Nós Imeachta : 2013/0103(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0182/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0182/2018

Díospóireachtaí :

PV 29/05/2018 - 21
CRE 29/05/2018 - 21

Vótaí :

PV 30/05/2018 - 13.3
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0219

MOLADH DON DARA LÉAMH     ***II
PDF 361kWORD 52k
23.5.2018
PE 620.931v02-00 A8-0182/2018

maidir leis an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

(05700/1/2018 – C8‑0168/2018 – 2013/0103(COD))

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

Rapóirtéir: Christofer Fjellner

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAOCH ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

(05700/1/2018) – C8 0168/2018 – 2013/0103(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an dara léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh (05700/1/2018 – C8 – 0168/2018)

–  ag féachaint dá seasamh ar an gcéad léamh(1) ar an togra ón gCoimisiúin chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2013)0192),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta

–  ag féachaint do Riail 67a dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh don dara léamh ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta (A8-0182/2018),

1.  ag formheas an tseasaimh ón gComhairle ar an gcéad léamh;

2.  á thabhairt dá haire go nglactar an gníomh i gcomhréir le seasamh na Comhairle;

3.  á threorú dá hUachtarán an gníomh a shíniú le hUachtarán na Comhairle, i gcomhréir le hAirteagal 297(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

4.  á threorú dá hArd-Rúnaí an gníomh a shíniú, a luaithe a fhíoraítear go bhfuil na nósanna imeachta go léir curtha i gcrích go cuí, agus, i gcomhaontú le hArd-Rúnaí na Comhairle, socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1)

Téacsanna a glacadh an 16.4.2014, P7_TA(2014)0420.


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte agus allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith ó thíortha nach baill de CE iad

Tagairtí

05700/1/2018 – C8-0168/2018 – 2013/0103(COD)

Dáta don chéad léamh ag an bParlaimint – P uimhir

16.4.2014                     T7-0420/2014

Togra ón gCoimisiún

COM(2013)0192 - C7-0097/2013

Fógra sa suí iomlánach go bhfuarthas an Seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh

3.5.2018

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

INTA

3.5.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Christofer Fjellner

22.7.2014

 

 

 

Rapóirtéirí roimhe seo

Christofer Fjellner

 

 

 

Pléite sa choiste

16.5.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

17.5.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

30

4

2

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Dáta don chur síos

23.5.2018


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAOCH ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

4

-

ECR

Emma McClarkin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Christofer Fjellner

2

0

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 24 Bealtaine 2018Fógra dlíthiúil