento (ES) 2015/848 A ir B priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reglamento (ES) 2015/848 A priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

Reglamento (ES) 2015/848 A ir B priedai pakeičiami šio reglamento priedų tekstu.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/848

A priedas – BELGIQUE/BELGIË – 8 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

Išbraukta.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/848

A priedas – BELGIQUE/BELGIË – 8 a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  De voorlopige ontneming van het beheer als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion des biens visé à l'article XX.32 du Code de droit économique,

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/848

A priedo – БЪЛГАРИЯ – 1 a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Производство по стабилизация на търговец,

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedas

Reglamentas (ES) Nr. 2015/848

A priedo – HRVATSKA – 3 a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

A priedo – PORTUGAL – 2 a įtrauka (nauja)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/848

A priedo – PORTUGAL – 2 a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Processo especial para acordo de pagamento,

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a priedas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/848

B priedas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a priedas

B priedas

„B priedas

2 straipsnio 5 punkte nurodyti nemokumo specialistai

2 straipsnio 5 punkte nurodyti nemokumo specialistai

BELGIQUE/BELGIË

BELGIQUE/BELGIË

–  De curator/Le curateur,

–  De curator/Le curateur,

  De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

 

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Временен синдик,

–  Временен синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  Служебен синдик

–  Служебен синдик,

 

  Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

–  Insolvenční správce,

–  Insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND

–  Konkursverwalter,

–  Konkursverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Verwalter,

–  Verwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

EESTI

–  Pankrotihaldur,

–  Pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Usaldusisik,

–  Usaldusisik,

 

 

ÉIRE/IRELAND

ÉIRE/IRELAND

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Official Assignee,

–  Official Assignee,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Examiner,

–  Examiner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Insolvency Service,

–  Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

–  Ο σύνδικος,

–  Ο σύνδικος,

–  Ο εισηγητής,

–  Ο εισηγητής,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

ESPAÑA

–  Administrador concursal,

–  Administrador concursal,

–  Mediador concursal,

–  Mediador concursal,

FRANCE

FRANCE

–  Mandataire judiciaire,

–  Mandataire judiciaire,

–  Liquidateur,

–  Liquidateur,

–  Administrateur judiciaire,

–  Administrateur judiciaire,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

HRVATSKA

–  Stečajni upravitelj,

–  Stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Stečajni povjerenik,

–  Stečajni povjerenik,

–  Povjerenik,

–  Povjerenik,

 

–  Izvanredni povjerenik,

ITALIA

ITALIA

–  Curatore,

–  Curatore,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario liquidatore,

–  Commissario liquidatore,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

  Liquidatore,

–  Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Επίσημοςστής Παραλήπτης,

–  Επίσημος Παραλήπτης,

–  Διαχειριστήςαλήπτης της Πτώχευσης

–  Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

LATVIJA

–  Maksātnespējas procesa administrators,

–  Maksātnespējas procesa administrators,

 

–  Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

LIETUVA

–  Bankroto administratorius,

–  Bankroto administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

–  Le curateur,

–  Le curateur,

–  Le commissaire,

–  Le commissaire,

–  Le liquidateur,

–  Le liquidateur,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG

–  Vagyonfelügyelő,

–  Vagyonfelügyelő,

–  Felszámoló,

–  Felszámoló,

MALTA

MALTA

–  Amministratur Proviżorju,

–  Amministratur Proviżorju,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Stralċjarju,

–  Stralċjarju,

–  Manager Speċjali,

–  Manager Speċjali,

–  Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

–  Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,

–  Kontrollur Speċjali,

–  Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

NEDERLAND

–  De curator in het faillissement,

–  De curator in het faillissement,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

ÖSTERREICH

–  Masseverwalter,

–  Masseverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Sachwalter,

–  Sachwalter,

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Insolvenzgericht,

–  Insolvenzgericht,

–  Konkursgericht,

–  Konkursgericht,

POLSKA

POLSKA

–  Syndyk,

–  Syndyk,

–  Nadzorca sądowy,

–  Nadzorca sądowy,

–  Zarządca,

–  Zarządca,

–  Nadzorca układu,

–  Nadzorca układu,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Zarządca przymusowy,

–  Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

PORTUGAL

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador judicial provisório,

–  Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

ROMÂNIA

–  Practician în insolvență,

–  Practician în insolvență,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator judiciar,

–  Administrator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

SLOVENIJA

–  Upravitelj,

–  Upravitelj,

SLOVENSKO

SLOVENSKO

–  Predbežný správca,

–  Predbežný správca,

–  Správca,

–  Správca,

SUOMI/FINLAND

SUOMI/FINLAND

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Selvittäjä/utredare,

–  Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

SVERIGE

–  Förvaltare,

–  Förvaltare,

–  Rekonstruktör,

–  Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Administrator,

–  Administrator,

–  Official Receiver,

–  Official Receiver,

–  Trustee,

–  Trustee,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Interim Receiver,

–  Interim Receiver,

–  Judicial factor.

