Postopek : 2017/0189(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0174/2018

Predložena besedila :

A8-0174/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/06/2018 - 8.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0250

POROČILO     ***I
PDF 797kWORD 81k
17.5.2018
PE 613.544v02-00 A8-0174/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadomestitvi Priloge A k Uredbi (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Tadeusz Zwiefka

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadomestitvi Priloge A k Uredbi (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti

(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0422),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 81 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0238/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0174/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o nadomestitvi Priloge A k Uredbi (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti

o nadomestitvi prilog A in B k Uredbi (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  V Prilogi A k Uredbi (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta2 so navedena poimenovanja, ki se uporabljajo v nacionalnem pravu držav članic za postopke v primeru insolventnosti, za katere se uporablja navedena uredba.

(1)  V prilogah A in B k Uredbi (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta2 so navedena poimenovanja, ki se uporabljajo v nacionalnem pravu držav članic za postopke v primeru insolventnosti in stečajne upravitelje, za katere se uporablja navedena uredba. V Prilogi A k Uredbi (EU) 2015/848 je seznam postopkov v primeru insolventnosti iz člena 2(4) Uredbe. V Prilogi B k uredbi je seznam stečajnih upraviteljev iz člena 2(5) uredbe.

__________________

__________________

2 Uredba (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o postopkih v primeru insolventnosti (UL L 141, 5.6.2015, str. 19).

2 Uredba (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o postopkih v primeru insolventnosti (UL L 141, 5.6.2015, str. 19).

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Med obravnavo tega predloga je Komisija prejela še uradna obvestila Republike Bolgarije, Republike Hrvaške, Republike Latvije in Portugalske republike v zvezi z nedavnimi spremembami njihovega nacionalnega prava, s katerimi se uvajajo nove vrste postopkov v primeru insolventnosti in/ali stečajni upravitelji. Poleg tega je Kraljevina Belgija Komisijo obvestila o spremembi svojega nacionalnega insolvenčnega prava, ki bo začelo veljati 1. maja 2018. Zaradi teh novih vrst postopkov v primeru insolventnosti in/ali stečajnih upraviteljev, ki izpolnjujejo zahteve iz Uredbe (EU) 2015/848, so potrebne spremembe njenih prilog A in B.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  V skladu s členom 3 in členom 4a(1) Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, [sta Združeno kraljestvo in Irska predložila uradno obvestilo, da želita sodelovati pri sprejetju in uporabi te uredbe] / [Združeno kraljestvo in Irska brez poseganja v člen 4 navedenega protokola ne sodelujeta pri sprejetju te uredbe, ki zato zanju ni zavezujoča niti se zanju ne uporablja].

(3)  V skladu s členom 3 in členom 4a(1) Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, je Združeno kraljestvo 15. novembra 2017 uradno obvestilo, da želi sodelovati pri sprejetju in uporabi te uredbe.

Obrazložitev

Predlog spremembe odraža stališče Združenega kraljestva v zvezi s predlogom Komisije v skladu s Protokolom (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice. Združeno kraljestvo je sodelovalo pri sprejetju in izvajanju Uredbe (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, in brez poseganja v člen 4 Protokola Irska ne bo sodelovala pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ne bo zavezujoča in je ne bo uporabljala.

Obrazložitev

Predlog spremembe odraža stališče Irske v zvezi s predlogom Komisije v skladu s Protokolom (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice. Irska je sodelovala pri sprejetju in izvajanju Uredbe (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti. Možnost, da Irska sprejme novo uredbo s spremembo Priloge A k Uredbi (EU) 2015/848, bo v skladu s členom 4 zgornjega protokola odprta tudi po njenem sprejetju.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Prilogo A k Uredbi (EU) 2015/848 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

(5)  Prilogi A in B k Uredbi (EU) 2015/848 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priloga A k Uredbi (EU) 2015/848 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Prilogi A in B k Uredbi (EU) 2015/848 se nadomestita z besedilom iz Prilog k tej uredbi.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Priloga

Uredba (EU) 2015/848

Priloga A – BELGIQUE/BELGIË – vrstica 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

črtano

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Priloga

Uredba (EU) 2015/848

Priloga A – BELGIQUE/BELGIË – vrstica 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  De voorlopige ontneming van het beheer als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion des biens visé à l'article XX.32 du Code de droit économique,

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Priloga

Uredba (EU) 2015/848

Priloga A – БЪЛГАРИЯ – vrstica 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  Производство по стабилизация на търговец,

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Priloga

Uredba (EU) 2015/848

Priloga A – HRVATSKA – vrstica 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Priloga A – PORTUGAL – vrstica 2 a (novo)

