Postup : 2017/0189(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0174/2018

Predkladané texty :

A8-0174/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/06/2018 - 8.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0250

SPRÁVA     ***I
PDF 748kWORD 93k
17.5.2018
PE 613.544v02-00 A8-0174/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa nahrádza príloha A k nariadeniu (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Tadeusz Zwiefka

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa nahrádza príloha A k nariadeniu (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0422),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 81 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0238/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0174/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

 

 

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa nahrádza príloha A k nariadeniu (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní

ktorým sa nahrádzajú prílohy A a B k nariadeniu (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V prílohe A k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/8482 sa uvádzajú pomenovania, ktorými sa vo vnútroštátnom práve členských štátov označujú insolvenčné konania, na ktoré sa uvedené nariadenie vzťahuje.

(1)  V prílohách A a B k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/8482 sa uvádzajú pomenovania, ktorými sa vo vnútroštátnom práve členských štátov označujú insolvenčné konania a správcovia, na ktorých sa uvedené nariadenie vzťahuje. V prílohe A k nariadeniu (EÚ) 2015/848 sa uvádza zoznam insolvenčných konaní podľa článku 2 bodu 4 nariadenia. V prílohe B k nariadeniu sa uvádza zoznam správcov podľa článku 2 bodu 5 nariadenia.

__________________

__________________

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a.)  V priebehu diskusie o tomto návrhu boli Komisii doručené ďalšie oznámenia z Bulharskej republiky, Chorvátskej republiky, Lotyšskej republiky a Portugalskej republiky týkajúce sa nedávnych zmien v ich vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa zaviedli nové typy insolvenčného konania a/alebo správcov. Okrem toho Belgické kráľovstvo informovalo Komisiu o zmene vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti insolvencie s účinnosťou od 1. mája 2018. Tieto nové typy insolvenčných konaní a/alebo správcov takisto spĺňajú požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) 2015/848, preto je potrebné zmeniť prílohu A aj B k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V súlade s článkom 3 a článkom 4a ods. 1 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, [Spojené kráľovstvo a Írsko oznámili svoje želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia]/[bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa Spojené kráľovstvo a Írsko nezúčastňujú na prijatí tohto nariadenia a nie sú ním viazané ani nepodliehajú jeho uplatňovaniu].

(3)  V súlade s článkom 3 a článkom 4a ods. 1 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, Spojené kráľovstvo oznámilo 15. novembra 2017 želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh odráža pozíciu Spojeného kráľovstva so zreteľom na návrh Komisie podľa Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Spojené kráľovstvo sa zúčastnilo na prijatí a uplatňovaní nariadenia (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa Írsko nezúčastní na prijatí tohto nariadenia, nebude ním viazané ani nebude podliehať jeho uplatňovaniu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh odráža pozíciu Írska so zreteľom na návrh Komisie podľa Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Írsko sa zúčastnilo na prijatí a uplatňovaní nariadenia (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní. V súlade s článkom 4 uvedeného protokolu bude mať Írsko možnosť kedykoľvek prijať toto nové nariadenie, ktorým sa mení príloha A nariadenia (EÚ) 2015/848, po jeho prijatí.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Príloha A k nariadeniu (EÚ) 2015/848 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

(5)  Prílohy A a B k nariadeniu (EÚ) 2015/848 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príloha A k nariadeniu (EÚ) 2015/848 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Prílohy A a B k nariadeniu (EÚ) 2015/848 sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohách k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Príloha

Nariadenie (EÚ) 2015/848

Príloha A – BELGIQUE/BELGIË – zarážka 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Príloha

Nariadenie (EÚ) 2015/848

Príloha A – BELGIQUE/BELGIË – zarážka 8 a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  De voorlopige ontneming van het beheer als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion des biens visé à l'article XX.32 du Code de droit économique,

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Príloha

Nariadenie (EÚ) 2015/848

Príloha A – БЪЛГАРИЯ – zarážka 1 a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Производство по стабилизация на търговец,

