Proċedura : 2017/0189(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0174/2018

Testi mressqa :

A8-0174/2018

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 13/06/2018 - 8.2

Testi adottati :

P8_TA(2018)0250

RAPPORT     ***I
PDF 825kWORD 82k
17.5.2018
PE 613.544v01-00 A8-0174/2018

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jissostitwixxi l-Anness A għar-Regolament (UE) 2015/848 dwar proċedimenti ta' insolvenza

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

Kumitat għall-Affarijiet Legali

Rapporteur: Tadeusz Zwiefka

EMENDI
ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jissostitwixxi l-Anness A għar-Regolament (UE) 2015/848 dwar proċedimenti ta' insolvenza

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0422),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 81 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0238/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0174/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali;

Emenda    1

Proposta għal regolament

Titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Proposta għal

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jissostitwixxi l-Anness A għar-Regolament (UE) 2015/848 dwar proċedimenti ta' insolvenza

li jissostitwixxi l-Annessi A u B għar-Regolament (UE) 2015/848 dwar proċedimenti ta' insolvenza

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  L-Anness A għar-Regolament (UE) 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill2 jelenka l-ismijiet mogħtija fil-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri lill-proċedimenti ta' insolvenza u l-prattikanti fl-insolvenza li dak ir-Regolament japplika għalihom.

(1)  L-Annessi A u B għar-Regolament (UE) 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill2 jelenkaw l-ismijiet mogħtija fil-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri lill-proċedimenti ta' insolvenza u l-prattikanti fl-insolvenza li dak ir-Regolament japplika għalihom. L-Anness A għar-Regolament (UE) 2015/848 jelenka l-proċedimenti ta' insolvenza msemmija fil-punt (4) tal-Artikolu 2 tar-Regolament. L-Anness B għar-Regolament jelenka l-prattikanti fl-insolvenza msemmija fil-punt (5) tal-Artikolu 2 ta' dan ir-Regolament.

__________________

__________________

2 Ir-Regolament (UE) 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar proċedimenti ta' insolvenza (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 19).

2 Ir-Regolament (UE) 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar proċedimenti ta' insolvenza (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 19).

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a)  Matul id-diskussjoni ta' din il-proposta, il-Kummissjoni rċeviet aktar notifiki mir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika tal-Kroazja, ir-Repubblika tal-Latvja u r-Repubblika Portugiża dwar bidliet reċenti li saru fil-liġijiet nazzjonali tagħhom, bl-introduzzjoni ta' tipi ġodda ta' proċedimenti ta' insolvenza u/jew prattikanti fl-insolvenza. Barra minn hekk, ir-Renju tal-Belġju għarraf lill-Kummissjoni bil-bidla li saret fil-liġi nazzjonali tiegħu dwar l-insolvenza li ser tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Mejju 2018. Dawn it-tipi ġodda ta' proċedimenti ta' insolvenza u/jew prattikanti fl-insolvenza jikkonformaw ukoll mar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) 2015/848 u b'hekk sar neċessarju li jiġu emendati l-Annessi A u B tiegħu.

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  Skont l-Artikolu 3 u l-Artikolu 4a(1) tal-Protokoll 21 dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u tal-Irlanda fir-rigward tal-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, [ir-Renju Unit u l-Irlanda nnotifikaw ix-xewqa tagħhom li jieħdu sehem fl-adozzjoni u fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]/[mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4 tal-Protokoll, ir-Renju Unit u l-Irlanda mhumiex se jieħdu sehem fl-adozzjoni ta' dan ir-Regolament u mhumiex marbutin bih jew soġġetti għall-applikazzjoni tiegħu].