Uredba (EU) 2015/848

Priloga A – PORTUGAL – vrstica 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  Processo especial para acordo de pagamento,

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Priloga 1 a (novo)

Uredba (EU) 2015/848

Priloga B

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

Priloga 1a

Priloga B

„Priloga B

Stečajni upravitelji iz točke 5 člena 2

Stečajni upravitelji iz točke 5 člena 2

BELGIQUE/BELGIË

BELGIQUE/BELGIË

–  De curator/Le curateur,

–  De curator/Le curateur,

  De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

 

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De vereffenaar/Le liquidateur,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

–  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Назначен предварително временен синдик,

–  Временен синдик,

–  Временен синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  (Постоянен) синдик,

–  Служебен синдик

–  Служебен синдик,

 

  Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

–  Insolvenční správce,

–  Insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Předběžný insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Oddělený insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zvláštní insolvenční správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

–  Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND

–  Konkursverwalter,

–  Konkursverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Vergleichsverwalter,

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

–  Verwalter,

–  Verwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Insolvenzverwalter,

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Insolvenzverwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

–  Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

EESTI

–  Pankrotihaldur,

–  Pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Ajutine pankrotihaldur,

–  Usaldusisik,

–  Usaldusisik,

 

 

ÉIRE/IRELAND

ÉIRE/IRELAND

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Official Assignee,

–  Official Assignee,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Trustee in bankruptcy,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Examiner,

–  Examiner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Personal Insolvency Practitioner,

–  Insolvency Service,

–  Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

–  Ο σύνδικος,

–  Ο σύνδικος,

–  Ο εισηγητής,

–  Ο εισηγητής,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Η επιτροπή των πιστωτών,

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής

–  Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

ESPAÑA

–  Administrador concursal,

–  Administrador concursal,

–  Mediador concursal,

–  Mediador concursal,

FRANCE

FRANCE

–  Mandataire judiciaire,

–  Mandataire judiciaire,

–  Liquidateur,

–  Liquidateur,

–  Administrateur judiciaire,

–  Administrateur judiciaire,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

–  Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

HRVATSKA

–  Stečajni upravitelj,

–  Stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Privremeni stečajni upravitelj,

–  Stečajni povjerenik,

–  Stečajni povjerenik,

–  Povjerenik,

–  Povjerenik,

 

–  Izvanredni povjerenik,

ITALIA

ITALIA

–  Curatore,

–  Curatore,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario giudiziale,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario straordinario,

–  Commissario liquidatore,

–  Commissario liquidatore,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Liquidatore giudiziale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Professionista nominato dal Tribunale,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

–  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

  Liquidatore,

–  Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

–  Επίσημοςστής Παραλήπτης,

–  Επίσημος Παραλήπτης,

–  Διαχειριστήςαλήπτης της Πτώχευσης

–  Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

LATVIJA

–  Maksātnespējas procesa administrators,

–  Maksātnespējas procesa administrators,

 

–  Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

LIETUVA

–  Bankroto administratorius,

–  Bankroto administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

–  Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

–  Le curateur,

–  Le curateur,

–  Le commissaire,

–  Le commissaire,

–  Le liquidateur,

–  Le liquidateur,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

–  Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG

–  Vagyonfelügyelő,

–  Vagyonfelügyelő,

–  Felszámoló,

–  Felszámoló,

MALTA

MALTA

–  Amministratur Proviżorju,

–  Amministratur Proviżorju,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Riċevitur Uffiċjali,

–  Stralċjarju,

–  Stralċjarju,

–  Manager Speċjali,

–  Manager Speċjali,

–  Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

–  Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,

–  Kontrollur Speċjali,

–  Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

NEDERLAND

–  De curator in het faillissement,

–  De curator in het faillissement,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de surséance van betaling,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

–  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

ÖSTERREICH

–  Masseverwalter,

–  Masseverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Sanierungsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Ausgleichsverwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Besonderer Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Einstweiliger Verwalter,

–  Sachwalter,

–  Sachwalter,

–  Treuhänder,

–  Treuhänder,

–  Insolvenzgericht,

–  Insolvenzgericht,

–  Konkursgericht,

–  Konkursgericht,

POLSKA

POLSKA

–  Syndyk,

–  Syndyk,

–  Nadzorca sądowy,

–  Nadzorca sądowy,

–  Zarządca,

–  Zarządca,

–  Nadzorca układu,

–  Nadzorca układu,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy nadzorca sądowy,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Tymczasowy zarządca,

–  Zarządca przymusowy,

–  Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

PORTUGAL

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador da insolvência,

–  Administrador judicial provisório,

–  Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

ROMÂNIA

–  Practician în insolvență,

–  Practician în insolvență,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator concordatar,

