Procedura : 2017/2269(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0179/2018

Teksty złożone :

A8-0179/2018

Debaty :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Głosowanie :

PV 04/07/2018 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0284

SPRAWOZDANIE     
PDF 620kWORD 60k
22.5.2018
PE 615.326v02-00 A8-0179/2018

zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE) – 2017/2269(INI))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca: László Tőkés

PR_Consent_Motion

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI NIEUSTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI NIEUSTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony

(12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)2017/2269(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (12543/2017),

–  uwzględniając Kompleksową i wzmocnioną umowę o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony (12548/2017),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 37 Traktatu o Unii Europejskiej, a także zgodnie z art. 91, art. 100 ust. 2, art. 207, art. 209, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) oraz art. 218 ust. 8 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0422/2017),

–  uwzględniając swoje rezolucje w sprawie stosunków między UE a Armenią,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa(1),

–  uwzględniając wspólne deklaracje ze szczytów Partnerstwa Wschodniego, w szczególności deklarację uzgodnioną w 2017 r. w Brukseli,

–  uwzględniając komunikaty Komisji Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS), w szczególności sprawozdanie z wdrażania przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa z dnia 18 maja 2017 r. (JOIN(2017)0018) oraz zmieniony dokument roboczy z dnia 9 czerwca 2017 r. pt. „Partnerstwo Wschodnie – 20 wyników do 2020 r.: orientacja na kluczowe priorytety i wymierne wyniki” (SWD(2017)0300), a także komunikat z 2016 r. pt. „Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej”,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje dotyczące sytuacji we wschodnim sąsiedztwie, a w szczególności zalecenie z dnia 15 listopada 2017 r. dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Partnerstwa Wschodniego w perspektywie szczytu w listopadzie 2017 r.(2) oraz swoją rezolucję z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie setnej rocznicy ludobójstwa Ormian(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia …(4) 2018 r. w sprawie projektu decyzji,

–  uwzględniając priorytety partnerstwa między Unią Europejską a Armenią, podpisane w dniu 21 lutego 2018 r.,

–  uwzględniając art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

–  uwzględniając art. 99 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0179/2018),

A.  mając na uwadze, że obecne ramy stosunków między Armenią a Unią Europejską opierają się na umowie o partnerstwie i współpracy z 1996 r., która weszła w życie w 1999 r. i ma zostać zastąpiona proponowaną kompleksową i wzmocnioną umową o partnerstwie;

B.  mając na uwadze, że w ramach Partnerstwa Wschodniego podstawą stosunków między UE a Armenią jest wspólne zobowiązanie do przestrzegania prawa międzynarodowego i podstawowych wartości, w tym demokracji, praworządności, dobrych rządów, praw człowieka i podstawowych wolności;

C.  mając na uwadze, że wciąż utrzymują się wątpliwości co do pełnego przestrzegania przez Armenię niektórych z wyżej wymienionych podstawowych wartości, zwłaszcza jeżeli chodzi o demokrację i praworządność, którym szkodzi korupcja, kupowanie głosów, przestępczość zorganizowana i nadużywanie kontroli ze strony oligarchów;

D.  mając na uwadze, że położenie geograficzne Armenii, która znajduje się na styku Europy, Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu, a także w sąsiedztwie regionalnych mocarstw, zwłaszcza Rosji, Iranu i Turcji, ma znaczenie strategiczne, ale jest również wyzwaniem; mając na uwadze, że nieuznawanie przez niektóre państwa tragedii z przeszłości, zwłaszcza ludobójstwa Ormian, obecność obcych wojsk w Armenii oraz przedłużające się konflikty na Kaukazie Południowym, które dotyczą również Azerbejdżanu i Gruzji, to czynniki stanowiące poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich partnerów i stabilności w regionie; mając na uwadze, że konflikt w Górskim Karabachu można rozwiązać jedynie na drodze pokojowej w zgodzie z podstawowymi zasadami OBWE z 2009 r., zwłaszcza dzięki wysiłkom i propozycjom współprzewodniczących Grupy Mińskiej OBWE;

