Procedure : 2017/0189(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0174/2018

Ingediende teksten :

A8-0174/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/06/2018 - 8.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0250

VERSLAG     ***I
PDF 674kWORD 93k
17.5.2018
PE 613.544v02-00 A8-0174/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vervanging van bijlage A bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures

(COM(2017)0422 – C8‑0238/2017 – 2017/0189(COD))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Tadeusz Zwiefka

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vervanging van bijlage A bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures

(COM(2017)0422 – C8‑0238/2017 – 2017/0189(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0422),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 81 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0238/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8‑0174/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot vervanging van bijlage A bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures

tot vervanging van de bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  In bijlage A bij Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad2 zijn de benamingen opgenomen die in het nationale recht van de lidstaten worden gebruikt voor de insolventieprocedures waarop die verordening van toepassing is.

(1)  In de bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad2 zijn de benamingen opgenomen die in het nationale recht van de lidstaten worden gebruikt voor de insolventieprocedures en de insolventiefunctionarissen waarop die verordening van toepassing is. Bijlage A bij Verordening (EU) 2015/848 bevat een lijst van de insolventieprocedures als bedoeld in artikel 2, punt 4, van de verordening. Bijlage B bij de verordening bevat een lijst van de insolventiefunctionarissen als bedoeld in artikel 2, punt 5, van de verordening.

__________________

__________________

2 Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 19).

2 Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 19).

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  Tijdens de onderhandelingen over dit voorstel hebben de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Republiek Letland en de Portugese Republiek de Commissie geïnformeerd over recente veranderingen in hun nationale wetgeving in de vorm van de invoering van nieuwe insolventieprocedures en/of nieuwe insolventiefunctionarissen. Daarnaast heeft het Koninkrijk België de Commissie in kennis gesteld van een wijziging van het nationale insolventierecht die op 1 mei 2018 in werking moet treden. Deze nieuwe soorten insolventieprocedures en/of insolventiefunctionarissen voldoen aan de vereisten van Verordening (EU) 2015/848 en nopen tot wijziging van de bijlagen A en B bij de verordening.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Overeenkomstig artikel 3 en artikel 4 bis, lid 1, van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, [hebben het Verenigd Koninkrijk en Ierland laten weten dat zij wensen deel te nemen aan de aanneming en toepassing van deze verordening]/[nemen het Verenigd Koninkrijk en Ierland, onverminderd artikel 4 van dat protocol, niet deel aan de vaststelling van deze verordening; deze is dan ook niet bindend voor, noch van toepassing op deze landen].

(3)  Overeenkomstig artikel 3 en artikel 4 bis, lid 1, van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, heeft het Verenigd Koninkrijk op 15 november 2017 laten weten dat het aan de aanneming en toepassing van deze verordening wenst deel te nemen.

Motivering

Dit amendement weerspiegelt de positie van het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van het voorstel van de Commissie, ingediend overeenkomstig Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Het Verenigd Koninkrijk heeft deelgenomen aan de aanneming en toepassing van Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en onverminderd artikel 4 van dat protocol, neemt Ierland niet deel aan de aanneming van deze verordening; deze is dan ook niet bindend voor noch van toepassing in deze lidstaat.

Motivering

Dit amendement weerspiegelt de positie van Ierland ten aanzien van het voorstel van de Commissie overeenkomstig Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Ierland heeft deelgenomen aan de aanneming en toepassing van Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures. Overeenkomstig artikel 4 van bovengenoemd protocol kan Ierland de nieuwe verordening tot wijziging van bijlage A bij Verordening (EU) 2015/848 na de aanneming ervan alsnog te allen tijde aanvaarden.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Bijlage A bij Verordening (EU) 2015/848 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

(5)  De bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bijlage A bij Verordening (EU) 2015/848 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

De bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 worden vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Bijlage

Verordening (EU) nr. 2015/848

Bijlage A – BELGIQUE/BELGIË – achtste streepje

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

  De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

Schrappen

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Bijlage

Verordening (EU) nr. 2015/848

Bijlage A – BELGIQUE/BELGIË – achtste streepje bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

  De voorlopige ontneming van het beheer als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion des biens visé à l'article XX.32 du Code de droit économique,

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Bijlage

Verordening (EU) nr. 2015/848

Bijlage A – БЪЛГАРИЯ – eerste streepje bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

