Procedură : 2017/0238(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0177/2018

Texte depuse :

A8-0177/2018

Dezbateri :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Voturi :

PV 04/07/2018 - 6.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0283

RECOMANDARE     ***
PDF 544kWORD 59k
17.5.2018
PE 615.325v02-00 A8-0177/2018

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

Comisia pentru afaceri externe

Raportor: László Tőkés

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12543/2017),

–  având în vedere proiectul de acord de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte (12548/2017),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană și în conformitate cu articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolele 207 și 209, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a), articolul 218 alineatul (7) și articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0422/2017),

–  având în vedere Rezoluția sa fără caracter legislativ din ...(1) referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0177/2018),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Armenia.

22.3.2018

AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional

destinat Comisiei pentru afaceri externe

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))

Raportoare pentru aviz: Elsi Katainen

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte (denumit în continuare APCC) a fost semnat de către părți în marja reuniunii la nivel înalt a Parteneriatului estic, desfășurată la 24 noiembrie 2017 la Bruxelles. APCC a fost negociat în perioada 2015-2017 ca urmare a deciziei Armeniei din 2013 de a nu semna acordul de asociere negociat (AA) și zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA) cu Uniunea Europeană (UE), ci de a se alătura, în schimb, Uniunii Economice Eurasiatice (UEE) la 2 ianuarie 2015.

În calitate de raportoare pentru aviz, nu pot decât să îmi exprim regretul cu privire la această decizie, dat fiind faptul că AA/DCFTA au fost estimate să aducă o creștere de 2,3 % a produsului intern brut (PIB) al Armeniei pe termen lung și sporirea oportunităților de realizare a investițiilor străine directe, în vreme ce statutul său de membru al UEE implică mai puține beneficii vizibile. Cu toate acestea, negocierile și semnarea APCC ar trebui evaluate din perspectiva mai multor aspecte. În primul rând, acestea arată interesul și angajamentul Armeniei pentru relații mai strânse cu UE, în măsura în care acest lucru este compatibil cu obligațiile care îi revin în cadrul UEE. În al doilea rând, reprezintă flexibilitatea UE în conformitate cu noua abordare diferențiată în cadrul politicii europene de vecinătate de a negocia un acord personalizat pentru Armenia compatibil cu UEE.

UE este cea mai mare piață de export a Armeniei, reprezentând aproximativ 27 % din exporturile totale ale Armeniei. Principalele exporturi ale Armeniei sunt metalele și pietrele prețioase urmate de energie, băuturi, legume și fructe. Armenia importă în special petrol, gaze naturale, cereale, produse din cauciuc, plută și lemn, și mașini electrice. Armenia beneficiază, de asemenea, de sistemul generalizat de preferințe (SGP +) al UE. Rata de utilizare a SGP + de către Armenia rămâne ridicată (aproximativ 93 %), dar exporturile SGP + sunt concentrate masiv în foarte puține bunuri cu o valoare adăugată mai degrabă scăzută – fier, oțel și produsele fabricate din acestea și îmbrăcăminte.

APCC este un acord vast și în multe domenii ambițios care urmează în mare măsură structura acordului de asociere negociat. Angajamentele asumate în cadrul AA sunt aproape neschimbate în multe domenii, cum ar fi dialogul politic și majoritatea capitolelor sectoriale. Cu toate acestea, în unele domenii specifice, calendarul de punere în aplicare a fost prelungit. Din motive evidente, partea comercială a APCC este cea mai afectată de statutul de membru al Armeniei în UEE. APCC nu elimină tarifele vamale aplicabile bunurilor, deoarece deciziile referitoare la tarife sunt luate la nivelul UEE, care are un tarif extern comun. Armenia continuă, cu toate acestea, să beneficieze de accesul la piața UE ce rezultă din eliminările tarifelor în cadrul SGP +. Capitolele din APCC referitoare la BTC și SPS au în vedere o cooperare mai strânsă pe baza normelor și principiilor internaționale, fără a fi însă la fel de cuprinzătoare și ambițioase ca în cazul DCFTA, în special în ceea ce privește apropierea cu legislația UE. Armenia este parte la Acordul multilateral privind achizițiile publice și s-a angajat deja să respecte normele internaționale. Prin APCC Armenia a fost de acord să realizeze în continuare progrese atât în ceea ce privește transparența, cât și în ceea ce privește accesul pe piață pentru produsele și operatorii din UE. Comerțul cu servicii reprezintă un capitol ambițios care intenționează să meargă dincolo de GATS. Capitolul privind drepturile de proprietate intelectuală merge, de asemenea, dincolo de TRIPS. În acest context, este interesant de remarcat faptul că UE a convenit să acorde Armeniei o perioadă de tranziție de 24 ani pentru utilizarea cuvântului „cognac” scris doar în litere chirilice și exportat exclusiv către Rusia atunci când este vorba despre rachiul armean. În plus, există, de asemenea, elemente care merg dincolo de normele OMC în domenii precum concurența, subvențiile și întreprinderile deținute de stat. În plus, se creează un temei juridic pentru asistența administrativă reciprocă între autoritățile vamale, consolidându-se cooperarea ce vizează lupta împotriva neregulilor și a fraudei vamale. Uniunea Europeană și Armenia au convenit, de asemenea, asupra unui capitol ambițios privind comerțul și sustenabilitatea, care are drept scop să asigure că comerțul este promovat în mod sustenabil.

În ciuda interesului din partea armeană, APCC nu include un capitol privind investițiile. Acest fapt este cauzat de lipsa unui mandat al Comisiei și de necesitatea unor clarificări juridice la nivelul UE. Curtea de Justiție și-a dat avizul privind ALS UE-Singapore abia la 16 mai 2017, afirmând că dispozițiile referitoare la investițiile de portofoliu și mecanismul ISDS fac parte din competența partajată între UE și statele sale membre.

În calitate de raportoare pentru aviz, recomand să se sprijine încheierea prezentului acord, care ar fi doar începutul unui proces. Punerea în aplicare efectivă a APCC cu implicarea parlamentelor și a societății civile de ambele părți ar reprezenta o sarcină dificilă, care necesită o monitorizare atentă și continuă.

******

Comisia pentru comerț internațional invită Comisia pentru afaceri externe, care este comisie competentă, să recomande aprobarea de către Parlament a proiectului de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte

Referințe

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Comisie competentă

 

AFET

 

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

INTA

11.12.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Elsi Katainen

11.10.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz substituit(ă)

Hannu Takkula

Examinare în comisie

22.1.2018

 

 

 

Data adoptării

22.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Membri supleanți prezenți la votul final

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

1

-

ENF

Franz Obermayr

2

0

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

Texte adoptate, P8_TA(0000)0000.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Propunerea comună de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte

Referințe

12543/2017 – C8-0422/2017 – JOIN(2017)0037 – 2017/0238(NLE)

Data sesizării

30.11.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

AFET

11.12.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunţului în plen

INTA

11.12.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

László Tőkés

1.2.2016

 

 

 

Examinare în comisie

12.4.2018

 

 

 

Data adoptării

16.5.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

55

2

7

Membri titulari prezenţi la votul final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Data depunerii

17.5.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

55

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

7

0

NI

Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

Legendă:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 20 iunie 2018Notă juridică