E.  mając na uwadze, że UE jest głównym partnerem handlowym Armenii i jej najważniejszym darczyńcą; mając na uwadze, że Armenia jest również członkiem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, co dowodzi, że UE nie jest dla partnerów czynnikiem warunkującym decyzję o pogłębianiu z nią stosunków kosztem stosunków ze stronami trzecimi, nawet jeżeli z pewnych możliwości, takich jak pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu, nie można było w tym kontekście skorzystać;

F.  mając na uwadze, że nowa umowa ustanawia nową podstawę prawną, aby ożywić dialog polityczny oraz rozszerzyć zakres współpracy gospodarczej, jak i współpracy w dziedzinach takich jak energia, transport, infrastruktura i środowisko; mając na uwadze, że oczekuje się, iż postanowienia te odniosą pozytywny wpływ na Armenię, przyczyniając się do promowania standardów demokratycznych, wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju; mając na uwadze, że perspektywy te są szczególnie ważne dla armeńskiej młodzieży, w tym również dzięki poprawie edukacji i poszerzeniu możliwości zatrudnienia; mając na uwadze, że zarówno obywatele UE, jak i Armenii skorzystają na zacieśnieniu współpracy;

1.  z zadowoleniem przyjmuje podpisanie kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie, która stanowi ważny krok naprzód w relacjach między UE a Armenią i jest wyrazem zobowiązania do dalszego pogłębienia stosunków polityczno-gospodarczych;

2.  zauważa, że podpisanie umowy nie stanowi zakończenia współpracy między UE a Armenią; podkreśla raczej znaczenie szybkiego i skutecznego wdrożenia umowy przed przystąpieniem do rozważenia możliwości dalszego zacieśnienia współpracy i integracji między obiema stronami, w tempie i w stopniu będącym do zaakceptowania przez obie strony;

3.  przypomina, że kluczem do odblokowania przyszłych możliwości współpracy jest osiągnięcie znacznych postępów w zakresie poszanowania podstawowych wartości, takich jak praworządność, prawa człowieka i podstawowe wolności, a także funkcjonujący system demokratyczny broniący niezawisłości i bezstronności sądownictwa oraz osiągnięcie konkretnych wyników w walce z korupcją; w związku z tym oczekuje, że w odpowiednim czasie UE rozważy możliwość podjęcia z Armenią rozmów na temat liberalizacji reżimu wizowego, o ile spełnione zostaną warunki gwarantujące dobre zarządzanie mobilnością i jej bezpieczeństwo, w tym warunek rzeczywistego wdrożenia umowy o ułatwieniach wizowych oraz umowy o readmisji między obydwoma stronami;

4.  wyraża uznanie dla obywateli Armenii w związku z pokojowym przekazaniem władzy w kwietniu i maju 2018 r., które doprowadziło do zmiany rządu zgodnie z konstytucją Armenii; z zadowoleniem przyjmuje powściągliwość organów ścigania, jednak wyraża zaniepokojenie nieuzasadnionymi aresztowaniami uczestników pokojowych demonstracji, w tym posłów do parlamentu; serdecznie gratuluje Nikolowi Paszinianowi jego wyboru na nowego premiera Armenii; ma nadzieję na zacieśnienie współpracy z nowym premierem, jego rządem i Zgromadzeniem Narodowym, szczególnie by udzielać wsparcia w spełnianiu oczekiwań społeczeństwa armeńskiego, wyrażonych podczas demonstracji, oraz wyraża gotowość do obserwacji przyszłych wyborów parlamentarnych w Armenii;

Zakres, zasady ogólne, podstawowe wartości oraz zaangażowanie w rozwiązywanie konfliktów

5.  podkreśla, że terytorialny zakres stosowania umowy obejmuje z jednej strony terytoria, gdzie stosuje się Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej na warunkach określonych w tych traktatach, oraz z drugiej strony terytorium Republiki Armenii; wzywa Komisję do dopilnowania, by żadne produkty nie były nielegalnie wywożone do UE przez Armenię;