  Производство по стабилизация на търговец,

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Bijlage

Verordening (EU) nr. 2015/848

Bijlage A – HRVATSKA – derde streepje bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

  Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Bijlage A – PORTUGAL – rij 2 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 2015/848

Bijlage A – PORTUGAL – tweede streepje bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

  Processo especial para acordo de pagamento,

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Bijlage 1 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 2015/848

Bijlage B

 

Bestaande tekst

Amendement

 

Bijlage 1 bis

Bijlage B

"Bijlage B

Insolventiefunctionarissen als bedoeld in artikel 2, punt 5)

Insolventiefunctionarissen als bedoeld in artikel 2, punt 5)

BELGIQUE/BELGIË

BELGIQUE/BELGIË

–  De curator/Le curateur,

–  De curator/Le curateur,

  De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

 

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Временен синдик,

–  Временен синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  Служебен синдик

–  Служебен синдик,

 

  Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

–  Insolvenční správce,

–  Insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND

–  Konkursverwalter,

–  Konkursverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Verwalter,

–  Verwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

EESTI

–  Pankrotihaldur,

–  Pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Usaldusisik,

–  Usaldusisik,

ÉIRE/IRELAND

ÉIRE/IRELAND

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Official Assignee,

–  Official Assignee,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Examiner,

–  Examiner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Insolvency Service,

–  Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

–  Ο σύνδικος,

–  Ο σύνδικος,

–  Ο εισηγητής,

–  Ο εισηγητής,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

ESPAÑA

–  Administrador concursal,

–  Administrador concursal,

–  Mediador concursal,

–  Mediador concursal,

FRANCE

FRANCE

–  Mandataire judiciaire,

–  Mandataire judiciaire,

–  Liquidateur,

–  Liquidateur,

–  Administrateur judiciaire,

–  Administrateur judiciaire,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

HRVATSKA

–  Stečajni upravitelj,

–  Stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Stečajni povjerenik,

–  Stečajni povjerenik,

–  Povjerenik,

–  Povjerenik,

 

–  Izvanredni povjerenik,

ITALIA

ITALIA

–  Curatore,

–  Curatore,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario liquidatore,

–  Commissario liquidatore,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

  Liquidatore,

–  Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Επίσημοςστής Παραλήπτης,

–  Επίσημος Παραλήπτης,

–  Διαχειριστήςαλήπτης της Πτώχευσης

–  Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

LATVIJA

–  Maksātnespējas procesa administrators,

–  Maksātnespējas procesa administrators,

 

–  Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

LIETUVA

–  Bankroto administratorius,

–  Bankroto administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

–  Le curateur,

–  Le curateur,

–  Le commissaire,

–  Le commissaire,

–  Le liquidateur,

–  Le liquidateur,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG

–  Vagyonfelügyelő,

–  Vagyonfelügyelő,

–  Felszámoló,

–  Felszámoló,

MALTA

MALTA

–  Amministratur Proviżorju,

–  Amministratur Proviżorju,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Stralċjarju,

–  Stralċjarju,

–  Manager Speċjali,

–  Manager Speċjali,

–  Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

–  Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,

–  Kontrollur Speċjali,

–  Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

NEDERLAND

–  De curator in het faillissement,

–  De curator in het faillissement,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

ÖSTERREICH

–  Masseverwalter,

–  Masseverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Sachwalter,

–  Sachwalter,

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Insolvenzgericht,

–  Insolvenzgericht,

–  Konkursgericht,

–  Konkursgericht,

POLSKA

POLSKA

–  Syndyk,

–  Syndyk,

–  Nadzorca sądowy,

–  Nadzorca sądowy,

–  Zarządca,

–  Zarządca,

–  Nadzorca układu,

–  Nadzorca układu,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Zarządca przymusowy,

–  Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

PORTUGAL

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador judicial provisório,

–  Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

ROMÂNIA

–  Practician în insolvență,

–  Practician în insolvență,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator judiciar,

–  Administrator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

SLOVENIJA

–  Upravitelj,

–  Upravitelj,

SLOVENSKO

SLOVENSKO

–  Predbežný správca,

–  Predbežný správca,

–  Správca,

–  Správca,

SUOMI/FINLAND

SUOMI/FINLAND

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Selvittäjä/utredare,

–  Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

SVERIGE

–  Förvaltare,

–  Förvaltare,

–  Rekonstruktör,

–  Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Administrator,

–  Administrator,

–  Official Receiver,

–  Official Receiver,

–  Trustee,

–  Trustee,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Interim Receiver,

–  Interim Receiver,

–  Judicial factor.

