Procedure : 2017/0238(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0177/2018

Ingediende teksten :

A8-0177/2018

Debatten :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Stemmingen :

PV 04/07/2018 - 6.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0283

AANBEVELING     ***
PDF 394kWORD 59k
17.5.2018
PE 615.325v02-00 A8-0177/2018

betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

Commissie buitenlandse zaken

Rapporteur: László Tőkés

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES van de Commissie internationale handel
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12543/2017),

–  gezien het ontwerp van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (12548/2017),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 37 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en krachtens artikel 91, artikel 100, lid 2, artikelen 207 en 209, artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), artikel 218, lid 7, en artikel 218, lid 8, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0422/2017),

–  gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van ...(1) over het ontwerp van besluit,

–  gezien artikel 99, lid 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de Commissie internationale handel (A8‑0177/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Armenië.

(1)

Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(0000)0000.


ADVIES van de Commissie internationale handel (22.3.2018)

aan de Commissie buitenlandse zaken

inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

Rapporteur voor advies: Elsi Katainen

BEKNOPTE MOTIVERING

De brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (hierna "CEPA") is door de partijen ondertekend in de marge van de top van het oostelijk partnerschap op 24 november 2017 in Brussel. Over de CEPA is in de periode 2015‑2017 onderhandeld na het besluit van Armenië in 2013 om geen handtekening te zetten onder de associatie-overeenkomst en de diepe en brede vrijhandelsruimte (DCFTA) met de Europese Unie, maar zich in plaats daarvan – op 2 januari 2015 – aan te sluiten bij de Euraziatische Economische Unie (EEU).

Als rapporteur kan ik slechts mijn teleurstelling over dit besluit uitspreken aangezien de associatie-overeenkomst/diepe en brede vrijhandelsruimte op de lange termijn naar schatting 2,3 % aan het bruto binnenlands product (bbp) van Armenië had toegevoegd én meer mogelijkheden voor directe buitenlandse investeringen had opgeleverd, terwijl het Armeense lidmaatschap van de EEU minder zichtbare voordelen met zich meebrengt. Toch moeten de onderhandelingen over en de ondertekening van de CEPA op grond van meerdere aspecten worden begroet. Ten eerste laat het zien dat Armenië geïnteresseerd is in en toegewijd aan nauwere banden met de EU, voor zover dit in overeenstemming is met de verplichtingen van het land onder de EEU. Ten tweede getuigt het van de flexibiliteit van de EU, in overeenstemming met de nieuwe, gedifferentieerde benadering in het kader van het Europees Nabuurschapsbeleid, om te onderhandelen over een op maat gesneden overeenkomst voor Armenië, die verenigbaar is met de EEU.

De EU is de grootste exportmarkt voor Armenië, goed voor ongeveer 27 % van alle uitvoer van dat land. De voornaamste exportproducten van Armenië zijn metalen en waardevolle stenen, gevolgd door energie, dranken, en groente en fruit. Armenië importeert hoofdzakelijk olie, gas, granen, rubberfabricaten, kurk en hout, en elektrische apparaten. Armenië profiteert van het EU-stelsel van algemene preferenties (GSP+). Het Armeense benuttingspercentage van het GSP+ is onverminderd hoog (ongeveer 93 %), maar de GSP+-exporten zijn sterk geconcentreerd in een zeer klein aantal goederen met een vrij geringe toegevoegde waarde: ijzer, staal, ijzer- en staalproducten, en kleding.

De CEPA is een alomvattende en op veel vlakken ambitieuze overeenkomst, die in grote lijnen de structuur volgt van de associatie-overeenkomst waarover is onderhandeld. De toezeggingen in de associatie-overeenkomst zijn op een groot aantal gebieden, zoals de politieke dialoog en de meeste sectorale hoofdstukken, onveranderd. Op een aantal specifieke gebieden is het tijdschema voor de tenuitvoerlegging ervan evenwel verlengd. Om voor de hand liggende redenen is het handelsluik van de CEPA het meest beïnvloed door Armenië's lidmaatschap van de EEU. De CEPA behelst niet de afschaffing van tarieven op goederen, aangezien de besluiten ten aanzien van tarieven worden genomen op het niveau van de EEU, dat over een gemeenschappelijk extern tarief beschikt. Armenië houdt echter toegang tot de EU-markt als gevolg van de tariefafschaffingen in het kader van GSP+. De CEPA-hoofdstukken over TBT en SPS voorzien in nauwere samenwerking op basis van internationale regels en beginselen, maar zijn minder ambitieus dan in het geval van de DCFTA's, met name wat de afstemming op de EU-wetgeving betreft. Armenië is partij bij de plurilaterale Overeenkomst inzake overheidsopdrachten en heeft reeds ingestemd met het naleven van internationale normen. In de CEPA belooft Armenië zowel op het gebied van transparantie, als wat de markttoegang voor Europese producten en actoren betreft nog verder te gaan. Het hoofdstuk over diensten is ambitieus en wil verder gaan dan GATS. Het hoofdstuk over intellectuele-eigendomsrechten gaat verder dan TRIPS. In dit verband is het interessant erop te wijzen dat de EU ermee akkoord is gegaan Armenië een overgangsperiode van 24 jaar toe te staan voor het gebruik van het woord "cognac", uitsluitend geschreven in cyrillische letters en uitsluitend geëxporteerd naar Rusland, voor Armeense brandy. Daarnaast zijn er ook op gebieden als mededinging, subsidies en staatsondernemingen elementen die verdergaan dan de WTO-regels. Verder is er een rechtsgrondslag gecreëerd voor wederzijdse administratieve bijstand tussen douane-autoriteiten, met het oog op versterkte samenwerking in de strijd tegen douane-onregelmatigheden en fraude. De EU en Armenië hebben ook afspraken gemaakt over een ambitieus handels- en duurzaamheidshoofdstuk, dat erop gericht is te waarborgen dat handel op duurzame wijze wordt bevorderd.

Ondanks de belangstelling die Armenië hiervoor aan de dag had gelegd, bevat de CEPA geen hoofdstuk over investeringen. Dit komt omdat het mandaat van de Commissie hierin niet voorzag en door de noodzaak van juridische verduidelijking op het niveau van de EU. Het Europees Hof van Justitie heeft zijn advies over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore pas op 16 mei 2017 gepubliceerd, en zegt daarin dat de bepalingen met betrekking tot portfolio-investeringen en het ISDS-mechanisme onderdeel uitmaken van de gedeelde bevoegdheid tussen de EU en haar lidstaten.

Als rapporteur beveel ik aan in te stemmen met de sluiting van deze overeenkomst, die slechts het beginpunt vormt van een langer proces. De daadwerkelijke implementatie van de CEPA, met de participatie van de parlementen en het maatschappelijk middenveld van beide partijen, is een uitdaging, die permanente en nauwe monitoring behoeft.

******

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse zaken het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de Raad, namens de Europese Unie, betreffende de sluiting van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds

Document- en procedurenummers

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Bevoegde commissie

 

AFET

 

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

INTA

11.12.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Elsi Katainen

11.10.2017

Vervangen rapporteur voor advies

Hannu Takkula

Behandeling in de commissie

22.1.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

22.3.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

1

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

1

-

ENF

Franz Obermayr

2

0

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds

Document- en procedurenummers

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

30.11.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

AFET

11.12.2017

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

INTA

11.12.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

László Tőkés

1.2.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

12.4.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

16.5.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

55

2

7

Bij de eindstemming aanwezige leden

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Datum indiening

17.5.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

55

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

7

0

NI

Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 20 juni 2018Juridische mededeling