6.  zauważa, że umowa jest utrzymana w duchu i w poszanowaniu zasad zawartych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r., w którym jednoznacznie stwierdzono, że żadna kompleksowa umowa nie zostanie ratyfikowana z państwem, które nie przestrzega wartości UE, takich jak demokracja, praworządność, dobre rządy, prawa człowieka i podstawowe wolności; niemniej jednak wzywa władze Armenii, by przy wsparciu UE zadbały o to, by nie doszło do pogorszenia sytuacji w zakresie przestrzegania tych wartości, ponieważ mogłoby to spowodować zawieszenie stosowania umowy zgodnie z jej art. 379; ponownie podkreśla, że pomoc finansowa UE dla Armenii jest uzależniona od wdrażania reform i ich jakości;

7.  zachęca Armenię do szybkiego przyjęcia i wdrożenia wspólnie uzgodnionych reform, szczególnie dotyczących stabilności systemu wyborczego, niezawisłości sądownictwa oraz przejrzystości zarządzania instytucjami państwowymi, zwłaszcza w kontekście priorytetów partnerstwa UE-Armenia, które powinny stanowić orientacyjne ramy dla wykonania umowy, tak aby przynieść wymierne korzyści obywatelom Armenii;

8.  podkreśla istotne znaczenie konstruktywnego zaangażowania i włączenia odnośnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego na tym etapie wdrażania umowy, w tym przez nową Platformę Społeczeństwa Obywatelskiego ustanowioną na mocy umowy, wykraczającą poza ograniczone zobowiązania do informowania przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz prowadzenia z nimi wymiany informacji, jak jest to obecnie przewidziane w art. 366 umowy; przypomina, że uczestniczące w tym procesie organizacje społeczeństwa obywatelskiego powinny odzwierciedlać jak najszersze spektrum interesów politycznych i społecznych;

9.  wzywa Komisję do kontynuacji działań w sprawie warunkowości pomocy finansowej UE poprzez systematyczne powiązanie unijnego wsparcia – w tym za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, pomocy makrofinansowej i innych instrumentów – ze skutecznym wdrożeniem reform, których postępy powinny być dokładnie monitorowane;

10.  zauważa, że umowa ta jest również zgodna z duchem i zasadami wyrażonymi w zaleceniu Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r., w tym w odniesieniu do uzależnienia ratyfikacji nowej umowy z Armenią lub z Azerbejdżanem od konkretnych zobowiązań i zasadniczych postępów w kwestii rozwiązania konfliktu w Górskim Karabachu; wzywa obie strony, aby – działając w dobrej wierze – zwiększyły tempo oraz poprawiły wyniki prowadzonych negocjacji w następstwie wyborów w obu krajach w 2018 r., tak aby zapisać się w historii, kładąc kres konfliktowi, którego nie można rozwiązać przy użyciu siły wojskowej i który kosztował życie zbyt wielu ludzi, zwłaszcza cywilów, i który przez prawie trzy dekady nie tylko uniemożliwia doprowadzenie do pokoju i stabilizacji, ale również hamuje rozwój społeczno-gospodarczy w regionie; wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu koncentracji sił wojskowych w regionie i niewspółmiernie wysokich wydatków na obronność; popiera wszelkie inicjatywy prowadzące do pokoju i rozwoju stosunków dobrosąsiedzkich, w tym rozmowy na wysokim szczeblu i mechanizm nadzoru zawieszenia broni, a także wzywa ESDZ i Komisję do zwiększenia wsparcia UE dla programów mających na celu zacieśnienie kontaktów między organizacjami pozarządowymi i organizacjami młodzieżowymi Armenii i Azerbejdżanu, przy jednoczesnym zapewnieniu, że państwa członkowskie UE będą unikały eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania do państw będących stronami konfliktu;

Reformy polityczne

11.  wzywa zarówno Armenię, jak i UE, by przywiązywały dużą wagę do reform krajowych, jak określono w art. 4, zwłaszcza w celu zapewnienia płynnego przejścia od systemu prezydenckiego do parlamentarnego i odpolitycznienia instytucji państwowych; zachęca rząd Armenii do zadbania o to, by główne reformy – takie jak te odnoszące się do struktury i działalności organów rządowych lub kodeksu karnego – podlegały większej przejrzystości oraz były przedmiotem pluralistycznego dialogu z opozycją i społeczeństwem obywatelskim, w interesie ogółu społeczeństwa armeńskiego;