–  Judicial factor."


TOELICHTING

Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (herschikking) is op 26 juni 2015 in werking getreden. De verordening is met ingang van 26 juni 2017 van toepassing, met uitzondering van het deel dat betrekking heeft op het systeem voor onderlinge koppeling van insolventieregisters, dat met ingang van 26 juni 2019 van toepassing wordt.

Deze verordening bevat in de bijlagen een lijst van insolventieprocedures en een lijst van insolventiefunctionarissen die van belang zijn voor de toepassing ervan. Bijlage A bij Verordening (EU) 2015/848 bevat een lijst van de insolventieprocedures als bedoeld in artikel 2, punt 4, van de verordening. Bijlage B bevat een lijst van de insolventiefunctionarissen als bedoeld in artikel 2, punt 5.

In januari 2017 heeft de Republiek Kroatië de Commissie geïnformeerd over recente wijzigingen van haar nationale insolventierecht waarbij nieuwe soorten insolventieprocedures werden ingevoerd, zoals een pre-insolventieprocedure en een consumenten-insolventieprocedure. De Republiek Kroatië heeft de Commissie in dit kader verzocht de lijst van bijlage A bij de verordening dienovereenkomstig te wijzigen.

De Commissie heeft onderzocht of het verzoek van Kroatië in overeenstemming is met de vereisten van de verordening en heeft vastgesteld dat de nieuwe insolventieprocedures die in Kroatië bij wet zijn ingevoerd vallen onder de definitie van insolventieprocedures als bedoeld in Verordening (EU)2015/848. Om die reden heeft de Commissie een voorstel ingediend bij het Europees Parlement en de Raad dat ertoe strekt het toepassingsgebied van de herschikte verordening aan te passen aan het actuele Kroatische rechtskader op het gebied van insolventie.

Tijdens de behandeling van het voorstel door de Raad hebben de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Republiek Letland en de Portugese Republiek kennisgegeven van wijzigingen van hun nationale wetgeving, die erin bestonden dat nieuwe insolventieprocedures en/of nieuwe insolventiefunctionarissen werden ingevoerd.

Bulgarije verzocht om opname in bijlage A van de nieuwe Bulgaarse herstructureringsprocedure voor handelaren (Производство по стабилизация на търговеца) en om opname in bijlage B van een nieuw soort deskundige op het gebied van herstructurering (Доверено лице).

Kroatië verzocht om opname in bijlage A van de nieuwe pre-insolventieprocedure voor bedrijven van systemisch belang voor de Republiek Kroatië (postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku) en om opname in bijlage B van een nieuw soort insolventiefunctionaris die bevoegd is ter zake van deze procedure (izvanredni povjerenik).

Portugal verzocht om opname in bijlage A van een recentelijk ingevoerde procedure (processo especial para acordo de pagamento), die met ingang van 30 juni 2017 wordt toegepast.

Letland verzocht om wijziging van bijlage B in verband met de wijziging met ingang van 1 juli 2017 van de benaming van de functionarissen die bevoegd zijn ter zake van de "tiesiskās aizsardzības process"-procedure (tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona).

Voorts heeft het Koninkrijk België kennis gegeven van een wijziging van het nationale insolventierecht, die op 1 mei 2018 in werking treedt. De wijziging bestaat erin dat een van de nationale insolventieprocedures die reeds in bijlage A bij de verordening is opgenomen, wordt overgeheveld naar een ander statuut (De voorlopige ontneming van beheer /Le dessaisissement provisoire).

Tegen deze achtergrond heeft de rapporteur de wijzigingen voorgesteld als vermeld in dit ontwerpverslag.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Vervanging van bijlage A bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures

Document‑ en procedurenummers

COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD)

Datum indiening bij EP

9.8.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

JURI

11.9.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Tadeusz Zwiefka

9.10.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

27.3.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

24.4.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

21

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Datum indiening

17.5.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 29 mei 2018Juridische mededeling