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Príloha

Nariadenie (EÚ) 2015/848

Príloha A – HRVATSKA – zarážka 3 a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Príloha A – PORTUGAL – zarážka 2 a (nová)

Nariadenie (EÚ) 2015/848

Príloha A – PORTUGAL – zarážka 2 a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Processo especial para acordo de pagamento,

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Príloha 1 a (nová)

Nariadenie (EÚ) 2015/848

Príloha B

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha 1a

Príloha B

„Príloha B

Správcovia uvedení v článku 2 bode 5

Správcovia uvedení v článku 2 bode 5

BELGIQUE/BELGIË

BELGIQUE/BELGIË

–  De curator/Le curateur,

–  De curator/Le curateur,

  De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

 

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Временен синдик,

–  Временен синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  Служебен синдик

–  Служебен синдик,

 

  Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

–  Insolvenční správce,

–  Insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND

–  Konkursverwalter,

–  Konkursverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Verwalter,

–  Verwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

EESTI

–  Pankrotihaldur,

–  Pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Usaldusisik,

–  Usaldusisik,

 

 

ÉIRE/IRELAND

ÉIRE/IRELAND

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Official Assignee,

–  Official Assignee,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Examiner,

–  Examiner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Insolvency Service,

–  Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

–  Ο σύνδικος,

–  Ο σύνδικος,

–  Ο εισηγητής,

–  Ο εισηγητής,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

ESPAÑA

–  Administrador concursal,

–  Administrador concursal,

–  Mediador concursal,

–  Mediador concursal,

FRANCE

FRANCE

–  Mandataire judiciaire,

–  Mandataire judiciaire,

–  Liquidateur,

–  Liquidateur,

–  Administrateur judiciaire,

–  Administrateur judiciaire,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

HRVATSKA

–  Stečajni upravitelj,

–  Stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Stečajni povjerenik,

–  Stečajni povjerenik,

–  Povjerenik,

–  Povjerenik,

 

–  Izvanredni povjerenik,

ITALIA

ITALIA

–  Curatore,

–  Curatore,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario liquidatore,

–  Commissario liquidatore,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

  Liquidatore,

–  Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Επίσημοςστής Παραλήπτης,

–  Επίσημος Παραλήπτης,

–  Διαχειριστήςαλήπτης της Πτώχευσης

–  Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

LATVIJA

–  Maksātnespējas procesa administrators,

–  Maksātnespējas procesa administrators,

 

–  Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

LIETUVA

–  Bankroto administratorius,

–  Bankroto administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

–  Le curateur,

–  Le curateur,

–  Le commissaire,

–  Le commissaire,

–  Le liquidateur,

–  Le liquidateur,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG

–  Vagyonfelügyelő,

–  Vagyonfelügyelő,

–  Felszámoló,

–  Felszámoló,

MALTA

MALTA

–  Amministratur Proviżorju,

–  Amministratur Proviżorju,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Stralċjarju,

–  Stralċjarju,

–  Manager Speċjali,

–  Manager Speċjali,

–  Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

–  Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,

–  Kontrollur Speċjali,

–  Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

NEDERLAND

–  De curator in het faillissement,

–  De curator in het faillissement,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

ÖSTERREICH

–  Masseverwalter,

–  Masseverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Sachwalter,

–  Sachwalter,

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Insolvenzgericht,

–  Insolvenzgericht,

–  Konkursgericht,

–  Konkursgericht,

POLSKA

POLSKA

–  Syndyk,

–  Syndyk,

–  Nadzorca sądowy,

–  Nadzorca sądowy,

–  Zarządca,

–  Zarządca,

–  Nadzorca układu,

–  Nadzorca układu,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Zarządca przymusowy,

–  Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

PORTUGAL

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador judicial provisório,

–  Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

ROMÂNIA

–  Practician în insolvență,

–  Practician în insolvență,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator judiciar,

–  Administrator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

SLOVENIJA

–  Upravitelj,

–  Upravitelj,

SLOVENSKO

SLOVENSKO

–  Predbežný správca,

–  Predbežný správca,

–  Správca,

–  Správca,

SUOMI/FINLAND

SUOMI/FINLAND

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Selvittäjä/utredare,

–  Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

SVERIGE

–  Förvaltare,

–  Förvaltare,

–  Rekonstruktör,

–  Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Administrator,

–  Administrator,

–  Official Receiver,

–  Official Receiver,

–  Trustee,

–  Trustee,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Interim Receiver,

–  Interim Receiver,

–  Judicial factor.