12.  podkreśla potrzebę zapewnienia równych warunków działania dla opozycji, a także środowiska, w którym społeczeństwo obywatelskie, w tym przedstawiciele mediów i obrońcy praw człowieka, mogą działać bez obawy przed represjami; w związku z tym wzywa Armenię do zapewnienia szybkiego i sprawiedliwego procesu wszystkim więźniom, w tym Andriasowi Gukasjanowi, niezależnie od jakichkolwiek względów politycznych; wzywa władze Armenii do zagwarantowania, aby na dziennikarzy nie wywierano presji ani nie zastraszano ich groźbą odwetu lub przemocy z powodu wykonywanej przez nich pracy, aby prawo wolności zgromadzeń było szanowane oraz by nie nadużywano siły i nie stosowano presji wobec pokojowych demonstrantów i przywódców protestów, np. w postaci nieuzasadnionych zarzutów karnych; wzywa do prowadzenia bezstronnych dochodzeń i sprawiedliwych procesów we wszystkich przypadkach, w tym w odniesieniu do ostatnich niewspółmiernych działań policji wobec pokojowych demonstrantów oraz w sprawie „Sasna Tsrer”, podczas której policja poważnie utrudniała pracę obrońców;

13.  w związku z przyszłymi wyborami wzywa władze Armenii do szybkiego i pełnego wdrożenia wszystkich zaleceń międzynarodowych misji obserwacji wyborów prowadzonych przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE/ODIHR), jak podkreślono w ich sprawozdaniu końcowym, w szczególności w odniesieniu do zarzutów dotyczących kupowania głosów, zastraszania wyborców, wywierania presji na urzędników służby cywilnej i pracowników sektora prywatnego oraz nadmiernej ingerencji w proces głosowania ze strony przedstawicieli partii lub funkcjonariuszy organów ścigania, którym nie udało się poprawić zaufania opinii publicznej do krajowego systemu wyborczego;

14.  zachęca Armenię do wdrożenia zaleceń Komisji Weneckiej, w tym zaleceń zawartych w opinii z 2017 r. w sprawie projektu kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą kodeks wprowadził pozytywne zmiany w wyniku reformy konstytucyjnej, lecz zawiera luki i niespójności, które należy wyeliminować;

Praworządność, poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności

15.  potwierdza swoje silne przywiązanie do prawa międzynarodowego i podstawowych wartości, w tym demokracji, zasad państwa prawa i dobrych rządów, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, a także zachęca Armenię do dokonania znacznych postępów w tych dziedzinach, w szczególności w odniesieniu do wolności mediów, niezawisłości sądownictwa i zwalczania korupcji, przestępczości zorganizowanej, prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania, nepotyzmu i bezprawnej kontroli ze strony oligarchów; zachęca władze Armenii do rozpoczęcia procesu głębokich i rzeczywistych reform gospodarczych w celu przezwyciężenia obecnych struktur oligarchicznych i wyeliminowania monopoli; zachęca władze Armenii, aby dalej konsekwentnie wypełniały swoje zobowiązania jako państwa będącego stroną Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur w celu zapobiegania naruszeniom oraz ich ścigania i karania;

16.  ubolewa, że przemoc ze względu na płeć i orientację seksualną nadal stanowi poważny problem w Armenii; zwraca uwagę na uznanie przemocy domowej za poważny problem wraz z przyjęciem przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 8 grudnia 2017 r. ustawy o zapobieganiu przemocy w rodzinie, ochronie ofiar przemocy domowej oraz przywracaniu pokoju rodzinnego (spójności rodziny), jednak apeluje o przyjęcie bardziej rygorystycznych przepisów w celu skutecznego zwalczania takiej przemocy oraz lepszej ochrony i wspierania ofiar przez władze; wyraża uznanie dla Armenii z powodu podpisania przez ten kraj w dniu 18 stycznia 2018 r. konwencji stambulskiej Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz zachęca Armenię do szybkiej ratyfikacji i pełnego wdrożenia tej konwencji, tak aby skutecznie wypełniać podjęte zobowiązania do przestrzegania międzynarodowych norm w tej dziedzinie;