(3)  Skont l-Artikolu 3 u l-Artikolu 4a(1) tal-Protokoll 21 dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u tal-Irlanda fir-rigward tal-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, fil-15 ta' Novembru 2017 ir-Renju Unit innotifika x-xewqa tiegħu li jieħdu sehem fl-adozzjoni u fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti l-pożizzjoni tar-Renju Unit fir-rigward tal-proposta tal-Kummissjoni skont il-Protokoll (Nru 21) dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda f'dak li jikkonċerna l-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja. Ir-Renju Unit ipparteċipa fl-adozzjoni u l-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/848 dwar proċedimenti ta' insolvenza.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a)  F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward tal-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4 tal-Protokoll, l-Irlanda mhijiex ser tieħu sehem fl-adozzjoni ta' dan ir-Regolament u mhijiex ser tkun marbuta bih jew soġġetta għall-applikazzjoni tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti l-pożizzjoni tal-Irlanda fir-rigward tal-proposta tal-Kummissjoni skont il-Protokoll (Nru 21) dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda f'dak li jikkonċerna l-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja. L-Irlanda pparteċipat fl-adozzjoni u l-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/848 dwar proċedimenti ta' insolvenza. Il-possibilità għall-Irlanda li taċċetta dan ir-regolament il-ġdid li jemenda l-Anness A tar-Regolament (UE) 2015/848 dejjem ser tibqa' miftuħa wara l-adozzjoni tiegħu skont l-Artikolu 4 tal-Protokoll imsemmi hawn fuq.

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  Għaldaqstant, l-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 2015/848 għandu jiġi emendat kif meħtieġ.

(5)  Għaldaqstant, l-Annessi A u B tar-Regolament (KE) Nru 2015/848 għandhom jiġu emendati kif meħtieġ,

Emenda    7

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 2015/848 jinbidel bit-test fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

L-Annessi A u B tar-Regolament (UE) Nru 2015/848 huma sostitwiti bit-test li jinsab fl-Annessi ta' dan ir-Regolament.

Amendment    8

Proposal for a regulation

Annex

Regulation (EU) 2015/848

Annex A – BELGIQUE/BELGIË – indent 8

 

Text proposed by the Commission

Amendment

  De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

deleted

Amendment    9

Proposal for a regulation

Annex

Regulation (EU) 2015/848

Annex A – BELGIQUE/BELGIË – indent 8 a (new)

 

Text proposed by the Commission

Amendment

 

  De voorlopige ontneming van het beheer als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion des biens visé à l'article XX.32 du Code de droit économique,

Amendment    10

Proposal for a regulation

Annex

Regulation (EU) 2015/848

Annex A – БЪЛГАРИЯ – indent 1 a (new)

 

Text proposed by the Commission

Amendment

 

  Производство по стабилизация на търговец,

Amendment    11

Proposal for a regulation

Annex

Regulation (EU) 2015/848

Annex A – HRVATSKA – indent 3 a (new)

 

Text proposed by the Commission

Amendment

 

  Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

Amendment    12

Proposal for a regulation

Annex A – PORTUGAL – indent 2 a (new)

Regulation (EU) 2015/848

Annex A – PORTUGAL – indent 2 a (new)

 

Text proposed by the Commission

Amendment

 

  Processo especial para acordo de pagamento,

Emenda    13

Proposta għal regolament

Anness 1a (ġdid)

Regolament (UE) 2015/848

Anness B

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

Anness 1a

Anness B

"Anness B

Prattikanti fl-insolvenza msemmija fil-punt (5) tal-Artikolu 2

Prattikanti fl-insolvenza msemmija fil-punt (5) tal-Artikolu 2

BELGIQUE/BELGIË

BELGIQUE/BELGIË

–  De curator/Le curateur,

–  De curator/Le curateur,

  De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

 

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Временен синдик,

–  Временен синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  Служебен синдик

–  Служебен синдик,

 

  Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

–  Insolvenční správce,

–  Insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND

–  Konkursverwalter,

–  Konkursverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Verwalter,

–  Verwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

EESTI

–  Pankrotihaldur,

–  Pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Usaldusisik,

–  Usaldusisik,

 

 

ÉIRE/IRELAND

ÉIRE/IRELAND

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Official Assignee,

–  Official Assignee,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Examiner,

–  Examiner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Insolvency Service,