–  Judicial factor.“


AIŠKINAMOJI DALIS

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų (nauja redakcija) įsigaliojo 2015 m. birželio 26 d. Reglamentas taikomas nuo 2017 m. birželio 26 d., išskyrus jo dalį dėl nacionalinių nemokumo registrų tarpusavio sujungimo sistemos, kuri bus taikoma nuo 2019 m. birželio 26 d.

Šio reglamento prieduose pateikti jo taikymui svarbūs sąrašai – nemokumo bylų sąrašas ir nemokumo specialistų sąrašas. Reglamento (ES) 2015/848 A priede išvardytos Reglamento 2 straipsnio 4 punkte nurodytos nemokumo bylos. B priede išvardyti 2 straipsnio 5 punkte nurodyti nemokumo specialistai.

2017 m. sausio mėn. Kroatijos Respublika Komisijai pranešė apie neseniai padarytus jos nacionalinės nemokumo teisės pakeitimus, kuriais įvesta naujų rūšių nemokumo bylų, kaip antai iki nemokumo paskelbimo keliama byla ir vartotojo nemokumo byla. Todėl Kroatijos Respublika paprašė padaryti reglamento A priede pateikto sąrašo pakeitimus.

Komisija patikrino, ar Kroatijos prašymas atitinka reglamento reikalavimus, ir mano, kad naujos nemokumo bylos, numatytos Kroatijos teisės aktais, yra suderinamos su „nemokumo bylos“ apibrėžtimi pagal Reglamentą (ES) 2015/848. Taigi ji pateikė pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai siekdama užtikrinti, kad nauja redakcija išdėstyto reglamento taikymo sritis būtų pritaikyta prie esamos Kroatijos nemokumo srities teisinės sistemos.

Tarybai nagrinėjant pasiūlymą Bulgarijos Respublika, Kroatijos Respublika, Latvijos Respublika ir Portugalijos Respublika informavo apie pastarojo meto pokyčius jų nacionaliniuose teisės aktuose, pagal kuriuos nustatomos naujų rūšių nemokumo bylos ir (arba) nemokumo specialistai.

Bulgarija paprašė į A priedą įtraukti naują prekybininkams taikomą restruktūrizavimo procedūrą (Производство по стабилизация на търговеца), o į B priedą – naują restruktūrizavimo specialistų rūšį (Доверено лице).

Kroatija paprašė, kad į A priedą būtų įtraukta nauja iki nemokumo paskelbimo keliama byla, skirta Kroatijos Respublikos sisteminės svarbos bendrovėms (postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku), ir į B priedą būtų įtraukta nauja nemokumo specialistų rūšis, skirta šioms naujoms byloms (izvanredni povjerenik).

Portugalija paprašė į A priedą įtraukti naujai numatytą iki nemokumo paskelbimo keliamą bylą (processo especial para acordo de pagamento), taikomą nuo 2017 m. birželio 30 d.

Latvija paprašė iš dalies pakeisti B priedą, kad atsispindėtų specialistų, nuo 2017 m. liepos 1 d. skiriamų teisinės apsaugos procedūrose, pavadinimas (tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona).

Be to, Belgijos Karalystė taip pat pranešė apie savo nacionalinės nemokumo teisės pakeitimus, įsigaliosiančius 2018 m. gegužės 1 d. Pakeista yra tai, kad į kitą statutą įtraukta viena iš nacionalinių nemokumo procedūrų, kuri jau buvo įtraukta į reglamento A priedą (De voorlopige ontneming van beheer /Le dessaisissement provisoire).

Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas pasiūlė šiame pranešimo projekte pateikiamus pakeitimus.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A priedo keitimas

Nuorodos

COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

9.8.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

11.9.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Tadeusz Zwiefka

9.10.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

27.3.2018

 

 

 

Priėmimo data

24.4.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Pateikimo data

17.5.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. birželio 1 d.Teisinis pranešimas