17.  wzywa Armenię do zajęcia się kwestią równości płci i zwalczania dyskryminacji dzięki podejmowaniu szybkich, lecz skutecznych działań w celu urzeczywistnienia równości szans dla wszystkich, zwłaszcza jeśli chodzi o zatrudnienie, równe płace i funkcje publiczne, najlepiej poprzez przyjęcie kompleksowej odrębnej ustawy o przeciwdziałaniu dyskryminacji, chroniącej również inne grupy szczególnie wrażliwe, np. osoby LGBTI, zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz z szeregiem zobowiązań Armenii w dziedzinie praw człowieka, jak również do zagwarantowania skutecznych i dysponujących odpowiednimi zasobami mechanizmów ochrony; w tym względzie wyraża zaniepokojenie z powodu niezgodności planowanych rozwiązań legislacyjnych z międzynarodowymi standardami w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji;

18.  wzywa władze Armenii do priorytetowego potraktowania kwestii, jaką jest położenie kresu aborcji ze względu na płeć, które to zjawisko jest rozpowszechnione w Armenii i Azerbejdżanie i występuje częściej jedynie w Chinach; zachęca Armenię do zaangażowania się w poprawę warunków życia dzieci – zwłaszcza niepełnosprawnych i osieroconych – poprzez konsekwentne wdrażanie priorytetów określonych w krajowej strategii na rzecz ochrony praw dziecka oraz w odnośnym planie działania na rzecz wdrożenia Konwencji o prawach dziecka, a także poprzez zagwarantowanie do 2025 r. wszystkim dzieciom edukacji włączającej i likwidację pracy dzieci;

19.  zachęca do dalszych działań na rzecz pogłębienia współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania działalności przestępczej, takiej jak terroryzm, przestępczość zorganizowana, cyberprzestępczość i przestępczość transgraniczna, a także apeluje do Armenii o dostosowanie się w większym stopniu do unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa;

20.  wzywa Armenię do ratyfikowania Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), podpisanego przez ten kraj w 1999 r.;

Współpraca handlowa i gospodarcza

21.  z zadowoleniem przyjmuje pogłębienie stosunków handlowych i gospodarczych między UE a Armenią oraz fakt, że kompleksowa i wzmocniona umowa o partnerstwie w niektórych przypadkach wykracza poza zobowiązania w ramach WTO w zakresie przejrzystości i dostępu unijnych produktów i podmiotów do rynku w takich dziedzinach jak handel usługami, prawa własności intelektualnej i zamówienia publiczne;

22.  wzywa Armenię do nawiązania budzących zaufanie stosunków handlowych z UE zgodnie z zobowiązaniami podjętymi w ramach przystąpienia do WTO; przypomina, że warunki członkostwa w WTO oraz zobowiązania wynikające z porozumień WTO i ich postanowień mają zastosowanie wyłącznie do terytorium Republiki Armenii w kształcie uznanym przez Narody Zjednoczone;

23.  wyraża nadzieję, że umowa wkrótce przyniesie nowe i atrakcyjne możliwości gospodarcze dla obywateli Armenii zamieszkujących ten kraj lub powracających do niego, a zwłaszcza dla tamtejszej młodzieży;

24.  ubolewa jednak, że umowa ta nie może dotyczyć usuwania barier taryfowych ze względu na członkostwo Armenii w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej; niemniej jednak z zadowoleniem przyjmuje wysoki stopień wykorzystania systemu ogólnych preferencji taryfowych UE (GSP+) przez Armenię, ale z pewnym zaniepokojeniem odnotowuje, że eksport objęty GSP+ koncentruje się jedynie na kilku rodzajach towarów; zauważa, że umowa szanuje wielowektorową politykę zagraniczną Armenii, jednak apeluje do Komisji o dopilnowanie, by pomoc UE nie płynęła do sektorów armeńskiej gospodarki dotkniętych rosyjskimi sankcjami przeciwko UE, i wzywa Komisję do ścisłego nadzorowania, czy państwa członkowskie UE przestrzegają rozporządzenia Rady nr 833/2014, w celu uniknięcia sytuacji, w której Rosja zamawia towary i technologie podwójnego zastosowania za pośrednictwem Armenii;