–  Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

–  Ο σύνδικος,

–  Ο σύνδικος,

–  Ο εισηγητής,

–  Ο εισηγητής,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

ESPAÑA

–  Administrador concursal,

–  Administrador concursal,

–  Mediador concursal,

–  Mediador concursal,

FRANCE

FRANCE

–  Mandataire judiciaire,

–  Mandataire judiciaire,

–  Liquidateur,

–  Liquidateur,

–  Administrateur judiciaire,

–  Administrateur judiciaire,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

HRVATSKA

–  Stečajni upravitelj,

–  Stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Stečajni povjerenik,

–  Stečajni povjerenik,

–  Povjerenik,

–  Povjerenik,

 

–  Izvanredni povjerenik,

ITALIA

ITALIA

–  Curatore,

–  Curatore,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario liquidatore,

–  Commissario liquidatore,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

  Liquidatore,

–  Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Επίσημοςστής Παραλήπτης,

–  Επίσημος Παραλήπτης,

–  Διαχειριστήςαλήπτης της Πτώχευσης

–  Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

LATVIJA

–  Maksātnespējas procesa administrators,

–  Maksātnespējas procesa administrators,

 

–  Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

LIETUVA

–  Bankroto administratorius,

–  Bankroto administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

–  Le curateur,

–  Le curateur,

–  Le commissaire,

–  Le commissaire,

–  Le liquidateur,

–  Le liquidateur,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG

–  Vagyonfelügyelő,

–  Vagyonfelügyelő,

–  Felszámoló,

–  Felszámoló,

MALTA

MALTA

–  Amministratur Proviżorju,

–  Amministratur Proviżorju,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Stralċjarju,

–  Stralċjarju,

–  Manager Speċjali,

–  Manager Speċjali,

–  Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,

–  Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,

–  Kontrollur Speċjali,

–  Kontrollur Speċjali,

NEDERLAND

NEDERLAND

–  De curator in het faillissement,

–  De curator in het faillissement,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

ÖSTERREICH

–  Masseverwalter,

–  Masseverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Sachwalter,

–  Sachwalter,

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Insolvenzgericht,

–  Insolvenzgericht,

–  Konkursgericht,

–  Konkursgericht,

POLSKA

POLSKA

–  Syndyk,

–  Syndyk,

–  Nadzorca sądowy,

–  Nadzorca sądowy,

–  Zarządca,

–  Zarządca,

–  Nadzorca układu,

–  Nadzorca układu,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Zarządca przymusowy,

–  Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

PORTUGAL

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador judicial provisório,

–  Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

ROMÂNIA

–  Practician în insolvență,

–  Practician în insolvență,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator judiciar,

–  Administrator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

SLOVENIJA

–  Upravitelj,

–  Upravitelj,

SLOVENSKO

SLOVENSKO

–  Predbežný správca,

–  Predbežný správca,

–  Správca,

–  Správca,

SUOMI/FINLAND

SUOMI/FINLAND

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Selvittäjä/utredare,

–  Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

SVERIGE

–  Förvaltare,

–  Förvaltare,

–  Rekonstruktör,

–  Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Administrator,

–  Administrator,

–  Official Receiver,

–  Official Receiver,

–  Trustee,

–  Trustee,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Interim Receiver,

–  Interim Receiver,

–  Judicial factor.

–  Judicial factor."


NOTA SPJEGATTIVA

Ir-Regolament (UE) 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar proċedimenti ta' insolvenza (riformulazzjoni) daħal fis-seħħ fis-26 ta' Ġunju 2015. Ir-Regolament japplika mis-26 ta' Ġunju 2017, bl-eċċezzjoni tal-parti marbuta mas-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri nazzjonali ta' insolvenza, li ser tapplika mis-26 ta' Ġunju 2019.

Dan ir-Regolament jinkludi bħala Annessi lista ta' proċedimenti ta' insolvenza u lista ta' prattikanti fl-insolvenza rilevanti għall-applikazzjoni tiegħu. L-Anness A għar-Regolament (UE) 2015/848 jelenka l-proċedimenti ta' insolvenza msemmija fil-punt (4) tal-Artikolu 2 tar-Regolament. L-Anness B jelenka l-prattikanti fl-insolvenza msemmija fil-punt (5) tal-Artikolu 2.

