Postup : 2018/2030(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0176/2018

Předložené texty :

A8-0176/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 30/05/2018 - 13.2

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0218

ZPRÁVA     
PDF 508kWORD 51k
17.5.2018
PE 619.093v02-00 A8-0176/2018

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2018 na rozpočtový rok 2018, předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku

(08109/2018 – C8-0181/2018 – 2018/2030(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Siegfried Mureşan

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2018 na rozpočtový rok 2018, předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku

(08109/2018 – C8‑0181/2018 – 2018/2030(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018, schválený s konečnou platností dne 30. listopadu 2017(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 1/2018, který Komise přijala dne 22. února 2018 (COM(2018)0155),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2018, který Rada přijala dne 14. května 2018 a stejného dne postoupila Evropskému parlamentu (08109/2018 – C8‑0181/2018),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0176/2018),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 1/2018 zahrnuje návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku v souvislosti se zemětřesením na Lesbu, Francii v souvislosti s hurikány na Svatém Martinu a na Guadeloupe a Portugalsku a Španělsku v souvislosti s lesními požáry, které v roce 2017 postihly portugalský region Centro a španělskou Galicii;

B.  vzhledem k tomu, že Komise proto navrhuje změnit rozpočet na rok 2018 a navýšit prostředky v rozpočtové položce 13 06 01 „Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“ o částku ve výši 97 646 105 EUR jak v prostředcích na závazky, tak v prostředcích na platby;

C.  vzhledem k tomu, že Fond solidarity Evropské unie je zvláštním nástrojem ve smyslu nařízení o víceletém finančním rámci, a příslušné prostředky na závazky a na platby by tedy měly být do rozpočtu zapsány nad rámec stropů víceletého finančního rámce;

1.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 1/2018 za schválený s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 57, 28.2.2018.

(3)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

16.5.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Jordi Solé, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ivana Maletić, Andrey Novakov


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Jordi Solé

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 24. května 2018Právní upozornění