25.  z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte w sprawie ochrony znaków towarowych, w tym przepisy przejściowe zawarte w art. 237 dotyczącym koniaku i szampana, które chronią interesy UE, jednocześnie umożliwiając Armenii rozwój handlu we wszystkich głównych sektorach gospodarki tego kraju;

Energia i inne obszary współpracy

26.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zwłaszcza w art. 42 położono nacisk na bezpieczeństwo jądrowe na podstawie norm i praktyk Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) i Unii Europejskiej; ubolewa z powodu decyzji władz Armenii o przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej w Mecamorze oraz ponownie wyraża głębokie zaniepokojenie utrzymującą się rozbieżnością między standardami bezpieczeństwa tej elektrowni jądrowej a poważnymi zagrożeniami wynikającymi z jej położenia w strefie sejsmicznej; wyraża uznanie dla negocjatorów za uwzględnienie w art. 42 kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie szczegółowej kwestii współpracy w celu „zamknięcia i bezpiecznej likwidacji elektrowni jądrowej w Mecamorze oraz wczesnego przyjęcia odpowiedniego planu działania w tym celu, biorąc pod uwagę potrzebę zastąpienia oferowanych przez tę elektrownię zdolności nowymi zdolnościami, tak aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Republiki Armenii i warunki dla zrównoważonego rozwoju”;

27.  z zadowoleniem przyjmuje również przepisy szczegółowe dotyczące współpracy w kwestiach dotyczących środowiska w Armenii, biorąc pod uwagę pilną potrzebę dokonania postępów w tej dziedzinie, a także możliwości tworzenia miejsc pracy oraz ograniczania zależności od importu energii, które mogą wynikać z rozwoju czystych alternatywnych źródeł energii; w szczególności wzywa Komisję do udzielenia rządowi Armenii pomocy oraz wsparcia technicznego i finansowego w realizacji ambitnego planu rozwoju energii ze źródeł odnawialnych;

28.  wzywa władze Armenii do zwiększenia przejrzystości i rozliczalności w zarządzaniu finansami publicznymi, a także w ramach zamówień publicznych i w procesie prywatyzacji, a ponadto do wzmocnienia nadzoru nad sektorem bankowym;

29.  podkreśla znaczenie przepisów dotyczących dialogu i współpracy w polityce zatrudnienia, praw pracowniczych, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, równości płci oraz przeciwdziałania dyskryminacji, w tym również z myślą o najsłabszych i marginalizowanych grupach, aby zapewnić lepsze miejsca pracy i warunki pracy, zwłaszcza dla młodych Ormian, a także przyczynić się do zwalczania bezrobocia i skrajnego ubóstwa;

Postanowienia instytucjonalne

30.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Komisji Parlamentarnej Partnerstwa na mocy art. 365 umowy i zobowiązuje się, by wraz z parlamentem Armenii wkrótce ustanowić jej regulamin w celu szybkiego rozpoczęcia jej działalności;

31.  ponownie zwraca się do Komisji i ESDZ o przekazywanie Parlamentowi co sześć miesięcy szczegółowego pisemnego sprawozdania z wdrażania międzynarodowych umów, zgodnie z jego zaleceniem z dnia 15 listopada 2017 r. dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Partnerstwa Wschodniego w perspektywie szczytu w listopadzie 2017 r., w którym Parlament potwierdził swoją determinację do lepszego monitorowania wdrażania międzynarodowych umów z partnerami wschodnimi oraz do większej kontroli wsparcia udzielanego przez UE w tym zakresie;

32.  wzywa UE i władze Armenii do szerszego informowania o celach i założeniach nowej umowy z myślą o dalszej poprawie świadomości społeczeństwa – zarówno w Armenii, jak i w UE – na temat spodziewanych możliwości i korzyści wynikających z jej zawarcia; ponadto wzywa obie strony do podejmowania dalszych starań na rzecz zwalczania wszelkich kampanii dezinformacyjnych dotyczących stosunków UE-Armenia;

°

°  °

33.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Armenii.

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0493.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0440.

(3)

Dz.U. C 328 z 6.9.2016, s. 2.

(4)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(0000)0000.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

16.5.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

63

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Renate Weber, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

63

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Renate Weber

ECR

Marek Jurek, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Boris Zala, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

1

0

NI

Dobromir Sośnierz

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2018Informacja prawna