Процедура : 2013/0103(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0182/2018

Внесени текстове :

A8-0182/2018

Разисквания :

PV 29/05/2018 - 21
CRE 29/05/2018 - 21

Гласувания :

PV 30/05/2018 - 13.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0219

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 676kWORD 53k
23.5.2018
PE 620.931v02-00 A8-0182/2018

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и на Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз

(05700/1/2018 – C8‑0168/2018 – 2013/0103(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Кристофер Фелнер

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и на Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз

(05700/1/2018) – C8 0168/2018 – 2013/0103(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05700/2018 – C8 – 0168/2018),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0192),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 69е, параграф 4 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид член 67а от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по международна търговия (A8-0182/2018),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

Приети текстове, 16.4.2014 г., P7_TA(2014)0420.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност

Позовавания

05700/1/2018 – C8-0168/2018 – 2013/0103(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

16.4.2014                     T7-0420/2014

Текст, предложен от Комисията

COM(2013)0192 - C7-0097/2013

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

3.5.2018

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

3.5.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Кристофер Фелнер

22.7.2014

 

 

 

Заместени докладчици

Кристофер Фелнер

 

 

 

Разглеждане в комисия

16.5.2018

 

 

 

Дата на приемане

17.5.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Дата на внасяне

23.5.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

4

-

ECR

Emma McClarkin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Christofer Fjellner

2

0

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 25 май 2018 г.Правна информация