–  Administrator judiciar,

–  Administrator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

–  Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

SLOVENIJA

–  Upravitelj,

–  Upravitelj,

SLOVENSKO

SLOVENSKO

–  Predbežný správca,

–  Predbežný správca,

–  Správca,

–  Správca,

SUOMI/FINLAND

SUOMI/FINLAND

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Pesänhoitaja/boförvaltare,

–  Selvittäjä/utredare,

–  Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

SVERIGE

–  Förvaltare,

–  Förvaltare,

–  Rekonstruktör,

–  Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

–  Liquidator,

–  Liquidator,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Supervisor of a voluntary arrangement,

–  Administrator,

–  Administrator,

–  Official Receiver,

–  Official Receiver,

–  Trustee,

–  Trustee,

–  Provisional Liquidator,

–  Provisional Liquidator,

–  Interim Receiver,

–  Interim Receiver,

–  Judicial factor.

–  Judicial factor.“


OBRAZLOŽITEV

Uredba (EU) št. 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o postopkih v primeru insolventnosti (prenovitev) je začela veljati 26. junija 2015. Uporablja se od 26. junija 2017, z izjemo dela, ki se nanaša na sistem za medsebojno povezavo nacionalnih registrov insolventnosti, ki se bodo uporabljali od 26. junija 2019.

Vanjo je bil kot priloga vključen seznam postopkov v primeru insolventnosti in seznam stečajnih upraviteljev, za katere se ta uredba uporablja. V Prilogi A k Uredbi (EU) 2015/848 je seznam postopkov v primeru insolventnosti iz člena 2(4) Uredbe. V Prilogi B je seznam stečajnih upraviteljev iz člena 2(5).

Republika Hrvaška je januarja 2017 uradno obvestila Komisijo o nedavnih spremembah nacionalnega insolvenčnega prava, s katerimi je uvedla nove vrste postopkov v primeru insolventnosti, kakršna sta predstečajni postopek in postopek stečaja potrošnika. V skladu s tem je zahtevala spremembo seznama iz Priloge A k uredbi.

Komisija je preučila, ali je zahteva Hrvaške v skladu z zahtevami iz uredbe, in meni, da je novi postopek v primeru insolventnosti, ki je bil uveden v hrvaško zakonodajo, skladen z opredelitvijo „postopkov v primeru insolventnosti“ po Uredbi (EU) 2015/848. Zato je vložila predlog Evropskemu parlamentu in Svetu, da bi prilagodila področje uporabe prenovljene uredbe dejanskemu pravnemu okviru hrvaške zakonodaje na področju insolventnosti.

Medtem ko je predlog pregledoval Svet, so še Republika Bolgarija, Republika Hrvaška, Republika Latvija in Portugalska republika obvestile o nedavnih spremembah njihovega nacionalnega prava, s katerim se uvajajo nove vrste postopkov v primeru insolventnosti in/ali stečajni upravitelji.

Bolgarija je prosila, da bi se v Prilogo A vključil novi postopek prestrukturiranja za trgovce (Производство по стабилизация на търговеца), v Prilogo B pa nova vrsta upravitelja prestrukturiranja (Доверено лице).

Hrvaška je prosila za vključitev novega predstečajnega postopka za podjetja sistemskega pomena za Republiko Hrvaško v Prilogo A (postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku) in za vključitev nove vrste stečajnega upravitelja (izvanredni povjerenik) za te postopke v Prilogo B.

Portugalska je prosila, da se v Prilogi A doda novo uvedeni predstečajni postopek (processo especial para acordo de pagamento), ki velja od 30. junija 2017.

Latvija je zaprosila za spremembo Priloge B, da bi vključevala spremembo imena upravitelja, ki se v njenih „postopkih pravnega varstva“ imenuje od 1. julija 2017 (tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona).

Poleg tega je Kraljevina Belgija obvestila o spremembi njene nacionalne

zakonodaje na področju insolventnosti, ki je začela veljati 1. januarja 2018. Sprememba je v drugačnem statusu enega od njenih nacionalnih postopkov v primeru insolventnosti, ki je že vključen v Prilogo A uredbe (De voorlopige ontneming van beheer /Le dessaisissement provisoire).

Glede na navedeno je poročevalec predlagal spremembe iz tega osnutka poročila.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Nadomestitev Priloge A k Uredbi (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti

Referenčni dokumenti

COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD)

Datum predložitve EP

9.8.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

11.9.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Tadeusz Zwiefka

9.10.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

27.3.2018

 

 

 

Datum sprejetja

24.4.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Luis de Grandes Pascual, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jytte Guteland, Kosma Złotowski

Datum predložitve

17.5.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

PPE

Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 4. junij 2018Pravno obvestilo