F'Jannar 2017, ir-Repubblika tal-Kroazja nnotifikat lill-Kummissjoni dwar bidliet reċenti tal-liġi tal-insolvenza nazzjonali tagħha bl-introduzzjoni ta' tipi ġodda ta' proċedimenti ta' insolvenza, bħal proċedimenti ta' qabel l-insolvenza u proċedimenti ta' insolvenza tal-konsumatur. Ir-Repubblika tal-Kroazja għaldaqstant talbet li ssir modifika tal-lista stabbilita fl-Anness A għar-Regolament.

Il-Kummissjoni eżaminat jekk ir-rikjesta mill-Kroazja kinitx konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament u tqis li l-proċedimenti ta' insolvenza l-ġodda introdotti mil-liġi Kroata huma konsistenti mad-definizzjoni ta' "proċedimenti ta' insolvenza" taħt ir-Regolament (UE) 2015/848. Konsegwentement, hija ppreżentat proposta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bil-għan li taġġusta l-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament riformulat għall-qafas ġuridiku attwali tal-leġiżlazzjoni Kroata dwar l-insolvenza.

Matul l-eżami tal-proposta mill-Kunsill, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika tal-Kroazja, ir-Repubblika tal-Latvja u r-Repubblika Portugiża nnotifikaw bidliet reċenti fil-liġijiet nazzjonali tagħhom li jintroduċu tipi ġodda ta' proċedimenti ta' insolvenza u/jew prattikanti fl-insolvenza.

Il-Bulgarija talbet li fl-Anness A jiġu inklużi l-proċedimenti ta' ristrutturar l-ġodda tagħha għan-negozjanti (Производство по стабилизация на търговеца), u fl-Anness B, jiġi introdott tip ġdid ta' prattikant fir-ristrutturar (Доверено лице).

Il-Kroazja talbet li fl-Anness A jiġu inklużi l-proċedimenti l-ġodda ta' qabel l-insolvenza intiżi għal kumpaniji ta' importanza sistemika għar-Repubblika tal-Kroazja (postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku) u li fl-Anness B jiġi inkluż tip ġdid ta' prattikant fl-insolvenza maħsub għal dawn il-proċedimenti l-ġodda (izvanredni povjerenik).

Il-Portugall talab li fl-Anness A jiġi miżjud proċediment ta' qabel l-insolvenza li għadu kemm ġie introdott (processo especial para acordo de pagamento) u li ilu applikabbli mit-30 ta' Ġunju 2017.

Il-Latvja talbet li l-Anness B jiġi emendat sabiex jirrifletti bidla fl-isem tal-prattikanti maħtura fil-"proċedimenti ta' protezzjoni legali" mill-1 ta' Lulju 2017 (tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona).

Barra minn hekk, ir-Renju tal-Belġju nnotifika wkoll bidla fil-liġi nazzjonali tiegħu dwar l-insolvenza

li ser tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Mejju 2018. Din il-bidla tikkonsisti f'bidla għal statut differenti ta' wieħed mill-proċedimenti ta' insolvenza nazzjonali tiegħu li diġà huwa inkluż fl-Anness A għar-Regolament (De voorlopige ontneming van beheer /Le dessaisissement provisoire).

F'dan l-isfond, ir-rapporteur ippropona l-emendi kif jinsabu f'dan l-abbozz ta' rapport.


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Sostituzzjoni tal-Anness A għar-Regolament (UE) 2015/848 dwar proċedimenti ta’ insolvenza

Referenzi

COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

9.8.2017

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI

11.9.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Tadeusz Zwiefka

9.10.2017

 

 

 

Eżami fil-kumitat

27.3.2018

 

 

 

Data tal-adozzjoni

24.4.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

21

2

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Data tat-tressiq

17.5.2018


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Tifsira tas-simboli:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 4 ta' Ġunju 2018Avviż legali