–  Judicial factor."


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) nadobudlo účinnosť 26. júna 2015. Nariadenie sa uplatňuje od 26. júna 2017 s výnimkou časti týkajúcej sa systému prepojenia národných insolvenčných registrov, ktorá sa bude uplatňovať od 26. júna 2019.

V tomto nariadení sa v prílohách uvádzajú zoznamy insolvenčných konaní a správcov relevantné z hľadiska jeho uplatňovania. V prílohe A k nariadeniu (EÚ) 2015/848 sa uvádza zoznam insolvenčných konaní podľa článku 2 bodu 4 nariadenia. V prílohe B sa uvádza zoznam správcov podľa článku 2 bodu 5.

V januári 2017 oznámila Chorvátska republika Komisii nedávne zmeny vo svojom insolvenčnom práve, ktorými sa zaviedli nové typy insolvenčného konania, ako sú predinsolvenčné konania a insolvenčné konanie spotrebiteľa. Chorvátska republika preto požiadala Komisiu o zmenu zoznamu uvedeného v prílohe A nariadenia.

Komisia preskúmala, či žiadosť Chorvátska spĺňa požiadavky nariadenia, a dospela k záveru, že nové insolvenčné konania zavedené do chorvátskeho práva sú v súlade s vymedzením pojmu „insolvenčné konanie” podľa nariadenia (EÚ) 2015/848. Predložila preto návrh Európskemu parlamentu a Rade s cieľom prispôsobiť rozsah pôsobnosti prepracovaného nariadenia platnému právnemu rámcu chorvátskych právnych predpisov v oblasti insolvencie.

V priebehu skúmania tohto návrhu Radou informovala Bulharská republika, Chorvátska republika, Lotyšská republika a Portugalská republika o nedávnych zmenách vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa zaviedli nové typy insolvenčného konania a/alebo správcov.

Bulharsko požiadalo, aby sa do prílohy A doplnili nové reštrukturalizačné konania pre obchodníkov (Производство по стабилизация на търговеца) a do prílohy B nový typ správcu v oblasti reštrukturalizácie (Доверено лице).

Chorvátsko požiadalo, aby sa do prílohy A zahrnuli nové predinsolvenčné konania určené pre podniky strategického významu pre Chorvátsku republiku (postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku) a do prílohy B nový typ správcu pre tieto nové konania (izvanredni povjerenik).

Portugalsko požiadalo o doplnenie prílohy A o novozavedené predinsolvenčné konanie (processo especial para acordo de pagamento), ktoré sa uplatňuje od 30. júna 2017.

Lotyšsko požiadalo o zmenu prílohy B vzhľadom na zmenu názvu správcov vymenovaných v rámci „konaní o právnej ochrane“, platnú od 1. júla 2017 (Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona).

Belgické kráľovstvo takisto informovalo o zmene vo vnútroštátnych

právnych predpisoch v oblasti insolvencie s účinnosťou od 1. mája 2018. Táto zmena spočíva v presunutí jedného z vnútroštátnych insolvenčných konaní, ktoré už bolo zahrnuté do prílohy A nariadenia (De voorlopige ontneming van beheer /Le dessaisissement provisoire), do iného právneho aktu.

Vzhľadom na tieto skutočnosti spravodajca navrhol pozmeňujúce návrhy uvedené v tomto návrhu správy.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Nahradenie prílohy A k nariadeniu (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní

Referenčné čísla

COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD)

Dátum predloženia EP

9.8.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

11.9.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Tadeusz Zwiefka

9.10.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.3.2018

 

 

 

Dátum prijatia

24.4.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Dátum predloženia

17.5.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 31. mája 2018Právne oznámenie